Category: ލޯބި

9

ވާނަން އުމުރަށް – 38 –

އެވަގުތު އައިޝަމްގެ މޫނުމަތިން އެހެން އަސަރެއްފެނިލިއިރު އެ ދެލޮލުން ފެނިގެންދިޔައީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ހާސްކަމެވެ. ______________________________________________ އައިލީންގެ ހިލަމެއްގެ ހިސާބުވެސް ގޮނޑުދޮށަކުނެތެވެ. އެވީ ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި އައިލީން އެވަދުނީ ކޮންތާކަށްކަމެއްވެސް އައިޝަމްއަކަށް...

4

މާޔާ

އެއީ ވަރަށް ވިއްސާރަ ހަވީރެކެވެ. އަހަރެން އިނީ ރެސްޓޯރެންޓެއް ގައެވެ. ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ އެ ރެސްޓޯރެންޓަކީ ވިއްސާރައިގެ މަންޒަރު ދުށުމަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ ތަނެކެވެ. ކުއްލި އަކަށް އަހަރެންގެ ފޯނަށް އައި މެސެޖަކުން ފެންކަޅިކޮށްލިއެވެ. ހަމަ...

10

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…12

  ލަޔާގެ ތައްޓަށް ފެން އަޅައިދޭން ހުރި ޔައިޝްގެ ނަޒަރު އަހަރެންނަށް އަމާޒު ވެފައި ހުރުމުން އުނދަގޫވާގޮތް ވިއެވެ.. ބިޒްނަސް ފެއާރ ވަރަށް ވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ.. ނިމިގެން ދިޔައެވެ.. އަހަރެންނަށް ގެއަށް...

2

އެ ހަނދާންތައް ފޮހެލައިފިން…

އިންސާނާ އުފެދި ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ އެންމެ ރިވެތި ސިފަތަކުން ޖަރީވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް އިންސާނުންގެ އުނިސިފަތަކެއް ވެސް ވާކަމީ ތެދު ހަގީގަތެކެވެ. އަހަރެންގެ ވެސް އުފެދުމުގައި އުނިސިފަތަކެއް ހުއްޓެވެ. އުފަންވިއިރު ހިތުގައި ލޯވަޅެއްހުރުމުގެ...

39

ވަމޭ ގާތުގައި 2

މެންދުރުފަހު ދޭއް ޖަހާއިރަށް އިކާލްމެންގެ ޑިއުޓީ ނިމުމުން އެމީހުން އަވަސްވެގަނީ އަވަހަށް ގެޔަށް ދިޔުމަށެވެ. ވެފައި ހުރި ވަރުބަލިން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. މާއީ އާއި އިކާލް އެކުގައި ދިޔައިރު ފަހަތުގައި ރާޔާ...

9

ކަލާޔާ ނުލާ 20

  ނަވީން އޮތީ ގެއަށް އައި ގޮތަށް އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި ޒޯޔާއާއި މެދު ވިސްނާށެވެ. ޒޯޔާ ފުރަތަމަ ފެނުން ދުވަހުން ފެށިގެން އެހިތުގާ ޒޯޔާއަށް ޓަކައި ވިންދު ޖަހާލިއެވެ. އެ މައުސޫމުކަން އެ...

4

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 09)

ސަމާހު: “ބުނީމެއްނު ފަޒީން މަރުވިރޭ ތިމަންނަޔާ އޭނަ ދިމަލެއް ނުވެޔޭ. އެކަމަކު ދެންމެ މި ދައްކާލި ވީޑިއޯގަ އެވާގޮތް މަށަށް ކިޔާދެވިދާނެތަ؟” ނަޒީހު: “އޭނަ ފުރަތަމަ ތަޅަން ފެށީ.. އަހަރެން ހަމަ ރީތިކޮށް...

3

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 5

ފޮޓޯގަނޑު އެ ނެގި ތާނގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ޝަހުދާން ގޮސްކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ..އެޔާއެކު ޝަހުދާންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ.ކުރިމަތީގަ އިން އެލީ އިނީ ރުޅިން ރަތްވެ ތުން ދިގުކޮށްގެންނެވެ.އެވަގުތު.އެލީގެ މޫނު ފެނުނު ކޮންމެ މިހަކަށް ވެސް ވާނީހަމަ ީއެވަރެވެ.ދޮނީތިހާވަރަށް ހެންޏާ އެލީ ީމި ދަނީ.ދެން ފަހުން ރޮމުން ނާންނާތި އެލީގެފަހަތުން. ހުމމ..ދެން ވަދޭ އެތެރެއަށް .. ހިނިގަނޑު ހިންދާލަމުން ޝަހުދާން އެހެން ބުނެލީ އެލީގެ ރުޅިގަނޑު އެނގޭތީއެވެ. އެލީ ދުވަމުން އެތެރެއަށް ވަދެ ޝަހުދާންގެ އެނދަށް އަރައި ފުމަން ފެށިއެވެ.ލީނީ ދެން ބުނޭ ދޮނީ ކައިރީ ލީނީ ބޭނުންވެން ތިއުޅޭ އެއްޗެއް…ކިހިނެތް ދޮނީޔަށް އެނގުނީ …ދޮނީގެ ލީނީ މިރޭ ދޮންބެ ކިޔާފަ ގޮވީމަ އެނގުނީ…އޯވވވވ އެލީ އެހެން ބުނެލީި ވިސްނާލަން ހުރެގެންނެވެ.އެހެންވެއްޖެއްޔާ ދެން ހިނގާ އެލީ ގޮވައިގެން ފިހާރަޔަށް…. ހުޫނނ.. ދެން ހިނގާ މާމަގަނޑާ… ********************************************** ގެޔަށް ވަދެގެންއައި ޝެލީ އިނީ ރުޅިން ރަތްވެފައެވެ. ސިޓިންރޫމުގައިއިން ޝާމިންއަށް އެކަން ފާހަނގަ ވުމުން ޝެލީގާތުން ސުވާލުކުރަން...

10

ތެދުވެރި ލޯބި- 10

°*ނާލް… ދޮންތަ ވަރަށް ވަރަށް މިސްވޭޭ  ނާލްް މަތިން. އެކަމަކު ކީއްކުރާނީ. ދޮންތަ އަށް ޝާމްް އޮންނަނީ ހުރިހާ ކަމެށް މަނާ ކޮށްފަ. އޮފީހަށް ދިޔުން ވެސް އަދި އެހެން ކަންތަށްތަށްވެސް😢. ނާލް...

1

ލަފްޒު 4

” ތިކުރީ ކޮންކަހަލަ ސުވާލެއް؟ ބައްޕަ ނިހާދުދެކެ ރުޅިއަންނަންވީ ކީއްވެގެން؟ ބައްޕަ ނިހާދު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ… ” އޯގާތެރިކަމާއި އެކީގައި ހަދީޖާ ނިހާދުގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުންޏެވެ. ” ނުވޭ… މަންމަ...

3

ފުން އިހުސާސެކޭ 29

ފޯމު ފުރާފައި އަނާނީ ގޮސް ބޭއްވީ ހަމަ ކުރިން އޮތް ތާނގައެވެ. ދެން އެއަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް އެނގޭނީ ލޫކަސްއަށެވެ. ވާން އޮތް ކަމެއް ވާން ދޫކޮށްލުން ނޫން ގޮތެއް...

1

ވެވުނީ ލޯތްބޭ ޔާރު ހުވާ – 2

ބިރުން ތުރުތުރު އަޅާ ޙާލު ލަސް ލަހުން ފިޔަވަޅު ނަގަމުން ޒައިނަބު ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯރޑުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތެވެ. “ހައިލަމް” ކުއްލިއަކަށް ޒައިނަބުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުން އެރި އެވެ. ވާނުވާ ނޭނގިފައިވާ ޒައިނަބުގެ...

11

ރާސްތާ2 ބާވިސްވަނަ ބައި

އައިރާގެ ސުވާލުތަކުން ރެކެން އަންޖަލް ނިދަން ދިޔައެވެ. އައިރާވެސް ދެން އަންޖަލްއާ އެ މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނުހަދައެވެ. އޭނާ ވެސް ނިދިއައުމުން ދޮރު ތަޅުލައިފައި ނިދަން ވަނެވެ. **** އިސްރާއާއި ނަވްޔާ...

33

ވަޢުދު (ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި)

އޭގެ އަނެއްދުވަހުގެ ހެނދުނެވެ. ފާއިޤް އާދައިގެ މަތިން ސްކޫލަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ލަމްޔާ އޭނައަށް ދީފައިވާ ކާރަށް އެރީ 6:30 ހިކަށްހާއިރެވެ. 6:45 ވާއިރު ސްކޫލްގައި ހުންނަން ޖެހުމާއެކު އޭނަ ސްކޫލަށްދާން ޚިޔާރު ކުރާ...

27

ރާސްތާ2 އެކާވީސްވަނަ ބައި

ޒެވިޔަންގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުން އައި އަށެއް ޖެހިއިރު އަލައިކާ ބައްދަލު ކުރަން އައުމުންނެވެ. އަލައިކާގެ މޫނު މަތިން އެހެންނާ ނުހުންނަ ވިދުމެއް މިރޭ ހުއްޓެވެ. ފަރި ހިނގުމެއްގައި އައިސް ޒެވިޔަން ކުރިމަތީ ހުއްޓިލުމާއެކު...