Author: Kiyara

47

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….30

“ސޯ މިހާރު ކިޔެވުން ނިމުނީނު. ވިޝާހްއާ ރައި އަލުން ގުޅެނީ ކޮންއިރަކުން؟” އެއް ކުއްޖަކު ކުރި ސުވާލުން ރައިހާނާއާ ވިޝާހް އެކީ ކުށިއަރައިގަތެވެ. އެދެމީހުންނަށް އެހެން ބުނެވުނުކަންވެސް ހަނދާނެއްނެތެވެ. ވިޝާހްއަށް މަޑުމަޑުން ޝިޓްއޭ...

35

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..29

ހަމްޒާ ގޮސް ގެއިން ނުކުންނަށް ދޮރު ހުޅުވާލިގަޑިއާ ބޭރުން ދޮރު ހުޅުވާލި ގަޑިއާ ވީ އެއްގަޑިއަކަށެވެ. އޭނާ ދޮރުގައި ހިފިލެއް ބާރުކަމުން ބޭރުގަ ހުރި މީހާ އައިސް އޭނާގެ ކުރި މައްޗަށް ވެއްޓެން...

40

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..28

މާޔޫސީ ހިތަކާއެކު ޒިވާން އެތަނުން ދިއުމަށްޓަކައި ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ފަހަތުން އައި އަންހެން ކުއްޖާ ގައިގައި ޖެހިފައި ޒިވާން ފައި އަރިއަޅާލިއެވެ. “ސޮރީ” ޒިވާން ވެއްޓޭހެން ހީވުމާއެކު އެކުއްޖާ ޒިވާންގެ ދެއަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ....

41

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ……27

“ޑޫ ޔޫ ލަވް މީ؟” ހަމްޒާ ކޮށްލި ސުވާލުން ރައިހާނާ ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. ލޯ ހުޅުވާލިއިރު ހަމްޒާ ހުރީ ސީދާ އޭނާގެ ލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އެ ސުވާލަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ރައިހާނާއަކަށް ނޭންގެއެވެ....

87

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….26

ރައިހާނާގެ ލޮލުން އޭނާއަށްޓަކައިވި އިހްސާސްތައް ހަމްޒާއަށް ފެނުނެވެ. އޭނާއަށްޓަކައި ރައިހާނާގެ ހިތުގައި ޚާއްސަ މަގާމެއް ވާކަން ހަމްޒާއަށް މިރޭ އެނގިއްޖެއެވެ. ލޯގަނޑު ކުރިމައްޗަަށް ގޮސް ރައިހާނާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބަލާލިއެވެ. އޭނާ ހުރިގޮތް...

63

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ……25

އަންޖަލްއަށް އާއެކޭ ބުުނެގެން ކުރެވުނީ މޮޔަކަމެކޭ އެތައް ފަހަރަކު ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. މިހާރުދެން އެ ނިކަމެތި އަންހެން ކުއްޖާގެ ހިތް ހަލާކުކޮށްފައި ވަކިވާކަށް ހަމްޒާއަކަށް ނުކެރޭނެއެވެ. ލޯބިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކެހި...

62

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ……24

ޓެސްޓް ގާތްވަމުން ދިޔަ ވަރަކަަށް އެކްސްޓްރާ ކްލާސްތައްވެސް ނަގާލެއް އިތުރުވިއެވެ. ކޮންމެ ރެއަކުހެން ކޮންމެސް އެއްމާދާއެއްގެ އިތުރު ގަޑި އޮވެއެވެ. ރޭގަނޑު އަށަކުން ފެށިގެން ދިހައެއް ޖަހަންދެކަށް ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އެކްސްޓްރާ ކްލާސް...

43

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..23

ހަމްޒާގެ ސިކުނޑިއަށް ބާރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެއްފަޅިން އަންޖަލްގެ ލޯބި ގަބޫލުކުރަން ބާރު އަޅަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ ލޯބިވާ މީހަކަށްވުރެ އޭނާދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް ހަޔާތަށް ގެނައުމުން މާއުފާވެރިވާނެކަމަަށް ވިސްނައިދެމުން ދިޔައެވެ. ސިކުނޑީގެ...

42

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..22

ސިކުނޑިއަށް ލުއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދެލޯ މަރާފައި ފުންކޮށް ނޭވައިލާން ފެށިއެވެ. “ހަމްޒާ” ހަމްޒާއަށް ދެލޯ ހުޅުވާލެވުނީ އެންމެ އަޑު އަހަން ބޭނުންނުވާ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމުންނެވެ. ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާލަމުން ހަމްޒާ ބަލާލިއެވެ....

24

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….21

އެކުވެރިޔާއަށްޓަކައި އަންޖަލް އުފާ ކުރާއިރު އޭނާއަށްޓަކައި ރައިހާނާއާ ވިޝާހްވީ ގުރުބާނީގެ ހިލަމެއްވެސް އަންޖަލްއަކަށް ނުވެއެވެ. އޭނާ ހީކޮށްގެން ހުރީ ރައިހާނާއާ ވިޝާހް ތިބީ އުފަލުން ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް ނޭންގުނު ކަމާކީ އެދެކުދިންނަށްޓަކައި އޭނާ...

36

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..20

ހިއްވަރުކޮށްފައި ރައިހާނާ އެއީ ކާކުކަން ބުންޏެވެ. ހީވީ އެތަނުގައި ކުޑަ ބޮމެއް ގޮއްވާލިހެންނެވެ. ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި ތިން މީހުންނަށް ރައިހާނާއާ ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ލޯ ބޮޑުވެފައި އަނގަވަނީ ތަން މިނަށް...

37

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….19

“އޭންޖަލްވެސް މީ ހަމަ ދެވަނަ ދޮންތިދޯ!” ރާނިޔާ ކޮޓަރިން ނިކުތުމާއެކުހެން ރީހާން ބުންޏެވެ. “ރީހާން މިއަދު ހާދަ އަނގަ ގަދަވެގެން މިއުޅެނީ!” ވިޝާހް ކޮފީ ތަށިން ކޯވަރެއް ބޯލަމުން ބުނެލިއެވެ. އަންޖަލްގެ ހާލު...

27

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….18

ގެއަށް ގޮސް ފެންވަރާ ތާޒާވެލައިގެން ރައިހާނާ އަވަހަށް ނިދަން އޮށޯތެވެ. މާދަމާއަކީވެސް ސްކޫލް ދުވަހެއްކަމުން އޭނާ ބޭނުންވީ އަވަހަށް ނިދާށެވެ. ފޯނު އެލާމަށްލުމަށްފަހު ހަމަޖެހިލައިގެން އޮށޯވެ ނިދޭތޯ ލޯ މަރާލިއެވެ. އެނދުގެ ދެކޮޅަށް...

22

އަބަދަށްޓަކައި…ފަހުބަައި

ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ލޫކް ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުނެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އަނގަ ހުޅުވާފައި ލައްޕަނީއެވެ. ދެތިން ފަހަރު އެހެން ހަދާފައި އެންމެ ފަހުން ދުރު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ލޫކް ބުންޏެވެ. އަހަރެންގެ...

12

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…17

ހަވީރު ދުނިޔެ ބަނަވެފައި އޮތްވަރުން ރޭގަނޑެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ވާރޭ ނުވެހުނެއް ކަމަކު ވައިގަދަވެފައި ވިދާ ގުގުރައެވެ. ކަޅުވިލާތައް ބޯކޮށްފައި ހުރިއިރު ދެންމެ ދެންމެ އޮއްސާލަފާނެހެން ހީވިއެވެ. ސޯލްޓް ކެފޭގެ މޭޒެއް...

30

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…16

ސްކޫލްގައި އިތުރަށް މަޑުކުރަން ޚިޔާލުކޮށް ހަމްޒާ ދިޔައީ ގެއަށެވެ. ސުނައިނާގެ ޚަބަރެެއް ނުވާތީ ބަދިގެއަށް ވަދެ ކޮފީއެެއް ގިރައިގެން ބޯން އިށީނެވެ. އެވަގުތު އަންޖަލް ހަދާދިން ކޮފީގެ މަތިން ހަނދާންވުމާއެކު ފޯނު ނަގާ...