Author: Jana

53

ނޫރު (ފަހުބައި -2)

ވިޔާމަށް އޭނަގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް ބާރު ނުހިންގެވުމުގެ ސަބަބުން އޭނަ ބަންޑުން ގޮސް ޢިމާރާތުން ވެއްޓެން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް ވެއްޓެން ދިޔައިރު މީހަކު އޭނަގެ އެއްއަތުގައި ހިފަހައްޓާލުމުން އޭނަ މުޅިން ނުވެއްޓި...

43

ނޫރު (ފަހުބައި – 1)

“ކޮންމެ މީހަކު ދިނަސް ތީތި ކަނޑާބަލަ ކާ އެއްޗެއް ހުރިތޯ ބަލަން.” ޒޯ ސަމާސާ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ. އެ ވާހަކައަށް އަފާފް ކުޑަކޮށް ހީލަމުން އެ ކޮތަޅުގެ ތެރޭގައި އޮތް ޕާރުސަލް ނަގައި...

20

ނޫރު (ފަސްދޮޅޮސްތިންވަނަ ބައި)

“މަ ހައްދައިގެން ކަލެއަށް މަގޭ އަތްދަށުން ސަލާމަތް ވެވޭނެކަމަށް ހީނުކުރާތި! މަ މިރޭ ދިޔައިމަ ކަލޭ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިންކާރު ކުރަން އުޅުނަސް ކަލޭ ޖެހޭނީ އެއްބަސްވާން! ހަނދާން ކުރާތި! ކަލޭ…..ޖެހޭނީ….އެއްބަސް…ވާން!” ވިޔާމް...

25

ނޫރު (ފަސްދޮޅޮސްދެވަނަ ބައި)

“ޝަރަފް ޕްލީޒް އަހަންނަށް މަޢާފު ކޮށްދެއްޗޭ! އެނގޭ އަހަންނަށް ވަރަށް ގޯސްކޮށްކަން ޝަރަފްއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވިފަ ހުރީ. ޙަޤީޤަތުގަ އަހަންނަށް މަޢާފެއް ޙައްޤެއްނޫން. އަހަންނަށް ކުރެވުނު ޝައްކުތަކެއްގެ ސަބަބުން ޝަރަފް މުޅި...

45

ނޫރު (ފަސްދޮޅޮސްއެއްވަނަ ބައި)

“އަފާފް….އަހަރެން މިގެއަށް މިއައީ މިގޭގަ ހުންނާކަށްނޫން. އަފާފްގެ ފަރާތުން ހެޔޮ ނަޞޭޙަތެއް ލިބޭތޯ މިއައީ. އަދި އަހަރެންގެ ފާފަތައް ފޮހެވޭތޯ ބަލަން އަފާފަށް ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއްވެސް ހާމަކުރަންވެގެން.” ފައިހާ އެނދުމަތީގައި އޭނަގެ...

25

ނޫރު (ފަސްދޮޅޮސްވަނަ ބައި)

“ޝަރަފްގެ ވިސްނުން ތިހިރީ ވަރަށް ރަނގަޅު މިޞްރާބަކަށް. ޙަޤީޤަތުގަ ފަޤީރުންނަށް އެހީވެގެން ނޫނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ވެސް ކުރާނެ. އެކަމަކު އެކަން...

66

ނޫރު (ފަންސާސްނުވަވަނަ ބައި)

އޭގެ އަނެއްދުވަހުގެ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އަފާފް ނުނިދައެވެ. ބަލިވެއިން ފަހުން ކޮންމެ ދުވަހެކޭވެސް އެއްފަދައިން އެދުވަހުވެސް ހަށިގަނޑުގައި ވަރުބަލިކަމެއް އެކުލެވިއެއްކަމަކު އެދުވަހު އޮފީހަށްދާން އަފާފް ނިންމިއެވެ. އޮފީހުން ޝަބާއާއި ދިމާކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައާއި، ޝަރަފްގެ...

61

ނޫރު (ފަންސާސްއަށްވަނަ ބައި – ދިގުކުރެވިފައި)

“ދެން އެންމެ އަވަހަށް އެމީހުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އަފާފާއި ވިޔާމް ކައިވެނި ކުރުވުން. އޭގެ ސަބަބުން އަނެއްކާވެސް އަފާފަށާއި ޝަރަފަށް ހިތާމައެއް ލިބުމުން ދެމީހުންވެސް ކުރާ ހެޔޮ ކަންތައް މެދުކެނޑޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގަ....

48

ނޫރު (ފަންސާސްހަތްވަނަ ބައި)

އަފާފްގެ އެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލާން އުޅުނު ވަގުތު ޑޮކްޓަރު އޭނަގެ ލޯމަތީގައި ހުރި ބެންޑޭޖް ނަގަން ފެށިއެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ބެންޑޭޖް އަފާފްގެ ލޯމަތިން ނެގުނެވެ. އަފާފް ލަސްލަހުން އޭނަގެ ލޯ...

45

ނޫރު (ފަންސާސްހަވަނަ ބައި – ދިގުކުރެވިފައި)

ސާޖަރީއަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައި އޮތް ބަލިމީހެއްގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަން ޖެހޭނީ އެގޮތަށް ކަމަށްނުވާތީވެއެވެ. ޒޯ އަފާފަށް ޖަވާބެއްނުދީ ހުރިގޮތަށް ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް އެ ރޫމުގެ ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔައީ ސާޖަރީއަށްޓަކައި އަފާފް ގެންދިޔުމަށް...

12

ނޫރު (ފަންސާސްފަސްވަނަ ބައި)

ސްޓޭޕްލް ކުރެވިފައިވި އެ ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ދެގަނޑު ހިއްލާލެވުމާއެކުހެން އޭނަ ހުއްޓުންއެރިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނަގެ އަނގައިން ނިކުތް ލުއި އާހެއްގެ އަޑާއެކީ އޭނަގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އޭނައަށް ފެންނަމުން...

19

ނޫރު (ފަންސާސްހަތަރުވަނަ ބައި)

“ޢިއްދަ ހަމަވާއިރަށް އަފާފް އިންނާނެ މީހަކު ހަމަޖައްސާފަ ބަހައްޓާ ހުސެއިން. އެ ކައިވެނީގަ އަފާފަށް ދަރިއަކު ނުލިބި ހުރިކަން އެއީ އަހަރުމެންގެ ނަސީބު.” ޝާދިޔާ އެހެން ބުނެލުމާއެކުހެން އަފާފް އޯކަތް ދަމަން ފެށިއެވެ....

30

ނޫރު (ފަންސާސްތިންވަނަ ބައި)

“މިއީ އަސްލު އެއްޗެއްތަ؟” ޝަބާ ރަތްވެފައިވާ ދެލޮލާއެކީ އަހާލިއެވެ. އެ ސުވާލު އިވުމުން ޝަރަފްގެ އަޑު ކަރުގައި ތާށިވީހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. އެހެނަސް އޭނައަށް އެންމެ ފަހުން ޖަވާބުދެވުނެވެ.   “އާނ.” ޝަރަފް...

29

ނޫރު (ފަންސާސްދެވަނަ ބައި)

އެކަމާމެދު ޝަރަފަށް އިތުރަށް ނުވިސްނެނީސް ކޮންމެވެސް އަންހެނަކު ނުހަނު ކައިރިން ޗޮއްކަނޑަން ފެށި އަޑު އޭނައަށް އިވުނެވެ. އޭނައަށް ހުރެވުނު ތަން ނަގައިގަނެވުމުން ޝަރަފަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުނީ ލިބުނު ޝޮކެއްގެ...

12

ނޫރު (ފަންސާސްއެއްވަނަ ބައި)

އަދި ބައެއްފަހަރު އެންމެ ބޮޑެތި އުފާތައް ލިބިގެންދާނީ ހިތްދަތި އިމްތިޙާންތަކެއްގެ ތެރެއިންކަން ނޭނގިއެވެ.   ޝަރަފަށް ރިސޯޓާއި ހަމައަށް ދެވުނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައެވެ. އޭނަ ދިޔައިރު ރިސޯޓުގެ މުޅިން ނިމިފައިހުރި ލޯންޖެއްގައި...

28

ނޫރު (ފަންސާސްވަނަ ބައި)

“ސިހުރެއް ނެހެދިޔަސް އެމީހުން ވަކިވާނެ! އެމީހުން ވަކިކުރުމަކީ މަގޭ އަޒުމެއް. މަގޭ އަޒުމެއް ޙާޞިލުނުކޮށް މަ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އެދެމީހުން ވަކި ކުރާނީ އެދެމީހުން ހީވެސް ނުކޮށް ތިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް. އެ...