Author: Kiyara

2

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 15

ޖަންނަތުގެ ޑައިރީ ކިޔާ ނިމުނުއިރު އަހަރެން ހުރީ ބޮޑު ސިހުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ޖަންނަތު މަރުވެއްޖެއެވެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. ******* ރަހުވާގެ ނަޒަރުން: އަހަރެންނާ ޝައުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން...

4

މާފެއް ނުކުރާނަންހެއްޔެވެ؟ ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ މި ވާހަކައިގެ 15ވަނަ ބައި އަޕްކުރުން ލަސްވާކަމަށްޓަކައި އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މާފައް އެދެމެވެ. އިންޝާﷲ މިހަފްތާ ނޫނީ އަންނަ ހަފްތާގައި މި ވާހަކައިގެ އެންމެ ފަހު ބައި...

6

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 14

ހެނދުނުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތު ރަސްފަންނުގައި ފުދޭވަރަކަށް މީހުން ގިނައެވެ. ޖެހެންމުން ދިޔަ ހިތްގައިމު ވައިރޯޅިންނާއި ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބީހެމުން ދިޔަ ރާޅުގެ އަޑުއިވުމުން ހަލާކުވެފައިވާ ހިތަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އަތުގައި އޮތް...

6

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 13

އެނދުގައި އަރާމުކޮށް ނިދާފައި އޮތް ޖީނާ ފެނުމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ރުޅިވެރިކަން އުފެދުނެވެ. އަހަރެން ޝައުންއާ ދުރުވާން ޖެހެނީ ޖީނާއާ ހެދިއޭ ސިކުނޑި ބުނަމުން ދިޔައެވެ. އެހެން ނުވިސްނުމަށް އަހަރެން...

6

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 12

“ރަވާ ލިސެން. އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ. އެކަމް އަހަރުމެން ދެމީހުން ގުޅުމަށްވުރެ ޖެކްއާ ރަވާ ގުޅުން ރަނގަޅުވާނީ. ޖެކް އަކީ ޖީންގެ ބައްޕަ. ޖީންގެ ބައްޕައާ މަންމަ ގުޅުނީމައެއްނު ޖީންއަށް ރަނގަޅުވާނީ....

2

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟11

ދޮރުމަތީގައި ހުރި މީހަކު ޝައުން ކޮށްޕާލުމަށްފަހި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އަހަރެން އިންތަނުގެ ގޮތުން އެމީހާގެ މޫނެއް ރީއްޗަކަށް ނުފެނުނެވެ. އެމީހާގެ ފަހަތުން އަންހެނަކުވެސް ގޭތެރެއަށް ވަނެވެ. ޝައުން ކޮށްޕާލުމަށްފަހު ގޭތެރެއަށް ވަން މީހަކީ...

9

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟10

ޖެކް އެއީ އުމުރަށް ސިންގަލްކޮށް ހުންނަ މީހެކޭ ދޯ” އަހަންނަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނީ ޝައުން އަހަރެންގެ ކޮނޑުަގައި އަތް އަޅުވާލުމުންނެވެ. “ދެން ޝައުންހާ އެންމެން ލަކީއެއް ނޫނެ. ޝައުންދެކެ ލޯބިވާ ކުދިން ތިއްބަސް...

4

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟9

ޝައުން އަހަންނާ ދިމާއަށް ބަލަން ހުރެފަ ބާރަކަށް ހޭންފެށިއެވެ. “ޔޫ ކިޑިންމީ ނާ!” “ނޯ އައި އޭމް ސީރިއަސް އައި ލަވް ޔޫ” އަހަރެން ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި ގޮސް ޖެހުނީ ޝައުންގެ...

5

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟8

ވެލް ރަހުވާ. އެނގޭތަ މީ ކޮންތަނެއްކަން” ހަމަޖެހިލަމުން ޝައުން ކުރި ސުވާލުން އަހަންނަށް ހެވުނެވެ. ރާއްޖެއަށް އަލަސް އަަހަންނަށް އިނދެވުނީ ހުޅުމާލެ ބީޗްގައި ކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. “ޝައުން ހީކުރީ ދެން ހަމަ...

4

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟7

އަޝްޖައުގެ ނަޒަރުން: ތޮށިގަނޑުމަތީ ރަހުވާ އިށީންދެގެން އިންއިރު ހީވަނީ މޮޑެލްއެއް ހެންނެވެ. އިރުގެ އަލި އެދޮން މޫނަށް އެޅިފައި ހުރުމުން އިތުރަށް ދޮންހެން ހީވެއެވެ. މޫދުގައި އޮތްއިރު އަހަންނަށް ސަމާލުކަން ދެވެމުން ދިޔައީ...

5

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟6

ރަހުވާގެ ނަޒަރުން: ޝައުންއާ އެތައްއިރެއް ވަންދެކަށް ވާހަކަ ދައްކަން އިނުމަށްފަހު އަހަރެން ނިދަންވަންއިރު އެކެެއް ޖަހަނީއެވެ. ޝައުންގެ ވާހަކަ ތަކުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުން ލިބުނެވެ. ހެދުން ބަދަލުކޮށްގެން އައިސް އެނދުގެ މަގަތުގައި...

12

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟5

ރަހުވާގެ ނަޒަރުން: ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށް އަހަންނަށް ހޭލެވުނެވެ. އާންމުކޮށް ބަންގީގެ އަޑަކީ އަހަރުމެންނަށް އެހާ ފަސޭހައިން އިވޭ އަޑެއްނޫނެވެ. ބަންގީގެ އަޑުއިވުމުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބުނެވެ. އަހަރެން އަވަސްވެގަތީ ތެދުވެ...

12

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟4

***** ފަސް އަހަރު ފަސް**** ނޯޓު: މިބައި ފެށިފައި މި ވަނީ އަޝްޖައުގެ ނަޒަރަކުން ނޫނެވެ. ބްރިޖްމަތިން ކާރު ދުއްވާފައި ދިޔައިރު ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުތަކުން އަހަންނަށް ހުރެވުނީ އާޝޯޚުވެފައެވެ. ފޮޓޯތަކުން ރައްޖޭގެ...

15

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟3

ހަގަޑި ފަންސަވީސް ވިއިރު އަހަރެން އިނީ ޖަންނަތުމެންގޭ ތިރީގައެވެ. ދެޖީބަށް އަތްޖަހައިގެން ދެފައި ބިންމަތީގައި ތަޅަން ހުރިއިރު މަގުން ދިޔަ ބައެއް މީހުންގެ ލޯތައް އަހަންނަށް އަމާޒުވަމުން ދިޔައެވެ. ބަރާބަރު ބައިވިއިރަށް ދުވަމުން...

8

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 2

ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށް އަހަންނަށް ހޭލެވުނެވެ. ފިލްމު ބަލަށް އޮވެފައި އާންމުކޮށް އަހަންނަށް ނިދޭނީ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. ރޭގައި ޖަންނަތުގެ ޚިޔާލުތަކުގައި އޮއްވައި އަހަންނަށް މާ އަވަހަށް ނިދުނީއެވެ. އާންމުކޮށް ސްކޫލަށްދާން...

14

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 1

އެންމެ ނިދި ގަދަވީ ވަގުތު މަންމައައިސް ގޮވަން ފެށިއެވެ. ދަންވަރު ހޭލާއެޅުފައި ނިދަން ޖައްސާލި ވަގުތު އެގޮވީ ސްކޫލަށް ދާށެވެ. އެނދުން ނުތެދުވަނީސް ނުހުއްޓާނެކަން އެނގޭތީވެ ކަންނެއް ކަމާއެކު އެނދުން ތެދުވެގެން ފާާޚާނައަށް...