Category: ބިރުވެރި

7

ކަޅި (ހަވަނަ ބައި)

އަހަރެން ތެދުވީމެވެ. އަދި ދުވެފައި ބޭރަށް ދިޔައީމެވެ. މިތާ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ދައްތައެއް ފެނޭތޯއެވެ....

13

ކަޅި (ފަސްވަނަ ބައި)

ކޮންމެވެސް ތާކުން މިކުއްޖާ ދެކުނު ހަނދާންވެއެވެ. ނޫނެކެވެ! ނޫނެކެވެ! މިއީ އެކުއްޖާއަކަށް ނުވާނެއެވެ! “ނޫން، ނޫން!”...

Screenshot_2016-05-27-12-42-11~3~3 18

ކުއްޅަވަށްފާ(9)

“ނާދް ކިހިނެއްތަ؟” އަހަރެންނަކަށްވެސް އިތުރަކަށް ކެތެއްނުވިއެވެ. “ރަނގަޅު.. ރަޝާމެން މިތަނަށް އައިސްގެން ތިއުޅެނީ ކޮންކަމަކު؟މިހާރު އެއޮއް...

8

ކަޅި (ހަތަރުވަނަ ބައި)

އަހަރެންނަށް ފެނުނީ ކަޅު ބުޅަލެކެވެ. އެ ބުޅާ އާދައިގެ އެހެން ބުޅާތަކާއި ތަފާތުހެން ހީވެއެވެ. އޭގެ...

ހިމާޔަތް 19

ހިމާޔަތް

ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވައްދައިދޭފަދަ ތަފާތު އެތައް ހާދިސާ ތަކަކާއެކު….! ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުވާލާފަދަ ފުން އަސަރު...

mansha st 107

މަންޝާ (ތިރީސްވަނަ ބައި)

މަންޝާ ފަހަތަށް ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. ދޮރުގެ ތަޅު އަނބުރާލުމަށްފަހު ދޮރުގައި ފައިންޖަހާ ހަސަނު ލައްޕާލިއެވެ. ވާރެއާ...