Author: Kiyara

18

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….45

ދެތިން ދުވަސްތެރޭގައި އަޒްހަދްގެ ހާލު ރަނގަޅުވިއެވެ. ހަމްޒާއާ ސުނައިނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޒްހަދްއާ އެކީ ވަގުތު ހޭދަކުރެއެވެ. އެދެކުދިންގެ އިތުރަށް ރާނިޔާއާ އަޒްހަދްގެ ގުޅުންވެސް ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ. އެކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން އަޒްހަދްއަށްގެ ހާލު...

20

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….44

ފަތިސް ނަމާދުން ފޭބިގޮތަށް ރީހާންމެން ދިޔައީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަށެވެ. ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އެރަށުގައި ކުޅޭ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅުމަށްޓަކައި ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ރާއްޖޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މާއިޒްއާއި ގޯލް...

35

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….43

ހެދިކާ ހަދަން ތިބެފައި ރައިހާނާމެންނަށް ގެއަށް ދެވުނުއިރު ބާރަ ޖަހާފިއެވެ. ގެއަށް ގޮސް ޢީދު ނަމާދަށް ދާން ލާނެ ހެދުން އިސްތިރިކޮށްފައި ނިދިއިރު ތިނެއް ޖަހާނީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ހަތަރު ގަޑިބައިވިއިރު ހޭލިއެވެ. އަންޖަލް...

27

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….42

ހެނދުނު ވާރޭ އޮއްސައިގަތް ގޮތަށް މެންދުރު ވީއިރުވެސް ހުއްޓާނުލައެވެ. ވާރޭ ބޯކަމުން ގެއިން ނިކުމެވޭ ވަރެއް ނޫނެވެ. ހެނދުނު ހޭލި ގޮތަށް ބޭރަށް ނުދެވިގެން ލިއާ ބޮޑާހޭކިއެވެ. ޝިވަންއާ ޒޯޔާއާއެކީ ކުޅެން ބޭނުންވެގެންވެ....

90

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….41

ރައިހާނާ ގެއިން ނުކުތްއިރު ސައިކަލު މަތީ މަޑުކޮށްލައިގެން އަކްޝަމް އިނެވެ. ރައިހާނާ ފެނުމިން އަތް ހިއްލާލާފައި ވައުގެ ތެރޭ ހޫރުވާލިއެވެ. ކިތަންމެ ރުޅިގަދަ ވެފައި ހުރިނަމަވެސް ރައިހާނާވެސް ހިނިތުންވެލިއެެވެ. އަކްޝަމް އޭނާގެެ ސަމާލުކަން...

22

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..40

“ވާހަކައެއް އަހާލަންތަ؟” ގެއަށްގޮސް ވަދެފައި ހަމްޒާ އަންޖަލް ގާތު އެހިއެވެ. ކިތަންމެ ލަސްވެފައި ވީނަމަވެސް ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވަން ހަމްޒާ ބޭނުންވިއެވެ. އަންޖަލް ބޯޖަހާލިއެވެ. ހަމްޒާ ކުރަން އުޅޭ ސުވާލުގެ ބޮޑުކަމެއް އަންޖަލްއަކަށް...

57

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….39

ލިއާއަށް ޝިވަން ދައްކަމުން އަންޖަލް އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން ޝިވަން ގާތަށް ގެންދިޔައީ ރައިހާނާއާ ހަމްޒާ އެކަނި ކުރަންށެވެ. ރައިހާނާ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވަމުން ދިޔައެވެ. ހަމްޒާގެ ތޫނު ނަޒަރުން އޭނާގެ ހިތް ކަތިލާހެން...

30

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..38

ރައިހާނާ އިނީ އިސްއުފުލައި ބަލާލަންވެސް ނުކެރިފައެވެ. ހަމްޒާގެ ތޫނު ނަޒަރު އަމާޒުވެފައި ހުރީ ސީދާ އޭނާގެ މޫނަށްކަން އެނގޭތީވެ ލަދުން ގޮސް މުޅި ކުއްޖާވަނީ ރަތްެވެފައެވެ. އޭނާ ހުރީ ކޮން ސިފައެއްގައި ކަމެއްވެސް...

16

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…37

ސްކޫލަށް ދެދުވަހު ހަމްޒާ ސަލާން ބުންޏެވެ. އެދެދުވަހު ރައިހަނާގެ މޫނު ނުފެނުމުން ހަމްޒާގެ ހިތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. އެދެދުވަހު އަންޖަލް އޭނާގެ ހާލު ބަލަން އަންނައިރު ރައިހާނާ އާދޭތޯ ހިތާހިތުން...

28

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ……36

“އެއީ ދެން މިއަދު އެކަނި އަންނަހިއްވީ!” ހަގީގަތަކީ ރައިހާނާގެ ޚިޔާލުތައް އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި ގަދަވާން ފެށުމާއެކު ލީމް މަތިން އޭނާ ހަނދާންނެތުނީއެވެ. އެދުވަހު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ލީމްއަށް ގުޅާނުކި ތާގައި މެސެޖެއްވެސް ކޮށްނުލައެވެ....

69

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..35

ޕާކުގައިވެސް ލިއާ އުޅުނީ ރައިހާނާއާ އެއްކޮށެވެ. ރައިހާނާ އަތުން އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ދޫކޮށްނުލައެވެ. ޕާކުގައި ދުވުނުއިރު ރައިހާނާވެސް ލިއާ އެއްވަރަށް ދުވަން ޖެހުނެވެ. ލިއާއާ ހެދި ރައިހާނާ ހުރީ މުޅިން ވަރުބަލިވެފައެވެ. ރީހާން...

54

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..34

5އަހަރު ފަސް….. އެނދުގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ނިދާފައި އޮތް ހަމްޒާއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ މޫނުގައި ފެންތިކި ޖެހުމުންނެވެ. ކަންނެއްކަމާއެކު ލޯ ހުޅުވާލި ހަމްޒާއަށް އެނދުމަތީގައި އޭނާގެ އެއްފަރާތެއްގައި އިށީންދެގެން އިން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ...

45

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..33

ހަމްޒާއަކީ އަންޖަލްގެ އެއްބަފާ ބޭބެކަން އެނގުމުން ރައިހާނާއަށް ހަމަޖެހެމެއް ލިބުނެވެ. އަންޖަލްއަށްޓަކައި އޭނާގެ ލޯބި ގުރުބާން ކުރާކަށްދެން ނުޖޭހެނެކަން އެނގުމުން ރައިހާނާއަށް ކެއްތެރިކަމާއެކު ހަމްޒާ ހޭއަރާނެ ވަގުތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރިއެވެ. ވަގުތާއި ހާލަތުގެ...

20

ރާސްތާ ސީޒަން 2 ޓްރެއިލާ

އެރައިވަލްސް އިން ނިކުތް ޒުވާން ޖޯޑަށް އެންމެގެ ނަޒަރު ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ. އެއީ ރާއްޖޭއަށް އެންމެ ރީތި ނަން ހޯދާދީފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ...

37

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….32

“އައި ހޭވް އޭބީ ނެގެޓިވް” ކުއްލިއަކަށް ފުންމައިގެން ރައިހާނާ ތެދުވިއެވެ. ހަމްޒާއަށް ލޭހަދިޔާ ކުރެވޭނެތީ ރައިހާނާގެ މޫނުމައްޗަށް އުފާވެރިކަން ވެރިވިއެވެ. ****** ހަމްޒާގެ ގައިގެ އެތައް މިތާގައި އެކިކަހަލަ ހޮޅި ގުޅާފައި އޮތެވެ....

20

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..31

އަޒްހަދްގެ ދައުވަތަށް ހަމްޒާ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ރެސްޓޯރަންޓަށް ދިޔައިރު އެތާ ތިބި އަންޖަލްމެންގެ އިތުރަށް އޭނާގެ ދޮންތަ ފެނުމުން ހައިރާންކަން ލިބުނެވެ. އޭނާއަށް ވިސްނުނީ އަންޖަލްއަށްވެސް ވިސްނުނު ގޮތަށެވެ. ލިބުނު ސިހުމާއެކު ދެލޯ...