Category: މަޒުމޫނު

0

ހަޤީޤީ ފޮނިކަމާއި މީރުކަން ވަނީ ﷲގެ ރުއްސެވުމުގައެވެ.

އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ   ހާލަތު މިއަދު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލު ވެފައެވެ.އަމާން އޮމާން ވެށި ވަނީ ކިލަނބުވެ ނާމާންކަން އުފެދި،ހިތް ނުތަނަވަސް ކުރުވާ،ލޮލުން ލޭ ކަރުނަ އޮހޮރޭފަދަ ބިރުވެރި ތަނަކަށް...

2

24 ގަޑިއިރެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ތަދްބީރު ކުރައްވަވާފައިވާ ފުރިހަމަ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ކާއިނާތުގެ ކަންތައް ހިނގަމުން ދެއެވެ. އެކަމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ދުނިޔެ ދައުރުވެއެވެ. ރޭދުވާ ތަކުރާރުވެއެވެ.އިރުއަރާ އޮއްސެއެވެ....

5

އަޅުގަޑު ބޭނުންވަނީ…..

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރުހިވޮޑި ގަންނަވާފަދަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރާށެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކުމެ އެލާނގެ ބައްލަވާ ވޮޑިގަންނަވާކަން ޤަބޫލު ކޮށްގެން ދިރިއުޅޭށެވެ. މުނާޖާ ދެންނުވުމަށްޓަކައި...

4

އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމަކީ ކޮބާ؟

އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލަށް އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެތިތަކެއް ލިޔެ އުފެއްދުމެވެ. އެއްޗެއްގެ އަޞްލު ނުގެއްލޭގޮތަށް، އޭގެ ކުރިން އެއެއްޗަކާ މެދު ހުށަހަޅައިދެވިފައި ނުވާ ފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތަކެއްގެ...

2

ތިބާ އާއި އިސްލާމްދީން

އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ އިސްލާމްދީނަކީ ރަހުމަތުގެ ދީނެވެ.ކާއިނާތުގެވެރި އިލާހާއި،ތިބާ އާއި ދެމެދުގައިވާ ވަރުގަދަ ގުޅުމެވެ. މި ދީނަކީ ތިބާގެ މުޅި ވުޖޫދެވެ. އަދި ތިބާގެ ހެޔޮ ނަސީބާއި ހިތްހަމަޖެހުން ބިނާ ވެފައިވަނީ މިދީނުގެ...

2

ތިބާ އާއި ނަމާދު

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނަމާދު ތިބާ ހެއްދެވި ޚާލިޤު ވަންތަ އާ ކުއްތަން ކުރުވައެވެ. ތިބާގެ ހިތުގެ ޚާލިސްކަން ފާޅުކޮށް ﷲ އަށް ބޯ ލެބުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެއެވެ. ރައްބުގެ މަތިވެރިކަން ހާމަކޮށް...

0

އިރުއޮއްސުނީ އެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްފަހު އުދަރެހާއި ނިވާ ވީއެވެ. ހުޅަނގު ފަރާތު އުދަރެސް އޮރެންޖު ކުލައިން ޖަރީ ކުރަމުންނެވެ.އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލާލުމަށް އައިސް ތިބި މީހުނަނަށް އުފާވެރި...

22

ވާހަކަ ލިޔުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްތަ؟

ގިނަފަހަރަށް ކިޔުންތެރިންނަަށް ހީވާކަހަލައެވެ. ވާހަކައެއް ލިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ނޫނެކެ، ތިޔަ ހީފުޅުކުރެއްވީ ގޯސްކޮށެވެ. މީއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ލިޔުންތެރިން ހަމަ ތިބެލާފައި ލިޔަނީކީ ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހާދިސާތަށް ގެނެސްދޭނެ...

12

”ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ“

ބޮލުގައި ރިއްސާލީމަވެސް ޖަހާލަނީ ސިނގިރެޓެކެވެ. މަޖަލަކަށްވެސް ބޯލަނީ ސިނގިރެޓެކެވެ. ކަމަކާ ފިކުރު ބޮޑުވެ ބޯ ހަމަޖައްސާލަންވެސް ދަމާލަނީ ހަމަ ސިނގިރެޓެކެވެ. ހާސްވެ ކަންބޮޑުވީމަވެސް ހައްލަކީ ސިނގިރެޓެއް ބޯލުމެވެ. ސިނގިރެޓެއް ބޯލުމަކީ އެ ބޯމީހުންނަށް...

14

ލޯބިވެރިޔާ ބުންޏަސް ފޭސްބުކު ލޮގިން މަޢުލޫމާތު ނުދޭތި!

މިހާރަކަށް އައިސް ލޯބިވެރިންގެ މެދުގައި މިއީ ޢާއްމު ކަމެކެވެ. “ފޭސްބުކު” އެކައުންޓުގެ ލޮގިން މަޢުލޫމާތު ލޯބިވެރިޔާ އަތުގައި އޮވެއެވެ. އީމެއިލް އަދި ފޭސްބުކު ޕާރސް ވޯޑެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެއްގޮކަށްެވެސް ކޮށްގެން ވާނެ...

3

މީހުން ފާޑު ނުކިޔާގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްފަހަރަކު، މުސްކުޅި މީހަކު އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއެކުގައި ބާޒާރަށްދާން ނުކުމެއްޖެއެވެ. އޭގެ ދެބަފައިން ބާޒާރަށް ދިޔައީ ބާޒާރުން ގަންނަތަކެތި ގެއަށް ގެންނަން ފަސޭހައަކަށް އެބައިމީހުން ގެންގުޅޭ ހިމާރުވެސް ގޮވައިގެންނެވެ. އޭތީގެ ބުރަކަށި މައްޗަށް...

2

ކުޅިވަރުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ ފައިދާލިބެއެވެ.

ޒަމާނުންސުރެ ކުޅިވަރުގެ އާދަކާދައަކީ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތުގެ އެއްބައޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ހަމަ ގައިމަކުވެސް ނުވާނެ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ލޭކައްކުވާލާ ފުޓުބޯޅައާއި އެހެން ކުޅިވަރުތަކުގެ ދިގު ތާރީހަށް ބަލާލުމުންވެސް އެނގިގެން ދޭ. ޒަމާނުންސުރެ ދިވެހިންގެ...

1

އެންމެ ރިވެތި އުސްވަތު

ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ محمّد صلّى اللّـه عليه وسلّم އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގައި ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަޚްޞިއްޔަތެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކުންވެސް ފެނިގެންދަނީ...

0

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ހަދިޔާއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް “ފަހިޕޭ” އިން ފަށައިފި!

އޮންލައިންކޮށާއި އޮފްލައިންކޮށްވެސް ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް ކޮށްލެވޭ ފަހިޕޭ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ފަހިޕޭ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަހިޕޭއިން މިވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ...

2

ކުރެވުނު ކުށް

އޭ އުޚްތާއެވެ. ނިކަން މިދިމާލަށް ބަލާލަބަލާށެވެ. އަހަރެންގެ ދަރި ތިބާއަށް ކުރީ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނަށް ކުރެވުނު ކުށުގެ އަދަބު އަހަރެންގެ ދަރިއަށް ލިބެންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ މިހާރު އަހަންނަށް އިޚްސާސް ވެއްޖެއެވެ....