Author: Jana

5

ނޫރު (ފަންސަވީސްވަނަ ބައި)

“ޝަރަފް!” އަފާފް ގޮވާލި އަޑަށް ޝަރަފްގެ ފައިގައި ތަޅު އެޅުވުނެވެ. މޭތެރޭގައި ވޭންއަޅަމުން ދިޔަ ހިތަށް ލިބުނު ސިހުމާއެކީ އޭނައަށް ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުނެވެ. އެ ހިނދު އަފާފް ހުރީ ކޮޅަށް ތެދުވެ އޭނަ...

27

ނޫރު (ސައުވީސްވަނަ ބައި)

“އަފާފް ނިކަން ނިކުމެބަލަ! ޝަރަފް އައިއްސަ އެބަހުރި!” މަންމަ ޖޯޝުން ފުރިގެންވި އަޑަކުން ބުނެލި ވާހަކައިން އަފާފްގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިއެވެ. ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އެ ހިތް އުފާވެރިކަމުން ފުރިގެން ދިޔައެވެ. އޭގެ...

21

ނޫރު (ތޭވީސްވަނަ ބައި)

“އަފާފް ޝަރަފްދެކެ ލޯބިވޭދޯ؟” ޝަބާ މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އަފާފްގެ ހިތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް މުޅި މީހާ ގަނޑުވިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނަގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެން ފެށިތަނާހެން އޭނައާއި...

29

ނޫރު (ބާވީސްވަނަ ބައި)

ބައްޕަ އިމާމްވެ ކުރި އެ ނަމާދު ނިންމާލާފައި ޝަރަފަށް ދެއަތް އުފުލައި އޭނަގެ ފާފަތައް ފުއްސެވުމަށް އެދި ރޮއިރޮއިފައި ދުޢާކުރެވުނީ ވެސް އާޔަތެއްގެ މަތިން ހަނދާންވެފައެވެ. ފިހާރައަކަށް ގޮސް ހުރި ޝަބާއަށް ގެއަށް...

52

ނޫރު (އެކާވީސްވަނަ ބައި)

ނަސީބު ދެރަކަމުން އަފާފް ކަހަލަ މޮޅު ކުއްޖަކު ވެސް އެވަނީ ސިކުނޑި ދޮވިފައިތާއޭ އޭނަގެ ހިތަށްއަރަން ފެށިއެވެ. އޭނައަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ސިކުނޑި ދޮވިފައިވަނީ ކާކުކަން އޭނައަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެނގެން އުޅޭކަމެވެ....

38

ނޫރު (ވިހިވަނަ ބައި)

އެހެނަސް އޭނަގެ ސިކުނޑިއަށް ނޭދެވޭ ޚިޔާލުތަކެއް ވެރިވާން ފެށީ އޭނަ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ފުރި ދުވަސް ހަނދާންވުމުންނެވެ. އެދުވަހާއި ޖެހެންދެން ވެސް މަންމަ ދިޔައީ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ދަތުރު ހަދަމުންނެވެ. އެހާ ކުއްލި ގޮތަކަށް...

16

ނޫރު (ނަވާރަވަނަ ބައި)

ހޮސްޕިޓަލްގެ އެނދުމަތީގައި އޮތް ޝަރަފަށް ދެލޯ މަރައިގެން އޮވެފައި ލޯ ހުޅުވާލެވުނު ވަގުތު އޭނަގެ ދެލޯ ވަނީ ރަތްވެފައެވެ. ވޯޑަށް ވެރިވެފައި އޮތް ފަނޑު އަލި ކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް އޭނަގެ ލޮލަށް...

30

ނޫރު (އަށާރަވަނަ ބައި)

އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ހުރިތާ ހުރުމަށްފަހު އޭނަ ލޫސީއާއި ދިމާލަށް ދާން އުޅުނު ވަގުތު އޭނަ އޭރު ހަމަވެފައިވި ހޮޓެލްގެ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑު އޭނައަށް އިވުނެވެ. އެފަރާތަށް ބަލާލި ތަނާހެން އޭނަ ހުއްޓުން...

10

ނޫރު (ސަތާރަވަނަ ބައި)

“ބައި ދަ ވޭ……އަހަރެން އަޑުއެހިން ހަނާ ޝަރަފްގެ ކައިރިއަށް އައުމުގެ ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަތައް. ހީވަނީ އަފާފާއި ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ އަންހެނެއްހެން. ނޭނގޭ ކިހިނެއްކަމެއް ވެސް އޭނައަށް އަފާފް އެނގެނީ....

24

ނޫރު (ސޯޅަވަނަ ބައި)

“ނޯ އައި ޑޯންޓް ލަވް ހިމް، ބައްޕާ!” އެ އަންހެން ކުއްޖަކު ބުނެލި އަޑަށް ޝަރަފްގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިއެވެ. އެ އަޑުގެ ވެރިޔާގެ ސޫރަ އޭނަގެ ލޮލަށް ސިފަވެގެން ދިޔަ ހިނދު...

22

ނޫރު (ފަނަރަވަނަ ބައި)

އެ އަޑުގެ ސަބަބުން ޝަރަފާއި ޝިނާޒް ވެސް ދިޔައީ ސިހިގެންނެވެ. ދެމީހުން އެކީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު ދެމީހުންގެ ވެސް ލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ދޮރު ކުރިމަތީގައި ވެއްޓިފައި އޮތީ އެމީހުންގެ...

34

ނޫރު (ސާދަވަނަ ބައި)

“އާނ ބައްޕަ މިހާރު ވޯކްކުރަނީ ބާރޓެންޑާއެއް ގޮތަށް. ހީޒް ސޯ ކޫލް. ރިސޯޓްގެ މެނޭޖާ އެއީ. އެކަމަކު ބައްޕަ ކުރާހިތްވާ ކަމެއްވީމަ އެއްވީކަށް ކުރަނީއޯ ބައްޕަ ބުނީ……ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނުގެ ވައްތަރަށް ވިސްނާމީހުން...

23

ނޫރު (ތޭރަވަނަ ބައި)

“ކަލޭ ހީނުކުރާތި މަށަށްވުރެ ކަލެއަށް ކުރި އަރައިގެން ދެވޭނެ ކަމަށް. ހިތުން އަފާފްގެ ހިތް ކާމިޔާބުކުރަންތަ ވަކި ޤާރީއެއްގެ ރާގަކަށް ކިޔެވީ؟ އޭނަ މިއަދު ކަލެއަކީ ކާކުކަން ނޭނގިގެން އެބައުޅޭ. މަ ޔަޤީން...

16

ނޫރު (ބާރަވަނަ ބައި)

މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ޓީވީއިން ދައްކާއިރު އޭނަ އެފަދަ ސްކޫލަކަށް ވަރަށް ވެސް ދާ ހިތްވެއެވެ. އެފަދަ ސްކޫލެއްގައި ކުދިން އުޅެނީ ވެސް ހާދަ ‘މިނިވަން’ކޮށޭ ހިތަށްއަރައެވެ. ޝަރަފަށް ވަގުތުން އޭނަ މާލެއަށް ގޮސް...

29

ނޫރު (އެގާރަވަނަ ބައި)

އެއް ނަރުސްކުއްޖަކު ގޮސް އަނެއް ބަލިމީހާގެ ފަރުދާގެ އަނެއްފަރާތުގައި ތިބި މީހުން ގާތު އެވާހަކަ އަންގާލުމުން އެމީހުން އެއްފަހަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އާނއެކޭ ބުނެލި އަޑުއިވުނެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން އެތަނުން ނިކުމެގެން އައީ...

26

ނޫރު (ދިހަވަނަ ބައި)

މީގެ އިތުރުން ސިކުނޑިއަށް ވެރިވަމުން ދިޔަ އޭނައަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ޚިޔާލުތަކެއްގެ ސަބަބުން އޭނަ ހާސްވެ، ބޮލުގައި ގަދައަށް ރިއްސަން ފެށިއެވެ. އެހުރިހާ ކަމަކަށް ކެތްނުވެގެން އެންމެފަހުން ޝަރަފަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ.   ޝަރަފްގެ...