Category: ބިރުވެރި

2

ލޯތްބައްޓަކާ ހިތް އެދި ރުޔަސް… 02

ގޭގޭ މައި ދޮރު ހުޅުވުމާއި އެކު ނާޒިއާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އައިސް ބައްދާލުމަށްފަހު ވަޒީފާ ލިބުނު ވާހަކަ ބުނެލިއެވެ. ޒީން އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްފަހު ނާޒިއާ ބަދިގެއަށް ވަނީ ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ތައްޔާރުވާށެވެ....

11

ލޯތްބައްޓަކާ ހިތް އެދި ރުޔަސް…. 01

އިރު އޭގެ ވާޖިބް އަދާކުރުމަށްފަހު  އޮއްސެމުން ދިޔައިރު އުޑުމައްޗަށް އަރައި ފައިބަމުންދިޔަ ކުލަތަކުގެ ހިތްގައިމުކަން ބަލަން ހުރި މީހަކަށް ބަލާ ފޫހިނުވަހާވެސް ނަލައެވެ. ޒީން އިށީނދެލަގެން އިނީ ގޮޑުދޮށާވަރަށް ކައިރީގައެވެ. ބައެއްފަހަރު ޖަހާލާ...

5

“އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”

އެއްފަހަރަކު ޒުވާން ފިރިހެނަކު އައިސް ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم  ގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ. “އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”  އޭނާ އެހެން ދެންނެވުމުން އިތުރު ސާހިބާ صلّى اللّـه...

160

މަންމާ

”އަޅުގަނޑަކީ އުމުރުން އެންމެ ދިހަ އަހަރުގެ މީރާއެވެ.އަހަރެން މަންމަ ދައްކާ ވާހަކައިގެ އަަޑެެއް ނާހަމެވެ. އަހަރެން އުޅެނީ އަހަރެން އުޅޭނެ ގޮތަށެވެ.މިހާރު އަހަންނައް އޭގެ ހިތިި ނަތީޖާ ލިބިއްޖެވެ. މަންމާއޭ ރޮއެފާ ބުނާަމެވެ....

4

އައްސައްޔިދާ އުއްމުކުލްޘޫމު ބިންތު މުޙައްމަދު صلّى اللّـه عليه وسلّم

އުއްމު ކުލްޘޫމު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާއަކީ ކައުއިތުރު ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم ގެ ތިންވަނަ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އެކަމަނާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަންމާފުޅަކީ އުއްމުލް މުއުމިނީން ޚަދީޖާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާއެވެ. އެކަމަނާ...

21

ބުރިޖު ޖިންނި

ރެޔަކީ އުޑުމަތި ބަނަ ރެއެކެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ވާރޭ ކަނި ޖަހާލައެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިން ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކުން އަޑުލައްވާލައެވެ. ވައިގައި ހިފާފައި ހުރީ ތެތް ފިނިކަމެކެވެ. މުޅި މީހާ ހުރީ ފިނިވެފައެވެ. ހަވީރު...

7

މަރަށް ފިލަން ގޯތިގެދޮރުން ނިކުމެގެންދިޔަ ބައެއްގެ ވާހަކަ!

މޫސާގެފާނު އަވަހާރަވުމަށްފަހު ބަނީއިސްރާޢީލު ބާގައިގެ މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ނަބީކަމައިގެން ފޮނުއްވީ ޔޫޝަޢުގެފާނެވެ. ޔޫޝަޢުގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމުގައި ދުވަސްތަކެއް ވޭތުކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފެއްގެ ގޮތުން ދީނުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވީ كالب...

8

އެއްޖިންސަށް ހިތްކިޔުމުގެ ވަބާ!

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިނގުމުގެ މުޑުދާރު ޢަމަލު މިދުނިޔެއަށް އުފަންކުރުވި ބަޔަކީ لوط عليه السّلام ގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނެވެ. ސަދޫމުގެ މީސްތަކުންނެވެ. އެއަށްފަހު ދުނިޔަމަތީގައި ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް އެފާފަ ކުރަމުންގެންދާ ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުން...

1

ހޮނުގުގުރި

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ކޮންމެ ދުވަހަކު އިރުއަރާ އޮއްސެއެވެ. އިރުއެރުމުން ބިންމައްޗަށް އަލިވެއެވެ. އިރުއޮއްސުމުން ރަތްވިލާ އުފެދި އަނދިރިވެއެވެ. އެއަށްފަހު ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވެ އަލިވަމުންގޮސް އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައެވެ. މިއީ އިލާހީ ޤާނޫނެވެ.ދުނިޔެ...

2

ހިތި ހުވަފެން

‍‍‍‍‍‍‍‍”ﷲއަކުބަރު!” ސިރާގެ ހަށިގަނޑު ކުއްލިއަކަށް ކޮޅަށް ޖެހުނު އިރު މަންޒަރު ތަފާތެވެ. ނަފުސަށް ވެސް އޮތީ ސަލާމަތްތެރިކަމެކެވެ. ތަން ހަމަހިމޭންވެފައި ފަނޑެވެ. ހަމަނުޖެހުމެއްގެ އަޑެއްބަޑެއް ނެތެވެ. ފެތުރިފައިވި ހާސްކަން ހަމައަކަން އެޅެން ފެށުނެެވެ....

17

އަޒްކާ

“މަޑުކޮށްބަލަ!” އަޒާން ބާރުބާރަށް ހިނގައިފައި އައިސް އައިކާއާ އަރައި ހަމަކުރިއެވެ. “އެއްޗެއް ބޮވިފަތަ؟” “ހާދަ ބާރަކަށޭ ތިޔަ ހިނގަނީ!”   “ނަމާދު ވަޤުތައް ފިހާރަތައް ބަންދު ކުރާނެ، ހަމަ ނޭނގެނީތަ؟” އައިކާ ބުނެލިއެވެ....

2

ރޫހު

ގަޑިން ރޭގަނޑު 10 ޖެހީއެވެ. ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަސްކަމުން ހުޅުމާލޭގެ ފެރީ ޓާރމިނަލް އޮތީ ފުރިބާރުވެފައެވެ. އެ ބައިގަނޑު ތެރެއިން ޖާގަ ހޯދަމުން އަވަސްގޮތެއްގައި މާހިން ގޮސް ފެރީއަށް އެރިއެވެ. ގެއަށް ގޮއްސައި...

16

އާދޭސް

ހަނދުވަރު ދޭ ރީތި ރެއެކެވެ. މެންދަމުގެ ވަގުތު ކަމަށް ވާތީވެ މުޅި ފަޒާތެރޭގައި ވަނީ ތެތްފިނިކަމާއި ހަމަހިމޭންކަމުގެ ރަސްކަމެވެ. ނިދިފައި އޮއްވާ އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ފެންބޮވައިގަނެގެންނެވެ. ކައިރީގައި ހުރި މިނީބަރ ހުޅުވާ ބަލާލިއިރު...

2

އަގުހުރި ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބުނު ދުވަހެކެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ މިލޮބުވެތި ޤައުމު އޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވެލީގައި ތަރައްޤީގެ ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރމުން ދަނިކޮށް ދުވެލި މަޑު ޖައްސާލަން ޖެހުނު ބިރުވެރި ކާރިޘާ ކުރިމަތިވީ ދެހާސް ހަތަރުވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ...

12

ދެގަޑި ތިރީސް – 15

ސަލީމް އެހެން ބުނެފަ ނިކުމެގެން ދިޔައިރުވެސް ނާޝިދާއަށް ހުރެވުނީ ދޮރާދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ޔޫއާންއަށް ނުގުޅިގެން ނާޝިދާއަށް ގުޅާނީ އެންމެ މީހެކެވެ. ނާޝިދާ ދުވެފައިގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލެވުނު ފޯން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް...