Author: Jana

34

ހަދިޔާ (ފަހުބައި)

އެއީ މަންހާގެ ފަރާތުން އައި މެސެޖެކެވެ. މަންހާވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އޭނައަށް ގުޅާލުމަށް އެދިފައެވެ. ބަލާބެލުމަށް މަންހާ އެ މެސެޖުކުރީ ބޮޑު ކަމަކުހެން ހީވިއެވެ. އެހެނަސް މަންހާ މާޝާއާއި ބައްދަލު ނުވާތާވެސް ވަނީ...

19

ހަދިޔާ (ސަތުތިރީސްވަނަ ބައި)

“ލައްބަ ކާފާ. މާތް ﷲ އަހަންނަށް މި އިމްތިޙާން ކުރިމަތިކުރެއްވީ އަހަރެންގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށްވާނަމަ އަހަރެން ނުގުޑާ ޢަޒުމެއްގައި ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށްޓަކައި ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން. މާތް ﷲ...

18

ހަދިޔާ (ސަތިރީސްވަނަ ބައި)

“މާޝާ ވަނީ އެހެން ކުއްޖަކާ ގުޅެން އެއްބަސްވެފަ.” ލަތީފް އިއްވާލި ވާހަކައިން އައްޒާމްގެ ހިތް ހުއްޓުމަކަށް އައިހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. ނޭވާ މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ ހިނދު މޭގައި ރިހުމެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. އަރުތެރެ...

24

ހަދިޔާ (ފަންސަތިރީސްވަނަ ބައި)

ކޮނޑާއި ހަމައަށް އޮތް ފަންކޮށްފައި އޮތް އިސްތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖެއްސިފައިވީއިރު ލައިގެން ހުރީ އަތްކުރު ބާރު ޓޮޕަކާއި ފަޔަށް ހިފިފައި އޮތް ޖިންސެކެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި މާޝާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުންނަން ފެށުމުން...

15

ހަދިޔާ (ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި)

އެމީހާގެ އަތުގައި މުށިކުލައިގެ ގަނޑުން ގަނޑު ލެވިފައިވި ޕާރުސަލެއްވީއިރު އޭގެ މަތީގައި ސްޓިކާރއެއް ތަތްކުރެވިފައިވިއެވެ. ޕޯސްޓުން އައި މީހާ އެއާއެކީ މިރްޒާން ސޮއި ކުރަންވީ ގަނޑެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ. މިރްޒާން އެ ގަނޑުގައި ސޮއި...

13

ހަދިޔާ (ތެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

“އަދި އެހެންނޫނަސް ﷲ ގެ ދީނަށް އުޅުމުން އަހަރެން އެއްވެސް ކަމަކުން މަޙްރޫމްވީއެއްނޫން. ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާފަދަ ގޮތްގޮތަށް އަހަންނަށް ތި ހުރިހާ ނިޢުމަތްތަކެއް މިހާރު ވެސް ލިބޭ. އަހަންނަށް ﷲ ދެއްވި އަތާއި...

32

ހަދިޔާ (ބައްތިރީސްވަނަ ބައި)

އެ ޕާރުސަލުގައިވީ މިރްޒާނާއި އަމްނާގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުވެ ދިޔަ ހަދިޔާތަކުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި ހުންނަ ދެކުލައެވެ. އަންހެން މީހާ އެއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި އޭގެ ކައިރީގައި ބޭއްވިފައި އޮތް ތުނި ތުނޑެއް ހުރި މާކަރެއް...

26

ހަދިޔާ (އެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

“ހުރިހާ އައިޓީ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް އައްޒާމް މި ޚިޔާރުކުރީ އައްޒާމް މި ކަންތަކަށް ކިހާ ޤާބިލުކަން އެނގޭތީ…..އަދި އެ ހެކަރުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ވިސްނައިދެވޭނެ މީހަކީ ވެސް އައްޒާމްކަން އެނގޭތީ.” އެ...

32

ހަދިޔާ (ތިރީސްވަނަ ބައި)

“ހީވަނީ މަންމަ ހުންނާނީ ސިންގަޕޯރ ގަހެން. އެއީ މެލޭޝިޔާގަ އުޅުނު ދުވަސްވަރު މަންމަ ވަރަށް ސިންގަޕޯރ އަށް ގޮސް ހަދާނެ. އެތާނގަ މަންމަގެ ވަރަށް ގިނަ ފްރެންޑުންވެސް އުޅޭނެ.” މުޙްސިން އެއްދުވަހު ސިޓިންގް...

39

ހަދިޔާ (ނަވާވީސްވަނަ ބައި)

ހިދާޔަތުގެ ސަބަބުން ހަމަޖެހުން ލިބިގެން ދިޔަ އައްޒާމާއި މާޝާގެ ޙަޔާތަށް ދެން އެއްވެސް ހިތާމަވެރިކަމެއް ނާންނާނެހެން އެ ދެމީހުންނަށް ވެސް ހީވިއެވެ. ދެމީހުން ވެސް ހިނގަންވީ މަގު ނުހަނު ސާފުކޮށް އެމީހުންގެ ކުރިމަތިން...

34

ހަދިޔާ (އަށާވީސްވަނަ ބައި)

“މަންމަ ކޮބާ؟” މިރްޒާނަށް ފިނިވެގެން ދިޔަ ހިތަކާއެކީ އަވަސްއަވަހަށް އަހާލެވުނެވެ. އެއާއެކު މުޙްސިން އޭނައާއި ދިމާލަށް ހިތާމަވެރި މޫނަކާއެކީ ބަލާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.   “ނޭނގެ ބައްޕާ….މަންމަ އަހަންނާއި އެކީގަ...

17

ހަދިޔާ (ހަތާވީސްވަނަ ބައި)

“އާނ….މަންމައާ އެކީގަ އުޅުނުއިރު އަދި މާ ބޮޑަށްކުރިން. މަންމައަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޯތާއެއް.” ހަސަން އެންމެ ފަހަކަށް ބުނެލި ވާހަކައާމެދު ވިސްނާލެވުނު މިރްޒާން ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގަނޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނައަށް...

31

ހަދިޔާ (ސައްބީސްވަނަ ބައި)

“ހެލޯ ޝަހާނީ! މަށަށް އަޑު އެބައިވޭ އެއްކަލަ ކުއްޖާ މިރްޒާންގެ ގެއަށް ގޮސްގެން އުޅޭ ވާހަކަ. ކޮންމެވެސް ފިޔަވަޅެއް އަވަހަށް އަޅާ. އެހެންނޫނީ ކަންތައް ގޯސްވެދާނެ!” އެކޮޅުން އޭނަގެ މަންމަގެ ވާހަކަ މުޚާތަބުވީ...

26

ހަދިޔާ (ފަންސަވީސްވަނަ ބައި)

“ތިމާގެ ކުއްޖެކޭ؟ މިއީ އަހަރުންނާ ތިމާގެ ކުއްޖެއް ނޫން. މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން މީނަ އައީ ކުޑަ ކުއްޔަކަށް މިގޭގަ ހުރެވިދާނެހޭ ކިޔާފަ. މިގޭގަ ނޯކަރެއްގެ ގޮތުގަ މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްދޭނަމޭ ކިޔާފަ....

20

ހަދިޔާ (ސައުވީސްވަނަ ބައި)

“އައިޑީ ކާޑާއި ލާރި ހުންނާނެ….އައިޑީ ކާޑު އެމީހުންނަށް ދައް..ކާ. އެހެން…ނޫނީ ބޭ..ބެ އަތުން އެމީހުން ލާރި ހޯދާން..ނެ.” ހަސަން ބުންޏެވެ. ހަސަން އެހެން ބުނުމުން މިރްޒާން ހަސަންގެ ޖީބުން ވޮލެޓް ނެގީ ވަކި...

21

ހަދިޔާ (ތޭވީސްވަނަ ބައި)

ކާރު ތެރޭގައި އިންއިރު ވެސް ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލަމުން ދިޔަ މިރްޒާނަށް ކުޑަ ދޮރުން ބޭރު ބަލަމުން އާތިފް އެ ބުނި ފިހާރަ ފެނޭތޯ ބަލަމުން ދިޔައެވެ. އެންމެ ފަހުން މިރްޒާން އެހެން...