Category: ލޯބި

23

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (އެގާރަވަނަބައި)

އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އިނގުނު މާހިލްގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިއްކެއް ކޯތާފަތްމަތިން ފިރުކިފައި ގޮސްއެގަނޑު މަށްޗަށްވެއްޓުނެވެ. މާހިލް އެގަނޑު ބޮޑިކޮށްލަމުން ފައިލުވެސް އެތަނަށް އެއްލާލީ ވީ ދެރައިންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މާހިލްއިނީ...

12

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 22

“ގުޑްނައިޓް ލަވް،” މިހެންބުނުމުން އަރުޝް ސާރާގެ ކައިރިއަށް އައިސް އަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ސާރާ ލަދުން އިސްޖަހާލިއެވެ.،” ދެން ދޭ އަވަހަށް އަރުޝް އެހެން ބުނުމުން ސާރާ ހޫމް އަޅުވާލިއެވެ. “ޝާމިން” ސާރާ އެހެން...

3

ސޫރަ ތިއޭ.. {1}

“ޝައިލީ.. ހަމަ މިހާރު ތެދުވަންވީ އިނގޭ.. މިހާރު ބަންގި ގޮވިތާ ކިތަންމެ އިރެއް.. ނުތެދުވަންޏާ މިހާރު މި ފެންޖަގު އޮއްސާލީ..”ޝާނާ އޭނާގެ 17 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ބިރު ދައްކާލިއެވެ. އެއާއެކު ކުޑަ ކުއްޖެއް ހެން ޝައިލީ ތުން ދަމާލާފައި މަންމާ މިތެދުވީއޭ ބުނެ ފާހަނާޔާ ދިމާލަށް ދުއްވާގަތެވެ.”އަވަހަށް ވުޟޫ ކޮށްގެން އާދޭ މަންމަ އާ އެކު ނަމާދު ކުރަން.. މިހާރު ދޮންބަި އާއި ބައްޕަ ވެސް ހިނގައްޖެ  މިސްކިތަށް..އަވަސް އަވަސް..” “އާން މިދަނީ އޭ މަންމީ..”ޝައިލީ ޅަވެލިއެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް ދަތް އުނގުޅާގެން ވުޟޫ ކޮއްގެން މަންމަޔާ...

3

ހިތް އެދުނަސް… (7)

“އީނާލް” ސާމިރާގެ އަޑަށް ހުވަފެނީ ދުނިޔެއަކަށް ގެއްލިފައި ހުރި އީނާލް އަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ކާ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަނެވެ. ހަފްތާއެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އަޔާން...

15

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 18

އެވަގުތު ބޮލުގައި މީހަކު މާލޯބިން ފިރުމާލުމާލުމުން އެއޮތް ގޮތަށް އޮވެ ބަލާލިއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާ ފެނުމުން އީން އަށް ހައިރާންވެފައި ބަލަން ހުރެވުނެވެ. ********** “ބައްޕާ!!” އެހާލަތުގައި ކުއްލިއަކަށް ބައްޕަ ފެނުމުން...

5

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 3

“މީ ނިކަތް.. ދެންމެ މަޑުމަޑުން ނިކޫ ނިކޫ އޭ ކިޔަ ކިޔާ އިނީ.. އެއީ މިކުއްޖާގެ ދައްތަ.. މީ މަރިޔަމް ނިކަތް” އެކުއްޖާ ގޮވައިގެން ބޭރަށް ނިކުންނަމުން ނިޝާން ބުނެލިއެވެ. މިވަގުތު އޭނާ...

7

ހަމަލޯތްބޭވެވެނީ-01

ފަތިސްވަގުތެވެ.ޔުމްނާ އަށް ހޭލެވުނީ ފޯން އެލާމްވާ އަޑަށްށެވެ.މޫނު އުގުޅައިލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގައި ގަޑި ބަލައިލިއިރު 5:15 ވެއްޖެވެ. މިއަދު މިއީ ޔުމްނާ ކޮލެޖް އަށްދާ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުން ބޭނުންވީ ގަނޑި އަށް ދާންށެވެ. އާއިލާގެ މީހުންނާ ވަކިވެ ޖަރްމަން އަށް އައުމުގެ މަގްސަދަކީ ހަމައެކަނި ކިޔެވުމެވެ. ފެންވަރާލާ ހަދައިގެން ނިކުމެ ކަކުލާ ހަމައަށް އަންނަ ނޫކުލައިގެ ލޭސް ފޮތީގެ ހެދުމެއް ލައިގެން ލޯގަނޑު ކައިރީ ހުއްޓެލިއެވެ. ޔުމްނާ އަކީ ބުރުގާ އަޅައި އުޅޭ ކުއްޖެއް ނޫންކަމުން އަސްތަށިގަނޑު އޮތީ ރަތްކުލަ ޖައްސާފައެވެ. ދަބަހަށް ދެތިން ފޮތެއް ލުމަށްފަހު އެންމެފަހު ވަގުތުު ތުންފަތުގައި މެރޫންކުލައިގެ މެޓް ލިޕްސްޓިކް ކޮށްގެން ނިކުތީ ބަހަށް ލައްވާލާތޯއެވެ. ނަސީބު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ބަހަށް އެރެވުނެވެ.6 މިނެޓް ފަހުން ބަސް ހުއްޓުނީ ޔުމްނާ ދާ ކޮލެޖް ކައިރިއަށްށެވެ.ބަހުން ފޭބިއިރުއްސުރެ ޔުމްނާ ހުރީ ނުތަނަސްވެފައެވެ. ސަބަބަކީ ކުލާހު ކުދިން ބާކީކޮށްފާނެތީއެވެ. ކޮލެޖް އަށް ވަދެގެން ދާންފެށުމުން އެތައް ބައެއްގެ ލޯތައް ޔުމްނާއާ ދިމާލަށް ހުއްޓެމުން ދިޔައެވެ. ކުދިންތައް ބަލަން ފެށުމުން ޔުމްނީގެ ކޮލަށް ޖަންބުކުލަ އެރުމަށް ނެގީ މަދު ސިކުންތެކެވެ. ނޯޓިސްބޯޑު ބެލުމަށްފަހު ހޯދައިލީ ޔުމްނާގެ ނަން އިނީ ކޮން ކުލާހަކުތޯއެވެ. އެއަށްފަހު ކައިރިންލާފައި ދިޔަ ކުއްޖެއް ކައިރީ ކުލާސް އިންނަނީ ކޮންތާކުތޯއެހުމުން ބުނީ އެކުއްޖާ ކުލާސް އިންނަ މަގު ދައްކައިދިނެވެ. އެކުއްޖާބުނި ގޮތުގައި ވާނަމަ ޔުމްނާގެ ކުލާސް އިންނަނީ ކަނާއަތް ފަރާތަށް ވާގޮތަށް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން ޔުމްނާ އަވަސްވެގަތީ ކުލާސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިޔުމަށްށެވެ. އަވަހަށް ސިޑިއަށް އަރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފައި އެޅުނު ގޮތަކުން ޔުމްނާ ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ބާރުގަދަަ އަތަކުން އުނަގަނޑުގައި ވަށާލުމުން ޔުމްނާއެއް ނުވެއްޓުނެވެ. ސުކުރު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބަލައިލިއިރު ކުރިމަތީގައި އެހުރީ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭކަހަލަ ދޮން ރީތި މީހެކެވެ. ޔުމްނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ ނޫ ކަޅިިރަވައެވެ. އޭނާ ޔުމްނާގެ އުނަގަނޑުން އަތްދޫކޮށްލުމަށްފަހު ބީ ކެއަރފުލް އޭ ބުނުމަށްފަހު އެތަނުގައި މަޑުނުކޮށް ކުލާލަށްވަނެވެ. އެހެންނޫނީ މީގެ ކުރިން ފިރިހެނެއް ފެނުނަސް ނުވާފަދަ ގޮތެއް މިފަހަރުވުމުން ޔުމްނާ އަށް ހުރެވުނީ އެވަގުތު ހުއްޓުން އަރައިފައެވެ. ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު ކުލާހަށްވަނެވެ. އޭރުު ޓީޗަރު ހުރީ ކުލާސް ނަގައިދޭން ފަށައިފައެވެ. ކުލާހަށް ވަނުމުން ކުރިން ފަހަރު ބޭރުގައި ބަލަންތިބި ކުދިންވެސް ކުލާހުގައި ތިއްބެވެ. ޔުމްނާ ވަގުތުން އިސްޖަހައިލިއެވެ. ޓީޗަރަށް އެއީ އައު ކުއްޖެއްކަންއެނގުމުން ތައާރަފުވެލަން ބުންޏެވެ. ޔުމްނާ ގެ ނަން ކުދިންނަށް އަޑުއިވޭވަރަށް ބުނުމަށްފަހު ހުރިހާ ކުދިންނާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ.ޔުމްނާ ސަލާމަތްކޮށްދިން ފިރިހެން ކުއްޖާ ހުރީ ޔުމްނާ އާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ކަމުން ދެމީހުން ގެ ހަތަރުކަޅި ބައްދަލުވިއެވެ.

40

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 49 ( ފަހުބައި )

އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ފިކުރެއްނެތި ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ސިޓިން ރޫމަށް ނިކުން އައިލީންއަށް ހައިރާންކަން ލިބިގެން ދިޔައީ ކުރަމަތިން ފެނުނު މަންޒަރުންނެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި އެއްފައި މައްޗަށް ތިރިވެ އެއިނީ ޔޫހާންއެވެ. ”...

13

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 2

“ޑޫ އައި ނޯ ޔު؟..” އަމްރުގެ މޫނަށް ބަލާލި ނިކަތް ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ދެކުނު ހަނދާންވިހެން ހީވިއެވެ. އެކަމަކު ކޮންތަނަކުން ހެއްޔެވެ. “ނޯ ޔު ޑޯންޓް..” އެބަރު އަޑު ނިކަތުގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު...

20

އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް

އަޅުގަނޑުގެ ދެން އޮތް ވާހަކަ ” އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް ” މިވާހަކައިން އުލްވީ، އުލްޔާ، ރިހާމް އަދި ކިޔާންއާއި ބައްދަލުކޮއްލަން ތައްޔާރުވެލައްވާ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަހު 25 އިން ފެށިގެން މިވާހަކަ އަޕްލޯޑް ކުރަން...

47

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ދިހަވަނަބައި)

މުނާޒްހުރީ ނޫރްގެ ގައިޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބުގައި ނުލަފާގޮތަކަށް ހެވިފައެވެ. “މުނާޒް…..” “ހައި ލޯބީ…ޑިޑް ޔޫ މިސްމީ…..” ނޫރްބޮޑަށް ބިރުގަތީ މުނާޒްގާތުގައި ތިބި ފަސްވަރަކަށް ފިރިހެނުން ފެނިފައެވެ. ބަލާމެލުމަށް ޖަހަނީ ނުލަފާ ފާޑެކެވެ. އެހެންނާ...

54

ދުޢާ 28

ރޭގަނޑުގެ އެ ހިތްގައިމު ވަގުތު ދާނިޔަލް ބެލަކަންނަށް ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ހިތްހަމަޖެހުން އެތަނުން ވެސް ލިބޭނެތީއެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނިފިނި ވައިރޯޅިތައް ދާނިޔަލްގެ އިސްތަށިތަކަށް ގޯނާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލުމަށްފަހު އޭނާ...

33

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 17

މިއީ ފްރޭމް ކުރެވިގެން ކުރެވޭ ކަމެއްކަން އެވަގުތު އަލްޔާން ގެ ހިތަށް އެރިނަމަވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެމީހުންނާއެކު ދިޔުމަށް ފަސްއެނބުރުނީ ފެންކަޅިވެފައިވާ ހާލުގައެވެ. ދެ ފުލުހުން ގެ މެދުގައި ހުރެގެން އަލްޔާން ބޭރަށް...

68

ދުޢާ 27

ދެމީހުން އެ ދެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދުނިޔޭގައި ތިބި ވަގުތު ފޯޓޯގްރާފަރ ރީތި ފޮޓޮއެއް އޭނާގެ ކެމެރާގައި ރައްކާކޮށްލިއެވެ. އާލާއާއި ދާނިޔަލް ދެމީހުންގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައި ތިބި އިރު ދެން ތިބި ހަތަރު މީހުން...

7

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 3

މައުސޫމާއަށް އިރުޝާދުތަކެއް ދިނުމަށް ފަހު ނަރުސްކުއްޖާ ނިކުންނަން ދިޔައީ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޑޮކްޓަރު އަންނާނެ ވާހަކަ ބުނެލުމަށް ފަހުގައެވެ. ނަރުސްކުއްޖާއާއި ހިނިތުންވުމެއް ބަދަލުކޮށްލުމަށްފަހު މައުސޫމާ ބޯޖަހާލި އެވެ. އިންތިޒާރުގެ ވަގުތުތައް ގުނަމުން...

15

ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޔާރާ 1

ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަންތެރެ ފެންނަނީ ކުލަގަދަ ކޮށެވެ. މެރޫން ކުލައާއި ރަންކުލައިގެ ވެޑިން ވަރަށްވެސް ޝާހީއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ހޮސްޕިޓަލު “ބެސްޓް އެއިޑް”ގެ ވެރިމީހާ ޑޮކްޓަރ އާދިލްގެ ހަގު...