Category: ލޯބި

4

ކަފުން ވެވިފާ…10

ގޭގެ ފަހަރަކު ކޮޓަރިއެއްގެ ދޮރުގައި ތަޅަމުން، ކައިލަން ދިޔައީ ނައިރާ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި އާދޭސްކުރަމުންނެވެ. މުޅި އެގޭގައިވެސް އިތުރު މީހަކު ނެތް ވަގުތެކެވެ. ކައިލަން އަނެއްކާވެސް ދުވެފައި އައީ ނައިރާގެ ކޮޓަރި އާއި...

4

އައިނާ 12 (ބާރަވަނަބައި)

އިސާހިތަކު ލޮލުން ކަރުނަ ނިރާލީ އެދުވަސްތަށް ހަނދާން ވުމުންނެވެ. ހުރިހާ އިހްސާސެއް އެއްވެ ރުޅި އިސްކުރަން ނެގީ މަދު މިނިޓު ކޮޅެކެވެ. *** “އޭތް!! އަޝޫ ހިނގާ ބަލަ އަހަރެން ގެއަށް ލައިދޭން.....

2

ހިތުގެ ރާނީ… (2)

އަލްވިން ފާހަނައިން ނުކުތްއިރު ކޮޓަރީގައި އެކަކުވެސްނެތެވެ. ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި އަވަހަށް ތައްޔާރުވެލިއެވެ. “އަލްވިން؟؟؟” ނަވާލްގެ އަޑު ބޭރުންއައެވެ. ” އާނ، ކީކޭ؟” އަލްވިން، އަތުގެ އިނގިލި ތަކުން އޭނާގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑުގައި...

20

ވަޢުދު (އެކާވީސްވަނަ ބައި)

ސްކޫލްގެ ކައިރީގައި ކާރު ޕާކްކުރުމަށްފަހު ނިޝާން ކާރުން ފޭބިއިރު ވެސް ބައެއް ބެލެނިވެރިން ފުޓުބޯޅައިގައި ބައިވެރިވާ ކުދިން ގޮވައިގެން ސްކޫލުން ދަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ނިޝާން އެމީހުންނަށް ބަލަމުން ބަލަމުން...

30

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… 3

އަހަރެން ކުރި ބެލުމެއްނެތި ބާރަށް ދުވަނިކޮށް ކުރިމތީގަ ހުރި މީހާގެ މޭމަތީގައި ޖެހި ބިންމައްޗަށް     ވެއްޓުނެވެ…. އަހަރެންގެ ފައި މަށައިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ހިއްވަރު ކޮއްލާފައި ކޮޅަށް ތެދުވީމެވެ. “ބައްޕާ…. ނުވެސް ބުނެ...

4

ރަސްތާ2 ހަތްވަނަބައި

ފޯނު ކަންފަތުން ނައްޓާލާފައި ނާފިއު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. ނަވާރް ހުރިތަން އެނގުމާއެކު އޭނާގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އެމީހުން ގާތަށް އެނބުރި އައުމަށްވުރެ ނަވާރްއަށް ރަނގަޅުވާނީ ދީނާމެންގޭ ހުރުކަން ނާފިއުއަަށް އެނގެއެވެ....

242

ލޯބި ނުވެވުނުނަމަ -1-

އިރުގެ ރަން ދޯތި ތަކުން މުޅި ދުނިޔެ އަލި ކޮށްލާފިއެވެ. ހުދު ކުލައިގާ ހުރި ވިލާތަށް އޮރެންޖު ކުލައަށް ބަދަލު ކޮަށްލާފިއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ދޭހަވަނީ މާތް ރަސްކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމެވެ....

18

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 80

“އަހަރެން ފަހަރެއްގައިވެސް ހިޔެއްނުކުރަން އައްމާރު ތިހާ ނުބައިވެދާނޭކަމަކަށް…. ކަލޭތީ އިންސާނެެއްތަ؟ އަހަރެން މިއަދު ލަދުގަނޭ ތިފަދަ މީހެއްދެކެ އަހަންނަށް ލޯބިވެވުނީތީ… ތިހާ ނުބައި މީހަކު އަހަރެންގެ ދަރީންގެ ބައްޕައަކަށްވީތީ… ތިހުރީ އަހަރެންގެ މުޅި...

19

ލޯބިވާނަމޭ އަބަދުވެސް ( ޓްރެއިލަރ )

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ދޮންތަ ދިޔައީ ހިނގާލާށެވެ. މަގުތަކުން ހިނގާފައި ދާއިރު ގިނަ މީހުން ލޯތައް އަމާޒު ވެފައިވަނީ އަހަންނާ ދިމާލަށެވެ. އަހަރެން ބައެއް ފަހަރު މީހުން ބަލާވަރުން ވަރަށް ރުޅި...

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 1
10

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 1

ލޮތްބަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ އެކަކު އަނެކަކަށްޓަކައި ނިމިދިއުމެވެ. ތިމާ ލޯބިވާ މީހާގެ އުފަލައްޓައްޓަކައި ތިމާގެ ލޯބި ޤުރުބާން ކުރުމެވެ. އަދި މި ނޫންވެސް ލޯބޭގެ އެތަކެއް މާނަތަކެއް ވެއެވެ…… އޭގެތެރެއިން އަހަންނަކީ ލޯބީގައި ކެހިވެރިކަން ލިބިފަިވާ މީހަކީމެވެ… އެއާއެކު ޝަހުދާންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރިގެން ދިޔަ އެވެ. ****************************** މުޅި ކެބިންގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެކެވެ.ހަމަ އެކަނި އިވިގެނ ދަނީ މަދު ގިސްލުމެއްގެ އަޑެވެ…… ގައިގަ ހުރި ހުރިހާ ވާގިއެއް ގޮނޑިއަށް ދޫކޮއްގެން ހުރި ޝަހުދާން ހިތާމައިގެތަސްވީރެއް ފަދަ އެވެ. އެ ދޮން މޫނު ވަނީ ރުއިމުގެ ސަބަބުން މިލާ މޯޅި ވެފަ އެވެ. އެ ރީތި ދެލޯ ވަނީ  ރުއިމުގެ ސަބަބުން ރަތް ވެފަ އެވެ. ހިތް ފުރެންދެން ރޯލުމަށް ފަހު ވޮޝްރޫމަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެ ލައިގެން ނުކުމެ ކުރަން ހަމަޖެހިފަިވާ މަސައްކަތް ކުރަން ފެއްޓިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ކެބިންގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިޖެހި އެވެ. އެއާއެކު ޝަހުދާން ކަމްއިން އޭ ބުނެލުމުން...

14

ވަޢުދު (ވިހިވަނަ ބައި)

އަޔާޒާއި މަލާކް ރަޝިޔާއަށް ފުރަން އޮތީ ޖެހިގެން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށްވުމުން އޭގެ ކުރިން އައި ހުކުރު ދުވަހު ދެމީހުން ވެސް ހޭލަމޭލައަށް އުޅެމުން ދިޔައީ ދަތުރަށްޓަކައި ހުރިހާ އެއްޗެހި ހަމަ...

17

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 06

” އިކާން… ” ގޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ނަޒަރު ހުއްޓަމުންދިޔަ ޔަނާލްއަށް އާކިފްގެ ދުލުން އިކާންގެ ނަން އިވުނު ވަގުތު އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާނުލައި ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އެހެނަސް ދޮރާއި ދިމާލުގައި އެކަކުވެސް...

7

ރާސްތާ2 ހަވަނަބައި

އައިރާ ބޭރަށް ނުކުތީ  އިސްރާ ބުނެގެން އެއްޗެއް ގަންނަން ފިހާރައަށް ދާށެވެ. މީހުން މަދު ގޯޅިއަކަށް އައިރާ އެޅިތަނުން އޭނާގެ އަތުގައި މީހަކު ބާރަށް ހިފައި ދަމައިގަތެވެ. އައިރާ ހަޅޭއްލަވައިގަންނަން ކުރި މަސައްކަތް...

97

ލޯބީގެ ނަސީބު- 11

ޝައިމް މުނާ ކިޔާ އެއްޗަކަށް ނުބަލަ މުނާ ކޮށްޕާލާފައި ގޭން ނެރެލިއެވެ. *.*.*.*.*.* މުނާ ގިސްލަ ގިސްލާފަ ރޮމުން އެކަނިމައި އެކަނި ދަބަސް ހިފައިގެން ގެއަށް ދިޔައެވެ. ގެއަށް ގޮސް މަރީނާ ފެނުންތަނާ...

203

ބަދަލު 2

އެންމެން ނިދަން ދިޔައިރު 11 ޖަހާފިއެވެ. ނައުރީން ގޭތެރެއަށް ވަނެ ބުލޭނކެޓް ފަތުރާލުމަށް ފަހު އޮށޯތީ އޮށޯންނަ ހިތަކުން ނޫނެވެ. ނައުރީން އަށް މިހާރު ނިދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ގަޑީގައި...

10

ދުރުވާނެބާ – 1

ބޮޑު ތަނަވަސްކޮޓަރިއެކެވެ. ހަތަރު ފާރުގައި ރީތި ވައިލެޓު ކުލައެއް ލާފައި ވާއިރު ފަރުނީޗަރު ތައްވެސް ހުރީ އެޔާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުކުލައިގައެވެ. ބޮޑު އަލަމާރިއެއް އެއް ބިތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިރު އެ...