Category: ދީނީ

7

ނޭނގި ޔާރު ވަކިވީ

އިރުގެ އަލިކަން ދުނިޔެއާ ވަކިވުމުގެ ނިޝާންތައް ހުރީ އުދަރެހުން ފެންނާށެވެ. އޮރެންޖުކުލައިގެ ވިލާތަކުގެ ހިޔަނިން ކަނޑުގެ ސަތަހަ ހީވަނީ ވިރުވާ އަޅާފައި އޮތް ރަންގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަނޑުގެ ރޯޅިތައް ކުރިއަށްވުރެ ފިނިވެފައި ބާރުހެން ހީވެއެވެ....

4

އިސްލާމްދީން ތިބާގެ ދެޙަޔާތަށް މަގުދައްކައިދޭނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަޖޫޖަހާ މަލާމާތްކޮށް ހަދާ މީހުންނަށް އަޅުގަޑު ނަފްރަތު ކުރަމެވެ. އަދި މިފަދަ މީހުންގެ އަޢުވާނުންގެގޮތުގައި އުޅޭމީހުންނަށްވެސް އަޅުގަޑު ނަފްރަތު ކުރަމެވެ. ތިބާ އިސްލާމްދީނަށް ނަފްރަތުކޮށް...

4

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ 03

(ކުރީގެ ޢަދަދާ ގުޅޭ) ވަފުދުތަކުގެ އަހަރު މަދީނާއަށް އައި ވަފުދުތަކުގެ ތެރޭގައި އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ ގެ ވަންހަފުޅުކަމުގައިވާ ހިލާލުވަންހައިގެ ވަފުދުވެސް ހިމެނުނެވެ. އެ ވަފުދުގައި  އެކަމަނާގެ އެއްބަނޑު...

12

އެ ސުވާލު

ޝީނާ އިނީ އޭނާގެ ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ޚިޔާލަކަށް ގެއްލިފައެވެ. އޭނާގެ ހަމަހިމޭން ތަނަވަސް ކޮޓަރީގައި އެލުވާފައި ހުރި، މަޑުނޫކުލައިގެ، މަޑު ސްޕޮންޖު ސީޓުގެ ހެއްލޭ ޖޯލީގައި، ހަމަޖެހިލައިގެން ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން...

ވާނަން އެކީ…2
19

ވާނަން އެކީ…2

ސިޓިންގ ރޫމުގެ ސޯފާގައި އިން ލީނާ ކެތްތެރިކަމާ އެކީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔައީ އޭނަގެ ފިރިމީހާއާއި ދަރިފުޅު އަންނާނެ އިރަކަށެވެ. އޭނަގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުންއައީ ދޮރުގެ ރަގަބީލުގެ އަޑުންނެވެ. ލީނާ އިފްރާއަށް ގޮވައިލާފައި ހިގައިގަތީ...

4

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ 02

ކީރިތި ރަސޫލާގެ އަރިހުގައި، އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާގެ ދިރިއުޅުއްވުން ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم، ޢުމްރަތުލް ޤަޟާއިން އެނބުރި މަދީނައަށް ވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ މިސްކިތްކޮޅު ކައިރީގައި އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ...

ވާނަން އެކީ…1
23

ވާނަން އެކީ…1

ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭއަށް ގެއްލިފައި އިން އިފްރާގެ ވިސްނުމުގައި ވަނީ މީގެ 2 އަހަރުކުރީގެ ހަދާންތަކެވެ. އެއީ ކޮންފަދަ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އެއުފާވެރިކަން ވަނީ އޭނަޔާ އަލްވަދާއު...

1

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންޙާ 01

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންޙާއަކީ، ހިލާލުވަންހައިގެ ބޭކަނބަލެކެވެ. ބައްޕާފުޅަކީ އެވަންހައިގެ ބޮޑެއްކަމުގައިވާ حَارِث بن حَزْن އެވެ. އެމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ ޔަމަނުކަރައިގެ ޙިމްޔަރުވަންހައިގެ ބޭކަނބަލެކެވެ. ނަންފުޅަކީ، ހިންދު ބިންތު ޢައުފެވެ....

3

މާތްﷲ ގެ އަމުރުފުޅަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުން ބަދަލުކުރެއްވީ ރާމާމަކުނުތަކަކަށް

ޔަހޫދީންނަކީ މޫސާގެފާނަށް ތަބާވެ ތަޢުރާތަށް އީމާންވި މީސްތަކުންނެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ތަޢުރާތަށް އީމާންވެގެން އުޅޭކަމަށް ދަޢުވާކޮށް އުޅޭ މީހުންނެވެ. ޔަހޫދީންވަނީ އެބައިމީހުން މުޤައްދަސް ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ތަޢުރާތު އެތަށް ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް އޭގައިވާ...

34

ހަދިޔާ (ފަހުބައި)

އެއީ މަންހާގެ ފަރާތުން އައި މެސެޖެކެވެ. މަންހާވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އޭނައަށް ގުޅާލުމަށް އެދިފައެވެ. ބަލާބެލުމަށް މަންހާ އެ މެސެޖުކުރީ ބޮޑު ކަމަކުހެން ހީވިއެވެ. އެހެނަސް މަންހާ މާޝާއާއި ބައްދަލު ނުވާތާވެސް ވަނީ...

4

ސީދާ މަގައް ނުދިޔާމަ… ޓުރެއިލަރ….

ރާއިފާ:[ރާއީ]ރަޝީދާގެ ދަރި… ރާންގެ ލޯބިވެރިޔާ އުމުރުން 18އަހަރު… އެލީޝާގެ އެކުވެރިޔާ… ރާޝިިދު ރާއިފާގެ ބައްޕަ އެލީޝާ:{އެލީ} އާތިފާގެ ދަރި… އާނިޝްގެ ލޯބިވެރިޔާ…އުމުރުން 18 އަހަރު.. ރާއިފާގެ އެކުވެރިޔާާ..ބައްޕަ އަހުމަދު… އާނިޝް:[އާން] އަޒީމާގެ ދަރި….....

5

“އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”

އެއްފަހަރަކު ޒުވާން ފިރިހެނަކު އައިސް ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم  ގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ. “އަޅުގަނޑަށް ޒިނޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވަފާނުތޯއެވެ؟”  އޭނާ އެހެން ދެންނެވުމުން އިތުރު ސާހިބާ صلّى اللّـه...

68

ޝަބްނަމް

އަކީގެ ފުރަތަމަ ދިގުވާހަކަ “ޝަބްނަމް” އަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…. ވާހަކައިގެ ކެރެކްޓާރސް ތައް:- ޝަބްނަމް: އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ލޯބިކުރާ ފަގީރު ބަލި އަދި ދީންވެރި ކުއްޖެއް (ވިކްޔަންގެ އަނބިމީހާ) ވިކްޔަން: މުއްސަނދި ރީތިކަމަށް ލޯބިކުރާ އެހެންނަމަވެސް ހިތްތިރި ކުއްޖެއް:( ޝަބްނަމްގެ ފިރިމީހާ އަދި ޝެރީގެ ލޯބިވެރިޔާ) ވިޝްކާ: ވިކްޔަންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އަދި ޝަރަފްގެ ލޯބިވެރިޔާ ޝަރަފް: ޝެރީގެ ދެބޭންގެދެދަރި ކޮއްކޮ އަދި ވިޝްކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޝެރީ: ރީތި ފޮނިބޮޑު އަދި މުއްސަނދި ކުއްޖެއް ( ވިކްޔަންގެ ލޯބިވެރިޔާ) މޫސާމަނިކު: ޝަބްނަމްގެ ކާފަ ޝިޔާމް: ވިކްޔަންގެ ބައްޕަ ވިމްލާ: ވިކްޔަންގެ މަންމަ ޒައިރާ:  އަރުޝަލްގެ އަނބިމީހާ އަދި ޝެރީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަރުޝަލް: ޒައިރާގެ ފިރިމީހާ އަދި ވިކްޔަންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!! އިންޝާﷲ ވަރަށް އަވަހަށް!!   ކޮންމެ ކެރެކްޓާ އަކާ ގުޅޭ ފިލްމީ އެހެންނޫނީ ޓެލެވިޟަން ތަރިއެއްގެ ނަން ބުނެލަދީފިއްޔާ އަކީއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ/ ” ބޮލީވުޑް، ހޮލީވުޑް، ޓަރކިޝް އަދި ކޮރިއަން ވިޔަސް އޯކޭ… (:...

19

ހަދިޔާ (ސަތުތިރީސްވަނަ ބައި)

“ލައްބަ ކާފާ. މާތް ﷲ އަހަންނަށް މި އިމްތިޙާން ކުރިމަތިކުރެއްވީ އަހަރެންގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށްވާނަމަ އަހަރެން ނުގުޑާ ޢަޒުމެއްގައި ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށްޓަކައި ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން. މާތް ﷲ...

18

ހަދިޔާ (ސަތިރީސްވަނަ ބައި)

“މާޝާ ވަނީ އެހެން ކުއްޖަކާ ގުޅެން އެއްބަސްވެފަ.” ލަތީފް އިއްވާލި ވާހަކައިން އައްޒާމްގެ ހިތް ހުއްޓުމަކަށް އައިހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. ނޭވާ މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ ހިނދު މޭގައި ރިހުމެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. އަރުތެރެ...

9

ޖުލައިބީބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު

جُلَيْبِيب رضى اللّـه عنه، (ޖުލައިބީބު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު) އަކީ ކައުސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم، ގެ ޞަޙާބީބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލެކެވެ. ނުހަނު ދަރަޖަ މަތިވެރި ޞަޙާބީބޭކަލެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ...