Author: Jana

33

ވަޢުދު (ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި)

އޭގެ އަނެއްދުވަހުގެ ހެނދުނެވެ. ފާއިޤް އާދައިގެ މަތިން ސްކޫލަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ލަމްޔާ އޭނައަށް ދީފައިވާ ކާރަށް އެރީ 6:30 ހިކަށްހާއިރެވެ. 6:45 ވާއިރު ސްކޫލްގައި ހުންނަން ޖެހުމާއެކު އޭނަ ސްކޫލަށްދާން ޚިޔާރު ކުރާ...

26

ވަޢުދު (ތެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

“މަންމަ ވަރަށް އުފާވާނެ އަހަރެން މި ކާޑު ހަދައިގެން ދިޔައިމަ ދޮންބޭ….ބަލައްޗޭ!” 6 އަހަރުގެ އަޔާޒް އެހެން ބުނެލީ ސިޓިންގް ރޫމުގައި ހުރި ވަކަރު މޭޒުމަތީގައި ގަނޑެއް ބާއްވައިގެން ބިންމަތީގައި އިނދެ އޭގައި...

30

ވަޢުދު (ބައްތިރީސްވަނަ ބައި)

“އާނ އަޔާޒް….ވަރަށް ކިޔައިދޭނެ…އަދި…..އަޔާޒް….އަޔާޒް މި ފެންގަނޑު ބޮޑުވަނީތަ؟” މަލާކަށް ކުއްލިއަކަށް މަޢުޟޫ ބަދަލުކޮށްލެވުނީ އޭނަގެ ކޮނޑުގެ ކައިރިން ފިނިވާން ފެށުމުންނެވެ. އޭނަ އެ ސުވާލުކޮށްލިއިރު ދެލޯ ބޮޑުވެފައި ހުރިގޮތުން އޭނަގެ ޚިޔާލުތަކުން ނިކުމެވުނު...

29

ވަޢުދު (އެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

“ތުއްތާ!” ތަނަވަސް ސިޓިންގް ރޫމެއްގެ މެދުގައި ބެހެއްޓިފައިވި މޭޒުމަތީގައި އޮތް މައްޔިތާ 6 ވަރަކަށް މީހުންވެގެން ނަގައި ހިއްލާލި ވަގުތު ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ރޮވިފައިވާ ހަރު އަޑު މުޅި ތަނުގައި ގުގުމާލިއެވެ....

36

ވަޢުދު (ތިރީސްވަނަ ބައި)

އެހެންކަމުން މަލާކަށް ހިނގޭނެނަމައޭ އެދުވަހު އަޔާޒްގެ ހިތަށްއެރީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. ހަމައެއާއެކު މަލާކަށް ނުހިނގެނީ ކީއްވެކަން އޭނައަށް އެނގޭކަން ވެސް އެނގުންވިއެވެ. އޭނަ މިހާތަނަށް އައިއިރު މަލާކަށް ފަރުވާ ނުކުރީ ކީއްވެތޯ ހިތް...

21

ވަޢުދު (ނަވާވީސްވަނަ ބައި)

“އަސްލު…..ކުޑަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން އަހަރެން މަލާކް މިތަނަށް މިގެނައީ…” ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އަޔާޒް ބުނެލި އެ ވާހަކައިން މަލާކްގެ މެއަށް ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ އަޔާޒްގެ ދުލުން ދެން އިވިދާނެ ވާހަކައަށް އޭނަ...

30

ވަޢުދު (އަށާވީސްވަނަ ބައި)

“ހެލޯ މަލާކް….މާ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއްނެތް ދަރިފުޅު. ދަރިފުޅަށް ކުށެއް ކުރެވުނިއްޔާ މަޢާފަށް އެދިލާ. އަޔާޒް ޢާއްމުގޮތެއްގަ އޭނަ ލޯބިވާ މީހުންގެ މަޢާފު ޤަބޫލުކުރާނެ. އެކަމަކު އޭނައާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އޭނަ ހިތްހަމަޖައްސާލަދިނުން...

32

ވަޢުދު (ހަތާވީސްވަނަ ބައި)

އެރޭ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން 11 ޖަހަން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް މަސްޢޫދު އޭނަގެ ބައެއް އެކުވެރި ފަޅުވެރިންނާއެކީ މަހަށް ދިޔަ ދޯނި ފާލަމާއި ގާތްކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެކަނި އުޅެން ފެށިފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީހުގެ ޑިއުޓީ...

29

ވަޢުދު (ސައްބީސްވަނަ ބައި)

“ބުނޭ! ކާކު ބުނެގެން ރޭ އަހަރުމެން ގެއަށް އައީ؟ އެއީ ކޮން ސިޓީ އުރައެއް؟” އަޔާޒް ހަރުކަށި އަޑަކުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ސާޝާއަކީ އޭނަގެ ގާތް އެކުވެރިއަކަށް ވިޔަސް އޭނައާއެކީ އުޅުނުއިރު ވެސް ފައިސާއަށްޓަކައި...

22

ވަޢުދު (ފަންސަވީސްވަނަ ބައި)

ސޫޓްގެ ނަންބަރު ޖަހާލުމަށްފަހު ދޮރު ހުޅުވާލަމުން އޭނައަށް އެތެރެއަށް ވަދެވުނީ ރޫރޫއަޅާ އަޑަކުން މަލާކްގެ ނަމުން ގޮވަމުންނެވެ. ވެފައިވި ހާސްކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނަ ވަދެގެން ދިޔައީ ވެސް ސޫޓްގެ ދޮރު ލައްޕާލުމެއްނެތިއެވެ. އަޔާޒް...

28

ވަޢުދު (ސައުވީސްވަނަ ބައި)

އެރޭގެ ގަޑިން 8:30 ވެ ބޮޑުވީ ވަގުތު ޒޫމް ލައްވާފައި އައި ސައިކަލެއް އައިސް އަޔާޒްމެން އުޅޭ ހޮޓެލުގެ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެ ސައިކަލުގައި ކަޅުކުލަގަދަ ޖެކެޓެއްގައި ހުރި ޒުވާނާ އޭނަގެ މޫނު...

14

ވަޢުދު (ތޭވީސްވަނަ ބައި)

“އަހަންނަށް ނޭނގޭ ތި ދައްކާ ވާހަކައެއް މައު….ކޮންކަހަލަ މިނިވަންކަމެއް؟” އަޔާޒަށް އަހާލެވުނެވެ. މައުވާ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން މި ދުވަސްވަރު ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވާ ވާހަކަތައް އޭނަގެ ހަނދާނަށް އަޔަސް އެވަގުތު މައުވާ އެ...

19

ވަޢުދު (ބާވީސްވަނަ ބައި)

އަޔާޒް މައުވާ އަންނަންވާއިރަށް ތާޒާވެލަން ދިޔުމުން މަލާކަށް އޭނަގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުތަކުގައި އިން ގޮތަށް އިނދެވުނެވެ. މި ޙާލަތް ވެގެން މި ދަނީ އޭނަ ހީކުރާވަރަށްވުރެ ދަތި ޙާލަތަކަށެވެ. އެދުވަހު އޭނަގެ އިޙްސާސްތައް...

22

ވަޢުދު (އެކާވީސްވަނަ ބައި)

ސްކޫލްގެ ކައިރީގައި ކާރު ޕާކްކުރުމަށްފަހު ނިޝާން ކާރުން ފޭބިއިރު ވެސް ބައެއް ބެލެނިވެރިން ފުޓުބޯޅައިގައި ބައިވެރިވާ ކުދިން ގޮވައިގެން ސްކޫލުން ދަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ނިޝާން އެމީހުންނަށް ބަލަމުން ބަލަމުން...

14

ވަޢުދު (ވިހިވަނަ ބައި)

އަޔާޒާއި މަލާކް ރަޝިޔާއަށް ފުރަން އޮތީ ޖެހިގެން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށްވުމުން އޭގެ ކުރިން އައި ހުކުރު ދުވަހު ދެމީހުން ވެސް ހޭލަމޭލައަށް އުޅެމުން ދިޔައީ ދަތުރަށްޓަކައި ހުރިހާ އެއްޗެހި ހަމަ...

14

ވަޢުދު (ނަވާރަވަނަ ބައި)

އެރޭ 10:30 ވާން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް މަލާކް ނިދަން އޮށޯތްއިރު އެ މޫނުމަތީގައި ހިނިތުންވުމެއްވިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވެރިވެފައިވި ފަނޑު އޮރެންޖު ކުލައިގެ އަލީގެ ތެރެއިން ވެސް އެ ލޮލުގައި ވިދުމެއްވިއެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން އޭނަގެ...