Category: ލޯބި

0

ނޫރު (ފަންސާސްއެއްވަނަ ބައި)

އަދި ބައެއްފަހަރު އެންމެ ބޮޑެތި އުފާތައް ލިބިގެންދާނީ ހިތްދަތި އިމްތިޙާންތަކެއްގެ ތެރެއިންކަން ނޭނގިއެވެ.   ޝަރަފަށް ރިސޯޓާއި ހަމައަށް ދެވުނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައެވެ. އޭނަ ދިޔައިރު ރިސޯޓުގެ މުޅިން ނިމިފައިހުރި ލޯންޖެއްގައި...

14

ލޯބިނުވިޔަސް ފިރުމާލަދީ 01

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތުތައް ފަހަނައަޅާ ދިޔުމަށްފަހު އާދުވަހަކަށް އިރު އޭގެ ޑިއުޓީ ވަގުތު ފެށެންވާއިރަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު އުޑުމަތީގައި ކޮންމެސް ވަރަކަށް ކަޅުވިލާތައް ސައްލާ ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އުދަރެހުން އިރުގެ އަލި ދައްކާލުމާއެކު...

6

ޝީން(ވިހިވަނަ ބައި)

ރައިން އަށް ހަތަރުމަސް ވުމާއެކު ޝީން އެއޮފީހައް ނިކުންނަންފެށީ ޝީން ބޭނުންވެގެންނެވެ. އެދެމައިންގެ ހަރަދުތައް ފުއްދުމައްޓަކައެވެ. ނަފީސާއާއި އާޔަން ކިތަންމެ ރަގަޅަސް ޝީން ބޭނުންވީ އޮފީހައް ނިކުންނާށެވެ. އެއީ ޝިން ބޭނުންވާ ގޮތްކަމައް...

20

ތަޤްދީރު(17)

“މަންމާ.” އޭނާއާއި ދިމާއަށް އަމާޒުވެފައިވާ އާބިދާއާއި ސަލީމްގެ ރުޅިވެރި ނަޒަރުފެނި މަލްހާއަށް ވައިއަޑުން ގޮވައިލެވުނެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް އާބިދާ އެހެންހަދަންޖެހުނު ސަބަބެއް މަލްހާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. ހައިރާންވެފައި ރާއިދަށްވެސް އެމަންޒަރުބަލަން ހުރެވުނުއިރު އޭނާގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓިލައިގެންހުރި...

ލޯބިކަން 2
12

ލޯބިކަން 2

ކުއްލި އަކަށް އެެއަރޕޯޓުން ނިކުންނަ ދޮރާއިދިމާއިން މީހަކު ވަރަށް ބާރަށް ދޮންބޭ އޭ ގޮވައިލި އަޑަށް އެވަގުތު އެތާތިބިހުރިހައި އެންމެންގެ ނަޒަރު ދޮރާއި ދިމާއަށް ހުއްޓުނެވެ.ހުރިހައި  އެންމެން ނެކޭ އެތް ފަދައިން ޒުވާނާގެ ނަޒަރުވެސް...

60

ތަޤްދީރު (16)

ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ލިވްޔާ މަލްހާއާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭރު މަލްހާ ހުރީ އޭނާގެ ފޮށި ނަގައިގެން އަލަމާރީގައިހުރި އޭނާގެ އަންނައުނުތަށް ފޮށްޓަށް އަޅާށެވެ. “ދޮންތާ ޔޫ އަރ ނޮޓް ޑުއިންގް ރައިޓް. އަހަރެން...

20

ޝީން(ނަވާރަ ވަނަބައި)

ޝީން އަށް އެދަރިފުޅު ފެނުމުން ލޮލުން ކަރުނައައެވެ. ނަރުސްކުއްޖާ ނަފީސާ އަތައް އެދަރިފުޅު ލާދިނެވެ،ނަފީސާގެލޮލުންވެސް ކަރުނަ އައެވެ.ނަމަވެސް އެއީ އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނައެވެ. ނަފީސާ އެދަރިފުޅު މޫނާއި މޫނުކައިރިކޮއްލިވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން ނަފީސާގެ ބަސް...

11

މިހަޔާތް އަލިކޮށްލި ނޫރު 3

ނަދީމްގެ ވާހަކަ ހުރިގޮތުން އަރާޝް ކައިރިއަށް ރުޅިއައެެވެ. ރުޅިގަނޑު އިތުރުވެގެން ދިޔައީ އަރާޝްގެ ދިފާއުގައި ތަނާ އެއްޗެއް ނުބުނުމުންނެވެ. އައި ރުޅިމަތީގައި އަރާޝްއަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނީ ކުއްލިއަކަށެެވެ. ތަނާ ސިއްސައިގެން ގޮސް އަރާޝްއަށް...

3

ކެތްކުރިން ކުރަން އަދިވެސް ކުރާނަން…9

ރިއުވީ ކީވާން އާއި ލައުރާގެ އަތުގައި ހިފައި ސިޑިއާއި ދިމަލަށް ދިޔައެވެ. ޕާޓީ ތެރޭތިބި އެންމެން އޭރު ޓެރެސްއަށް ދަނީއެވެ. އެއެންމެންގެ ތެރެއިން ރިއުވީ ސިޑިން ތަންކޮޅެއް ހޯދައިގެން މައްޗަށް އަރަން ދިޔައެވެ....

38

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (3)

އޭނާ ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލިއެވެ. ހިނދެއް ހިނދަކަށް ވައިގަދަވަމުން ދިޔައީ ތޫފާނެއްގެ އިންޒާރު ދޭފަދައަކުންނެވެ. އޭނާ ލޯ މަރާލީ ފަހަރެއްގައިވެސް ހިޔާލުގެ ކަނޑަކަށް ގެނބޭކަށް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލޯ މަރާލުމާއެކު އޭނާ އަށް...

20

ލޯބިކަން

ހުޅުލޭ އެއަރްޕޯޓަށް ދެންމެ ޖެއްސި ފުލައިޓުން ފައިބައި ގެން އައި އެރީތި ޒުވާނާ ގެ ތުންފަތް މަތީވަނީ ރީތި ހިނިތުން ވުމެކެވެ.ޓާމިނަލްގެ ތެެރެއިން ފުރޭނިގެން މީހުން ތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުއިން ޒުވާނާ ލާފައިހުރި...

15

އަނދިރިފަރާތް 28

އަހަރެން އަތުގައި އޮތް އެ ސްކޫލުގެ ‘ބުކްލެޓް’ އާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. މި ސްކޫލުގެ ބޮޑުކަމުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އަމިއްލަ ކުލާސް ހޯދިއްޖިއްޔާ ރަނގަޅެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކޮންމެވެސް މީހަކު...

28

ތަޤްދީރު (15)

ތުރުތުރުއަޅަމުންދިޔަ އަތުން ފެންޖަގުނެގިއިރު އެހިތްނޭނގޭ ބާރުމިނެއްގައި ތެޅެމުންދިޔައެވެ. ރޭގައި ފެނުނު ހުވަފެނާއި ނޫރާގެ ވާހަކަތަކުން އޭނާގެ ސިކުނޑި ގައިދުކޮށްލައިފައިވިއެވެ. އަތުގެ ނުފުށުން މޫނުމަތި ފުހެލަމުން ފުންނޭވާއެއްލުމަށްފަހު މަލްހާ ކޮޓަރީގެ ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލައިލީ...

49

ވަންހަނާ (ވިހިވަނަބައި)

“..އިލްހާމްގެ އަންހެން ދަރިޔަކު ދިރި ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި!..” ޒިބްނާތު ޔަޤީންކަމާއެކު ޖަވާބު ދިނެވެ. ޒިބްނާތުގެ ޖަވާބު އިވިފައި އިބްރާހީމްބެ ކުޑަކޮށްވެސް ހައިރާނެއްނުވެއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވީ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ***** ދަންވަރުގެ ވަގުތު ކަމުން...

30

ޝީން(އަށާރަވަނަ ބައި)

ދައްތާ އަހަރެން ބަނޑު ބޮނޑު “ޝީން އަގައިން ނިކުތް ޖުމްލައިން ނަފީސާއަށް ބުނާނެއެއްޗެއްނޭގި ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ދެމީހުން އެގޮތުގައި ތިއްބައި ނަފީސާގެ ފޯން ރިންގް ވާން ފެށިއެވެ. ފޯންނަގާ ބަލާލިއިރު ގުޅަނީ ރާއްޖޭން...

28

ނޫރު (ފަންސާސްވަނަ ބައި)

“ސިހުރެއް ނެހެދިޔަސް އެމީހުން ވަކިވާނެ! އެމީހުން ވަކިކުރުމަކީ މަގޭ އަޒުމެއް. މަގޭ އަޒުމެއް ޙާޞިލުނުކޮށް މަ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އެދެމީހުން ވަކި ކުރާނީ އެދެމީހުން ހީވެސް ނުކޮށް ތިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް. އެ...