Category: ލޯބި

2

ހަދިޔާ (ފަހުބައި)

އެއީ މަންހާގެ ފަރާތުން އައި މެސެޖެކެވެ. މަންހާވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އޭނައަށް ގުޅާލުމަށް އެދިފައެވެ. ބަލާބެލުމަށް މަންހާ އެ މެސެޖުކުރީ ބޮޑު ކަމަކުހެން ހީވިއެވެ. އެހެނަސް މަންހާ މާޝާއާއި ބައްދަލު ނުވާތާވެސް ވަނީ...

6

ޔާރާ

އަޅުގަނޑު ދެން މިވާހަކަ އަޕްލޯޑް ކުރަމުން ގެންދާނީ https://vaahaka.com ގައެެވެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެރިވަން…

12

ދިނީ ޒަހަރު…. 23

22 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. ޔަނާލްގެ ކަޅި ހަރަކާތްކޮށްލި ގޮތަކުން އެނދުގައި ހެވިފައި އިން ހާރޫން ފެނި ޔަނާލަށް އައްޔުމަންއާއި ދުރަށް ޖެހިލެވުނެވެ. އޭނާއަށް އެދިމާ ބަލާލެވުނީ ޤަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. އެއީ ހަމަ އޭނާގެ ބައްޕައެވެ....

6

ތީއޭ މިހިތުގެ ވިންދަކީ…02

“ހޭ ޖޫ..!! ބިޒްނަސް ކްލާހުގަ އެބައިން ވަރަށް ސަޅި އާ ސްޓޫޑެންޓެއް…” “ކާކުތަ..؟؟” އެކަމަށް އެހާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތުމާއެކުވެސް ޖޫހީ އަހާލިއެވެ… ************************************ “ކަމް… އައިިވިލް ޝޯ ހިމް ޓު ޔޫ..!!” އެހެން ބުނުމަށްފަހު އައިރާ ޖޫހީ އަތުގައި ހިފައިގެން ބިޒްނަސް ކްލާހާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. “އޭނީ… ލާސްޓް ރޯގަ، މާޒިން އާއި ޖެހިގެން..” އައިރާ އެހެން ބުނުމުން ޖޫހީ އެދިމާލަށް ބަލާލި ވަގުތަކީ އެޒުވާނާވެސް ޖޫހީ އާއި ދިމާލަށް ބަލާލި ވަގުތުކަމުން އިއްތިފާގުން ދެ މީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ހަމަވެގެން ދިޔައެވެ.. ވަގުތުން ޖޫހީ ނުވާވެސްކަމަށް ހަދާލުމަށްފަހު ކްލާހާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ.. ހަގީގަތުގައި އެހެން ފިރިހެން ކުދިން ފެނުމުން ނުވާގޮތެއް ޖޫހީއަށް އެކުއްޖާ ފެނުމުުން ވިއެވެ.. “ހޭއި.. އައިމް އާއިން.. ދެންމެ މިތަނުގަ ހުރެފަ ބްލަޝް ވެގެން ދިޔައެންނު ގާރލް އެއް..!! އެއީ ކޮން ކުއްޖެއްތަ..؟؟” އާއިން ވަރަށް ނުވާކަމަށް ހަދާލާފައި ކައިރީގައި...

11

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން…..1

އަހަންނަކީ މަރިޔަމް ޒާރާއެވެ. އަހަރެންނަކީ ހަޔާތުގެ ކުލަވަރުތަކައް ކެތްކުރާ މީހެއްކަން މިހެކިން ފާޅުވެގެންދާނެ…… މިެީ އަހަރެންނައް އައި އެންމެ ހިތާމަވެރި ދުވަސްތައް…. އެކަމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ފޮނިވެއްޖެ…. އެއީ ކެތްކުރުމުގެ ނަތީޖާ…. ************************...

19

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން…2

އަހަރެން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސާ ދެބަސް ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ޓޮޕް 1ގައި ހިމެނުނެވެ.ނަޝްވާމެން ދިޔައީ ކިޔެވުމައް ދައްވަމުންނެވެ. އަހަރެން އަހަރެންގެ އުއްމީދު އުވާލާ މީހަކީ އޭނަގެ ނަން މުޅި އުމުރައް އަހަރެން...

5

ހިމޭންކަން.. 3

2 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން.. “ހައި. އައި އޭމް ހިޝާން، އެންޑް ޔޫ އާ..؟ އެއްވެސް އުހްތިޔާރަކާނުލާ ރަޝާއަށް ހިޝާން އާ ސަލާމް ކުރުމަށް އަތް އުފުލާލެވުނެވެ. އަދި އަމިއްލައަށް ތައާރަފްވެލިއެވެ. “ރަޝާ، މަށަށް ކިޔަނީ ރަޝާ.” ************************************** ސަލާމްކުރުމަށް ހިފިއަތުން ދޫކޮށްލަންވެސް ރަޝާހުރީ ހަންދާންނެތިފައި ކަހަލައެވެ. އެވަގުތު އޭނާއަށް ވަމުންދިޔަ ގޮތް ކިތައްމެ  ވަރަކަށް ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެކަން އޭނާއަށް ކާމިޔާބު ވީހެނެށް ހިޔެއްނުވެއެވެ. އޭ.ސީ ގެ ފިނިން ގަނޑު   ވެފައިވާ އެ ފިހާރަ ތެރޭގައިވެސް ރަޝާ ހުރީ ދާހިއްލާފޯވެފައެވެ. އެ ދޮން ބައްޓެެއްފަދަ ކޯތާފަތްވަނީ ރަތްވެފައެވެ. ރަތްކަން ގަދަ އެ ތުންފަތުގައި ކުޑަކޮށް ދަތްއަޅާލެވުނީ ހިޝާން އޭނާއާ ދިމާލަށް ބަލަންހުރިގޮތް ފެނި ލަދުން  އިސްޖަހާލަމުންނެވެ.  ރަޝާ   މަޑުމަޑުން ހިޝާންގެ އަތުން ދޫކޮށްލިއެވެ. ހީލާފައި 2 ނޫޑްލިސް ޕެކެޓު ހިފައިގެން ކައުންޓާރާދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ހިޝާން   ވެސް ރަޝާގެ ފަހަތުން ގޮސް ކައުންޓަރުކައިރީ ކަޑުކޮށްލިއެވެ. އޭނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުގަނެ ރަޝާގެ ފަހަތުން ނުކުތެވެ.   ރަޝާއަށް އެކަން ފާހަގަވެ އެއްޗެއްނުބުނެ ދާން ނުކެރިގެން ފަހަތަށް އުންބުރިލާފައި ދަނީއޭ ބުނެލިއެވެ.  އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ހިޝާން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އަދި ފެއްނާނެ ދޯ އޭ ރަޝާ ކުރެން އަހާލިއެވެ. ރަޝާގެ ފަރާތުން ލިބުނީ ލުއިލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ރަޝާ ހިނގަމުންގޮސް ލޯމަތިން ގެއްލެންދެން ހިޝާންއަށް ބަލަންހުރެވުނީ އެއްވެސް އިޙްތިޔާރަކާނުލައެވެ. އެނާގެ ހަނދާނަށް އައީ  އޭނާއަށް ރަޝާ ފެނުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. އެއީ މިރަށަށް އޭނާ އައި ދުވަހެވެ. ހއ. ކެލާ ގެ ބަނދަރަށް ލޯންޗް   ގާތްކޮށް ލުމުން އެންމެ  ފުރަތަމަ ލޯންޗުން ފޭބީ  ހިޝާންއެވެ. މި ދަތުރަކީ ...

3

ސީދާ މަގައް ނުދިޔާމަ… ޓުރެއިލަރ….

ރާއިފާ:[ރާއީ]ރަޝީދާގެ ދަރި… ރާންގެ ލޯބިވެރިޔާ އުމުރުން 18އަހަރު… އެލީޝާގެ އެކުވެރިޔާ… ރާޝިިދު ރާއިފާގެ ބައްޕަ އެލީޝާ:{އެލީ} އާތިފާގެ ދަރި… އާނިޝްގެ ލޯބިވެރިޔާ…އުމުރުން 18 އަހަރު.. ރާއިފާގެ އެކުވެރިޔާާ..ބައްޕަ އަހުމަދު… އާނިޝް:[އާން] އަޒީމާގެ ދަރި….....

2

ލޯތްބައްޓަކާ ހިތް އެދި ރުޔަސް… 02

ގޭގޭ މައި ދޮރު ހުޅުވުމާއި އެކު ނާޒިއާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އައިސް ބައްދާލުމަށްފަހު ވަޒީފާ ލިބުނު ވާހަކަ ބުނެލިއެވެ. ޒީން އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްފަހު ނާޒިއާ ބަދިގެއަށް ވަނީ ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ތައްޔާރުވާށެވެ....

21

އަހަރެން….

އަހަރެން ވިސްނަމުންދިޔައީ އަހަންނަން ކުރެވުނު ނުބާއަމަލާމެދުއެވެ.އަހަރެން އެކަން ސިއްރު ކުރަން ބޭނުންވިއެވެ.ނަމަވެސް އަހަންނަށް އެކަން ސިއްރު ކުރުންވީ އުދަނގުލަކަށެވެ. މިދުނިޔޭގައި ހުރެވެން އޮތީ ތިން ދުވަހެވެ. އަހަރެން ތައިބާވީމެވެ.ނަމަވެސް އަހަރެން ކުރީ ދުނޔޭގަ...

27

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..7

އަންޖަލް މިހާރު ސްކޫލަށް ދަނީ ދާ ހިތަކުން ނޫނެވެ. ހަމްޒާ ޗުއްޓީ ނެގިކަން އެނގުނީންސުރެ ހުންނަނީ ފާޑަކަށް ރުޅި ގަދަވެފައެވެ. އެހެން ގަޑިތަކުގައިވެސް ފިލާވަޅަށް ސަމާލުކަން ދެވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. އަންޖަލްގެ އުޅުން...

40

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 29

މިންހާގެ އެފެނިލުމާއެކު އެޒުވާނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ހިޞާރުކޮށްފައި ވަނީ މިންހާގެ ތަސްވީރުތަކުންނެވެ. މިރޭގެ ނިދިވެސް ވަނީ އޭނަ އާ އެތައް ހާސް މޭލެެއް ދުރުގައެވެ. ލޯ މަރާލާއިރަށް ސިފަވަނީ މިންހާގެ ހިތްގައިމު ސޫރައެވެ....

17

ދިނީ ޒަހަރު…. 22

21 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. “ބުނަންތަ މަންމާ! މަންމަ އަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގަދަރުކުރަން. ތިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާގެ މަންމައަށް ވެފައި އަޅުގަނޑަށް ވުރެ އުމުރުގެ ގޮތުންވެސް ބޮޑު މީހަކަށް ވީތީ. އެކަމަކު...

7

ހިމޭންކަން.. (2)

1 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން… ސައިބޮއި ނިންމާލުމަށްފަހު، މޭޒުމަތި ސާފުކޮށްލާފައި ރަޝާވަނީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ވަދެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ހުޅި ނައްޓާލާ ބޯ ނިއުޅުވާލިއެވެ. އުނަގަނޑަށް ވުރެއް ދިގު އިސްތަށިގަނޑު އޭނާގެ ގައިގައި ބީހޭކަހަލަ އެވެ. ކުޑަކޮށް އަރާމްކޮށްލުމަށް އެނދަށް އަރައި، އެނދުގައި އޮތް އޭނާގެ ފޯނުނަގާ ބަލާލިއެވެ. އޭރު އޭނާ އެ މަސެޖަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ މެސެޖު އައުސްފައި  އޮތެވެ. މެސެޖުގައި ވެއެވެ. ” ގުޑް މޯނިން، ރަޝާ.” މަޑުމަޑު ހިނިތުންވުމެއް އޭނާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވިއެވެ. ******************************** އެއީ މީގެ ހަމަސް ކުރިއެވެ. މަދަރުސާ ނިންމާލާފައި ރަޝާ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް  ރަހުމަތްތެރިޔާ ހަމްދާއާއި އެކު  މިސްރާބުޖެހީ  ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. އޮލަވާހަކައިގައި ދަނިކޮށް ދެކުދިންނަށްވެސް ހުއްޓިބަލާލެވުނީ އެކުދިން ކައިރިން ބަޔަކު ކުރަސްކޮށް ދިޔުމުންނެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން ދެކޭބައެއްނޫންކަމުން ދެކުދިންނަށްވެސް ބަލާލެވުނީ އެމީހުނާ ދިމާލަށެވެ. އެމީހުން ލާފައި ތިބި ސްޓެލްކޯގެ  ޓީޝާރޓުން އެއީ މާލޭން ކަރަންޓު މަސައްކަތެއް ކުރަން އައިސް އުޅޭބައެއްކަން އެންގުނެވެ. ރަޝާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އެތާހުރި އެއް ޒުވާނަކު ފަހަތަށް އެންބުރި ރަޝާއާ ދިމާލަށް ބަލާލުމުންނެވެ. އަދި ހީލިއެވެ. ރަޝާ އަވަސްއަވަހަސް އެންބުރި ހިންގައިގަތެވެ. ރަޝާ ގެއަށް ލާފައި ނޫނީ ދުވަހަކުވެސް ހަމްދާ ގެއަކަށް ނުދާނެއެވެ.  އެގޮތުން މިޔަދުވެސް  ރަޝާގަތު ތަނީއޭ ބުންޏެވެ. ރަޝާގެ  ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ހަމްދާ ރަޝާގެ އަތުގައި ކޮއްޓާލިއެވެ. ރަޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ހައިރާންވެހުރެ ވީކީއްތޯ  ހަމްދާ ސުވާޅުކުރިއެވެ. “ހަމް. ދެއްމެ ފެނުނެއްނު ދޯ އައިމަގުމަތީ ސްޓެލްކޯ ބަައެއް. އެތާ ހުއްޓެއްނު ވިލު ނޫކުލައިގެ ދަބަހެއް އަޅައިގެން ހެޑްސެޓެއް ...

15

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 17

“ތޭންކްސް މައި. އެކަމް ކިހިނެއް އަހަރެމެން މިކަންތައް ކުރާނީވެސް. ދެން ނެތެއްނު އޭރުން މާ ގިނަ ދުވަހެއްވެސް. މިހާ މަދު ދުވަސްކޮޅަކުން އެހާ ބާރުގަދަ ގޭންގެއް އަހަރެމެންނަށް ބަލިކުރެވޭނެތަ؟ އެމީހުން ބައްދާލަންވެސް އެމީހުންނާއި...