• Category: މަޖާ

    8

    އުފާވެރި އާއަހަރަކަށް މަޜުހަބާ…(2017)

    ބަރަކާތުންނޭ އޮހެމުންދަނީ.. ނޫރުންއުފާވެރި ކަންމަތީ… އުފަލައްޓަކާ ހުޅުވޭމަގެއް.. އިސްލާހުވާން ހުޅުވޭ...