Category: ދީނީ

3

ސީދާ މަގައް ނުދިޔާމަ… ޓުރެއިލަރ….

ރާއިފާ:[ރާއީ]ރަޝީދާގެ ދަރި… ރާންގެ ލޯބިވެރިޔާ އުމުރުން 18އަހަރު… އެލީޝާގެ އެކުވެރިޔާ… ރާޝިިދު ރާއިފާގެ ބައްޕަ އެލީޝާ:{އެލީ} އާތިފާގެ ދަރި… އާނިޝްގެ ލޯބިވެރިޔާ…އުމުރުން 18 އަހަރު.. ރާއިފާގެ އެކުވެރިޔާާ..ބައްޕަ އަހުމަދު… އާނިޝް:[އާން] އަޒީމާގެ ދަރި….....

5

“އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”

އެއްފަހަރަކު ޒުވާން ފިރިހެނަކު އައިސް ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم  ގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ. “އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”  އޭނާ އެހެން ދެންނެވުމުން އިތުރު ސާހިބާ صلّى اللّـه...

68

ޝަބްނަމް

އަކީގެ ފުރަތަމަ ދިގުވާހަކަ “ޝަބްނަމް” އަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…. ވާހަކައިގެ ކެރެކްޓާރސް ތައް:- ޝަބްނަމް: އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ލޯބިކުރާ ފަގީރު ބަލި އަދި ދީންވެރި ކުއްޖެއް (ވިކްޔަންގެ އަނބިމީހާ) ވިކްޔަން: މުއްސަނދި ރީތިކަމަށް ލޯބިކުރާ އެހެންނަމަވެސް ހިތްތިރި ކުއްޖެއް:( ޝަބްނަމްގެ ފިރިމީހާ އަދި ޝެރީގެ ލޯބިވެރިޔާ) ވިޝްކާ: ވިކްޔަންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އަދި ޝަރަފްގެ ލޯބިވެރިޔާ ޝަރަފް: ޝެރީގެ ދެބޭންގެދެދަރި ކޮއްކޮ އަދި ވިޝްކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޝެރީ: ރީތި ފޮނިބޮޑު އަދި މުއްސަނދި ކުއްޖެއް ( ވިކްޔަންގެ ލޯބިވެރިޔާ) މޫސާމަނިކު: ޝަބްނަމްގެ ކާފަ ޝިޔާމް: ވިކްޔަންގެ ބައްޕަ ވިމްލާ: ވިކްޔަންގެ މަންމަ ޒައިރާ:  އަރުޝަލްގެ އަނބިމީހާ އަދި ޝެރީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަރުޝަލް: ޒައިރާގެ ފިރިމީހާ އަދި ވިކްޔަންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!! އިންޝާﷲ ވަރަށް އަވަހަށް!!   ކޮންމެ ކެރެކްޓާ އަކާ ގުޅޭ ފިލްމީ އެހެންނޫނީ ޓެލެވިޟަން ތަރިއެއްގެ ނަން ބުނެލަދީފިއްޔާ އަކީއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ/ ” ބޮލީވުޑް، ހޮލީވުޑް، ޓަރކިޝް އަދި ކޮރިއަން ވިޔަސް އޯކޭ… (:...

18

ހަދިޔާ (ސަތުތިރީސްވަނަ ބައި)

“ލައްބަ ކާފާ. މާތް ﷲ އަހަންނަށް މި އިމްތިޙާން ކުރިމަތިކުރެއްވީ އަހަރެންގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށްވާނަމަ އަހަރެން ނުގުޑާ ޢަޒުމެއްގައި ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށްޓަކައި ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން. މާތް ﷲ...

18

ހަދިޔާ (ސަތިރީސްވަނަ ބައި)

“މާޝާ ވަނީ އެހެން ކުއްޖަކާ ގުޅެން އެއްބަސްވެފަ.” ލަތީފް އިއްވާލި ވާހަކައިން އައްޒާމްގެ ހިތް ހުއްޓުމަކަށް އައިހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. ނޭވާ މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ ހިނދު މޭގައި ރިހުމެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. އަރުތެރެ...

8

ޖުލައިބީބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު

جُلَيْبِيب رضى اللّـه عنه، (ޖުލައިބީބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު) އަކީ ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم، ގެ ޞަޙާބީބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލެކެވެ. ނުހަނު ދަރަޖަ މަތިވެރި ޞަޙާބީބޭކަލެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ...

24

ހަދިޔާ (ފަންސަތިރީސްވަނަ ބައި)

ކޮނޑާއި ހަމައަށް އޮތް ފަންކޮށްފައި އޮތް އިސްތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖެއްސިފައިވީއިރު ލައިގެން ހުރީ އަތްކުރު ބާރު ޓޮޕަކާއި ފަޔަށް ހިފިފައި އޮތް ޖިންސެކެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި މާޝާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުންނަން ފެށުމުން...

565

މަންމާ 2

ލޯބިވާ މަންމާއޭ އަހަންނައް އެއްފަހަރު މާފް ކުރާށޭ ލިބެމުންދާ ހިތިނަތީޖާ އަހަރެން ހުއްޓައް ބޭނުން މަންމާއޭ އަހަންނަށް ލިބެމުން މިދަނީ… ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެކޭ…. ގާތް އެކުވެރިޔެއް ނެތުމެވެ.ކުއްޖަކު ގާތު އެއްޗެއް އަހާލިޔަސް...

160

މަންމާ

”އަޅުގަނޑަކީ އުމުރުން އެންމެ ދިހަ އަހަރުގެ މީރާއެވެ.އަހަރެން މަންމަ ދައްކާ ވާހަކައިގެ އަަޑެެއް ނާހަމެވެ. އަހަރެން އުޅެނީ އަހަރެން އުޅޭނެ ގޮތަށެވެ.މިހާރު އަހަންނައް އޭގެ ހިތިި ނަތީޖާ ލިބިއްޖެވެ. މަންމާއޭ ރޮއެފާ ބުނާަމެވެ....

15

ހަދިޔާ (ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި)

އެމީހާގެ އަތުގައި މުށިކުލައިގެ ގަނޑުން ގަނޑު ލެވިފައިވި ޕާރުސަލެއްވީއިރު އޭގެ މަތީގައި ސްޓިކާރއެއް ތަތްކުރެވިފައިވިއެވެ. ޕޯސްޓުން އައި މީހާ އެއާއެކީ މިރްޒާން ސޮއި ކުރަންވީ ގަނޑެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ. މިރްޒާން އެ ގަނޑުގައި ސޮއި...

4

އައްސައްޔިދާ އުއްމުކުލްޘޫމު ބިންތު މުޙައްމަދު صلّى اللّـه عليه وسلّم

އުއްމު ކުލްޘޫމު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާއަކީ ކައުއިތުރު ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم ގެ ތިންވަނަ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އެކަމަނާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަންމާފުޅަކީ އުއްމުލް މުއުމިނީން ޚަދީޖާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާއެވެ. އެކަމަނާ...

13

ހަދިޔާ (ތެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

“އަދި އެހެންނޫނަސް ﷲ ގެ ދީނަށް އުޅުމުން އަހަރެން އެއްވެސް ކަމަކުން މަޙްރޫމްވީއެއްނޫން. ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާފަދަ ގޮތްގޮތަށް އަހަންނަށް ތި ހުރިހާ ނިޢުމަތްތަކެއް މިހާރު ވެސް ލިބޭ. އަހަންނަށް ﷲ ދެއްވި އަތާއި...

32

ހަދިޔާ (ބައްތިރީސްވަނަ ބައި)

އެ ޕާރުސަލުގައިވީ މިރްޒާނާއި އަމްނާގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުވެ ދިޔަ ހަދިޔާތަކުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި ހުންނަ ދެކުލައެވެ. އަންހެން މީހާ އެއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި އޭގެ ކައިރީގައި ބޭއްވިފައި އޮތް ތުނި ތުނޑެއް ހުރި މާކަރެއް...

2

އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ކެތްތެރިކަން

އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ، ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމުގެފާނުގެ ނަސަބުފުޅުން ވަޑައިގެންނެވި ނަބީބޭކަލެކެވެ. މާތް الله سبحانه وتعالى، أيّوب عليه السّلام އަށް ވަނީ މިބިންމަތީގެ ހުރިހާ ނިޢުމަތެއްދެއްވާފައެވެ. މުދަލާއި ދަރީންދެއްވާފައެވެ. ޝާމްކަރައިގެ އުސްވާދީތަކާއި، ބާދިޔާތަކާއި...

7

މަރަށް ފިލަން ގޯތިގެދޮރުން ނިކުމެގެންދިޔަ ބައެއްގެ ވާހަކަ!

މޫސާގެފާނު އަވަހާރަވުމަށްފަހު ބަނީއިސްރާޢީލު ބާގައިގެ މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ނަބީކަމައިގެން ފޮނުއްވީ ޔޫޝަޢުގެފާނެވެ. ޔޫޝަޢުގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމުގައި ދުވަސްތަކެއް ވޭތުކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފެއްގެ ގޮތުން ދީނުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވީ كالب...

26

ހަދިޔާ (އެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

“ހުރިހާ އައިޓީ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް އައްޒާމް މި ޚިޔާރުކުރީ އައްޒާމް މި ކަންތަކަށް ކިހާ ޤާބިލުކަން އެނގޭތީ…..އަދި އެ ހެކަރުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ވިސްނައިދެވޭނެ މީހަކީ ވެސް އައްޒާމްކަން އެނގޭތީ.” އެ...