Author: A aaR

11

އައިނާ 13 (ތޭރަވަނަބައި)

ހެނދުނު އައިނާ ސްކޫލަށް ދިޔައިރު އަޝްހާ ކުލާހުގައި އިނެވެ. އައިނާ ވަރަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދާލާފައި ގޮސް އަޝްހާ ކައިރީގައި އިށީންދުނެެވެ. “އަނާ!!؟؟” އަޝްހާ ގޮވާލީ އައިނާގެ ސަމާލުކަން ހޯދާށެވެ. “ހޫމްމްމް..” އައިނާ...

13

އައިނާ (ސަމާލުކަމަށް)

ކުރިޔަށް އޮންނަ ހަފްތާ އަކީ އަޅުގަނޑުގެ އެގްޒާމް ދުވަސްވަރު ކަމުން އައިނާ ވާހަކަ އަޕް ކޮށްދެވޭނީ އެއްމެ އަވަހަށް ވެސް 6 ނޮވެމްބާރ 2019 ގައެވެ. އެއަށް ވުރެ އަވަހަށް ތޭރަވަނަބައި އަޕްކޮށްދޭން...

11

އައިނާ 12 (ބާރަވަނަބައި)

އިސާހިތަކު ލޮލުން ކަރުނަ ނިރާލީ އެދުވަސްތަށް ހަނދާން ވުމުންނެވެ. ހުރިހާ އިހްސާސެއް އެއްވެ ރުޅި އިސްކުރަން ނެގީ މަދު މިނިޓު ކޮޅެކެވެ. *** “އޭތް!! އަޝޫ ހިނގާ ބަލަ އަހަރެން ގެއަށް ލައިދޭން.....

4

އައިނާ 11 (އެގާރަވަނަބައި)

“އައިނާ ގެއަށް ވަތް ގޮތަށް އިސްރާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. “އައިނާ؟؟” އިސްރާ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން އައިނާ އަށް ބަލާލީ އައިނާ  އަވަހަށް މިއަދު ސްކޫލުން އައުމުންނެވެ. *** “މަންމާ ވަރަށް ބަނޑުހައި!!” އިސްރާ...

-ފިލްމު ތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ތަފާތު-
24

-ފިލްމު ތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ތަފާތު-

އެއްމެ މަޤުބޫލު ފަސް ސަތޭކަ ފިލްމަށް ބަލާލާއިރު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ވާހަކަ ދަށްކާފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ދެޖިންސު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ތަފާތެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަގުތަށް ވެސް...

4

އައިނާ 10 (ދިހަވަނަބައި)

….14 އަހަރު ކުރި…. *** އިސްރާގެ ޢާއިލާ އަކީ ކުޑަހުވަދޫ ބައެކެވެ. އިސްރާގެ ހުންނަނީ ހަމައެކަނި މަންމަ އަކާއި ބައްޕަ އެކެވެ. ޢާއިލާގެ ނުވަތަ ތިމާގެ އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ނޭނގެއެވެ. އިސްރާގެ...

4

އައިނާ 9 (ނުވަވަނަބައި)

“އަޝޫ.. ވާހަކައެއް ބުނަން.” *** މިހެން ބުނާ އިރަށް އަޝްހާ ބޮލުން ފަށާށޭ ބުނެލިއެވެ. “އަޝޫ.. މީ.. އަމްމްމް.. ރީމާ އިއްޔެ އަހަރެން ސަލާމަތް ކުރީ..” “ވަޓް؟؟؟ ރީމާ؟؟” މިހެން ބުނާ އިރަށް...

8

އައިނާ 8 (އަށްވަނަބައި)

“އައިނާ އާ ޔޫ އޯކޭ؟؟؟” ރީމާ އައިނާގެ ކޮނޑުމަތީ ކަނާ އަތް ބާއްވާލަމުން ބުންޏެވެ. *** އައިނާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ކުރިމަތިން މިފެންނަނީ ހުވަފެނެކޭ ހިތާ ކަނާއަތުން ވާއަތުގައި ބާރަކަށް ވިކައި ގަތެވެ....

6

އައިނާ 7 (ހަތްވަނަބައި)

އައިނާ އާއި ދިމާ ނުކުރެވުނު ‘ނަމަ’ އެވެ. ނަމަވެސް، ‘ނަމަ’ އަކުން ކެއްކޭނެ ރިހައެއްނޯންނާނެކަން ރީމާ ދަނެއެވެ. *********** އަޝްހާމެން ކާރަށް އެރުމުން ރީމާ އެކަނި ހިނގާލާފައި ދިޔައެވެ. އެހެންނާ މަގުމަތިން ފިރިހެން...

4

އައިނާ 6 (ހަވަނަބައި)

އަޝްހާ ގޮސް ގެއެއް ވަތްއިރު މަންމަ އާއި ބައްޕަ، މާމަ ކައިރީގައި ވަރަށް ހެވިފައި ހުރެ ވާހަކަ ދަށްކާތަން ފެނުނެވެ. “މަންމާ، ބައްޕާ، މާމާ، ކިހިނެތްވީ؟” އިވުނު ޚަބަރަކުން އަޝްހާއަށް ޝޮކެއްގެ އިތުރުން...

5

އައިނާ 5 (ފަސްވަނަބައި)

ކްލާސްތަށް ނިމުމާއި އެކީގައި ރީމާ އަވަހަށް ކުލާހުން ނިކުމެފައި ގޭޓް ކައިރީ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. ********** މަންމަ ބަލައި އައިމަވެސް އަޝްހާ އާއިއެކު ދާނީއޭ ބުނުމުން އެއްމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލިއެވެ. އަދި އިރުކޮޅެއް...

1

އައިނާ 4 (ހަތަރުވަނަބައި)

ޓީޗަރެއް އާދޭތޯ ފަސްވަރަކަށް މިނިޓު ފާއިތުވެގެން ދިޔައެވެ. ކުދިންތައް ތިބީ ވާހަކައިގައެވެ. ގުރޫޕު ގުރޫޕަށެވެ. މީގެއިން އެއް ގުރޫޕަކީ އަޝްހާ އާއި އައިނާ އެވެ. ވާހަކަދެކެވެމުން ދިޔައީ ތަފާތު މަޢުޟޫއަކަށެވެ. “އަޅޭ.. ހާދަ...

9

އައިނާ 3 (ތިންވަނަބައި)

ނޫ އުޑުގައި އެއްމެ ވިލާ ރޮއްޖެއްވެސް ނެތްއިރު އެބޮޑު ކަނޑުގައި ހީވަނީ ތަރަފާލު އަޅާފައިވާ ހެންނެވެ. އިރު، ރޭގަނޑުގެ ފިނިކަމަށް ހޫނުކަން ގަދަކުރަމުންދާ ވަގުތަކީ ސްކޫލަށް ކުދިންތައް ކިޔަވަންދާ ވަގުތެވެ. އައިނާ ކުލާހުގެ...

8

އައިނާ 2 (ދެވަނަބައި)

އަދި އެއީ އައިނާ އުއްމީދު ވެސް ކުރާ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް، އެތަން އެބަ ފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ އެދުވަސް އަތުވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ *************** އައިނާ އަކީ އެހާ ތަނަވަސް ޢާއިލާ އެއްގެ ވެރިއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދިރިއުޅެމުންދަނީ އުފާވެރިކޮށެވެ. ބައްޕައެއްގެ ލޯތްބާއި ނުލައި ހަމައެކަނި މަންމައެއްގެ ލޯބި ލިބިގެންނެވެ. ކުޑައިރު ބައްޕަގެ ވާހަކަ އަހާއިރަށް،...

2

އައިނާ 1 (އެއްވަނަބައި)

އުމުރުގެ ހުރިހާ ކުދިންގެ މަލާމާތްތައް ރައްދު ވަނީ އައިނާ އަށެވެ. މަލާމާތް ނުކުރާ ކަމެށް ނެތެވެ. ބުޅި އިސްތަށިގަނޑާއި އެވެ. އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުންނެވެ. މިހެންގޮސް ލިސްޓު ކިޔާ ނުނުމޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އައިނާ ރައްދު...

15

ދޮންމަންމަ

އީޝަލް އަކީ ވަރަށް އަޚުލާޤު ރަނގަޅު އަންހެން ކުއްޖަކު އުޅުނެވެ. އީޝް އުޅެނީ އޭނާގެ ދޮންމަންމަ އާއި އެކުގައިއެވެ. ދޮންމަންމަ އަބަދުވެސް އޭނާ އައް ކިޔެވުމުގެއެއްވެސް ޙައްޤެއް ނޯންނާނެއޭ ބުނެއެވެ. އެއްދުވަހެކެވެ. އީޝް ސްކޫލައް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ނިކުމެވުނީ ދޮންމަންމަގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. “އޭތް!!!...