Category: ބިރުވެރި

0

އެ ވަޢުދު (7)

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު އަމްނާ ފެންވަރަން ހުރި ވަގުތެވެ. ބަނޑަށް ތޫނު ތަނދެއް ވާން ފެށިއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ބަނޑު ފަޅާފައި އެއްޗެއް ނުކުންނަން އުޅޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއްވެސް ކުރެވުނެވެ. އެއާ އެކު ހުރި...

9

އެ ދަތުރު…

“ޝިވާން …” ކުޅެ ނިމިގެން ގެއަށް އައި މަގު މަތީގައި ރިޔާޝް ގޮވާލި އެވެ.”ކީއްވެ މިއަދު ކިޔާތުމެންގެ ކައިރި އެ ފުޅީގެ ވާހަކަ ބުނަން އުޅުނީ..”ރިޔާޝް ކުޑަކޮށް ހިންހަމަ ނުޖެހި ފައި ހުރެ އަހާލި...

20

އެ ވަޢުދު (6)

“” އަހަރެންނަށް އަމްނާގެ ދުލުން އާބަސް އިވުމަށްފަހު އަހަރެން އަބަދުވެސް އަމްނާ ގެ ހިޔަނި ފަދައިން ގާތުގައި ހުންނާނަމެވެ. އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް އަމްނާގެ ވިސްނުމާއި ބުއްދިއަކާއި ނުކުޅޭނަމެވެ. އަހަރެން އަމްނާއަށް ދެރަ ގޮތެއް...

26

އެ ވަޢުދު (5)

އަމްނާ ދަންވަރު ތުނޑިއަށް ދާ ވާހަކަ ތުންތުން މަތިން އަމްނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ވަނީ އަޑު އިވިފައެވެ. ނަމަވެސް އެދެމަފިރިންގެ ލޮލަށް ނުފެންނާތީ އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރެވެނީއެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ދޮގުކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި...

24

ނާއިން ތިންވަނަބައި

ސައިމަންއާއި ކުޑަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލަން ހުރެފައި އަލުން ނައިރާއާ ދިމާލަށް އޭނާ ބަލާލިއެވެ. ” ޕޮއް ” ހަމަ އެވަގުތު ނައިރާގެ ކޮނޑުގައި ފަހަތުން އައިސް ޖަަހާލާ ސިއްސުވާލި އަންހެންކުއްޖާ ފެނި ނާއިންގެ...

26

އެ ވަޢުދު (4)

އަމްނާގެ އެނދުގެ ބޯލާކޮޅާއި ދިމާލުގައި ހުރި ހާތިބު ހުރީ އަމްނާގެ މައިސޫމު މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އައްބާސް ދެއްކީ މުޅިއަކުން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަމްނާ ދޫކޮށްލުމުގެ ކުޅަދާނަކަމެއް އޭނާގެ އެބަލިކަށި ހިތަކު...

5

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 14

“މީހެކޭ.. މީހެކޭ މަސަލާމަތްކުރޭ.. ” “މަކައިފިޔޯ.. މީހެކޭ.. ” ވާނުވާ ރޭކާ ނުލާހާލު ރިޒާ އަޑުގެކޮޅަށް ގޮވަންފެށިއެވެ. އޭރުވެސް އަންހެނެއްގެ ހުނުމުގެއަޑު އެކޯވެގެންއިވިއިވި ހުއްޓެވެ. ތިންދުވަސް ފާއިތުވެދިޔައިރުވެސް ގާސިމްމެންނާއި އިތުރުސުވާލެއްނުކުރާތީ އެމީހުން އެތަނުން...

32

ނާއިން ދެވަނަބައި

ރަސްފަންނުގެ ހުދު ދޮންވެލިގަނޑު މަތީ ކަށިފައިވާނެއްގައި ހިނގާފައި ދިޔަ ޝިޔާގެ މިސްރާބަކަށްވީ ގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖޯލިފައްޗެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ފިޔަވަޅުތައް މަޑު ޖައްސާލަން ޖެހުނީ ވެލިގަނޑުގައި ވެލީގެ ސަބަބުން ކުޑަކޮށް ފަސްއެޅިފައިވާ ފަށެއް އޭނާގެ...

10

އައިރާ 2

އައިރާ އިސް އުފުލާބަލާލި އިރު ކުރިމަތީގައި ހުރީ މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ މީހެކެވެ.އިސްކޮޅުން ދިގު ވެރިއެއްގެ މީހެކެވެ. ލާފައިވަނީ ކަޅު ކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ކަޅު ފަޓުލޫނެކެވެ. އަތުގައި އޮތް ކެމެރާއިން އައިރާގެ ފޮޓޯ ނަގަން ފެށުމުން އައިރާ ބަލާކަށް ނުހުރެކެމެރާ އަތުލީއެވެ. ހީލިއިރު ކޮލަށް އެޅިފައިވާ އަޑިކޮޅުން އެމީހާގެ ރީތިިކަން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއެވެ. އައިރާ ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް  އެރީތިކަމަށް ގެއްލިފައި ހުރެވުނެވެ.”ހެލޯ” އެމީހާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން އައިރާއަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުުނެވެ. “އަހަރެންނަށް ކިޔަނީ ވިކްޔަން، ތިކުއްޖާއަާށް ކިޔަނީ ކޮންނަމެއްތަ؟” ވިކްޔަން އަމިއްލައަކަށް ތައާރަފް ވެލިއެވެ.އަދި އައިރާގެ ނަން އަހާލިއެވެ.އައިރާ މަޑުމަޑުން އައިރާ ގެ ނަން ބުނެލިއެވެ.”ދެން ކެމެރާ ދޭންވީއެއްނު، މިހާރު ވަރަށް ލަސްވެސް ވެއްޖެ ފަހުން ދިމާވާނެ ކަމަށް ހީކުރަން”.ވިކްޔަން ބުނެލިއެވެ. ވިކްޔަން އަށް ކެމެރާ ހަވާލު ކުރުމަށް ފަހު އައިރާ ހިނގައިގަތީ ގެއާ ދިމާށެވެ. އައިރާ އަށް ވިސްނެމުންދަނީ މިހާރު ރަށު ތެރޭގައި ހިނގަމުންމިދާ ކަންތައްތަކާއެވެ. ފެންވަރާލައިގެން ނިދަން އޮށޯވެ އޮންނަތާ   ވެސް މިހާރު އިރުގަނޑެއް ވެއްޖެއެވެ. މަންމަ ކާން އިން ގަޑީގައި ދެއްކި ވާހަކަ ތަކާއިމެދު  އައިރާ އަށް ވިސްނެނީއެވެ. މިހާރު ރަށުގައި ހިނގަމުންމިދާ ނޭނގެ “މަރު” ތަކަކީ އޭގައި ކޮންމެވެސް ހަޤީގަތެއް ފޮރުވިފައިވާނެ ކަމެކެވެ.ރަށު އެންމެންވެސް ކިޔާ   އަޑު އިވެނީ އޭގައި ރޫޙާނީ ކަމެއް އުޅޭކަމެވެ. މަރާލެވިފާއިވާ ދެމީހުންވެސް ވަނީ ވަރަށް އިހާނަތެކޮށް މަރާލެވިފައެވެ.ޕޮލިހުންނަށް  ވެސް ވަނީ މިކަންތައް ކޮށްފައިވާ މީހެއް އަދި އަދަށް ދާންދެންވެސް ނުހޯދިފައެވެ. އައިރާގެ ލޮލަށް މަޑުމަޑުން ނިދިސަވާރުވަމުން  ގޮސް އައިރާއަށް ނިދިއްްޖެއެވެ. ފަތިހުގެ އަރާމުނިދިން އައިރާ ހޭލައްވާލީ ފޯނެއް އައުމުންނެވެ. މޫނަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލާފައި ފޯނު ނަގާ “ހަލޯ” އޭ ނުބުނެވެނިސް ފޯނު ކެނޑިއްޖެއެވެ. ގަޑި ބަލާލިއިރު 5 ޖަހަނީއެވެ. ރަނގަޅަށް މޫނު ފުހެލުމަށްފަހު ގުޅީ ކާކުތޯ     ބަލާލިއެވެ. އައިޝް ކަން އިނގުމުން ފޯނު ބާއްވާލުމަށްފަހު އައިރާ އަނެއްކާވެސް ނިދީއެވެ. އައިރާއަށް  ހެލެވުނީ މަންމަ އައިސް ގޮވުމުންނެވެ. ގަޑި ބަލާލި އިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. އައިރާ އޮފީހަށް ދާގަޑި ޖެހިއްޖެއެވެ. މަންމަ ސައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި   ވާހަކަ ބުނުމުން ފާހަނައަށްވަދެ ފެންވަރާލައިގެން ނުކުމެ ރީތިވާން ފެށިއެވެ.އިސްތަށި ގަނޑުގައި ހުޅިއެއް ޖަހާލުމަށްފަހު ތުންފަތުގައި ނޫޑް ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކް ހަކާލުމަށްފަހު ލޯގަނޑުން އަނެއްކާވެސް ރީތިތޯ ބަލަާލިއެވެ.ލާފައިވާ ކަޅު ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަޔަށް ދޫ  ހެދުން އައިރާ ލުމުން ވަރަށްވެސް ރީއްޗެވެ.ކަޅު ކުލައިގެ ޖީންސް އާއި ހެދުން އައިރާ ގެ ރީތި ކަމަށް ފުރިހަމަ ކަން ގެނެސްދެއެވެެ.ގަޑި ބަލާލިއިރު ގަޑި ޖެހެން ފަސް މިނެޓަށްވަނީއެވެ. އަވަސް ކޮށްލައިގެން ނުކުމެ މަންމަ ގިރާފައިން ޖޫސްތަށި ހުސްކޮށްލުމަށްފަހު މަންމަ އަށް ގޮވާލުމަށްފަހު ދަނީކަމަށް ބުނެ އޮފީހަށް ދިޔައީއެވެ.                     ...

12

އައިރާ 1

އަރައިގެން އައި އިރާއެކު މީހުންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ އަލްވިން މަރާލައިގެން އުޅޭ ހަބަރުގެ ވާހަކައެވެ..ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްގައެވެ. މިހެންނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ރަށުގެ އެންމެން ޤަދަރުކުރާ ރަށު އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅެއްވަނީ ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް މަރާލެވިފައެވެ.އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަލްވިން   ވެސް ވަނީ ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް މަރާލެވިފައެވެ. އަލްވިން އޮތްގޮތް ފެނުނު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބިރުންތުރުތުރު އަޅައެވެ.       އައިރާގެ ހިތުގައި ޖެހިފާވަރު ހުދު އައިރާއަށްވެސަ ނޭނގެއެވެ. އަލްވިންގެ މަރާއެކު އައިރާ ގެ  އުޅުން ބަދަލުވިއެވެ. އައިރާއަކީ މީހުންގެ ލޯބި ލިބޭ ރަށު ކުދިބޮޑު އެންމެންވެސް އިޙްތިރާމް ކުރާ ކުއްޖެކެވެ. އުމުރުން އަދި 21 އަހަރުގެ އައިރާ ، އަލްވިން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވެއެވެ. ނަމަވެސް ، އީތަން އަކީ ފެންނަ ކޮންމެ މަލެއް ފަހަތުން ދުވާ މީހަކަށްވާތީ އައިރާ ގެ އިހްސާސްތައް ފޮރުވާލެވިފައިވަނީ އައިރާގެ ހިތުގައެވެ. އައިރާއަކީ ކިޔަވާގެން ހުރި މޮޅު ޤާނުނީ ވަކީލެކެވެ. އިރުއޮއްސިގެން ދިޔަ ވަގުތަކީ ރަށުގެ ތުނޑީކޮޅަށް އައިރާ ފައިބާގެންއައި ވަގުތެވެ. އެ ރީތި އިސްތަށިގަނޑުވަނީ ދޫކޮށްލެވިފައެވެ. ތުންފަތުގައި މަޑު ރަތް ކުލައެއް ޖައްސާލެވިފާވެއެވެ. ލައިގެން ހުރި ނޫ ކުލައިގެ ޖީންސް އަކާއި ހުދު ކުލާއިގެ ސްވެޓާރ އެކެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް އައިރާ އަކީ ވ ސާދާކޮށް ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. އައިރާ ގޮސް ޖައްސާލީ އަތިރިމަތީގައި އިން ގޮނޑިއެއްގައެވެ.    ކުއްލިއަކަށް އައިރާ ސިހުނީ ފޯނު ރިންގްވާ އަޑަށެވެ.  އެ ގުޅަނީ މަންމަ ކަން އިނގުުމުން އައިރާ ހިނގައިގަތީ ގެއާ ދިމާއަށެވެ. އޭރު ގަޑިން 6:30 ވެއްޖެއެވެ. މަގުތައް ކުޑަކޮށް އަނދިރިކަމަށް ދައްކަނީ ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ހުރުމުންނެވެ. އައްޑޫގައި އައިރާ އުޅޭތާ މިހާރު 5 އަހަރު ވަނީއެވެ. އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ބަލާލަން ދިއުމަކީ އައިރާ އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައިރާ ސިހުނީ ކުރިމަތިން ބުޅަލެއް ހުރަސް ކޮށްލުމުންނެވެ. ބުޅާގެ ދެލޯ ވަނީ ރަތް ކުލައިން ދިއްލިފައެވެ. އައިރާ ބަލާކަށް ނުހުރެ ދުއްވާއިގަތީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގޮސް އެއްޗެގައި ޖެހިފައި އައިރާ ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނީއެވެ….. ނުނިމޭ ……………

12

އެ ވަޢުދު (3)

އަމްނާ ފާޙާނާއިން ނުކުތް އިރު ވަނީ މެއާއި ކަކުލާއި ދެމެދު ތުވާއްޔަކުން ނިވާކުރެވިފައެވެ. ހީވާގޮތުން ފެން ތިކިތައް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ރޯވި ރުޅިވެރި ކަމުގެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލީއެވެ. އަމްނާގެ ހަމަ ޖެހިލައިފައިވާ މޫނަށް...

9

އެ ދަތުރު…

ދުނިޔެ މައްޗައް އިރުގެ އަލި އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބެމުން ދާއިރު ވެސް ހިންމަފުށީގެ މަގެއްގެ މަތިން އަވީގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ފެނަން ނެތެވެ.އެހާވެސް ހިޔާދޭ ގަސް ގިނައެވެ.ނަމަވެސް ގަޑިން ނުވަ...

32

އެ ވަޢުދު (2)

ނޯޓު: އަޅުގަނޑު މިހާރު ލިޔަމުންދާ ވާހަކަ ކަމުގައިވާ އެ ވަޢުދު މެދު ކަނޑާލި ސަބަބު މި ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ވާނީ ހާމަކޮށްލާފައެވެ. އަދި މި މެދުކެނޑުމަށްޓަކައި ތިޔަ ލޮބުވެތި ކިިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް އަމްނާ ހަވީރުގެ ވަގުތު ހޭދަކުރާނީ ގޭގެ އުނިގަސް ދޮށު ޖޯއްޔެއްގައި އެކަނިމާ އެކަންޏެވެ. ގެއިން ބޭރަށް ދެވޭ ގޮތް ނުވަނީ އޭނާގެ ރައްކަލަށްޓަކައި އޭނާގެ މައިންބަފައިން ގޭގެ...

4

ޑައިރީ……………..

“އީތަން!!!!”.. މިޝްކާ އަޑުގެނެއްތަނަށް އީތަން އަާށް ގޮަވަާލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ!” ހޭލަބަލަ މިހާރު ގަޑި ވެސް ޖެހެނީ  އޮފީހަށްދަާ.ކާކަށްތަ މާވަރަކަށް ތިގޮވަނީ!.. މިޝްކާ ރަކި ހިނިތުންވުން ފޮރުވަމުން ދުވެފައި ގޮސްވަނީ ފަހަނައަށް ފެންވަރާށެވެ. އެ ރީތި ހިނިތުންވުން ، އަދިވެސް ވަަނީ މިޝްކާގެ ހިތުގައި ފޮރުއިފައެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ  އަންނަކަން  އިހުަސާސްވީ މަންމަ ގޮވާލުމުންނެވެ.  އެ ހިތްދަތި މާޒީ ގެ މަތިން  އަދިވެސް މިޝްކާ ހަނދާންވެއެވެ…………….   ނުނިމޭ……………….