Category: ދީނީ

8

ހުޅުކޮޅު 29

“މިޔޮށް އައީނު..” ސައިކަލު ޕާކު ކޮށްލުމަށްފަހު ކަފި ހުރަސް މަތިން ހިނގާފައި އެމީހުން ތިބި ދިމާލަށް އަންނަމުން ދިޔަ ޒަޔާން ފެނި ޔައީޝް ހިނިތުން ވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެންމެންގެ މޫނުވެސް އުޖާލާވެގެން...

9

ކިރަން

ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން މަގުތައްވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން އެއިވޭ ބަރުގޮނުގެ އަޑުން ކަންފަތް ފަޅައިގެންދާވަރުވެއެވެ. އަހަރެންގެ އަވަސް ހިނގުން މަޑުޖެހިލީ މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައިވާ މާބަގީޗާ ލޮލުގައި އަޅައިގަތުމުންނެވެ. ހިތަށް ފިނިކަމެއް ހޯދުމަށް އެދެވުނުވަރުން...

67

ހުޅުކޮޅު 28

ވަރުބަލި ކަމާއެކު ގޮސް ގެއަށް ވަތް ޔައީޝްއަށް ހުރިތާ ހުއްޓިލެވުނީ ގޭތެރެއިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ.  މީހަކު ގެއަށް ގެންނަންޏާ އާންމުކޮށް ޒިވާ އޭނާ ގާތު އަބަދުވެސް ބުނާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހެނދުނު އޭނާ...

17

ފަރުދާ 3

ޖެހިގެންއައިދުވަހު އަރައިގެންއައި އިރާއެކީ ނަތާޝާ އަހަރެންގެ ގެއަށް ޒިޔާރާތްކުރިއެވެ. ބެލްޖެހުމުން ދޮރުހުޅުވީ އަހަންނެވެ. އަހަންނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުފެނި އޭނާހުރީ އަނގަ ހުޅުވިގޮތަށް ލައްޕާލަންވެސް ހަނދާންނެތިފައެވެ. އައީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރަކާއި އެއްކޮށޭ ބުނީ...

99

ހުޅުކޮޅު 27

ޒިވާ އާއި މައިހާ ސުމައްޔާ ގޮވައިގެން ކުރިން ދިޔައިރު ޔައިޝް އާއި ޒަޔާން އެމީހުންގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. އެންމެންގެ މޫނުމަތިވެސް ވަނީ މިލާ މޯޅިވެފައެވެ. ކާރަށް މައިހާ އަރައިފަ ސުމައްޔާ އަރުވަން އުޅެނިކޮށް...

34

ހުޅުކޮޅު 26

“މަންމާ ކިހިނެއް ވީ؟” ޒިވާވެސް ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން ސުމައްޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ.. މިހާރު އަށެއް ޖަހާ ބޮޑުވީ.. އަދިވެސް ބައްޕަ ނާދެޔޭ ގެޔަކަށް.. ކޮން އިރެއް މިހާރު.. މަންމަގެ ހިތް...

8

ފަރުދާ 1

އަހަރެން އިނީ މުސައްލަ މަތީގައެވެ. ދެއަތް އުފުލާލައިގެން الله ގެ ހަޟްރަތަށް ދުޢާ ދެންނެވުމުގައެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ ލޮލުން އޮހެމުންދިޔަ ކަރުނަ ކޯތާފަތް ފަހަނައަޅާގޮސް ދަތްދޮޅީގެ ކޮޅުން ތިކިޖަހަމުން ދިޔައެވެ. ތުންފަތުގައި މަޑު...

68

ހުޅުކޮޅު 25

“ކާރުގަ ދޯ ދާނީ މިއަދު.. ސައިކަލު ބުނީ ވަރުބައްޔޯ… ޔައި ކޮންމެދުވަހަކު އޭ މައްޗަށް އަރައިގެން އެތަށް އިރެއް ވާންދެން ދުއްވާތީ މިއަދު ހަވީރު ދުއްވާކަށް އޭގެ ސިއްޙަތެއް ތަނެއް ނުދެޔޯ.. އެހެން...

49

ހުޅުކޮޅު 24

ދެމީހުން އެހެން ތިއްބާ ޔައީޝްއަށް ފޯނުކޯލެއް އައެވެ. ޒިވާވެސް ޔައީޝްއާއި ކުޑަކޮށް ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. ޔައިޗް އޭނާގެ ޖީބުން ފޯނު ނެގުމަށްފަހު ސްކްރީނަށް ބަލައިލިއެވެ. އަދި ދެބުމަ ގާތްކޮށްލިއެވެ. ޔައީޝްގެ މޫނަށް އަރާ...

109

ހުޅުކޮޅު 23

“ޔާނީ ދައްކާ ވާހަކަ.. އާދެވުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ތިއުޅެނީ މިގެއިން ނުކައި ދާން.. އެހެނެއް ލާހިކެއް ނޫން ދާކަށް.. ބަނޑު ފުރޭވަރަށް ކާންދީފަ ފޮނުވާލާނީ.. ހެހެހެ..” ޒިވާ އަނެއްކާވެސް ހިނިތުންވަމުން ބުނެލިއެވެ. މިފަހަރު...

80

ހުޅުކޮޅު 22

ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓަށްފަހު ޔައީޝް އާއި ޒިވާ ފިޔަވާ އެންމެން ފުރާ މީހުންގެ ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދިޔައެވެ. ޔައީޝް އާއި ޒިވާވެސް އެމީހުންނަށް ހަނާ އަޅާލުމަށްފަހު މާލެ ދާންވެގެން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް...

105

ހުޅުކޮޅު 21

“އައިޝާއަށް ނުވަންޏާ އޯކޭ.. ޔައި ނަގާދީފާނަން..” ފުރަތަމަ ޔައީޝް ބުނި ބުނުމުން އައިޝާ ހިތްހަމަ ޖެހުނު ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އަނެއްކާވެސް ނުތަނަވަސްވާން ފެށިއެވެ. ޔައީޝް ހިނިތުން ވެލަމުން އޭނާގެ އަތް އައިޝާގެ...

61

ހުޅުކޮޅު 20

ހަވީރުވެގެން އައި އިރު ނުރީންމެންގެ ހިތުގައި ވަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ނަމަވެސް ޔައީޝްގެ ހިތަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ފޫހިކަމެވެ. އޭނާ އެދާ ގެއަކަށް ދަނިވެސް މަޖުބޫރުވެގެންނެވެ. ނޫންނަމަ އޭނާ މިގަޑީގަ ހުންނާނީ ކޮންމެވެސް އެހެން...

ހުޅުކޮޅު 19
70

ހުޅުކޮޅު 19

ދުވަސްތައް އެގޮތުގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފާއިތުވަމުން ދެއެވެ. އެންމެންވެސް އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމައިގެން އަލުން ކުރިއަށް ދެވޭތޯ ބެލިއެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އާ ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރަމުން ދިޔައި ފޯރީގައެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަޔަކު އަދިވެސް އުޅެމުން ދިޔައީ...

8

އަނބުގަހަށް އެރުމުން ލިބުން ލަނޑު

މިއީ ރޯދަމަހެއްގައި ކުއްޖަކު އަނބުގަހަކަށް އެރުމުން ދިމާވި ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި އުޅޭ ޝަރަފުގެ ޢުމުރަކީ އޭރު ބާރަ އަހަރެވެ.އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރު ޝަރަފު ފޫހިވެގެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިގެން...

80

ހުޅުކޮޅު 18

ދެންވެސް އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތީ އޮޕެރޭޝަން ތިއޭޓަރ އިން ޑޮކްޓަރުން ނިކުތުމުންނެވެ. ޒައިފް އަށާއި ނައިޝަމް އަށްވެސް އެދިމާލަށް ދުއްވައި ގަނެވުނީއެވެ. ޑޮކްޓަރ ދޭނެ ޖަވާބަކަށް ކެތް މަދުވެފައި ވާ ވަރުންނެވެ. ދަރިފުޅު...