Category: މަޖާ

0

ޒާރާ (9)

( ސަޕްރައިޒް ހުރިހާ ކުދިންނަށް.. މިއޮތީ ޒާރާ ވާހަކައިގެ 9 ވަނަ ބައި.. 😊 ) *************************** ކުރީގެއަދަދާއި ގުޅޭ: ” ރިޝްވާންވެސް ފަހުން އަހަންނާއި ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި.....

3

ޒާރާ (1-8 ވަނަ ބައި) ޚުލާސާއެއް

ޒާރާއަކީ މަންމައާއި ބައްޕައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. ޒާރާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅެނީ އާހިލް ކިޔާ ކުއްޖަކާއެވެ. އެހެނަސް އޮންނަނީ އަބަދު ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހޭގޮތްވެފައެވެ. އާހިލްގެ މިޒާޖު ހުންނަގޮތުންޒާރާވެސް...

3

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

އަޅުގަނޑު ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ވާހަކަ “ޒާރާ” ގެނެސްދިނުން ގިނަދުވަސްތަކަކަށް މެދުކެނޑިފައިވާތީ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެމެވެ. މިވާހަކައިގެ ދެން ކުރިއަށް އޮތް (9 ވަނަބައި) ހިސާބުން ފެށިގެން ދެން ހުރިބައިތަށް ޖެނުއަރީ 25...

12

ޔުނީ (3 ވަނަ ބައި)

3 ވަނަ ބައި ******** ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ޔުމްނު އޮތީ އެންމެންނަށް ރަނގަޅަށް ނިދެންދެންނެވެ. ބޭނުމަކީ އެންމެން ނިދުމުން އަވީމެންނާއި ބައްދަލުކުރުމެވެ. އެންމެންނަށް ނިދުމުން އަވަހަށް ޓެންޓުން ނިކުމެ ރަށުގެ ތުނޑިއަށް ދިޔައީ...

7

ޔުނީ 2

އެއީ ޔުމްނުއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެހެން ކުއްޖެކެވެ. ޝިކާ އެވެ. ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ ބާރު ހުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެކަމަކު ގޯސް ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ޔުމްނުގެ އެދުމުގެ މަތިން ޝިކާ ޔުމްނުގެ ސިފައަށް...

8

ޔުނީ

ހަޤީޤީ ހާދިސާތަކެއް މި ލިޔަނީ މި ކުދިންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން. ކަމުދާނެ ކަމަށް އެއްމީދު ކުރަން. ޔުމްނު ދިޔައީ ސްކޫލަށް ދާށެވެ. އޭނާ އެކު މިހާރު އެގޭގައި އުޅޭ ކްލާސް ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ...

11

މަންކީ ދި ލޫފީ

ދުވަހަކީ ހޫނު މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. ލީފީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ދަތުރު ފަށަށް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މި ވާހަކަ އަށް އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ

ފިނޮޅު
14

ފިނޮޅު

މާދަމާ އާރޓް ގަޑިއަށް އަންނައިރު ކޮންމެކުއްޖަކުވެސް އެކުއްޖަކަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އެންމެ ތަފާތު ކުރެހުމެއް ކުރަހައިގެން ގެންނަންވީ. މިސް ކްލާސް ނިންމާލަމުން ހުރިހާ ދަރިވަރުން ގާތު ބުންޏެވެ. އޭގެ އަނެއްދުވަހު. މިސް: ކޮންކުދިންނެއް...

52

ފައިނުފެންނަ މަގު

ދުނިޔޭގެ ހަތް އަޖައިބުގެ ވާހަކަ އެންމެންވެސް އަޑުއަހާނެއެވެ. އަހަރެންވެސް އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ (ހަނދާން ހުންނަން ފެށީއްސުރެ) އަޑުއަހާ އުޅެމެވެ. އެއީ އިޓަލީގެ ވެރިރަށް ރޯމްގައި އަރިއަޅާލާފައި ހުންނަ ޓަވަރާއި މިސްރުގެ ޕިރަމިޑްތަކާއި ޗައިނާގެ...

61

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެނީހޭ (އަށްވަނަބައި)

ގަޑިން 5 ޖެހީއެވެ. މޯލީއަކަށް ދެމިލަމުން ތެދުވެ އެނދުގެ ހެޑްބޯޑްގައި ލެނގިލިއެވެ. ނިދިއައިސްގެން ރަނގަޅަށް ދެލޯނުހުޅުވި އިން މިކްޔަން އަށް ފެނުނީ ޔާނާ ނަމާދުކުރާތަނެވެ. ޔަގީންނުވުމުން ދެލޯއުނގުޅާލައިިފައި އަނެއްކާ ބަލާލިއެވެ. އޭރު ޔާނާ...

3

ހިތުގެ ވިންދު 3

މަލައިކާއަށް ފައިޒާން މަންމަ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ރޮވުނެވެ. އެވަގުތު ހޮސްޕިޓަލް ވާރޑް ކައިރި މަޑުކޮށްލައިގެން ފައިޒާން ހުރީ އިސްޖަހައިގެންނެވެ. އަދި އެވާހަކަތައް އަޑު އިވިފައި ފައިޒާން އަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުށްވެރިވެވުނެވެ. މަލައިކާގެ...

123

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 48 (ފަހުބައި)

އެކުވެރީންތައް އެހެން ދިމާއަކަށް ދިއުމުން، ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތުގައި އަޔާނީގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އަފްލާކް ދެމިގަތީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ކޮޓަރިއަށްށެވެ. ________________________________________________   ކޮޓަރީގެ ދޮރު ލެއްޕުމަށްފަހު، އަފްލާކް ހޮޅިބުރި ދިއްލާލިއެވެ....

89

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 47 (ސަތާޅީސްވަނަ ބައި)

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ބޭނުން ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ބައްޕައަށްޓަކައި އަޔާނީ ތައްޔާރުވިއެވެ. ބޮޑުކޮޓަރީގައި ހުރި ސޯފާގައި އޭނާ އިނީ އިސްޖަހާލައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ހިތް ރޮމުންދާ އަޑު ދެ ފަރާތުގައި ތިބި މަންމައާއި ބައްޕައަށް އިވޭނެނަމައޭ އަޔާނީގެ...

112

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 46 (ސަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

ގޭތެރެއިން ޝިއުރީ ފެންނަން ނެތުމުން ޖަޒްލާންގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ނިތައް ކުދި ރޫތަކެއް އަރައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ފޯނު ޝިއުރީގެ އަތަށް ދެވުނު ހަނދާންވުމުންނެވެ. ހާސްވެފައި ހުރެ ޝިއުރީ ހޯދަމުން...

5

ހިތުގެ ވިންދު 2

މަލައިކާ ސާރާގެ ކޮނޑުގައި އަތްއަޅަމުން އަހާލިއެވެ. “ސާރާ! ކިހިނެއް. މިއަދު ކޮން ކަމެއް އޮތީ؟” “އާނ! މަ ރަނގަޅު. މިއަދު ނެތޭ ކަމެއް. މަލައިކާ ކިހިނެއްތަ. ފައިޒާންއާ ވާހަކަ ދައްކަންތަ އަދިވެސް؟”  ސާރާ...

115

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 45 (ފަންސަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް ޔަލްވީމެންގެ ކައިވެނިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސް އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ އެމީހަކަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތަށް ނިންމޭތޯއެވެ. އަޔާނީއާއި ޝިއުރީ އުޅުނީ ޔަލްވީމެން ތައްޔާރު ކުރުމުގައެވެ....