ބަދަލު 2

- by - 62- October 14, 2019

އެންމެން ނިދަން ދިޔައިރު 11 ޖަހާފިއެވެ. ނައުރީން ގޭތެރެއަށް ވަނެ ބުލޭނކެޓް ފަތުރާލުމަށް ފަހު އޮށޯތީ އޮށޯންނަ ހިތަކުން ނޫނެވެ. ނައުރީން އަށް މިހާރު ނިދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ގަޑީގައި އޭނާ ބޭނުންވަނީ ކުޅެ މަޖާ ކުރާށެވެ.
**
އޮރެންޖުކުލައިގެ އަލި ދޯދި ތަކުން އިރު ފެނުން ތޮޅެލި މަންޒަރަކީ ކުރުހުންތެރިންނަށްވެސް ނުކުރުހޭނެ ވަރުގެ ރީތި މަންޒަރެކެވެ. ނައުރީން އަތަށް ފޯން ލައިގެން ގެއިން ނިކުތް އިރު ގިނަ ކުދިން އުޅުނީމސްހުނި މޮޑޭށެވެ.
“އޭ ރީން ގަނޑާ އައްދާން މަސްބާނަން. ފިރިހެނުންނަކަށް މަހެއް ނުބޭނުން.” ފޫހި ގޮތަކަށް މަނާލް އައިސް އާދޭސް ކުރަން ފެށުމުން ނައުރީން ދިޔައެވެ.
ނައުރީން ދޮށި އެއްލިތަނާހެން ބޮޑު މަހެއް ގަތެވެ. މަނާލް ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ.”އާން ވަރަށް މޮޅު ހިނގާ ދިމާކޮށްލަން ދަމާ.” މަނާލް ބުންޏެވެ.
ދެމީހުން ގޮސް ފިރިހެނުންނާ ދިމާ ކުރިއެވެ.
**
ދެދުވަސް ފާއިތުވެގެން ގޮސިއްއެވެ. ކުދިންނަށް ނައުރީންގެ ކިބައިން ފެނުނު އާދަޔާ ޙިލާފް ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރިހާ ކުދިން ތިބީ އިބްރާހިމްފުޅުބެ ކައިރިން އަހާ އޮޅުން ފިލުވާށެވެ.
ގަޑިން މެންދުރު 1 ޖެހިތަނާ އެ މީހުން ދާން އޮތް ދޯނި އައެވެ. ދޯނި އައުމާއެކު ހުރިހާ އެންމެން އެއްކޮން ދޯންޏަށް އެރިއެވެ.

ދޯނި މަތީގައި ފޯރި ނަގަމުން ދިޔައިރު ނައުރީން ހުރީ ފޫހި ވެފައެވެ.
“ނައު ހާދަ ފޫހިވެފަ ހެން ހީވެޔޭ ވަޓް ހެޕެން ޓު ޔޫ؟” އެއީ މަނާލެވެ. ނައުރީްނގެ ބެސްޓީއެވެ. އެ ދެމީހުންނަކީ އަބަދުވެސް އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން އުޅޭ ދެ މީހުންނެވެ.

“އަހަރެން ފޫހިވިޔަސް ނުވިޔަސް ނާލް އަށް ކީއް. އަހަރެން އުޅޭގޮތް ބަލަން ނާލް ތީ އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންނެއް ނޫނޭ..” ނައުރީންގެ ވިހަ ބަސްތަކުން މަނާލްގެ ހިތް ފުނޑު ފުނޑުބި ކަހަލައެވެ.”ސޮރީ. ނައު ދެން އަހަރެން ނުބެހޭނަމޭ ” ވަރަށް ދެރަވެލައިފާ މަނާލް ބުނެލިއެވެ.

“ބޭބީ ހެދިގެން ސޮރީ އޭ ނުކިޔާ.” ނައުރީންގެ މި ބަދަލާ މެދު ވަރަށް ފުންކޮން މަނާލް ވިސްނާލިއެވެ.”އަހަރެން މާފަށް އެދުނީމަވެސް…. ނުހުން އަދި ވިސްނޭނެ” މަނާލް ދިޔައެވެ.

2ގަޑިއިރުގެ ދިގު ދަތުރަކަށް ފަހު އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ގުރޭޑް 10 އެއްގެ ކުދިންނަށް އާދެވުނެވެ. ބެފައި ހުރި ވަރު ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އަވަހަށް ހުރިހާ ކުދިން އެކުދިން ގެނަ ސާމާނުތައް ހިފައިގެން ދިޔައެވެ.

މަނާލް ގެއަށް ވަނެ ފުރަތަމަވެސް ހޯދީ މަންމައެވެ. “މަންމާ މަންމާ.. މަންމާ” މަނާލްގެ މަންމައަށް ގޮވަގޮވާވެސް އަޑެއް ނީވުނެވެ.”އަނހާ.. ދަރިފުޅާ… އަވަހަށް އާދޭ.” މަނާލްގެ މަންމަ މުނީރާ ބުނެލިއެވެ.

“މަންމާ.. އަޅުގަނޑު ބުނީމެއްނު ބެސްޓު ފުރެންޑެއްގެ ވާހަކަ. އެ ބެސްޓު ފުރެންޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޗޭންޖު ވެއްޖެ. މަންމާ.. ދެންމެވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ ވަރަށް ހަޑިކޮން”

މަނާލް ވީ ހުރިހާ ކަމެއް އަލިފުން ޔާއަށް މުނީރާއަށް ކިޔާދިނެވެ.
“ދަރިފުޅާ ނައުރީން އެއީ ޖިންނިއެއް ދޯ.”
މުނީރާ ބުނެލިއެވެ.
“ނޫން މަންމާ އޭނާ ދިޔައިރު ވަރަށް ރަނގަޅު އެކަމް. ހަސަނު މެން މަހުން އައިމަ ވީ ގޮތެއް ވީ.. ދެން އެވާހަކަ ނުދައްކަމާ” މަނާލް ބުނެލިއެވެ.
“ނޫން ދަރިފުޅާ ތިކަހަލަ ވާހަކަ ނުވާނެ ސިރެއް.” މުނީރާ ބުނެލިއެވެ.
މަނާލް ވެފައި ހުރި ވަރުބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެ ނިދަން އޮށޯތެވެ.
***
ކަޅު ކުލައިގެ ބޮޑު ގޭޓު ހުޅުވައިލާފައި ވަތް ނައުރީންގެ ތުންފަތް މަތީވީ ފުޅާ ހިނިތުން ވުމެކެވެ. ގޭޓުން އެތެރެއަށް ވަދެވުމާއެކު ގެޔާ ހަމައަށް ވޯލކު ވޭ އެއް އިނެވެ. ވޯލކު ވޭގެ ދެފަރާތުގައި ފެހިކަން ގަދަ ވިނަގަނޑެއް އޮތެވެ. އެތަން ވަނީ ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ މާމަލުން ޖަރީވެފައެވެ.
ވޯލކުވޭގެ ކަނާތް ފަރާތުގައި ކޮފީ ބުއިނަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިން ބޮޑު ހަޓެއް އިނެވެ.އެ ހަޓުގެ ކައިރީގައި ބެންޗެއް އިނެވެ. އެއީ ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ބެންޗެކެވެ.

ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން ނައުރީން ގޭތެރެއަށް ވަނެވެ.ވޯލކު ވޭގައި ހިނގާލައިފާ ނައުރީން ދިޔައެވެ. ގޭތެރެއަށް ވަދެވުމާއެކު ފެނުނީ ނައުރީންގެ އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ނައިރާއެވެ.

އެމީހުން އަބަދުވެސް ނައުރީންއަށް ނަފުރަތު ކުރެއެވެ.2004ވަނަ ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި ނައުރީންގެ މަންމަ ވަނީ އަލްވަދާއި ކިޔާފައެވެ.އެހެން ކަމުން ނައުރީންގެ ބައްޕަ ނިޒާމް ވަނީ ދެވަނަ ކައިވެއްޏެއް ކޮށްފައެވެ.

އެއީ ހަސަދަވެރި ކިބުރުވެރި އަންހެނެކެވެ.އެ ސިފަ ވަނީ އޭނަ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިއަށް ވަރުތަވެފައެވެ.ނަމަވެސް ބޮޑަށް ހުންނަ ފިރިހެން ކުއްޖަކި ވަރަށް ހެޔޮ ބަރާބަރަށް ނަމާދު ކުރާ ކުއްޖެކެވެ.
އެއީ
ނައިޝަމް އެވެ.ނައިޝަމް ދެކެނީ ނައުރީންއަކީ އަމިއްލަ ދައްތައެއް ގޮތަށެވެ.
“ހަމަ މިހާރު ނިކުމޭ މިގޭން.” ނައިރާއަކީ އަބަދުވެސް އެ ފާޑަށް އުޅޭ ކުއްޖެކެވެ.

އެހެން ކަމުން ނައުރީން އަޅައި ނުލައި އެ ގެއަށް ވަނީއެވެ. އަމިއްލަ ކޮޓަރިއަށް ވަނެ ހަމަ ޖެހިލައިގެން ނައުރީން ފެންވަރާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ބަދިގެއަށް ދިޔައީ ކައްކާފަ ހުންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. ނަމަވެސް ގޭގައި ގެންގުޅޭ މީހާ ހުރީ ނުކައްކައެވެ. އައި ރުޅީގައި ނައުރީން އަޑަށް ބާރު ލައިފާ ގޮވަން ފެށިއެވެ.”ހަސީނާ ހަސީނާ .”
އަޑެއް ނީވުނެވެ. ދެން އައީ ދޮން މަންމަ އެވެ.”މަރުވެފަ ތިބޭ މީހުންނަށް ގޮވީމަ އަންނަކަމެއް މަ ނުދެނަ ހުރިން.” އެއީ ނައުރީންގެ ދޮން މަންމަ މައިނާއެވެ.
“މަންމާ..! ދޮްނތައަކަށް ނޭނގޭނެއްނު ހަސީނާއްތަ މަރުވިކަމެއް” ނައިޝަމް ބުނެލިއެވެ.”ނައިޝާމްވެސް މާ ހެޔޮ އެދޭ މީހަކަށް ވެގެން ނޫޅެ ދޭބަލަ މަލްޝާ ބަލާ.. ނައިރާ އެބަހުރި ރުޅިގަދަވެފަ” މައިނާ ބުނެލިއެވެ.

“ކޮން މަލްޝާ އެއްތަ؟” ނައިޝަމް އަހާލިއެވެ.”ކަލެއަށް ހަމަ ނޭނގެނީތަ ހަސީނާގެ ދަރި މަލްޝާ.. މަ ބޭނުމެއް ނޫން އޭނަ އެގޭގަ އެކަނި އުޅޭކަށް.” މައިނާ ބުނެލިއެވެ.
ނައިޝަމް އާއެކޭ ބުނެ ދިޔައެވެ.
“އޭ ބަލަ. މޮޔަ ނައުރީން ކިހިނެއް ވެފަ ތިއިންނަނީ.” މައިނާ ބުނެލިއެވެ.”މަށާ ދިމާލަށް ކަލޭ ތިހެން ކިޔަން ބޭނުން ވަންޏާ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނަން” ނައުރީންގެ އަޑާއި ޖިންނި އެއްގެ އަޑާ ތަފާތެއް ނެތެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ނައުރީން ގެ ދެލޯ ދިއްލާލިއެވެ. މައިނާ މި ބުރު ބިރުގަތެވެ.”ނޫން ނައުރީން… އަހަންނަށް ތިހެން ނުހަދާ އާދޭސް ކުރަން…” މައިނާ އާ ދޭސް ކުރަން ފެށިއެވެ.
“މަ ހުއްޓައެއް ނުލާނަން ކަލޭ މެން ކަހަލަ އިންސާނުން ހީކުރީ ދޯ އަހަރެމެން ބަދަލު ނުގިފާނެ ކަމަށް…ހައްހާހައްހާ… ނުވާނެ އެހެންނެއް” ނައުރީންގެ އަޑު ކުރިއަށް ވުރެ ބާރުވިއެވެ. މައިނާ ބިރު ދުވެފައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެ ކޮޓަރި ތަޅު ލިއެވެ.
“ކޮބާ ހީއްވެއްޖެ ކަމެއް ހެން ހައްހައްހަ” ކޮޓަރި ތެރޭ އެހުރީ ނައުރީންއެވެ.” ނައުރީން މޮޔަ ވީތަ” މައިނާ އަހާލިއެވެ.”އާން އަހަރެން މިހިރީ ރަނގަޅަށްވެސް މޮޔެވެފަ…. ނޭނގޭތަ؟” ނައުރީން ބުނެލިއެވެ. މައިނާ ދަލުން ފެންވެރިއްޖެވެ. މުޅި މީހާގެ ގައިގާ ހުރި ކުލަ ބަދަލުވާން ފަށައިފިއެވެ. އެ ދޮން ހަށިގަނޑު މިހާރުވަނީ ކަޅުވެފައެވެ.”ނޫން ނޫން. އަހަރެންގެ ސިފަ ހުތުރޔ ނުކުރޭ”
މައޖނާ އަދިވެސް ބެލަނީ ސިފަ އަށެވެ.
“އަހަރެން ޖާރިްނ މާފަށް އެދޭ.” ނައުރީން ބުނެލިއެވެ.
”އަމިއްލަ އެ ދުން ބޮޑު ކުއްޖާ މަ ނޫޅެން” އެހެން ބުނިތަނާ މައިނާ އެފްރިކާ ކުއްޖަކާ އެއްވަރަށް ކަޅުވިއެވެ.މައިނާގެ ރީތި ހަންގަނޑު މިހާރު ވަނީ ކަޅުވެފައެވެ. މޫނު މަތި ވަނީ ހުސް ރުލުން ފުރިފައެވެ. މައިނާ ހުރީ އަޖައިބު ވެފައެވެ. އެހާ ބޮޑަށް ސިފަ ބަދަލުވީމެވެ.
އެހެން އިންދާ ނިޒާމް ގެއަށް އައެވެ.”މައިނާ ތިއިނީ ކިހިނެއްވެފަ…. ދެން ސަކަރާތް ނުޖަހާ.” ނިޒާމް ބުނެލިއެވެ.
“ނިޒާމް އަހަރެން ސަލާމަަތް ކުރޭ… ނިޒާމް. އަހަރެން މަރުވަނީ…” މައިނާ ބުނެލިއެވެ.”ދެން މައިނާ” ނިޒާމް ބުނެލިއެވެ.
“މީ ސަކަރާތެއް ނޫނޭ ނިޒާމް. ޕްލީޒްއަންޑަސްޓޭންޑު ވެބަލަ….” މައިނާ ބުނެލިއެވެ.

 

62

§HåĂĶĶÓ

🥰🖤Today i am a basic writer.but 🖤🥰tommorow i will work to be the🖤🥰bestest writer.🖤🥰

You may also like...

203 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Me first dhw…..vvvvvvv reethi mi part vx…….haadha dhigu inthizaarakah fahu eyy dhw mi part up v……😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Yes.. vv ves dhw. Submit koffa 2 week v iru ves admin story up nukkodhey.. then alhugandakah beyngey hadhaane gotheh.. anyvey thank u kai sisoo

   ⚠Report!
 2. Woaaaah…. i am speachless. I love your stories.. anekka vss maleh folhuny. Thy hama fakkaa lotus maleh. Lotus maluge fiyathakuge thereygai foruvifai in molhu liyuntherieh dhw frontie

  ⚠Report!
  1. You ge comment kiyaafa hama ufalun rovijje.. thank u so so much frontie bro/sis

   ⚠Report!
 3. Pls fogive me for late.😥😥😥😥😥😥
  I 2 week kurin submit koffin but vv fahundhw up v vvvvv bodah sorry🥰🥰 kury partgu fahun koffa huri comment thakah reply nukurevuny maths test dhaskuran vv burakon ulhuntma🥰🥰🥰🥰

  ⚠Report!
  1. Thank u for understanding kai sisoo. And snapchat in massage kuran beynun nama
   Šhąåķķò mi name ah masaage kurey ingey

   ⚠Report!
  2. Shaako ge id eh nufene…. shaako snap in lamm jahaafa search kohlaba….lamm jahaafa nufenihjjiyaa lamyaahmedl2019 jahaafa search kuriyyaa lamm mi name aa eku fennaane….kairaa snap eh beynumeh nukuramey ehenve….eyaky lamko ge id ingey

   ⚠Report!
  3. Yh……kairaa aa lamko aa kylie aa shuha aky class mates…..lamko aky kairaa ge best friend eyy

   ⚠Report!
  4. Nooney dhoonyaa……kairaa mihaaru ehvx ehcheh use eh nukuran ehen v ma so sad…….kairaa eyge therein ehcheh use kuranyaamun shaakko and jiji kairee bunaanann ingey🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

   ⚠Report!
 4. Śhąåķķò ge ideas v creative..Ekam adhi vx mistakes madhu kohlan masahkaiy kuraheheh…ok…Insha allah future ga mi site ga folheyne lotus malakah Śhąåķķò vedhaane…hehe..Lysm sissy 😘💕👏😎♥

  ⚠Report!
  1. Yh…..inshaa allah….iraadhakurehviyyaa future ga mi site ga folheyne lotus malakah my lovely shaakko vaane kamah unmmeedhu kuran……😊😊😊😊😊😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉

   ⚠Report!
  2. Hehe kaira.. alhey alhugandu fav flower ey eiy kihineh baa frontie ah inguny… thank u ingey kai

   ⚠Report!
  3. Where are you guys…ehvx meehehge hilameh nuve….🤔🤔🤔🤔🤔shaakko???????

   ⚠Report!
  1. Oh me tha…if so can’t say..miii public place ehnu dhw hamnaaaaaaaaaaaaaaaa..sorry for that ehenma😔

   ⚠Report!
 5. Shaakko…wow..mi part ves hama habys ingy.kureege part ah comment kuron..ekm publish eh nuvy..neyge mi comment fennaane kameh ves.whnn next dear…waittinggg….ly😘❤♥

  ⚠Report!
  1. Alhey mal sisooo.. thank u ingey… aan next part last partey. Bunymehnu short story ekey

   ⚠Report!
 6. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷I love lotus too…. Ehn v ma Mi thaa miulheny hus lotus queens dhw…. LYSM lotus sissys🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

  ⚠Report!
  1. Kylie kobaa thr ehen viyyaa dhn thibi lotus thah adhi nidhaafa kn neynge dhw…alhaanulaa heylaafa cmnt kuraane dhn thibi lotus thah……😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

   ⚠Report!
  1. Okay vaane tommorow tlk kohlaanee…..kairaa men geyga vx wifi varah slow ehen v ma varah undhagoo…..and gd night shaa….have sweet dreams…..

   ⚠Report!
 7. finally 2nd part dhw ……… I am so happy….❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️mi part ves hama V V V rythi❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💖💖💖💖💖❤️❤️

  ⚠Report!
 8. Yh….gd night ingey shaakko, kylie, lamko, jiji,and shuha…have sweet dreams….tomorrow dhn tlk kuraany bye once again gd night..🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛🌛

  ⚠Report!
 9. Varah reethi………..❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️. Keep it up…… Unmeedhu kuran shakko molhu story writer akah vaane kamah………….

  ⚠Report!
  1. Maadhan liyelaanan. Thank i ingey lam sisoo… balamaa hingaa dhw.. lamko ah hyvany kihineh hen naureen ah jinni avaly?
   Alhe eiy vv majaa thankolheh. Wait ingey

   ⚠Report!
  2. Alhey adhi thihen buneema nxt part kiyaahiyy vehjje maa bodah…….🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

   ⚠Report!
  3. Yh.. kai sisoo… vv ufaavejje kiyaa hiyy v ma. Kai sis ah extra next part dhigu kihdheynan.

   ⚠Report!
  4. Owwwn…..thank you sooooooo much my lovely shaakko…..alhey vvvvvv ufaavejje😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️ nxt part dhigukohdhey vaahak buny ma….

   ⚠Report!
 10. AAN heevanee jinni avalee hen ehn noonee eii eynaa kuraa samaasaa eh hen dhn neynge balamaa hingaa dhw
  Eyna ah vaagoii…. i will wait for the nxt part….. Shaa luv yuuu ingey❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 11. Kylie athuga foaneh Noavey ….. 😣😣😣😣😣Ehn v ma ehves ehcheh use eh nukureveyne eh nu……… So sad ehn v ma dhw……. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  ⚠Report!
 12. Kylie athuga foaneh Noavey ….. 😣😣😣😣😣Ehn v ma ehves ehcheh use eh nukureveyne eh nu……… So sad ehn v ma dhw……. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭sorry igey shaa sis………

  ⚠Report!
 13. Alhey tankoleh avahah next part up kohdehchey………………. Majaa tankolheh annaney buneema V kiyaahiy vey eba…………..😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

  ⚠Report!
  1. What do u mean shaa??????thibunee nxt part fahareggaa vedhaaneyey story ge last part ah vx🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

   ⚠Report!
 14. Shaa nxt part akee badhaluge last part vejjiyaa libumey edhenee e vaahaka ah kihineh
  Dhn hadhanee sis buneemennu baabayah bahaalaign genesdheynamey

  ⚠Report!
  1. Yes i will try. Ekm nsxt othy loabi nuvevunu nama kiyaa story eh. Libumey edheny ves e story aa eku up kohdhemun dhaanan. 🖤❤🧡

   ⚠Report!
  2. Aachaa😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍varah reethivaanehen heevanee storyge namun vx…….loabi nuvevunu nama…..shaakko liyaa hurihaa story ehge name vx hama ehaa reetheey only name eh noon story thah vx hama habeys……

   ⚠Report!
 15. Pis pis nikan balaabala fortnite aa copy kuranee dhw thi.. Hehe.. OK vaane dhw frontie ge fan.. We are good friends kamau Balamaa.. Anyways are you talking to me.. Frontie jahaafa ineema fortnite au ehen heevegen mi ahaalee.. If so, I am fortnite inge.. Not frontie.. Hehe

  ⚠Report!
  1. No Shaakko.. I mean I am fortnite. I think e kujja rangalhau fortnite ge name au nubalaa kanneynge eynee ehen liyefa.. I mean ‘frontie ge fan’ liyefa.. Dhn ehennoonas e kujjaa likes the way I speak kanneynge. Ehenve kanneynge mal eiy folhunu vaahaka liyefa eynee dhw.. Hehe.. Mi gahuga folhey maathau dhuvahun dhuvahah ithuruvamun dhanee dhw.. Amazing site eiy miee.

   ⚠Report!
 16. Eyieee hama Shuha yaai dhimaakohliee yeyy sis😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  ⚠Report!
  1. Nooney…..eii shuha ge friend eh noon….eii kairaa aa shuha ge cousin eh…🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

   ⚠Report!
 17. Asher ah shuha fehnany jinni eh ge sifaagaey down……. 👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹

  ⚠Report!
 18. Yeah Aisher ah Shuha fennany jinni eh ge sifaiga 👹👹👹👹👹😈😈😈😈😈😈😈👹👹👹👹👹😈
  Aisher mihaaru biruganey Shuha dheke😂😂😂😂😂😂

  ⚠Report!
 19. Shakko snap use kuran tha……………….. Snap use kuranyamun lamkko aa talk kureveynehnu Dhw………..

  ⚠Report!
  1. Okay vaane 1 years or 2 years kudaviyas eii mahsalaeh nooney….kithanme kudaviyas it deosn’t matter ingey🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗…we are frnds abdhuves iraadhakurehviyaa….

   ⚠Report!
 20. Yeah…. Shuha vx 7…..we all r in a same grade eh ga…. But aisher is grade 6…..shaa ulheny kn grade eh ga thr sisoo??? LYM

  ⚠Report!
 21. Kairaa kylie shuha ula and lam akee best class mates un…..kihaa rangalhu dhw shaa vx gd 7 ga ulheynama kihaa lucky dhw eyrah….
  thanks ingey varah bodah e vaahaka up kohlla dheefiyya…..u story thah hama habeyysss…….
  unmeedhu kuranee shaa sis ge new story thah varah varah reethi vaane kamah

  ⚠Report!
  1. Hehhe…aslu kairaa athaku foneh nueh onnaane ekm kairaa ah beynun kurevidhaane hangout….shaakko ge hangout ga jahaafa inn nanee kn ehcheh thr

   ⚠Report!
 22. Aaaaaaaa……… Aslu shuha heekury Mi rey kamah……….. Ekam faiher Kairaa eheema bungee maadhan Rey gayo……………

  ⚠Report!
  1. Eyy keehve miadhu awarding ceremony ah nudhiyaee…aisher ah libuney baavaru ehchehi…

   ⚠Report!
  1. Aan malkko storyga innaane malge id share koffa mal kaary buney shaakkoge i d dgeyshey shaakko bunnyye

   ⚠Report!
 23. Kairaa ma alhaifin hangout☺️☺️☺️☺️
  ekam neynge eythi use kuraa goteh😛😛😛

  ⚠Report!
 24. Neynge aisher kanneih kamun… Kairaa ge mom ves buni keehvehey nudhiyaee.
  😓😓😓😓

  ⚠Report!
 25. Shuha maadhan vx dhahchey Ingey…. Lotus friend thah Haadha anga gadha ey dhw…… Hahahahahahahahaha……. n gd night igey lotus queens…… See u all tomorrow….

  ⚠Report!
  1. Haadha avahakah nidhany.. kai mirey 10 ga hangout in on vaathi nunidhaa huriyya

   ⚠Report!
  2. Haha arn dhw….haadha avahakah gd night kee thi ….dhn hingaa dhw kai men nunidhieh kamaku kylie ah gd night kiyaalan…..gd night kylie😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍🌜🌜🌜🌜🌜🌝🌝🌝🌝

   ⚠Report!
  1. Aisha men geah diyain………. Football balakah nudhantha??? shuha miaee football kulhey tanan gossa………

   ⚠Report!
  1. Dhonbe dhogu hedyma Dhen nulhen thanakah daakah…………. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

   ⚠Report!
  1. Mi hama huvaa kameh kahala anheneh….meena kiyaa ehchesaa nuvaathi ehvx meehaku….🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇

   ⚠Report!
 26. Ooops….. Magey kylie vahtaalaifi😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  ⚠Report!
  1. Kn thaaku hey football kulheny…..shuhaaaaaaaaa🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

   ⚠Report!
 27. 8gadi Kames ehjehga fesuny…………. Juvaanun duvasveema bodethi meehunge……………. Dhonbe meneh nuli ehves group akah………

  ⚠Report!
 28. Heyyyyyy.🙂🙂🙂🙂….reyga fonikadaafa maa avahah nidhuny…..😴😴😴😴 Gd mrning my friends🤓🤓🤓…….. Shuha vaarey nuvehenyaa miadhu vx dhahchey igey🌄🌄🌄…….. Aisher vx…..😜😜😜 3:45 ah dhaany igey….Kobaa thr lam sis mihaaru…… 😎😎😎miadhu haadha vissaaraey….. Boakoh vehenyaa higaa themen… ⛈️⛈️⛈️

  ⚠Report!
  1. Aisha diyayas kulhey kah nudhey nan igey…… 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.