އިސްތިހާރު ކުރެއްވުމަށް

އެސްފިޔައިގެ މަޤްބޫލުކަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެސްފިޔަ.ކޮމް އަކީ ދުވާލަކު އެތައްހާސް ބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރާ ސައިޓަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ވީމާ މިސައިޓަކީ ވިޔަފާރިވެރިން އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ސައިޓެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި އެސްފިޔައިގެ ޓީމުން، މިސައިޓުގައި އިސްތިހާރު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ތިޔަ ފަރާތަށް ވަރަށް އުފަލާއިއެކު ހުށަހަޅަމެވެ. ތިރީގައި މި ބަޔާން ކުރަނީ އެސްފިޔައިގައި އިސްތިހާރު ކުރެއްވުމުގެ އަގުތަކެވެ.

 

• Note: each ad zone will have the mentioned number of ad slots. A random ad will be displayed on every page load.
• Maximum file size: 150 – 200 KB (recommended: below 100KB).
• advertising rates, availability and specifications and so on are subject to change without notice.

އިސްތިހާރު ކުރައްވާ މުއްދަތާއި އިސްތިހާރުގެ ފައިސާ ދައްކަވާ މުއްދަތަށް ބަލާ، ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަށް ލިބިލައްވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިސްތިހާރު ތަކުގެ އިތުރުން ތިޔަފަރާތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ކަސްޓަމް އެޑްޒޯންއެއްވެސް ހެދިދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އެސްފިޔައިގެ ކުރިއެރުމަށް ތިޔަފަރާތުން ދެއްވާ ދީލަތި އެހީތަކަށް މިފުރުޞަތުގައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ގުޅުއްވުމާއި އިތުރު މައުލޫމާތު:

7997991

[email protected]

29