Category: މަޖާ

8

މާހާ 4

” ޒުލްވެސް މިގޮތަށް ބަލައްޗޭ އިނގޭ.. އޭރުން އަނެއްހެން މައްސަލައެއް...

9

މާހާ 3

“ހުމްމް.. މިއީ ދޯ މިވާ ކަމަކީ.. ވަރެއްގެ ލޯތްބެއްތާދޯ.. ހެހެ.....