Author: Jana

0

ނޫރު (ފަންސާސްއެއްވަނަ ބައި)

އަދި ބައެއްފަހަރު އެންމެ ބޮޑެތި އުފާތައް ލިބިގެންދާނީ ހިތްދަތި އިމްތިޙާންތަކެއްގެ ތެރެއިންކަން ނޭނގިއެވެ.   ޝަރަފަށް ރިސޯޓާއި ހަމައަށް ދެވުނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައެވެ. އޭނަ ދިޔައިރު ރިސޯޓުގެ މުޅިން ނިމިފައިހުރި ލޯންޖެއްގައި...

28

ނޫރު (ފަންސާސްވަނަ ބައި)

“ސިހުރެއް ނެހެދިޔަސް އެމީހުން ވަކިވާނެ! އެމީހުން ވަކިކުރުމަކީ މަގޭ އަޒުމެއް. މަގޭ އަޒުމެއް ޙާޞިލުނުކޮށް މަ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އެދެމީހުން ވަކި ކުރާނީ އެދެމީހުން ހީވެސް ނުކޮށް ތިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް. އެ...

14

ނޫރު (ނަވާޅީސްވަނަ ބައި)

“އެއީ އަސްލު އެއްޗެއް، އަފާފް.” ނެތް ހިތްވަރެއް ހޯދައިގެން ޝަރަފް ސާބިތު އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މުޅި ތަނަށް ވެރިވެގެން ދިޔައީ މަރު ހިމޭންކަމެކެވެ. އެމީހުން އުއްމީދު ކޮށްގެން ތިބިފަދަ ބަސްތަކެއް ނޫންފަދަ...

30

ނޫރު (އަށާޅީސްވަނަ ބައި)

އޭނައަށް ހީވެފައި އޮތްހެން ޝަބާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނުޖެހޭފަދަ ޖަވާބެއް  ނުލިބުނަސް ޝަބާ މި ޙާލަތުގައި އޭނައަށް އެހީވާނެކަން އޭނައަށް ޔަޤީންވީތީވެއެވެ. އަފާފަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ޝަބާ އޭނަ ކައިރިއަށް އައީ...

20

ނޫރު (ސަތާޅީސްވަނަ ބައި – ދިގުކުރެވިފައި)

އަފާފަށް ގަދައަށް ގިސްލެވެން ފެށި އަޑު އިވެން ފެށުމުން އެ ރިހުން އޭނަގެ މެއަށް ފެތުރެން ފެށިއެވެ. އަފާފަށްވީ ކިހިނެއްތޯ ހިތް ސުވާލުކުރި ވަގުތު އޭނަގެ ގޮށްމުއްކެވިގެން ދިޔަދިޔަހެން އޭނައަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ....

10

ނޫރު (ސަތާޅީސްވަނަ ބައި)

އަފާފަށް ގަދައަށް ގިސްލެވެން ފެށި އަޑު އިވެން ފެށުމުން އެ ރިހުން އޭނަގެ މެއަށް ފެތުރެން ފެށިއެވެ. އަފާފަށްވީ ކިހިނެއްތޯ ހިތް ސުވާލުކުރި ވަގުތު އޭނަގެ ގޮށްމުއްކެވިގެން ދިޔަދިޔަހެން އޭނައަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ....

12

ނޫރު (ސަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

5 ވަރަކަށް ރިންގަށްފަހު އެކޮޅުން ފޯނު ނެގުމުން އަފާފްގެ ހިތް ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. ޝަރަފްގެ އަޑު އިވޭނެ އިރަކަށް އޭނައަށް އިންތިޒާރު ކުރެވުނީ ދެލޯ މަރާލަމުންނެވެ. އެހެނަސް އެކޮޅުން، ޝަރަފް ނޫން އެހެން...

7

ނޫރު (ފަންސަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

އެހެނަސް އޭނަ ހަނާގެ އެ ‘ހެކި’ ވެސް ބަލަން ބޭނުންވެފައިވި މިންވަރުން އެއްޗެކޭ ބުނަން އޭނަ ނުކުޅެދުނެވެ. އެ ހެކި ބަލާފައި ވެސް އޭނަ ހަނާގެ އިލްޒާމްތަކާއި ދެކޮޅަށް ޝަރަފް ދިފާޢުކުރަން ބޭނުންވި...

9

ނޫރު (ސައުރަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

“ޔަޤީން!” ހަނާ އެހެން ބުނެލީ ސާބިތުކަމާއިއެކީގައެވެ.   **   އެރޭ އަފާފްގެ ހިތުގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލިފައިވިއެވެ. ޝަރަފާއި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށްފަހު އޭނަ ޝަރަފްގެ ބަސް އަހަން ނިންމިއެއްކަމަކު ދެންވެސް އޭނަގެ ސިކުނޑި...

14

ނޫރު (ތެޔާޅީސްވަނަ ބައި)

“އައި ލަވް ޔޫ….އައި ލަވް ޔޫ ސޯ މަޗް.” އެ އިވިގެން ދިޔައީ ކާކުގެ އަޑެއްކަން ޔަޤީންވީ ހިނދު އަފާފް ގަނޑުވިއެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް ނުބައި ޚިޔާލެއް އޭނަގެ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވެގެން...

35

ނޫރު (ބަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

“އައި ލަވް ޔޫ…..އައި ލަވް ޔޫ ސޯ މަޗް!” އެ ބަސްތައް އިވިގެން ދިޔައީ ޝަރަފްގެ އަޑުނޫން އެހެން އަޑަކުންނެއް ނޫނެވެ. އެ ބަސްތައް އިވިފައި ޓީވީ ބަލަން އިން އަންހެން ކުއްޖާގެ...

12

ނޫރު (އެކާޅީސްވަނަ ބައި)

“އޭނަ އެހާ ހިސާބަށް ދިޔަ ނުދޭނަން މަށެއް! އޭނައާ އޭނަގެ އަންހެނުން އެކީގަ ތިބީމަ މިހުރިހާ މައްސަލައެއް ޖެހެނީ. އެކަކު އަނެކަކަށް ޗުކުޗުކު ތަޅުވާފަ ކަންތައް އެބަހިންގާ. ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް އެދެމީހުން ވަކިކުރަންވީ!”...

24

ނޫރު (ސާޅީސްވަނަ ބައި)

އެއަށްފަހު އޭނަ ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކީ އަފާފް ގޮވައިގެން އެ ރޫމުގެ ތެރެއިން ނިކުތެވެ. އެހިނދު ޝަބާއާއެކީ އެތާ ބޭރުގައި ތިބި ގިނަ ބައެއްގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވީ އުފާވެރިކަމުގެ ކުލަވަރުތަކެވެ. އެ އެންމެންގެ ފަހަތުގައި ހުރި...

15

ނޫރު (ނަވަތިރީސްވަނަ ބައި)

“ކާކު؟” އަފާފަށް އަހާލެވުނެވެ. ހަމަ އެ ހިނދު އެ އަންހެން ކުއްޖާ އެ ދަނޑިކޮޅު ދިމާ ކުރިމައްޗަށް ވައްޓާލިއެވެ. އެއާއެކު ބިންމަތީގައި ޖެހުނު އެ އަލިފާން ކޮޅު ބާރު މިނެއްގައި ސީދާ ރޮނގަކުން...

24

ނޫރު (އަށުތިރީސްވަނަ ބައި)

ޝަރަފަށް ނަބީހް އެދެއްކި ވާހަކަތަކާއިމެދު ވިސްނިގެން ދިޔަދިޔަހެން އޭނައަށް އޭނަގެ މުސްތަޤްބަލާއިމެދު ވިސްނެން ފެށިއެވެ. ޢާއިލާއެއް ފެށުމުގެ ޚިޔާލު އޭނަގެ ހިތަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެރިވުމުން އޭނަގެ ހިތަށް ވެރިވީ އާދަޔާ ޚިލާފު...

16

ނޫރު (ސަތުތިރީސްވަނަ ބައި)

“އަސްލުވެސްތަ؟ އަފާފްއަށް ހިއެއްނުވޭތަ އޭނައަކީ ވެސް މި ރޭވުމުގެ ބައިވެރިއެއްހެން؟” ވިޔާމް ކޮށްލި ސުވާލުން އަފާފް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ވިޔާމް އެ ބުނި އެއްޗަކާމެދު ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ވިސްނުނެވެ. އެހެނަސް ވިޔާމަކީ ކާކުކަން...