Category: މަޖާ

1

ލޯބިކަން

ހުޅުލޭ އެއަރްޕޯޓަށް ދެންމެ ޖެއްސި ފުލައިޓުން ފައިބައި ގެން އައި އެރީތި ޒުވާނާ ގެ ތުންފަތް މަތީވަނީ ރީތި ހިނިތުން ވުމެކެވެ.ޓާމިނަލްގެ ތެެރެއިން ފުރޭނިގެން މީހުން ތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުއިން ޒުވާނާ ލާފައިހުރި...

29

އަނދިރިފަރާތް 22

“އަރޫން. ހިނގާ ޝުބާގެ މަންމަ ގާތު ބުނަން ޝުބާ އެޖެންސީގަ މަސައްކަތްކުރި ވާހަކަ.” އިރުކޮޅަކު އެހެން އިނުމަށްފަހު ރޫޝިން ބުނެލި އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެން ކޮށިއެރިއެވެ. ކެއްސަމުން ކެއްސަމުން އަހަރެން އޭނާގެ މޫނަށް...

31

އަނދިރިފަރާތް 20

ސީޒަން 2 ގެ ފެށުން… 2 އަހަރު ފަސް… އަރޫން: އަށް ގަޑިއިރު! އަހަރެމެން މިތަނުގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނަތާ މިހާރު އަށް ގަޑިއިރުވީއެވެ. އަތުގައިވާ ސްމާޓް ގަޑިއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދިނުމަށްފަހު އަހަރެން...

5

ތިޔަ ނޫން އެހެން ހިތެއް ބޭނުމެއް ނޫން 2

“އެއީ ހަމަ އަސްލުވެސް ކައިލްތަ؟ ނޫން ދޯ. އެއީ ކައިލްއެއް ނޫނޭ ބުނޭ. ހެޔޮނުވާނެ.” މިފަހަރު ލަޔާލްގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ޒޭންއަށް ޔަގީންވީ ދެމީހުން އުޅެނީ ރައްޓެހި ވެގެން ކަމުގައެވެ. ޔާލްއަށް މިހާވަރު ވެގެން މިއުޅެނީ އެހެން ވެގެން ކަމަށެވެ. ޒޭން ވަރަށް އުފާވިއެވެ. އެއީ ނީޒާ އޭނަގެ ފަހަރިއަށް ހަދަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. “ސިސީ.. ހަމަ ޖެހިބަލަ. ތިއްތޭ ހޭއަރައިފިއޭ. އިރުކޮޅަކުން ރޫމަށް ބަދަލު ކުރާނެ ވާހަކަ ސިސީގެ ދޮންތަ ބުނެފިއޭ. ހުއްޓާލާ  ދެން.” ޒޭން ޔާލްގެ ކަރުނަ ފޮހެމުން ބުންޏެވެ. “ކައިލް އެއީ ޒޭންގެ ބޭބެއެއްތަ؟ ކައިލް އަށް ކިހިނެއްވީ؟ ހިއެއްނުވޭ ކައިލްއަށް ޔާލް އިނގޭނެ ހެނެއް” ލަޔާލް ހައިރާންވެ ހުރެ އަހާލިއެވެ. އޭރު އެ ދެލޮލުގައި ވަނީ ޖަވާބެއް ނެތް ސުވާލު ތަކެކެވެ. “ކީކޭ؟ ތިއްތޭ އަކަށް ނޭނގޭނޭ. ދެން ކީއްވެ ސިސް ތިހާވަރަށް ތި ރުއީ؟ އަނެއްކާ ސިސް ތިއްތޭ ދެކެ. އަހަރެން ހީކުރީ  ދެމީހުން އުޅެނީ ރައްޓެހި ވެގެން ކަމަށް” ޒޭން ވާނުވާ ނޭނގި ހުރެ އޮޅުން ފިލުވަން ވެގެން އެހިއެވެ. “ކޯޒް އައި ލަވް ހިމް އައި ވޯންޓް ހިމް ސޯ ބޭޑް ލީ” ލަޔާލް ހަޅޭއް ލަވައިގަތެވެ. އެތާ އިތުރު މީހަކު ހުރިނަމަ ޔާލް ބޭޒާރު ވީސް ކަން ޔަގީނެވެ. ޒޭން ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ނަމަވެސް ކައިލް ލޯބި ވަނީ ނީޒާ ދެކެކަން ޒޭންއަށް އެނގެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެވާހަކަ ކިޔާ ދިނުމަށް ނިންމީ ޔާލް އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އެހެން ކަމުން ވަރަށް ހިތްވަރު ކޮށްފައި  އެވާހަކަ ކިޔާދޭން ފެށިއެވެ. ލަޔާލް އަށް ހީވީ ހިތަށް މީހަކު ކަށި ހެރި ހެންނެވެ. އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އޭނަ އަޑު އަޑުއަހަން ބޭނުންވި ވާހަައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭގަ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އެވަގުތަކީ ލައިޝާ ނިޔާޝް ދޫކޮށްލައިގެން ގެޔަށް ގެންދަަން އައި ވަގުތެވެ. އެވަގުތު އޭނައަށް ފެނުނީ އޭނަގެ ލޯބިވާ ކޮއްކޮ ގޮނޑިއެއް ގައި އިނދެގެން ރޯތަނެވެ. ކައިރީގައި ޒޭން އިނދެގެން ކޮންމެސް ވާހަކައެއް ދައްކާ ތަނެވެ. ލައި ހީކުރީ ޔާލް ރޮނީ ބައްޕަ އަނެއްކާ ބަލި ވުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކައިރި ވުމުން ވީގޮތް ލައި އަށް ސާފު ވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ކޮއްކޮ އަށްޓަކައި ހަމްދަރުދީވިއެވެ. ލައި އަދި ޔާލްއަށް ވިސްނައި ދޭނެއެވެ. ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް، ލޯބިވާ ކޮންމެ މީހެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އެކުދިންް ކުޑައިރު މަންމަ މަރު ވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ މަންމައެއްގެ ލޯބިން މަހުރޫމު ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ކުއްޖަކު އެކަމާ ޝަކުވާއެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެން ކަމުން ލައި ނިންމީ އެކަމާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޔާލް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށެވެ. ޔާލްއަށް ގޮވާލުމަށް ފަހު ބައްޕަ އާއެކު ގެއަސްދާ ވާހަކަ ބުނުމުން ކުޑަކުއްޖަކު ފަދައިން ބަސް އަހައިގެން ލައިގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. ގެއަށް އައި ގޮތަށް ޔާލް ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ. ބޮޑުދައިތަ ކާން ބުނުމުން ވެސް އޮތީ ނުކައެވެ. އެންމެ ފަހުން ނިޔާޝް އަށް އެކަން އެނގިގެން އައެވެ. އަދި ލަޔާލް ލައްވައި ކާން އެއްބަސް ކުރުވުމަށް ފަހު ނިކުތެވެ. ތަންވަޅު ބަލާފައި ލައިޝާ އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އޭރު ޔާލް ފާހަނާއިން ނުކުތް ނަނީއެވެ. ލައި އަށް ޔާލްގެ ރަތްވެ ފައިވާ ދެލޯ ފެނުނެވެ. “ޔާލް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައެއްނު ތިހުރީ. ދޮންތި މިއުޅެނީ ޕަނީނޯ ކާން. ޔާލް ކާންނަން ދޯ. ދޮންތި އޯޑާވެސް ކޮށްފިން” ލައި ބޭނުންވީ ގަދަކަމުން ވެސް ޔާލް އަށް އެއްޗެއް ކާން ދޭށެވެ. މަންމަ ނެތްއިރު އަދި ބައްޕަ ބަލިއިރު ޔާލް ނުކާ ހުންނަންޏާ ދެރަވާނެތީއެވެ. ޔާލް ބޯ އައްސައި ރީތި ވެލުމަށް ފަހު ނިކުތް އިރު ލައި އޯޑަރާއި ހަވާލު ވެއްޖެއެވެ. ދެކުދިން ކާން އެރީ ޓެރެސް އަށެވެ. އޭރު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން މާހައުލު އޮތީ ފިނިވެފައެވެ. ލަޔާލްގެ ހިތަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބުނެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ތިބެ ދެކުދިން ކައި ނިންމާލިއެވެ. އެއާކު ވާރޭ ތެރެއަށް ލައިޗާ ނެރުމަށްޓަކައި އޭނަގެ އަތަށް ޔާލް ދަމަން ފެށިއެވެ. އެއީ އަބަދުގެވެސް އާދައެވެ. ވާރޭ ތެރޭ އެކަކު އަނެކަކު ގަޔަށް ފެންޖަހަން އުޅުމަށް ފަހު ވަރުބަލި ވުމުން ޓެރެސް ގައި ހުރި އުނދޯލީގައި އިށީނެވެ. “ޔާލް. މަންމަގެ ލޯބި ނުލިބުނަސް އަހަރެމެން ބޮޑުވީ ބޮއްތަ އާއި ބައްޕަގެ ލޯބި ލިބިގެން. މަންމަ މަރުވީ ޔާލް އަށް ފަސް  އަހަރުގަ. އެކަމު ޔާލް ނުލާހިކު ހިތްވަރު ގަދަ. އެހެންވީމަ މިހާރުވެސް ޖެހޭނެ ހިތްވަރު ގަދަ ކުރަން އިނގޭ. ދޮންތި އަށް ކިޔައި ދީބަލަ ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް. ކައިލް އަކީ ކާކުތަ؟ ބުނީމަ ދޯ އެހީތެރި ވެވޭނީ ވެސް.” ލައިޝާ ލޯތްބާއި އެކު ޔާލްގެ ބޮލުގައި ފިރުމަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ރުއިން ފިޔަވާ އެހެން ކަމެއް ލަޔާލް ނުކުރެއެވެ. **************...

5

ލޯތްބައްޓަކައި އެދުނީމޭ 2

ނައީމާ ސައި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނު އިރު އައިރީން އާއި އުލްޔާ ވެސް ދިޔައީ އެހީތެރި ވަމުންނެވެ. ގޭގައި ކުޑަ ކުއްޖެއް ނެތް ނަމަވެސް 18 އަހަރުގެ އުލްޔާގެ މިޒާޖު ހުންނަ ގޮތުން ގޭތެރޭގެ ފަޅުކަން ފިލައެވެ. އައިރީން އާއި އުލްޔާ އަކީ  އެއްބަފާ ދެމީހުން ކަމާ މެދުވެސް މީހުން ޝައްކު ކުރެއެވެ. ދެމީހުންގެ މިޒާޖު އެހާވެސް ތަފާތެވެ. އައިރީން ގޭތެރޭގައި އުޅެމުން އުލްޔާގެ ސަކަރާތުގައި ބައިވެރި ވިޔަސް ބޭރު މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އަލިފެކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެވެ. “ފެށޭ މަސް ތެރޭ މޮމްއަށްް ބޭސް ކުރަން ދާން ކަމަށް މި ވިސްނަނީ” އައިރީން ބުނަން ނުބުނަން ހުރެފައި ބުނެލި ބަސްތަކުން  ނައީމާގެ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވިއެވެ. “ކަމް އޯން މޮމް. މިތާ ތިބެގެން ތިބަލީގެ ފަރުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް. އެހެން ނޫނަސް ރީން އަކަށް ކެތެއް ނުވޭ މޮމް ތިހާލުގައި އުޅޭތަން ބަލާކަށް. އެއް ދުވަހު ރަނގަޅަށް ހުރިއްޔާ އަނެއް ދުވަހު ތި އުޅެން ޖެހެނީ އެނދުން ތެދުވާނެ ހިތްވަރު ނެތިފައި. ޕްލީސް މޮމް.” ނައީމާއަށް ވީގޮތް ފެނި ދާން ބޭނުން ނުވާކަން އެނގުމުން އެހިތައް ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. އިތުރަށް އެއްޗެއް ބުނަން  އުޅުމުން އުލްޔާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލި ތަން ފެނުމުން އައިރީނަށް ހިމޭން ވާން މަޖުބޫރުވިއެވެ. އިތުރަށް އެތާ މަޑުކުރާނެ ހިތްވަރު ނެތުމުން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ބަންލާފައި ދޮރު ޖެހިއެވެ. މިމަންޒަރު ބަލަން ހުރި ނައީމާ ލޯކަރުން ފުރިފައިވާ ހާލު ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރީ ހިތަށް ކުރި އަސަރެއްގެ ބޮޑު ކަމުންނެވެ. “މޮމް. ދޮންތަ އެހެން އެ ވާހަކަ ދެއްކީ މޮމްދެކެ ރުޅި އައިސްގެނެއް ނޫން. މޮމްދެކެ ލޯބި ނުވާތީއެއް ވެސްނޫން. މޮމްއަށް ކެއާރ  ކުރާތީ. މޮމް އަވަހަށް ރަނގަޅު ވާން ބޭނުން ވާތީ. މޮމްއަށް ކެއްކުރެވޭނެތަ މާމަ ބަލިކޮށް އުޅޭތަން ބަލަން؟؟ ނުވާނެ ދޯ. ހަމަ  އެގޮތަށް ދޮންތައަށްވެސް ނުހުރެވޭނެ އެއްނު. ޕްލީސް މޮމް ގޮތްދޫކޮށްބަލަ.” އުލްޔާގެ އަޑުގައި ވަނީ މަޑުމައިތިރިކަމާއި ލޯއްބެވެ. އެތައް ގޮތަކުން ވިސްނައި ދިނުމުން އެންމެ ފަހުން ނައީމާ ދާން އެއްބަސްވިއެވެ. “މޮމް އެއްބަސްވެއްޖެ. ކޮން އިރަކުތަ ފުރުން އޮތީ؟ އުލީއަށް ދެވޭނެތަ؟” އައިރީން ބެލްކަނިން ބޭރު ބަލަން ހުއްޓައި އުލްޔާ އައިސްއަހާލިއެވެ. އޭނާގެ އަޑުންވެސް ދާން ބޭނުން ވެފައި ހުރި މިންވަރު އައިރީންއަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ. “ސޮރީ ކިރިޔާ ދެ ޓިކެޓް ހަމަޖެހުނީ ލޯން ނަގައިންވެސް.” އައިރީންގެ ޖަވާބުން އުލްޔާ މާޔޫސްވީ ނަމަވެސް މޫނު މަތިން  އެކަން...

5

ލޯތްބަށްޓަކައި އެދުނީމޭ 1

އައިރީން ވަރުބަލިކަމާ އެކު ގޭ ދޮރު މައްޗަށް އެރި ވަގުތު ތުރުތުރު އަޅާ ބަލި އަޑަކުން މީހަކު ގޮވާލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ ފެންފޮދެއް ގެނެސް ދީބަލަ” އެއީ މަންމަ ނައީމާގެ އަޑެވެ. އައިރީން އަވަސްވެގަތީ ނައީމާ އަށް ފެން ދިނުމަށެވެ. މަންމަ ފެނުމުން އައިރީންގެ ހިތުގައި ރިހުމެއް އުފެދުނެވެ. ނައީމާ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އައިރީންއަށް މިވަރުވެއެވެ. ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. ނައީމާގެ ކުރީގެ ރީތި ހަށިގަނޑު ވަނީ އަނަރޫފަވެފައެވެ. ނައީމާ ހިތާމަ ކުރާތަން އެތައް ރެއަކު އައިރީން އަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު ފިރިހެނުންނަށް އޮންނަ ނަފުރަތު ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ. މަންމަ އަށް ފެންފޮދެއް ދިނުމަށްފަހު އައިރީން ނަމާދަށް އަރަން ދިޔައެވެ. ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ވަދެގެން އައި ޒުވާނާއަސް އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނެވެ. އެބައިމަތި ފުޅާ ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑު ފެނިއެތާތިބި އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތައް ލެނބެމުން ދާއިރު ފިރިހެން ކުދިންގެ ހިތުގައި ހަސަދަވެރިކަން އުފެދޭނެކަން ޔަގީނެވެެ. ފަން ރީތިއިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ނޫ ކުލައިގެ ކަޅިއެކެވެ. އަންހެން ކުދިންގެ ބެލުންތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދީ އޭނާގެ ކެބިންއަށް ވަނެވެ. ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ރީތިވާން ހުރި އައިރީން ހުރީ ހާސްވެފައެވެ. “އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް މިދެވެނީ ގަޑި ޖެހިގެން” އައިރީން ހިތާ ހިތުން ޝަކުވާކުރިއެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ޓޮޕް ކޮޅަކާއި މެރޫން ކުލައިގެ ސްކާރޓް ހަރުވާޅުގައި ހުރިއިރު އައިރީން އާއި ވަރަށް ގުޅެއެވެ. މުށި ކުލައިގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ރީތި  ގޮތަކަށް ހަދައިފައެވެ. ތުންފަތުުގައި މަޑު އޮރެންޖު ކުލައިގެ ލިޕްސް ޓިކެއް ޖައްސާފައެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހޭ ވަރުވުމުން އޭނާގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ނުކުތެވެ. “މަންމާ ރީން ދަނީ” ދޮރުން ނިކުންނަމުން އައިރީން ނައީމާއަށް އަޑު އިވޭ ވަރަށް ގޮވައިލިއެވެ.                  “ގުޑް ލަކް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރީންއަށް ތި ޖޮބު ލިބޭނެ.” ހިނިތުންވެލަމުން ނައީމާ ބުނެލިއެވެ. “މަންމަ ހަނދާން ކޮށް ބޭސް ކައްޗޭ” “އުލީ މިހުރީނު. އުލީ މަމްއަށް ބޭސްދޭނަމޭ ދޮންތާ ބެސްޓް އޮފް...

7

ތިޔަނޫން އެހެން ހިތެއް ބޭނުމެއް ނޫން

“ސޯ އަގެއިން ޔޫ ބިކޭމް އަމިއުޓް” އެ ޒުވާނާގެ އަޑުން ދެމީހުންގެ ހިމޭންކަން ގެއްލުނެވެ. “މީ… އައެމް ސޮރީ. ޔާލް ގަނެދޭނަން ހަމަ އެކަހަލަ މާތަކެއް” ކަންތައްް ވީގޮތުން ލަޔާލް އިނީ މާފަށް...

ލޯތްބައްޓަކައި އެދުނީމޭ
3

ލޯތްބައްޓަކައި އެދުނީމޭ

ނޮއެލްގެ ދެވަނަ ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ބައިވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ މިއަދު ގެނެސްދޭނަން. މިއީވެސް މި ސައިޓުގައި އިން އެއްކޮށް ނުނިމޭ ވާހަކައެއް. ކިޔުންތެރިންގެ ސަޕޯރޓް މި ވާހަކައަށްވެސް ލިބޭނެކަމަން އުއްމީދުކުރަން. ކިޔުންތެރިންގެ ޝުޢޫރު...

24

ޒާރާ (31) ފަހުބައި

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: ޝައިހާ އެގޮތަށް އުޅުނު ގަޑީގައި ވަކިއެއްޗެއް ބުނަން ޒާރާ އިނީ ނުކެރިފައެވެ. އަދި ޝައިހާގެ އަތް ނައްޓުވަންވެސް ޒާރާ އިނީ ނުކެރިފައި މަޑުމަޑުންނެވެ. ޔަޒްދާންގެ މޫނުމަތީގައިވާ ރުޅިވެރިކަންވެސް ޒާރާއަށް...

19

ޒާރާ (30)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: ޒާރާ ގާތުގައި އެހެންބުންޏަސް ޔަޒްދާން އެއްވެސް ވަރަކަށް ސައިކަލް ބާރަކަށްވެސް ނުދުއްވައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ސައިކަލްގެ ސްޕީޑް ބާރުކޮށްފާނޭ ކަމުގެ ބިރުހީވާތީ ޒާރާވެސް އިނީ ޔަޒްދާންގެ ގައިން އަތްދޫކޮށްލަން...

16

ޒާރާ (29)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ : “ހާދަ ހެނދުނަކާއޭ.. އަދި ހެނދުނު 7 އެ ޖެހީ ދޯ މަންމާ..” ޒާރާ ގަޑި ބަލާލިއިރު ހެނދުނު 7:05 ވީއެވެ. “އާނ.. ދޯ.. ދަރިފުޅާ.. ހީވަނީ އެމީހުން...

12

ޒާރާ (28)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: ” ޒާރާ އަދި އެކަންޏެއް ނުވޭ.. އަހަރެން މިހިރީއެއްނު.. އަހަރެން މިއުޅެނީ މާލެ ދާން.. ހިނގާ އަހަންނާ އެކީ ދާން.. ޒާރާވެސް ޒާރާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިނުކުރޭ.. ތިވާހަކައަކީ އެހެންމީހުންނަށްވެސް...

10

ޒާރާ (27)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ : ” ޒާރާއެއްވެސް ނުބުނާނަން.. ” އެހެން ބުނެފައި ޒާރާ މަންމައާ ދިމާއަށް ބަލާލާފައި ހިނިތުންވެލިއެވެ. އޭގެ ފަހުންވެސް އެކި ދުވަސްދުވަހު ޒާރާ ވެލިކުޅެން އިންނަ ގަޑީގައި އަހުމަދު...

19

ޒާރާ (26)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ : ” ޒާރާއަށް ވަރަށް ވިސްނޭ.. އަހަރެން ވަރަށް އުފާވޭ ޒާރާ އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް އަންނަން އުޅޭތީ.. އަހަރެން ޒާރާގެ ބައްޕަ ގެނެވޭ ގޮތެއް ހަދާނަން.. އެކަމާ ޒާރާ ހާސްނުވޭ.....

34

ޒާރާ (25)

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ: ” ހުމްމް.. ވަރަށް މިސްޓީރިއަސް.. އެކަމަކު ދެން ތިހެން ކިޔަންޏާ އަހަރެން ދެންއޮތް ބައި ނުވެސް ކިޔާދޭނަން އިނގޭ..” ޖެއްސުންކުރުމުގެ ރާގެއްގައި ޒާރާވެސް ބުނެލިއެވެ. ” އުނހު.. އުނހު.. ދެން...

13

ޒާރާ

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް.. ” ޒާރާ ” މިވާހަކައަކީ ހަގީގީ އަދި ހިޔާލީ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް އަސްލު އެކަންތައްތައް ހިނގާގޮތަށް ލިޔެވިފައި ނެތުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.