ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް

އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުންނަށް ވާދަވެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ޕޮއިންޓްލިބޭ ނިޒާމެއް މިވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. މިސިސްޓަމްގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެސްފިޔަގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ލޮގިންވެފައިވާނަމަ އެވެ. ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ، އެ މެމްބަރެއްގެ ނަމާއި ދިމާލުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން މެމްބަރުން ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ނުވަތަ ލިޔުންތަކާއި، ޙިޔާލު ފަދަ ތަކެއްޗަށް ބިނާކޮށް ތިރީގައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕޮއިންޓް ދެވިގެން ދެވިގެންދާނެއެވެ.

މިޕޮއިންޓް ސިސްޓަމްގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު 3 ބައެެކެވެ.

1 – ޕޮއިންޓް
2 – ރޭންކު
3 – ބެޖު

1 – ޕޮއިންޓް

އެސްފިޔަގެ މެންބަރުންނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

2 – ރޭންކު

އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުން ރޭންކު ކުރެވޭނީ އެމެމްބަރަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތުން ރޭންކުކުރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.

3 – ބެޖު

މެމްބަރުންްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމާޒުތަކެެއް ހާސިލްވުމުން ބެޖުދެވޭނެއެވެ. ތިރީގައިއެވަނީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބެޖުތަކެވެ.

         

މީގެ އިތުރުން ކުރިމަގުގައި އިތުރު ބެޖުތައް ތަޢާރަފް ކުރެވެމުން ދާނެއެވެ. “އެސްފިޔަ”ގެ މަގްސަދަކީ މީގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ލިބި، ލިޔުންތެރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ބާރަކަށް ވެގެން ދިއުމެވެ.

135