Category: ބިރުވެރި

0

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 2

ދެއެކުވެރިން އެކީގައި ގޮސް ގެއަށް ވަންއިރު، ގޭތެރޭގައިވަނީ މަރުފަދަ ހިމޭންކަމެވެ. ފަސްއަހަރުފަހުން އާދެވުން އިރު އެއްވެސްބަދަލެއް ގެއަށް އައިސްފައިނުވާކަން ލަޔަކް އަށް އިހްސާސްވީނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމަޔަށްވެސް ގޭތެރޭގައިވާ ސާފްތާހިރުކަން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވާހާވެއެވެ....

10

ނާމާން ދުނިޔެއިން ލިބުނު އަލިކަން

މިއީ މީހަކަށް ދިމާވި ހަޤީޤީ ހާދިސާތަކެކެވެ. އެ ނާމާން ދުނިޔެ އަހަރެން ސިފަކޮށްދޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއީ މުޅިންވެސް އަނދިރިކަމެވެ. އާނއެކެވެ. އަހަރެންގެ ވަށައިގެންވީ އަނދިރިކަމެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ އެއްވެސް ކަމެއް އަހަރެންނަކަށް...

49

ވަންހަނާ (ވިހިވަނަބައި)

“..އިލްހާމްގެ އަންހެން ދަރިޔަކު ދިރި ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި!..” ޒިބްނާތު ޔަޤީންކަމާއެކު ޖަވާބު ދިނެވެ. ޒިބްނާތުގެ ޖަވާބު އިވިފައި އިބްރާހީމްބެ ކުޑަކޮށްވެސް ހައިރާނެއްނުވެއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވީ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ***** ދަންވަރުގެ ވަގުތު ކަމުން...

27

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 1

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭންކަމުގެތެރޭން ފުރޭނިގެން އަންނަ މަޑުމަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު ހިންދެއްހިނދެއްކަށް ދަނީ މަޑުވަމުންނެވެ. ހީވާގޮތުން ރޮއެރޮއެ ވަރުބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ދެލޮލަށް ނިދިސަވާރުވެ ކުރިހޯދީއެވެ. އެއަޑު އެކީހެން ކެނޑި ހަމަހިމޭން ވުމާއެކު ބޭރުގައި ހުރި...

44

ވަންހަނާ (ނަވާރަވަނަ ބައި)

“..ތީގެ މާނައަކީ ނިހާއަކީ އިލްހާމްބެގެ..” ފައިރޫޒްއަށް އެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ. އިލްހާމްއަށް ލިބުނު ޝޮކުގައި ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. އެވަގުތު އިލްހާމްގެ ނަޒަރު ނިހާއަށް ސީދާވިއިރު، ނިހާގެ މޫނުމަތިން އޭނާއަށް ފެނުނީ...

40

ވަންހަނާ (އަށާރަވަނަބައި)

“..ކަލޭ ތިއުޅެނީ މިއާއިލާ ކިބައިން ބަދަލު ހިފަން އައިސްގެންތަ؟..” އިބްރާހީމްބެ ސުވާލުކުރިއެވެ. “..މަ ކީއްކުރަން ކަލޭމެންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭންވީ!..” ނިހާގެ ރާގުގަނޑު ރުޅިވެރިކަމަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. “..ޖަވާބު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ! ނުވެސް...

28

ވަންހަނާ (ސަތާރަވަނަބައި)

އިލްހާމްގެ އަނގައިން ބޭރުވި ސުވާލުތައް އިވިފައި ނިހާއަށް ތެޅިގަނެވުނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. އިބްރާހީމްބެ ގާތުގައި ދެއްކުނު ވާހަކަތައް ހަނދާންވުމާއެކު ނިހާ އިތުރަށް ބިރުގަތެވެ. ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާ ގޮތްވިއެވެ. ނިހާ އިސްއުފުލާލަމުން ނިކާލްގެ މޫނަށް...

21

ވަންހަނާ (ސޯޅަވަނަބައި)

ސުނޯހައުސް ގޯތި އެންމެން މަގުމަތީގައި ތިބެ، ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ އިލްހާމް އަންނާނެ ވަގުތަކަށެވެ. އެ އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ކަންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އިލްހާމްގެ ބަސް ޤަބޫލުކޮށް...

19

އެހަތަރުއަހަރު(ކިޔުންތެރިންނަށް)

މީކުރިން އަޅުގަނޑު ލިޔަން ފެށި ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައިގެ އެއްޕާރޓް ގެނެސްދެވިފައިވީއިރު އޭރު ލިޔަމުންދިޔަ  ވާހަކަ ނިންމުމަށް މިވާހަކަ ގެނެސްދިނުން މަޑު ޖެހިފައިވި ވާހަކަ ބުނެފައިވާނެވެ. މިހާރު މިވާހަކައަށް ކުޑަ ބަދަލެއް ގެންނަން...

32

ވަންހަނާ (ފަނަރަވަނަ ބައި)

ނަޒީލް ނޭވާ ހުސްވާން ފެށުމާއެކު ދެފައި ތަޅުވަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނިހާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން ނަޒީލްގެ ކަރަށް އިހުނަށްވުރެ ބާރަށް ފިއްތާލުމާއެކު ނަޒީލް މަރަށް ތެޅިތެޅިފައި ހަރަކާތް ހުއްޓުނެވެ. ނަޒީލް ތަޅުވަމުންދިޔަ ދެފައި...

24

ޒާރާ (31) ފަހުބައި

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: ޝައިހާ އެގޮތަށް އުޅުނު ގަޑީގައި ވަކިއެއްޗެއް ބުނަން ޒާރާ އިނީ ނުކެރިފައެވެ. އަދި ޝައިހާގެ އަތް ނައްޓުވަންވެސް ޒާރާ އިނީ ނުކެރިފައި މަޑުމަޑުންނެވެ. ޔަޒްދާންގެ މޫނުމަތީގައިވާ ރުޅިވެރިކަންވެސް ޒާރާއަށް...

7

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އެނބުރި އަންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

ނިޔެ އާރާސްތުވުގައި ޤުދުރަތީ މުސީބާތްތަކާ ކުރިމަތިލައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް ނުރައްކާވާ މިންވަރަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަށް އައުންއެއީ ދުނިޔެ ތަޖުރިބާން ކުރަންޖެހިފައިވާ ވަރުގަދަ ނިޒާމެކެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ތޫފާންތަކެއް ދުނިޔެ ދެކެމުން އަންނައިރު އިންސާނީ...

19

ޒާރާ (30)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: ޒާރާ ގާތުގައި އެހެންބުންޏަސް ޔަޒްދާން އެއްވެސް ވަރަކަށް ސައިކަލް ބާރަކަށްވެސް ނުދުއްވައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ސައިކަލްގެ ސްޕީޑް ބާރުކޮށްފާނޭ ކަމުގެ ބިރުހީވާތީ ޒާރާވެސް އިނީ ޔަޒްދާންގެ ގައިން އަތްދޫކޮށްލަން...

16

ޒާރާ (29)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ : “ހާދަ ހެނދުނަކާއޭ.. އަދި ހެނދުނު 7 އެ ޖެހީ ދޯ މަންމާ..” ޒާރާ ގަޑި ބަލާލިއިރު ހެނދުނު 7:05 ވީއެވެ. “އާނ.. ދޯ.. ދަރިފުޅާ.. ހީވަނީ އެމީހުން...

12

ޒާރާ (28)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: ” ޒާރާ އަދި އެކަންޏެއް ނުވޭ.. އަހަރެން މިހިރީއެއްނު.. އަހަރެން މިއުޅެނީ މާލެ ދާން.. ހިނގާ އަހަންނާ އެކީ ދާން.. ޒާރާވެސް ޒާރާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިނުކުރޭ.. ތިވާހަކައަކީ އެހެންމީހުންނަށްވެސް...

10

ޒާރާ (27)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ : ” ޒާރާއެއްވެސް ނުބުނާނަން.. ” އެހެން ބުނެފައި ޒާރާ މަންމައާ ދިމާއަށް ބަލާލާފައި ހިނިތުންވެލިއެވެ. އޭގެ ފަހުންވެސް އެކި ދުވަސްދުވަހު ޒާރާ ވެލިކުޅެން އިންނަ ގަޑީގައި އަހުމަދު...