Category: ބިރުވެރި

3

ޒާރާ (1-8 ވަނަ ބައި) ޚުލާސާއެއް

ޒާރާއަކީ މަންމައާއި ބައްޕައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. ޒާރާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅެނީ އާހިލް ކިޔާ ކުއްޖަކާއެވެ. އެހެނަސް އޮންނަނީ އަބަދު ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހޭގޮތްވެފައެވެ. އާހިލްގެ މިޒާޖު ހުންނަގޮތުންޒާރާވެސް...

3

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

އަޅުގަނޑު ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ވާހަކަ “ޒާރާ” ގެނެސްދިނުން ގިނަދުވަސްތަކަކަށް މެދުކެނޑިފައިވާތީ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެމެވެ. މިވާހަކައިގެ ދެން ކުރިއަށް އޮތް (9 ވަނަބައި) ހިސާބުން ފެށިގެން ދެން ހުރިބައިތަށް ޖެނުއަރީ 25...

66

ރީތި ސޫރައެކޭ (ފެށުން)

ބޯކޮށްވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައްވަނީ ހިމޭންވެފައެވެ. ޖަހާލާ ބާރު ގުގުރީގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މިގަދަ ވިއްސާރާގައި ކުޑަ އެއް އަތައް ނަގައިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖާގެ ހިތުގައި...

އެ ބީހުން ( ދެވަނަ ބައި)
20

އެ ބީހުން ( ދެވަނަ ބައި)

“އޭ ޔަތޫ ކޮބާތަ، ހާދަ ތަތް މީހެކޭ ދޯ! ގުޅާބަލަ، ވެދާނެ ފިނިހަކަ ކައިރިއައް ދިޔައީ ކަމައް،” ޝިނާޒު އާއި ފަލާހު ހެމުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޔަތޫއައް ގުޅާލިއެވެ. ”އޭ މިހާރު މިހުރީ...

އެ ބީހުން
5

އެ ބީހުން

ނިދީގެ އަސަރު ނުކެންޑި އެނދުމަތީ އޮންނަން ޖެހުމުން، ފޫހި ވެފައި އޮތް ޔަތްރިބުއައް ހޭލެވުނީ އޭނާ މަންމަ ހެނދުނު ނާސްތާއައް ސައި ތައްޔާރު ކޮއްފަ ގޮވަން ދޮރު ހުޅުވާލި ވަގުތެވެ. “ ދަރިފުޅާ...

40

ވަންހަނާ (ހަތްވަނަބައި)

“..ނިކާލް ނިހާދެކެ ލޯބިވޭތަ؟..” ޞަފިއްޔާ ފުރަތަމަވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. ނިކާލް ހައިރާންވެފައި ޞަފިއްޔާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނެވެ. “..ދަރިފުޅު ނިހާދެކެ ލޯބިވޭތަ؟..” ނިކާލްގެ ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ޞަފިއްޔާ ސުވާލު ތަކުރާރުކޮށްލިއެވެ. ނިކާލް މަޑުމަޑުން...

9

ދަރިފުޅު (ފަހުބައި)

ހަސަންބެ ބަލަންނުހުރެ، ކިޔެވެލި ކިޔަވަމުން އައިހަމާއި ދިމާލަށްއެނބުރުނީ ޒާކްގެ ވާހަކަދެއްކުންހުއްޓި ހަށިފުރާ ނޭވާއެއް ލި އަޑު އިވި އެކުއްޖާ ބިންމައްޗަށް ދެމުމުންނެވެ. އަދި ކިޔެވެލި ކިޔަވަމުން ދިޔަހިނދު، ރިޝްފާމެންނަށްބަލާލައި، އިޝާރާތުން ކުދިންތައް ބިންމަތިން...

3

ދަރިފުޅު (11 ވަނަ ބައި)

“ކޮބާ؟ ކިހިނެއްވާންވީ؟ މިއޮތީ ޒާކް. އޭނަ އޮތީ ހޭނެތިފަ.” އައިޝާމެންގެ ބޮޑު ފެންޑާއިން އެތެރަށް ވަންނަމުން، ރިޝޫ ސުވާލުކުރީ ބިންމަތީގައި އިށީނދެގެން އައިހަމް ގާތު އިން ހަސަންބެއާއެވެ. ރިޝޫގެ ކުރީގައިހުރެގެން ޒާކް އަތްދަނޑިމައްޗަށްލަައިގެން...

26

އެވްލީން 1

ފަތިހުގެވަގުތެވެ. އީވާއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު އެލާމް ވާއަޑަށެވެ. ގަޑި ބަލައިލިއިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ގަޑިން 5:00 އެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެއްޗެހި ބަދަލު ކޮއްލައިގެން ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވައިގެން ފާލަމާ ދިމާއަށް...

9

ދަރިފުޅު (10 ވަނަ ބައި)

“ހަސަން! އަވަސްކުރޭ! އައިންތުގެ ދަރިފުޅާ، ރިޝޫގެދަރިފުޅަށް ކަމެއްވިތޯބަލާބަލަ! ދޭބަލަ!”  ފާތުންނަށްވެގެން އުޅޭގޮތެއް އެއްކޮށް ނޭނގުނަސް، އޭނާގެ ކޮއްކޮމެންގެ ދަރިންނާވެސް ދިމާވެގެން އުޅޭކަންތައްތަކަކީ އާލިޔާއާވެސް ދިމާވެގެން އުޅޭކަންތައްކަމަށް ގަބޫލުކުރަމުން ބޭނުންވީ އެ ދަރިންކޮޅު ސަލާމަތުން...

6

ދަރިފުޅު (9 ވަނަ ބައި)

އައިހަމް ކުރަހަމުން ދިޔައީ ކަޅުކުލައިގެ މޫނެކެވެ. ހުދު ކަޅިއެއްލާފައިހުރި ބިރުވެރި ސިފައެއްގެ މޫނެކެ. ހަމަ އެވަގުތު ބޭއިޙްތިޔާރުގައި އައިޝާއަށް އައިހަމްގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެހިންދު އައިހަމްގެ މޫނުގެ ކުލަވަރުފެނި އައިޝާ ސިހިގެންދިޔައެވެ. އައިހަމް...

74

ހަވޭލީ (15) ފަހުބައި

އައިދުންއަށް ހީވީ އޭނާގެ ބޮލުގައި މީހަކު ބާރުއެތިފަހަރަކުން ޖެހިހެންނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން އެދިމާއަށް ބަލައިލި އައިދުންގެ އަތުގައި ހުރި ޖޫސްތަށި ވަގުތުން އެއަތުން ދޫވެ ވެއްޓި ތެޅުނެވެ. އެއަޑަށް ސިހިފައި އެންމެން އައިދުންއާ...

19

ދެލޯރަތް ހަންޑި

އަހަރެން މިކިޔާދޭން މި އުޅެނީ އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސަކަށް ދިމާވި ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ޗުއްޓީގައި ހަސަން ދިޔައީ ހަސަންގެ އާއިލާ މީހުންނާއެކީ ކާފަގެ ރަށަށެވެ. އެ ރަށުގައި އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއެކީ ކޮންމެ ދުވަހު ރޭގަނޑު...

65

ހަވޭލީ (14)

އެކޮޓަރިން ނުކުތުމަށްފަހު މަލާކް އެނބުރި އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް އައިސް އޮށޯތެވެ. ހަށިގަނޑަށްވެރިވެފައިވާ ލޮޑުކަމާއެކު މަލާކަށް ދާާދިއަވަހަށް ނިދުނެވެ. މާދަމާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ނީމް ގޮވައިގެން ޝޮޕިންގްއަށް ދާން ޖެހޭނެތީ އަވަހަށް ހޭލަންވެސް ޖެހޭނެއެވެ....

65

ހަވޭލީ (13)

ލޮލުން އޮހޮރެމުންދިޔަ ސާފު ބިއްލޫރިކޮޅެއްފަދަ ކަރުނައިގެ މުތީތައް އަތުގެ ނުފުށުން ފުހެލުމަށްފަހު މަޑު ހިނގުމެއްގައި މަލާކް ގޮސް ކުޑަދޮރު ކައިރީގައި ހުއްޓިލިއެވެ. އޭރުވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ވާރޭ ވެހެމުންދިޔައެވެ. ދެލޯމަރައިލުމާއެކު އެހިތަށް އައީ ބީނިޝްގެ...

44

ހަވޭލީ (12)

ކޮޓަރީގެ ކޮންމެ ތަނެއްވެސް ވަނީ މަލާކްއަށް އެމަންޒަރުތަކުން ސިފަވިގޮތަށެވެ. އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ކޮޓަރީގެ ތަޅުމުގައިވަނީ ހަމަ އެކާޕެޓެވެ. އެ އެނދެވެ. ކުޑަދޮރުކައިރީގައިވެސް އެލަކުޑި މޭޒު ހުރިގޮތަށް ހުއްޓެވެ. މަލާކަށް ގިސްލަ ގިސްލާފައި...