ލަމްޔާ އެ ދުވަހަު ހެނދުނު ވަގުތުގައި އެ ރަށުން ފުރައިގެން ދިޔައެވެ.
****
މާލޭގެ ފަސްގަނޑުގައި ލުޔޫން އާއި ލަމްޔާގެ ފައި ޖެހުމުން ކުރެވުނީ އެހެން ކަހަލަ އިހްސާސެކެވެ. ލުޔޫންގެ ބައްޕަ ގެއްލާކަށް ލުޔޫން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ތަޤްދީރުގައި ނެތް ކަމެއް ނުވާނެވެ.

****
ދެތިން ދުވަހެއް ފަހުން ލަމްޔާ ކައިޒާން ކާރިއަށް ގސް ވަރިވާނ ްއެދުނެވެ.”ޒާން. އަހަންނަށް ވަރަށް ކެތް ކުރެއްވިއްޖެ ދޯ.. ސޯ ނައު ވީ ހޭވް ޓު ޑިވޯސް. ދިސް އިޒް ނޮޓް އަ ހެޕީ ލައިފް. ދިސް އިޒް ދި މޮސްޓް ސޭޑް ލައިފް. މިހާރު އަހަންނަށް އާދަވެއްޖެ. ތި ނުލަފާ ފިރެހެނާ އާ ނުލައި އުޅެން ސޯ ބާއީ.” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.”ލަމް.. އަހަރެން ދޫކޮށްފައި ނުދޭ… އަހަރެންނަށް ކެތް ނުވީ… އަންހެނަކު ފިރިހެނެއް ކައިރީ އާދޭސް ކުރީމަ ހަމަ ނުހުރެވުނީ… އަނެއްކާ ވަރަށް
. ރީ…ރީ…ތި ކުއްޖެއް އެއީ. ހައިފާ” ލަމްޔާ އަށް ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލެވުނެވެ. އަދި ލަމްޔާގެ އަތުގެ ހޫނު ހަމަލާއެއް ކައިޒާންގެ މޫނަށް އަރުވާލިއެވެ.”ގޮތްކުޑަ ފިރިހެނާ… ބުނެބަލަ އަހަރެން ޒާން އަށް ނުކޮށްދެނީ ކޮންކަމެއް؟ އަހަރެންގެ ކިބައިގަ ހައިފާ އަށް ވުރެ މަދީ ކޮން ސިފައެއް؟ ތިބުނީ ރީއްޗޭ..! ހައްހައްހާ.. އަހަރެންވީ ގަބޫލް ކުރަން ދޯ މަަމީ ބޭބީ ކުއްޖާ ދޯ… ނުހުން. އަހަރެން މީ ކަލޭއަށްޓަކައި ކެތްކުރި މީހާ… އެކަމް އަހަރެން ވަރިވާން ބޭނުންވީމަ ތި ބުނަނީ ނުދާށޭ ދޫކޮށްފާ ވަރަށް ލޯބިވޭ.. ތީތަ ލޯބިވި މީހާ. އެން.؟ ކައިޒާން ބުނެބަލަ ދަރިފުޅާ ލޯބިން ވާހަކަ ދެއްކީ ކޮްނ ދުވަހަކު؟ ޖަވާބަކީ ނޭނގެ. ކައިޒާން އެންމެ ފަހުން ބުނެބެލަ ލުޔޫން އާއެކު ތަނަކަށް ދިޔަ ދުވަސް. ޖަވާބަކީ ނޭނގެ. ކޮބާ އުޅުމުގެ ބޭނުމަކީ..”
ކައިޒާންގެ ބަސްހުއްޓިއްޖެވެ.
“ތިބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަ ދައްކަން ދެވިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ.” ފުލުސް މީހާ އައިސ ްބުނުމުން ލަމްޔާ އަވަހަށް އެ ތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.
ކައިޒާން ވިސްނާލިއެވެ. ސުބުހާނަﷲ އެވެ. މި ކުރެވުނީ ކިހާ ނުބާ ކަމެއްހެއްޔެވެ. އިސްލާހް ވާން ވެއްޖެވެ. މިއީ އަދި ރަނގަޅު މަގެއް ނޫނެވެ.
****
އަނެއް ދުވަހު ވަރި ވުމަށްޓަކައި ކައިޒާން ކޯޓަށް ގެންދިޔައީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.”ޕްލީޒް ނުދާށޭ ދޫކޮށްފައި ޔާރާ… އައިއެމް ސޮރީ އޭ.” ކައިޒާން އާދޭސް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް އެޔަށް ލަމްޔާ ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ.
“އައެމް ނޮޓް ސޮރީ ޓު ލޮރީ.” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.

އެ ދުވަހު ލަމްޔާ އާއި ކައިޒާން އެހާ ލޯބިން ފެށި ހަޔާތް ރޫޅިގސން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ލުޔޫން އަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ.
މާލެއިން ރަށަށް އައީ އެއް ހަފްތާ ވަރު މާލޭގައި މަޑު ކޮށްލައިފައެވެ.
ރަށަށް ގޮސް ފުރަތަމަ ވެސް ދިޔައީ ޝައިރާ މެން ގެޔަށެވެ. އެވޭގައި ހުރި ބައެއް ސާމާނުތައް ބަލައެވެ. ލިވްޔާ އާއި ލަމްޔާ ދިޔުމުން ގެ ވަރަށް ފަޅު ވާނޭ ބުނެ އާދޭސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ލަމަޔާ އެކަމާ އަޅައެަް ނުލައެވެ. މިހާރު ލަމްޔާ އެމީހުންނަށް ނަފުރަތު ކުރެއެވެ.
***
ލިވްޔާ އާއި ލަމްޔާ ލިލީގެއަށް ވަނުމާއެކު މަރުހަބާ ކީ ލުޔޫން އެވެ. ދެ ލުޔޫން އެަްގެއެއްގައި ތިބެވޭތީ ތިބީ ވަރަށް އުފާވެފައެވެ.އެކުގައި އުޅެވޭނެތީއެވެ. އާބިދާއަށް އާބިދާގެ ތިން ދަރިން ލިބުމުން ހުރީ ނުހަނު އުފާވެފައެވެ.
މ.ލުޔޫން އުޅޭ ކޮޓަރީގައި އ.ލުޔޫން ބެހެއްޓިއެވެ. ލިވްޔާ އާއި ަލްމޔާ އުޅެނީ އެއް ކޮޓަރިއެއްގައެވެ.
***
7 އަހަރު ފަސް

Alhugandu mi story liyan feshy readersge edhumuge mathin

72

10 Comments

 1. Nash

  October 14, 2019 at 8:36 pm

  When next.. varah ufaavehje story liyan fesheema… thankolheh dhigu kohlahchey next part…. Anyways mi part vs reethi. unmeedhu kuran story nimendhen generated kamah.

  • Nash

   October 15, 2019 at 11:33 am

   *Genesdheyne*

 2. Kylie

  October 14, 2019 at 9:16 pm

  Yaayyyyyyyyyyyyyyyyy…. U r the bst igey I.S.H.A……..i am so so so happy

 3. Liyaa

  October 14, 2019 at 11:04 pm

  Salhi 🙂

 4. Kairaa

  October 15, 2019 at 6:46 am

  Alheyy I.s.H.a haadha rangalhey☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️vvvvvvv reethi ingey mi part vx…..

 5. Shaaz

  October 15, 2019 at 10:51 am

  Alhey Haadha sahli eyy ❤️❤️❤️❤️ when is next part???

 6. Kylie

  October 15, 2019 at 4:09 pm

  Curiously Waiting fr nxt…….. Alhey nxt avahah up koh dheh chey….. LYSM….

 7. malsamalkkomal

  October 15, 2019 at 6:58 pm

  Wow…varah reethi whn next.

 8. Kairaa

  October 17, 2019 at 7:54 am

  I.s.H.a whn nxt………

 9. Neekko

  July 14, 2020 at 8:51 pm

  Wow nice story when nxt

Comments are closed.