Author: ifoo

26

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 14

ފޯނާ ކުޅެން އިނދެފާ އޭނާ ޔަނާލްއާ ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް ޔަނާލްގެ ޚަބަރެއްނުވުމުން އިކާން އިސްއުފުލާ ބަލައިލި ވަގުތު ނިދިފައި އޮތް ޔަނާލް ފެނި އިކާންއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް އެމޫނަށް ބަލަހައްޓާއިގެން އިނުމަށްފަހު އިކާންއަށް...

23

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 13

ދެލޯ މެރެމުންދިޔަ ޔަނާލް ފެނި އިކާންއަށް ޔަނާލްގެ ނަމުން ގޮވާލާ ދުވެފައި ގޮސް ޔަނާލްގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނީ ކިރިޔާއެވެ. އޭރު ޔަނާލްގެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއްނެތެވެ. ދެލޯ މެރިފައިވީއިރު މޫނު މަތީގައިވީ ވަރުބަލިކަމެވެ....

20

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 12

ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއެކު ޔަލްވީ އެއަންހެން ކުއްޖާގެ ކޮލުގައި މަޑުމަޑުން ހިފާލިއެވެ. އެވަގުތު އެއަންހެން ކުއްޖާގެ ތުންފަތަށްވެސް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. ” ރާއްކޯ… ” އިވިގެންދިޔަ އަޑާއެކު ޔަލްވީ އާއި ރާޔާއަށް އެކުއެކީގައި އަޑު...

24

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 11

އަޒްހަދުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދެއްނުދީ އިންނަމަވެސް ނަފީސާގެ މޫނު މަތިން ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ކުލަވަރުތައް ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. ދިމްނާ އަވަސް އަވަސްކޮށްލައިގެން ނުކުތީ އޭނާ އިނުމުން އެމައްސަލަ އިތުރަށް ހޫނުވެދާނެތީއެވެ. ހުކުރުން ފައިބައިގެން ކާރުގައި ގޭގެ...

20

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 10

އާކިފްގެ ވާހަކަތަކުން ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ހަފްޒާވެސް ހިނިތުންވެލަމުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އިކާން އާއި މަލްހާގެ ގުޅުމުގެ ކަންކަން ނޭނގިތިބެ އެދެމީހުން ދަނީ އެދެކުދިންނަށްޓަކައި އެތައް ހުވަފެންތަކެެއް ދެކެމުންނެވެ. އެތައް އުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ސައިބޮއެގެން...

17

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 09

” ޑެޑީ… ” އެތެރެއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލުމާއެކު ސިޓިންރޫމު ސޯފާގައި ކުޅޭ އެއްޗެހިތަކެއް ހިފައިގެން ކުޅެން އިން ފަސް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ އެޒުވާނާ ފެނިފާ ގޮވާލިއެވެ. އެއަޑަށް އިސްއުފުލާ ބަލައިލި...

15

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 08

ޔަނާލްގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން އޭނަގެ ހަޔާތުގައި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް އިކާންއަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަންތައްތަކެއް އިކާންގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔައެވެ. އޭނަގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވީވެސް އެވިސްނުންތަކުގައި އޮތްވައެވެ....

12

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 07

ދާނިޝް ފެނުމާއެކު ހަނދާންކުރަން ބޭނުންނުވާ އެތައް ހަނދާންތަކުން ޔަނާލް ވަށާލިފަދައެވެ. ހިތަށްވެރިވި ސޫރައާއެކު ޔަނާލްއަށް ފަހަތަށް ދެފިޔަވަޅު އަޅާލަމުން ފަސްއެނބުރި އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ހިނގައިގަނެވުނެވެ. އޭރު އެހިތުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މޫނު...

32

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 06

” އިކާން… ” ގޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ނަޒަރު ހުއްޓަމުންދިޔަ ޔަނާލްއަށް އާކިފްގެ ދުލުން އިކާންގެ ނަން އިވުނު ވަގުތު އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާނުލައި ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އެހެނަސް ދޮރާއި ދިމާލުގައި އެކަކުވެސް...

17

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 05

ފޯނު ސްކްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ އިކާންގެ ހަރަކާތްތައް ފެނުނު ފޮޓޯއަކުން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުނެވެ. ފުރަތަމަ ސިކުންތުގައި ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައިރު އިކާންގެ މޫނު މަތީގައިވީ ގަބޫލުކުރަންދަތިވެފައިވި އަސަރުތަކެކެވެ. އެދެލޮލުގައި އެތައް ޝަކުވާއެއްވީއިރު މަޑުމަޑުން ދެބުމަ...

47

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 04

އޮފީހަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ގޮސް ކާލާނެ ލުއި އެއްޗެއް ގަނެލުމަށް ދިމްނާ ކައިރީގައި ހުރި ފިހާރައަކަށް ވަނެވެ. ތަފާތު އެކި ލުއި ކާނާތައް ބެހެއްޓިފައިވި ހަރުތައް ބަލަމުންދިޔަ ދިމްނާ ސިހުނީ ކުއްލިއަކަށް މީހަކު...

27

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 03

މީޓިން ރޫމުން ނުކުމެ ކުރިއަށް ހިނގައިގަން ވަގުތުވީ ބޭރުން އައި އިކާންވެސް މީޓިން ރޫމަށް ވަން ވަގުތަށެވެ. އެވަގުތު އިކާންގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖެހި ބެލެންސް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ޔަނާލް ފަހަތަށް ވެއްޓެން ދިޔައެވެ....

51

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 02

އަލަށް ދިމާވި މިއަންހެން ކުއްޖާގެ ދެލޮލުން ފެނިލި ވޭނާއި ރިހުމުން އެއަންހެން ކުއްޖާ ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ފުންމިން ނޭނގޭ ހިތާމަ ދެނެގަތުމަށް އެއަންހެން ކުއްޖާ އާއިމެދު އިކާންގެ ހިތުގައި ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދުނީ ބަސްބުނާހާ ކުޑަ...

57

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 01

އެއަރޕޯޓުގެ އެރައިވަލްސް ގޭޓުން ނުކުން ޒުވާނާއަށް ގިނަ އަންހެން ކުދިންގެ ލޯތައް އަމާޒުވެފާވެއެވެ. އަޅި ކުލައިގެ އަތް ދިގު ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ސްކިނީގައި ހުރިއިރު ރީތި ވަރަކަށް ކޮށާލާފައިވި ބޮލުގެ އިސްތަށިކޮޅު...

125

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 61 (ފަހުބައި)

ނާއިލް ފެނުމާއެކު އެވަގުތުކޮޅުވެސް އަޝްރާ ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. ޒަހާ އޭނަގެ ކޮނޑުގައި ކޮށްޓާލަމުން ދާށޭ ބުނުމާއެކު އަޝްރާ މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ނާއިލްގެ ގާތަށް ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އޭރު އޭނަގެ ހިތް ދިޔައީ ނުހަނު...

103

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 60

އިއާން އެމަލުގައި އޭނަގެ ތުންފަތުގައި ޖައްސާ ބޮސްދިނުމަށްފަހު މިންހާގެ ތުނި ތުންފަތުގައި އެމަލުން ފިރުމާލިއެވެ. ލަދުން މިންހާގެ މޫނަށް ޖަންބުކުލަ ވެރިވިއިރު އިއާން ދިއްކޮށްލި މަލުގައި ހިފަމުން އަވަހަށް ދުރުވެލިއެވެ. އެވަގުތު އިއާން...