Category: އެހެނިހެން

20

އެހަނދާނުގައި

އެއްވެފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ކެމެރާތަކުގެ ކުރިމަތީ ހުރެ އިންސާފަށް އެދި ސަލާންޖަހަމުން އެދަނީ ޒައިނަބްގެ މަންމައެވެ. ލޮލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަ އޮހޮރެމުން ދާއިރު އެފަކީރު އާދޭސް ކުރަމުން އެދަނީ ހަމަ އެންމެ ކަމަކަށެވެ....

15

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 9

“އަހަންނަށް ޖަވާބެއް ދީ މި ދެހަފްތާ ތެރޭ..ރަގަނޅަށް ވިސްނައްޗޭ އިނގޭ..މެހެކްއާއި ދޭތެރޭ..ހެހެ..ތިހެން ކަންބޮޑުވެފައި ހުންނަ އިރު ހާދަ ލޯތްބޭ..” އެލައިޝާގެ މޫނުގައި ހިފައިލުމަށްފަހު އަޒެލް ބުނެލިއެވެ. އަދި ދަނީއޭ ބުނެފައި އެތެރަށް ދާން...

15

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 8

މެހެކްއަށް ހުރެވުނީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭންގިފައެވެ. އޭނާގެ ބައްޕައަކީ ހަމަ އެހާ ހިތްހަރު މީހެއް ހެއްޔެވެ. އޭނާގެ އުފަލަކީ އެބައްޕައަށް މުހިއްމު ނުވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. މަޖްބޫރުން ކުރެވޭ ކައިވެންޏަކުން އޭނާއަށް ލިބޭނީ...

26

7 ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން

ދެމީހުން ކައިރީ ހުރި ކެފޭއަށް ވަދެ އޯޑަރު ދިން ތަނުން އެލައިޝާއަށް މެހެކްގެ ކޯލެއްއައެވެ. މެހެކް ހުރީ ވަރަށް ހާސްވެފައިކަން އަޑުން އިނގުނެވެ.މެހެކް ބުނީ ވަރަށް އަވަހަށް އެލައިޝާމެން ގެޔަށް އައިސް ދިނުމަށެވެ....

22

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 6

ދެމީހުން އެބުރި ހޮޓެލަށް ދިޔައީ މެހެކް ގުޅުމުންނެވެ. އަބަދު ޒުވާބުކޮއް ހަދާ ދެމީހުން އެޕާކުން ނިކުމެ ދިޔައީ އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައެވެ. އެލައިޝާގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރު އިބާންއާއި ހިއްސާކުރެވުމުން ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ.ހައިރާން...

34

މަރު

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖެ މަރުހަބާކީ ހިތާމައާއި މޮޅިވެރިކަމާއެކުއެވެ. އެންމެންގެވެސް ހިތުގައި އުފެދިފައިވަނީ ސުވާލުތަކެކެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. 1 ޖަނަވަރީ 2018 ގެ ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލީ މާލޭގެ ގެއެއްގެ...

16

ގާދޫ

އެއީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރ މަހުގެ ދުވަހެކެވެ. އަހަރެން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިޔައީ ކައްދު އަށް ދިއުމަށްޓަކައެވެ.ކަންދިމާކުރިގޮތުން ޖާގަ ލިބިފައި އޮތީ ސީދާ ކައްދުއަށްދާ ފުލައިޓަކުންނެވެ. ނަމަވެސް 2:00 ވީއިރު...

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 5
28

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 5

އިބާންއެއް ނޭވާއިން ޖޫސްތަށި ބޮއިލުމައްފަހު އަދި ޖޫސްތައްޓެއް ލިބިދާނެހޭ އެލައިޝާ ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ.އެލައިޝާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭންގިފައެވެ. މިއީ ހަމަ އޭނާއާއި އަބަދު ދިމާކުރާ އިބާން ހެއްޔެވެ.އޭނާއަށް ލަނޑެއް ދިނީމަވެސް އެއިންނަނީ...

36

ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ… (8)

ދެފަހަރަށް ހެލޯއޭ ގޮވާލުމުންވެސް ހަބަރެއްނުވުމުން އަލްޔާ “ދޮންބޭ.. މީ އަލްކޮއޭ ” ބުނެލީ އޭނާގެ ދޮންބެ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ ކާކުކަން ނޭންގޭތީކަން ފަހުމްވުމުންނެވެ. ” ހެއި އަލްކޮ.. މިގަޑީގަ .. ކަމަކުތަ.. މީކާކު...

33

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 4

އެލައިޝާ އިރުކޮޅަކު އިބާންއާއި ދިމާއަށް ބަލަންހުރެފައި ފޯނު އިބާންއަތަށް ދިނީ އިބާން އަވަހަށް އެތަނުން ފޮނުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.އޭނާ އުއްމީދުކުރި ގޮތަށް ފޯނުލިބުމުން އިބާން އެތަނުން ދިޔައެވެ. އެލައިޝާއަށް އިބާން ފޯނު އެގެންދިޔައީ ކަމެއް...

93

ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް….. 24 (ފަހުބައި)

“ އެހެންވެއްޖެއްޔާ ދެއަންބަށް އަހަރެންނާ އިނދޭ… ސިމްޕަލް..“ އަސްމާ ޒާހިދުގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. “ ދެއަންބަށޭ؟ ކޮންމެފަދަ ހާލެއްގަ އުޅެން ޖެހުނަސް ކަލެއަކާ ނިއިންނާނަން… ކަލޭތީ ކާކު މީހަކު އިންނަން…“ އަސްމާގެ އަތް...

51

ގެއްލިދިޔަ ހަޔާތް….. 23

އިރުއެރުމާއެކު ރޭޝަމް އަވަސްވެގަތީ ސައި ތައްޔާރުކުރުމަށެވެ. އޭރު އިމްލީވެސް ބަދިގެތެރޭގައި އަވަދިނެތި އުޅެއެވެ. ސައި ތައްޔާރުކޮށް ނިމުމާއެކު ޒާހިދަށް ގޮވަން ރޭޝަމް ދިޔައެވެ. އޭރުވެސް ޒާހިދު އޮތީ ގަދަ ނިދީގައެވެ. ރޭޝަމް ގޮވާ...

24

މާފުކުރާށޭ…

ރަށުތެރެޔަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ދެނަމާދު ދޭތެރެ ކަމުން މަގުމަތީގައި މީހުން ވެސް ވަރަށް މަދެވެ. ރަށުގެ ބޮޑު މަގު ހުރިގޮތަށް ހިނގަމުން އައި އަލާންގެ ފިޔަވަޅުތައް އަވަސް ވެފައި ވީއިރު އޭނަގެ...