Author: Beautym

12

ލޯބީގެ ނަސީބު…8…

ދޮރު ހުޅުވާލީ ހަސަނެވެ. ” ވަ ދޭ އެތެރެއަށް”. ހަސަނު މުނާ މެންނަށް އެތެރެއަށްް ވަންނަން ގޮވިއެވެ ***********   މުނާ ހުރީ ހައިރާންް ވެފައެވެ. އެއީ މުނާ  ދު ވަހަކުވެސް ޝައިމް...

12

ލޯބީގެ ނަސީބު….

މުނާ އާއި ޝައިމް  ކައިވެނި ޕާޓީ ގައި ބޭނުން ކުރާނި ތީމް އަ ކާއި ޕާޓީގެެ ކުލަ ހުށަ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން…..

17

ލޯބީގެ ނަސީބު…7…

ޝައިމް ހޭ އަރައިފިއެވެ. ޝައިމް މަޑު މަޑުން ލޯ ހުޅު ވާލައިފިއެވެ. ************** ޝައިމް ލޯ ހުޅުވާލާފައި ބަލާލިއިރު މުނާ ފެނުމުން ޝައިމް ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ”ޝައިމް މިހާރު ކިހިނެއްތަ؟”.. މުނާ ބުނެލިއެވެ.”...

6

ލޯބީގެ ނަސީބު…3…

ޝައިމް….. ކަ.. ކަމެއް ނުވޭ. ****************** އިރު އޮއްސެނީ އެވެ. އަދިވެސް ޝައިމް އާއި މުނާ ތިބީ ވާހަކައިގައެވެ. އެހެން އިނދެފަ ކުއްލިއަކަށް މުނާ ބުންޏެވެ. ” އޭ ޝައިމް.. އަހަރެން ގެއަށް...

19

ލޯބީގެ ނަސީީބު…2…

މުނާ މަންމަ ކޮޓަރި އަށް ވަނެވެ. ************** މުނާ މަންމަ ކައިރީގަ އިށީ ނެވެ.. މަންމަ އަށް މުނާާ މޫނު މަތިން އުފާާ ވެރިކަން ފެނުނެވެ. މުނާ މަންމަ ކައިރީގަ ބުންޏެވެ”މަންމާ މިއަދު”...

14

ލޯބީގެ ނަސީބު…1…

ހަަވީރުގެ ހިތް ފަސޭހަ ވަގުތެވެ.މުނާ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތީ ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ށެވެ.މުނާ ގޮސް އަތިރި މަތީގަ ހުރި ޖޯލި ފަތީގަ އިޝީންދެ އިންދާ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އައިސް މުނާ ކައިރީގަ ހުއްްޓިލާފަ...