Author: lilly

10

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…12

  ލަޔާގެ ތައްޓަށް ފެން އަޅައިދޭން ހުރި ޔައިޝްގެ ނަޒަރު އަހަރެންނަށް އަމާޒު ވެފައި ހުރުމުން އުނދަގޫވާގޮތް ވިއެވެ.. ބިޒްނަސް ފެއާރ ވަރަށް ވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ.. ނިމިގެން ދިޔައެވެ.. އަހަރެންނަށް ގެއަށް...

25

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…11

އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް އައީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ލަޔާ ބުނި ވާހަކަ އެވެ.”” މައީ މޫވް އޮން ވާން މަސަތްކަތް ކުރަންވީނު”” އަހަރެން ފުން ކޮއް ވިސްނާލީމެވެ… ރައިހާން މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލެވޭނޭ ކިޔާފަ...

14

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…10

ކުރަހައިފައިވާ ރައިހާން ގެ ފޮޓޯ ގަނޑަށް ބަލަން އޮއްވާ އަހަރެންނަށް ނިދުނެވެ………..އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ މަންމަ ގޮވާ އަޑަށެެވެ…”ދަރިފުޅާ މައިޝާ.. ސުކޫލަށް ދާން ތެދުވެބަލަ …އެއޮތް ގަނޑިޖެހެނީ އޭ…ދަރިފުޅާ”…. އިސްތަށި ގަނޑު ހާވަމުން އަހަރެން...

20

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…9

އަހަރެންގެ ދެއަތް ވަނީ ރައިހާން ގެ ބާރުގަަދަ އަތުގެ ތެރޭގައި ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. ރައިހާން ގެ އަނެއް އަތް އޮތީ އަހަރެންގެ ބަނޑު މަތީ ވަށާލެވިފައެވެ.. ރައިހާން އަހަރެން ދުރައް ލާކަށް ނޫޅެއެވެ..އެހެންވެ...

31

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…8

ރައިހާން އަހަރެންގެ ނިތުގައި އަތް ބާއްވާލިއެވެ.. އެވަގުތު އަހަރެންނަށް ބުނެދެން ނޭނގޭ އުފަލެއް ލިބުނުނެވެ.. މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ކަރަންޓު ބާނި އެއް ދައުރު ކޮއްލި ފަދައެވެ… “ރައިހާން .. އައި ..ލަ ”...

25

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…7

ނަމަވެސް ބައްޕަ އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔާދޭން ޖެހޭނެ ކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ.. ނަމަވެސް ކިހިނަކުންތޯ…… “ބައްޕާ .އަ… އަހަ..ރެން ވަރަށް ބޮޑަށް.. ނޫން ނޫން ބައްޕަ ދެކެ ލޯބިވާރަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް...

49

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…6

އިސާހިތަކު އަހަރެންގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ… ފަހަތުގަ ހުރީ ޝާނިޔާ ދައްތަ އެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޝާނިޔާ ދައްތައަށް އަޑުއިވުނު ކަން އަހަރެންނަށް ޔަގީން ވިއެވެ. އަހަރެން...

39

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… 5

އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ތައް ފައިބައިގަތީ އިހުތިޔާރަކާނުލައެވެ…އެއީ އީޝާގެ ޕޮޓޯ ގަނޑެކެވެ. އީޝާއަކީވެސް މާވަށު ކުއްޖެކެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ކުރީގެ ކްލާސްމޭޓެއްވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން އީޝާއާއި އަހަރެން މަދުންނަމަވެސް ވާހަކަ ދައްކާހަދަމެވެ. ނަމަވެސް...

41

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… 4

އެގޭ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ. ވަގުތުން އަހަރެންގެ އަނގަ ބަންދުވިއެވެ. ކަރުތެރެއަށް ތޫނު އެއްޗެއް ހަރާލި ފަދައެވެ. “ރަ..ރައިހާން!!!” އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ ރައިހާން ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. މީ ހަގީގަތެއް...

38

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… 3

އަހަރެން ކުރި ބެލުމެއްނެތި ބާރަށް ދުވަނިކޮށް ކުރިމތީގަ ހުރި މީހާގެ މޭމަތީގައި ޖެހި ބިންމައްޗަށް     ވެއްޓުނެވެ…. އަހަރެންގެ ފައި މަށައިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ހިއްވަރު ކޮއްލާފައި ކޮޅަށް ތެދުވީމެވެ. “ބައްޕާ…. ނުވެސް ބުނެ...

32

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… (ދެވަނަ ބައި2)

ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސް ވިއެވެ. އަހަރެންގެ  ކުރިމަތީގައި  ހުރި އިންސާނާ އާ ދިމާލަށް ފޫހި ކަމެއް ނެތި ބަލަން ހުރެވުނެވެ…ކުރި މަތީގައި ހުރީ ރައިހާން ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. އަހަރެންނަށް ހޭވެރިކަން ވެ ހިޔާލީ...

50

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… (ފުރަތަމަ ބައި 1)

ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއްދަނީ ފާއިތުވަމުންނެވެ… އަހަރުގެ ބޮޑުޗުއްޓީ އާ ޖެހިއްޖެވެ. އަހަރެންނަކީ ހިރިޔާ ސުކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ. އަހަރެންނަކީ ލާމު މާވަށަށް އުފަން މީހެކެވެ. އަހަރެން ވަރަށް ކުޑަ އިރު މަންމަ...