Author: ifoo

14

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 7

މިންހާ ގޮސް އަޝްރާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު އަޝްރާ ކޮޓަރީގައި ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުއްޓެވެ. އޭނަގެ މޫނު މަތިން ނުތަނަވަސްކަން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ” އަޝޫ… ކިހިނެއްވީ ހާދަ ހާސްވެފަ… ”...

19

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 6

އިތުރަށް އެވާހަކަތައް އަޑު އަހާ މަންޒަރުތައް ބަލާނެހާ ހިތްވަރު ނެތުމާއެކު ކަރުނަވީ ދެލޮލާއެކު އެތަނުން ދިއުމަށް ފަސްއެނބުރި ހިނގައިގަތް އިއާންގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު ހުއްޓުން އެރީ އޭނަ އެހާލުގައި ހުއްޓާ އިތުރު މީހަކަށް...

20

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 5

އަޝްރާގެ އެ ހިމޭންކަމުގެ ސަބަބުން އިއާންގެ ހިތުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން ހިނދެއް ހިނދަކަށް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ” އަޝޫ… ދޮންބެއަށް މިހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށްތަ… ” އަޝްރާ އަދިވެސް އެެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުންނަން ފެށުމުން...

16

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 4

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް މުބާރާތްތައް ފެށެން ދެދުވަހަށް ވެއްޖެއެވެ. ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ދިޔައީ ފަރިތަކުރުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ފަހު ދެދުވަހަށް ވުމުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ކޮންމެ ހައުސްއަކުންވެސް...

21

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 3

ދެމީހުންވެސް ގެއިން ނިކުމެ ސުކޫލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔަ އަޝްރާ އާއި މިންހާ ފަހަތަށް ބަލައިލީ މީހަކު ތުމުން ފުމެލި އަޑުއިވުމުންނެވެ. ފަހަތަށް ބަލައިލިއިރު ރަތް ކުލައިގެ ގަމީހަކާއެކު ކަޅު ކުލައިގެ...

33

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 2

ސިޑިން މައްޗަށް އަރަމުން ދިޔަ މިންހާއަށް ފައި އެޅުނު ގޮތަކުން ފަހަތަށް ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. ސިޑިން ވެއްޓިއްޖެނަމަ ވާނެ ތަދު ހިތަށް އެރުމާއެކު މިންހާއަށް އޭނަގެ ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. އެހެނަސް ވެއްޓުމުގެ...

33

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 1

ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. މުޅި ކޮޓަރި ތެރެއަށްވެސް ވެރިވެފައިވަނީ މަރުފަދަ ހިމޭންކަމެކެވެ. ދަނބު ކުލައިގެ ނިދާ ބޮކީގެ ފަނޑު އަލީގައި އަރާމުކޮށް ނިދާލައިފައި އޮތް އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނު މަތިން ފެންނަމުން ދަނީ...

12

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ ( ޓްރެއިލާ )

ލޮއެބަކީ ހިތުގައި އުފެދޭ ޖަޒުބާތެކެވެ. އެއީ ވަރަށް ފޮނި އިހުސާސެކެވެ. ދުވަސްވީ އެކުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އިއާންއަށް މިންހާދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެއެވެ. އެހެނަސް އޭރު މިންހާގެ ހިތުން ވަނީ އަލޫފްއަށް ޖާގަދެވިފައެވެ. އެމީހަކު އެންމެ ލޯބިވާ...

46

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 49 ( ފަހުބައި )

އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ފިކުރެއްނެތި ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ސިޓިން ރޫމަށް ނިކުން އައިލީންއަށް ހައިރާންކަން ލިބިގެން ދިޔައީ ކުރަމަތިން ފެނުނު މަންޒަރުންނެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި އެއްފައި މައްޗަށް ތިރިވެ އެއިނީ ޔޫހާންއެވެ. ”...

19

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 48

ގޭގެ ދޮރުން ނިކުމެ ނިކުމެ ހުއްޓާ ބާރު ހިނގުމުގައި އައިސް ޔޫހާން އައިލީންގެ އަތުގައި ހިފާ ގެނެސް ފާރުގައި ޖައްސާ ނުދެވޭނެހެން ހިފެހެއްޓިއެވެ. އެފަދަ ކަމަކަށް ނުވިސްނާ ހުރި އައިލީންގެ ދެލޯ ހުރީ...

36

އިންތިޒާރުގަައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 47

ރިފްޝާ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ޝައުނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާއިމެދު ވިސްނަން ހުއްޓެވެ. ” ރިފޫ… ދެން ދޭ އައިލީ ގާތު ސޮރީ އޭ ބުނަން… އައިލީ ވަރަށް ދެރަވެފަ ހުންނާނީ ރިފޫ އެހެން ރުޅި އައިއްސަ...

25

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 46

ބެލްކަނީގެ ދޮރު ކައިރީގައި މަންޒަރު ބަލަން ހުރި ރިފްޝާ އާއި ޝައުނާވެސް ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ. ދުވަހަކުވެސް އައިލީންގެ ފަރާތުން ނުފެންނަ ފަދަ ސިފައެއް ފެނިގެން ދިޔުމުން ދެމީހުންވެސް ތިބީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ....

37

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 45

އައިލީން ތީ ކާކުތޯ ސުވާލުކުރުމާއެކު އެކޮޅުން ދިން ޖަވާބުން އައިލީން ލާއުޅުނު ނޭވާވެސް ހީވީ ތާށިވީހެންނެވެ. ވަގުތުން އޭނަގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުނެވެ. ހިތް ނުތަނަވަސްވެރިކަމުން ވަށާލިއެވެ. ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. އެކޮޅުން...

23

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 44

އެކަކު އަނެކަކުގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން ތިބި ގޮތުން ދެހިތުގައިވެސް އެކަކު އަނެކަކަށްޓަކައިވާ ލޯބި ހާމަކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ. ޔޫހާން މަޑުމަޑުން އައިލީން އޭނަގެ ގަޔާއި ދުރުކޮށްލިއެވެ. ”އައިލީ… ނޯ މޭޓާ ވަޓް ހެޕެން، ޔޫ...

36

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 43

ހިތުގެ ހިނގުން އަވަސްވެ އަތް ފައި ފިނިވިކަމުގެ އިހުސާސެއް އައިލީންއަށް ކުރެވުނެވެ. ޔޫހާން އައިލީންގެ ދަތްދޮޅީގައި ހިފައި ކައިރިކޮށްލި ވަގުތު އައިލީންއަށް ބޭއިހްތިޔާރުގައި ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. އެއާއެކު ޔޫހާންގެ ތުންފަތަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް...

13

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 42

ސައިޑް ކަބަޑު މަތީގައި އިން ސޯނާ ގަޑިން އެލާމްވާ އަޑަށް ނިދާފައި އޮތް ޔޫހާންއަށް ހޭލެވުނެވެ. އޭނާ ސޯނާ ގަޑި އޮފްކޮށްލުމަށްފަހު ކަންނެއްކަމާއެކު ދެލޯ ހުޅުވާލަމުން މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއެވެ. އެނދުން ތެދުވެ ފެންވަރާ...