Category: ލޯބި

0

ހުޅުކޮޅު 29

“މިޔޮށް އައީނު..” ސައިކަލު ޕާކު ކޮށްލުމަށްފަހު ކަފި ހުރަސް މަތިން ހިނގާފައި އެމީހުން ތިބި ދިމާލަށް އަންނަމުން ދިޔަ ޒަޔާން ފެނި ޔައީޝް ހިނިތުން ވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެންމެންގެ މޫނުވެސް އުޖާލާވެގެން...

3

ލޯބި އަހަރެންވާނަމޭ (15)

އަސްލަމް ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން އަރާ އޮށޯތީ ނިދަންށެވެ. މާ ގިނަ އިރު ތަކެއް ނުވެ އެސްފިޔަތައް ބަރުވެ ނިދީގެ ފޮނި މީރުކަމެގެ ތެރެއަށް ފީނައިގަތެވެ.   *****************   ޖެހިގެން އައި ދުވަހު...

29

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (44)

ރާސިލް މެން ނިމިގެން ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި ޒީޝާ ދާނިޝް އާއި ރާސިލް އާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ދާން… ރާސިލް…” ކާރުގެ ތެރެއަށްވެރިވެފައި އޮތް ހަމަހިމޭންކަން ފޫ ދުއްވާލަމުން ޒީޝާ ގޮވާލިއެވެ. ދެމީހުންވެސް...

18

ދީނާ -2

މަގުމަށްޗަށް ނުކުމެ ފަޔަށް ލެވުނު ބާރެއްލާފައި ދުއްވައިގަތީމެވެ. ވަރަށް ފަހުން މާލޭގައި އެފެއްދުނު ބީޗެއް ކަމަށްވާ ރަސްފަންނާ ހަމައަށް ދެވުމުން ވަރުބަލިވެގެން ވެލިގަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ހުއްޓާނުލާ ފައިބަ ފައިބާ...

67

ހުޅުކޮޅު 28

ވަރުބަލި ކަމާއެކު ގޮސް ގެއަށް ވަތް ޔައީޝްއަށް ހުރިތާ ހުއްޓިލެވުނީ ގޭތެރެއިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ.  މީހަކު ގެއަށް ގެންނަންޏާ އާންމުކޮށް ޒިވާ އޭނާ ގާތު އަބަދުވެސް ބުނާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހެނދުނު އޭނާ...

6

ނުހައްގުލޯބި (5)

އަހަރެންގެ ހިތުގައި އަތްއަޅާ ބާރުކޮއްލެވުނީ ހިތަށްވި ތަދެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ޤަބޫލް ނުކުރެވިފައި އެތައް އިރަކު ހުރެވުނެވެ.އަޝްފާން ހަމަ އަހަރެންނާ ވަކިވީބާއޭ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ. އެންމެފަހުން އަހަރެން އެތާ އިތް ކުއްޖާއަށް އެހީމެވެ.”ސަމާސަ ކުރަނީ...

29

ރާސްތާ 5

އާދާގެ މަތިން މިއަދުވެސް ނަވްޔާއާ އިސްރާ ބެންޗުގަ މަޑުކޮށްގެން ތިބީ މާނީއާ އިޝްމާ އަންނަންދެނެވެ. އިސްރާ ކޮންމެސް ކަމަކާ ވިސްނާހެން ނަވްޔާއަށް ހީވިއެވެ. އެއީ އެހެންނާ ހުއްޓާނުލާ އަނގަތަޅާ ކުއްޖާ މިއަދު އަނގައިން...

17

ލޯބިކަން 14

“ދޮންބެ މިއުޅެނީ އުމްމްމް…މާޔާ އަށް ޕްރޮޕޯޒް ކުރަން”ވިޝާލް ބުނަން ނުބުނަން ހުރެފައި ވެސް އެހެން ބުނެލިއެވެ.އެވަގުތު ޔޫހާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ.އަނގަ ހުޅުވި ގޮތަށް ލައްޕަން ނޭންގިފައި ހުރެ ވުނެވެ. “ތިހެން ހުއްޓާ...

32

ރާސްތާ 4

ކޮމެންޓޭޓަރު އަހުސަމްގެ ނަން ކިޔާލުމާއެކު ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އޭނާއަަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން ސޯޅައަހަރުވީއިރުވެސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ފުރިހަމައަށް ބަލާނުލައެވެ. ނަމަވެސް އަހުސަމް ކުޅެންފެށުމާއެކު ފުޓްބޯޅަ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ އެއްބަޔަށް ވެއްޖެއެވެ. ” އިސްރާ...

13

ލޯބި ވީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (7

ދުވަސްތައް ހަފުތާތަކަށް, ހަފުތާތައް މަސްތަކަށް ބަދަލުވަމުން އައިސް ހަނާގެ ބަނޑަށް ވެސް ނުވަމަސް ފުރެން ކައިރި ވަނީއެވެ. އެތައް ދުވަހެއްގެ ކެތްތެރި ކަމާއި އުއްމީދުތަކެއްގެ ފޮނިކަން ހާސިލު ވާނެ ވަގުތު އައިސް ކައިރިވާތީ...

11

ލޯބިކަން 13

“ޔޫ އަގެއިން”ދޮރު މަތީގައި ހުރި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖާ ފެނުމާއި އެކު މާޔާ ދެ ބުމަ ގޮށް ޖަހައިލަމުން އެހެން ބުނެލިއެވެ.އަޅި ކުލައިގެ ދެލޮލެވެ.ކަޅުކަން ގަދަ އެ ރީތި އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ މައްޗަށްނަގައިފައެވެ.ހަމުގެ...

17

ފަރުދާ 3

ޖެހިގެންއައިދުވަހު އަރައިގެންއައި އިރާއެކީ ނަތާޝާ އަހަރެންގެ ގެއަށް ޒިޔާރާތްކުރިއެވެ. ބެލްޖެހުމުން ދޮރުހުޅުވީ އަހަންނެވެ. އަހަންނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުފެނި އޭނާހުރީ އަނގަ ހުޅުވިގޮތަށް ލައްޕާލަންވެސް ހަނދާންނެތިފައެވެ. އައީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރަކާއި އެއްކޮށޭ ބުނީ...

24

ދުރުވުމެއް ނޭދެމޭ… 3

އާލިކްގެ ދެލޮލުން ނިއުޝާއަށް ފެނުނީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމެވެ. އާލިކްއަށްވެސް އެ ދެލޮލެއް ނޯޅޭނެއެވެ. އެއީ ހަމަ އެދެލޮލެވެ. އެ ޖާދުވީ ބެލުމެވެ. ނިއުޝާ ދުރުވާން މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން އާލިކް ނިއުޝާގެ ގައިން...

10

ނުހައްގުލޯބި (4)

ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްފައި މައި އާ ދެމީހުން ފިހާރަޔަށް ވަނީމެވެ. އޭރުވެސް އަހަރެންގެ ހިތް ދިޔައީ ބާރަށް ތެޅެމުންނެވެ. ފިހާރަޔަށް ވަދެ ފަރާތް ފަރާތަށް ބަލާލީމެވެ. އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނިރާލީ މިގަޑީގައިވެސް އަޝްފާން...

8

ފަރުދާ 2

މާމައަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކެތްތެރި އިންސާނެކެވެ. ބޮޑު ކަމެއް ދިމާވެގެން ނޫނީ މާމަ އެވަރަކަށް ނުރޯނެކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. ކާފައަށް ކަމެއްވީތޯ އަހަރެން ސުވާލުކުރުމުން ދެފަރާތަށް ބޯހޫރާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ތުރުތުރު ލަމުންދިޔަ އަތުން...