Category: ޅެން

6

ރުއިމުގެ އަޑު

އާޅެން ރުއިމުގެ އަޑު އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އިންފާރުފަދަ އެކުވެރީން ދޫކޮށްލީމެވެ. އެއްފުރާނަވާ ދެހަށިގަޑު ފަދައިން އުޅެން ޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ. ކުޑަކުދީންގެ ރުއިމުގެ އަޑު ބުޅާކޯޅޭ އަޑުކަމުގައި ހީކުރީމެވެ. އެމީހުން ކަމަކު ކިޔާފާނެތީ...

2

ވީއްލިގެން އުޅޭ މީހާ

އާޅެން ވީއްލިގެން އުޅޭ މީހާ އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ތަފާތު ކުލަކުލައިގެ މާތައް ފޮޅުވިއެވެ. ވަސްމީރު ހުވަނދުން މުޢައްތަރު ކުރުވިއެވެ. ނުވާޢަހުދެއް ހުވައެއް ނެތެވެ. އަތަށް އެރުމާއިއެކު ޙާލުގައި ޖެއްސިއެވެ. ރޮއިރޮއި އިންދާ...

0

ކުނިބުނި

އާޅެން ކުނިބުނި އިސްމާއީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ބޮޑު ރޯގާއެއްފަދަ ބޮޑު ކަމެކެވެ. އިންސާނުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ހުރިހާ ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ރިހުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. ބޭނުން ނެތުނީމާ އުކާނުލާ ވާނެގޮތެއްނެތެވެ. އުކާލާ ތަކެތި...

7

މާޔޫސް ކުރުވިއެވެ.

އާޅެން ދީވާނާ ވެވުނެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ނަފްރަތާއެކު މޫނު އަނބުރާލިއެވެ. ބުޅާ ފެނުމުން ދުވާ މީދަލެކޭ އެއްގޮތެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސާލި ރާޅެއް ފަދައެވެ. ބީހި އުޅުމަށްފަހު ވަކިވެ ދިޔައީއެވެ. މަފަކީރުގެ ކުށަކީ...

0

މޫސުން ދިއުމުން މަލެއް ނުބިދެވޭނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ރޮއިރޮއި ހަނާވުން ނޫންގޮތެއް ނެތެވެ. މަޔަކަށް ވުމުގެ ނަސީބެއް ނުލިބުނެވެ. ފިރިމީހާގެ ކުދިން ތިބޭތީ އިތުރު ކުދިން ނުހޯދަނީއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުން ކެކި އުތުރިއަރާ ޖަޒްބާތުތަކުގެ އަސަރެއްނުކުރިއެވެ. މަޔަކަށް...

4

ހަނދާންވަނީއެވެ.

އިސްމާޢީލްޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ކަލާ ވަކިވެ ދިޔައީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިފައިގެންނެވެ. މިހާރު ނިދާ ހިތެއްނުވެއެވެ.ނިދި ލޮލާއި ރުޅިބުނެފިއެވެ. މިހާރު ކާހިތެއްނުވެއެވެ.ބަނޑު އެކަމާއި އެއްބަހެއްނުވިއެވެ. މިހާރު ރީތި ހެދުން ލާހިތެއްނުވެއެވެ.ބަލާނެ މީހަކު ނެތީމައެވެ. މިހާރު...

2

ފެންނަ ކޮންމެ ސޫރައަކަށް ހިތްދޭކަށް ނުވާނެއެވެ.

އާޅެން ފެންނަ ކޮންމެ ސޫރައަކަށް ހިތްދޭކަށް ނުވާނެއެވެ.   އިސްމާއީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ރީތިކޮންމެ ސޫރައަކަށް ހިތްކިޔަސް މިލްކެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. މިލްކު ނުކުރެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހިޔަންޏެއްފަދައެވެ. ފުޅާ ބާމައްޗާއި ތަނަވަސް މޭމަތި ފެނުމުން...

0

ބޯހިޔާވަހި ކަމަކީ މިނިވަން ކަމުގެ ރަމްޒެކެވެ.

އާޅެން ބޯހިޔާވަހި ކަމަކީ މިނިވަން ކަމުގެ ރަމްޒެކެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ގޭގެއަށް ވަނުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ސަލާމް ކުރުމެވެ. ސަލާމްގެ ރައްދު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އެނބުރިދާންވީއެވެ. ގޭގެއަކީ ޙިމާޔަތުގެ މަރުކަޒު ތަކެކެވެ. ތަޅުދަނޑިއާއިނުލައި...

6

މަޢާފް ކުރާށެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަޚާ ހޯދަން ދިޔައީ އުފެދުނު ގަދަރުޅިގަނޑު ބާލާށެވެ. ފެންނަން ނެތުމުން ރުޅިގަނޑު ބޭލީ ފާރުގައި ހުރި ގަޑިއަށެވެ. ބިއްލޫރިތައް އަތަށް ވަދެ އަތް ހަލާކުވީއެވެ. އަޚާގެ ރީތ އަގުބޮޑު...

4

ބޮޑުގެ އިދި ކޮޅު

ބޮޑުގެ އިދި ކޮޅު އިސްމާއީލް އަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގެއެއް ފަދައެވެ. އިރުގެ ގަދަ ހޫނުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއެވެ. ވާރޭގެ ގަދަ ފިނިން ޙިމާޔަތް ކޮށް ދެއެވެ. ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ މީހުންނަށް...

0

ޖާހިލުކަން ނިއްވާލާ ފެނަކީ ޢިލްމެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އިންސާނަކަށް ވުމުގެ ތަޅުދަނޑި އަކީ ބުއްދި އެވެ. ބުއްދީގެ ކާނާއަކީ ޢިލްމެވެ. ކަޅާއި ހުދުގައިވާ ތަފާތު އެނގުމާއި ނޭގުމުގައި ވެއެވެ. ޖާހިލުކަން ނިއްވާލާ ފެނަކީ ޢިލްމެވެ. ފަޚްރާއި ޝަރަފް...

2

ދުއްވާފައި ދާ ދޯންޏެއް ހުއްޓުވި ދާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ފަހު ނޭވާ ލުމުގެ ކުރިން އެފަކީރަށް އެހީވެވުނު ނަމައެވެ. ނިމި އެދިޔައީ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ނެތިއެވެ. ގުލާނު ކޮށްގެން އަހަރެންނަށް ހޭހަން ކުރިއެވެ. ބޮޑުވެ މީހަކަށްވީދުވަހު އެފަކީރު ދޫކޮށް...

4

ލޯތްބަށް ވުރެ މުއްސަނދިކަން މުހިއްމުވީ އެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ   ސާފު ގޮނޑުދޮށްތައް ނަލަ ހަނދުވަރުގައި ފަޅު ފިލުވީމުއެވެ. ހިކިދިޔަވަރުގައި އާނުގަނޑު މަތީގައި ތިބީމުއެވެ. އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ރަތްވިލާ އުފެދޭނެތީ އިންތިޒާރު ކުރީމުއެވެ. ގަދައަވީގައި ރާޅުބީއްސާ ހިސާބުގައި އަރިކަށި...

2

އީމާންކަމުގެ ފޭރާން

އީމާންކަމުގެ ފޭރާން ޢިސްމާއީލް ޢަލީ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ ފޭރާން ނެތި އިންސާނަކަށް ނުވެވެއެވެ. އީމާންކަމުގެ ފޭރާމަކީ ސާފުތާހިރުކަމެވެ. ހާސް ނިޢުމަތް ގުޅިފައިވަނީ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތާ އެވެ. ސިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރުމުގެ އަސްލަކީ ސާފުތާހިރު...

0

މީހުންގެ ހައްޤު ތަކަށް ރައްކާތެރި ވާށެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ދަތް ހުރި ދުވަހު ކާށި ކެވޭތީ ފަޚުރުވެރި ވީމެވެ. މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް ނުބަލަންމެއެވެ. ބަދަހި ޢާއިލާތައް ރޫޅާލީމެވެ. އުފާ ބޭނުން ނަމަ ދަރިންކޮޅު ދޫކޮށްލަން ބުނީމެވެ. ފިރިމީހާގެ އަސާއަކަށް...

9

މިހަާރުގެ ހާލަތު!

ދަސްކޮށްލުމީ އަދު ބުރަކަމެއް، މުސްހަފް ބަލައިގެން ތިން އަކުރު ދަސްވެއްޖެ ނަމަވެސް އާޔަތެއް، ނޯންނާނެ ހިތުގައި ހަރުލައެއް ގަސްދެއްނުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް، ކިޔަވާނެޔޭ ސޫރަތްތަކެއް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާނެނަމަ، އޭގައިވެޔޭ އިބުރަތް ތަކެއް