Author: Kiyara

4

އަބަދަށްޓަކައި 4

އާ ގޭގައި ހަފްތާއެއް ވޭތުވެގެން ދިޔަ ފަހުންވެސް އެތަނަން އަންނަން ޖެހުނު ސަބަބެއް އަހަންނަކަށް ނޭންގުނެވެ. ޝިކާރައަށް ފިޔަވާ އަހަރެން ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުންނަމެވެ. މުޅި ހަފްތާގައި ޝާދާބްވެސް އުޅުނީ ގޭގައެވެ. އެހެނަސް...

25

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….12

ނުވަގަޑި ބައިވި އިރުވެސް ރައިހާނާއާ ހަމްޒާގެ މެޗު ނުނިމެއެވެ. ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ތިބެ ދެމީހުންވެސް ކުޅެމުން ދިޔައެވެ. ދޭތެރެއަކުން ނޮކު ވެއްޖޭ ކިޔާ ރައިހާނާ ހަޅޭއްލަވައި ގަނެއެވެ. “ހަމްޒާ ހެލްޕް. އައި އޭމް...

7

އަބަދަށްޓަކައި 3

ކާރުން ފޭބިތަނުން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި ލޫކް އަޅައިގަތެވެ. އިސްތަށިގަނޑު އަދި ތުނބުޅިއާ މަތިމަސްވަނީ އެއްވެސް ތަރުތީބެއް ނެތް ގޮތަށް ދިގުވެފައެވެ. އެމޫނު މަތީގައި އެއްވެސް އުޖާލާކަމެއް ފެންނާކަށެއް ނެތެވެ. ކުރިއަށްވުރެ ހަށިގަނޑު އަނަރޫފައެވެ....

41

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…11

ތުނޑީގެ އެންމެ އެކޮޅު ކޮޅަށް ގޮސް ޒިވާން ބާރަކަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަތެވެ. ހީވީ ހިތުގައިވި ހުރިހާ އުދާހެއް އެއްފަހަރާ ބޭރުކުރަން އުޅުނު ހެންނެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވިއެވެ....

14

އަބަދަށްޓަކައި 2

“ޔޭސް ޑިއާ ޔޫ އަރ އަ ވެމްޕަޔަރ.” އަހަރެން ބޭނުންވީ ބިން ފަޅައިފައި އަޑިއަށް ދާށެވެ. “ހުސް ދޮގު ތި ހަދަނީ” ޔޫމާއާ ދިމާއަށް އަހަރެން ދެލޯ އަޅާލީމެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގެ ވިންދު...

34

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….10

“ސަރޫ. މިރަށުގަ ނެތްތަ ކުއްޖެއް. މަ ބޭނުމީ މިރަށު މަންޖެއަކާ އިނދެގެން މި ރަށުގަ އުޅެން” ހަމްޒާ މަޖަލަކަށް ހަދާފައި ބުންޏެވެ. އެއާއެކީ ހުރިހާ އެންމެން ހޭންފެށިއެވެ. ރައިހާނާ ފިޔަވައެވެ. އަނގަޔަށް ގޮތެއް...

18

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ……9

ކާރު ގޮސް ގޭދޮރުމަތީ މަޑުކޮށްލި ކަމެއްނޭންގެ ރައިހާނާ ގެއާ ދިމާއަށް ދުއްވައިގަތެވެ. “ރައި ވެއިޓް. ދޮންތަ ހަނދާން…” ސަރްވާ ކިޔަމުން ދިޔަ އެއްޗެއް އަޑު ނާހާ ރައިހާނާ ގޮސް ތިންވަނަ ބުރިއަށް އެރިއެވެ....

16

އަބަދަށްޓަކައި 1

ކުރިމަތީގައި ހުރި ލޯގަނޑުން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ސޫރަ ފެނުމާއެކު އެއީ ހަމަ އަހަރެންތޯ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި އިނދެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ސިފައަށް އެހާ ބޮޑު ބަދަލެއްއައި ކިހިނެއްވެގެންތޯ ހިތާހިތުން ސުވާލުކުރެވުނެވެ. އަހަންނައި އައިސްފައިވަނީ އާދައިގެ...

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..8
23

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..8

ވިޝާހް ކުށަށް އިއުތިރާފު ވުމާއެކު އެއް ހަފްތާއަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނެވެ. ކުލާސް ހުރިހާ ކުދިން ވިޝާހްއާ މެދު ދެކެމުން އައި ގޮތް މުޅިން ބަދަލުވިއެވެ. ވިޝާހް ސްކޫލުން ސަސްޕެންޑް ކުރުން ވެގެން ދިޔައީ...

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..7
38

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..7

އަންޖަލް މިހާރު ސްކޫލަށް ދަނީ ދާ ހިތަކުން ނޫނެވެ. ހަމްޒާ ޗުއްޓީ ނެގިކަން އެނގުނީންސުރެ ހުންނަނީ ފާޑަކަށް ރުޅި ގަދަވެފައެވެ. އެހެން ގަޑިތަކުގައިވެސް ފިލާވަޅަށް ސަމާލުކަން ދެވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. އަންޖަލްގެ އުޅުން...

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ……6
28

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ……6

ދެތިން ދުވަސް ފަހުން ރައިހާނާ ހުރީ ހަމައަކަށް އެޅިފައެވެ. އެހެނަސް ޒިވާން ފެނުމުން ހިތްދަތިވާ ގޮތްވެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު އަންޖަލް އޭނާއަށް ހިއްވަރު ލައިދޭން ހުރެއެވެ. ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް އިންޓަ...

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….5
28

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….5

އިންޓަސްކޫލް ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށް ބައްވާ ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ރައިހާނާ އަދި އަންޖަލްވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. ކިޔެވުމެގެ އިތުރަށް ސްކޫލްގައި އޮންނަ އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައިވެސް ވީ ވަރަކުން ރައިހާނާ އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ....

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….4
45

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….4

އަންޖަލް އިތުރަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިށީންނަށް ދިއައެވެ. ވިޝާހް ދަބަހުން ޓިޝޫއެއް ހިފައިގެން އައިސް ކުރަފި ޑަސްޕިނަށް ލިއެވެ. ޒިވާންވެސް ކުލާހުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. “އިޑިއަޓް” ދަތްކުނޑި ވިކައިގެން އިނދެ އަންޖަލް ބުނެލިއެވެ....

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…3
26

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…3

Iމެންދުރު ކައިގެން ޖައްސާލިތަނުން ފުން ނިންޖަކަށް ރައިހާނާ ގެނބުނެވެ. އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ ކޮޓަރީ ދޮރުގައި ބާރަކަށް މީހަކު ތަޅައިގަތުމުންނެވެ. ކަންނެއް ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވާލަމުން ގަޑި ބަލާލިއިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. ގަޑިން...

15

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….2

ގަޑި ޖެހުމުގެ ފަނަރަ މިނެޓު ކުރިން އަންޖަލްއާއި ރައިހާނާ ސްކޫލަށް އައިސް ތިއްބެވެ. ގޭޓު ނުހުޅުވާ ހުރުމުން ދެކުދިންވެސް ބޭރުގައި މަޑު ކޮށްގެން ތިއްބެވެ. އޭރު އެދެކުދިންގެ އިތުރަށް ވިއްސަކަށް ކުދިން ގޭޓު...

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ……1
28

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ……1

މޭޒު މަތީގައި ބޯ އަޅައިގެން އޮތް ރައިހާނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ހުޅުވާފައި އޮތް ފޮތުގެ ގަނޑު ކަރުނައިން ތެމެމުން ދިޔައެވެ. ގިސްލެވޭހެން ހީވުމާއެކު ރައިހާނާ އަނގަ މަތީ އަތް އަޅާލިއެވެ....