Category: މަޖާ

7

ހަމަލޯތްބޭވެވެނީ-01

ފަތިސްވަގުތެވެ.ޔުމްނާ އަށް ހޭލެވުނީ ފޯން އެލާމްވާ އަޑަށްށެވެ.މޫނު އުގުޅައިލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގައި ގަޑި ބަލައިލިއިރު 5:15 ވެއްޖެވެ. މިއަދު މިއީ ޔުމްނާ ކޮލެޖް އަށްދާ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުން ބޭނުންވީ ގަނޑި އަށް ދާންށެވެ. އާއިލާގެ މީހުންނާ ވަކިވެ ޖަރްމަން އަށް އައުމުގެ މަގްސަދަކީ ހަމައެކަނި ކިޔެވުމެވެ. ފެންވަރާލާ ހަދައިގެން ނިކުމެ ކަކުލާ ހަމައަށް އަންނަ ނޫކުލައިގެ ލޭސް ފޮތީގެ ހެދުމެއް ލައިގެން ލޯގަނޑު ކައިރީ ހުއްޓެލިއެވެ. ޔުމްނާ އަކީ ބުރުގާ އަޅައި އުޅޭ ކުއްޖެއް ނޫންކަމުން އަސްތަށިގަނޑު އޮތީ ރަތްކުލަ ޖައްސާފައެވެ. ދަބަހަށް ދެތިން ފޮތެއް ލުމަށްފަހު އެންމެފަހު ވަގުތުު ތުންފަތުގައި މެރޫންކުލައިގެ މެޓް ލިޕްސްޓިކް ކޮށްގެން ނިކުތީ ބަހަށް ލައްވާލާތޯއެވެ. ނަސީބު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ބަހަށް އެރެވުނެވެ.6 މިނެޓް ފަހުން ބަސް ހުއްޓުނީ ޔުމްނާ ދާ ކޮލެޖް ކައިރިއަށްށެވެ.ބަހުން ފޭބިއިރުއްސުރެ ޔުމްނާ ހުރީ ނުތަނަސްވެފައެވެ. ސަބަބަކީ ކުލާހު ކުދިން ބާކީކޮށްފާނެތީއެވެ. ކޮލެޖް އަށް ވަދެގެން ދާންފެށުމުން އެތައް ބައެއްގެ ލޯތައް ޔުމްނާއާ ދިމާލަށް ހުއްޓެމުން ދިޔައެވެ. ކުދިންތައް ބަލަން ފެށުމުން ޔުމްނީގެ ކޮލަށް ޖަންބުކުލަ އެރުމަށް ނެގީ މަދު ސިކުންތެކެވެ. ނޯޓިސްބޯޑު ބެލުމަށްފަހު ހޯދައިލީ ޔުމްނާގެ ނަން އިނީ ކޮން ކުލާހަކުތޯއެވެ. އެއަށްފަހު ކައިރިންލާފައި ދިޔަ ކުއްޖެއް ކައިރީ ކުލާސް އިންނަނީ ކޮންތާކުތޯއެހުމުން ބުނީ އެކުއްޖާ ކުލާސް އިންނަ މަގު ދައްކައިދިނެވެ. އެކުއްޖާބުނި ގޮތުގައި ވާނަމަ ޔުމްނާގެ ކުލާސް އިންނަނީ ކަނާއަތް ފަރާތަށް ވާގޮތަށް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން ޔުމްނާ އަވަސްވެގަތީ ކުލާސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިޔުމަށްށެވެ. އަވަހަށް ސިޑިއަށް އަރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފައި އެޅުނު ގޮތަކުން ޔުމްނާ ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ބާރުގަދަަ އަތަކުން އުނަގަނޑުގައި ވަށާލުމުން ޔުމްނާއެއް ނުވެއްޓުނެވެ. ސުކުރު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބަލައިލިއިރު ކުރިމަތީގައި އެހުރީ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭކަހަލަ ދޮން ރީތި މީހެކެވެ. ޔުމްނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ ނޫ ކަޅިިރަވައެވެ. އޭނާ ޔުމްނާގެ އުނަގަނޑުން އަތްދޫކޮށްލުމަށްފަހު ބީ ކެއަރފުލް އޭ ބުނުމަށްފަހު އެތަނުގައި މަޑުނުކޮށް ކުލާލަށްވަނެވެ. އެހެންނޫނީ މީގެ ކުރިން ފިރިހެނެއް ފެނުނަސް ނުވާފަދަ ގޮތެއް މިފަހަރުވުމުން ޔުމްނާ އަށް ހުރެވުނީ އެވަގުތު ހުއްޓުން އަރައިފައެވެ. ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު ކުލާހަށްވަނެވެ. އޭރުު ޓީޗަރު ހުރީ ކުލާސް ނަގައިދޭން ފަށައިފައެވެ. ކުލާހަށް ވަނުމުން ކުރިން ފަހަރު ބޭރުގައި ބަލަންތިބި ކުދިންވެސް ކުލާހުގައި ތިއްބެވެ. ޔުމްނާ ވަގުތުން އިސްޖަހައިލިއެވެ. ޓީޗަރަށް އެއީ އައު ކުއްޖެއްކަންއެނގުމުން ތައާރަފުވެލަން ބުންޏެވެ. ޔުމްނާ ގެ ނަން ކުދިންނަށް އަޑުއިވޭވަރަށް ބުނުމަށްފަހު ހުރިހާ ކުދިންނާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ.ޔުމްނާ ސަލާމަތްކޮށްދިން ފިރިހެން ކުއްޖާ ހުރީ ޔުމްނާ އާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ކަމުން ދެމީހުން ގެ ހަތަރުކަޅި ބައްދަލުވިއެވެ.

73

ބާތިލު ވޯޓު

  ހޭލައިފީމެވެ. ފެންވަރާ ތިއްތިވެގެން ކޮޓަރިން ނުކުމެ ކާގެއަށް ވަދެފީމެވެ. ކާމޭޒުދަށުގައި އިށީނދެފީމެވެ. ސުފުރާ މައްޗަށް ނަޒަރު ހިންގާލައިފީމެވެ. ރިހާކުރު ދިޔައާއި ރޮށްޓާހެއްޔެވެ؟ މާމަގެ ފޫޅެވެ. މަސްގަނޑަށް ދަހިވެފައި އޮތް ބުޅައްލެހެން އިންދެ...

11

ޓޫރިޒަމް ޒޯން ކޮބާ؟

ނުރޯދަރިއަކަށް ކިރެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެއީހަމަ ތެދުވާހަކައެކެވެ. މިއޮތީ ދޮންއަނބެއްހެން ޑިމޮކްރަސީ ދޮންވެފައެވެ. ޑިމޮކްރަސީގަ ހުރިހާ ރިހުމަކަށް އޮތް ފަންޑިތައަކީ މުޒާހަރާއެވެ. ނުވަތަ އިހުތިޖާޖުކުރުމެވެ. ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. މީހުން އެއްވެއްޖެއެވެ. ހާދަ ބައިމަދެވެ. މިވީ...

15

ނަމެއްނެތި

“ސިޔާސީ” މިލަފުޒަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެހާމެ ފަރިތަ ބަހެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެހެނަސް އެޒަމާނަކީވެސް ސިޔާސީ ކަންތައްތައްކޮށް އުޅުނު ޒަމާނެވެ. އެޒަމާނުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ވެރިންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ....

113

އިތުރަށް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ 6

ދުވަސްތަށް އޭގެ ހަލުވިމިނުގައި ފާތުވަމުން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސައްވީސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެތަށް ބަޔަކު މި ދުނިޔެއާ ޢަލްވަދާޢުކިޔަމުން ދާއިރު މި ދުނިޔެއަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުން ދާ ތުއްތު ކުދިންގެ އަދަދުވެސް...

69

އިތުރަށް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ 5

ޒިވާން އޭނާގެ ތުންފަތް އަޔާނީގެ ތުންފަތާއި ދިމާކޮށްލި ވަގުތު އަޔާނީ މޫނު އަނބުރާލިއެވެ. ވެފައި ހުރި ވަރުބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ޒިވާން ރުޅިއަންނަ ގޮތްވިއެވެ. އަޔާނީގެ ކޯތާފަތް މަތީގައި  ޖަހާލަމުން އޭނާއާ ވީ ދިމާލަށް...

50

އިތުރަށް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ 4

ކާރުގެ ތަޅުދަނޑު ފަތި ތަޅުގައި ޖައްސާލި މިކްޔާލަށް އަޔާނީގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވުނެވެ. އެ އަޑުއައިހެން ހީވާ ދިމާލަށް އޭނާ ދުއްވައިގަތެވެ. ފެނުނު މަންޒަރުން އޭނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. އަޔާނީ އަރުވައިގެން ކާރު...

42

އިތުރަށް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ 3

މިކްޔާލް ހުއްޓިލީ ރިސާރވް ޖަހާފައިވާ މޭޒު ނަންބަރު ތިނެއް ކައިރީގައެވެ. އެ މޭޒުގައި މިކްޔާލަށް ފުރަގަސް ދީގެން އިން އަންހެން ކުއްޖާ މިކްޔާލްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނު ބަލާލުމަށްޓަކައި...

76

އިތުރަށް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ 2

ކީބޯރޑުގައި އިން އެންޓާރ ބަޓަނަށް ފިއްތާލަމުން މިކްޔާލް އޭނާގެ ގޮނޑިއަށް ވެއްޓިގަތެވެ. އޮފީހުގައި މިއަދު ކުރަން އޮތް މައިގަނޑު މަސަތްކަތް ނިމުމުން ހިންދެމިލިއެވެ. ދެލޯ މަރާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާއަށް ތަސްވީރު ކުރެވުނީ އަޔާނީގެ...

28

އިތުރަށް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ 1

މާމެލާމެލީގައި ހުރި ކުދި ކުދި ޝަބްނަމް ތިކި ތަކުގެ ސަބަބުން އެއެއްޗިއްސަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ. ރެއިން ސުރެއް ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭއަށް ނިމުމެއް އައީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. ގަޑިން ހެނދުނު...

13

ދައްތަގެ ޢީދު ހެދުން

ހަވީރުގެ ފިނިފިނި ރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލާއިރު، އެންމެ ހިމަ ނާރުތަކަށް ދަންދެން އަސަރުކޮށްލައެވެ. އެ އަރާމު ވަޤުތުގައި، އަހަރެންގެ އިތުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކޮއްކޮ ‘ނައިޝް’ އަދި އަހަރެންގެ ދައްތަ ‘ސަރާ’ ވެސް...

23

ޓެގު

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަޤުތެވެ. ފަޒާގައި ދައުރުވަމުން ދާ ފިނި ވައިރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލަމުން ދިޔައީ އަރާމު ގޮތަކަށެވެ. ހަތަރު އަހަރަށްދާ އަހަރެންގެ ސަކަ މިޒާޖުގެ ކޮއްކޮ، “ރައިޝަމް” ގޮވައިގެން އަހަރެން ދިޔައީ އެކުވެރި...

27

އެވަރު ކަމެއް ހިނގާފާނެ

މިއަދަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެކެެވެ. އެހެންކަމުން މިރޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ދަޢުވަތުދިނެވެ.  ޖަލްސާއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ބާޒާރަށް...

24

ލަދުން ލޯބިން

އާދައިގެ މަތިން އާދަނު ސުކޫލަށް ގޮސް ސަމާއާ ދިމާއަށް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ސަމާ ދެކެ ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް، އާދަނަކަށް ސަމާއާ ވާހަކަދައްކާކަށް ނުކެރެއެވެ. އެހެންވެ އާދަނުގެ އެކުވެރިން އާދަނަށް މަލާމާތް ވެސް ކުރެއެވެ....

21

ކަލޯގަޔާ! ދެން ކޮބާ މަގޭ ހިތް؟!

ސީލިންގާއި ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެވުނީ ހުވަފެނީ ގޮތަކަށެވެ. ސީލިންގު ކަމުދިޔައީއެއް ނޫނެވެ. އާނއެކެވެ. އަހަންނަށް ވެވިފައި މި ވަނީ ހަމަކަށަވަރުންވެސް ލޮއެއްބެވެ. ލޯބިވެވުނީ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ލަވަކިޔާ އަޑު ދެކެއެވެ. ފުރާނައިގެ އެންމެ ފުން...

55

އައި ލަވް ކަލާދެކެ އިންތިހާ

ދުވަހަކީ ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. ތުނިކޮށް ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭގެ ކެރިގަނޑު ބޯކޮށްލައިފިއެވެ. ވާރެއިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަހަންނާއި އަަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުމެ ދުއްވައިގަތީމެވެ. ކުޑައެއް ނުވަތަ ކޯޓެއްވެސް އަހަރުމެން އަތަކު ނެތެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް...