Category: މަޖާ

2

މިއީ ދިވެެއްސެއް

އެއީ އަހަރެން ލަންކާގައި ކިޔަވަން އުޅުނު އިރެވެ. ރައްޓެއްސަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފަ އޮތީމަ އޭނައަށް ގޮވަަލަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ޗުއްޓީއެއް ވިއްޔާ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނާނީ ހުސް ދިވެހިންނެވެ. އޭރު އަހަރެން ހުންނާނީ...

15

އަޖައިބެއްފަދަ ލޯބި 2

  …… ކިހިނެއްވީ..؟ މަލީ އޭނައަށް ހިތްކީތަ؟؟؟ މަހާ ދިމާކޮއްލިއެވެ.ނޫނޭ ނޫނޭ.. އޭނަ މާ އޮވާ ސޯލިހު. މަލީ ކަހަލަ ކުދިންނާ އޭނަޔާ ހަމައެއް ނޫން.. ހީލަމުން އޭނަ ބުނެލިއެވެ. ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ...

27

އަޖައިބެއްފަދަ ލޯބި

ވަގުތަކީ ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އެހެން ދުވަސްތަކާ ޙިލާފަށް މިއަދު މަގުމަތީގައި ވަނީ ހިމޭން ކަމެވެ. އެހެން ދުވަސްތަކުގައި ކުޅިވަރު ކުޅެން އެކޮޅުން މިކޮޅަށް ދުވާ މީހުން މިއަދަކު ނެތެވެ. މަލިކާވެސް ގޭގަ...

12

ނައުރީން 2

ގޭގެ މައިދޮރުގެ ބެލް ރިންގްވި އަޑު މުޅިގޭގައި ގުގުމާލިއެވެ. ނިބާލް ސޯފާއިން ތެދުވެގެން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ސައިމަންގެ އާއިލާއާ ސަލާން ގަލާން ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސައިމަންގެ ދެވަނަ...

މިވެސް ލޯބީގެ ވާހަަކައެއް
31

މިވެސް ލޯބީގެ ވާހަަކައެއް

ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު އިރު ހަނދަށް ފުރުސަތު ދެމުން ވަކިވެގެނ ދިޔައީ ދުނިޔެއަށް އަނދިރިކަން ވެރިކުރުވަމުންނެވެ. ދޫނި ސޫފާ ސޫފީގެ އަޑު މުޅިންހެން ކެނޑި ރޭގަނޑަށް މިޔުޒިކު ކުޅެމުން ދިޔައީ ފަނި...

52

ނައުރީން 1

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ހޮޅިބުރިއެއްގެ އަލިކަން ވެސް ނުވާ އަނދިރި ގޯޅީގަނޑުގެ ތެރެއިންއިވެމުން ދިޔައީ ދެ ފިރިހެނެއްގެ ބަރު އަޑެވެ. އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ރާގުން އެތާނގައި ޒުވާބެއް ހިނގަމުން ދަނީކަން...

19

ފްރީ ވައިފައި

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަޤުތެވެ. ޝައިފް ނިކުތީ ހަވީރު ސަޔަށް ހޮޓަލަކަށް ދިޔުމަށެވެ. މަޖީދީ މަގުން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނު ކެފޭއަކަށް އޭނާ ވަނެވެ.   ހަމަ ވަނުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ...

42

ގެއްލުނު ޕެން ޑްރައިވް

ސުކޫލުގައި ވަރަށް ބުރަ ދުވަސް ކޮޅެކެވެ. މެންދުރުގެ ހޫނުގަދަ ވަގުތު އަހަރެން ސުކޫލުން އައިސް،ގެޔަށް ވަދެ ބޫޓު ހަރުގަނޑަށް ލުމަށްފަހު، ވެފައިހުރި ވަރުބައްޔެއްގެ ބޮޑުކަމުން އަވަސްވެގަތީ ކޮޓަރި ހުޅުވުމަށެވެ. މަންމަވެސްވީ ސުކޫލުދަށަށް ކޮއްކޮ ބަލައިގޮސްކަމުން ގޭގައި އެވަގުތު މީހަކު ނެތެވެ. ކާގެއަށްގޮސް ގޮނޑިއެއް ހިފައިގެން އައިސް އަހަރެން އެއަށް އަރައި ފެންލައިޓުމަތީ އޮތް ތަޅުދަނޑިފަތި ނެގޭތޯ ބެލީމެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން ކާމިޔާބުވިއެވެ. އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ގޮނޑިން ފައިބައި ދުވެފައިގޮސް ގޮނޑި ކާގެއަށް ލީމެވެ. އޭރުވެސް ކޮނޑުގައި އޮތް ދަބަހާއި ވައަތުގައި ހުރި ފޮތްތަށް ދިޔައީ...

31

އެފްބީ ޖިންނި

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. މެންދުރުގެ އެންމެ އަވި ބާރު ވަޤުތު، ރަތް ދައްކާ އަވީގައި ރަށުގެ ބަނދަރާ ދިމާލު އަތިރިމަތީ  ހޮޅު އަށީގައި އިށީނދެ ލައިގެން އެ އިނީ ހަސަނެވެ. ކޮނެމެވެސް ހިޔާލަކަށް...

16

މާކުންބޭގެ ވާހަކަ ( ފަހުގެ ވަރޝަން )

އެއްސަހަރެއްގައި މާކުންބޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ވަރަށް ދަހި މީހެއް އުޅުނެވެ. އޭނާ އަބަދުވެސް ވިސްނަނީ ކެއުމާ މެދުގައެވެ. މާކުންބޭގެ 3 އަންހެން ދަރިންނާއި 4 ފިރިހެން ދަރިން ތިބެއެވެ. މާކުންބޭގެ 7 ވަނަ ދަރި ވިހެއުމަށްފަހު އެކުދިންގެ މަންމަ ނިޔާވިއެވެ. މާކުންބޭ އޭނާގެ ދަރިންކޮޅާއެކު އެކަނި އުޅެން ޖެހުމުން ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައިވަނީ ކެއުމުގެ މައްސަލައެވެ. މާކުންބޭ ބަނޑު ފުރޭވަރަށް ނުކެވޭތީއެވެ. އެހެންކަމުން މާކުންބޭއަށް ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމަށް އުނދަގޫވެގެން އެރަށު ފާތުމާ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކާ އިނެވެ. އެ އަންހެން މީހާއަކީ ވަރަސް ރީތި އެކަމަކު ވަރަށް އަނގަ ގަދަ ދޫ ނުބައި އަންހެނެކެވެ. އޭނާ މާކުންބޭގެ ދަރިންނާ އެއްވެސް ވަރަކަސް އަޅައެއް ނުލައެވެ. އެކުދިންނާ ވާހަކަވެސް ދައްކަނީ ވަރަށް ހުތުރު ބަހުންނެވެ. އެއްދުވަހު މާކުންބޭ ވަރަސް ބޮޑަށް ބަނޑުހައިވެގެން ފާތުމާ ގާތު ބުންޏެވެ. “އަހަރެން ވަރަސް ބަނޑުހައިވެއްޖެ. ޕިއްޒާއެއް ހަދައިދީބަލަ. އަންނާނަން އެއްޗެހި ގަނެގެން.” ފާތުމާ ނުރުހުންވެފައި ހުރި ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ. “މިގޭގައި ކިތަންމެ ގިނަ ޕިއްޒާ ހެދިޔަސް އަހަރެމެންނަކަށް ރަހަވެސް ނުލިބޭނެ. ކަލޭގެ ދަރިން އެވަރަށް ކައިވިއްޔާ. އެހެން މީހަކަށް ވެސް ބަލަނީއެއްނޫން.”...

14

ލޯބިކަން 7

“ޔޫހާ”އެނދު މަތީ ގައި އޮތް ޔޫހާ ފެނުމުން ވިޝާލް ވަރަށް ބާރަށް ގޮވައިލިއެވެ.ނަމަވެސް ޔޫހާގެ ހަބަރެއް ނުވުމުން ވިޝާލް ބާރަށް ހިގާފައި ގޮސް މާޔާ ގެ އަތު ގައި ހިފައި ތަޅުވައި ގަތެވެ.އެ...

16

އަނދިރިފަރާތް 30

އަރޫންގެ ނަޒަރުން: ޕްރިންސިޕަލްގެ ރޫމް ހުންނަ ފްލޯއަށް އެރުމާއެކު އަހަރެންގެ ތުންފަތުގައި ދުވެލީ ފަނޑު ހިނިތުންވުމެކެވެ. އަހަންނާ ދާދި ގާތުން ހިނގަމުން ދިޔަ ސުޒާ އިރުއިރުކޮޅާ އަހަންނާ ދިމާއަށް ލޯއަޅާލާކަން ފާހަގަވެއެވެ. އޭނާ...

14

ލޯބިކަން 5

އިރު ކޮޅެއް ފަހުން މީހަކު އައިސް ދޮރު ހުޅުވިއެވެ.ދޮރު މަތީ ހުރީ  ފިރިހެނެކެވެ.ބަލާ ބެލުމަށް ސާޅީހަކަށް އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.އެ ފިރިހެން މީހާ ފެނުމުން ވިޝާލްގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުން ވުމެއް ވެރި ވެގެން ދިޔައެވެ....

7

ލޯބިކަން 4

“ހިނގާ ދާން އެތެރެއަށް…….މާޔާ ދިޔައީ ކަން ނެއިން ގެ ދޯ” ވަރުބަލިވެފައި ހުރިލަތް ބޮޑު ކަމުން ވިޝާލް ކަންނެތް ހިނގުމެއް ގައި މިސްރާބު ޖެހީ ސިޑި އާއި ދިމާއަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކައިލާންގެ ފޯން ރިންގުވާން...

20

ލޯބިކަން 3

“ވިޝާލް” އަންހެން  ކުއްޖާގެ އަނގައިން ހަމައެކަނި ބޭރުވީ އެ ލަފްޒެވެ.ޗޮކުލެޓް ކުލައިގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑެއް ލާފައިހުރި  ޒުވާނާގެ ފެހި ދެލޮލަށް ބަލަ  ހައްޓައިގެން ހުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ އަނގަތަން މިނަށް ހުޅުވައިގެން ހުއްޓެވެ.ކުއްލިއަކަށް  އެ  އަންހެން...