Category: އެހެނިހެން

13

މަޢާފް (ނުވަވަނަ ބައި)

ނައިޒަކް އަވަހަށް ބެލްކަނި ދޮރު ހުޅުވައިލުމަށްފަހު ބެލްކަންޏަށް ނުކުުތެވެ. އެއީ އެ އަޑު އައީ އެ ދިމާލުން ކަމަށް ވާތީއެވެ. ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގް ގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ނައިޒަކް ތިރިއަށް ބަލައިލިއެވެ. ނަމަވެސް...

5

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 09)

ސަމާހު: “ބުނީމެއްނު ފަޒީން މަރުވިރޭ ތިމަންނަޔާ އޭނަ ދިމަލެއް ނުވެޔޭ. އެކަމަކު ދެންމެ މި ދައްކާލި ވީޑިއޯގަ އެވާގޮތް މަށަށް ކިޔާދެވިދާނެތަ؟” ނަޒީހު: “އޭނަ ފުރަތަމަ ތަޅަން ފެށީ.. އަހަރެން ހަމަ ރީތިކޮށް...

1

ލަފްޒު 4

” ތިކުރީ ކޮންކަހަލަ ސުވާލެއް؟ ބައްޕަ ނިހާދުދެކެ ރުޅިއަންނަންވީ ކީއްވެގެން؟ ބައްޕަ ނިހާދު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ… ” އޯގާތެރިކަމާއި އެކީގައި ހަދީޖާ ނިހާދުގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުންޏެވެ. ” ނުވޭ… މަންމަ...

11

މަޢާފް (އަށްވަނަ ބައި)

އޭގެ އަނެއްދުވަހެވެ. މުނީޝާމެން ބަދިގޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައިރު އާރިޝް އިނީ ކާކޮޓަރީގައި އޭނާގެ ފޯނު ހިފައިގެންނެވެ. ނައިޒަކް ދިން ރަތްކުލައިގެ ހެޑްސެޓް ކަންފަތަށް ޖަހައިގެން އިންއިރު ވަށައިގެން ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއް އާރިޝް...

3

ާއަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ 3 ؟

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނު އިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ.ގަޑިން ފަތިހު 5 ޖަހާ ބޮޑު ވެއްޖެއެވެ.ނަސީބެ ސުކޫލު ބަންދުވިކަން އަހަރެންގެ ހިތައެރި އެވެ.ގަޑި ބޭކާރު ނުކޮށް އަވަހަށް ފާހަނާ އަށް ވަދެ ރީތިވެ ވުސޫ...

12

މަޢާފް (ހަތްވަނަ ބައި)

“މަށަށް ހީވަނީ މިގޮލާ އިންސްޓާ އިން ކޮންމެވެސް މީހަކާ އަރާރުންވެލައިގެންހެން މިއުޅެނީ.. ދޯ ޝިމާ!” ފަޔާޒް އާދައިގެމަތިން ޝިމާޔާ އާއި ދިމާކުރާގޮތަށް ދިމާކޮށްލިއެވެ. “ނޫން.. އެވަރު ކަމެއް ނުވޭ. މީހެއް ގައިގަ ލައިގަތީ...

8

ގަނާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފާ……

ދުވަހުގެ އެންމެފަހު ރަނގަބީލުގެ އަޑާއިއެކު ހުރިހާކުދިންވެސް އަވަސްވެގަތީ އެކުއްޖެއްގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ކުލާހުން ނުކުތުމަށެވެ. އެގޮތުން އަހަރެންވެސް އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން ގެންގުޅޭ ދަބަސްގަނޑު ހިފައިގެން އެކަނިހުރެ ގެއަށް ދިއުމަށް މިސްރާބުޖެހީމެވެ. އެހެނަސް...

33

ނަފްރަތުން އުފެދުނުު ލޯބި… 3 ވަނަ ބައި

ޔުޝްރާއަށް ފަހަތަށް ޖެހެވުނެވެ. ޖައުފަރު އާބިދާ އަަށް އަނިޔާ ކުރަނީ އެވެ. އާބިދާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ވަނީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ.  ޖައުފަރަކީ ވަރަށް ނުލަފާ މީހެކެވެ. އަބަދުވެސް އާބިދާއަާ ދިމާލަށް ހަޅޭލަވައެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާ...

ނިކަން ބުނެބަލާށޭ!
0

ނިކަން ބުނެބަލާށޭ!

އިރެއް ފަދަ އަލިކަމާއޭ ހަނދެއް ފަދަ ޗާލުކަމާއޭ ރަނެއް ފަދަ ރަނގަޅުކަމާއޭ ފިނިފެންމަލެއް ފަދަ ފޮނިކަމާއޭ ލޮޓަސްއެއް ފަދަ ސާފުކަމާއޭ ބޭބީއެއް ފަދަ ކިއުޓް ކަމާއޭ ސްނޯ ފަދަ ހުދު ކަމާއޭ ވިލާއެއް...

21

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 25 (ފަހުބައި)

އެއްގަޑިއިރުގެ އޮޕްރޭޝަނަށްފަހު ޑޮކްޓަރު ތިއޭޓާރުން ނުކުތުމުން އެންމެންގެ ހިތް ނުހަނު ބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. ވީ ކަމެއް އެންމެންވެސް ތިބީ ބަލައިލަން ކެތްމަދުވެފައިއެވެ. ޑޮކްޓަރުގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް އަސަރެއް ފާޅުވާން ނެތް އިރު ކައިޒީން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެންވެސް ޑޮކްޓަރު ނޫޅުނެވެ. ”ސާރޖަރީ ވަރަށް ކާމިޔާބު.. ހާސްނުވޭ ދެން.. އިންޝާﷲ ޕޭޝިއެންޓަށް ހިނގޭނެ..” ޑޮކްޓަރުގެ ޖަވާބު އިނގިފައި އެންމެންނަށްވެސް ދޫކޮށްލެވުނީ ވަރަށް ފުން ނޭވާއެކެވެ. ހީވަނީ...

10

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 8)

ފަތީން އިނީ ސުކޫލު ފަޓުލޫނު ލައިގެން ބަދިގޭގައި ސައިބޯށެވެ. އެއިރު މެންދުރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަމުން ދަނީއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ފޯނަށް އައި މެސެޖަކަށް އޭނާ ބަލައިލިއެވެ. “ކޮބާ ތިމީހާ؟” އެއީ ޖިޔާދު...

10

އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ 1 ؟

އަހަރެންނަކީ އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި އަހަރެން މިއީ ނަމަކަށް އުޅޭ ބޭކާރު ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެންގެ އުމުރުން މިހާރު ވީ 12 އަހަރެވެ. މިއަދު ވެސް އިރު އެރީ ކޮންމެ ދުވަހެކޭ އެެއްފަދަައިން އަހަރެން ބަލަން...

26

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 14

ފޯނާ ކުޅެން އިނދެފާ އޭނާ ޔަނާލްއާ ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް ޔަނާލްގެ ޚަބަރެއްނުވުމުން އިކާން އިސްއުފުލާ ބަލައިލި ވަގުތު ނިދިފައި އޮތް ޔަނާލް ފެނި އިކާންއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް އެމޫނަށް ބަލަހައްޓާއިގެން އިނުމަށްފަހު އިކާންއަށް...

29

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 24

ހީވާ ގޮތުން އެއީ އެކަމުގައި އަބަދުވެސް އުޅޭ މީހެކެވެ. އާރިފާ އެމީހާއަށް ކުރަން ވީ ކަންތައް ހަވާލު ކޮށްފައި ދިޔައީ ދެން ވާން އޮތްގޮތް ނޭނގޭ ހާލުއެވެ. އެމީހާއަށްވެސް އާރިފާ އެތަނުން ދިޔުމުން...

15

މަޢާފް (ހަވަނަ ބައި)

“ޕިސް ދެން ފައްޓަބަލަ ތިއްތިބޭ.” އާރިޝްގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ތަޅުވައިގަންނަމުން އުޝާ ބުންޏެވެ. އާރިޝްއަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނީ އެވަގުތުއެވެ. “އަމް. ތިކުދިން ކުޅެލަން ވީއެއްނު ދޯ. ތިއްތިބެގެ ފްރެންޑެއް އެބަހުރި އެކޮޅުގަ. އަންނާނަން...