Category: ޅެން

4

މީ ޅެމެއް ނޫން 2

ވިހަ އޮތަކަސް ބަލި އެނދުގާ ބަލިވެފަ މަޑުމޮޅި ކަމުގާ ހެލިފެލި ނުވެވުނަސް އަދުގާ އުޅެފާ މިހިރީ ކުރިން ހަނދުގާ   މާޒީގެ ޙިޔާލަށް ގެނބިގެން ތަންމައްޗެއްގައި މަޑު އޮވެގެން ކުރުގޮތަކަށް ފޮނިކޮށް ބުނެދެން...

18

“ލިޔާ ކުއްޖާ”ގެ ލަވް ނޯޓް!

بسم الله الرحمن الرحيم މިހިތުގެ ރާނީ އަށް! ހެޔޮދުޢާ ސަލާމަށްފަހު ލިޔަމެވެ. ބަގީޗާގައި އިން ރީތި ހުވަނދު ޕަރީއެވެ. އާޝޯޙުވެއްޖެއެވެ. ކަލާގެ ރީތިކަމުންނެވެ. ފަރިވެފައި ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. ހަތްތަރީގެ ތިޔަ ހިނިތުންވުމުގައި ހުރި...

11

ނުލިބުނަސް

އެންމެ ފަހުން އަހަންނަށް ކަމުދާ ފޮތެއް ފެނުނީތާއޭ. އޯކޭ! މިއީ މާޒީގެ ސޮފްހާތަކުގެ ސިލްސިލާއެއް ނޫނޭ، ދުވަހަކުވެސް ލޯތްބެއް ނުލިބޭ، ލޯބީގެ ހަމްދަރުދީއެއް ނުވެވޭ، އެކަމަކު އެކަކު އަނެކަކާ ދޭތެރޭގައި ނިމުމެއް ނުވާ...

2

ޖެހުމުން ވަބާ

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޖެހުމުން ވަބާ މިޔަރު އެންގަޑަށް ދަހިވާހެން ދަހިކޮށްލަނީ މެދުނުކެނޑި ހިޔަހާ ނަސޭޙަތް ދިނަސް ފުރަގަސްދީ ދުވެދަނީ ޖެހުމުން ވަބާހިކި ކަށިގަޑަކަށް މީހާ ބަދަލުވެސް ކޮށްލަނީ މެދުނުކެނޑި ފަރުވާ ކުރިޔަކަސް...

3

ތިމާގެ މޮޅުކަން ތިމާއަށް ފެނުމީ ގެއްލުންހުރި ކަމެކެވެ.

އާޅެން ތިމާގެ މޮޅުކަން ތިމާއަށް ފެނުމީ ގެއްލުންހުރި ކަމެކެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގުގައި ސިއްކަޖެހުނީއެވެ. ބޭކާރުވެ ބޭޒާރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވީއެވެ. މަގުއޮޅުމާއި،މަގުގެއްލުން ކައިރިވީއެވެ. ރީތިނަމަށް ހިރަފުސްބުރަން ރުހެވުނީއެވެ. މީހުންގެ...

6

ބިރުވެރިކަމުގެ ރާޅުބާނި އުފެދުނުކަން ނަސީބެވެ.(ވާހަކައާއިއެކު)

އާޅެން ބިރުވެރިކަމުގެ ރާޅުބާނި އުފެދުނުކަން ނަސީބެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޢަދަދު ނުވާހާ ގިނަނިއުމަތް ލިބުނުމެއެވެ. ބުނަން ދަތި އިޙްސާސްތައް ކުރެވުނު މެއެވެ. ދުރަށް ވިސްނުނުކަން ހާދަ ރަގަޅެވެ. ﷲ އީ އެންމެންގެ...

3

ލޯތްބަކަށް ނިމުމެއްނެތެވެ.

އާޅެން ލޯތްބަކަށް ނިމުމެއްނެތެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހިޔަންޏަށް މުޑިނެގީ ކީއްވެބާވައެވެ. ޢުމުރަށް އުޅުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވެއެވެ. ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަދާޢީ ދަލާމް ކޮށްފިއެވެ. އެންމެބޮޑު އެކުވެރިޔާ ފުރާންފަދަ ޔާރާއަށް ސިންގާއެއްގެ މަޤާމުދިނީ...

3

ހަތުރުވެރިކަމުގެ އޮށް އިންދާކަށް ނުވާނެއެވެ.

އާޅެން ހަތުރުވެރިކަމުގެ އޮށް އިންދާކަށް ނުވާނެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ފަރިފަރި ރީތި ނުފޮޅޭމާތަކެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ޖެހޭގަދަވައިން ޙިމާޔަތް ބޭނުން ވެފައިވެއެވެ. ތުއްތުކުދިންވެސް ހަމަ މިފަދައެވެ. ބޮޑެތިމީހުންގެ ރުޅިވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވެއްދުން އެދިގޮވަނީއެވެ....

0

ފިކުރު

އާޅެން ފިކުރު އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހިތްވަނީ ނުތަނަވަސް ކުރުވާފައެވެ. ރަތްޔާޤޫތުފަދަ ދެތުންފަތުގައި ދުނބުޅީގެ ފަރުދާއެއްވަނީ ލެވިފައެވެ. ސަންގު މަރުމަރުގެ ހުދު ހިލައަށްވުރެވެސް ހުދު ދަތްޕިލާގެ ކުލަވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އިތުރުވީ ދެރުލުގެ ސަބަބުން...

2

ވިސްނިއްޖެއެވެ.

އާޅެން ވިސްނިއްޖެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހަވީރަށް ފޮޅުނު މާތަކެއްހެން އުޅެވޭންއޮތެވެ. ކޮންމެއިރަކު ހުރަހެއްނެތި ބައްދަލުކުރެވޭން އޮތެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކުބީހި އުޅުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިވެއެވެ. މާދުރުތަނެއް ޚިޔާރުކުރީ ގުޅުން ބާއްވަން ނޭދޭތީއެވެ. ބުނެވެސްނުލައި...

5

ހިތުގެ ގޮވުން

އާޅެން ހިތުގެ ގޮވުން އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ކޮކާލަކަށް ވާނެނަމަ ކިހާރަގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ޖެހޭހާ މަލަކުން ފޮނިބޯންވީއެވެ. ރުހޭތޯ ނުރުހޭތޯ ބަލާކަށް ނުޖެހެއެވެ. މީހުން ބަލަންތިބިތޯ މީހަކުއާދޭތޯ ބަލާކަށްނުޖެހެއެވެ. ދެގޮތުން ބެލުނުނަމަ މިހެން...

2

ކުރި އިންތިޒާރުގެ އަގު ނުލިބިދިޔައީއެވެ.

އާޅެން ކުރި އިންތިޒާރުގެ އަގު ނުލިބިދިޔައީއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ތިޔަ ހިނިތުންވުމާއި ބަލާލުމުގައިވަނީ އޯގާތެރިކަމެވެ. އެތަކެއް ދުވަހު ކުރި އިންތިޒާރު ފަތަޙަ ވީއެވެ. ލޯބި ބީވެދާނެތީ ޙަޤީޤަތް ހާމަ ނުކުރެވުނީއެވެ. ޙަޤިޤަތް...

2

ހިތެއް ނުފުރޭނެއެވެ.

އާޅެން ހިތެއް ނުފުރޭނެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހިތަކީ ފޫނެތް ޖާޑީއެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ. ދުވަހަކު އެއެއްނުފުރޭނެއެވެ. އެއްލާރި ދެލާރިއަށް ވުމީ އަބަދުގެ އުއްމީދެވެ. ފަޤީރު ދިރިއުޅުމަށް ރުހެވުމީ ހިތުގެ ހަމަޖެހުމެވެ. މުއްސަނދި ދިރިއުޅުން...

2

ކަލާގެ ހިޔަނި

އާޅެން ކަލާގެ ހިޔަނި އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ކަލާގެ ހިޔަނިފަދައިން އެކުގައިވާން ބޭނުމެވެ. ކަލާ އެހެންމީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ޙަސަދަވެރިވެވެއެވެ. ކަރުދާސް ކޮޅުކޮޅުގައި ތިޔަނަން ލިޔެފުރާލަމެވެ. ބޯކޮޅުބަލަމުންހިނގުމަށް ވަނީ އާދަވެފައެވެ. ކިޔެވުން މަތީން...

1

ކުށް ކުރީ އަހަރެންނެވެ.

އާޅެން ކުށް ކުރީ އަހަރެންނެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ   ދަތްހުރިދުވަހު ކާށިކެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އުޅުނީމެވެ. ދެއްވި ރިތިސޫރައާ މެދު ބޮޑާވެވުނެވެ. ހިތްކިޔާނެހާ ގޮތްގޮތަށް އުޅެވުނެވެ. ތަބީޢަތުގައިވާ ގޮތާ ދެކޮޅުހެދުނެވެ. ބަލިބަލީގެ...