Category: ބިރުވެރި

2

733 (ތިންވަނަބައި)

އަހަރެން ހަމަޖެހިލީމެވެ. އެ ކިޔަނީ ކިކޭތޯ އަޑު އިވޭތޯއެވެ. ”ނޮން ކަޕްތާ އޯރ ސްތޮލްތޯރުމް ” އަހަރެންނަށް އެކިޔާއެއްޗެއް ސާފުކޮއް އިވުނެވެ. އެއި ދިވެއްސެއް ވެސް ނޫނެވެ. މަލަކްގެ ކަންފަތް ފާރުގައި ޖައްސާލިއެވެ....

9

ދުޝްމަން – 3

އެ އަންހެން ކުއްޖާ ލާނެތް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. ސިކުނޑީގެ ބޮކި ދިއްލުނީ ދެނެވެ. އެ ގޮތް ކުޑަ އަޑުގެ ވެރިއަކީ ޝާޔާކަން އަހަރެންނަށް ޔަޤީންވިއެވެ. “އޭ! ޝާޔާ ފެނިއްޖެ! މި އޮތީ އޭނަ.” ޝާޔާގެ އަތް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުން ދަމައިގަތެވެ. ސިކުންތެއް ވެސްް ނުވާނެއެވެ. ކޮޓަރީގެ ފިނި ހޫނުމިންވަރު އެއްވަރުވެ ދުވި ފަރުހަކި ވަސް ފިލަގެންދިިޔައެވެ. ޝަހާދަތް އިނގިލި ތެޅުވެން ފެށުނެވެ. އިސާހިތަކު މުޅި މީހާ ތެޅެމުން ފޮޅެމުން ތެދުވެވިއްޖެއެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ފެންފުޅިން ފެން ކޯވަރެއް ބޯލަމުން އަހަރެންގެ ދެލޯ ހޯދީ ޓީޝާޓެކެވެ. ޓީޝާޓު ބޮލަށް މަހާލައިގެން ބޮޑު ދޮރުން ނުކުންއިރު ގޭދޮރު ކައިރީގައި ބައިންދާފައި އިން ޖޯލިފަތި ވަށައިގެން މީހުން އެއްވެފައި އޮތެވެ. މީހުންތައް ކޮއްޕަމުން އެންމެ ކުރީ ސަފަށް އަހަރެން އަރައިފީމެވެ. ޖޯލިފަތީގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ނިދާފައި އޮތީ ޝާޔާއެވެ. އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަވެސް އޭރު އެތާ ހުއްޓެވެ. ޝާޔާގެ ހާލަތު ފެނިފައި އޭނާގެ މަންމަގެ ލޮލުގައި ކަރުނަ ހިލިފައި ހުއްޓެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންތާއެވެ. މުޅި މީހާ ގައިގައި އޮތީ ކިސަޑެވެ. ހެދުން ވީދިފައި އޮތް އިރު އަތުގެ ތަންތަން ވަނީ މަށައިގެން ގޮއްސައެވެ. “ދެންވެސް ގެންދަން ވީނު.” ރަހުމްކުޑަ ރާގެއްގައި އަހަރެންނަށް އެހެން ބުނެވުމުން މާއިންގެ މޫނު ސަފުތެރެއިން ދިއްލުނެވެ. “ކަލޭ ގޭ ކައިރީގައި ޝާޔާ ކީއްކުރީ؟” މާއިން އަޑުކޮޅަށް ބުންޏެވެ. ހުރިހާ އެންމެން ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުން އަހަރެންނަށް ބަލާލިއެވެ. “އަހަންނަށް ތަ އިނގެނީ. މަ އޮތީ މިއޮއް ހުރިހާ އިރު ނިދާފަ.” އަހަރެން ބުނީ މުޅިޔަކުން ދޮގެއް ނޫނެވެ. ރަނގަޅުކަމުން ޝާޔާ ގަތް ގަނޑު ނުބުނެ ހުންނައިރު ވެސް ސަލާމަތެއް ނެތެވެ. ބުނަންވީ އެވެ. ބޭޒާރު ކޮށްލަންވީއެވެ. ވަގުތުން ޝާޔާގެ ދެލޯ ހުޅުވުނެވެ. ކަޅި ވެސް ޖަހާނުލާ އަހަރެންނަށް ބަލަން ފެށިއެވެ. މާއިން އައިސް ޝާޔާ އޭނާގެ އަތްދަނޑި މައްޗަށް ލިއެވެ. އޭރުވެސް ކަޅިޖަހާ ނުލާ ޝާޔާ ބަލަން އޮތެވެ. އަހަރެން ބޮލުގައި އަތް އަޅާ ބާރު ކޮށްލީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބޮލަށް އެރި ތަދެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ބޮލުގައި ފިރުމަމުން އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތީމެވެ. “ބޭޒާރު ވާނީ އަހަރެންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކަލޭ.” ބޮލުތެރޭގައި އެއަޑު ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. ވަށައިގެން މީހަކު ހުރި ތޯ އަހަރެން ހޯދީމެވެ. ނަމަވެސް ޝާޔާ ހޯދަން އައި އެކަކުވެސް އެވަގުތު ނެތެވެ. ކުރިން ވި ކަންތަކާ މިހާރު އެ އިވުނު އަޑުން ކޮންމެވެސް ނުބައެއް އުޅޭ ކަމުގެ އިހުސާސް އަހަރެންނަށް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ކޯއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ޝާޔާ އަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް ނޭނގި ވަނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އައު ދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ. ހެނދުނު ހަގަޑި ބައިވަނީއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އަނގަޔަށް ޕާން ފޮއްޗެއް ލަމުން ހަލުވި ހިނގުމެއްގައި އަހަރެން މިސްރާބު ޖެހީ މަދަރުސާއަށެވެ. ފަހަތުން މީހަކު އައިސް އަތުގައި ހިފާލި ވަގުތު ސިއްސައިގެން ގޮސް އަތް ފޮޅާލީމެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ ރަނާއެވެ. އަހަރެން ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލީމެވެ. “ރައްޔާން. ހާދަ ވަރެއް ވެފަ. މަށޭ.” ރަނާ ތުއި ގޮތަކަށް އަނގަ ހަދަމުން ބުންޏެެވެ. ހިނިތުންވެލާފައި އަހަރެން ރަނާގެ އަތުގައި ހިފާލީމެވެ. “ރައްޔާނަށް އިނގޭތަ. ރޭ ޝާޔާ ފެނުނީ ތިގޭ ކައިރިން ނޯ. ރޭގަ މަ ހުރީ ހޭލާ ފަތިސް އިރުވެސް. ޝާޔާގެ ހުންގަނޑު މައިތިރި ނުވެގެން. ފަތިހު ވީތަނާހެން ހުން ކެނޑުނީ. ބުނީ އަންނާނަމޯ ސުކޫލަށް ވެސް. ދެން ނޭނގެ މަށަކަށް. އެހިން ކިހިނެތް ހޭ ވީ އެދުވަހު. ޝާޔާ ބުނީ ހަނދާނެއް ނެތޯ!” ރަނާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު އަހަރެން ހުރީ ކަނުލާ އަޑުއަހާށެވެ. “ދެން މަށޭ ކިޔައިގެން އެއްޗެކޭ ބުނިތަ؟” އަހަރެން އެހެން އެހުމުން ރަނާ މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެެވެ. “ކީއްވެ ރައްޔާންގެ ވާހަކަ އަހަން ވީ؟” ރަނާ ވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. ބުނާނީވެސް ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ ރޭގަ ޝާޔާ އަަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަހަރެންނަށް ބެހުނީ އޭ ބުނީމާ ޖޯކަކަށް ވާނީ ހުދު އަހަރެންނެވެ. އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ ގަޑިޖެހޭތީއެވެ. އޭރުވެސް ބޮލުގައި ނުކުޅަދާނަ ވާވަރުގެ ރިހުމެއް ހުއްޓެވެ. އެސެބްލީ ގަޑިއެވެ. ހުރިހާ ދަރިވަރުން ތިބީ ސުކޫލް ހޯލުގައެވެ. އަހަރެން އިނީ މާއިން ކައިރީ އިށީދެގެނެވެ. މާއިން ހުރީ އަދިވެސް ރުޅިއައިސްފައި ކަން އޭނާގެ ކުނި މޫނުން ވެސް އެނގެއެވެ. އަހަރެންގެ ލޯ ހޯދަމުން ދިޔައީ ޝާޔާއެވެ. އަންހެން ކުދިންގެ ފަޅިއަށް ދެލޯ އުކަމުން ދިޔައިރު ކައިރީގައި ހުރި މާއިންގެ ރުޅި ހައްތަހާ އިތުރުވިއެވެ. “ކާކު ތަ މާ ވަރަކަށް ތި ހޯދަނީ؟ ރަނާ އެއިނީ ނު އެންމެ ކުރީ ސަފުގަ؟” މާއިންެ ނުރުހުންވެފައި ހުރެ ސުވާލުކުރިއެވެ. މި ހޯދަނީ ޝާޔާއޭ ބުނެފިއްޔާ އަހަރެން އަތުކޮޅަށް ހޫރާލާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އަހަރެން ހިނިތުންވެލާފައި ހިމޭނުން އިނީމެވެ. ސުކޫލަށް އައިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެއް އިރަކުން ފެންނާނެވެ. ޝާޔާ ރޭގައި އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރީ ކީއްވެތޯ އަހަރެން އޭނާ ގާތުގައި އަހަން ބޭނުމެވެ. އެސެބްލީ ނިންމާފައި ހުރިހާ ދަރިވަރުންތައް ޓީޗަރުންގެ އިންޒާރަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ދޮރު ކައިރީ ނުކުންނަށް ފުނިޖެހުނެވެ. ކޮއްޕާ ގަޅުވަމުން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ބޭނުންވީ އަވަނެއް ކަހަލަ ހޫނު ހޯލު ތެރެއިން ނުކުންނާށެވެ. އެންމެ ފަހަތު ސަފުގައި މާއިންއާއި އަހަރެން ހުރީ ތިމާގެ ދަލުން ފެންވެރިފައެވެ. ރުޅިއައިސް ދަތް ކުޑިވިކަމުން މާއިން އޭނާގެ ކުރިމަތީ ހުރި ފުދޭވަރަކަށް ފަލަ ފިރިހެންކުއްޖެއްގެ ބުރަކަށީގައި ބޮޑިއެއް އަޅާލިއެވެ. އެ ކުއްޖާ ރުޅިއައިސް މާއިންއަށް ބަލާލި ވަގުތު އޭނާގެ ރުޅިގަނޑުހިދިއްޖެއެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެނެއެވެ. މާއިން އަކީ ޖާނުން ވަރުގަދަ އިސްކޮޅު ހުރި ފަނާކުރުވަނިވި ރުޅިއެއްގެ ވެރިއެއްކަން ހުރިހާ އެންމެނަށް އިނގޭތީއެވެ. އަހަރެން އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅާލީ މަޖާވެގެނެވެ. “ރަނާ ދެކެ ލޯބި ވޭތަ؟” އަހަރެންނަށް ބޮލުގައި އަތް އަޅައި ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. ހީވަނީ ސިކުނޑިތެރެއަށް އެ އަޑު ފޭދިގެން ވަންނަހެނެވެ. ވަށައިގެން އަހަރެން ހޯދަން ފެށިީމެވެ. އޭރު މާއިންއާއި އަހަރެން ހުރީ ހޯލުން ބޭރުގައެވެ. ހުރިހާ އަންހެން ކުދިން ކިލާހަށް ދިޔަކަން އަހަރެންނަށް އިނގެއެވެ. އެއީ އެވެރިން ނިކުތީ އަހަރުމެންނަށް ވުރެ ކުރިން ކަމަށް ވާތީއެވެ. ބޮލުގައި ހަރުފައެއްގެ ދުލުން ލައްވާއަޑުތައް ލައްވަމުން ވާހަކަ ދައްކަނީ ޔަޤީނުންވެސް އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އަނެއްކާ ޝާޔާ ހެއްޔެވެ؟ “ޝާޔާ؟” މަޑުމަޑުން ފޫޅަށް އިވޭ ވަރަށް އަހަރެން ޝާޔާއަށް ގޮވާލީ ހިތުގައި ނޭނގޭ ކަހަލަ ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދުނީމައެވެ. ޝާޔާ ކޮންމެވެސް ސިހުރެއް އަހަރެންނަށް ހަދަނީ ހެއްޔެވެ؟ ބޮލުގައި އަތް އަޅަމުން އަހަރެން ހިނގައިފައި ދިޔައީ ސުކޫލުގެ ކޯޓްޔާޑަށެވެ. އެތާ ހުރި ގޮޑިއެއްގައި ހަމަޖެހިލައިގެން އަހަރެން އިށީނީމެވެ. އެވަގުތު ލޮލުކޮޅަށް އެއްވެސް މީހެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް އަހަރެން ފަޒާއަށް ދޫކޮށްލީމެވެ. ބިޔަ އަނބުގަހުގެސަބަބުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިއްބައިދިނެވެ. ގައިމުވެސް މިހިސާބަކު ޝާޔާއެއް ނެތެވެ.  “ކިހިނެތް ވީ؟” އަހަރެން ގޮޑިން ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. ޝާޔާ ބިން ފަޅާފައި އެތަނަށް ފާވި ކަހަލައެވެ. “ކޮންއިރަކު މިތަނަށް ތި އައީ؟ އަހަރެން ހައިރާންވެފައި ޝާޔާގެ މޫނަށް ބަލަމުން އެހީމެވެ. އެވަގުތުވެސް ރޭގައި ވި ކަންތައް އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް ސިފަވުމުން ލަދުން އިސްޖެހުނެވެ. “ތީ އެއް ނޫން އަހަން ޖެހޭ ސުވާލަކީ. ހެހެހެހެ. ރޭގައި މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީމަ ވަރަށް ފޫހި. ހިނގާ އެހެރަ ގަސްތަކު ތެރެއަށް.” ޝާޔާ އަހަރެން ފަލަމަސްގަނޑުގައި ފިރުމަމުން ތުންފަތް އޫކޮށްލިއެވެ. އަހަރެން އަނގަ ހުޅުވައިގެން އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. ޝާޔާއަކީ ލޮލުކޮޅުން ވެސް ދުވަހަކު އަހަރެންނަށް ބެލި މީހެއް ވެސް ނޫނެވެ. މީހެއްގެ މިޒާޖު އެއް ރެއިން ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. “ތީ ޝާޔާތަ؟” އަހަރެން އެހެން އެހުމުން ޝާޔާގެ މޫނުން ނުރުހުމުގެ ކުލަވަރު ފާޅުވިއެވެ. “ޝާޔާ ހެނެއްނު ހީވަނީ. އަހަރެން ބޭނުން ވާ ކަންތައް ރައްޔާންއަށް ނުކޮށްދެވިއްޖިއްޔާ ހަނދާންކުރާތި ރައްޔާން ލޯބިވާ ހުރިހާ އެންމެންގެ ދުވަސް ދުއްވާލާނަން.” ޝާޔާ އެހެން ބުނެލި ވަގުތު އޭނާގެ މޫނަށް އައި ބަދަލު ފެނިފައި ހުރި ތަނަށް ކުޑަކަމު ނުދެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ނޭވާލަމުން އަހަރެން ފަޔަށް ލެވުނު ހުރިހާ ބާރެއް ލާފައި ދުއްވައިގަތީމެވެ. ފަހަތުން އެއްޗެއް ވެއްޓުނު އަޑެއް އިވުނެވެ. އަހަރެން ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލިއިރު ޝާޔާ ބިންމަތީގައި އޮވެގެން ތެޅި ފޮޅެނީއެވެ. “ކިހިނެތްވެފަތަ ކަލެއަށް ތި ހުންނަނީ؟!” މާއިން ފަހަތުން ދުވެފައި އައިސް ޝާޔާ އޭނާގެ އަތްދަނޑިމައްޗަށް ލިއެވެ. “ދެންވެސް ހެލްތު ރޫމަށް ގެންދެބަ. ދައްކަބަ. އަޅޭ. އެއްކަލަ ހުންގަނޑު އަނެއްކާވެސް.” ރަނާވެސް މާއިންގެ ފަހަތުން އައިކަން އަހަރެންނަށް ރެޔަކާލީ އޭނާގެ އަޑުންނެވެ. އަހަރެން ހުރީ ގަބުކައިފައެވެ. ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ. ދުލަށް އައިހާ ހެޔޮ އެއްޗެއް އަހަރެން ކިޔަމުން ދިޔައީމެވެ. އެއީ ޝާޔާއެއް ނޫނެވެ. ޔަޤީނެވެ. އެއީ ޝާޔާއެއް ނޫނެވެ....

4

733 ( ދެވަނަބައި )

”ފަކް ” އަހަރެންގެ ގާތަށް ވަރަށް ރުޅި އެރިއެވެ. ދޮރު ހުލުވާލަން ތަޅުގައި ހިފާލަން ބަލާލިވަގުތު ގައިން ހިބިގައިގެން ދިޔައެވެ. އެ ދޮރުގައި އެއިނީ ބޭރުން ތަޅުއަޅުވާފައެވެ. ” ދެން އަހަރެން ނުދާނަން...

6

733

ސްކޫލް ނިމުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އަހަރެން ހުރީ ކޮލެޖަށް ދާހިތުންނެވެ. ނާރސިން ކިޔަވާހިތުން އުޅޭތަން ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެންމެފަހުން  އެތަށް ކޮލެޖުތަކައް އެޕްލިކޭށަން ލައިގެން އެއްކޮލެޖުން ހޮވިއްޖެއެވެ. މަލަކް ވެސް ހޮވުމުން...

ދުޝްމަން – 2
12

ދުޝްމަން – 2

ގަޑިން ރޭގަނޑު 9 ޖެހީއެވެ. އަހަރެން އިނީ ފިލާވަޅު ހަދާށެވެ. ކޮޓަރިއަކީ ބޮޑު ކޮޓަރިއެކެވެ. އަހަރެން ނޫން އެހެން ދަރިއެއް މަންމައާއި ބައްޕައަށް ނުލިބުމުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ދީގެން ފުދިގެން އަހަރެން ބަލާބޮޑުކުރުމަށް...

11

ދުޝްމަން – 1

ރަށުތެރޭގައި އެންމެ ލާނެތްވާނީ އަހަރެންގެ ރައްޓެހިންނޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މަދަރުސާ ނިންމާފައި އެ ނުކުންނަ ގޮތަށް އަހަރުމެން ގެޔަށް ވަންނަނީ ރޭގަނޑު ކާ ގަޑި ޖެހުނީމައެެވެ. ރަށު ސުކޫލުގައި ގްރޭޑު ދިހައެއް...

5

ޖިންނި

އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި އެކި ފާޑު ފާޑު މީހުން އުޅެމުން ދެއެވެ . އަދި އެކި ކަން ކަން ކުރަމުން ކުރާ މީހުން ގެންދެއެވެ . ފަންޑިތަ ހަދާމީހުން ވެސް އުޅެމުން ދެއެވެ...

15

ރޫޙާނީ ބިރު – 2 –

“އެއްކަލަ ދޮންބެ.. އަނެއްކާ އެފެށީ…ވަރަށް ފޫހިވޭ” ޔާނާ ތުންކޮޅު ހަދާލިއެވެ. ޔާނާ ތުންފަތަށް ހަދާލިގޮތުން ޒީދާން ގެ އިތުރުން އެތާތިބި އެންމެން ހިނިއަތުވެއްޖެއެވެ.އެ މަންޒަރުބަލަން ސަލީމް އާ އެލީސާ ތިބީ ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ.އެލީސާ ހިތި...

6

އަމާން ފަސްގަނޑަށް

  “ބޭން!” ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި އަލިދީދީ އިނީ މާޔޫސް ކަންމަތީގައެވެ. އިރު އޮއްސެމުން ގޮސް ކަނޑުގެ ތެރެޔަށް ގެނބިގެން ދިޔަކަހަލަ އެވެ. އަވަހަށް ތެދުވީ ގެޔަށް ދާށެވެ. ރަނގަޅަށް ނުތެދުވެވިގެން އުޅެނިކޮށް މުންޑޭ ދުވެފައި އައިސް އަލިދީދީ ކުރިމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. “އަލިދީދީ! އަވަސް ކުރޭ! ކަލޭގެ އަމާ…! …ގެންދަނީ…!” އަލިދީދީ ގެޔާ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ. ދުވަމުން ދުވަމުން ގޮސް ޖެހިގަތީ ޕޯޗުގީޒު ސިފައިންގެ މީހެއް ގައިގައެވެ. އޭނާ ރުޅިން އެއްޗެކޭ ކިޔައިފައި އަލިދީދީ ބިމަށް ގަޅައިލިއެވެ. ގެއި ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުމެގެން ދިޔައީ އެ ނުބައި ބާޣީންގެ ދެމީހުންނެވެ. އަލިދީދީ ގެއަށް ވަންއިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. އޭނާގެ ލެޔާ ވަނީ ކުޅެލާފައެވެ. ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ އަވަހާރަ ކޮށްލާފައެވެ. ވެލިގަނޑު އޮތީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ. މަންމަ ލައިގެން އޮތް ލިބާސްވެސް ވަނީ ތަންތަނުން ވީދި ލެއިން ފޯވެފައެވެ. ********************************************************** ********************************************************** އައްސުލްތާން އަލްޣާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު އަލްއަޢުޡަމް ވަނީ...

36

ރޫޙާނީ ބިރު

ފަތިސް ވަގުތެވެ. މަގުމަތީގައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ނަމަވެސް ހާލަކުން ފަހަރަކު މަގުމަތިން ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއް ފެނިލައެވެ. ކުއްލިޔަކަށް މަގަށް ނިކުން ވޭން އެއް ވަރަށް ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ.ފަނަރަ މިނެޓް...

30

އަލަތު ލޯބި

ބަހަށް އެރީންސުރެ، ޖެހިގެން ހުރި ސީޓުގައި ފޯނާ ކުޅެން އިން މަންޖެގެ ހަރަކާތްތަކަށް ގެއްލިފައި އިނީމެވެ. ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ މަޑު ހަރަކާތުން ފޯނުގެ ސްކްރީން ކަހަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ ބަލަމުން ދިޔައީ ފޭސްބުކު...

35

އެ ސިއްރު… 9 ( ފަހުބައި )

ޓެރެސްއަށް ނިކުމެވުނު އިރު ކުރިމަތިން ފެނުނީ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެން ދެކެން ބޭނުންވި މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ދެލޯ އަހަރެންނަށް ކެހި ދެނީ ކަމަށް ހިކޮށް ދެތިން ފަހަރު ލޯ އުނގުޅާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް މަންޒަރު ބަދަލެއް ނުވިއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޮތް   ބިރުވެރިކަން ހަގީގަތަކަށް ވީއެވެ. ގަބު އަރާފައި ހުރި އަހަރެންނަށް ހަމަ ބިމަށް ފޭބުނީ ތާތު އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ     ތަޅުވައިގަތުމުންނެވެ. ރެއިލިންގ މަތީގައި ޝެރީ މަންމަ ހުރީ ޝަޒީ މަންމަގެ ކަރުގައި ހިފައިގެންނެވެ. ހިފައިގެން ހުރިލެއް ބާރުކަން ފުފިފައި ހުރި އެ އަތުގެ ނާރުތަކުންނާއި ފިއްތާ ބާރުކޮށްފަ...

13

ލޯގަނޑު

‍‍‍‍‍‍‍ފޮޓޯގައި އެ ވަނީ މިލާގެ ސިފަ އެވެ. ހަމުގެ އެ ކުލަވެރެވެ. ފަޅު ރީނދޫވެރިކަމެކެވެ. އުމުރުގައި ޅަފުރާވެރިކަމެވެ. ބާރަ އަހަރެވެ. ހިނިތުމުން އެ ޒަމާނެއް ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ލޮލުގެ ކަޅިރަވުން ދެއްކުވިފައިވި އެ މައުސޫމު...

36

އެ ސިއްރު… 8

މަންމަ އުދުއްސައިގަތުމާއެކު ފަހަތުން އަހަރެމެން ވެސް އުދުއްސައިގަތީމެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ކަމަކު އަހަރެންނަށް އުދުހުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. ތާތު އާ އެއްވަރަށް އުދުހެމުން ދިޔައިރު ދެން ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީ ހިތް ތެޅެމުން ދިޔަ ބާރު މިނުން ދެންމެ ދެންމެ މޭ ފަޅާފައި ނިކުމެދާނެ ހެން ހީވާ ފަހަރުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ރަށުގެ މަލަމަތި އަހަރެންގެ ލޮލުގެ ކޮޅަށް ދައްކާލުމާއެކު ހިތަށް ލިބިގެން ދިޔަ ހިތްހަމަޖެހުން ދުލުން ބަޔާންކޮށް ދޭން ދައްޗެވެ. އެ ބިމުގައި ފައިތިލަ ޖެހުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ދޫކޮށްލެވުނީ ފުން ނޭވާއެކެވެ. އެތައް ދުވަހަކު ނޭވާ ނުލާ ހުރެފައި ނޭވާއެއް ލީ މީހަކު ފަދައިންނެވެ. ރަށަށް ފޭބުމަށްފަހު އަހަރެމެން އިންސާނެއްގެ ސިފަ ޖެހި ހިނގަފައި ގެއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހީ މީހަކަށް ޝައްކުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށެވެ. ދިހަވަރަކަށް މިނެޓުގެ ކުރު ރާސްތާއަށް ފަހު އަހަރެންގެ ގެއާ ހިސާބަށް ފޯރައިފިއެވެ. އެންމެން ގެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތް އިރު އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ ގެއާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. މަންމަ ފަސް އެނބުރި ބަލާލިއެވެ.     އަހަރެން ނާންނަ ކަން އެނގުމުންނެވެ. ހައިރާންވެފައި ހުރެ މަންމަ ދަރިފުޅާއޭ ކިޔާ ގޮވާލުމުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. ގޭޓުން ވަދެގެން ގާ ޖަހާފައި އޮތް މަގުން ހިނގާފައި ގޮސް ގެއަށް ވަދެވެން ހުރި ދޮރާ ހިސާބުން މަންމަ މަޑު ޖެހިލުމާއެކު އަހަރެންވެސް ހުއްޓުނީމެވެ. މަންމަ ފަހަތަށް ޖެހިލާފައި އަހަރެންނަށް އަތުން އިޝާރާތް ކޮށްލީ އެތެރެއަށް ވަނުމަށެވެ. އަހަރެން މަންމަގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށްފަހު ހިނގައިގަތީމެވެ. ގޭގެ ބެލް އަޅާލުމާއެކު މާގިނަ އިރެއް ނުވެ ދޮރުގެ ތަޅު އެނބުރާލި އަޑު އިވުނެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ތެޅިގަތީ އެޔެއް މިޔެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. ހަފްތާއެއް ހާ ދުވަސް ފަހުން މަންމަމެން ފެންނާތީއެވެ.  އަދި އަހަރެން ފެނުމުން މަންމަމެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީވެސް ހިތުގައި ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ވަކި ހިއްޕާލާފައި ވެއެވެ. ދޮރު ހުޅުވުނު އިރު ކުރިމަތީ ހުރީ ގޭތެރޭ މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން އެކުއްޖާ ހީވީ ބިރެއް ފެނިގެން ތެޅިގަތް ހެންނެވެ. އަޑަށް ބާރު ލާފައި މޭމް އޭ ކިޔާ މަންމައަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ. ” އޭޝްލީ… ކިހިނެއްވީ ” މަންމަގެ އަޑު އިވުނީ އޭޝްލީގެ ފުރަގަހުންނެވެ. އޭޝްލީ ދޮރު ކުރިމަތިން ދުރަށް ޖެހިލި ވަގުތު އަހަރެންނާ މަންމަގެ ހަތަރު ކަޅި ހަމަވިއެވެ. އަހަރެން ފެނުމާޢެކު މަންމަ އަނގަ މަތީ އަތް އަޅާލީ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުންނެވެ. އަދި ވައި އަޑުން...

71

އެ ސިއްރު… 7

މަންމަގެ ވޭނީ ރުއިމުގެ އަޑު މާހައުުލުގައި ގުގުމާލުމާއެކު އިށީނދެ އިން ގޮނޑިން ތެދުވެގެން ގޮސް މަންމަގެ ގައިގައި ބައްދާލެވުނެވެ. އޭރު އަހަރެންނަށްވެސް ރޮވެނީއެވެ. މަންމަގެ ހަޔާތުގެ ވޭނީ ފަލްސަފާ އަޑު އެހުންވީ އަހަރެން ހީކުރި ވަރަށް ވެރެ މާ ހިތްދަތި އަދި އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ދުވަހަކުވެސް ނުފެނުނު ނަމަވެސް ހިތު ތެރޭގައި މާމައަށްޓަކައި އުފަންވީ ޝަކުވާއެވެ. ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިޔަސް ވެހެވެ. މަންމަގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން އޮވެ ރޮމުން ދިޔަ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފާ މަންމަ އަހަރެންގެ ކަރުނަތައް ފުހެލަދިނެވެ. އަދި ހިނިތުންވެލިއެވެ. ” ދަރިފުޅާ! ދެން ހުއްޓާލާ! ” މަންމަ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފާ ނަގަމުން އަހަރެންގެ ނިތަށް ބޮސްދިނެވެ. ކަރުނައިގެ ތެރެއިން ހިނިތުންވެލެވުނީ ހިތަށް ލިބުނު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކުން ނެވެ. ” ދަރިފުޅާ! މަންމަ ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ މާޒީ އާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދިނީ މިއަދު ދެން ކުރިއަށް އޮތް ކަންތައް ކުރެވޭނީ ދަރިފުޅަށް އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް އިނގިގެން ކަމަށް ވާތީ… ” ހައިރާންކަމުގެ ކުލަވަރާއެކު މަންމަގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނެވެ. ” ކޮންކަމެއް… ” ސުވާލު ނުކޮށެއް ކެތެއް ނުވިއެވެ. ” މަންމަ މިއުޅެނީ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ކައިރިއަށް ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ދާން… ” މަންމަގެ ޖަވާބުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ވެރިވި މަސްހުނި އިހްސާސްތަކެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް ކުރީ ކޮންކަހަލަ އަސަރެއް ކަމެއް ބުނެދޭކަށް ނޭނގުނެވެ. ” ބައްޕަމެން ކައިރި އަށޭ… ” އެ ހައިރާންކަން މަތީ ހުރެ ބުނެލެވުނެވެ. ” ހޫމްމ… ކިހިނެއްވީ… ” މަންމަގެ މޫނުމަތިން ކޮންމެސް ވަރަކަށް ނުތަނަވަސްކަމުގެ އަސަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ފުން ނޭވާއެއްލީ އެހުރިހާ ކަމަކަށް ނަފްސު ތައްޔާރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކަންނޭނގެ އެވެ. ” މިރޭ 8:00 ރެޑީ ވާތި… ތާތު ދާނަން ދޯ! ” ތާތުގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ މަންމަ ބުނެލުމާއެކު ތާތު ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ” ޝާލީ އޯކޭ ނުދިޔަޔަސް…. އެކަމު ޝާލީ ދާން...

50

އެ ސިއްރު… 6

” ތައްޔާރު ވެގެން އާދޭ! އޭރުން ދެން ވާން ވީ ގޮތް އިނގޭނެ… ” އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ތާތުއަށް ބަލާލާ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރެ މަންމަ ބުންޏެވެ. ހިތު ތެރޭގައި ފުނި ޖެހެމުން ދިޔަ ޖަވާބު ނުލިބޭ ސުވާލުތަށް ވީ އިތުރެވެ. ހައިރާންވެފައި ހުރެ ނަމަވެސް މަންމަގެ ބަހަށް ކިޔަމަންވުމުގެ ގޮތުން އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ތިރިއަށް ގޮސް ތައްޔާރު ވާށެވެ. ތާތުވެސް އަހަރެންގެ ފަހަތުން ނިކުންނަން އައި ކަން އަހަރެންނަށް އިނގެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ ތައްޔާރުވެގެން އަވަހަށް އައުމަށެވެ. އަހަރެންނަކީ ތަތް މީހެއްކަން ގަބޫލުކުރެވޭތީ އެވެ. ************************************* ތައްޔާރުވެގެން އަހަރެންނަށާއި ތާތުއަށް ޓެރެސްއަށް އެރުނީ ގާތް ގަނޑަކަށް އެކު އެކީ ގައެވެ. ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލަމުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ މަންމަ ބަލަން ހުރުމުން ނެވެ. ” ދަރިފުޅާ! މަންމަ މިއަދު ބޭނުންވަނީ މަންމަގެ މާޒީ ދަރިފުޅާ ހިއްސާކޮށްލަން… އަދި މަންމަގެ ވަރަށް ގާތް ފަރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ދޭން ވެސް ބޭނުން… އޭނަ އެބަ އާދޭ މިހާރު… އޭނަ އައީމަ މަންމަ އެ ވާހަކަތައް ދަރިފުޅަށް ކިޔައިދޭނަން… ” މަންމަގެ ވާހަކަ ނިންމާލީ އަހަރެންގެ ހިތް ސުވާލުން ފުރާލަމުންނެވެ. އަނެއްކާ ކިހާ ގާތް ފަރާތެއް ބާ އެވެ. މި ތަނުގައި ހަފްތާއެއް ވީ އިރު އެ މީހަކާ ބައްދަލު ނުވީ ކީއްވެ ބާ އެވެ. އެއީ ކޮންތާކު މީހެއް ބާ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ސުވާލަކާ ބޯ ގޮއްވާކަށް ނަހަދަމެވެ. ސިކުނޑިން އެ ހުރިހާ ސުވާލެއް ނެރެލީ ފެން ތައްޓެއް ބޯލާހާ ފަސޭހަ އިންނެވެ. އަހަރެންގެ މުޅި ހިތް ފުރާލީ މަންމަގެ މާޒީ އިނގޭތީ އެކަމުގެ ޝައުގުވެރި ކަމުންނެވެ. ހިތް އަވަސްވެ ގަޑީގެ ސިކުންތު ކަށީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ އޭގެ...