Author: ifoo

124

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 61 (ފަހުބައި)

ނާއިލް ފެނުމާއެކު އެވަގުތުކޮޅުވެސް އަޝްރާ ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. ޒަހާ އޭނަގެ ކޮނޑުގައި ކޮށްޓާލަމުން ދާށޭ ބުނުމާއެކު އަޝްރާ މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ނާއިލްގެ ގާތަށް ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އޭރު އޭނަގެ ހިތް ދިޔައީ ނުހަނު...

102

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 60

އިއާން އެމަލުގައި އޭނަގެ ތުންފަތުގައި ޖައްސާ ބޮސްދިނުމަށްފަހު މިންހާގެ ތުނި ތުންފަތުގައި އެމަލުން ފިރުމާލިއެވެ. ލަދުން މިންހާގެ މޫނަށް ޖަންބުކުލަ ވެރިވިއިރު އިއާން ދިއްކޮށްލި މަލުގައި ހިފަމުން އަވަހަށް ދުރުވެލިއެވެ. އެވަގުތު އިއާން...

76

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 59

ދެލޯ މަރާ ތަގުޅިކޮށްގެން ހުރި އަޝްރާއަށް އިތުރު ސިހުމެއް ލިބިގެން ދިޔައީ ލުއްކެއްޖަހާ ނާއިލް އޭނަގެ އަތުތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްލުމުންނެވެ. އެވަގުތު ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން އަޝްރާއަށް ނާއިލްގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނެވެ. ނާއިލްގެ ދެލޮލުގައިވި އަސަރަކުން...

94

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 58

އިއާން މިންހާގެ އިންތިޒާރުގައި ކާރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން އިނެވެ. މާގިނައިރަކު އިންތިޒާރު ކުރާކަށް ނުޖެހުނެވެ. ގޭގެ ބޮޑު ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ބޭރަށް ނިކުން މިންހާ ފެނި އިއާންގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ...

69

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 57

ހަރަކާތެއް ގެންނަން ނޭނގިފައި ނާއިލްއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި އަޝްރާއަށް ސިހުންގެނުވީ އޭނަގެ ހަށިގަނޑުގައި ނާއިލް ނުހަނު ބާރަށް ބައްދާލުމުންނެވެ. އެވަގުތު އަޝްރާއަށް ހީވީ އޭނަގެ ނޭވާވެސް އެތެރޭގައި ތާށިވީހެންނެވެ. އޭނަގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން...

90

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 56

” ދާތަނެއް އިނގޭނެ އަދި… ކަމް އެންޑް ސިޓް… ” ކާރުގެ ދޮރުފަތް ހުޅުވާލާ އެރުމަށް އިޝާރާތްކުރަމުން އިއާން މިހެން ބުނުމާއެކު މިންހާ ކާރަށް އެރިއެވެ. އިއާންވެސް ޑްރައިވަރު ސީޓަށް އަރައި މިންހާއަށް...

83

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 55

” ނުދާނަން… އަހަރެން އެކަނިވެސް ގޮސްފާނަށް ގެއަށް… ” އަޝްރާ ގޮތްދޫކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އޭނާ ނާއިލްއަށް ފަސްދީ ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިންތަނާ ނާއިލް އައިސް ކޮށްލި ކަމަކުން ލިބުނު ސިހުމުގައި އަޝްރާއަށް ދެލޯ...

91

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 54

” ކީއްވެ… އަހަރެންނަށް ވީކިހިނެއްތޯ ނާއިލް އެހާ ބަލަން ބޭނުންވީ ކީއްވެ… ކީއްވެ އެހާ ހިތްނުތަނަވަސްވީ… ކީއްވެ އެހާވަރަށް އަހަރެންނަށް ކެއަރ ކުރަނީ… ބުނެބަލަ… އަހަރެން ސަބަބު އެނގެން ބޭނުން… ” ކަރުނައިން...

73

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 53

އަޝްރާ ހުރީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައޭ ހިތާ ނާއިލް އެހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެއްކީ ހިތާ ދެކޮޅަށެވެ. ހަގީގަތަކީ އެވަގުތުކޮޅު ވެެގެން ދިޔައީ އޭނައަށްވެސް ވަރަށް ޚާއްސަ ވަގުތުކޮޅަކަށެވެ. އެގާތް ކަމަށް މިހާރުވެސް އޭނަގެ ހިތް އެދެއެވެ....

61

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 52

” ދެން އަހަރުމެން ދެމީހުން… އަހަރެމެން ދެމީހުނަށްވެސް ވަރަށް ގިނައިން ޓައިމް ސްޕެންޑް ކުރެވޭ… އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ދެމެދު ސްޕެޝަލް ގުޅުމެެއްތަ އޮންނަނީ… މޯރް ދޭން ފްރެންޑްޝިޕް…” އިއާން ސުވާލުކުރާ ފަދައިން އަހާލިއެވެ....

62

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 51

އަޝްރާ ދިޔުމުން ނާއިލް އޭނަގެ ގޮނޑީގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލާ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ޚުދު އޭނައަށްވެސް މިކުރެވޭ އިހުސާސްތަކެއް ނޭނގެއެވެ. އެނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ އޭނައަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނުވައިފިކަމެވެ. ތާއަބަދުމެ އޭނަގެ ދެލޯ އެދި...

79

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 50

ނާއިލްގެ އަތުގެ ބީހުން އިހުސާސްވި އަޝްރާއަށް ދެލޯ އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަގުޅިކޮށްލާ ދެއަތް މުއްކަވާލެވުނެވެ. އެވަގުތު ހީވީ ނޭވާވެސް އެތެރޭގައި ތާށިވީހެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދެމީހުނަށްވެސް ސިހިފާ ތެޅިގަނެވުނީ ކެބިންގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި...

86

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 49

މިންހާގެ އެސުވާލުން އޭނައަށް ބުނެވުނީ ބުނަން ނުވާވަރުގެ ވާހަކައެއްކަން އަޝްރާއަށް ވިސްނުނެވެ. އޭނާ ވާނީ އިއާން ގާތު މިންހާއަށް އެވާހަކަ ނާންގަން ވަޢުދުވެފައެވެ. އެހެނަސް ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައި އެވާހަކަތައް އޭނަގެ ދުލާއި ހަމައަށް...

62

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 48

ފްރިޖާއި ކައިރިވެލާ އޭގެން ދެފުޅި ފެންޓާ އާއި ކޯކު ފުޅިއެއް ނަގައި ކައިރީގައި ހުރި ހަރުގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ފްރިޖް ލައްޕާލަމުން ފަސްއެނބުރުނު މިންހާ ސިހުނީ ދާދި ގާތުން ފެނުނު ސޫރައަކުންނެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި...

57

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 47

ނުހަނު މަސައްކަތުން އަޝްރާއަށް ފޯނުގައި އަތްލެވުނެވެ. ނާއިލް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު އަޝްރާގެ އަތުން ފޯނު ދަމައިގަތެވެ. ނާއިލް މާބާރަށް ދަމައިގަތުމުން އަޝްރާ އައިސް ޖެހުނީ ނާއިލްގެ ހަށިގަނޑުގައެެވެ. އެވަގުތު ނާއިލްވެސް ހުރީ އެނދާއި ޖެހިފަކަމުން...

49

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 46

ޝަމްހާ އާއި ދިމާލަށް ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެ އަލޫފް ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ޝަމްހާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެދެލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވީ ދެން އަލޫފް ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު ހިތުގައި...