• Category: ލޯބި

  18

  ފުން ލޯބި (22)

  ” ޝިޓް..އައި ކޭން އެކްސްޕްލައިން..” ހައިކަލް ހުރީ ހާސްވެފަ ކަން...

  55

  ފުން ލޯބި (21)

  މައްސަލައަކީ ރޭ ޔާނު މެސެޖް ކުރި ވާހަކަ ނުބުނެވުން ހެއްޔެވެ؟...

  74

  ފުން ލޯބި (20)

  އަހަރެން ރަކި ހިނިތުންވުމެއް ހައިކަލްއަށް ހަދިޔާ ކޮއްލީމެވެ. އެވަގުތު ފޯނަށް...

  65

  ފުން ލޯބި (19)

  އަަހަރެން ހުރީ އެއްވެސް މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާ މޫޑެއްގަ...