Category: ބިރުވެރި

12

އެރޭ

ހަތަރު  އަންހެންކުދިން އެކީ އޮލަ ވާހަކައެއްގަ ތިބެގެން ކޮލެޖުން ނިކުމެގެން އައިއިރު ރޭގަނޑު ދިހަގަޑި ބައިވުމާގާތްވަނީއެވެ. އެވަގުތު މަގުމަތީގައި ފުދޭވަރަކަށް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައިރު، މެދުމިނަކަށް ފިނިރޯޅިވެ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ހަނދުގެއަލިކަން ފެންނަން...

33

ރޫހާނީ ބިރު – 5 –

ކުއްލިއަކަށް އެ ހުނުންގަނޑާއި ނުބައި ވަސްގަނޑުވެސް ކެނޑިގެންދިޔައެވެ. ޝަލީންގެ ފޯނުން ބަންގީގެ މަތިވެރި އަޑު މުޅިތަނުގައި ގުގުމާލީ އެވަގުތުއެވެ. *********************** މުޅިތަން ހުދު އަތްޔަކުން އަލިކޮއްލީ ކުއްލިއަކަށް ކަނިޖަހާފައި ޖެއްސުނު ލައިޓުންނެވެ. ބަންލާފައި...

17

ރޫޙާނީ ބިރު – 4 –

މޫދާ ފުދޭވަރަކަށް ކައިރީގައި ހުރީ ވީރާނާވާން ކައިރި ވަފައިވާ ގެއެކެވެ. ތިންމީހުންވެސް ގޭގެ ދޮރުކައިރީ މަޑުކޮއްލިއެވެ. ޒީދާން ޝަލީން އާ ޔާނާއަށް ބަލާލަމުން އެގޭގެ ދޮރުހުޅުވާލަން ތަޅުގައި ހިފާ އަނބުރާލިއެވެ. މުރަނަ އަޑަކާއެކު...

23

ރޫޙާނީ ބިރު – 3 –

ލޯނޗު އެރަށާ ގާތް ކޮއްލުމާއެކު އެންމެން ފޭބިއެވެ. ރިޝްވާން އޭނާގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރުފުޅު ރީމް ގޮވައިގެން ފަޅުރަށެއްކަމައްވާ ހިމިއްޗަށް ފޭބުމާއެކު ރީމް ރޯން ފެށިއެވެ. އެވަގުތު ރީމްގެ ބޮޑުވެފައިވާ ދެލޮލުން ބަލަމުންދިޔައީ...

6

ރިހި އަނގޮއްޓި 2

ޒަފް ޒަފީންގެ ވާހަަކަތަކަށް ދެކުދިން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން ނިންމިއެވެ. *******                      ”މާހިލް ބަލއިގެންް...

12

އެ ކޮޓަރި..

ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ.ރެޑްރޯސް ގޭ އެންމެން ވެސް އަވަދިނެތި ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދިޔައީ އާ ގެ އަކަށް ބަދަލުވުމަށެވެ  އެންމެންގެވެސް މުނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ އުފާވެރިކަމެވެ.”މޯމް..ކޮބާތަ އައިގެ ހެޑްސެޓް؟..  މުނީރާ އަށް ގޮވާލަމުން މިކްޔާ ބުންޏެވެ.މިކްޔާ އަކީ މުނީރާ ގެ ހުރި އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅެވެ.”މިކޫ މަންމަ އަކަށް  ނޭނގެ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް..”މުނީރާ ބުންޏެވެ.އިރުކޮޅެއްނުވެ ކާޔާ ތައްޔާރުވެގެން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކައިލް ގޮވައިގެން ސިޓިންރޫމަށް އައެވެ.ކާޔާ އަކީ މުނީރާގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅެވެ.ކައިލް އަކީ ކާޔާ ގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅެވެ.ކާޔާ ގެ ފިރިމީހާ ވަނީ ކާރު އެކްސިޑެންޓް އެއްގާ މި ދުނިޔެ އަށް އަލްވަދާއު ކިޔާފާއެވެ.ެ.އިރުކޮޅެއް ނުވެ މިކްޔާ ދުވަމުން ދުވަމުން ސިޓިން ރޫމް އަށް އައެވެ.އެންމެން އައިސް ހަމަވުމުން ކާމިލް އެންމެންގެ ފޮށިތަށް ކާރަށް އެރުވިއެވެ.އަދި ދެހިވަލާ[ލަންކާގެ އަވަށެއް]ގައި ހުންނަ ގެ އަކަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.ކާމިލް މެންގެ އާއެލާ އަކީ ރާއްޖެ   ބައެކެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ދިރިއުޅެނީ ލަންކާ ގައެވެ.ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ދެ ގަޑިއިރުގެ ދިގު ދަތުރަކަށް ފަހު އެ މީހުންގެ މަންޒިލް ކަމުގައިވާ ލެވެނިއާ އަށް ދެވުނެވެ.އެ ގެ އަށް ދެވުމާ އެކު މިކްޔާ ދުވެފަ ގޮސް އެ ގެ އަށް ވަނެވެ.އެ ގެ އަކީ ތަނަވަސް ބޮޑު ގެ އެކެވެ.މުޅިއަކު 4 ކޮޓަރި ހުރެއެވެ.މިކްޔާ ފަހަރަކު ކޮޓަރިއެއް ބަލަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހަށް އިން 4 ވަނަ ކޮޓަރި އަށް ވަންނަން ތަޅުގަ ހިފާލި އެވެ.ކޮޓަރި ތަލުލާފަ ހުރުމުން މިކްޔާ މޫނު މައްޗަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ފުރަތަމަ ކޮޓަރިއައް ވަނެވެ.ދެ ވަނަ ކޮޓިރީގަ މުނީރާ އާއި ކާމިލް އެވެ.ތިންވަނަ ކޮޓަރީގާއި ކާޔާ އާއި އޭނާގެ ދެ އަހަރަށް ދާ ކައިލް އެވެ.އެންމެން ވެސް ކޮޓަރީގަ ތިބެ ވަރުބަލި ފިލުވާލުމަށް ފަހު ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރުމަށް ކާމޭޒު ދޮށަށް އައެވެ.”މީހާ މީރުކޮށް ކައްކާ އަތްބަކު ނުލިބޭނެ”އަނގަ އަށް ބަތް ސުވާ އެއް ލަމުން ކާމިލް ބުންޏެވެ. ކައި ނިންމާލުމަށް ފަހު ކާޔާ ފިޔަވައި އެންމެންވެސް ކޮޓަރިތަކަށް ވަދެ ނިދައިފިއެވެ.ކާޔާ އުޅެނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަސަލަސް ނުކުރެވިގެންނެވެ.ދަރިފުޅު ހުއްޓާ ނުލުމުން މަންމަ އަށް ގޮވަން ވެސް ހިތައް އެރި އެވެ.ނަމަވެސް މަންމަ ހުންނާނީ ވަރުބަލި ވެފާ ކަމުން ނުގޮވާން ނިންމީމެވެ.މިއީ ކާއިލް ދުވަހަކުވެސް އުޅުން ގޮތެއް ނޫނޭ މިކްޔާ ހިތައް އެރިއެވެ.އެވަގުތު މިކްޔާ ގެ ހިތުގައި ނޭނގި ނަމަވެސް ބިރުވެރި ކަމެއް އުފެދުނެވެ.ނަމަވެސް އެކަންތައް މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދާ ، ހިތަށް ވިސްނާ ދިނީ އެއީ އާ ތަނަކަށް ބަދަލުވުމުން އައެ ބަދަލެއް ކަމަށެވެ.އަދި ދުވަސް ކޮޅަކުން ހޭނޭނެ ކަމަށެވެ. ވަރަށް އިރުން އުޅެގެން ކާއިލް ނިދައިފިއެވެ.ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ.ކާޔާ އަށް ހޭލެވުނީ ތަނެއްގަ ވަރަށް ބާރަށް ތަޅާ އަޑުއިވުމުންނެވެ.ފެނުނު މަންޒަރުން ކާޔާ ގެ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް ނައީ ކިރިޔާ އެވެ.ކާއިލް އެއް އެނދަކު ނެތެވެ.މަގޭ ދަރިފުޅާ އޭ ކިޔާ ކާޔާ ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުތެވެ.ފެނުނު މަންޒަރުން ކާޔާ ހުރީ އަންތަރީސް ވެފަ އެވެ.އޭނާގެ ދަރިފުޅު ހަތަރުވަނަ ކޮޓަރީ ދޮރު ކައިރީ ހުރެގެން ބާރުބާރަށް ދޮރުގައި ޖަހަނީ އެވެ.ކާޔާ ދުވެފައި ގޮސް ދަރިފުޅު އުރައިލައިގެން  ކޮޓަރި އަށް ގެންދިޔައެވެ. އާ ދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ.އެންމެން ވެސް އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތައިގެން ގޭތެރޭ އުޅެ އެވެ.ދުވާލުގެ އެވަގުތު ވަރަށް ހަމަ ހިމޭން ކޮށް ދިޔަ އެވެ.ރޭގަނޑުގެ ހަމަ ހިމޭން ވަގުތެވެ.ކުރީ ރެ އެވޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިރޭ ވެސް ކާއިލް ނުނިދާން ވެގެން ރޮނީ އެވެ.ކާޔާ އަށް ކާއިލް ނުހުއްޓުވިގެން މުނީރާ އަށް ގޮވިއެވެ.މުނީރާ އައިސް ކާއިލްނިންދަވާފާ ދިއުމުން ކާޔާ ހަމަ ޖެހިލައިގެން ނިދަން އޮށޯތެވެ.ރަނގަޅަށް ނުނިދެނިސް އަނެއްކާ ވެސް ތަނެއްގަ ތަޅާ އަޑު އިވިގެން ގޮސް ބެލިއިރު ކާއިލް 4 ވަނަ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގަ ތަޅަނީ އެވެ.ކާޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރު ގަތެވެ.އިތުރަށް އެތާ މަޑުނުކޮށް ކާއިލް އުރާލައިގެން  ދުވަމުން ގޮސް މަންމަ އަށް ގޮވި އެވެ.އިރުކޮޅެއްނުވެ މަންމަ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވުމުން ބިރުން ހުރިވަރުން މަންމަ ގައިގަ އޮޅުލަިގަނެވުނެވެ.އަދި ހަމަ އަކަށް އެޅިލަމުން މަންމަ އަށް ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ކިޔާދިނެވެ. މަންމަ ހުރީ ކުރިން އެވާހާކަ ނުބުނުމުން ކުޑަކޮށް ހިތް ހަމަ ނުޖެހިފަ ،ނަމަވެސް ވަގުތުގެ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެކޭނުބުނެއެވެ.އެރޭ މިކްޔާ ނިދީ މަންމަ ކައިރީގަ އެވެ.އެ ރޭގެ ބާކީ އޮތް ބައި ވަރަށް ހަމަ ހިމޭން ކޮށް ދިޔަ އެވެ. އާ ދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ.އެންމެން ވެސް ސިޓިން ރޫމް ގަ ތިބީ ރޭ ގަ ހިނގާދިޔަ ހާދިސާ އާ މެދު މަސްވަރާ ކުރާށެވެ.އެންމެންވެސް ނިންމީ ފާލުބެލުމަށް ފަންޑިތަވެރިއަކު ގެނައުމަށެވެ. ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ.އެންމެން ވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ ފަންޑިތަވެރިޔާ ގެ އަށް އަންނާނެ އިރަކަށެވެ.އިންތިޒާރުގައި މާކަ ގިނަ އިރު ހުންނާކަށް ނުޖެހުނެވެ.ފަންޑިތަ ވެރިޔާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އައިސް ކާއިލް މެލުމަށް ފަހު 4 ވަނަ ކޮޓަރީ ދޮރުމަތީ ހުއްޓުނެވެ.ތަޅުލާފަ ހުރުމުން ނުވަދެވުނެވެ. އަދި ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ.”މި ގެ އަކީ މީގެ 6 ަހަރު ކުރިން 1 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލާފަ އޮތް ގެ އެއް..މި ވޭތުވެ ދިޔަ 6 އަހަރުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް މިތާކު ނޫޅެވުން..އެހެން ވީމަ ވީ އެންމެ ހާ އަވަހަކަށް އެހެންތާކަށް ބަދަލުވެވޭތޯ އުޅެންވީ.. 1 އަހަރު ފަސް މިހާރު އެ މީހުން އެހެން ގެ އަކަށް ބަދަލުވެގެން އުފަލާ އެކީ ވަގުތުތަަަަަައް ހޭދަ ކުރަމުން ދިޔަ އެވެ ނިމުނީ...

ދުޝްމަން – 11 (ފަހުބައި)
28

ދުޝްމަން – 11 (ފަހުބައި)

ދޯންޏަށް އަރައި ހަމަޖެހިލިތަނާހެން މާއިން އިނީ ނިދާފައެވެ. ދޯންޏަށް އެރިއިރު ޝާޔާެގެ ކަތި ނަޒަރު އަހަރެންނާއި އަމާޒުވިއެވެ. ހީވަނީ އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ހެނެވެ. އިއްޔެއަށް ފަހު ޝާޔާ ކައިރިން ރަނާ...

15

ކަމަނަ 2

“އައްދޭ އަހަންނަކީ އެހެން ފިރިހެނުން ކަހަލަ މީހެއް ނޫން. ކާކުކަން އިނގެމާ ދޯ. އަހަންނަށް ކިޔަނީ ޔޫސުފް. ނަންވެސް ނުބުނެ ތަ ދާނީ؟” އަންހެން ކުއްޖާގެ ފަހަތުގައި ހުރެ އެކުއްޖާގެ މަޑު އަތްތިލާއިގަ...

ދުޝްމަން – 10
41

ދުޝްމަން – 10

އެރޭ ދަންވަރު ބާރަ ޖަހަން ގާތްވަނީއެވެ. ފަޅު ގެޔެއްގެ އެތެރޭގައި އަހަރެން ހުރީ ތުނި ގަމީހެއް ލައިގެނެވެ. ތުންފަތުގައި ވަނީ ވިހަ ހިނިތުންވުމެކެވެ. މަސް ކައްކަން އޮންނަ ފިރިހެނެއްގެ ގައިން ދުވާ ވަސް...

33

ކަމަނަ 1

ހިތް ގައިމު ރީތި ގޮނޑު ދޮށެއްގައި ޔޫސުފް އިށީންދެގެން އިނީ މާދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި އޭނާގެ އަށް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އައިދަން، ވެއްޔާއި ކުޅޭތަން ބަލާށެވެ. އައިދަންގެ އުމުރުން ތިން އަހަރުގައި އޭނާގެ...

ދުޝްމަން – 9
26

ދުޝްމަން – 9

ޝާޔާ އަމިއްލައަށް މަރުވަން އެ އުޅެނީ އަހަރެންނާއި ހެދިއެވެ. ޝާޔާގެ މަރު އެޅޭނީ އަހަރެންގެ ބޮލުގައެވެ. ވަގުތު ބޭކާރުނުކޮށް ގައިގައި ނެތް ހިތްވަރު ލަމުން އަހަރެން ބަކަ ތަޅައިގަތީމެވެ. ކުރެވެނީ ކީއްކަމެއް ނޭނގެއެވެ....

ދުޝްމަން – 8
23

ދުޝްމަން – 8

“ކީއްވެ ތިހެން ތި ބުނީ؟” އަހަރެންގެ އަޑުގައި މަޑު ތުރުތުރުއެޅުމެއް ހުއްޓެވެ. ހަންޑި ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ދޭހަވި މަލާމާތުގެ ކުލަވަރު ފެނިފައި ވަރުގަދަ ރުޅިއެއް ހަށިގަނޑުގައި އަނދަން ފެށިއެވެ. “ރައްޔާން…ޕިސް..ޕިސް.....

29

733 ( ހަތްވަނަބައި )

އެކަމަކު އޭރައް މަލަސްވެއްޖެއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި މަލަކް އެއް ނެތެވެ. މަލަކްގެ ވޭނީ ހަޅޭކުގެ އަޑު މުޅި ކޮޓަރީގައި ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. ރާނިޔާ ދުވެފައިގޮސް ކުޑަދޮރުން ބޭރައް ބޮދިއްކޮއްލިއެވެ. ރާނިޔާއަށް ވެސް ހަޅޭ ...

ދުޝްމަން – 7
22

ދުޝްމަން – 7

އިސްޖަހައިލައިގެން މާއިން ދިޔަ ގޮތުންް ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއް އަހަރެންގެ މޫނަށް ފާޅުވިއެވެ. ދޯނިން ފޭބިއިރު މުސްކުޅިވަރެއްގެ ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއް ހުރިހާ އެންމެންގެ އިސްތިގުބާލަށް ތިއްބެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކުރުނބަލެއް ދެމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިއެވެ. އަސްލަމް ސަރގެ ފަރާތުން އިނގުނު ގޮތުގައި އެއީ މިރަށް...

12

733 ( ހަވަނަބައި )

ރާނިޔާ އާއި އަހަރެން ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު އަހަރެންގެ ގައިން ހީބިހިނަގައިގަތެވެ. އެނބުރި އައިސް މިސް އަރްމާނީގެ ގާތުގައި މަޑުކޮއްލީމެވެ. ” މިސް ކީއްވެ ބުނީ 733ގެ ކުޑަދޮރުތައް އެހާ ކުދި ވާހަކަ؟…އަޅުގަނޑުވެސް...

9

ހަނދުވަރު

އަހަރެންނަކީ އެތަށް ބިރުވެރި ހާދަސާތަކާއި ކުރިމަތި ލާފައިވާާ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެކެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެންނަކީ ބިރުވެރި އެތަށް  ކަންކަމަށް ތަޖުރިބާ ހުރި މީހެކެވެ. އޭގެ ފަހުގައި އެންމެންނަށް ކޮންމެ ބޮޑު ޢީދަކު އަހަރެން ވާހަކަ ކިޔާދޭން ޖެހެއެވެ. އެއް ބޮޑު ޢީދަކު  އަހަރެންގެ ރަށްޓެހިންނަށް ވާހަކަ އެއް ކިޔައިދިނުމަށް އެކުދިން އެދުނެވެ.                                     ******************************************************************************** އެދުވަހު އަހަރެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ރަށްޓެހިންނާއެކު ހިނގާލުމަށެވެ. އެންމެން ތައްޔާރުވެ ނިމިގެން ގެއިން ނިކުތްއިރު އިރު އޮއްސެނީއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވާވަރެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެހެންވެސް މިރޭ ހިނގާލަން ދިއުމަށް އެންމެން ކިޔަންފެށުމުން އެންމެން ހިގާލަން ދިއުމަށް އަތިރި ފަރާތަށް ނިކުތެވެ. އެންމެންގެ މިސްރާބު ހުރީ އާމަގާ ދިމާލަށެވެ. އާމަގަށް ދިޔތަނާހެން އެކަކު ބުނެލިއެވެ. ” އެންމެން އަޑުމަޑުކުރޭ. ބަލާލަބަލަ އެހުރި...