Category: ލޯބި

11

ތިޔަ ދިން އުފާ 27

ދޮރުމައްޗަށް ނުކުމެ ހުއްޓުނީ ޖަނާއެވެ. މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި...

2

ހިތުގެ ވިންދު 2

މަލައިކާ ސާރާގެ ކޮނޑުގައި އަތްއަޅަމުން އަހާލިއެވެ. “ސާރާ! ކިހިނެއް. މިއަދު...

17

އިންތިޒާރު ކުރި ލޯބި (16)

ކެއިންބުއިމާއި ދުރުވެވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު އަނަރޫފަވާން ފެށިއެވެ. ލޯ ކައިރި ކަޅުވެ، ވަޅު ވަންނަން ފެށިއެވެ. މިކަންކަން މަންމަމެންނަށް ފާހަގަވާން ނެގީ މަދު ދުވަސް ކޮޅެކެވެ. މަންމަމެން މިކަންތައް ނެގީ ކައިވެނި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ވާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް މަންމަމެންނަށް ނޭނގުނީ  ވީނުވީއެއް ނޭނގި އިޔާ...

8

ޢެދެމޭ އުފާ….(33)

“ދަރިފުޅާ ކޮބާތަ އެމީހާ؟ ފިޒޯ ތެރަޕީ ނަގައިދިނީމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް...

3

ބިކަވި ހަޔާތް (3)

ނެތް ހިއްވަރެއްކޮއް ތެދުވެ ގަނޑި ބަލާލިއެވެ. ގަނޑިން ރޭގަނޑު 10.30...

6

އީލާމް-16

އީލާމް މިއުޅެނީ ރާއްޖެ ކުއްޖެއް ވަޒީފާއަށް ވައްދަން ، ކިހިނެއްވާނީ...