Category: މަޒުމޫނު

0

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ހަދިޔާއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް “ފަހިޕޭ” އިން ފަށައިފި!

އޮންލައިންކޮށާއި އޮފްލައިންކޮށްވެސް ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް ކޮށްލެވޭ ފަހިޕޭ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ފަހިޕޭ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަހިޕޭއިން މިވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ...

2

ކުރެވުނު ކުށް

އޭ އުޚްތާއެވެ. ނިކަން މިދިމާލަށް ބަލާލަބަލާށެވެ. އަހަރެންގެ ދަރި ތިބާއަށް ކުރީ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނަށް ކުރެވުނު ކުށުގެ އަދަބު އަހަރެންގެ ދަރިއަށް ލިބެންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ މިހާރު އަހަންނަށް އިޚްސާސް ވެއްޖެއެވެ....

27

ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް

އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުންނަށް ވާދަވެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ޕޮއިންޓްލިބޭ ނިޒާމެއް މިވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. މިސިސްޓަމްގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެސްފިޔަގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ލޮގިންވެފައިވާނަމަ އެވެ....

22

“އެސްފިޔަ”ގެ އައު ޤަވާއިދު

ހ. ޝަރުތުތައް ޤަބޫލުކުރުން: 1. މި ވެބްސައިޓް ބޭނުން ކުރާނީ، ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން، ނުވަތަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން މިވެބްސައިޓުގެ ދަށުން ނުވަތަ ވެބްސައިޓަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ވެބްސައިޓު...

8

އުފާވެރި އާއަހަރަކަށް މަޜުހަބާ…(2017)

ބަރަކާތުންނޭ އޮހެމުންދަނީ.. ނޫރުންއުފާވެރި ކަންމަތީ… އުފަލައްޓަކާ ހުޅުވޭމަގެއް.. އިސްލާހުވާން ހުޅުވޭ ދޮރެއް.. މަރްހަބާ ރަންއަކުރުން ފެވޭ.. އާ އަހަރަކަށް މަރްހަބާ ދަންނަވަން… HAPPY NEW YEAR TO ALL THE READERS AND...

3

ދިރިއުޅުމުގައި ކުރަންހުރި މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތައް.

މިދުނިޔޭގެ ބިމަށް ނޭވާލި ކޮންމެ ދަރިޔަކުވެސް، އަމިއްލަ ނަޒަރިއްޔާތާއި އެއްގޮތަށް ދީނުގެ މަތީގައި ސާބިތުވެހުރެ، ރަގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރުމީ އެދަރިޔެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ވާޖިބެކެވެ. އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކީ ނުވަތަ ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރުމަކީ ކުރިމަގު...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ވަނީ އެއްފަސްކުރުމާ ގުޅި ލާމެހިފައެވެ.
2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ވަނީ އެއްފަސްކުރުމާ ގުޅި ލާމެހިފައެވެ.

– – މާހިދު މުޙައްމަދު / ފްރެޝްކޯނަރ / ނ. ހެނބަދޫ – – ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި ދުރުދުރުގައިވާ ރަށްތަކަކަށް ފެތުރުފައިވާ ހާރެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮންނަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެކެވެ. އެއް ބަހެއް،...