Author: Kiyara

26

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…50 ފަހުބައި

ެއަޒްހަދް އަންނަން ބުނި ރެސްޓޯރެންޓް ކުރިމަތީ ސައިކަލި ޕާކު ކުރުމަށްފަހު ހަމްޒާ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ފޯނުނަގައި އަންޖަލްއަށް ގުޅާފައި އެމީހުން ތިބި ހިސާބު އަހާލިއެވެ. އަންޖަލް ކިޔާދިން ގޮތަށް ގޮސް އަޒްހަދްމެން ތިބި...

40

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….49

“ގަޑިން ކިހާއިރެއް؟” ރަނގަޅަށް ލޯ ނުހުޅުވާ އިނދެ ރައިހާނާ ނިދި އަޑަކުން އެހިއެވެ. ރީހާން ނޭންގެއޭ ބުނުމުން ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ނުކައި ހުރުމުން އޭނާ ހުރީ ބަނޑުހައިވެފައެވެ. ރީހާންވެސް ރައިހާނާ ފަހަތުން...

55

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ……48

ޝައުފާ ސިޓިން ރޫމްގައި އިން އިރު އިނީ ފުން ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައެވެ. ރުހާމްގެ ނިންމުމާމެދު ވިސްނާ ވިސްނާ އޭނާގެ ސިކުނޑިވަނީ ގޮވާފައެވެ. ލޯބިވާ ދަރިފުޅުގެ ހަޔާތް ބަރުބާދުވާކަށް އޭނާއެެއް ނޭދެއެވެ. ރީހާން ގެއަށް...

30

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..47

ރައިހާނާއަށް ފާޑަކަށް ގަނޑުވެފައި ހުރެވުނެވެ. އޭނާގެ ބަހެެއް ހޯދުމެއްވެސް ނެތި ބައްޕަ އޭނާގެ ކައިވެނި ހަމަޖައްސާފާނެ ކަމަކަށް ހިއެއް ނުކުރެއެވެ. ހިތަށް ކުރި އަސަރެއްގެ ބޮޑުކަމުން ލޮލަށް ކަރުނަ ޖަމާވާންފެށިއެވެ. ވަގުތުން އެކައިވެންޏަށް...

50

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….46

ވިޝާހްއަށް ހަޔާތުގައި ލިބޭނެ އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރު އެދުވަހު ލިބުނެވެ. އޮފީސް ބްރޭކްގަޑީ ގެއަށް ދިޔައިރު ނިކްހާތް ދިން ޚަބަަރުން އޭނާ ބޭނުންވީ ނިކްހާތް ގޮވައިގެން އުދުހިގަންނާށެވެ. އެތަށް ފަހަރަކު އޭނާ ނިކްހާތްއަށް...

22

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….45

ދެތިން ދުވަސްތެރޭގައި އަޒްހަދްގެ ހާލު ރަނގަޅުވިއެވެ. ހަމްޒާއާ ސުނައިނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޒްހަދްއާ އެކީ ވަގުތު ހޭދަކުރެއެވެ. އެދެކުދިންގެ އިތުރަށް ރާނިޔާއާ އަޒްހަދްގެ ގުޅުންވެސް ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ. އެކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން އަޒްހަދްއަށްގެ ހާލު...

20

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….44

ފަތިސް ނަމާދުން ފޭބިގޮތަށް ރީހާންމެން ދިޔައީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަށެވެ. ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އެރަށުގައި ކުޅޭ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅުމަށްޓަކައި ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ރާއްޖޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މާއިޒްއާއި ގޯލް...

35

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….43

ހެދިކާ ހަދަން ތިބެފައި ރައިހާނާމެންނަށް ގެއަށް ދެވުނުއިރު ބާރަ ޖަހާފިއެވެ. ގެއަށް ގޮސް ޢީދު ނަމާދަށް ދާން ލާނެ ހެދުން އިސްތިރިކޮށްފައި ނިދިއިރު ތިނެއް ޖަހާނީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ހަތަރު ގަޑިބައިވިއިރު ހޭލިއެވެ. އަންޖަލް...

27

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….42

ހެނދުނު ވާރޭ އޮއްސައިގަތް ގޮތަށް މެންދުރު ވީއިރުވެސް ހުއްޓާނުލައެވެ. ވާރޭ ބޯކަމުން ގެއިން ނިކުމެވޭ ވަރެއް ނޫނެވެ. ހެނދުނު ހޭލި ގޮތަށް ބޭރަށް ނުދެވިގެން ލިއާ ބޮޑާހޭކިއެވެ. ޝިވަންއާ ޒޯޔާއާއެކީ ކުޅެން ބޭނުންވެގެންވެ....

90

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….41

ރައިހާނާ ގެއިން ނުކުތްއިރު ސައިކަލު މަތީ މަޑުކޮށްލައިގެން އަކްޝަމް އިނެވެ. ރައިހާނާ ފެނުމިން އަތް ހިއްލާލާފައި ވައުގެ ތެރޭ ހޫރުވާލިއެވެ. ކިތަންމެ ރުޅިގަދަ ވެފައި ހުރިނަމަވެސް ރައިހާނާވެސް ހިނިތުންވެލިއެެވެ. އަކްޝަމް އޭނާގެެ ސަމާލުކަން...

22

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..40

“ވާހަކައެއް އަހާލަންތަ؟” ގެއަށްގޮސް ވަދެފައި ހަމްޒާ އަންޖަލް ގާތު އެހިއެވެ. ކިތަންމެ ލަސްވެފައި ވީނަމަވެސް ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވަން ހަމްޒާ ބޭނުންވިއެވެ. އަންޖަލް ބޯޖަހާލިއެވެ. ހަމްޒާ ކުރަން އުޅޭ ސުވާލުގެ ބޮޑުކަމެއް އަންޖަލްއަކަށް...

57

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….39

ލިއާއަށް ޝިވަން ދައްކަމުން އަންޖަލް އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން ޝިވަން ގާތަށް ގެންދިޔައީ ރައިހާނާއާ ހަމްޒާ އެކަނި ކުރަންށެވެ. ރައިހާނާ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވަމުން ދިޔައެވެ. ހަމްޒާގެ ތޫނު ނަޒަރުން އޭނާގެ ހިތް ކަތިލާހެން...

30

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..38

ރައިހާނާ އިނީ އިސްއުފުލައި ބަލާލަންވެސް ނުކެރިފައެވެ. ހަމްޒާގެ ތޫނު ނަޒަރު އަމާޒުވެފައި ހުރީ ސީދާ އޭނާގެ މޫނަށްކަން އެނގޭތީވެ ލަދުން ގޮސް މުޅި ކުއްޖާވަނީ ރަތްެވެފައެވެ. އޭނާ ހުރީ ކޮން ސިފައެއްގައި ކަމެއްވެސް...

16

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…37

ސްކޫލަށް ދެދުވަހު ހަމްޒާ ސަލާން ބުންޏެވެ. އެދެދުވަހު ރައިހަނާގެ މޫނު ނުފެނުމުން ހަމްޒާގެ ހިތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. އެދެދުވަހު އަންޖަލް އޭނާގެ ހާލު ބަލަން އަންނައިރު ރައިހާނާ އާދޭތޯ ހިތާހިތުން...

29

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ……36

“އެއީ ދެން މިއަދު އެކަނި އަންނަހިއްވީ!” ހަގީގަތަކީ ރައިހާނާގެ ޚިޔާލުތައް އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި ގަދަވާން ފެށުމާއެކު ލީމް މަތިން އޭނާ ހަނދާންނެތުނީއެވެ. އެދުވަހު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ލީމްއަށް ގުޅާނުކި ތާގައި މެސެޖެއްވެސް ކޮށްނުލައެވެ....