Author: ifoo

40

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 29

މިންހާގެ އެފެނިލުމާއެކު އެޒުވާނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ހިޞާރުކޮށްފައި ވަނީ މިންހާގެ ތަސްވީރުތަކުންނެވެ. މިރޭގެ ނިދިވެސް ވަނީ އޭނަ އާ އެތައް ހާސް މޭލެެއް ދުރުގައެވެ. ލޯ މަރާލާއިރަށް ސިފަވަނީ މިންހާގެ ހިތްގައިމު ސޫރައެވެ....

67

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 28

ހަތް އަހަރު ފަސް………. ކަޅު ކުލައިގެ ޓެކްސީ އައިސް މަޑުކޮށްލީ ފަސް ބުރިއަށް ނަގާފައިވި އިމާރާތެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ޓެކްސީ މަޑުކޮށްލުމާއެކު އޭގައި އިން އަންހެން ކުއްޖާ ޓެކްސީގެ ޑްރައިވަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ޓެކްސީއިން...

44

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 27

ޝާއިފްގެ މޫނުގައިވި އަސަރަކުން އަޝްރާގެ ހިތް ބިރުގަތެވެ. އޭނައަށް ހިންދިރުވާލަމުން މަޑުމަޑުން ޝާއިފްގެ ނަން ކިޔާލެވުނެވެ. ” ޝާއިފް… ޝާއިފް ތިހީކުރާ ކަހަލަ ކަ… ” ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުނު އަޝްރާގެ ވާހަކަ...

43

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 26

” އިނަފް… ދިސް އީޒް އިނަފް… ” އެމީހުންގެ ގާތަށް ދެފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އަޅާލަމުން ދެދަތްޕިލަ ޖައްސާ ބާރުކޮށްލަމުން މިންހާ ބުނުމާއެކު ވަގުތުން އެތިން މީހުންގެ ހުނުން ހުއްޓުނުއިރު އަޝްރާގެ ތުންފަތުގައިވީ ލުއި...

32

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 25

ލަވަ ކިޔަމުންދިޔަ ވަރަކަށް ހިތަށް ކޮށްފައިވި އަސަރަކުން އިއާންގެ އަސަރުގަދަ ދެލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން އިއާން އެދަނީ އޭނަގެ ހިތުގެ ޝަކުވާ ލަވައެއްގެ ސިފައިގައި ބޭރުކުރަމުންނެވެ. އިއާން އެރޭ...

42

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 24

އިވުނު ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން މިންހާގެ ސިކުނޑި އެވަގުތައް މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލާފައިވި ފަދައެވެ. ބޮޑުވެފައިވި ދެލޮލުން އިއާންއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީގައި މިންހާއަށް ހުރެވުނެވެ. އަދިވެސް ހީވަނީ އިއާންގެ ދުލުން ބުނެލި ޖުމްލަތައް...

36

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 23

ނާއިލްގެ ފޯނު ކޯލު ނިންމާލުމަށްފަހު އިޝާ ނަމާދު ވަގުތު ވަންދެން ފޮތް ކިޔަން އިނުމަށްފަހު ބަންގި ގޮވުމުން މިންހާ ނަމާދުކޮށްގެން ސުކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވިއެވެ. ތައްޔާރުވެގެން ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށްފަހު މަންމައާއެކު ގަޑި ޖެހެންވާއިރަށް...

38

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 22

އިތުރު ގަޑީގައިވެސް މިންހާއަށް އޭނަގެ ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން ކިޔެވުމަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަލޫފް އާއި ޝަމްހާ އާއި ދެމެދު ބަދަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ހިނިތުންވުންތަކާއި އެކަކު އަނެކަކާއި ބަދަލުކުރެވެމުންދިޔަ ނަޒަރުތަކުން މިންހާގެ ހިތުގައި...

31

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 21

އަލޫފްގެ އެވާހަތަކުން ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ޝަމްހާގެ ތުންފަތަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. ދެން އޭނައަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ކުރިއަށް ކުރަން އޮތް ކަމެއް ކުރާނީ ދެން އަލޫފްއެވެ. ކާމިޔާބީގެ ހިނިތުންވުމެއް...

24

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 20

އެކުވެރިން އޭނަދެކެ ވާ ލޯބި އިހުސާސްވުމުން އޭނާ ވަރަށް އުފާވިއެވެ. އޭނަދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ އާއިލާއެއްވެސް ވެއެވެ. އެހެނަސް ލޯބިވާ ބައިވެރިއެއް ނެތެވެ. ސުވާލަކީ އާއިލާ އާއި އެކުވެރިންގެ ފަރާތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް...

26

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 19

މަޑުމަޑުން ތިރިއަށް ފޭބިއިރު ސިޓިންރޫމުގައިވެސް އެއްވެސް މީހެެއްގެ ހިލަމެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެންވެސް އެބައެއްގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ނިދީކަން ޔަގީންވުމުން މިންހާގެ ހިތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި ގޮސް...

32

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 18

ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުން މިންހާ ހުރީ ވިސްނަންވީ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ބާރު މިނެއްގައި ހިތް ތެޅެމުން ދިޔައިރު އެހިތް އެދެނީ އަދިވެސް ކުރިއަށް ހިނގުމަށެެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ހިތް ބުނަނީ އެތަނާ...

36

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 17

ހިނގަމުން ދިޔަ މިންހާ އާއި އަޝްރާގެ ހިނގުން ހުއްޓުނީ ރުންކުރު ގޮތަކަށް ފަަހަތުން މީހަކު މިންހާގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ. ފަސްއެނބުރި ބަލައިލުއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި އީލާފް އާއި ޝަމްހާ ފެނި ދެމީހުނަށްވެސް ހައިރާންކަން...

35

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 16

” އަހަރެން މަތިން ހަނދާންކުރަނީތަ… ނޫނީ އަހަރެންނާއެކު ހޭދަކުރެވުނު އެ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅު މަތިންތަ… ” އެމީހަކު އޭނަގެ ގައިގައި މޫނު ޖައްސާލައިގެން ހުރެ ބުނެލި ބަސްތަކުން އަލޫފްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ....

37

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 15

އިރުއޮއްސެން ގާތްވުމުން ތިން މީހުންވެސް ވަކިވީ ރޭގަނޑު ބައްދަލުވުމަށް ނިންމުމަށްފަހުއެވެ. މިންހާ ގެއަށް އައިސް ވަންއިރު ސިޓިން ރޫމުގައި އޭނަގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ތިއްބެވެ. އޭނަވެސް ގޮސް ސިޓިން  ރޫމު ސޯފާގައި...

33

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 14

އާދޭހުގެ ރާގެއްގައި އަލޫފް ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް އަޑު އަހަމުން ދިޔަ އީލާފްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައެވެ. އެވަގުތު އޭނަގެ ހިތް ދޮންބެގެ އެދުން އިސްކޮށް އެގުޅުމަށް ހިތުން ރުހުމަށް އެދެން ފެށިއެވެ....