Category: ލޯބި

1

އެ ތޫފާނީ ރޭ (1)

“އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށްވާ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ސަޢީދުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު...

31

ޞަފަރު (3 ވަނަ ބައި)

“އަހަންނަށް ކިޔަނީ ޚަދީޖާ..” އެ އަންހެންމީހާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ހިތްކަލިތާ...

17

އައިރީން…(5)

ހަމަ އެވަގުތު އަހަރެން ފައިދަށުގައި އޮތް އެއްޗެއްގައި އަޅައިގަނެގެން ނުވެއްޓުނީ...

28

ޞަފަރު (2 ވަނަ ބައި)

އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު ޒާންއަށް ގެއަށް ދެވޭވަރުވީ މެންދުރުވަނިކޮށެވެ. އޭރު...

28

ޞަފަރު (1 ވަނަ ބައި)

ކަޅު ވިލާތަކުން މުޅި އުޑުމަތި ބައްދާލައިފިއެވެ. ސާދަ ވިލޭރޭގެ ފުރިހަމަ...

55

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 6

  “ޒީން އަހަންނަކަށް ނުވިސްނުނު ޒީން ތިކިޔާ އެއްޗެއް. ތަންކޮޅެއް...