Category: ލޯބި

2

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 34

ޔޫހާން އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅެފައިވެސް ހުއްޓުނީ މޭޒު މަތީގައި އޮތް އޭނަގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ. ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް ބަލައިލިއިރު ގުޅަމުން ދަނީ ނައުރީންއެވެ. ” ޔޫން… ވަރަށް އިންޕޯޓެންޓް ވާހަކައެއް ބުނަން...

12

ދުޢާ

ހުދުކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ފަޓުލޫނާއެކު ބެގީކުރުމަށްފަހު ކަޅުކުލައިގެ ދަބަހެއް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޕޭވްމަންޓަ މަތިން ހިނގާލައިފައި ދިޔައެވެ. ގަމީހުގެ އަތުކުރީ ގޮށް އަޅުވާލައިފައި ވާއިރު...

9

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 8

އެއަރޕޯޓުން ނިކުތް ގޮތަށް ފާލަން ކައިރީ މަޑުކޮއްލުމުން އެ ލޯންޗުގައި ހުރި މީހާ އައިސް ފޮށިތަށް އެރުވުމުން އަންހެންމީހާ ލޯންޗަށް އަރާ ހަމަޖެހިލިއެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ހެންނެވެ. ލޯންޗަށް އެރުމާއެކު...

6

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ

ނިދާފައި އޮތް އީން އަށް ހޭލެވުނީ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަލްކާ ގެ އަޑަށެވެ. “އޭތް.. އީން ހޭލަބަލަ.. އެއޮތް ކޮލެޖް އަށް ދާން ގަޑިޖެހެނީ..” ފުންމައިގެން ތެދުވެ އީން ގަޑިބަލާލިއެވެ. ގަޑިޖެހެން...

11

އިންތިޒާރު 8

އާލާއަށްވެސް ވީ ހަމަ އެވަރެވެ. ސީދާ ވިޝާލްގެ ލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެވުނީއެވެ. އިރުކޮޅަކު ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެފައި އާލާއަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނީ ވިޝާލް ކަރުކެހިލި އަޑަށެވެ. ކުރެވުނު ކަންތަކާމެދު ވިސްނާލެވުނީ ދެނެވެ. ގަތް ލަދާއެކު...

6

ލޯތްބަކީ 8

“ރާއިލް، އިސްދެޓް ޔޫ.” އެމެސެޖްއަށް ރިޕްލައި ކުރުމަށްފަހު ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއިއެކީ ޝައިރާ އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައީ ޖަވާބު އަންނާނެ އިރަކަށެވެ. “އައިމް އަޔާން. އަހްމަދު އަޔާން. އެނގޭ މިހެން އަދި ބުންޏަސް ނޭނގޭނެކަން....

10

ފެވިފާނަންތިވޭ ހިތުގާ 1

ނިދަންއޮތް ނީމް އަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު ހުއްޓަނުލާ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާ އަޑަށެވެ. ކަންނެތް ކަމާއެކު އާ ފުރިލުމައްފަހު ފޯނު ނަގާ ގަޑި ބަލާލި އިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ގަޑި ޖެހެން ހުރީ 15...

14

ފެވިފާނަންތިވޭ ހިތުގާ (ޓްރެއިލަރ)

ނިދަންއޮތް ނީމްއަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު ހުއްޓާނުލާ ދޮރުގައި ޓަކިދޭ އަޑަށެވެ. ކަންނެތްކަމާއެކު އާފުރިލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގާ ގަޑި ބަލާލި އިރު ކަމަކުދާކައްނެތެވެ. އޮފީހައްދާ ގަޑި ޖެހެން ހުރީ 15 މިނެޓަށް ވެފައެވެ. އޭރުވެސް...

4

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (11)

ދަރިފުޅު ބަނޑުގައި ރިހޭ ވަރުން މަރަށް ތެޅެނީހެން ހީވެ މަންމަގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް ފައިބައިގަންނަން ފެށިއެވެ. މަންމައަށް ހުރިތަނަށް ތިރި ވެވުނެވެ. އެމީހުން ދަރިފުޅު ވެއްދީ ވިއްސާ ކޮޓަރިއަށެވެ. ހިތަށް އެރިއެވެ....

2

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (10)

“ދެން ޒާން؟؟!!؟؟” ކައިލާން ގެ ސުވާލާއެކު އެންމެންގެ ކަޅި އަމާޒުވީ ކައިލާންއަށެވެ. “އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލުގަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެވޭނެތޯ؟” ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު އަހަރެން އަހާލީމެވެ. “އާދެ! ދެވޭނެ! އެއްގޮތަކީ ހައްވާ ޝީން...

8

އުޖާލާވެގެންދިޔަ ޙަޔާތް (10)

އެތައްޒަމާންތަކަކަށްފަހު އަރީފް މާލެއައީ ދައްތައެއް ކައިވެނިކުރާތީކަމުގައިވިޔަސް ހިތުގައި ފޮރުވިފައިވަނީ ވަރުގަދަ އަޒުމެކެވެ. ދެއެކުވެރިންވެސް ފުރިހަމަ އުންމީދާއެކު އަތުކުރިއޮޅާލީ ނަސީމްއަށާއި ނަސްރީނާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ******* ހަނދު އޭގެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި...

0

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (9)

ސިޓިން ރޫމަށް ނުކުއިން ތަނާ ސަލާން ގޮވި އަޑު އިވުނެވެ. “އައްސަލާމްޢަލައިކުމް!” “ވަޢަލައިކުމްސަލާމް!” ޖަވާބުދެމުން އަހަރެން ބޭރަށް ނުކުތީމެވެ. “ކައިލާން މުޙައްމަދާއި، ކައިނާ މުޙައްމަދު މިއަދު ކޯޓަށް ޙާޟިރު ވުމަށް އެދެން.” އެމީހާ ބުނެލިއެވެ. އަހަރެންގެ އަތަށް ގަނޑެއް ދިނެވެ. އަހަރެން އެހުޅުވާލާ ކިޔާލީމެވެ. ދާން ޖެހެނީ ހަވީރު 4 ގަޑި ބައިގައެވެ. ވަނީ ކިހިނެތްކަން އަހަންނަށް ނަގައިގަންނާކަށް މާ ގިނައިރެއް ނުވިއެވެ. “ޔެސް!” އަހަރެންނަށް ހީވީ އުޑުގަނުޖެހި، ބިމުގަ ނުޖެހި އުޅެވުނުހެންނެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭތޯ އަނެއްކާވެސް އެގަނޑު ކިޔާލީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހެކި ސާބިތުވިކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ނޭނގުނެވެ....

9

“ހިތް” ލޭ ކޮށެވިފައި……23

ރިޝްފާ އެ ނުލަފާ އެތީގެ ގައިގައި އޭނާގެ ދެއަތުން ތަޅަން ފެށިއެވެ. އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ޒޭން ފަހުނޭވާ ދޫކުރާތަން ދެކެން އޭނާއަކަށް ކެތެއް ނުވާނެއެވެ.ފެންކަޅި ވެފައިވާ ޒޭންގެ ދެލޯ ފެނިފައި ރިޝްފާގެ ހިތުން...

5

އިންތިޒާރު 7

އާރާ ފަސްއެނބުރިލާ އެ މީހަކާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ހަށިގަނޑު އެއްކޮށްހެން ފިނިވެގެން ދިޔައީ އެއަކީ ކުރިންދުވަހު ގޭގެ ދޮރުކައިރިން އޭނާގެ ގައިގައި ޖެހުނު ޒުވާނާކަން ޔަގީން ވުމުންނެވެ. “މިއީ ތިކުއްޖާގެ އެއްޗެއްތަ…؟” އަތުގައި...

8

ކުށަކާނުލައި- 7ވަނަބައި

ލާނާ އެންމެފަހުން ތެދަށް ކިޔައިދިނީތާއެވެ. ދެން ކަންތައްވާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ.؟ ލާނާއަށް އެހައި ހިތްވަރު ލިބުނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އެންމެންގެ މޫނުން ފާޅުވަނީ ހައިރާންކަމެވެ. އާލާ އިނީ ދެރަވެފައެވެ. އާލާއަށް ލާނާ ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އަލަންއާއި...