9

މަންމަގެ ޑައިރީ 4ވަނަ ބައި (ސިއްރު)

ޝަލީގެ މަންމަ ނިޔާވިފަހުން ޝާލީގެ މުޅި ދިރިއުޅުގައިވެސް ވަނީ މަދު ކަންތައްތަކެކެވެ. ކެއުން އެހާ މަދުވެފައިވުމުން މިވީ ތިން ދުވަސްތެރޭގައިވެސް އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެއެވެ. ހަށިގަނޑު ނިކަމެތިވެ، ފެންދަމާލާ މޫނުމަތީގެ ދިރުން...

2

ހަތިޔާރު (ފަސްވަނަބައިގެ 1) [ޝެނިން]

ޝެނިން އަހަރެންގެ ކޮލަށް ދޮނެއް ދިން ކަމުގެ އެއްވެސް އިޙްސާސެއް ނުކުރެވެއެވެ. ހަމަ ގަމާރެއްހެން ކޮލުގައި އަތް އަޅައިން ހުރެވުނީއެވެ. އޭނާގެ ތުންފަތުގެ އަލިފާން ހޫނު ކަމާއި ހެދިއެއް ނޫނެވެ. މިރޭ އިރަމް...

7

މަންމަގެ ޑައިރީ 3ވަނަ ބައި

އަދި މަޑުމަޑުން ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. މަންމަގެ ހިތަށް ހަމަ ޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. ” އޭ! މިތާ ކީތްތިކުރަނީ؟ މީ ބަންދު ގަޑިއެއް. މިގަޑީގަ ވަނުން މަނާވާނެ.” މިހެން ބުނެލި އަޑު މަންމަގެ ކަންފަތުގައި...

10

ޒަޙަމް (ޕްރޮލޮގް)

(ވާހަކަ ހާއްސަކޮށްލަން ބޭނުން ވަނީ މާހާއަށް! އެއީ މި ވާހަކަ ފުރަތަމަ ކީ ކުއްޖާ، އިތުރަށް ވާހަކަ އިންތިޒާރު ކުރާތީ!) ޕްރޮލޮގް 18 އަހަރު ކުރިން ސަރަހައްދު: މާލޭގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއް ރާއްޖޭގެ...

11

ފެނު ޕަރީ (8)

ޒިޔާންމެން އައިސް ކާރު މަޑުކޮއްލި އިރު އެގޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ތިއްބެވެ. ޒައިޝާވެސް ހައިރާން ކަމާއި އެކީ އެންމެންގެ މޫނަށް ވަކިވަކި ބަލާލިއެވެ. އެއީ ހައްތަހާވެސް އޭނާގެ ބައްޕަގެ އޮފީސް މީހުންނާއި...

9

މަންމަގެ ޑައިރީ 2ވަނަ ބައި

އަދި އޭނާގެ ބާރުގަދަ ޖާދުވީ ދެއަތުން މަންމަގެ ކޮޑުގައި ފިރުމާލަމުން މަންމަގެ އަތުގައި ބީހިލިއެވެ. މަންމައަށް އެވަގުތު އިހުސާންތެރިއެއްގެ އަތުގެ ބީހިލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިބުނު ކަމުގައި ޔަގީން ކުރެވުނެވެ. އަދި ލިބުނު...

5

ފެނު ޕަރީ (7)

“އޮޕަރޭޝަން އިޒް ސަކްސެކްފުލް. ބަޓް ސްޓިލް ޝީ އިޒް ވެރީ ކްރިޓިކަލް. ވީ ކާންޓް ސޭއި އެނީތިންގް ޓިލް މޯރނިން” ޑރ. ޕަޓޭލް ޒައިޝާ މެންގެ މޫން ފެނުމުން އިތުރު ސުވާޅެއް ނުކުރަނީސް...

9

މަންމަގެ ޑައިރީ 1ވަނަ ބައި

ހަވީރުގެ ހިއްފަސޭހަ ވަގުތުގައި ޝާލީ އިނީ އަތިރިމަތީގައި ހުރި ގަސްގަޑެގައި އިށީންދެގެންނެވެ. ގޮނޑުދަށައް ބިސާލަމުންދާ ރާޅުތަކުގެ މިއުޒިކީ އަޑުތަކުންވެސް ޝާލީގެ ހިތައް ފިނިކަމެއް ނުލިބެއެވެ. ޝާލީގެ  އަތުގައި އޮތް ފޮތް ފުށުންޖަހާލުމައް ފޮތުގައި...

5

ފެނު ޕަރީ (6)

“މަންމާ” ޒައިޝާގެ އަޑު މުޅިތަނުގައި އެއްކޮށް ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. ދުވެފައިގޮސް މަންމައާއި ކައިރި ވިއިރު މަންމަގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްނެތް ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ޒައިޝާގެ ލޮލުގައި ކަރުނައިގެ ސާލެއް އުފެދުނު ކަހަލައެވެ. ޚާލިދާގެ...

6

ފެނު ޕަރީ (5)

ޒިޔާން އަށް ސައިކަލްގެ ބުރަކި ހިފާލެވުނީ އޭނާގެ އިޙްތިޔާރަކާއިނުލައެވެ. ލަދު ވެސް ގައްމެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރު ދެރަނުކުރަންވެގެން މަޑުމަޑުން ޒައިޝާ ކައިރިއަށް ގެހިލުމަށްފަހު ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އޮޅުން ފިލުވިއެވެ. ޒައިޝާ އިސްޖަހާލުމަށްފަހު...

10

ފެނު ޕަރީ (4)

“ހަލޯ” އެއީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޒައިޝާގެ އަޑެވެ. ޒިޔާންގެ ކަންފަތުގައި މިއުޒިކެއް ކުޅެލިކަހަލައެވެ. ނަމަވެސް އަގައިން ބުނާނެ ހިއްވަރެއް ނުލިބުނެވެ. ދެ ތިންފަހަރު ހަލޯ އެއް ބުނުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ޒައިޝާ ފޯނު...

10

ފެނު ޕަރީ (3)

ކުރިމަތީގައި އެހެރި ރޭގަ އޭނަޔަށް ފެނުނ ފެނު ޕަރިކަން ޔަޤީނެވެ. ޒިޔާން އެސްފިޔަ ޖަހާލަން ވެސް ނުކެރިފައި ހުރީ އެ ފަތްމިނި ގެއްލިދާނެތިއެވެ. ޒައިޝާ ސަލާމް ގޮވައިލުމުން ޒިޔާން ސިއްސައިގެން ގޮސް ސަލާމް...

9

ފެނު ޕަރީ (2)

ޒައިޝާ ގެއަށް އައުމަށްފަހު ދުވެފައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އެވަގުތު އޭނާ ތުރުތުރު އަޅައިގަތެވެ. އޭސީ ގެ ފިނިކަމުން އެންމެ ހިމަ ނާރަށްވެސް އަސަރު ކުރިއެވެ. ތަނަވަސް ބޮޑު ކޮޓަރީގެ ހުދު ބޮކި...

10

ފެނު ޕަރީ

ވަށް ބުރަށް އުޑުމެދުގައި ހުރި ޝާއްބަ ހައްދު އޭގެ ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ކަޅު ވިލާ ތަކުން އުޑު މަތި ބަނަވެ ދުނިޔެ...

18

ބިރުވެރި ސަމާސަ

އޮފީހަށް ދިޔުމަށްޓަކައި އަހަރެން ތައްޔާރުވަމުން ގެންދިޔައީމެވެ. ނަބީލާ ސައި ތައްޔާރުކުރާ އަޑު އަހަންނަށް އިވެމުންދިޔަ އެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ވަރަށް ބާރަށް ތެޅުނެވެ. އެއްކޮޅުން ބަލާއިރު، އެއީ ކުރަންވާ ވަރުގެ ސަމާސައެއްބާ އެވެ؟...