Category: ދީނީ

12

ދުޢާ

ހުދުކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ފަޓުލޫނާއެކު ބެގީކުރުމަށްފަހު ކަޅުކުލައިގެ ދަބަހެއް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޕޭވްމަންޓަ މަތިން ހިނގާލައިފައި ދިޔައެވެ. ގަމީހުގެ އަތުކުރީ ގޮށް އަޅުވާލައިފައި ވާއިރު...

3

އާސިޔަތުގެފާނު 02

(ކުރީގެ އަދަދާގުޅޭ) ފިރުޢައުނުގެ ހުވަފެން ތަފްސީރުއް ޠަބަރީގައި ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެއްރެއަކު ފިރުޢައުނަށް ހުވަފެނެއްފެނުނެވެ. ބައިތުލް މަޤްދިސްއާ ދިމާއިން އަލިފާންގަނޑެއް ފާޅުވެ ބަނީ އިސްރާއީލުންގެ މީސްތަކުންދޫކޮށް ޤިބްތީންގެ މީހުން އަންދާލާތަނެވެ. މިޞްރުގެ މީސްތަކުންގެ ގެތަށްވެސް...

8

އާސިޔަތުގެފާނު 01

ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ މިތުރު ޞަޙާބީބޭކަލުންނާއެކު މަޖްލީސެއްގައި އިންނެވިއެވެ. އެހެން އިންނަވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ބަރަކާތްތެރި އަތްޕުޅުގެ އިނގިލިފުޅުތަކުން ހަތަރު ރޮނގެއް ބިމުގައި...

4

ޙަމްޒާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު

ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު حمزة رضى اللّـه عنه،ގެ ބައްޕާފުޅަކީ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم ގެ ލޮބުވެތި ކާފާފުޅު  عبد المطّلب (ޢަބްދުލް މުއްތަލިބު) ގެ ބޭފުޅެކެވެ. އިތުރު...

3

އައްސަކްރާން ބިން ޢަމްރޫ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު

އާދެ އިސްލާމީ ތާރީޚަށް ނަޒަރުހިންގާލާއިރު ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެ މަޝްޙޫރުކަން ގޮސްގުޅެނީ ތާރީޚުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޙާދިޘާއަކަށެވެ. ނުވަތަ އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި އެބޭފުޅަކު އަދާކުރައްވާފައިވާ ދައުރަކަށެވެ. ނުވަތަ އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައި އެބޭކަލަކު އަދާކުރައްވާފައިވާ ރޯލަކަށެވެ. އިސްލާމީ...

3

އުންމުލް މުއުމިނީން ޞަފިއްޔާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ

  ކައުއިތުރު ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު މަދީނާގައި ތިން ޤަބީލާއެއްގެ ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅުނެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްބަޔަކީ  ބަނުއްނަޟީރުވަންހައިގެ ޔަހޫދީންނެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި ދެފުށްދެގޮތްކަން އޭގެ އިންތިހާއަށް...

5

އުންމުލް މުއުމިނީން ޖުވައިރިއްޔާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ

  ކައުއިތުރު ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم އާއި މުސްލިމުންނަށް ދެކޮޅުވެރިވެ، ހަނގުރާމަކުރި އެއްބަޔަކީ މުޞްޠަލިޤުވަންހައިގެ މީސްތަކުންނެވެ. أمّ المؤمنين  جويرية بنت الحارث رضى اللّـه عنــها ގެ ބަފައިކަލުން الحارث...

1

ސަލާމްލެއްވި ޔޫނުސްގެފާނު 02

ޔޫނުސްގެފާނު ނައިނަވާ ދޫކޮށްވަޑައިގެންނެވުން يونس عليه السّلام އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުނަށް ކޯފާއިސްކުރައްވައި،ނައިނަވާއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ ރަށުގެ އަޙްލުވެރިންނަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާތް ﷲ ގެ ގަދަފަދަ އަޛާބު އަންނާނެކަމުގެ އިންޒާރުދެއްވުމަށްފަހުގައެވެ....

2

މީހުން ފާޑު ނުކިޔާގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްފަހަރަކު، މުސްކުޅި މީހަކު އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއެކުގައި ބާޒާރަށްދާން ނުކުމެއްޖެއެވެ. އޭގެ ދެބަފައިން ބާޒާރަށް ދިޔައީ ބާޒާރުން ގަންނަތަކެތި ގެއަށް ގެންނަން ފަސޭހައަކަށް އެބައިމީހުން ގެންގުޅޭ ހިމާރުވެސް ގޮވައިގެންނެވެ. އޭތީގެ ބުރަކަށި މައްޗަށް...

6

ސަލާމްލެއްވި ޔޫނުސްގެފާނު 01

يونس عليه السّلام يونس عليه السّلام އަކީ  داوود‎ عليه السّلام ޒަމާނަށްފަހުގައި ބަނީ އިސްރާއީލުބާގައިގެ މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވުނު ނަބީބޭކަލެކެވެ.އެކަލޭގެފާނު މާތް ﷲ ގެ ރިސާލަތު ބަޔާންކޮށްދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވީ عيسى...

1

ޒަކަރިއްޔާގެފާނާއި ޔަޙްޔާގެފާނު

ރިސާލަތު يحيى عليه السّلام ގެ ރިސާލަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ކީރިތި ޤުރުޢާނުން ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ރިސާލަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙަދީޘެއް ތިރުމިޒީގައި ރިވާވެގެންވެއެވެ. ނަބިއްޔާ صلّى اللّـه...

4

ހެޔޮ ބަދަލެއް!

أمّ المؤمنين السّيّدة عائشة رضى اللّـه عنــها އަކީ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم ގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޢިލްމުވެރި ކަމަނާއެވެ. އެކަމަނާއަކީ މުސްލިމުންގެ...

61

ހުޅުކޮޅު 42(ފަހުބައި)

ރައިފާ އޭތި މީތި ކިޔަމުން ދިޔައީ މައިހާ އިތުރަށް ރުޅި އަރުވާށެވެ. ކަން ވީވެސް އެހެންނެވެ. ހިނގަމުން ދިޔަ ކޮންމެ މިނެޓަކާއެކު މައިހާގެ ހިތުގައި އަނދަމުން ދިޔަ ނަފްރަތުގެ އަލިފާންގަޑު ބޮޑުވަމުން ދިޔައެވެ....

2

ޒަކަރިއްޔާގެފާނާއި ޔަޙްޔާގެފާނު 02

ދަރިކަލުދެއްވުން އެދިވަޑައިގެ ދުޢާފުޅު ކުރެއްވުން އެ މަންޒަރު زكريّا عليه السّلام އަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވުމުން مريم ގެފާނުފަދަ ޞާލިޙު ދަރިކަލަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ. އެހެނީ އެފަދަ ޞާލިހު ދަރިކަލުން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުމަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ...

29

ހުޅުކޮޅު 41

ދެއަތް އުރާލައިގެން ޕޭވްމަންޓް މަތީގައި ޒިވާ ހުރީ ވަރަށްވެސް ހަމަޖެހިލައިގެންނެވެ. ފިހާރައިގެ ދޮރު ކައިރީ އަރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުރި އިރު ޕޭވްމަންޓު މަތިން ހިނގާފައި ޒިވާގެ ފަހަތުން އަންނަ މީހުން އޭނާއަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ....

3

ރާމާމަކުނު ތަކަކަށް ބަދަލުކުރެވުނު ރަށުގެ މީހުންގެ ވާހަކަ

ޔަހޫދީންނަކީ މޫސާގެފާނަށް ތަބާވެ ތަޢުރާތަށް އީމާންވި މީސްތަކުންނެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ތަޢުރާތަށް އީމާންވެގެން އުޅޭކަމަށް ދަޢުވާކޮށް އުޅޭ މީހުންނެވެ. ޔަހޫދީންވަނީ އެބައިމީހުން މުޤައްދަސް ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ތަޢުރާތު އެތަށް ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް އޭގައިވާ...