Category: މަޒުމޫނު

22

ވާހަކަ ލިޔުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްތަ؟

ގިނަފަހަރަށް ކިޔުންތެރިންނަަށް ހީވާކަހަލައެވެ. ވާހަކައެއް ލިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ނޫނެކެ، ތިޔަ ހީފުޅުކުރެއްވީ ގޯސްކޮށެވެ. މީއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ލިޔުންތެރިން ހަމަ ތިބެލާފައި ލިޔަނީކީ ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހާދިސާތަށް ގެނެސްދޭނެ...

12

”ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ“

ބޮލުގައި ރިއްސާލީމަވެސް ޖަހާލަނީ ސިނގިރެޓެކެވެ. މަޖަލަކަށްވެސް ބޯލަނީ ސިނގިރެޓެކެވެ. ކަމަކާ ފިކުރު ބޮޑުވެ ބޯ ހަމަޖައްސާލަންވެސް ދަމާލަނީ ހަމަ ސިނގިރެޓެކެވެ. ހާސްވެ ކަންބޮޑުވީމަވެސް ހައްލަކީ ސިނގިރެޓެއް ބޯލުމެވެ. ސިނގިރެޓެއް ބޯލުމަކީ އެ ބޯމީހުންނަށް...

13

ލޯބިވެރިޔާ ބުންޏަސް ފޭސްބުކު ލޮގިން މަޢުލޫމާތު ނުދޭތި!

މިހާރަކަށް އައިސް ލޯބިވެރިންގެ މެދުގައި މިއީ ޢާއްމު ކަމެކެވެ. “ފޭސްބުކު” އެކައުންޓުގެ ލޮގިން މަޢުލޫމާތު ލޯބިވެރިޔާ އަތުގައި އޮވެއެވެ. އީމެއިލް އަދި ފޭސްބުކު ޕާރސް ވޯޑެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެއްގޮކަށްެވެސް ކޮށްގެން ވާނެ...

2

މީހުން ފާޑު ނުކިޔާގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްފަހަރަކު، މުސްކުޅި މީހަކު އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއެކުގައި ބާޒާރަށްދާން ނުކުމެއްޖެއެވެ. އޭގެ ދެބަފައިން ބާޒާރަށް ދިޔައީ ބާޒާރުން ގަންނަތަކެތި ގެއަށް ގެންނަން ފަސޭހައަކަށް އެބައިމީހުން ގެންގުޅޭ ހިމާރުވެސް ގޮވައިގެންނެވެ. އޭތީގެ ބުރަކަށި މައްޗަށް...

2

ކުޅިވަރުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ ފައިދާލިބެއެވެ.

ޒަމާނުންސުރެ ކުޅިވަރުގެ އާދަކާދައަކީ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތުގެ އެއްބައޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ހަމަ ގައިމަކުވެސް ނުވާނެ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ލޭކައްކުވާލާ ފުޓުބޯޅައާއި އެހެން ކުޅިވަރުތަކުގެ ދިގު ތާރީހަށް ބަލާލުމުންވެސް އެނގިގެން ދޭ. ޒަމާނުންސުރެ ދިވެހިންގެ...

1

އެންމެ ރިވެތި އުސްވަތު

ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ محمّد صلّى اللّـه عليه وسلّم އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގައި ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަޚްޞިއްޔަތެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކުންވެސް ފެނިގެންދަނީ...

0

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ހަދިޔާއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް “ފަހިޕޭ” އިން ފަށައިފި!

އޮންލައިންކޮށާއި އޮފްލައިންކޮށްވެސް ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް ކޮށްލެވޭ ފަހިޕޭ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ފަހިޕޭ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަހިޕޭއިން މިވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ...

2

ކުރެވުނު ކުށް

އޭ އުޚްތާއެވެ. ނިކަން މިދިމާލަށް ބަލާލަބަލާށެވެ. އަހަރެންގެ ދަރި ތިބާއަށް ކުރީ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނަށް ކުރެވުނު ކުށުގެ އަދަބު އަހަރެންގެ ދަރިއަށް ލިބެންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ މިހާރު އަހަންނަށް އިޚްސާސް ވެއްޖެއެވެ....

27

ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް

އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުންނަށް ވާދަވެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ޕޮއިންޓްލިބޭ ނިޒާމެއް މިވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. މިސިސްޓަމްގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެސްފިޔަގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ލޮގިންވެފައިވާނަމަ އެވެ....

22

“އެސްފިޔަ”ގެ އައު ޤަވާއިދު

ހ. ޝަރުތުތައް ޤަބޫލުކުރުން: 1. މި ވެބްސައިޓް ބޭނުން ކުރާނީ، ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން، ނުވަތަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން މިވެބްސައިޓުގެ ދަށުން ނުވަތަ ވެބްސައިޓަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ވެބްސައިޓު...

8

އުފާވެރި އާއަހަރަކަށް މަޜުހަބާ…(2017)

ބަރަކާތުންނޭ އޮހެމުންދަނީ.. ނޫރުންއުފާވެރި ކަންމަތީ… އުފަލައްޓަކާ ހުޅުވޭމަގެއް.. އިސްލާހުވާން ހުޅުވޭ ދޮރެއް.. މަރްހަބާ ރަންއަކުރުން ފެވޭ.. އާ އަހަރަކަށް މަރްހަބާ ދަންނަވަން… HAPPY NEW YEAR TO ALL THE READERS AND...

4

ދިރިއުޅުމުގައި ކުރަންހުރި މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތައް.

މިދުނިޔޭގެ ބިމަށް ނޭވާލި ކޮންމެ ދަރިޔަކުވެސް، އަމިއްލަ ނަޒަރިއްޔާތާއި އެއްގޮތަށް ދީނުގެ މަތީގައި ސާބިތުވެހުރެ، ރަގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރުމީ އެދަރިޔެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ވާޖިބެކެވެ. އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކީ ނުވަތަ ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރުމަކީ ކުރިމަގު...