Category: ބިރުވެރި

4

ދެލޯރަތް ހަންޑި

އަހަރެން މިކިޔާދޭން މި އުޅެނީ އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސަކަށް ދިމާވި ހާދިސާއެއްގެ...

65

ހަވޭލީ (14)

އެކޮޓަރިން ނުކުތުމަށްފަހު މަލާކް އެނބުރި އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް އައިސް އޮށޯތެވެ....

64

ހަވޭލީ (13)

ލޮލުން އޮހޮރެމުންދިޔަ ސާފު ބިއްލޫރިކޮޅެއްފަދަ ކަރުނައިގެ މުތީތައް އަތުގެ ނުފުށުން...

44

ހަވޭލީ (12)

ކޮޓަރީގެ ކޮންމެ ތަނެއްވެސް ވަނީ މަލާކްއަށް އެމަންޒަރުތަކުން ސިފަވިގޮތަށެވެ. އެއްވެސް...

56

ހަވޭލީ (11)

އޭނާާ އެޑައިރީ ނެގިއިރު އެތަނުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތްކަން މަލާކަށް...

87

ހަވޭލީ (10)

“އައްދޯ. ދޫކޮށްބަލަ. ތަދުވެޔޭ.” ރޮއެގަންނަމުން ރަންޔާ ވޭނީ އަޑަކުން ހަޅޭލަވައިގަތެވެ....

35

ހަވޭލީ (9)

އަނެއްކާވެސް އައިދުންއަށް ފަހަތަށް ޖެހެވެން ފެށިއެވެ. އައިދުން ފަހަތަށް ޖެހޭވަރަކަށް...

27

ރޯޒްވެލް 02

ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނު އާހިލް އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލި އިރު މައިނޭވާ...

38

ހަވޭލީ (8)

އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ދެލޯހުޅުވައިލި އައިދުން އޭނާގެ މަގަތުގައި އިނށީދެގެން އިން...