Author: Kiyara

26

ރާސްތާ2 ސާދަވަނަބައި

އަލައިކާއާ ޒެވިޔަންގެ ގުޅުމަށް އެއް މަސްވީ ދުވަހަކީ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ފެށުނު ދުވަހެވެ. ކަން ދިމާ ކުރިގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅެން ޖެހުނީ އަލްޔަސް ކުޅެން ޖެހުނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބާ ދެކޮޅަށެވެ....

15

ރާސްތާ2 ތޭރަވަނަބައި

އަކްމަލްގެ އެދުމާ އެއްބަސް ވުމުގެ ގޮތުން ޔޫސުފް އަދި އަލްޔަސް ބޯޖަހާލިއެވެ. އަކްމަލް އެދެކުދިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ. އާރާޝްގެ ފަރާތުން އެރޭ އަލްޔަސް ގިނަ ތައުރީފު ލިބުނެވެ. އަލްޔަސް އާރާޝް އަދި ޔޫަސުފްއާ...

17

ރާސްތާ2 ބާރަވަނަބައި

އައިރާގެ އެދުރުކަމުގެ ފަހަތުގައި ޝާރިމްގެ އަތެއް ވާކަން ޔާޒްއަށް ރޭކާލީ އެގެއަަށް ދިޔަ ދުވަހު އައިރާ ކަންތައް ކުރިގޮތުންނެވެ. ޝާރިމްއަށް ވުރެ ޔާޒް ރުޅިއައީ އައިރާދެކެއެވެ. ************* ވިއްސާރަ ވިލާ ނަގާފައި ވުމާއެކު...

15

ރާސްތާ2 އެގާރަވަނަބައި

އަލައިކާއަަށް ހީވަމުން ދިޔައީ އޭނާ ހިތުގެ ހާލަތު ލަވައެއްގެ ސިފައިގައި އަލްޔަސް ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. އަލްޔަސްގެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން އެލަވަ ތާނިޔާއަށް ކިޔައިދެމުން ދިޔައިރު އަލައިކާގެ ހިތް ކުދިކުދި ވަމުން ދިޔައެވެ. ސްޓޭޖްމަތީ...

13

ޒަޚަމް ޓްރެއިލާރ

ވެހެމުން ދިޔަ ބޯވާރެގަނޑުތެރޭ މަގު ގެއްލިފައިވި މުސާފިރެއް ފަދައިން ދަހުލާން ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ މަންޒިލަކީ ކޮބައި ކަމެއް ޚުދު ދަހުލާންއަކަށް ވެސް ނޭންގެއެވެ. އަދިވެސް ކަންފަތް ދޮށުގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ ދުވަހަކުވެސް...

13

ރާސްތާ2 ދިހަވަަނަބައި

ނަވާރް ހަމައަކަށް އެޅިލުމަށްފަހު ކުރުގޮތަކަށް ހަމްދާމެންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނެވެ. އޭނާ މާލެއައީ އަސްލު މައިންބަފައިން ހޯދަން ކަމުގައިވެސް ބުންޏެވެ. އިސްރާއަށް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އިވާން އޭނާގެ ދަރިފުޅު އެހާ އަނިޔާވެރި ޒީލަގަދަ...

15

ރާސްތާ2 ނުވަވަނަބައި

“އުއްމީދު ކުރަން އެކުއްޖާއަށް ޔާޒް ދެރަ ގޮތެއް ނަހަދާނެ ކަމަށް. ރަށްޓެހިވާ އެހެން ކުދިންހެން ދެދުވަސް ވީމަ ރުޅި ވާނީކީ ނޫން. ޑޯންޓް އެވާރ ބްރޭކް ހާރ ހާޓް!” އައިރާ ބުނި ކޮންމެ...

17

ރާސްތާ 2 އަށްވަނަބައި

މާނީ އިނީ މިންހާއަށް ސައިދޭށެވެ. އާރާާޝް ސޯފާގައި ލެޕްޓޮޕުން ކޮންމެސް މަސައްކަތެއް ކުރަން ހުއްޓެވެ. ތިން މީހުންނަށްވެސް ސިހުން ލިބުނީ ބާރަކަށް ގޭ ދޮރުހުޅުވާފައި ވަން ޔޫސުފް ފެނުމުންނެވެ. ޔޫސުފް ދުވަހަކުވެސް އޭހާ...

4

ރަސްތާ2 ހަތްވަނަބައި

ފޯނު ކަންފަތުން ނައްޓާލާފައި ނާފިއު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. ނަވާރް ހުރިތަން އެނގުމާއެކު އޭނާގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އެމީހުން ގާތަށް އެނބުރި އައުމަށްވުރެ ނަވާރްއަށް ރަނގަޅުވާނީ ދީނާމެންގޭ ހުރުކަން ނާފިއުއަަށް އެނގެއެވެ....

7

ރާސްތާ2 ހަވަނަބައި

އައިރާ ބޭރަށް ނުކުތީ  އިސްރާ ބުނެގެން އެއްޗެއް ގަންނަން ފިހާރައަށް ދާށެވެ. މީހުން މަދު ގޯޅިއަކަށް އައިރާ އެޅިތަނުން އޭނާގެ އަތުގައި މީހަކު ބާރަށް ހިފައި ދަމައިގަތެވެ. އައިރާ ހަޅޭއްލަވައިގަންނަން ކުރި މަސައްކަތް...

5

ރާސްތާ 2 ފަސްވަނަބައި

ޒެވިޔަން ފަސް މިނެޓޭ ބުނުމުން އަވަސް ކުރާށޭ ކިޔާފައި އަލްޔަސް ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން ހުރި އަލްޔަސްއަށް އިސްއުފުލާލަށް މަޖުބޫރުވީ މީހާކު އޭނާގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ. އެއަޑަކީ ދުވަހަަކުވެސް އޭނާ...

12

ރާސްތާ2 ހަތަރުވަނަ ބައި

ޝްޝްޝް. ޝާރިމް ކަހަލަ މީހަކަށްޓަކައި އައިރާގެ އަގުހުރި ކަރުނަތައް ހުސްނުކުރޭ” ޔާޒް ނުހަނު އޯގާތެރިކަމާއެކު އައިރާގެ ކަރުނަތައް ފުހެދިނެވެ. އައިރާ ޔާޒްގެ ވާހަކައަށް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ. ދެން ދުވަހަކުވެސް އޭނާގެ ހަޔާތުން...

13

ރާސްތާ2 ތިންވަނަބައި

އެތައް އިރަކު ވާހަކަ ދައްކަން ތިބުމަށްފަހު ޔޫސުފް ނިދިއައިސްގެން ފޯނު ބޭއްވީއެވެ. ***** އިރުގެ ރަންދޯދިތަށް ލޮލަށް އެޅުމާއެކު ނަވާރް އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ރޭގައި އޭނާއަށް ނިދުނީ ރޯން އޮއްވައި...

11

ރާސްތާ2 ދެވަނަބައި

ފަނަރަ އަހަރު ފަސް…… ސަޕޯޓަރުންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑުން މުޅި ދަނޑު ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. އެންމެން އެއް އަޑަކުން ގޮވަމުން ދިޔައީ އުމުރުން އެންމެ އަށާރަ އަހަރުގެ ޔޫސުފްގެ ނަމެވެ. އޭރު ޔޫސުފް ހުރީ...

19

ރާސްތާ 2 ފުރަތަމަ ބައި

އެރައިވަލްސް އިން ނިކުތް ޒުވާން ޖޯޑަށް އެންމެގެ ނަޒަރު ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ. އެއީ ރާއްޖޭއަށް އެންމެ ރީތި ނަން ހޯދާދީފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ...