Category: އެހެނިހެން

19

ރޫޙާނީ ބިރު – 3 –

ލޯނޗު އެރަށާ ގާތް ކޮއްލުމާއެކު އެންމެން ފޭބިއެވެ. ރިޝްވާން އޭނާގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރުފުޅު ރީމް ގޮވައިގެން ފަޅުރަށެއްކަމައްވާ ހިމިއްޗަށް ފޭބުމާއެކު ރީމް ރޯން ފެށިއެވެ. އެވަގުތު ރީމްގެ ބޮޑުވެފައިވާ ދެލޮލުން ބަލަމުންދިޔައީ...

10

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 8

“ރަޔާން….” އަކުރުތަކަށް ދަމާލަމުން، އަހަންނަށް ކަރުބުޑުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ********************** ޝާފީ ސިޑި ކައިރީގައި ވެއްޓިފައި އޮތްތަން ފެނުމުން އަހަންނަށް ހުރެވުނުތަންވެސް ނޭންގުނެވެ. ސިޑީގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ހުރި ރަޔާން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ....

24

ވާނަން އަބަދަށް އެކީ 2 ވަނަ ބައި

މަޖަލާ އުފަލުގައި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު މިލްނާއާ އޭނާގެ ގުރޫޕު ރަށުތެރެޔަށް އަރައިގެން އެބަޔަކު އެބައެއްގެ ގެޔަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވެ. މިލްނާވެސް އޭނާ ދޮވުނުތެލި ކިހިލީގައި ޖަހައިގެން މިސްރާބު ޖެހީ ރަށުގެ އެންމެ ފެންވަރު އެއްގެކަމަށްވާ އެރަށުގެ ގެ ކަތީބު އިބްރާހިމްފުޅު ގެ ގެކަމަށްވާ މާއޮޑިގެއާ ދިމާލަށެވެ. ސިއްރު  ސިއްރުން ގޭގެ މައިދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ގެޔަށް ވަންނަން ދިމާކުރި މިލްނާ ސިހިގެން ދިޔައީ ކުރި މަތީ ހުއްޓިގެން ހުރި މީހާ ފެނިފައެވެ. **************************************************************************************************************** ކަތީބުގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް ކަހަލަ އަސަރެއް...

25

ނާއިންސާފް 30

“ކިޔާރާއޭ؟ ކިޔާރާ އަނެއްކާ އައީތަ؟ ޑެމްން.. ކީތްވެ ކުރިން ނުބުނީ..” އެލީޒާ ހައިރާންވެ ހުރެ ބުނެލިއިރު، ކިޔަން ނޭންގޭ ކުލަތަކެއް އެ މޫނުގައި ހުއްޓެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ދޮރޯށްޓެއްވެސް އަހަރެންނަށް އިނގޭނީ، މިމީހުން،...

36

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 12

ފޮޓޯ ނަގަމުން ދިޔައިރު އާރިފާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އީނާޝް ފޮޓޯ ނަގަން ނޭރުވޭތޯއެވެ. އީނާޝްވެސް އެކަމާ މާ ގަޔާވާ ހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކައިޒީންއާއި ޒިރާންގެ އެދުމުގެ މަތިން އީނާޝްއަށް ޖެހުނީ...

104

ވާނަން އަބަދަށް އެކީ

ވަގުތަކީ އިރުއަރަމުންދާ ވަގުތުކަމަށްވާތީ މުޅި ދުނިޔެ މައްޗަށް ވެރިވެފައި ވަނީ އިރުގެ ރަންދޯދިތަކުގެ އައްޔެވެ. އެދޯދި ތަކުން އެޅިފައިވާ ދަޅަތައް އުޑުގައި އެވާ ހުދު ކަފަކޮޅެއްފަދަ ވިލާތައް ފޫދުއްވާލާފައި ގޮސް ކަނޑުގައި އެވާ...

31

ނާއިންސާފް 29

އަތް ތުރު ތުރުއަޅާ ޙާލު އަހަރެން އެ ސިޓީކަނޑާލީމެވެ. ފަހަތުން މީހެއްގެ ޙިލަމެއް ވިހެން ހީވެގެން އަހަރެން އެނބުރިލީމެވެ. އެމީހެއްގެ މޫނު ސާފެއް ނުވިއެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް ހަރަކާތެއް ގެނެވުމުގެ ކުރިން، އެމީހަކު...

7

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 7

“ޝަބާ…. ޝަބާ… ދައްތަމެން މިފަހަރު މާލެ އައީ އެކޮޅަށް އެނބުރި ދާގޮތަކަށް ނޫން…” ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވެގެން ދެ ފަހަރަކު މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ދައްތަ ދެން ބުނެލި ޖުމްލައިން އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ލިބުނު...

37

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 11

”އެއޮށް ގަޑި ޖެހެނީ.. ހިނގާ ދާން..” އެކަކު އަނެކަކަށް ގެއްލިފައި ހުރި ދެމީހުންނަށް ހޭވެރިކަން ވީ ކައިޒީން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންނެވެ. މާހިލް އަވަހަށް އެތަނުން ނުކުމެގެން ދިޔައިރު ކައިޒީން އަދި އީނާޝް...

7

ވިވާން 5

އެއީ ހަމަ އެލީ ހެއްޔެވެ؟ވިވާން ހިތާހިތުން ކިޔާލި އެވެ.ދެލޯ އުނގުޅާ ލުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ވިވާން ބަލާލިއެވެ.   އެއީ ހަމަ އެލީ އެވެ.އެލީ ގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލައިގެން އެހުރީ ޒެކް އެވެ.ވިވާން ގެ ހިތަށް ކުޑަކޮއް ތަދުވިނަމަ ވެސް އެކަން ސިއްރު ކުރިއެވެ.އެލީ ގޮނޑީ ގަ އައިސް އިށީނދެ އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ވިވާން  އަށް ރީތި ހިނިތުން ވުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްލިއެވެ.ވިވާން ވެސް ބަދަލުގައި ހިނިތުން ވެލިއެވެ.މިފަހަރުވެސް ވިވާން ގެ   ހިތުގައި ސުވާލުތައް ފުނިޖެހުނެވެ.ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ސުވާލެއް އެލީ އަކާ ނުކުރެވުނެވެ.ޓީޗަރު އައިސް    ކްލާހަށް ވަނުމުންނެވެ. މޫނުމަތިން ނުލާހިކު ރީތި ހިނިތުން ވުމެއް ދިން ކަމަކު އެލީ ގެ ހިތް އަޑިން ހުރީ ރޯލަރޯލާ އެވެ.ނޭގި ނަމަވެސް އެލީ އަށް ވިވާން ކަމުގޮއްސިއެވެ.އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ވިވާން އަށް ދެރަގޮތެއް ވުމައް ނޭދެވޭތީވެ މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން އެލީ އަށް މަޖުބޫރު ވީ އެވެ.އެލީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޭނާގެ ސިއްރު ވިވާން އަށް އެނގޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.އޭރުން ވިވާން އޭނާ އާ ދުރަށް ދާނެއެވެ. ގަޑިތައް ހަލުވިކަމާ އެކީ ކުރިއަށް ގޮސް ބްރޭކް ގަޑި ޖެހިއްޖެއެވެ.އޭރު ވެސް ދެމީހުން ކުރެ އެކަކުވެސް ވާހަކަ އެއް ނުދައްކައެވެ.އެލީ ވެސް ބްރޭކް ގަޑި ކަމުން ކެންޓީން އަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.ފަހަތުން އޭނާ ގެ އަތުގައި ހިފާ   އަނބުރާލިއެވެ.އެވަގުތު އެލީ ގެ ދެލޯ ވިވާން ގެ މޫނަށް އަމާޒުވިއެވެ.އެދެލޮލުގައި ވި ރިހުން އެލީ އަށް ވެސް   އިހުސާސް ވިއެވެ.ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެލީ ހިތަށް އެރި އެއްޗަކުން އަތް ފޮޅުވާލުމަށް ފަހު ހަމަޖެހިލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.ވިވާން ވެސް ދެންމެ ކުރެވުނު ކަމަކުން ހުރީ ލަދުގަނެފައެވެ.ލަދުގަތުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާ ހުރީ އެލީ ގެ އެ ދުރު ކަމުން ވަަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވެފައެވެ. ”އަމްމްމް…އެލީ..ހިނގާ އަހަންނާއެކީ ކެންޓީނަށް ދާން”ވިވާން މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކީ ވިވާން ބުނެލިއެވެ.އެލީ ވެސް   މިކަމާ ދެކޮޅުހެދުމެއްނެތި ބޯޖަހާލަމުން ވިވާން ގެ ފަހަަތުން ކްލާހުން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.ނަމަވެސް ކްލާހުން   ނިކުންނަން ނެގި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު އެލީ މަޑު ޖެހިލިއެވެ.ކުރިމަތީގަ އެހުރީ ޒެކް އެވެ.”ހާއީ…އެލީ އެން ވިވާން….އަހަރެންވެސް ދާނަން ކެންޓީނަށް..”ޒެކް ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތް މައްޗަށް ވެރިކުރުވައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ.   ”ވިވާން ދޭ ދެން މިއަދު ކާލަން..ޒެކް އާއި އެލީ އެބަޖެހޭ އަދި އެސައިމެންޓް އެއް ހަދަންވެސް ދޯ..”އެލީ ދެރަވި   ނަމަވެސް ހަމަޖެހި ލެވޭތޯ ބެލިއެވެ. ވިވާން ގެ އެރީތި ދޮން މޫނުން ދެރަވެފައި ހުރި މިންވަރު ހާމަ ވޭވޭ ހުއްޓެވެ.މިކަހަލަ ގަޑިއަކުތަ ޒެކް ވެސް އަންނަންޖެހެނީ.އެލީ ހުރީ ޒެކް އާދިމާލަށް ހިތުން ކުދި ކިޔާލަކިޔާލަ އެވެ.އެލީ އާ ވިވާން ގެ ގުޅުން ހީނަރު ވަމުން ދާކަން   ހީވުމުން އެލީ ގެ ހިތް ނޭނގި ނަމަވެސް ރޯލިއެވެ. ވިވާން ގެއަށް ދިޔަގޮތަށް ގޮސް އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ.”އެލީ..އަހަންނަށް ދިގުހަދަނީތަ؟..އެލީ އުޅެނީ އަނެއްކާ ޒެކް އާ ރައްޓެހިވެގެންތަ..”ވިވާން ގެ ހިތުގައި އޮތް ސުވާލުތަށް ބާރުބާރަށް ކިޔަންފެށިއެވެ.އެ ހިތަށް ކުޑަ ނަމަވެސް   ލުޔެއްލިބޭތޯއެވެ.  

56

ނާއިންސާފް 28

މާ ގިނަ އިރު ނުކޮށް ކިޔާރާ، ފޯނު ކަނޑާލުމުން، އަހަރެން ގޮސް، އެނދުގައި އވެލީމެވެ. އެއިރުވެސް ހުރެވުނީ ހިނިތުންވެފައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ފޯނު ރިންގުވާން ފެށީ، ދެބަދޭތެރޭ އޮއްވައެވެ. ނަގާ ހިތް ނުވެފައި...

18

ވިވާން 4

އެލީ ގެ އަށް ލުމަށްފަހު ވިވާން އަށް ގެ އަށް އާދެވުނު އިރު ހުރީ 6.30 ވެބޮޑުވެފައެވެ.ވިވާން ވެފާ ހުރި       ވަރުބަލިކަން ފިލުވާލުމަށް ޓަކައި އެނދުގައި ޖައްސާލިއެވެ.އަދި މިއަދުވީ ކަންތަކާ ވިސްނަން ފެށިއެވެ.އެލީ މިަދު ދާނެ ބާވައޭ ވެސް ހިތައްއެރިއެވެ.ވިވާން ފުންވިސްނުމެއްގާ އޮއްވަ މަޑުމަޑުން ދެލޯ މެރެމުން ގޮސް ފުން ނިންޖަކަށް    ގެނބުނެވެ. **** **** އެލީ އޭނާގެ ކޮޓަރި ތެރޭ ދެފަރާތަށް ހިނގަމުން ދެއެވެ.އެލީ ކަންބޮޑު ވެފައި ވާވަރު އެދޮން މޫނުމަތިން ފާޅުވޭވޭ    ހުއްޓެވެ.އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށް ފަހު އެލީ މަޑު ފިޔަވަޅު ތަކެއްގާ ގޮސް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތެވެ.ޖައްވުގައި ތެތް ފިނިކަމެއް ހިފާފާ ވުމުން އެލީ ގެ ހަށިގަނޑުގައި މަޑު ތުރުތުރު ލުމެއް ވިއެވެ.އެލީ ހިނގަމުން ހިނގަމުން ގޮސް   ހުއްޓުނީ ފަޅު ގެއެއް ކުރިމަތީގައެވެ.މަޑުމަޑުން އެގޭ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލުމުން ދޮރުހުޅުވުނެވެ.ކުރިމަތީގައި ހުރީ ޒެކް ގެންގުޅޭ މީހުންތަކު ތެރޭން އެކަކެވެ.އެމީހާ އެލީ ވަންނަން ތަން ދެއްކުމުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ.”ހޭ…އާދެވިއްޖެ ދޯ.އެލީ”ޒެކް އެލީ ގެ ކުރިމަށްޗައް ވާގޮތަށް އިން ގޮނޑި އެއްގައި އިނދެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.”އޭތް..ކަލޭ ގެ ފްރެންޑް އަށް ކިޔަނީ ވިވާން ދޯ…އެއްޗެއް ހަނދާން ކޮއްލަދޭން މި ގެނައީ..އެއްކަލަ ކަންތައް އެއްވެސް މީހަކު ކައިރީ ނުބުނާތި…”އޭރު އެލީ ހުރީ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެންނެވެ.”ކަލެ އަށް އެބަ އަޑު އިވޭތަ؟”ޒެކް އަޑަށް ބާރުކޮއްލަމުން ވާހަކަ ދެއްކި  އެވެ.”ލައްބަ…”އެލީ ސިއްސައިގެން ގޮސް ބުނެވުނީ ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ބާރަށެވެ.”އަދި އެއް ކަންތަށް..އަހަރެން ހަމަ  ގޮވާލާ އިރަށް އަންނަން ވާނެ ސްކޫލް ގަ…ބުނާ ކަމެއް ކޮށްދޭން ވާނެ…ދެން އޯކޭ ދިޔަޔަސް…”ޒެކް ނުލަފާ     ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތް މައްޗަށް ވެރިކުރުވަމުން ބުނެލިއެވެ. އެލީ އެ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަން ހިނގައި ގަތެވެ.އޭރު އެލީ ގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތަށް އޭގެ މަގާމް ދޫކޮށް ފައިބަން  ފެށިއެވެ. އާދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފިއެވެ.ވިވާން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ ޔުނިވާސިޓީ އަށް ދިއުމަށެވެ.އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭ އެސް އެއްފަދައިން ކާރުގައި ވިވާން ޔުނިވާސިޓީ އަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.ކާރު ޕާކް ކޮށްލުމަށް ފަހު ވިވާން ކްލާހަށް  ދިޔައެވެ.ވިވާން ގެ އެ ރީތި ދެލޯ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހޯދާލީ އެލީ ފެނޭތޯއެވެ.އެލީ އެއް ނެތެވެ.އެލީ ކުޑަކޮށް ހައިރާންވިއެވެ.އެލީ އަކީ ގަޑިޖެހިގެން ކްލާހަށް އަންނަ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ.މިއަދު އެހާ ލަސްވީ ކީވެބާއޭވެސް ވިވާން ހިތަށް އެރިއެވެ. ވިވާން އަށް ދެން ފެނުނުމަންޒަރުން ހުރީ ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވެފައެވެ… ނުނިމޭ    

36

ނާއިންސާފް 27

“ކޮބާ އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯރޓް..” ފުރަތަމަވެސް އަހަރެން ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. ލުވެއިޒް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. “އެންމެ އެއްޗެއް. އެއް ކަންތަށް މަށަށް ސާފު ކޮށްދީ..” ޝަޔާން ލުވެއިޒްއާއި ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. ލުވެއިޒް އިސް...

20

ލޯބި

ގިނަދުވަސްތަކަކަށްފަހު އޭނާގެ ރަށަށް ދެވޭތީ ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރި އީތަން އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ރަށުގެ ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖައްސާލެވުމުންނެވެ. މާލޭގެ ހަލަބޮލި މަގުތަކާއި ބަލާފައި ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ހާދަ ހިތްފަސޭހައޭ އީތަންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ތަންކޮޅެއް...

7

ވިވާން 3

އެލީ އަށް ރީތި ހިނިތުން ވުމެއް ދެމުން އަތުން ހަނާ އަޅާލަމުން ވިވާން ހިނގައިގަތީ ގޮނޑީގައި އިށީނުމަށެވެ.ގޮނޑީގަ އިށީންނުމަށް ފަހު ވިވާން ކްލާސް ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.ފާޑެއްގެ ގޮތަކަށް ތިން ފިރިހެން ކުދިން ވިވާން އާ  ދިމާލަށް ބަލަހައްޓާގެން ތިއްބެވެ.ބޮޑު ކަމެއްނުން ހެއްޔެވެ.މިހާރު ފިރިހެން ކުދިން ވެސް އަހަންނާ ދިމާ އަށް ބަލަން ފެށީ ހެއްޔެވެ.ވިވާން ހިތާ ހިތުން ކިޔާލިއެވެ.އަދި އެއީ ކޮން ބައެއްތޯ އެލީ ކައިރީ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.”އެއީ…އަހަންނަކަށް ހަމަ އެއްގަތަކަށް ވެސް ނޭނ..ގެ..”މިހެން ބުނެ ނިމުނުއިރު އެލީ ގެ މޫނު މަތިން ނުތަނަސް ކަމުގެ ކުލަވަރު    ފެނެއެވެ.ވިވާން ހުރީ މިކަމާ ކުޑަކޮށް ހައިރާން ވެފަ އެވެ.ނަމަވެސް މާ ބޮޑުކަމަކަށް ނުހަދާ ،އެލީ ވެސް ވާހަކަ  ވާހަކަ ނުދެއްކުމުން ފޮތެއްނަގާ ކިޔަން ފެށިއެވެ.އެރިކޮޅެއްނުވެ ޓީޗަރު ކްލާހަށް ވަނެވެ.އަދި އެކުދިންނަކީ އަލަށް ޔުނިވާސިޓީ އަށް ޖޮއިން ކުރި ކުދިން ކަމުގައި ބުނެ އެ ކުދިންގެ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް ދިނެވެ. ގަޑިތަށް ހަލުވިކަމާ އެކީ ކުރިއަށް ދެއެވެ.އެލީ ވިވާން އަކާ މާ ގިނައިންނެއް ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.ބްރޭކް ގަޑީގައި  ބަނޑުހައިވެފަ ހުރުމުން އެލީ އާއި ވިވާން ކެންޓީނަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.ކެންޓީނަށް ހަމަ ވަދެވުމާ އެކު އެލީ ގެ     ވާހަކަ ގަނޑު ފެށުނެވެ.އެލީ ގެ މިޢަމަލުން ވިވާން ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާން ވެފައެވެ.ނަމަވެސް މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދާ އެލީ ގެ ވާހަކާގައި ބައިވެރި ވިއެވެ. ކެންޓީނަށް ވަދެ ތައްޓަށް ކާ އެއްޗެހި އަޅައިގެން ވިވާން އާއި އެލީ އައިސް އިށީ ނެވެ.ކާން ފެށިތާ އިރުކޮޅެއްނުވެ   އެއްކަލަ ތިން ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ތަށްޓަށް ކާއެއްޗެހި އަޅައިގެން އައިސް ވިވާން އާއި އެލީ ގެ ކުރިމަތީ އިން  ގޮނޑިތަކުގައި އިށީނެވެ.”ހާއި އެލީ..ހަނދާން ވޭތަ އަހަރެން…ހެހެ…ހަނދާންނެތޭކަށްނުވާނު…މަމީ ޒެކް އެއްނު..”    ފާޑަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ޒެކް ބުނެލިއެވެ.މިހެން ޒެކް ބުނެލިއިރު އެލީ އިނީ އިސް ދަށަށް ޖަހައިގެންނެވެ.  އަދި އިރުކޮޅަކު އެހެން އިނުމަށް ފަހު ވިވާން ގެ އަތުގަ ހިފައިގެން ކެންޓީނުން ބޭރަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.އޭރު   ވިވާން ގެ ހިތުތެރޭ ސުވާލުތަށް ފުނިޖެހެމުން ދެއެވެ. ”އޭތްތް…އެލީ..މިރޭ 7 ގަ ބައްދަލު ކޮށްލަންވާނުންންން…”ކެންޓީނުން ބޭރަށް ނިކުންނަނިކޮށް ޒެކް ގޮވާލި އަޑު މުޅި   އެތާނގަ ގުގުމާލިއެވެ.އޭރު އެލީ ގެ ލޮލުގަ ތާޒާ ކަރުނަ ވިދަވިދާ ހުއްޓެވެ.އަދި ވިވާން އަށް ނުދައްކަން ވެގެން   މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.އަދި އެކަން ދާދި ފަސޭހަ ކަމާއެކީ އެލީ އަށް ކާމިޔާބުވެސް ވިއެވެ.އެލީ ވާހަކަ    ނުދެއްކުމުން ހިތަށް ކެއްނުވެގެން އެންމެ ފަހުން ވިވާން މަޑު މައިތިރި ކަމާއެކީ ސުވާލު ކުރިއެވެ.”އެލީ އެއީ    ކޮންބައެއް؟’ ”އެއީ މިއަދު އަލަށް ޖޮއިން ކުރި ކުދިންތަކެއްނު..އެއުޅެނީ އަޅާގަނެގެން..އެހެންނޫނަސް އެލީ އެއް ބޭނުމެއްނޫން     އެކަހަލަ ކުދިންނާ ފްރެންޑް ވާކަށް..ބަލާބަ ހުރި ސިފަ..ބޯދިގުކޮށް ،ކަންފަތް ތޮރުފާ..އަދި ނުވިތާކަށް ލާ އެއްޗެހި    ވެސް ބުރިން ތިރީގަ..ހަރުދަނާ ވައްތަރެއް ވެސް ނުޖަހާ..”އެލީ އެއްފައްޗަކަށް އަމުނާލިއެވެ. އެލީ ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ތުންފަތަށް އެހަދާލާ ގޮތްގޮތުން ވިވާން ހުރީ އަޑިއަށް ހީލަ ހީލަ އެވެ.”ތިވަރަށް ނުކިޔައި    ދިނަސް ދެން އޯކޭ އޭ..ގަބޫލު ކޮށްފީމޭ…”ވިވާން ހެމުން ބުނެލިއެވެ.”ބުނަން ވާނެ އެއްނު”އެލީ ވެސް މަޖާ ރާގެއްގަ ބުނެލިއެވެ.ދެމީހުން ވާހަކައިގަ ތިބެ ވިވާން ގެ ކާރުގައި ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ދެ މީހުންނަށް ވެސް ނޭނގުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެމީހުން ވާހަކަ ދެއްކިތަން ކަނުލާ އަޑުއަހަން މީހަކު ވަރަށް ކައިރީ  ހުއްޓެވެ… ނުނިމޭ

19

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 10

މިހާރު.. އީނާޝް މާޒީއާއި މެދު ވިސްނަން އޮވެފައި ނިދީގެ ފުން ކަނޑަކަށް ގެނބިގެން ދިޔައީ ވެފައި ހުރި ވަރުބަލިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އީނާޝްގެ މާޒީ އެނގޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައިވެސް އީނާޝް...