• Category: ލޯބި

  އިންތިޒާރު 5

  އިންތިޒާރު

    އަހަރެން މި ކުޑަ ކުޑަ ޖަލުގޮޅީގައި މި އިންނަނީ...

  28

  ރޭޝަމް (7)

  “ޒައިކް! ކިހިނެއްވީ؟ ހާދަ ހާސްވެފަ. ކާކަށްތަ މާވަރަކަށް ތި ގުޅަނީ؟”...

  30

  ޢަޞްރު (ފަހުބައި)

  “ޒާން!!!” އައިމަނަށް އަޑުގެ ކޮޅަށް ގޮވާލެވުނެވެ. އެ ހިނދު އަޒާން...

  4

  މައިޝާ (7)

  ނަޖާހުުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން އަނގަ ހުޅުވާލިތަނާ ފޯނު ރިންގް ވާން...

 • 32

  ރޭޝަމް (6)

  އޭ… ޔޫ؟ އަހަރެންނަށް މި ހީވީ ރަނގަޅަށް ދޯ؟ ޒައިކް...

  24

  އައިޝާ 23

  އިރުކޮޅަކުން ދޮރު ހޫޅުވާލާފައި ވަން އީޝަލްފެނުމާއެކު ނީމާއާށް އިންތަނުން ތެދުވެވުނެވެ....

  9

  އާވާ ހަނދާން 4

  ގަދަ ނިންޖަކުން ނިދިފައި އޮތް އިޝާއަށް ހޭލެވުނީ ފޯނުގެ ރިންގްގެ...

  31

  ވަންހަނާ (32)

  “ނިކުމޭ! ހަމަ މިހާރު މިގެއިން ނިކުމޭ.” އާޒިމް ހަރުކަށި ކަމާއިއެކު...