Category: ބިރުވެރި

35

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް 2

ޒީކްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރި ޒުވާނާގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކުޑަދޮރުގެ ކައިރީގައި އެމީހަކު ހުރީ ޒީކްގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް ފާރަވެރިވެގެންނެވެ. ޒީކް އާއި ނަޒަރު ވަކިކޮށްލުމަށްފަހު އެޒުވާނާ އުޑާއި...

4

ވައުދު – އެޕިސޯޑް 04

ގަޑިން ރޭގަނޑު 10 ޖަހަނީއެވެ. ނިޝާ ބާއްވާފައި އޮތް ކޮޓަރީގައި ހުރިސިންގަލް ބެޑެއްގައި އޮތް ނަވާޒަށް ވެސް އޮތީ ނިދިފައެވެ. ހެނދުނާއި އަޅާބަލާއިރު ނިޝާގެ ހުން މިހާރު ކުޑަތަންކޮޅެއް މަޑުވެފައި ހުރި ނަމަވެސް...

53

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް… 1

ވިދާލި ވިދުވަރާއިއެކު ހިނގަމުންދިޔަ ޒީކްގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެގެންދިޔައީ ކަންފަތް ފަޅައިގެން ދާހާ ބާރަށް ޖަހާލި ގުގުރީގެ އަޑު އިވުމުންނެވެ. މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އެއްޗެއް ފެންނަން ނެތްއިރު މީހަކުވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ....

5

ވައުދު – 3,2 އީދު ހަދިޔާ

ބަރު ކޮތަޅުތަކާއިއެކު ނިޝާ ގޮސް ލިފްޓަށް އެރިއިރު މީހާ ހުރީ ގުބުހިލިފައެވެ. ލިފްޓްގެ އަށްވަނަ ބަޓަނަށް ފިތާލުމަށްފަހު ނިޝާ އަވަސްވެގަތީ ދަބަހުން ފޯނުނެގުމަށެވެ. އޭރު ނަވާޒު ފުލުފުލުން ނިޝާއަށް ގުޅަމުންދިޔައެވެ. “ހަލޯ، މި...

އެ ރޭގަނޑު 5
12

އެ ރޭގަނޑު 5

އާ ދުވަހަކަސް އިރު އެރި އިރު އެންމެންނަށް ތިބެވުނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯރޑެއްގައެވެ. ވީ ކީއްކަން އެނގުމުން ހަށި ފުރާ ނޭވައެއް ލެވުނެވެ.މި އެންމެން ދޫ ކޮށްލީ އޭގަ އެއް ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ. ޒައުލް...

11

އެ ރޭގަނޑު 4

ރައުލާ ނުފެނިގެން އެންމެ ފަހުން އިޝާން ކާރަށްވަނެވެ.ތަންކޮޅެއް ދުރުން އެއްޗެއް ފެނުނު ހެން ހީވިއިރު ރައުލާ ދުވަމުން އައިސް ކައިރި ކުރަނީއެވެ. އަވަހަށް ރައުލާ ކާރަށް އެރުމުން ޒައުލް ބާރު ސްޕީޑަކަށް ކާރު...

7

ވައުދު – އެޕިސޯޑް 01

“އަހަރެން އަދިވެސް އެނބުރި އަންނާނަށް! އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އަނބުރާ ގެންދަން ވެސް ގެންދާނަން، އެ ދުވަހަކުން އެކަކަށް ވެސް އަހަންނެއް ނުހުއްޓުވޭނޭ، އެކަކަށް ވެސް…….” ނަވާޒު އަށް ހޭލެވުނީ ކުއްލިއަކަށް އެނދުގައި ނިދާފައި...

17

އެ ރޭގަނޑު 3

ރޭގަނޑުގެ ރާނީ ކަމަށްވާ ސާދަ ވިލޭރޭ ހަނދު މިއްދު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ. ޒައުލް މެދުމިންވަރަކައް ދާން އޮތް މަގުން ދުއްވަނިކޮށް އެއްޗެއްގައި ޖެހުނެވެ. މުޅި ކާރު ތެރެއަށް އެ ބާރު އަޑު އިވުނެވެ....

21

އެ ރޭގަނޑު 2

ސްކޫލުން ނިކުމެގެން އައިސް އެންމެންވެސް މަޑުކޮށްލީ އެތާހުރި ފާރު ކައިރީގައެވެ. އޭރު ޒައުލް އޭނާގެ ކާރުގައި އައިސް މަޑުކޮށްލުމުން އެންމެން ކާރަށް އެރިއެވެ. އެންމެން އަރާ ހަމަވުމުން ޒައުލް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ.ޒައުލް ހުރިހާ ކުދިން އެ ކުދިންގެ ގެއަށް ޑްރޮޕް ކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާގެ ގެއާށްދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އާދުވަހަކަށް އިރު...

27

އެ ރޭގަނޑު 1

އިރު އޮއްސެމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. އިރު އޭގެ ވާޖިބު ފުރިހަމައަށް އަދާ ކޮށްފިއެވެ. މުޅި ތަން މަދު އޮރެންޖް ކުލައިން ދިއްލާލިއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ވެސް  ފެންނަނީ މާތް ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމެވެ. ސަންވޭ އިންޓަރް ނޭޝަނަލް ސްކޫލުން...

24

ނާމާން ރޭގަނޑު އިއުލާން

މި ވާހަކައަށް ނަން ހުށެއެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ފިރިހެން ޖިންނިއެއްގެ ނަން އަންހެން އެއްގޮތް ދެ ނަން އައިލާ އަންހެން ދެ ފުރާވަރު ކުދިންގެ 2 ނަން ފިރިހެން ފުރާވަރު ކުދިންގެ ދެ ނަން މި ވާހަކައަށް ހުރިހާ...

8

ހަޔާތަށް އައި ގިލަންވެރިކަން

ފަރުވާ ހޯދައިގެން ރަށަށް އެނބުރި އައިތާ3 ހަފްތާ ވެގެން ދިޔާ ވަރަށްވެސް އަމާން އޮމާންކަންމަތީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އެ އުފާވެރިކަން މާގިނަދުވަހަށް ދެމިގެން ނުދިޔުމުންނެވެ. ތަވީދެއްގެ އެހީގައި އުޅެމުން އަންނަނިކޮށް ދެވަނަ ދަރިފުޅުގެ ތަވީދު މޮހިގެން ވެއްޓުނީއެވެ. ދަވީދު ވެއްޓުނުދާ 1 ގަޑިއިރުވެސް ނުވަނިން އުނދަގޫތަށް ކުރިމަތިވާންފެށިއެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން ދޮށީދަރީގެ ކަރުގައި އަޅާފައިވާ ތަވީދު މަޑުމަޑުން ހަށިގަޑުން ވަކިވެގެން ބިންމަށްޗަަށް ވެއްޓުނެވެ. އާއިލާގެ ބޮޑެތި މީހުންގެ މެދުގައި މަޝަވަރާކުރުމަށްފަހު ލަންކާއިން ފަރުމާހޯދި މީހާއަށް ގުޅާ ވެގެން އުޅޭގޮތް ކިޔާދިނެވެ. ފާލުބެލުމުން އެނގުނު ގޮތުގައި ތަވީދު ހަށިގަޑާ ވަކިވިވަގުތު ސިހުރުގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭ ހައްޔަރުވެފައިވާ ރޫހެއް ހަށިގަނޑަށް ބާރުފޯރުވީއެވެ. ދުވަސަވަރަކީ ޓެސްޓު ދުވަސްވަރަށް ވުމުން އާއިލާއިން ނިންމީ ރާއްޖެއިން ރުގުޔާ ކުރާ މީހެއްގެ އެހީ ހޯދާށެވެ. އެގޮތުން ށ.މިލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ މައްޝޫރު ރުގުޔާ ކުރާ 3 މީހަކު ގެނެސްގެން ރުޤުޔާ ކުރިއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ 4 ދުވަހުގެ ބުރަމަސެއްކަތުން  ދެކުދިންނަށްވެސް އަލިމަގެއް ފެނިގެން ދިޔުމެވެ. ދުވަހުގެ އިރު އަރައިގެން އަންނާނީ އަބަދުވެސް ކޮންމެސް އެއްބަޔެއްގެ ހަޔާތަށް ކަނު އަދިރިކަން ގެނެސްދީ އަނެއްބައެއްގެ ހަޔާތް ދިއްލައިދެމުންނެވެ. ދުވަސްގަޑަކަށްފަހު އެއްދުވަހަކު ކުލާހުގައި އިންދާ ދޮށީ ދަރިފުޅު ނޭވައި ހާސްވެގެން ގެޔަށް ފޮނުވާލެވުނެވެ. އެދުވަހު އޭނާގެ ގާތުގައި ރުގްޔާ ކުރުމުން މީހާ ހަމަޔަކަށް އެޅިގެން ދިޔައެވެ. އޭގެފަހުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ނޭވައި ހާސްވެ މީހާ ތެޅިފޮޅިހަދައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރުވެސް އާއިލާއިން ހިތްވަރު އެލުވާނުލާ ދަރިން އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތްކަމެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ތެރެއިން ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު ދޮށީދަރިފުޅަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނީ ހުވަފެނެއް ފެނިގެންނެވެ. އެއިރު މެނަދަމުން އަލިވެ 3 ޖަހަނީއެވެ. ދުވެފައިގޮސް މަންމަމެންބަޔަށްވަދެ މަންމަގެ ގައިގާ އޮޅުލައިގަނެގެން ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޯންފެށުމުން އެމަންމައަށް ކުރާނެ އަސަރަކީ ކޮބައިތީއެވެ. އެތަށް އިރަކު ވާހަކަ ދައްކައިގެން މީހާހަމަޔަކަށް އެޅި ހުވަފެނުގެވާހަކަ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ކިޔައިދިނެވެ. އެހުވަފެން ފެނުމުގެ 3 ދުވަސްކުރިން ލަންކާއިން ރުގްޔާކުރާ މީހާގުޅާ އި ދޮށީދަރިފުޅު ނުރައްކަލަށް...

15

ޒާރާ ސީޒަން 2 (2)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: “ވިލްދާން.. އެެެެެެެެކަމަކު އެއްވެސް ކުއްޖެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އަހަންނާ ފްރެންޑްވާކަށް..” ވިިިިިިިލްދާން ހީކުރީ ސިިިިިތާރާ ސަމާސާކުރީކަަަަަަަމަށެވެ. “ވައި ނޮޓް؟ ސިތާ ސީރިޔަސްކޮށް ފްރެންޑްވާން ބޭނުމޭ.. މާ އެކަނި އިންނާތީ...

8

ޒާރާ ސީޒަން 2 (1)

“ވިލްދާން.. ވިލްދާން.. ކޮންތާކު ތިއޮތީ؟ ގޮވާއަޑުވެސް ނީވެނީތަ؟ ތިހުރިތާކުން ނުކުމެގެން އާދެބަލަ.” ޕަނީނޯ ހައުސްްްް ގޭތެރޭގައި ޝަަަަަަަައިހާގެ ގަދަ އަޑު ގުގުމާލިއެވެ. ފޮތްތައް ހިފައިގެން ކިޔަވަން އިން ވިލްދާންއަށް އެއަޑު ހަމައިވުމާއެކު، ފޮތްތަކާ...

9

ހަޔާތަށް އައި ގިލަންވެރިކަން 2

އަހަރެމެންނަށް ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ސިހުރަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ބައްޔެކެވެ. ސިހުރު ޖެހިފާވާމީހަކު ވަގުތުން ފާހަގަނުވެދާނެއެވެ. ގިނަ އަލާމާތްތަކަކަށްފަހުވެސް އެއީ ސިހުރުކަން ޔަގީންކުރަންނޭނގިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުއްޖާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް...

26

އެ ވަޢުދު (13)

އަމީމާއި ޝޫރާގެ ޙާލަކީ ތޯއެވެ؟ ޝޫރާ މިކައިވެނި ކުރީ މައިންބަފައިންގެ ހޮވުމުގައި ކޮޅުފައިން ނުޖެހުމަށް ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ ހިތުގައި އަމީމްގެ ސޫރަ ކުރެހިއްޖެއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަތް ގޮތަށް އަމީމްގެ ފުރަގަހުން ބައްދާލުމަށްފަހު...