Category: މަޖާ

1

ޖުހާ އާއި ސަލާންޖާހާ މީހާ

އެއް ދުވަހަކު ސަލާންޖަހާ މީހަކު ޖުހާގެ ގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް އަރާ ސަލާން ގޮވާލައިފިއެވެ. ސަލާންޖަހާ މީހާ އައިސް ސަލާން ގޮވާލި އިރު ޖުހާ އުޅެނީ ގޭގެ މަތީ ބުރީގައެވެ. “ކާކު؟ ކީއްކުރަން؟” ޖުހާ...

10

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…12

  ލަޔާގެ ތައްޓަށް ފެން އަޅައިދޭން ހުރި ޔައިޝްގެ ނަޒަރު އަހަރެންނަށް އަމާޒު ވެފައި ހުރުމުން އުނދަގޫވާގޮތް ވިއެވެ.. ބިޒްނަސް ފެއާރ ވަރަށް ވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ.. ނިމިގެން ދިޔައެވެ.. އަހަރެންނަށް ގެއަށް...

3

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 5

ފޮޓޯގަނޑު އެ ނެގި ތާނގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ޝަހުދާން ގޮސްކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ..އެޔާއެކު ޝަހުދާންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ.ކުރިމަތީގަ އިން އެލީ އިނީ ރުޅިން ރަތްވެ ތުން ދިގުކޮށްގެންނެވެ.އެވަގުތު.އެލީގެ މޫނު ފެނުނު ކޮންމެ މިހަކަށް ވެސް ވާނީހަމަ ީއެވަރެވެ.ދޮނީތިހާވަރަށް ހެންޏާ އެލީ ީމި ދަނީ.ދެން ފަހުން ރޮމުން ނާންނާތި އެލީގެފަހަތުން. ހުމމ..ދެން ވަދޭ އެތެރެއަށް .. ހިނިގަނޑު ހިންދާލަމުން ޝަހުދާން އެހެން ބުނެލީ އެލީގެ ރުޅިގަނޑު އެނގޭތީއެވެ. އެލީ ދުވަމުން އެތެރެއަށް ވަދެ ޝަހުދާންގެ އެނދަށް އަރައި ފުމަން ފެށިއެވެ.ލީނީ ދެން ބުނޭ ދޮނީ ކައިރީ ލީނީ ބޭނުންވެން ތިއުޅޭ އެއްޗެއް…ކިހިނެތް ދޮނީޔަށް އެނގުނީ …ދޮނީގެ ލީނީ މިރޭ ދޮންބެ ކިޔާފަ ގޮވީމަ އެނގުނީ…އޯވވވވ އެލީ އެހެން ބުނެލީި ވިސްނާލަން ހުރެގެންނެވެ.އެހެންވެއްޖެއްޔާ ދެން ހިނގާ އެލީ ގޮވައިގެން ފިހާރަޔަށް…. ހުޫނނ.. ދެން ހިނގާ މާމަގަނޑާ… ********************************************** ގެޔަށް ވަދެގެންއައި ޝެލީ އިނީ ރުޅިން ރަތްވެފައެވެ. ސިޓިންރޫމުގައިއިން ޝާމިންއަށް އެކަން ފާހަނގަ ވުމުން ޝެލީގާތުން ސުވާލުކުރަން...

33

ނަފްރަތުން އުފެދުނުު ލޯބި… 3 ވަނަ ބައި

ޔުޝްރާއަށް ފަހަތަށް ޖެހެވުނެވެ. ޖައުފަރު އާބިދާ އަަށް އަނިޔާ ކުރަނީ އެވެ. އާބިދާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ވަނީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ.  ޖައުފަރަކީ ވަރަށް ނުލަފާ މީހެކެވެ. އަބަދުވެސް އާބިދާއަާ ދިމާލަށް ހަޅޭލަވައެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާ...

14

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…10

ކުރަހައިފައިވާ ރައިހާން ގެ ފޮޓޯ ގަނޑަށް ބަލަން އޮއްވާ އަހަރެންނަށް ނިދުނެވެ………..އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ މަންމަ ގޮވާ އަޑަށެެވެ…”ދަރިފުޅާ މައިޝާ.. ސުކޫލަށް ދާން ތެދުވެބަލަ …އެއޮތް ގަނޑިޖެހެނީ އޭ…ދަރިފުޅާ”…. އިސްތަށި ގަނޑު ހާވަމުން އަހަރެން...

20

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…9

އަހަރެންގެ ދެއަތް ވަނީ ރައިހާން ގެ ބާރުގަަދަ އަތުގެ ތެރޭގައި ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. ރައިހާން ގެ އަނެއް އަތް އޮތީ އަހަރެންގެ ބަނޑު މަތީ ވަށާލެވިފައެވެ.. ރައިހާން އަހަރެން ދުރައް ލާކަށް ނޫޅެއެވެ..އެހެންވެ...

7

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 4

އެޔާއެކު ޝަހުދާންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރިގެން ދިޔަ އެވެ. އަދި ޝަހުދާންއަށް މާޒީގެ ތެރެއަށް ފީނާލެވުނެވެ. **************************************** ދުވަހަކީ ޝަހުދާންގެ ވަޒީފާގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުން ޝަހުދާން ހުރީ ހިސަބަކަށް ބިރުގަނެފައެވެ.ނަމަވެސް ތައްޔާރުވެގެން ގޮސް ކާރަށް އަރައި ދުއްވާލީ ކުޑައިރު މަންމަ ޝަހުދާންއަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނި ބަސްތަށް ހަދާންކުރަމުންނެވެެ. އޭރު އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރު ވުމުން ކީއްވެ ކަމެއް ހަދާނެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ހަދާން...

31

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…8

ރައިހާން އަހަރެންގެ ނިތުގައި އަތް ބާއްވާލިއެވެ.. އެވަގުތު އަހަރެންނަށް ބުނެދެން ނޭނގޭ އުފަލެއް ލިބުނުނެވެ.. މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ކަރަންޓު ބާނި އެއް ދައުރު ކޮއްލި ފަދައެވެ… “ރައިހާން .. އައި ..ލަ ”...

5

ގޮތް ނޭގޭ އަންހެން ކުއްޖާ

އާދައިގެމަތިން ނީލް މިއަދުވެސް ކެމެރާ ހިފައިގެން ގެއިން ނިކުތީ އަތިރިމަތީގެ އިރުއޮއްސޭ މަންޒިރުގެ ރިތިފޮޓޯކޮޅެއެއް ނަގާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ނީލް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ކެމެރާ ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ، ސައިކަލަށް އަރާ މިސްރަބުޖެހީ...

25

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…7

ނަމަވެސް ބައްޕަ އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔާދޭން ޖެހޭނެ ކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ.. ނަމަވެސް ކިހިނަކުންތޯ…… “ބައްޕާ .އަ… އަހަ..ރެން ވަރަށް ބޮޑަށް.. ނޫން ނޫން ބައްޕަ ދެކެ ލޯބިވާރަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް...

49

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…6

އިސާހިތަކު އަހަރެންގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ… ފަހަތުގަ ހުރީ ޝާނިޔާ ދައްތަ އެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޝާނިޔާ ދައްތައަށް އަޑުއިވުނު ކަން އަހަރެންނަށް ޔަގީން ވިއެވެ. އަހަރެން...

39

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… 5

އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ތައް ފައިބައިގަތީ އިހުތިޔާރަކާނުލައެވެ…އެއީ އީޝާގެ ޕޮޓޯ ގަނޑެކެވެ. އީޝާއަކީވެސް މާވަށު ކުއްޖެކެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ކުރީގެ ކްލާސްމޭޓެއްވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން އީޝާއާއި އަހަރެން މަދުންނަމަވެސް ވާހަކަ ދައްކާހަދަމެވެ. ނަމަވެސް...

41

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… 4

އެގޭ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ. ވަގުތުން އަހަރެންގެ އަނގަ ބަންދުވިއެވެ. ކަރުތެރެއަށް ތޫނު އެއްޗެއް ހަރާލި ފަދައެވެ. “ރަ..ރައިހާން!!!” އަހަރެން ދިޔައީ ސިއްސައިގެނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ ރައިހާން ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. މީ ހަގީގަތެއް...