Category: އެހެނިހެން

0

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 2

ދެއެކުވެރިން އެކީގައި ގޮސް ގެއަށް ވަންއިރު، ގޭތެރޭގައިވަނީ މަރުފަދަ ހިމޭންކަމެވެ. ފަސްއަހަރުފަހުން އާދެވުން އިރު އެއްވެސްބަދަލެއް ގެއަށް އައިސްފައިނުވާކަން ލަޔަކް އަށް އިހްސާސްވީނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމަޔަށްވެސް ގޭތެރޭގައިވާ ސާފްތާހިރުކަން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވާހާވެއެވެ....

5

މަންމަ

ވިދަވިދާ ހުރި ރިހި ދޯދިތައް އޮއްސުނު އިރާއެކު ކަނު އަދިރިކަން ދުނިޔެއައް ވެރިވެއްޖެއެވެ. ގޭގެ ބޮޑު ފެންޑާ ތެރެއިން ސިފަ ވަނީ އާ ދުވަހަކަށް ދުނިޔެ ދޮން ކުރަމުން އަންނަ މަންޒަރެވެ. އެކިދިމާދިމާގައި...

16

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (4)

“ކިތަށް ފަހަރުތަ ބުނަންވީ ނޭގެޔޭ… އަހަރެންގެ ކުރިމަތީ ހުރެގެން ތި ވައްތަރު ތައް ނުޖައްސާ އައިލީޝް” ރާސިލް ގެ އަޑުގައިވި ނުރުހުންތެރިކަމުން އައިލީޝް ހިނދުކޮޅަކަށް މަޑުޖެހުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ހިތްވަރު އެލުވާނުލާ ލޯމަރާލުމާއެކު...

40

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (3)

އޭނާ ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލިއެވެ. ހިނދެއް ހިނދަކަށް ވައިގަދަވަމުން ދިޔައީ ތޫފާނެއްގެ އިންޒާރު ދޭފަދައަކުންނެވެ. އޭނާ ލޯ މަރާލީ ފަހަރެއްގައިވެސް ހިޔާލުގެ ކަނޑަކަށް ގެނބޭކަށް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލޯ މަރާލުމާއެކު އޭނާ އަށް...

20

ލޯބިކަން

ހުޅުލޭ އެއަރްޕޯޓަށް ދެންމެ ޖެއްސި ފުލައިޓުން ފައިބައި ގެން އައި އެރީތި ޒުވާނާ ގެ ތުންފަތް މަތީވަނީ ރީތި ހިނިތުން ވުމެކެވެ.ޓާމިނަލްގެ ތެެރެއިން ފުރޭނިގެން މީހުން ތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުއިން ޒުވާނާ ލާފައިހުރި...

27

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 1

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭންކަމުގެތެރޭން ފުރޭނިގެން އަންނަ މަޑުމަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު ހިންދެއްހިނދެއްކަށް ދަނީ މަޑުވަމުންނެވެ. ހީވާގޮތުން ރޮއެރޮއެ ވަރުބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ދެލޮލަށް ނިދިސަވާރުވެ ކުރިހޯދީއެވެ. އެއަޑު އެކީހެން ކެނޑި ހަމަހިމޭން ވުމާއެކު ބޭރުގައި ހުރި...

18

އަނދިރިފަރާތް 27

އެ ކޮޓަރީގައިވާ ރީތިވާ މޭޒު ކައިރީގައި ހުއްޓެލިތަނާ އިވިގެން ދިޔަ އަޑުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެ، ޙަރަކާތްތައް ގަނޑުވިއެވެ. އެ އިވިގެން ދިޔައީ ފާހާނާގެ ދޮރު އަންލޮކް ވެގެން ދިޔަ އަޑެވެ....

69

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (1)

ދަރުބާރުގޭ ކައިރިއަށް އައިސް މަޑުކޮއްލި ރަތް ކުލައިގެ ކާރަށް ބަލާލި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިޔައީ ހިތާހިތުން އެއަށް ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ. އެ ކާރަށް ބަލާލާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެހެން ދިމާލަށް ބަލާލަން...

83

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން

  ދަރުބާރުގޭގެ އެތެރެ ޒީނަތް ތެރިކޮއްފައިވަނީ ނުހަނު ރީތިކޮށެވެ. ކަޅުކުލައިން ޒީނަތް ތެރިކޮއްފައިވާ ދަރުބާރުގޭ ކައިރިއަށް އައިސް މަޑުކޮއްލި ރަތް ކުލައިގެ ކާރަށް ބަލާލި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިޔައީ ހިތާހިތުން އެއަށް ތައުރީފް...

12

އަނދިރިފަރާތް 26

މަޑުމަޑުން ސިޑިން މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު އަހަރެންގެ ދެއަތް އޮންނާނީ ދެ ޖީބަށް ޖަހާލެވިފައެވެ. އެ ފްލޯރ ގައި ހުރީ ހަނި ގޯޅިގަނޑެކެވެ. އެ ގޯޅިގަނޑުގެ ދެފަރާތައް ވާގޮތަށް ހުރި ކޮޓަރިތަކަށް އަހަރެން...

27

އަނދިރިފަރާތް 25

އަހަންނަށް ބަލާކަށް ނުހުރެވުނެވެ. ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް އަހަރެން އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ބާރަކަށް ބައްދާލީމެވެ. އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލައިގެން އޮތްއިރު އަހަރެންގެ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. “ޝުބާ…” ވައި...

43

އަނދިރިފަރާތް 24

“އައި އޭމް ޑެލްޓާ.” އޭނާ އަހަންނާ ދިމާއަށް އަތް ދިއްކޮށްލަމުން އެހެން ބުނުމާއެކު އަހަންނަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ޝޮކެކެވެ. ދެލޯ ހަނިކޮށްގެން ހުރެ އަހަރެން ކަޅު ކުލައިގެ ލެދަރ އަންގި ލައްވާފައިވާ އޭނާގެ...

190

ތިޔަ އަސަރު 55 (ފަހު ބައި)

އަޝްވާއަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަން ބަޔާންކޮށްދޭނީ ފަހެ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އެއް ސިކުންތުގައި ވޭނީ ކަރުނަތައް އޮހެރެމުން ދިޔަ އެ ދެ ލޮލުން ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ހިލާލޯ ފޮނި ކަރުނައެވެ. “ޝުކުރިއްޔާ ޝައިމް، އަހަރެން...

32

އަނދިރިފަރާތް 23

‘ޑެލްޓާ’ މި ނަމަކީ އެޖެންސީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މީހަކަށް އާ ނަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އޭނާ އަކީ މުޅި މި އެޖެންސީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ގަދަ ފަހުލަވާނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަ އެއީ ‘ލެޖެންޑް’...

44

ތިޔަ އަސަރު 54

“އަޝްވާ ބައްޕައަށް މާފުކުރޭ… އަޝްވާ ވިސްނާލިޔަސް އެގޭނެ ކާއިން ނޫން އެހެން އެތައް ބައިވަރު ކުދިން އަޝްވާއަށް ލިބިދާނެ ކަން.. ކާއިން މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާފަ އަދި ކުޑަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލާ” އަސްރާރު...