Category: ލޯބި

14

ކުށަކާ ނުލާ 24

“ދެން އެހެން ކޮން ކަމެއް ވެގެންތަ ނަދާ ނުނިކުންނަން ވީ؟ އަޔާ ނުޖަހާ ނަމަ ބުނާނެއެއްނު ނުޖަހަމޭ؟ ރުޅި އަޔަސް އެހެން ގޮތް ގޮތަށްވެސް ކަންތައް ކުރެވޭނެ ދޯ؟ އެކަމަކު މި މީހުންނަށް...

38

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 70

“އަހަރެން ހައިޒަލްގެ ފުރާނައާއިމެދު ވިސްނަނީ އަޒްހާންގެ ދެކެ ނުވި ލޯބި އޭނަދެކެ ވެގެންނޭ އައްމާރުއަށް ހީވަނީ ކީއްވެގެންތަ؟ އަޒްހާންއާއި ހައިލާގެ ލެއިން ދެއަތް ކަޅިކޮށްގެން ހުރެގެން ތުއްތު ޒެލް އަހަރެންގެ އަތުތެރެއަށް ލީދުވަހު...

22

ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 3

” ލަމް…..” ޝާމި ލް އަށް ގޮވާ ލެވުނީ ސުވާ ލުން ފުރިގެން ވީ ނަޒަރަކުންނެވެ. ލަމްހާގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު ބަ ލާކަށް ޝާމި ލްގެ ހިތަކަށް ކެތެއް ނުވާނެވެެ. އިރުކޮޅެއް...

16

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 4

މަލްޝާވެސް ހުދުކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ސްކިނީއެއް އަދި ކަޅު ބުރުގާއެއް އަޅައިގެން ގެއިން ނުކުތް އިރު އީވާ މާ ކުރިން ހިނގައްޖެއެވެ. ގޭ ދޮރާށިން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅެނީސް ކުލަޕެކެޓުތައް އުކައިގަތް ގޮތުން ހީވީ ކުލަ ޖަހާނެ މީހަކު ނުފެނިފައި ތިބި ހެންނެވެ. މަލްޝާވެސް އަޅައިގެން ހުރި ބެކްޕެކްއިން ކުލަޕެކެޓެއް ނަަގައިގެން ދުއްވައިގަތެވެ. ދުއްވައިގަތް ތަނާހެން މީހަކު އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އެޅުމުން މަލްޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ހިމަ ދިގު އިނގިލިތަކެއްގެ ވެރި، އެމީހަކީ ކާކުތޯ ބަލާލުމަށް މަލްޝާ އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިލި ވަގުތު ހައިރާންވީ ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައަކުންނެވެ. ” ރާއިން… ” މަލްޝާ ހުރީ ކުއްލިއަކަށް ރާއިން ފެނުމުން ހައިރާންވެފައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އީދު ނަމާދުން ފެނިގެން ހީލީމާ ފެންނަ ކަމަށްވެސް ނަހަދާ ދިއުމުން މަލްޝާ ހީކުރީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އެ ހައިރާންކަންމަތީ މަލްޝާ ހުއްޓާ، މޫނުމަތީގައި ކުލަ ހާކާފައި ރާއިން ދުއްވައިގަތެވެ. ހޭވެރިކަމެއް ވީ ދެނެވެ. ރާއިންގެ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތް މަލްޝާއަށް އެހެންލާފައި ދިޔަ ގްރޫޕެއް ހަމަލާ އަމާޒުވިއެވެ. ހަމަލާ ތަކުން ރެކެމުން ދުވި މަލްޝާއަށް ރާއިން އަތުކުރެވޭ ވަރު ވީ ވަރަށް ދުރަށް ދެވުނު ފަހުންނެވެ. ދަބަހުން ނެގި ކުލަ ޕެކެޓުތަކުން ހުރިހާ ކުލައެއް އަތަށް އަޅައިގެން ގޮސް ރާއިންގެ މޫނުގައި ކޭއްތުމަށްފަހު މަލްޝާ ދުއްވައިގަތީ އެނބުރި އައި ކޮޅަށް ދާށެވެ. އެނބުރުނު ވަގުތު ގޮސް ޖެހުނީ މީހެއްގެ މޭމަތީއެވެ. މަލްޝާއަށް ފަހަތުން ރާއިން ހޭ އަޑު އިވެއެވެ. ދެ ފިޔަވަޅު ފަހަތަށް އަޅާލުމަށްފަހު ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލީ މާފަށް އެދޭށެވެ. ނަމަވެސް ގޮށް ޖަހާފައިވާ ކަޅުކަން ގަދަ ބޯ ބުމައިގެ ތިރިން އަޅިކުލައިގެ ލޮލަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނު ވަގުތު މަލްޝާގެ ހިނިތުންވުން ފޭދެމުން ފޭދެމުން ގޮސް އެކަށް ފޭދިއްޖެއެވެ. މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސްކަން ހަނާއަޅާލަ އަޅާލަ ހުރި އިރު ލޮލު ތެރޭގައި ކަރުނައިގެ މުތީތައް ވިދަމުން ދިޔައެވެ. ” ބަލާލައިގެން އުޅޭކަށް ނޭނގޭތަ؟! އަންނަ ގޮތަށް އައިސް މަ ގައިގަ ޖެހިގަނެޔޭ އެބަ… ކިހާ ބޮޑު އުނދަގުލެއް މީ ދެން… ބޮއްކުރާ ދޮށަށް އޮޑި ކަނބަން ނޫޅެބޭ… މަށާ އަޅައިގަނެގެން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން… ” ހަގީގަތުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ނެތް، ރައުލްގެ ރަހުމު ކުޑަ ބަސްތަކުން މަލްޝާގެ ހިތް ވިރިގެން ފޭބީ ގަނޑުފެންކޮޅެއް ފަދައިންނެވެ. ކަރުނަތައް ހިފަހައްޓަން ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލިވަރުން ތުންފަތް ރަތްވިއެވެ. ރައުލްއަށް ލޮލުގެ ތެރޭގައި ގައިދުކޮށްފައި ހުރި ކަރުނަތައް ދައްކަން ބޭނުންނުވާތީ އިސްޖަހައިގެން ހުރެ މަޑު ހިނގުމެއްގައި ދުރަށް ހިނގައިގަތެވެ. އިސްއުފުލާލަން މަޖުބޫރު ކުރުވީ މީހަކު މަލްޝާއޭ ކިޔާފައި ގޮވާލި އަޑަށެވެ. ބަލާލިއިރު އަޒާން އައިސް މަލްޝާއާ ހަމަކުރަނީއެވެ. އަނެއްފަރާޓަށް އެނބުރި ލަމުން ލޮލުގައި ހުރި ކަރުނަތައް އަތުން ފުހެލީ އަޒާން ކުރާ ސުވާޅުތަކުެ އަމާޒަކަށް ވާން ބޭނުންނުވާތީއެވެ. އަދި މިއޮށް އުފާވެރި ދުވަސް ރައުލްއާ ހެދި ފަނިވާކަށް މަލްޝާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ....

16

ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (2 ވަނަބައި)

  ޑޮކްޓާރ! ހަމަ އެނޫންގޮތެއް ނެތްތޯ ؟ ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާތައްދައްކާގޮތުން ކީމޯތެރަޕީ ދީގެން ރަނގަޅު ވާވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ލިއުކީމިއާވަނީ ފެތުރިފަކަމުން ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ވަރަށް އަވަހަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ޕޭސަންޓްގެހާލަތު ގޮސްދާނެ. ޓެެސްޓު ކުރިއިރު ތިފަރާތުގެ ބޯންމެރޯ އަދި ޕޭޝަންޓްގެ ބޯންމެރޯ މެޗް އެއްނުވޭ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ރިކުއެސްޓް ކޮށްފިން މެޗިންގ ޑޯނާ އެއް ލިބޭތޯވެސް. ލިބުން ހާ އަވަހަކަށް ސާރޖެރީކުރެވޭނެ މިކޮޅުން. އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓާރ ހިތްހެޔޮކަމާ އެކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދިޔަނަމަވެސް ސާއިލާ އިނީ ހާސްވެފައެވެ. ޑޮކްޓަރުކޮޓަރިން ނުކުމެ ސާރާ އޮތް ވާރޑް އާދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއިރުވެސް ސާއިލާއަށް ހުރެވުނީ ފުންވިސްނުމެއްގައެވެ. ސާރާއަށް މި ހަބަރުލިބުމުން ދެންވާނެ ގޮތަކާމެދުވެސް ސާއިލާއަށް ދިޔައީވިސްނެމުންނެވެ. ސާއިލާގެ ބޯންމެރޯއާއި ސާރާގެ ބޯންމެރޯ ދިމާވިނަމަ ކިހާއުފާވެރި ވީސް ހެއްޔެވެ.؟ އެހެންނަމަ ހަމަ ވަގުތުން އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭނެއެވެ. ސާއިލާ އަކީ މަންމައެއްވެސް އަދި ބައްޕައެއްވެސް ނެތް ޔަތީމު ކުއްޖެކެވެ.ސާއިލާގެ ހުރިހަމައެކަނިވެސް މީހަކީއޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާކޮއްކޮ ސާރާއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު ސާރާއަށް އެފަދަ ބައްޔެއް ޖެހުމުން ސާއިލާ އިންތިހާއަށް ހުރީހާސްވެދެރަވެފައެވެ. ދިމާވި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސާއިލާގެމަންމަ އާއި ބައްޕަ ދުނިޔެ ދޫކުރީ މީގެ ތިންއަހަރު ކުރިން ސާއިލާ އޭލެވެލްހަމަނިންމި ތަނާހެންނެވެ. އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ދެމީހުންވީ ނިޔާވެފައެވެ. ލިބުނު ހިތާމަ ކިތަންމެ ބޮޑު ނަމަވެސް އެ ހިތާމައިން އަރައިގަނެ އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ދެބެންނަށް މަޖުބޫރުވީ އެހިސާބުންނެވެ....

23

ވާނަން އުމުރަށް – 18 –

އައިލީން އިއްބާންގެ ކެބިންއާ އަރާ ހަމަވެފައި ޓަކިޖަހާލަން އަތް ނެގި ވަގުތު ސިއްސައިގެންދިޔައީ ބާރު އަޑުފައްގަނޑަކާއެކު އެއްޗެއް ތަޅައިގެންދިޔަ އަޑާއި އެކުވެގެން އިއްބާން ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑު އިވިފައެވެ. *********************** ހާސްވެފައުހުރި އައިލީންއަށް ވިސްނުމަކާނުލައި...

41

ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (1 ވަނަބައި)

ޓެކްސީ! ޓެކްސީ. އާހް. މިކަހަލަ ވަގުތަކު މި މާލެގަނޑަކުން އަދި ޓެކްސީގަނޑެއްވެސް ލިބޭކަމަކަށް ނުވާނެ. ސަހާދެއް މިބުނީ ހާދަނައްޓައޭ.ހިނގާފަ ގޮއްސިއްޔާ ގަޑިޖެހޭނެ އަނެއްކާ މިއަދުވެސް. ނޯ ދެން. ޓެކްސީ! ޔެސް ޔެސް ފައިނަލީ.ސާއިލާ ކާރެއް ލިބޭތޯ ހުންނަތާ އެތަށްއިރެއްފަހުން ކާރެއް ހުއްޓުމުން އަވަހަށް ގޮސް އެކާރަށް އެރީ އެއީ ޓެކްސީ އެއްނޫންކަމެއްވެސް ނޭނގިހުރެއެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް އެލް.އެލް ކޮމަޕެނީގެ މެއިން އޮފީހަށް ގެންގޮސްދީބަ. ވަޓް ! އައިޒަންއަށް ބާރަށް އެހެންބުނެލެވުނީ އެކާރަށް އެރި އަންހެންކުއްޖާ ދެއްކި ވާހަކަ ފަހުމް ނުވުމުންނެވެ. އަހަރެން މިބުނީ  ވަރަށް އަވަހަށް އެލް.އެލް ކޮމަޕެނީގެ މެއިން އޮފީހަށް ގެންގޮސްދީބަ. ޕްލީޒް އަވަސް ކޮށްދީބަ ޑްރައިވާރ. އެއްވެސް އެއްޗެކޭނުބުނެ އައިޒަން ކާރު އަނބުރާލުމަށް ފަހު އެލް.އެލް ގެ މައި އޮފީހަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހީ ހިނިއައިސްފައި އިނދެއެވެ.މި ނޫނީ އަދި މިކަހަލަ ކުއްޖަކާ އައިޒަންގެ ހަޔާތުގައި ދިމާވެފައެއް ނެތެވެ. އައިޒަން ކާރު މަޑު ކޮށްލީ އަލަށް އޮފީހަށް ދާދުވަހު އޮފީހަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކޮފީކްލަބުން ކޮފީއެއްނަގައިގެން ދިއުމަށް އެތަނު ކުރިމައްޗަށެވެ. މަޑުކޮށްލި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެކުއްޖާއޭނާގެ ކާރަށް ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި ޓެކްސީއެއްކަމަށް އަރައިފިއެވެ.ވަރެއްގެ ކުއްޖެއްތާއެވެ. ދިހަމިނެޓްގެ ދަތުރަކަށްފަހު އޮފީހަށް އާދެވުމުން ސާއިލާ ކިހާވަރެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން ހިނިގަނޑު ހިފަހައްޓައިން އިންނަންއުޅުންނަމަވެސް އޭނާއަށް ބާރުބާރަށް ހެވިއްޖެއެވެ. ސާއިލާ ވާނުވާގައި އިންނަން ފެށުމުން އައިޒަން ހެމުން ހެމުން މިއީ ޓެކްސީއެއް ނޫންކަމަށް ބުންޏެވެ. އެހިނދު ސާއިލާ އަށް ވީގޮތް ފެނިފާ އައިޒަން އިނީ އާޝޯހު ވެފައި އެ ދޮން މޫނުމައްޗަށް އެރި ކުލަވަރުތަށް ބަލާށެވެ. އަންހެންކުދިން ލަދުގަތުމުން މޫނުމައްޗަށް ރަތްކުލަ އަރައޭ މީހުން ކިޔާ އުޅުނު ނަމަވެސް އައިޒަން އެކަމެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. ސާއިލާ އަށް ވީ ގޮތް ފެނުމާ ހަމައަށް އޭނާ ހީކުރީ އެއީ ހަމަ މީހުން ހަދަހަދައިން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށެވެ. ބަޓް ސްޓިލް އައި ޝުޑް ގިވް އެޓްލީސްޓް ތާރޓީ އޭޒް ޔޫ ޑްރޮޕްޑް މީ ހިއާރ. ނޯ ނީޑް. ޖަސްޓް ކީޕް އިޓް އެންޑް އިންސްޓެޑް އޮފް މަނީ، ޓެލް މީ ޔުއާރ ނޭމް. ސާއިލާ. މަޑުމަޑުން ސާއިލާ ބުންޏެވެ. އަހަންނަށް ކިޔަނީ އައިޒަން. އައިޒަން އެހެން ބުނުމުން ސާއިލާ އަނެއްކާވެސް މައާފަށް އެދުނެވެ. “ސޮރީ އައި.. އައިޒަން.” ދެންދުހުކުންވެސް ޓެކްސީއެއްތޯ ބަލާފަ އަރައްޗެ އެހެން ކާރަކަށް. ދެންދޯ އަހަރެން އެރިގަޑީ ބުނިނަމަ މިއީ ޕްރައިވެޓް ކާރެކޭ. އޭރުތިކުއްޖާ މާ އަވަސް އަރުވާލާފަ ހުރީމަ ނުބުނެވުނިއްޔޭ. އޯކޭ ބާއި. އެހެންބުނެފާ ސާއިލާ ދުވެފާ ދިޔަތަން ބަލަން އައިޒަން އިނީ އާޝޯހުވެފައެވެ. އައިޒަންގެ ހަޔާތުގައި އޭނާ ކިތަންމެ އަންހެން ކުދިންނެއް ދެކެފިއެވެ. ސާއިލާ އަށް ވުރެ ރީތި އެތަށް ކުދިންނެއް އައިޒަންގެ ފަސްފަހަތުން އުޅުންއިރުވެސް އައިޒަންގެ ހިތަށް ގޮތްގޮތެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ސާއިލާ ހަމަ ފެނުމާއެކު އޭނާ އަށް ގޮތެއްވާންފަށައިފިއެވެ. ކާރުއަނބުރާލާފައިގޮސް ކާރު ޕާރކް ކޮށްފައި އޭނާވެސް މިސްރާބު ޖެހީ އެލް.އެލް އަށް ވަންނާށެވެ. ****** އޭ ސާއި. މިއަދު މި އޮފީހަށް އެހެން ސީ.އީ.އޯ އަންނަކަމަށްވަނީ. ޗެއާރ ޕާސަންގެ ދަރިފުޅޯ. މީރާ! ހިނގާ މީޓިންއަށްދާން ލަސްވެދާނެ އެހެންޏާ. އެހެން ބުނެފާ ތެދުވެގެން ސާއިލާ ދާންފެށުމުން މީރާ ވެސް ފަހަތުން އައެވެ.ސީ.އީއޯ ރީތިވާނެބާދޯ؟ ސާއިސާއި. ރީތި ވާނެބާ؟؟ މީރާ ސްޓޮޕްއިޓް.ސާއި…އަހަންނަށް މި ކުންފުނިން ލިބޭމުސާރަ އޯކޭވީމަ މި އަންނަނީ. ސީއީއޯ ރީތިތޯ ބަލާކަށްނޫންމީރާ އަށް ރައްދެއްގެ ގޮތުންސާއިލާ އެހެންބުނުމުން މީރާ ތުންކޮޅު އޫކޮށްލާފައި އެވާހަކަދެއްކުން ހުއްޓާލިއެވެ. މީޓިންގް ފެށުމުން ޗެއާރމަން އެ މީޓިން މުހިންމުވަނީ ކީއްވެކަން ބުނެދިނެވެ. އަދި އެނަމެ ފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުން އެ އޮފީހަށް އާ ސީއީއޯ އަކު ގުޅޭކަމަށާއި ސީއީއޯއަށް ކިޔަނީ އައިޒަން ކަމަށް ބުނެދިނެވެ. އެވަގުތު އައިޒަން އެތަނަށް ވަނުމުން ސާއިލާ ދެލޯބޮޑު ކޮށްލުމަށްފަހު މޫނުމަތީގައިއަތް އަޅާލެވުނީލަދުންނެވެ. އައިޒަންގެ ޕާރސަނަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ސާއިލާ އައްބާސް ވާނީ ބަދަލު ކުރެވިފަ. އެންމެ ރަނގަޅު ހުރިހާ މުއައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އެނބުރި ރުޖޫއަ ވިއަސް. ޗެއާރމަން ވާހަކަ ދެއްކި އިރު ސާއިލާ އިނީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ....

22

ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 2

ނޯޓު.އަޅުގަނޑު ކައިރީ ކުއްޖަކު ވަނީ ބުނެފަ ސްޓޯރީގެ ނަން އެއްވައްތަރު ވާހަކަ އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު ވާނީ ނަންތައް ޗޭންޖު ކޮއްލާފަ… ⬇ ނައިޝަމް-މައިޝް ޖައިޝަމް – ޝާމިލް ނީޝާ – ޔޫޝާ...

116

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 69

ޝަޔަމް ސިހިގެންދިޔަވަރުން އަތުން ފޯނު ދޫވިއެވެ. އިސްއުފުލާ ބަލާލެވުނުއިރު ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ކުރެހިފައިވާ ލޭގެ ތިކިތައް ފެނި ޝަޔަމްގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. ވަގުތުން ކާރުން ފޭބުނެވެ. ބޮނެޓްމަތީ ހަރަކާތް ހުސްވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ފެނި އެދިމާލަށް...

23

ވާނަން އުމުރަށް – 17 –

ކެބިންއަށް ވަދެ އެތެރެއަށް ނަޒަރުހިނގާލަމުން ކިރިމައްޗަށް ބަލާލިވަގުތު އެ ތުންފަތްމަތީވި ހިނިތުންވުން ފިލާދިޔައިރު އަތުގައި އޮތް ފައިލް ދޫވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލައިގެން ހުރިގޮތުން ހީވަނީ އަމިއްލަ މަރު ކުރިމަތިން ފެނުމުން...

67

ވަޢުދު (ދެވަނަ ބައި)

އެހެނަސް އޭނަގެ މަސައްކަތް ނިމެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ފެނުނު ސްކޭނެއްގެ ޒާތުން އޭނަގެ ދެބުމަ ކައިރިވިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔުމުގެ ކުރިން އޭނައަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ސްކޭން ސްކްރޯލް ކޮށްލެވުނެވެ....

25

ވަޢުދު (އެއްވަނަ ބައި)

ހާމަ އެމްއާރްއައި މެޝިނެއްގެ މޭޒު މަތީގައި އޭނަ ބޭއްވިގެން ދިޔަ ހިނދު މަލާކްގެ އަތްފައި އިންތިހާއަށް ފިނިވެފައިވިއެވެ. އޭނަ ބޭއްވިފައި އޮތް މޭޒު ކުއްލިގޮތަކަށް ވާތްފަރާތަށް ދެމިގެން ދިޔަ ގޮތުން އޭނައަށް ދެލޯ...

65

ކުށަކާ ނުލާ 23

“އަޔާ، އަހަރެން ދާން ވީތަ؟” މައިހާ އަހާލިއެވެ. އަޔާޒް ބޯ ޖަހާލީ އެ ވަގުތު މައިހާ ހުރުމުންވެސް އުނދަގޫ ވެގެންނެވެ. އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ ދަބަސް ހިފައިގެން މައިހާ ނިކުތެވެ. އަޝްފާންއަށް ގުޅީވެސް...

10

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 8

“ރަޔާން….” އަކުރުތަކަށް ދަމާލަމުން، އަހަންނަށް ކަރުބުޑުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ********************** ޝާފީ ސިޑި ކައިރީގައި ވެއްޓިފައި އޮތްތަން ފެނުމުން އަހަންނަށް ހުރެވުނުތަންވެސް ނޭންގުނެވެ. ސިޑީގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ހުރި ރަޔާން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ....

14

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް -4

ވިލްދާން އެހެން އަހާލީ  ގައިޝާންގެ ޒާތީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭތީއެވެ. ގައިޝާންއަކީ ވެގެންވަންޏާ ދުވަހަކު ގެޔަށް ބޯވެސް ދިއްކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ މީހެކެވެ. މަންމަ ހުންނާތީ ކުރިން އައި ކަމަކު ރާއްޖެއަށް އައި ފަހުން...

25

ވާނަން އަބަދަށް އެކީ 2 ވަނަ ބައި

މަޖަލާ އުފަލުގައި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު މިލްނާއާ އޭނާގެ ގުރޫޕު ރަށުތެރެޔަށް އަރައިގެން އެބަޔަކު އެބައެއްގެ ގެޔަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވެ. މިލްނާވެސް އޭނާ ދޮވުނުތެލި ކިހިލީގައި ޖަހައިގެން މިސްރާބު ޖެހީ ރަށުގެ އެންމެ ފެންވަރު އެއްގެކަމަށްވާ އެރަށުގެ ގެ ކަތީބު އިބްރާހިމްފުޅު ގެ ގެކަމަށްވާ މާއޮޑިގެއާ ދިމާލަށެވެ. ސިއްރު  ސިއްރުން ގޭގެ މައިދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ގެޔަށް ވަންނަން ދިމާކުރި މިލްނާ ސިހިގެން ދިޔައީ ކުރި މަތީ ހުއްޓިގެން ހުރި މީހާ ފެނިފައެވެ. **************************************************************************************************************** ކަތީބުގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް ކަހަލަ އަސަރެއް...