Category: އެހެނިހެން

27

ކުށަކީ ކޮބާ… 01

ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ އެނދު ކައިރި ހުރި މޭޒުމަތީ...

55

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 6

  “ޒީން އަހަންނަކަށް ނުވިސްނުނު ޒީން ތިކިޔާ އެއްޗެއް. ތަންކޮޅެއް...

36

އައިރީން…(4)

“ސޮރީ ގަބޫލު ކުރާނީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން..” ލީވާން އެހުރި ގޮތަށް...