• Category: މަޖާ

  8

  އުފާވެރި އާއަހަރަކަށް މަޜުހަބާ…(2017)

  ބަރަކާތުންނޭ އޮހެމުންދަނީ.. ނޫރުންއުފާވެރި ކަންމަތީ… އުފަލައްޓަކާ ހުޅުވޭމަގެއް.. އިސްލާހުވާން ހުޅުވޭ...

  ބާޣީންގެ ބިރުވެރި އަޑު ( ސަމާސާ އަދަބު ) 20

  ބާޣީންގެ ބިރުވެރި އަޑު ( ސަމާސާ އަދަބު )

  – – މާހިދު މުހައްމަދު / ފްރެޝްކޯނަރ / ނ....