• Category: އެހެނިހެން

  8

  އުފާވެރި އާއަހަރަކަށް މަޜުހަބާ…(2017)

  ބަރަކާތުންނޭ އޮހެމުންދަނީ.. ނޫރުންއުފާވެރި ކަންމަތީ… އުފަލައްޓަކާ ހުޅުވޭމަގެއް.. އިސްލާހުވާން ހުޅުވޭ...

  މާތްﷲގެ ވަލީވެރިންނާއި އެބޭކަލުންގެ ކަރާމާތް 11

  މާތްﷲގެ ވަލީވެރިންނާއި އެބޭކަލުންގެ ކަރާމާތް

  – – މާހިދު މުޙައްމަދު / ފްރެޝްކޯނަރ / ނ....

  9

  ހުވަފެން

  ހުވަފެން ހުވަފެނަކީ، ވޭނީ، ބިރުވެތި، އުފާވެރި، އަޖއިބުކުރުވަނިވި އެއްޗަކަށްވެއެވެ. ބައެއް...