އެސްފިޔަ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

• “އެސްފިޔަ” އަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހުޅުވާލެވިފައި ވެއެވެ.

• “އެސްފިޔަ” އަށް ހުށަހަޅުއްވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިންގެ ޒަމާންވީ ރީތި އާދަކާދަތަކުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަން ކެނޑޭ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

• “އެސްފިޔަ” އަށް ހުށައަޅާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސިޔާސީ މަޞްލަޙަތަކަށް މަންފާއެއް އަދި އުނިކަމެއް ލިބޭނެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅުއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

• “އެސްފިޔަ” އަށް ހުށައަޅުއްވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުން، އެއްވެސް މީހެއްގެ ކަރާމަތަށާއި، އަބުރާއި ޢިއްޒަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިގެން ނުވާނެއެވެ.

• “އެސްފިޔަ” އަށް ހުށައަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ، އެ ލިޔުންތެރިޔާ ލިޔުނު ލިޔުމަކަށް ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެލިޔުމަކާބެހޭ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލާނީ، އެލިޔުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުންނެވެ.

• “އެސްފިޔަ” އަށް އެހެން ލިޔުންތެރިއެއްގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ އެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ ލިޔުނު މީހާއާއި، ހުށަހެޅި މީހާ އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ.

• އެސްފިޔައަށް ހުށައަޅާ ލިޔުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް ޝާއިޢު ކުރުމާއި ނުކުރުން، އަދި  އެޑިޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެސްފިޔައިގެ އެޑިޓަރުންނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

• “އެސްފިޔަ” އަށް ހުށައަޅާފައިވާ ލިޔުމަކާއިމެދު ނުވަތަ ޚިޔާލަކާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮވެއްޖެނަމަ، އެ ލިއުމެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ޝާއިޢުކުރިތާ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން “އެސްފިޔަ”ގެ އެޑިޓަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެމުއްދަތުގެ ފަހުން ކުރާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އަބުރަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ލިއުމަކަށް ނުވަތަ ޚިޔާލަކަށް ވެއްޖެނަމަ، އެލިޔުމެއް އެސްފިޔައިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ނޯޓް:
ކުރިމަގުގައި ދިމާވާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން، އެސްފިޔައިގެ ހަމަތަކަށް އިޞްލާޙާއި ތަރައްޤީ އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.