Category: ލޯބި

7

ޔަނާލް..!!

އިރު ފެނުން ތޮޅެލީ މާލޭގެ މަގުތަކަށް ހަލަބޮލިކަން ގެނެސްދެމުންނެވެ.އާދައިގެ މަތިން...

230

މަލާކް

މަލާކް މިވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑު މިސައިޓަށް އަލަށް ލިޔާވާހަކައެކެވެ. އަޅުގަނޑަކަކީވެސް ތިޔަބޭފުޅުންފަދައިން...

77

އިއުނާސް (11)

“އާނ. އަހަރެން ކޮންމެފަދަ ގޮތަކަށް އުޅެން ޖެހުނަސް ވާންގެ އަނތްބެއްގެ...