Category: މަޖާ

181

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………………..! (10 ވަނަ ބައި)

“ދެން ހެވޭ ތިވަރަށް ނުހެވުނަސް! ދޭބަލަ އައީ އާއިއެކު މައްޗަށް! އިޝް އެބަދަން މި ދަބަސްތައް ކޮޓަރިއަށް ލާފައި!” ލުބްނާއާއި ލިބާންގެ ދަބަސް ނަގަމުން އިޝްރާ މިސްރާބުޖެހީ އެމީހުނަށް ހާއްސަކުރެވުނު ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށެވެ. އެވަގުތު އިޝްޔާއަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލުމަށްފަހު ތިން ޒުވާނުން މިސްރާބު ޖެހީ މައްޗަށް ދިއުމަށެވެ. ދަބަސްތައް ކޮޓަރިއަށް ލާފައި އިޝްރާ އައި އިރު ތިން މީހުން ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކައިރީގައި އުޅޭތަން ފެނި އިޝްރާ ގޮސް އޭގެ ކޮންޓްރޯލްސްތައް ހަދާ ނިންމާލުމުން ލިބާން އާއި އައިހަމް ގޮސް ގިޓާ ނަގައިގެން އައިސް ހަމަޖެހިލިއެވެ. އެއަށްފަހު މަޝްވަރާކުރެވިގެންދިޔައީ ޝޯގައި ކިޔާނެ ލަވަކޮޅަކާއި މެދުގައެވެ. އެގޮތުން 4 މީހުން އެކީ ކިޔާނެ ލަވައައި ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކުގައި ކިޔާނެ ލަވަތަކުގެ އިތުރުން ސޯލޯ ލަވަތަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ހުރިހާ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށް ނިމުނުއިރު 11 ޖަހައި ބޮޑުވެފައިވުމުން މެންދުރުފަހު ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ނިންމާ އެމީހުން މިސްރާބުޖެހީ އެފްލޯގައި ހަދާފައި ހުރި ބަދިގެ ބަޔާއި ދިމާލަށެވެ. އެންމެން އެކުގައި ސަކަރާތް ޖަހަމުންގޮސް ބަދިގެ ތެރޭގައި ފޯރިނަގަމުން ދިޔައިރު އެތަނަށް އިތުރު މީހަކު ވަތްކަމެއް ރޭކާނުލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގައިގައި ފަހަތުން މީހަކު ކޮއްޓައިލުމުން ސިހިފައި އިޝްރާއަށް ފަހަތް ބަލައިލެވުނެވެ. އޭރު ފަހަތުގައި ހުރި މީހާ ފެނިފައި އިޝްރަގެ މޫނުމަތީގައި ވިދައިގަތީ އުފާވެރިކަމެވެ. “ދޮންބޭ!” ކުއްލިއަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގަންނަމުން އިޝިރްގެ ގައިގައި އިޝްރާ އޮޅުލައިގަތީ ލިބުނު ކުއްލި އުފާވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެވަގުތު އެތާ ތިބި އެންމެންވެސް ދެލޯ ބޮޑުވެފައި ތިބީ ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެވަގުތު މުޅި ފްލޯ ގުގުމައިގެންދިޔައީ އެމީހުންގެ އަޑުންނެވެ. އެއަޑަށް ތިރީގައި ތިބި އިޝްޔާއާއި އަލީޒާ ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް މައްޗަށް އެރިއެވެ. “އިޝްކޮ! ކިހިނެއްވީތަ މިތާ ހާދަ އަޑުގަދައޭ!” އިޝްޔާ މައްޗަށް އެރި ގޮތަށް ވީ ކީއްތޯ އަހާލަމުން އޭނާގެ ކޮއްކޮ ގަޔާއި ކައިރިކޮށްލީ ކޮއްކޮ ހަމައަކަށް އަޅުވައިލާ ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށެވެ. “އަޅެ ދޮންތާ! މީހަކަށް ރުޅިނައިސް ހުރެވިދާނެތަ؟...

8

ސިއްރު 16 (ފަހުބައި)

“އޭ ތިގޭގަ ވެއްޖެ އާލްގެ ލެޕް.. އެ ގެންދިޔަގޮތަށް ބާއްވާފަ އެއިރު އައީ.. ތިގެއަށ ްގޮއްސަ އެހެން ވީމަ ދެވޭނީ..” އާހިލް ވެސް ހަނދާން ބައްޔެވެ. އަހަރެމެން ގެއަށް އެއްޗެއް ގެންގޮއްސިއްޔާ ދުވަހަކުވެސް...

17

މީ ލޯބީގެ ވިންދޭ 1

ވައިރޯޅިތަކާއެކު ގަސްތަށް ނަށަމުން ގެންދިޔައީ ހިތްގައިމު ގޮތަކަށެވެ. ރޭގަނޑުގެ އެ ކަޅުފޮއެ ކަމަށް އިތުރު އަނދިރި ކަމެއް ގެނެސްދެނީ މެދު އުޑުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ހަނދު ފަރުދާ  ކޮށްލި ބޯ ގަސްތަކުންނެވެ....

21

ބުރިޖު ޖިންނި

ރެޔަކީ އުޑުމަތި ބަނަ ރެއެކެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ވާރޭ ކަނި ޖަހާލައެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިން ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކުން އަޑުލައްވާލައެވެ. ވައިގައި ހިފާފައި ހުރީ ތެތް ފިނިކަމެކެވެ. މުޅި މީހާ ހުރީ ފިނިވެފައެވެ. ހަވީރު...

23

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………………….! (9 ވަނަ ބައި)

****9 ގަޑިއިރު ފަސް**** ސިއްސައިގެންގޮސް އައިހަމްއަށް ހޭލެވުނީ ސައިޑްޓޭބަލް މަތީގައި ހުރި ގަޑި ސޯނާވާން ފެށި އަޑަށެވެ. ގަޑިން 07:30 ވެފައި ހުރުމުން އިތުރަށް ނިދަން ނުހަދާ އެލާމް ނިއްވާލުމަށްފަހު ތުވާލި ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށްވަދެ ރީތިވެލައިގެން ސިޓިންރޫމަށް ނުކުތެވެ. އޭރު  އިޝްރާވެސް އުޅެނީ ސިޓިންރޫމުގައި އިލްފް ގޮވައިގެން ސަކަރާތް ޖަހާށެވެ. އައިހަމް ފެނުމުން އިޝްރާ އައިހަމަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލިއެވެ. “މިއުޅެނީ އައީ އަށް ގޮވަން ދާށޭ ދޯ އިލްކޮ! މިގޭގައި އެއްވެސް މީހަކަށް 7:30 ވުމަށްފަހު ނުނިދޭނެކަން އައީއަށްވެސް އެނގެއެއްނު ދޯ! އެކަމަކު ނިކުތްއިރު އެއޮށް 8 ޖަހަނީ އެހެންވެގެން ގޮވަން ދާން އުޅެނިކޮށް ވިއްޔާ ތި އައީ!” އިޝްރާ ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު އިލްފް އުރާލައިގެން އައިހަމްއާއިއެކު ކާގެއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވެ. ގޮނޑިއެއް ދަަމާލަމުން އިޝްރާ މޭޒުކައިރީ އިށީނދެ ހަމަޖެހިލީ އަވަހަށް ސައިބޮއެލައިގެން ލުބްނާމެން އަންނަންވާއިރަށް ތަން ތައްޔާރުކޮށްލާ ހަމަޖެހިލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ގަޑިން 8 ޖަހާފައިވުމުން އަވަސް ކޮށްލައި ސައިބޮއެ ނިންމައި ތަށިދޮވެލައިގެން ދަމުން އިޝްރާ އައިހަމް ކުރެން އެދުނީ ސައިބޮއެލައިގެން ތަން ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް މައްޗަށް އައިސްދިނުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ކާމޭޒު ކައިރީގައި ތިބި އެންމެނަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔަކޮށްލުމަށްފަހު ދުވެލާފައި ސިޑިން މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައެވެ. އެތަން ބަލަން ކާމޭޒު ކައިރީގައި ތިބި އެންމެން ހިނިތުންވެލައިގެން ިބީ އިޝްރާ އެ ކުރަމުންދާ ހިތްވަރަށް ހިތާހިތުން ފަޚުރުވެރިވާ ޙާލުގައެވެ. ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އައިހަމްވެސް ސައިބޮއެ ނިންމާލައިގެން މައްޗަށް އެރީ އަިޝްރާ އޭނަގެ ކިބައިން އެހީއަށް އެދިފައިވާތީއެވެ. އަދި އެހެންމީހުން ކުރެންވެސް މި ޕްރެކްޓިސްތައް ނިމުމުގެ ކުރިން މައްޗަށް ނޭރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އައިހަމްވެސް އެދުނީ މިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޚުދު އޭނަވެސް ބޭނުންވިލެއް ބޮޑުކަމުނެވެ. މައްޗަށް އެރިއިރު އެތަނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ފެނި އައިހަމްވެސް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ޗުއްޓީއަށް މީގެ 2 އަހަރުކުރިން އައި އިރުވެސް މިތަން ހުރީ މި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ކަހާލެވޭ ގޮތަށް ބޮޑު ބިއްލޫރި ދޮރެއް ލާފައި ހުރި އެ ބޮޑު ސިޓިންރޫމް ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމެވެ. މުޅި ސިޓުންރޫމް އޭސީކޮށްލާފައި ވާއިރު އެތަނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބަހައްޓައިލެވިފައިވާ މިއުޒިކު ކުޅޭ އާލާތްތަކާއި ބޮޑެތި ސްޕީކަރތައް ވެގެންދިޔައީ އައިހަމް އެތަނާއި އެންމެ ގަޔާވި ސަބަބު ކަމަށެވެ. އިޝްރާއެކޭ އެއްފަދައިން އޭނާއަކީވެސް މިއުޒިކާއި ލަވައަށް ނުހަނު ލޯބިކުރާ ކުއްޖަކަށްވުމުން ފެނިގެންދިޔަ މާޙައުލަށް ވަގުތުން ހިތްޖެހުނީއެވެ. މިހާ ފުރިހަމަގޮތަކަށް މި ޕްރެކްޓިސް ތެރޭގެ ކަންތައް އިންތިޒާމްވެފައި ވެދާނެކަމަށް ފަހަރުގައިވެސް އޭނާއަށް ހީކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. “އައީ! އައިސްވެސް މިތާ ޖެހި ބުދެއްހެންނު ތި ހުންނަނީ! މިހާރު އެއޮއްގެން 9 ޖަހަން 10 ކަށް ވީ! އަޅެ ދޭބަލަ ލުބޫމެން އައިމައި އެމީހުން ގޮވައިގެން އަންނަން. އިޝް މިދަނީ ލުބޫމެނަށް ހުރި ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑިތައް ބަލާ އިނގޭ!” އަތްމަތި އަވަސްކޮށްލާ ތަން ހަމައަކަށް އަޅުވައިލަމުން އިޝްރާ ބުނެލި ވާހަކައިން އައިހަމް ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. “ލުބޫމެނަށް ހުރި ކޮޓަރިއޭ! ވަޓް ޔޫ މީން؟” ހައިރާންކަމާއެކު އައިހަމްއަށް އަހައިލެވުނު ހަމައެކަނި ސުވާލަކީ އެއީއެވެ.އެވަގުތު ހިނިތުންވެލަމުން އިޝްރާ، އައިހަމްއަށް ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. “ބައެއް ފަހަރު މި މާސްޓަރ މައިންޑް އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭދޯ! ލުބޫމެނަށް ފަސޭހަވާނެތަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގެއަށް ގޮސް އައިސް ހަދަން؟ އެހެންވެގެން މިއަދު ލުބޫއާއި ބާން މިގޭގައި ހުންނަގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ!ތިރީގައި ހުންނާނެއެއްނު އަދި ދެ ހުސްކޮޓަރި؟ އެ ދެ ކޮޓަރި އެއީ ލުބޫމެނަށް މިއަދު އިނގޭ!” އައިހަމް ގޮވައިގެން ސިޑިން ތިރިއަށް ފައިބަމުން އިޝްރާ ކިޔައިދިނެވެ. އެއަށްފަހު އެގޭ ހުރިހާ ކޮޓަރިއެއްގެ ޑަބަލް ތަޅުދަނޑި އޮންނަ ތަނުން ތަޅުދަނޑިފަތި ނަގައިގެން އައިސް އެ ދެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ، އެއަށްފަހު ގޮސް އެ ގޭގެ ބޮޑު ގޯތިތެރެއަށް ނުކުމެލީ ލުބްނާމެން އާދޭތޯ ބަލައިލަން ބޭރަށް ނުކުމެލާނީއޭ ހިތައެވެ. ގޭގެ މައިދޮރޯށި ހުޅުވާލި ވަގުތު ކުރިމަތީގައި ތިބި ލުބްނާއާއި ލިބާން ފެނިފައި އިޝްރާއަށް ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމަކުން ތޫލި އަޑަކުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. އެއަޑަށް ސޯފާގައި އިށީނދެލައިގެން އިން އައިހަމްއަށާއި ތަށިތައް ދޮވެލަން ހުރި އިޝްޔާއަށް ބޭރަށް ދުއްވައިގަނެވުނީ އެއްފަހަރާއެވެ. ގޭ ދޮރުމައްޗަށް އެރުނުތަނާ ކަންފަތުގައި ދެއަތް އަޅާ ދެލޯ މަރައި ތަގުޅިކޮށްގެން އިޝްރާ ހުރިގޮތުން އެދެމީހުން އަވަހަށް އިޝްރާގެ ގާތަށް ދިޔައެވެ. އޭރުވެސް ލިބާންއައި ލުބްނާ ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވޭތޯ އިޝްރާ ކުރެން ތަފާތު ސުވާލުތައް ކުރަމުންދިޔައެވެ. އެވަގުތު އިޝްޔާގެ ލަފާގެ މަތިން އައިހަމްއާއި ލިބާން އިޝްރާ ގެނެސް ސޯފާގައި ބައިންދާލިއެވެ. އެވަގުތު އިޝްޔާ ނުހަނު ލޯބިން އިޝްރާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލުމަށްފަހު ވީގޮތް ކިޔައިދިނުމަށް އެދުނެވެ. ދޮންތަގެ ލޯބި އިހުސާސްވެ އިޝްރާ ހަމައަކަށް އެޅިލުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ލުބްނާއާއި ލިބާންއާއި ދިމާލަށް ކުދިކިޔާލިއެވެ....

55

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…………..! (8 ވަނަ ބައި)

“އައިހަމް ތީ  މި ސްކޫލް މިދިޔައަހަރު ނިންމި ކުއްޖަކަށް ނުވިޔަސް ދޮންތައާއެކު ޕާރޕޯމްކުރާތީ ޗާންސްް ލިބޭނެ.” ލިބާން އެކަށް ޔަގީންކޮށްދިނެވެ. “ސޯ މާދަމާ 9 އަށް  އަހަރުން ގެއަށް ދެމީހުން އަންނައްޗޭ! ޑޯންޓް ބީ ލޭޓް އިނގޭ! އިހަށް ދެން އަހަރުމެން ދަނީ އިނގޭ ބާއި ގާއިސް.” އެކުވެރިންނާއެކު ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހު އިޝްރާއާއި އައިހަމް ގެއަށް ދާން ނިކުތެވެ. ގެއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިވަގުތު އިޝްރާ އައިހަމްއާއި ވާހަކަދެއްކީ މާދަމާރޭގެ ޝޯއާއި ގުޅޭގޮތުން ސަމާލުވަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައް ހުރުމުންނެވެ. ” އައީ! އހަރުން ސްކޫލްގައި ބައެއް ގާލްސް ނިކަން އޯވަރ ވާނެ. ސޯ ބެޓަރ ޓު ޕްރެކްޓިސް މޯރ ސޯންގްސް. އައިމީން ލައިކް ސޯލޯ ސޯންގްސް. ސޯ ދެޓް ޔޫ ވިލް ބީ ރެޑީ ފޯރ އިޓް އީވެން އިފް ޔޫ ހޭޑް ޓު ޕާރފޯމް. ހެހެ. އައެމް ސޭއިންގް ތިސް ބިކޯޒް ދެއާރ އިޒް އަ ހައި ޕޮސިބިލިޓީ އޮފް ތިންގްސް ހެޕެނިންގް ލައިކް ދެޓް ވިތް ޔުއަރ ސުޕަރ ސިންގިންގް.” ވާހަކައިގައި ހުއްޓާ ހިސާޕަކު ގެއަ ހިސަބަށް އަދެވުމުން އިޝްރާް މިސްރާބު ޖެހީ ކާގެއާ ދިމަލަށެވެ. ޔަގީނުންވެސް މިގަޑީގައި އެންމެން އުޅޭނީ ކާގޭގައި ކަމަށް ވާތީއެވެ. އެއާއެކު އައިހަމް ސިޓިންރޫމަށް މިސްރާބު ޖެހިވަގުތު އިލްފް ގޮވައިގެން އިޒާން އުޅޭތަން ފެނުމުން އިލްފްއައިއެކު ސަކަރާތް ޖަހާލަން އައިހަމް އުޅުނެވެ. އޭނާ ކުޑަކުދިންދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާތީ ގަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހުރެއްޖެނަމަ ކިތަންމެ ގިނައިރަކުވެސް އޭނަ ފޫހިކަމެއްނެތި އުޅެފާނެއެވެ. “ޒާން! އައިކޮ! އިލްފް ގޮވައިގެން އާދޭ ކާން!” ކާގޭގައި ހުރެފައި އިޝްޔާ ގޮވާލުމުން އައިހަމް އިލްފް އުރާލައިގެންހުރެ ކާގެއަށް ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ކާއެއްޗެހީގެ ވަސް ދުވުމުން އައިހަމްއަށް ބަނޑުހައިކަން އިހުސާސްވިއެވެ. “ހަދަ ބަނޑުހައޭ! މި އިޝްއާ ހެދި ރަނގަޅަށް ކައިވެސް ނުލެވި މިއުޅެނީ.” ނިކަން ވެލާފައި އިޝްރައާއި ދިމާލަށް އެހެން ބުނެލުމުން އަިހަމްގެ ބޮލަށް އެރީ އިޝްރާގެ އަތުގެ ހޫނު ހަމަލައެކެވެ. ވީތަދުން އައިހަމްއަށް ބޮލުގައި އަތްއަޅައިލެވުނެވެ. “ދެން ތަދުވީއޭ ނުބުނާތި! އިޝްއެއް ނުހިފަހައްޓަން އައީ ކެޔަ ނުދީއެއް. އެއީ އިޝްގެ މައްސަލައެއް ނޫން އައީ ނުކައި ހުރުމަކީ އިނގޭ!” ގޮނޑި ދަމާލާފައި އިށީންނަމުން އިޝްރަ އައިހަމްއަށް ބުނެލީ އަދި ބޮލުގައި ފުއްޓަތްކެއްވެސް ޖަހާލާފައެވެ. އެވަގުތު ކާމޭޒުކައިރީގައި ތިބި އެންމެންގެ ހިިނިގަނޑުވެސް ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. “އާނ މަންމާ! އަދި ހަނދާންނެތިފައއޭ މިހިރީ! ބުނީމެއްނު ދޯ މާދަން ރޭ ޝޯއެއް އޮންނަ ވާހަކަ ދޯ! އެޝޯގައި ލަވަކިޔަން އިޝްއާއި އައީއަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ. ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ވީމަ މާދަމާ ހެނދުނު 9 ޖަހައިރު ލުބޫއާއި ބާންއާއި އަންނާނެ މިގެއަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރަން. ލުބޫއަށްވެސް ފުރުސަތު ލިބުނު. ބާން މިދިޔަ އަހަރު އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަނަށް ވީމައި މި ޗާންސް އިޝްމެނަށް އަސްލު މި ލިބުނީ. ހަގީގަތުގައި އައީ މަގޭ ކޮއްކޮއަކަށް ވީކަމުން އައީ ވަރަށް ނަސީބުގަދަ. މި ޝޯގައި ޕާރފޯމްކޮށްލަ އައީގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުކޮށްލެވޭނެ ފުރުސަތެއް އައީ އަށް ތި ލިބުނީ މަގޭ ސަބަބުންނޭ ބުންޏަކަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ. ހެހެ!” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އިޝްރާބުނެލި ގޮތުން އެންމެން ގާތަށްވެސް ހިނިއައެވެ. “އާނ ދެން އެހެންވީމައި މާދަމާ އަހަރުންނަށް މައްޗަށް އެރުން މަނާވީ ދޯ!” ހެމުން ހެމުން އިޒަން އެހެން ބުނެލީ އެންމެފަހުންފަހަރު އިޝްރާ، ލުބްނާ އަދި ލިބާން ސްކޫލް...

445

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…………….! (7 ވަނަ ބައި)

“މައި ލިޓްލް ބްރޯ! ދޮންތަ އަބަދުވެސް ބުނަން ދޯ ޔޫ ނެވަރ ނޯ ވަޓް ޔޫ ކޭން ޑޫ އަންލެސް ޔޫ ޓްރައި އޭ. ސޯ ގިވް ދިސް އަ ޓްރައި ޓޫ! އައެމް ޝުއަރ ޔޫ ވިލް ވިން.” ލުބްނާ އެހެން ބުނެލީ އެއީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވިޔަކަސް އެކުއްޖާދެކެ ލިބާން ލޯބިވަންޏާ ލިބާންއަށް އެކުއްޖާއާއިއެކު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވިދާނެކަން ޔަގީންކުރަމުންނެވެ. އޭނާއަށް ނޭނގުނީ ލިބާންއަށް މިކަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ ލިބާންއަށްވުރެ އޭނަ ވާ އުފާ ވަކި ކުޑައެއް ނުވާނެކަމެވެ. އަދި ލިބާންގެ ހިތުގައިވާ ކުއްޖަކީ ލިބާންގެ ޙަޔާތާއި އެންމެ އެކަށޭނަ ބައިވެރިޔާކަމެވެ. ހައު ކޭން ޔޫ ބީ ސޯ ޝުއަރ ދޮންތާ؟ ޔޫ ވޯންޓް ނޯ ވަޓް އިޒް އެކްޗުއަލީ  އިން ހަރ ހާރޓް. އައެމް ޖަސްޓް އަ ބިޓް އެފްރެއިޑް ދެޓް ޝީ މައޓް ރިޖެކްޓް ބޯތް މައި ލަވް އެންޑް އަވަރ ފްރެނޑްޝިޕް. އިވެންދޯ ޝީ ރެޖެކްޓް މައި ލަވް، އައި ޑޯންޓް ވޯންޓް ދެޓް ޓު އެފެކްޓް އަވަރ ފްރެންޑްޝިޕް. ބަޓް އައިމް ޝުއަރ ދެޓް އިސް ވަޓް މޯސްޓް ލައިކްލީ ޓު ހެޕެން އިފް ޝީ ޑަޒަންޓް ވޯނަ އެކްސެޕްޓް މައި ލަވް އެންޑް ދެޓް އިޒް ވަޓް އައެމް ސްކެއަރޑް އޮފް ދަ މޯސްޓް ސިސް.” ސޯފާގައި ގިޓާ ލައކޮށްލާފައި ނުވެއްޓޭނެހެން ބަހައްޓާލަމުން ލިބާން ބުނެލިއެވެ. ލޯބީގައި ނަކާމިޔާބުވާނެ މީހަކަށް ވަކަށް ލިބާން ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ” ބާން! އިޝް މީ އަދި ދުވަހަކުވެސް ލަވްލައިފެއްގައި އުޅުނު ކުއްޖެއްނޫން. އެކަމަކު އިޝް އަމިއްލައަށް ފީލްވަ ގޮތަކަށް ބުރަވެ ހުރެ މި ބުނަނީ! ޔޫ ނީޑް ޓު ބީ ވެރީ ސްޓްރޯންގް އިން ކޭސް އޮފް ލަވް. ޑޯންޓް ފީލް އެފްރެއިޑް އޯ ޝައި ޓު ކޮންފެސް. އަސްލު ތެދަށް ބުންނަޏާ ބާންގެ ކިބައަކު ނެތް އަންހެންކުއްޖަކު ރިޖެކްޓްކުރާކަހަލަ ސިފައެއް. އިފް އިޓް ވޯޒް ފޯ މީ، އައި ވުޑް ހެޕިލީ އެކްސެޕްޓް އިފް ޔޫ ރިއަލީ ލަވް މީ ޓްރޫލީ! ހެހެ!” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އިޝްރާ އެހެން ބުނެލިއިރު އޭނައަށް  ނޭނގުނީ ލިބަންގެ ހިތުގެ ރާނީއަކީ އޭނާކަމެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލާފަދަ ފިޔަވަޅެއް ލިބާން އަޅާާފާނެކަމެވެ. “ބާންގެ ސިންގަލް ޕާރފޯމެންސް އެކަނި ދޯ އިންނަނީ! ކިތއް ލަވަ ޕާރފޯރމް ކުރަންތަ ތި ނިންމީ؟” ލިބާން ގާތު ލުބްނާ އަހާލީ އިޝްރާގެ ވާހަކައަށް ލިބާން ޖަވާބެއް ނުދީ އިނުމުން މަޢުލޫ ބަދަލުކޮށްލުމަށެވެ. “ބާންއައިއެކު ޕާރފޯމްކުރާނެ ކުއްޖަކު ވެއްޖިއްޔާ ބާން ޕާރފޯމްކޮށްފާން ޑުއެޓް ވެސް. އެކަމަކު ބާންއާއިއެކު ޕާރފޯމްކުރާނެ ކުއްޖަކުވެސް ނެތް ވިއްޔާ! ހެހެ! ދޮންތަ ޕާރފޯމްކުރަންވީނު ބާންއާއި އެކު!” ހިނިގަނޑެއް ޖަހަލަމުން ލިބާން ލުބްނާގެ ގާތުގައި ބުނެލިއެވެ. ލިބާން ބުނެލިގޮތުން ލުބްނާގެ ގާތަށްވެސް ހިނިއައެވެ. ” ދޮންތައާ ބާންއަ ޑުއެޓް ޖެއްސީމައި ދެން އިޓް ވިލް ބީ ރިއަލީ ފަނީ ދޯ! އިޝް އަރަންވީނު ބާންއާއެކު ޑުއެޓަކަށް. ޔޫ އޯލްސޯ ގޮޓް އެން އޯސަމް ވޮއިސް ގާލް!” އިޝްރާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ލިބްނާ ބުނެލިއެވެ. ” ބާންއަށް އޯކޭއިއްޔާ، ބާންއަށް އިޝްއާއެކު ރީތި ޑުއެޓެއް ޖެއްސެންޏާ ހަމަ އަރަންވީ!” ހިނިތުންވެލަމުން އިޝްރާ ބުނެލީ ތިމަންނައަށް މައްސަލައެއް ނެތޭ ބުނާ ފަދަ އުސޫލަކުންނެެވެ. އެއާއެކު ލިބަންގެ މޫނުމަތީގައި ފަނޑުނުވަ ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިތަން އެކަކަށްވެސް ނުފެނެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނޫންހެއްޔެވެ؟ ލޯބިވާ ކުއްޖާއަށް އޭނަދެކެ ލޯބިވާކަން ނޭނގިނަމަވެސް އެކުގައި ލަވައެއް ކިޔާލުމުގެ ފުރުސަތު ޤަބޫލުކުރުމުން އުފާނުވާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ިވަގުތުން އިޝްރާއަަށް އޭނާ ޖަވާބުދިނީ  ހިތް އުފަލުން ފޮޅިފައިވާ ހާލުގައެވެ. ” އެހެންވީމައި އާދޭ އަހަރުން ގެއަށް ޕްރެކްޓިސްކުރަން! އުނދަގޫކުރަން ކުޑަކުދިންނެއް ނޫޅޭނެ. މަދަމާ ރޭ ޝޯ އޮތީ ސޯ ފުދޭވަަކަށް ސަމާލުވެގެން ޓަފްކޮށް ޕްރެކްޓިސް ޖައްސާލުން މުހިންމުވާނެ އިނގޭ!” އިޝްރަ މިހެން ބުނެލީ އާންމުންގެ ކުރިމަތީ އޭނާ ހުށަހަޅައިދޭ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ވީހާވެސް ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުމަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާތީއެވެ. “ސޯ ދޮންތަވެސް ލަވައެއް ޕާރފޯމްކޮށްލަންވީއެއްނު އެއީ ސޯލޯއެއްވިޔަސް. ބާން ޗާންސެއް ދޭނަމޭ. އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަން ސްޕެޝަލް ޗާންސެއް ދޭން ބުނީމައި ދެން އެއްބަސް ވެލަބަލަ ޕްލީސް ދޮންތާ!” ލުބްނާގެ އަތުގާ ހިފައި ތަޅުވާލަމުން ލިބާން އާދޭސްކޮށްލިއެވެ. “އެއީ ތެދެއް. ލުބޫ އެކަނި ޕާރފޯމްކުރަން ބޭނުންނޫނިއްޔާ އިިޝް ބުނެފާނަން އައީ ކައިރީގައިވެސް. ހީ އިސް އޯލްސޯ އަ ރިއަލީ ގުޑް ސިންގަރ. އިޝް ބުނެފިއްޔާ އައީ އެއްބަސްވާނެ. އައެމް ޝުއަރ.” އިޝްރާ ބުނެލީ ލުބްނާއަށް ހިތް ވަރުދޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ” އައީ އަކީ ކާކު؟” ލިބާން އަހާލީ އޭނާއަށް ލުބްނާ ނުވަތަ އިޝްރާއާއި ގުޅުންހުރި ‘އައީ’ ކިޔާ މީހެއް ނޭނގޭތީއެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނީ އިޝްރާއެވެ. “އައީ އަކީ މަގޭ ޔަންގާ ކަޒިން ބްރޯ. އޭނަ އިޝްއަށްވުރެ 2 މަންތްސް ކުޑަވާނެ. އަސްލު ނަމަކީ އައިހަމް.”...

5

ނުކުޅެދުން

އަހުރެން ކެފޭއަކަށް ވަނތް ފަހަރެކެވެ. ކޮށިގަނޑުމަތިން ފެނުނު ހެދިކާކޮޅަކަށާއި ކޮފީ އަކަށެވެ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުން ފުނިޖެހުމަށްވުރެން ބޯހާސްކަން އިތުރުކުރުވީ ބުރޭކް ނަގަން ވަދެވުނު ތަނުގެ ހަލަބޮލިކަމަކުންނެވެ. ހަރަކާތްތެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އަޑުތަކުގެ ހަރުކަށިކަމެވެ. މި އެތެރެވެވުނީ...

34

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ……….! (6 ވަނަ ބައި)

“އާނ ކީއްކޮށްދޭންވީއޭ!” ލުބްނާގެ ކޮޓަރީގައި ހުރި ކުއިން ސައިޒުގެ ބޮޑު އެނދުގައި އިށީނދެލަމުން އިޝްރާ އަހާލިއެވެ. އޭރު ލުބްނާހުރީ އޭނާ އަޅައިގެންހުރި މެރޫންކުލައިގެ ޝޯލް ނަގާށެވެ. “މީ…. ވަރަށް ބޮޑުކަމެއް! ނޭނގެ ތިދެމީހުންނަށް ވާނެކަމެއްވެސް!”  އަތުގައިއޮތް ގިޓާގެ ނަރުތަކައި ކުޅެލަމުން ލިބާން އެހެން ބުނުމުން ލުބްނާ ޝޯލްގައި އިން ފަހު ޕިން ވަކިކޮށްލަމުން ލިބާންއާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލިއެވެ. “ދެން ވާނެތޯ ނޫނީ ނުވާނެތޯވެސް އެނގޭނީ ބުނީމައިދޯ! ބުނެބަލަ ހާސަރު ދިގުނުކޮށް” ލިބާން އާއި ދިމާލަށް އެނބުރެލަމުން ލުބްނާ ބުނެލީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރެއެވެ. ލިބާން އެހެން ބުނެފިއްޔާ ލުބްނާ ހިތްހަމަނުޖެހޭނެކަންވެސް އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާތީ ލިބާންއަށް އެހެން ބުނެވުނީއެވެ. “އެނގެއެއްނު މާދަމާރޭ ޝޯ އޮންނަކަން! އެ ޝޯގަ ބާން ޕާރފޯރމްކުރާ ލަވަ ޓެސްޓުކޮށްލަންވީ!” ލިބާން އެބުނީ މިދިޔަ އަހަރު 12 ނިންމި ކުދިންގެ ފަރާތުން ސޮކޫލުގެ އެހެންކުދިންނަށް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަދޭ ހާއްސަ ޝޯއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ލިބާންއަަކީ މިދިޔައަހަރު ސްކޫލުގެ އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަންކަމަށްވެފައި އަދި އޭގެ އިތުރުން ސްކޫލުގެ ގިނަދަރިވަރުންތަކެއްގެ ފަރާތުން ލިބާންގެ ލަވައަކަށް އެދިފައިވާތީ ލިބާން ވަނީ މި ޝޯގައި ލަވަކިޔަން ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އޭނާ މި ލަވަ މިވަގުތު ކިޔަން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ލަވަ ޓެސްޓުކުރުވަން ނޫންކަމެވެ. މިވަގުތު އިޝްރާ އެތާ އިނުމުންކަމެވެ. ލިބާންއަށް ނޭނގި ނަމަވެސް އޭނާއަށް ވަނި އޭނާގެ ހިތް އިޝްރާއަށް ދެވިފައެވެ. އަބަދުވެސް އޭނާގެ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިޝްރާ ވެއެވެ. އިޝްރާ އުފާވެއްޖެނަމަ އޭނާވެސް އުފާވެއެެވެ. އިޝްރާ ދެރަވެއްޖެނަމަ އޭނާވެސް ދެރަވެއްވެ. އަބަދުވެސް އިޝްރާއައި ދޭތެރޭ އޭނާއަށް ވިސްނެއެވެ. ސަބަބެއް ނޭނގިނަމަވެސް އޭނާއަށް މި ވަނީ އިޝްރާދެކެ ނުހަނު ބޮޑަށް ލޯބިވެވިފައިކަމަށް އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވުނެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި ރަނިކަންކުރަނީ އިޝްރާއެވެ. ހިތުގެ އެދުމަކީ އިޝްރާއެވެ. “ތިއީކީ މާކަބޮޑު ކަމެއް ނޫނެއްނު؟ އަވަހަށް ފަށާ!” ދެފައި ވައްކޮށްލަމުން އެނދުމަތީގައި އޮތް ބާލީހެއް ނަގާ އުނގަށް ލާފައި އިޝްރާ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ލުބްނާވެސް އައިސް އެނދަށް އަރާ ހަމަޖެހިލިއެވެ. އަތުގައި އޮތް ގިޓާގެ ނަރުތަކާއި ކުޅެލަމުން ލިބާން ފުންނޭވާއެއްލާ ލަވަ ފެށިއެވެ. “ބޭނުންވަނީ ޔާރާ، ލޯބިން ބަލާ ލީމާ، ހީވޭއިނގޭ، ގާތަށް މަގޭ، އާދޭ ކަލާ، ބޭނުންވަނީ ޔާރާ، ލޯބިން ބަލާލީމާ، ހީވޭއިނގޭ، ގާތަށް މަގޭ، އާދޭ ކަލާ...

14

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ……………! (5 ވަނަ ބައި)

” އެބަދަން 15 މިނިޓް ތެރޭގައި.” ލުބްނާއަށް ޖަވާބުދީފައި އިޝްރާ ފޯނުކޯލު ކުރުކޮށްލީ އަވަހަށް ތައްޔާރުވެގެން ދިއުމަށްޓަކައެވެ. ތުވާލި ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށް ވަދެ ފެންވަރާ ރީތިިވެލައިގެން އިޝްރާ ނިކުތްއިރު އައިހަމް އިނީ ތައްޔާރުވެގެން ނިކުމެ އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ދެމީހުން އަވަހަށް ލުބްނާމެންގެއާއި ހިސާބަށްދެވުނުއިރު ލުބްނާ ހުރީ ލަސްވެގެން ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލައެވެ. އިޝްރާ ފެނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އައިސް ޝަކުވާ ކޮށްލިއެވެ. ” ތީ 4 އަށް ރެޑީވާން ބުނި މީހާއަށް ވީ ވަރު. މިހާރު މަ މިތާ އިންއިރު މީހަކު ނިދާފައި ހޭލައިގެން ތައްޔާރުވެގެންއަންނަހާވެސް އިރުވެއްޖެ!” ލުބްނާއަށް ބަލައިލެވުނީ އައިހަމްއާއި ދިމާލަށެވެ. މެރޫން ކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ސްކިނީ ޖިންސެއްގައި އޭނާ ފެންނަނީ ނުހަނު ހިތްގައިމުކޮށެވެ. ލާފައިވާ އަތްދިގު ގަމީހުގެ އަތުކުރި އުޅަނބޮއްޓާއި ހިސާބަށް އޮޅާލާފައިވީއިރު އެ ރީތި މުލައްދަނޑިން ބައެއް ހާމަވެފައިވިއެވެ. އައިހަމްގެ ރީތި ސޫރަ ފެނުމުން މީގެ ކުރިން އޭނާގެ ހިތަށް ނުވާ ގޮތެއް ވެލިއެވެ. އޭނާގެ ޒުވާން ހިތުގައި އާ އިހުސާސްތަކެއް ކެކި އުތުރިއަރައިގަތް ކަހަލަ އިޝާރާތެއް އޭނާއަށް ވެލިއެވެ. މީގެ ކުރިން ފިރިހެން ކުއްޖަކާއިމެދު ދުވަހަކުވެސް ނުވިސްނާ ލުބްނާއަށް މިއަދު އަލަށް...

12

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ……….! (4 ވަނަ ބައި)

“ކަލޭ…..” ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އިޝްރާގެ ގައިގައި ޖަހަން ޒިދާންް މަޅާލި އަތާއެކު އޭނާގެ ވަހަކަ ހުއްޓިގެންދިޔައީ ހަމަ ކުއްލިއަކަށެވެ. ހަމަ އެވަގުތު އިޝްރާއާއި ލުބްނާއަށް ދެލޯމަރާލަމުން އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ. ނަމަވެސް މިނެޓެއްހާއިރު ވެގެންދިޔައިރުވެސް އޭނާގެ  ގަޔަށް އެއްވެސް ހަމަލާއެއް ނޭރުމުން  އިޝްރާ ދެލޯ ހުޅުވާލަާ މަޑުމުޑުން އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރުނު ވަގުތު ފެނެނު މަންޒަރުން އަނގަމަތީ އަތްއަޅާލެވުނެވެ. އިޝްރާ ގައިގައި ޖަހަން ޒިދާން މަޅާލައިގެންހުރި އަތުގައި އައިހަމް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު އިޝްރާއަށް ހުރެވުނީ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. އައިހަމްއަކީ މީގެ ކުރިން މީހެއްގެ ކަމެއްގައި އުޅެ އޭނާއަށް އަނިޔާވިޔަސް އަޅައެއްލާނެ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އަބަދުވެސް އޭނާ ބުނާނީ މީހުންގެ ކަންކަމާއި ނުބެހި އުޅުމަށެވެ. މީހުންގެ ކަންކަމާއި ބެހިގެން އޭނާއަށް ކިތަންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ވިޔަކަސް އޭނާއަށް އަޅާލާފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އެހުރީ ހަމަ އައިހަމްތޯ ޤަބޫލުކުރަންވެސް އޭނައަށް ދަތިވިއެވެ. “ކަލޭ ހަނދާންކުރާތި! ކޮންމެ މީހަކާއި ބެހި އުނދަގޫކުރިއަކަސް އިޝްރާއާއި ލުބްނާއާއި ކުޅެން ނަހަދާތި! އެހެންނޫނީ އެކަމުން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެ! އެކަން ހަނދާންބަަހައްޓާތި!” އިންޒާރެއް ފަދަ ގޮތަކަށް ބުނެލަމުން އިޝްރާއާއި ލުބްނާއަށް އޭނާއާއި އެއް ހަމައެއްގައި އައުމަށް ބުނެފައި ހިނގައިގަތެވެ. ހިތްހަމަޖެހިފައިހުރެ ލުބްނާއާއި އިޝްރާހިނގައިގަތް ވަގުތު ޒިދާން ބުނެލިއެއްޗަކުން އެ ތިންމީހުންގެ ފިޔަވަޅުތައް ގަނޑުވިއެވެ. “ކަލޭމެން ހަނދަންކުރާތި! ތިހެން ކަލޭމެން ބޭނުންވާގޮތަކަށް ބޭނުންހާ ކުޅިއެއް އަބަދަކު ނުކުޅެވޭނެ އިނގޭ! މީގެފަހުން އަހަރެމެންވެސް އަހަރެމެން ބޭނުން ކުޅިއެއް ކުޅެލާނަން! އޭރުން އެނގިދާނެތާދޯ މޮޅުވަނީ ކޮންބައެއްކަން. ހެހެ…” ޒިދާން ބުނެލި އެއްޗަކުން އައިހަމް ގޮއްމުއްކެވިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އިޝްރާގެ އެދުމުގެ މަތިން އޭނާ އަޅައިނުލާ ލައިބްރަރީއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވެ. ފޮތްތައް ހަވާލުކޮށްފައި ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި އެ ތިންމީހުންގެ ތެރޭގައި ވީ ހަމަހިމޭންކަން އައިހަމްއަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. އެ ހަމަހިމޭންކަމުގެ ފަހަތުގައި ވީ ސަބަބު އޭނާއަށް ކަނޑައެޅިގެން އެނގުނުނަމަވެސް އެ ހަމަހިމޭންކަން ފޫދުއްވާލުމަށްޓަކައި އޭނާ ވަހަކަދައްކަންފެށިއެވެ. “އިޝް! ދެން އިޝްގެ ރިޒަލްޓް ލިބި ކިޔަވަން ބޭރަށް ފުރަންޖެހޭ ދުވަސްކޮޅާ ދޭތެރޭ ކޮންކަމެއްތަ އޮތީ؟ އަބަދު ގެއަކު ނުތިބެވޭނެއެއްނު!” މާޙައުލުގެ ގޮތުން އޭނާ މުޅިން އެހެން ވާހަކައެއް ފެއްޓީ އެކުދިންނަށް އިތުރު ކަމަކާއިމެދު ފިކުރުކުރަން ދޮރެއް ހުޅުވަން ބޭނުންނުވުމުގެ އިތުރަށް މިހާރު އެކުދިން ކުރަމުންދިޔަ ފިކުރުތަކުން ދުރުކޮށްދެވޭނެ މަގެއް ފެނޭތޯއާއިއެކުއެވެ. އިޝްރަ ހިނިތުންވެލައި މި ބަންދުގައި ކަންތައްކުރަން އެމީހުން ރާވާލާފައިވާގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. “ދެން އައީ ކޮންއިރަކު ދަނީ؟” އިޝްރާވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ. ” ދެން 2 މަސް ފަހުން ދާނީ. މިފަހަރު ދެން ނަސީބުވެސް ގަދައީ ކަންނޭނގެ އިޝްގެ ޗުއްޓީ ދުވަސްކޮޅާ މަގޭ ޗުއްޓީ ދުވަސްކޮޅާ ދިމާވިކަންވެސް. ނޫންނަމަ މަ މިފަހަރު ނޭނގެ ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް. ހެހެ…” ބޯކަހާލަމުން ހިނިއައިސްފައިހުރެ އައިހަމް ޖަވާބުދިނެވެ. އެވަގުތު ހިނގަމުންއައިސް އިޝްރާމެން ހުއްޓުމުން އައިހަމްވެސް ހުއްޓުނެވެ. ” އައީ! މީ ލުބޫމެންގެ. ލުބޫ! ދެންދޭ އެތެރެއަށް. މަ މިއަދު ހަވީރު ދާނަން އައީ ގޮވައިގެން ރަށުތެރެ ދައްކާލަން. ރެޑީވައްޗެ އެގަޑިއަށް އިނގޭ! މަ އަންނާނަން ބަލާ. މިހާރު މަގޭ މަންމަވެސް އުޅޭނެ ލަސްވެގެން. އެހެންވެ އިހަށް މި ދަނީ އިނގޭ! ސީޔޫ ލޭޓަރ ގާރލް!” ލުބްނާއަށް ހަނާއަޅާލަމުން އިޝްރާ ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާގެ ގެއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވެ....

8

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…….! (1 ވަނަ ބައި)

އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް އުޑުމަތީގައި ރަސްކަންކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ހިތްގައިމު ވަގުތު މީހުން ތެދުވެ ހޭލަމޭލަ ވަމުން ދިޔައެވެ. މިއީ އެއްބަޔަކު ބަދިގޭގައި ތެލިތަށި ތަޅުވާ ވަގުތަށްވާއިރު އަނެއްބަޔަކު ހިތްއުފާކޮށްލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަކީ މިއީއެވެ. ތެދެކެވެ. މިއަދަކީވެސް އެފަދަ ދުވަހެކެވެ. ވިއްސާރަ ނަމަވެސް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ.  މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ކުލަވަރުތައް މާބޮޑަށްވެސް ތަފާތެވެ. އެކަމުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުން މާ ބޮޑީ ކަންނޭނގެއެވެ. ކުޑަދޮޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ބޮސްދީފައި މުތީތަކެއްފަދައިން ފައިބައިގެންދާ ފެންތިކިތަކަށް ގެއްލިފައިހުރި އިޝްރާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކުޑަކުޑަ އިލްފް އައިސް ފަހަތުން އޭނާ ފައިގައި ބައްދާލުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެވަގުތު އޭނާއަށް އެއީ ކާކުކަން އެނގުމުން މޭ ހަމައަކަށް އަޅުވާލާ  އިލްފް އުރާލަމުން އޭނާއާ ވާހަކަދެއްކިއެވެ. “ދޮންތިގެ ބޭބީ ހާދަ އަވަހަކަށް ތެދުވެގެން އުޅޭ ދުވަހެއް؟ ކިހިނެއްވީ ދޫނީ؟ ދޮންތި މަތިން މާބޮޑަށް މިސްވީ ދޯ!” އިލްފްގެ ބޮޑުބޮޑު ދެ ކޮލުގައި ހިފާލަމުން އިޝްރާ ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ހަޤީޤަތަކީ އިލްފް ފެންނަ ކޮންމެ ވަގުތަކު އޭނާގެ ހިތް އުފަލުން ފުރިގެންދާކަމެވެ. އިލްފްއަށް އޭނާ ދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނޭނގުނަސް އިލްފް ގޮވައިގެން އަބަދުވެސް އުޅެން ބޭނުންވާކަމެވެ. މިއާއެކު އިލްފްވެސް އެހެންމީހުނަށްވުރެ އިޝްރާ އާއި ދޯޅެވެ. އިޝްރާއާއެކު ކިތަންމެ ގިނަވަގުތު ހުއްޓަސް އިލްފް ފޫހިކކަމެއްނެތި އުޅެފާނެއެވެ. “ބޭބީސް މިސްވާނީ މަންމައާއި ބައްޕައާއޭ! ދޮންތިއެއްނޫނޭ ދޯ ދޫނީ!” ފަހަތުންއައިސް އިޝަރާ އާއި ހަމަކޮށް ހުއްޓިލައި ވާހަކަދެއްކީ އިޝްރާގެ ދޮންތަ އިޝްޔާާގެ ފިރިމީހާއެއެވެ. އިޒާން މި ޢަމަލުން އިޝްރަގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ވަގުތުން ބަދަލުވިއެވެ. “ދެން ބައްޕައަކަށްވުމުގެ ނަސީބު ލިބުނަކަސް އަދި ތިހެން ބުނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް އިނގޭ! މިހާރުވެސް އިލްކޮ މާ ދޯޅޭ އިޝްއާ!” ބޭނުންވި ގޮތަށް އެހެން ބުނެލެވުމުން އޭނާ ނިކަން ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. “ތިއެއްނޫނޭ! ކޮންއިރަކުންތަ އިޝްގެ ރިޒަލްޓްތައް ލިބެނީ؟ އިޝް ބުނީމެއްނު މި ހަފްތާ ލިބޭނެޔޭ!” “ޔެސް ދިސް ވީކް ތާރސްޑޭގަ! ޓޫ ވީކްސް ފަހުން އޮންނާނެ އެޗީވާރސް އެވޯރޑިންގް ސެެރެމޮނީ. އޭޕްރީލް...

3

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………! (3 ވަނަ ބައި)

އައިހަމްވެސް ހިނިއައިސްފައި އަނެއްކާވެސް ސޯފާގައި އިށީން ވަގުތު ބެލްޖަހާލުމާއެކު އިޝްރާގެ ކޮޓަރިން “އައިހަމޫ ދޮރުހުޅުވާ”ށޭ ކިޔާ އިޝްރާ ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑަށް ސިހިފައި އައިހަމަށް ސޯފާއިން ތެދުވެވުނެވެ. ހިރެމުންހިރެމުންގޮސް ދޮރު ހުޅުވައިލެވުނު ވަގުތު ކުރިމަތީގައިހުރި ސޫރަ ފެނިފައި ހުއްޓެވުނެވެ. ރާއޖޭން ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކަޑައްތުކުރަމުންދާ އައިހަމްއަށް ހުއްޓި ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަންހުރި މަންޒަރު ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. އެއީ ހަމަ ފަތްމިންޏެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަޅުކުލައިގެ ބަޓަފްލައި އަބާޔާއަކާއި މެރޫންކުލައިގެ ޝޯލްއެއްގެ ނިވަލުގައި ފަރުދާވެގެންހުރިއިރުވެސް އެ ރީތިކަން ފަނޑުނުވާ ފަދައެވެ. ހިތިފަތު ބުމަޔާ އެ ކުރަނގި ދެލޮލާއި ފިނިފެންމަލެއްފަދަ ރީތި ދެތުންފަތް ފެނިފައި އައިހަމްއަށް އިތުރު ހަރަކާތެއް ގެންނަން ނޭނގިފައި ހުރެވުނީއެވެ. ރީތި ކުދިން އޭނާ ދުށްޓެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ފުރިހަމަކަމެއް އޭނާއަށް ފެނިގެން މި ފެނިގެންދިޔައީ...

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………..! (ޓްރެއިލަރ)
3

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………..! (ޓްރެއިލަރ)

އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް. މިއީ އަޅުގަނޑު އޮންލައިންކޮށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ބައި މާދަމާގެ  މެންދުރުފަހު ތިޔަ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ވާަހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ. މައީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބައްޓަންކޮށް ލިޔާ ވާހަކައަކަށް ވާތީވެ މިވާހަކައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސްކަމަކީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުވައިގެން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ އެއީ އިއްތިފާޤެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަމެވެ. ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތަކަށް އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް އުފަލާއެކު މަރްޙަބާ ކިޔާނެކަމަށްވެސް މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. -އިޝާ-  

1

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………..! (2 ވަނަ ބައި)

އެވަގުތު ގޭގެ ބެލް އަޅާލި އަޑު އިވުމުން އެންމެން ހިމޭންވިއެވެ. “ކާކުބާ؟” ބޮލުގައި ސުވާލުމާކެއް ޖަހައިގެންހުރެ އިޝްޔާ ދޮރުހުޅުވަން ދިޔައެވެ. “ސަޕްރައިޒް!” ދޮރު ހުޅުވަލި ވަގުތު ދޮރުމަތީގައިހުރި އައިހަމް ކާމޭޒުކައިރީ ތިބި އެންމެނަށްވެސް އިވޭވަރަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެއަޑަށް އިލްފް އުރާލައިގެން ހުރި އިޝްރާއަށް ސިހިފައި ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނު ވަގުތު ދޮރުމަތީގައި ހުރި އައިހަމް ފެނިފައި އެ ރީތި ދެތުންފަތް މަތިން ފަނޑުނުވާ ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިއެވެ. “ބަލާބަަލަ އުޅޭލެއް ވަގުކަން. އަންނަން އުލޭއިރު އަންގާވެސް ނުލައެއްނު!”އައިހަމްގެ ގައިގައި ބޮނޑިއެއް އަޅާލަމުން އިޝްރާ ކުސްތަޅާލިއެވެ. އައިހަމް އަކީ އިޝްރާގެ ބޮޑުދައިތަ އަލީނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. އައިހަމް ވިހެއުމަށްފަހު އަމީނާ ނިޔާވިދުވަހުންފެށިގެން އިޝްރާގެ މަންމަ އަލީޒާ އައިހަމް ގެންގުޅުނީ އަމިއްލަ ދަރިއެއް ފަދައިން މައެއްގެ ފަރާތުން ލިބެންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން ދީގެންނެވެ. އެކުދިންގެ އުމުރުގައި ހުންނަނީ 2 މަސްދުވަހުގެ ތަފާތެއްކަމުން ދެކުދިންވެސް ބޮޑުވަމިން އައީ އެކުއެކީގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެކުދިންގެ މެދުގައިވެސް އުފެދިފައިވަނީ ދެބެއިންގެ ދެމެދުގައި ވާފަދަ ވަރުގަދަ ލޯބިވެތި ގުޅުމެކެވެ. “ހެހެ! އިޝް އަދިވެސް ބޮޑެއް ނުވޭދޯ! ހަމަ އިޝްއަށް ސަޕްރައިޒެއް ދޭންވެގެން މުބުނެ މިއައީ! އިނގޭވިއްޔާ މިގޭ ކޮންމެ މީހަކު ގާތުގައި ބުންޏަކަސް އިޝްއަށް އެނގޭނެކަން! އެހެންވެގެން އެކަކު ގާތުގައިވެސް ނުބުނީ! ހެހެ.” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާަލާ އިލް ފްގެ ކޮލުގައި ހިފާލަމުން އައިހަމް ބުނެލިއެވެ. އަދި އިޝްރާގެ އުރުގައި އިން އިލްފް ނަގައި އުރާލިއެވެ. ‘މިއީ ޔައްތަގެ ދޯ؟” އިޝްޔާ ތަށިތައް ދޮވެލާ ނިންމާފައި އައިސް އެތަނަށް ހުއްޓިލި ވަގުތު އައިހަމް އަހާލިއެވެ. “ދޮންތަގެ ނޫނިއްޔާ ކާކުގެ ދަރިއަކަށް މި ވާނީ؟” އިޝްޔާއަށް ޖަވާބެއް ދެވުމުގެ ކުރިން އިޝްރާ އައިހަމާއި ދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އަޝްޔާއާއި ދިމާލަށް ނިކަން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ބުނެލަން އައިހަމްގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. “އިޝްވެސް ތިހުރީނު!” ގެއްސުމުން ފުރިގެންވާ ވާފަދަ ލާނެތް ރާގަކަށް އައިހަމް ބުނެލިއެވެ. “މިއޮއް ކުޑަކުޑަ ސޮރު ކޯއްޗެއް މަށާ ދިމާލަށް ކިޔާނަމޭ ހިތައްއަރުވައިގެން އުޅޭ ދުވަހެއްތަ މީ؟ އޭނ! ދޭ ހަމަމިހާރު ދޭ ތި ފޮށ ކޮޓަރިއަށް ލާފައި އަންނަން! ދޮންކަލޯ އުޅުނު ކޮޓަރި އަދިވެސް ހުންނާނެ ދޮންކަލޯއަށް!” އައިހަމްގެ ކަންފަތުގައި ހިފާ އަނބުރާލުމަށްފަހު އިލްފް އަތުލައި...