Category: ޅެން

ތިލޯބި ފިޔަވާ….
4

ތިލޯބި ފިޔަވާ….

ތިލޯބި ފިޔަވާ… ނުދެވޭނެ އެއްޗަކަށް ނޭދެން ތިލޯބި ފިޔަވާ! ނުވާނެ ކަމަކަށް ނޭދެން ތިގާތްކަން ފިޔަވާ! ނުރުހޭނެ ކަމެއް ނުކުރަން ތިބާދެކެ ލޯބިވުން ފިޔަވާ! ނުދެވޭނެ އެއްޗަކަށް ނޭދެން ތިބާގެ ވަގުތުކޮޅެއް ފިޔަވާ! ނުވާނެ...

ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟
12

ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟

ލޯބިވެޔޭކިޔާ އެތައްފޮނި ވާހަކަދައްކާ ކައިވެނި ކުރީ އެވާހަކަތައް ކިހިނެތް ހަނދާންނެތޭނީ؟ ކުދިން ލިބުނީމަވެސް ތިބާޔަށް ވަފާތެރިޔެއް ނުވެވުނު އެދުވަސްތައް ކިހިނެތްހަނދާންނެތޭނީ؟ ދޮގު ހަދާކަން އިނގޭތިސުވާލު ކުރީމަ ޖަވާބު އެކިވަރުގެ އަނިޔާއިން ލިބުނީމަ ކިހިނެތް...

ނޭގޭހޭ؟
4

ނޭގޭހޭ؟

ދިރިއުޅުމަކީ އުފާވެރި އެއްޗެއްކަން ތިބާކަން ހަދާދެނީ ހަމަނޭގޭހޭ؟ ކޮންމެދުވަހަކު ލޯމަތީގަ ތިބާގެ ސޫރައުޅޭކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟ ކޮންމެ ރެޔަކު ހުވަފެނުގަ ތިބާކެނޑި ނޭޅި ފެންނަކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟ ނޭވާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިބާގެ ހިތްގައިމުވަސް ދުވާކަން...

16

ކަލާ ހަނދާން ނުވޭ ހެއްޔެވެ…

އަހަރެމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވި ރޭ އަހަރެމެންގެ، ހިތްތައް އުފާވެ ތެޅެން ފެށިކަން ކަލާ ހަނދާން ނުވޭ ހެއްޔެއެވެ؟ އަހަރެމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިން ބާއްޖަވެރި ރޭގަނޑުގެ ދޮންތަކާއި، އެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކާ...

5

ފަސްވަނަބައި:-

ޒައިފް އަކީ މާލޭ ގެ ގެދޮރު ހުރި މުއްސަނދި އާއިލާއެެއްގެެ ކުއްޖެކެވެެ.ޝާމިންް ގެ ބައްޕަ އަހަަންމައިދީ އާއި ޒައިފް ގެ ބައްޕަ ފަހުމީ އަކީ ދެ ބިޒްނަސް ޕާޓުނަރުންނެވެ. އެހެެން ކަމުން ވަރަށްް...

27

ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް

އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުންނަށް ވާދަވެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ޕޮއިންޓްލިބޭ ނިޒާމެއް މިވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. މިސިސްޓަމްގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެސްފިޔަގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ލޮގިންވެފައިވާނަމަ އެވެ....

22

“އެސްފިޔަ”ގެ އައު ޤަވާއިދު

ހ. ޝަރުތުތައް ޤަބޫލުކުރުން: 1. މި ވެބްސައިޓް ބޭނުން ކުރާނީ، ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން، ނުވަތަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން މިވެބްސައިޓުގެ ދަށުން ނުވަތަ ވެބްސައިޓަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ވެބްސައިޓު...

8

އުފާވެރި އާއަހަރަކަށް މަޜުހަބާ…(2017)

ބަރަކާތުންނޭ އޮހެމުންދަނީ.. ނޫރުންއުފާވެރި ކަންމަތީ… އުފަލައްޓަކާ ހުޅުވޭމަގެއް.. އިސްލާހުވާން ހުޅުވޭ ދޮރެއް.. މަރްހަބާ ރަންއަކުރުން ފެވޭ.. އާ އަހަރަކަށް މަރްހަބާ ދަންނަވަން… HAPPY NEW YEAR TO ALL THE READERS AND...

24

އާ އަހަރެއް ފެށުމުން…

ތަހުނިޔަޔާ ވެދުންތަކޭ އަރިސްކުރަން އެންމެންނޭ އާ އަހަރެއް ފެށުމުންނޭ ސަތާރައޭ ދެހާހުގޭ   ތުރާތަކަށް ކެތްތެރިވޭ އިންސާފަށް ލޯބިކުރޭ ތަހުޒީބަށް އިސްކަންދީ އާއަހަރެއް ފެށުމުންނޭ   ކަނޑައަޅަނީ ޢަޒުމްތަކޭ ޢަމަލުކުރަން ހިތްވަރުލާ ފުއްސެވުމަށް...

ހިތުގައިވި ހާއުފާތަކާ
18

ހިތުގައިވި ހާއުފާތަކާ

ރާގު: މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން (އަލީ ރަމީޒު)   ހިތުގާވި ހާއުފާތަކާ، މިފުރާނަ ވަކިވެދާނީ މިތުރާތި ބޭވަފާ ވުމުން، ކަރުނުން ދެލޯ ފުރޭނީ   ބުނެފާ ދުލުން މިތާ ވަނީ، ނުމެވާނެޔޭ...

ލޯބިވި ރަސްރަނަ
16

ލޯބިވި ރަސްރަނަ

ރާގު: ޖާޒުބި އަސަރުގަދަ (ދޮހޮއްކޮ)   ލޯބިވި ތިރަސްރަނަ ގާތުގާ މަގޭ ވާތީ ހޯބަވި ތަސައްލީއޭ ދެނީ އުފާ ވާތީ   މިތުރާ ތިޔައީއޭ އެދޭ ދެހަޔާތުގާ، އެކުގާ އުޅުމަށް ރޯޝަނީވި މަގާމުގާ...

5

ދުނިޔެ

މިތާ ކުލަތަށް ޖަރީ ވިޔަކަސް އޮތީ އަދުލުގެ ދުވަހެއްތާ ލިބޭ ލައްޒަތު އުފާވެރިކަން ނުވެސް އެނގި ހުރެ ނިމިދާނޭ ހިތާމައިގެ ކޯރެއްގާ އެތަށް އިރަކު ފީނާނޭ ސަލާމަތުގެ ހިޔާވަށްސަ އުފަލާއެކު ފިރުކޭނޭ