Category: އެހެނިހެން

3

ހިތް އެދުނަސް… (7)

“އީނާލް” ސާމިރާގެ އަޑަށް ހުވަފެނީ ދުނިޔެއަކަށް ގެއްލިފައި ހުރި އީނާލް އަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ކާ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަނެވެ. ހަފްތާއެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އަޔާން...

20

އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް

އަޅުގަނޑުގެ ދެން އޮތް ވާހަކަ ” އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް ” މިވާހަކައިން އުލްވީ، އުލްޔާ، ރިހާމް އަދި ކިޔާންއާއި ބައްދަލުކޮއްލަން ތައްޔާރުވެލައްވާ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަހު 25 އިން ފެށިގެން މިވާހަކަ އަޕްލޯޑް ކުރަން...

54

ދުޢާ 28

ރޭގަނޑުގެ އެ ހިތްގައިމު ވަގުތު ދާނިޔަލް ބެލަކަންނަށް ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ހިތްހަމަޖެހުން އެތަނުން ވެސް ލިބޭނެތީއެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނިފިނި ވައިރޯޅިތައް ދާނިޔަލްގެ އިސްތަށިތަކަށް ގޯނާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލުމަށްފަހު އޭނާ...

68

ދުޢާ 27

ދެމީހުން އެ ދެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދުނިޔޭގައި ތިބި ވަގުތު ފޯޓޯގްރާފަރ ރީތި ފޮޓޮއެއް އޭނާގެ ކެމެރާގައި ރައްކާކޮށްލިއެވެ. އާލާއާއި ދާނިޔަލް ދެމީހުންގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައި ތިބި އިރު ދެން ތިބި ހަތަރު މީހުން...

41

ދުޢާ 26

ހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްފަހު އިރަށް ފުރުސަތު ދެމުން ހަނާއަޅާލިއެވެ. ދުނިޔެމައްޗަށް އިރުގެ ރަންދޯދިތައް ވެރިވެފައިވާއިރު ވަރަށްވެސް ފުރިހަމައެވެ. ފިނިފިނި ވައިރޯޅިތައް އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކާއި ކުޅެލާއިރު ހިތަށް ލިބޭ ހަމަޖެހުން...

34

ދުޢާ 25

“އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.. ތި އާދެވުނީދޯ.. މިއީ ކޮން ބައެއްތަ ދާނިޔަލް؟ ބޭބެއަށް ތައާރަފް ކޮށޤދޭން ވާނެ އިނގޭ.. ހިނގާ އަވަހަށް އެތެރެއަށް ދަމާ.. މިތާ ތިބެގެން ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެއްނު..” އަރީފް ދާނިޔަލްމެންނަށް ހިނިތުންވެލަމުން...

38

ދުޢާ 24

“ބަ.. ބައްޕައަށް ކަމުދާ ގޮތަކަށް ނިންމީމަ އޯކޭ ވާނެ.. އަޅުގަނޑަށް މައްސަލައެއް ނެތް ކޮންމެ ގޮތެއްވެސް..” އާލާ އިސްދަށަށް ޖަހާލަމުން ހިތްވަރުކޮށްލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އޭނާގެ ދުލުން އެހެން ބޭރުވީތީ ހައިރާންވި ނަމަވެސް އެކަމަށް...

28

ދުޢާ 23

“އަހަރެން ވަރަށް އުންމިދާއިއެކީ ޝަޒިއްޔާ ގާތު މިބުނަނީ.. ޝަޒިއްޔާ ޖެހޭނެ އެ ޒުވާނާ ހިތުން ރުހުމުން ޤަބޫލު ކުރަން..” ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނުތަނަވަސްކަމަކާއެކު އަރީފް ބުނެލިއެވެ. އެހިނދު ޝަޒިއްޔާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލުމަށްފަހު އަނގަބަހުން...

17

ވާނަން އުމުރަށް 1

“ލީން ދަރިފުޅާ އަދިވެސް ސުކޫލަށް ދާން ތައްޔާރު ނުވެވެނީތަ؟ މިހާރު އެއޮއް ސުކޫލަށް ދާ ގަޑި ޖެހެނީ” ލީންގެ މަންމަ ނަށާޔާ ގޮވާލިއެވެ. “ލައްބަ މަންމާ މި ނިމުނީ މިހާރު” އެހެން ބުނަމުން...

51

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 11

ޔާނާ ކުރިން އުޅުނު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާފައި ހުރުމުން ޔާނާ މިސްރާބު ބަދަލުކޮއްލިއެވެ. ރާދިންގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލު އޭނާގެ ކޮޓަރި ތެރެ ބަލައިލުމުގެ ޝައުގު އުފެދުނެވެ. ކޮޓަރީ ދޮރުމައްޗަށް އެރި ތަނާ...

32

މަގުމަތި

އާދައިގެ މަތިން ކިލާސް ނިންމާލާފައި ‘ލެކްޗާރ ހޯލް’ އިން ނުކުމެވުނުއިރު 20:10 ހިނގަނީ އެވެ. “އާހް.. ނައިންތު ފްލޯ؟” ބޭއިޙްތިޔާރުގައި އަހަންނަށް އެހެން ބުނެލެވުނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ؟ ހ. ސަކީނާ މަންޒިލްގެ ތިންވަނަ...

45

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 10

” އަހަރެން މިދަނީ ރާޔާ ގޮވައިގެން ގެޔަށް..” ރާދިން ބުނެލިއެވެ. ” ރާދިން ޕްލީޒް.. އަހަންނާއި ރާޔާ ވަކިކުރަން ނޫޅެބަލަ.. އަހަރެން ކިހިނެއް ރާޔާއާއި ނުލައި އުޅޭނީ..” ރާދިން އެގެއިން ނިކުތީ ޔާނާ...

53

ދުޢާ 22

ބާރުބާރަށް ބަދިގެއިން ނިކުމެގެން ވިޝާމާ އައީ އަޒާންމެން ގާތު ސައިބޯން އައުމަށް ބުނާށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ފެނުނު މަންޒަރުން ހުރި ފިޔަވަޅު މައްޗަށް އޭނާ ގަނޑުވީއެވެ. ކާރުން ފައިބައިގެން...

86

ދުޢާ 21

އޭނާގެ ދެލޮލުން ފެންނަނީ އުންމީދެވެ. އޭނާ އެ ހީކުރާ ގޮތަށް އެކަން ވެއްޖެނަމަ އާދިން އުފާވާނެ ވަރު ބަޔާންކުރަންވެސް ނޭނގެއެވެ. “ވިޝް.. އެއީ ދޮންބެގެ ދަރިއަކަށް ވެއްޖެނަމަ އަނެއްކާވެސް ދޮންބެއާއި ދިމާވާނެ ދޯ..”...

45

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 09

އެއްލި ކަޅިޔަކުން ޝަރްވާންއާއި އެކު ޔާނާ ނަށަމުން ދިޔަތަން ރާދިންއަށް ފެނުނެވެ.ޔާނާގެ އުނަގަނޑުގައި އެއްއަތުން ހިފަހައްޓައިގެން އިންއިރު އަނެއް އަތުން ޔާނާގެ ފަހަތުން ބުރަކަށީގައި ހިފަހައްޓައިގެން ޝަރްވާން އިނުމުން ރާދިންގެ ހިތައް ތަދުވިއެވެ....