Category: މަޖާ

18

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 10

ފޯނު ކަނޑާލާފައި އަޖްވަދު ހިނގައިގަތީ ދާދި ދެންމެއަކު ތަޅު ނައްޓާލި ޒިޔަލްއާ ދިމާލަށެވެ. އެ ދެ ފިރިހެނުން އެކުއެކީހެން އަލިޝްކާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ހުރިހާ ބޮއްކެއް ނިވާލާފައި ވީނަމަވެސް ޓޯޗެއްގެ އެހީގައި ތަންދޮރު...

47

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 9

“ޔެސް…” ދަތް ޖައްސާލަމުން އަލިޝްކާގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. އަލިޝްކާ ދެލޯ ކުޑަކޮށްލަމުން އަވްޔަންއަށް ބަލާލީ ކޭކުފޮތި އަތަށް ނަގައިގެން ހުރެއެވެ. “ޔެސްއޭ..ކޮންކަމަކަށްބާ..” އަވްޔަންގެ އަނގަޔަށް ކޭކުފޮތިލައިދިން އަލިޝްކާގެ ހިތުގައި ސުވާލު...

72

ވުުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 8

ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން އަވްޔަން ގޮސް އަލިޝްކާ ކޮޓަރި ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓިލިއެވެ. ހުޅުވާފައި ހުރި ދޮރުން އެތެރެއިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުން އޭނާ ދެއަތް މުއްކެވުނެވެ. ބާރު ހިނގުމެއްގައި ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަލިޝްކާ ގައިމައްޗަށް...

96

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 7

ރޭގަނޑު އަނދިރިަކާމާ ރާއްޖޭގެ ހިމޭންފަޒާ ޢަލްވަދާޢު ކިޔަމުން ދުވާލުގެ އަލިކަމަށް މަރުހަބާ ކިއެވެ. ތަޙްތަށް ވެރިވެ ގަތް އިރުގެ އަލިން ފަޒާ އަލިކުރަމުންނެވެ. ރޭ ދަންވަރު ވެހުނު ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ފިލައިގެން ނުދެއެވެ....

49

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 6

ދުވަހަކީ ވިއްސާރަ ދުވެހެކެވެ. ބޮޑު ތިކި މުތީތަކުގެ އަޑު ރީތި މިއުޒިކެއް ފަދައިން ފަޒާގައި ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެން ހެދިފައިވާއިރު ވައިރޯޅިތަކުގެ ބާރުމިނުގައި ގަސްތަށް ހެލެމުން ދިޔައެވެ. ކަޅު ބޯ...

47

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 5

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް އިރުއަރައިގެން ގޮސް އިރުއޮއްސެނީ އެކި މީހުންގެ ހަޔާތުގައި އެކި ކުލަތަށް ޖައްސަމުންނެވެ. އަޑިގަނޑަކަށް ފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެޔޭ ބުނާ އުސޫލު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަޑިގަނޑުތަކާ އުސްގަނޑުތަށް ގިރާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ...

13

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 4

އަތުތެރޭގައި ނިދިފައި އޮތް އަވްޔަން އެނދުގައި ބާއްވާލިއެވެ. އޭނާގެ ފައިގަޔާއި ބިންމަތީގައި ހުރި ލޭތަށް ސާފުކޮށްލަމުން އެމޫނު މައްޗަށް އެޅިފައި ހުރި އިސްތަށިތަށް އެއްފަރާތް ކޮށްލަދިނެވެ. އަވްޔަންގެ ގައިގައި ރަޖާގަނޑު އަޅައިދިނުމަށްފަހު އަލިޝްކާ...

51

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 3

ތަޅުގައި ހިފައި އަނބުރާލަމުން ވަތް އަލިޝްކާ މުޅި ކޮޓަރި ތެރެއަށް އަވަސް ނަަޒަރެއް ދިނެވެ. ރަޖާގަނޑު އެއްލާލާފައިވާ އެނދުގައި އަވްޔަންއެއް ނެތެވެ. އޭނާ ކޮބައިބާއޭ އަލިޝްކާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ފާހާނާ ތެރެއިން ފެންމާގަނޑު...

20

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 2

“އޭތް..ކާކު ބުނީ އެހެން މީހުންގެ ކޮޓަރިތަކަށް ވަދެ ހާވާށޭ.” އެކްސެލް ދަޅު ނަގަން ގުދުވެ އޮތް އަލިޝްކާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ފަހަތުން އިވުނު އަޑުންނެވެ. ފިރިހެންވަންތަ މަޑުމައިތިރި އެހެންނަމަވެސް ވަރު ނެތް...

26

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 1

ޖެހެމުން ދިޔަ  ފިނި ފިނި ރޯޅިތަށް ޖެހުމުން ހީކަރުވާކަހަލަ އިހްސާސެއް ކުރެވެއެެވެ. ރޯޅިތަކާއެކު އެ ޒުވާނާގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވިހުރެން ފެށިއެވެ. މޫނުމައްޗަށް އިސްތަށިތައް އެޅި ލޮލަށް އިސްތަށި ވަންނަން ފެށުމުން އަލިޝްކާ...

11

އަހަރެންނަކީ ޚިދުމަތްތެރި އަކީމެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންނަކީ އިންސާނުންނަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް ވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާ ކުރަމެވެ.އަހަރެންގެ ބަދަހި ޢާއިލާގައި ތަފާތު ސައިޒުގެ އެކިކުލައިގެ އެކިބައްޓަމުގެ މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ. އަހަރެންގެ ޢާއިލާގެ ބޮޑެތި މީހުންނަށްވެސް...

4

ބޮޑުގެ އިދި ކޮޅު

ބޮޑުގެ އިދި ކޮޅު އިސްމާއީލް އަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގެއެއް ފަދައެވެ. އިރުގެ ގަދަ ހޫނުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއެވެ. ވާރޭގެ ގަދަ ފިނިން ޙިމާޔަތް ކޮށް ދެއެވެ. ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ މީހުންނަށް...

34

ލޯބިން ދީވާނާ…(ޓްރެއިލާ)

މި ވާހަކަައަކީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލީ ވާހަކަެކެވެ. އެގޮތުން މި ހުޅުވާލަނީ މި ވާހަކަަށް ނަން ހުށެހެޅުމަށް.. 2 އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ނަން: 2 ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ނަން: މީ މައިގަނޑު ކެރެކްޓާރސް ގެ ނަންތައް. ނަން ހުށެހެޅުމުގެ އެންމެ...

7

ކައިޒީން….. [ފުރަތަމަ ބައި]

ކުޑަދޮރުން ފުރޭނިގެން އެޅިފައިވާ އިރުގެ ރަން އަލި ކައިޒީންގެ ދޮންމޫނަށް އުނދަގޫ ކުރަމުން ދިޔައެވެ.މޯޅިއަކަށް ދެމިލުމަށްފަހު ތެދުވެ ފޯން ހުޅުވާލީ ގަޑި ބަލާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.ނަމަވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން ފޮނުވާފައިވާ ގުޑްމޯރނިންގެ...

ިމި ހަޔާތް…
7

ިމި ހަޔާތް…

ޒައިޝާ އަކީ ވަރަށްބަސް އަހާ ކުއްޖެެކެވެ. ޒައިޝާގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުން މެލެޝިޔާ އަށް ބަދަލުކުރިީ ޒައިޝާ އަށް ރަނގަޅަށް ކިޔެވުުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްް ދިނުމުުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ރޭލު އެކްސިރެނޓެއްގައިި ޒައިޝާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނިޔާވެއެވެ. ޒައިޝާ އުޅެމުން އައީ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޒައިޝާގެ ދައްތައެއް ހުންނަކަން އެނގުނެވެ… ***އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ***

7

އެ ވިއްސާރަ

ދުވަސްކޮޅަކީ ވަރަށް ވިއްސާރަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ރީތިކޮށް އުޑުމަތި ސާފުކޮށް އޮތް ނަމަވެސް ކަޅުވިލާތަކުން އުޑުމަތި ބައްދާލައި ވާރޭ އޮހިގަންނަނީ ބަސްބުނާހާ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގައޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މާލޭގެވެސް ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ...