6

އިއުތިރާފް (7 ވަނަ ބައި)

އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމުން ފައުޒިއްޔާއަކީ ހިތްހެޔޮ މީހެއްކަން އެނގުނެވެ. އަހަރެމެންގެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރާހައި ފަސޭހައިންނެވެ. މިކަން ވެގެން ދިޔައީ ބޭކާރު ޚިޔާލުތަކާއި އަހަރެން ދުރުކޮށްދިން ކަމަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

15

މާޒީ (އަށްވަނަބައި)

ރަޝާ ޒީނާއަށް ކަޅި އަޅައިލައިގެން ހުރި އިރުގައި ލޮލުން ނުރުހުމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ރަޝާ ބޭނުންވީ ޒީނާ ޝާޔަންގެ ކުރިމަތީގައި ބޭޒާރު ކޮށްލާށެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު ހިމޭންކަން ހިޔާރުކުރީ ފަހުން ރަގަނޅު...

ޑައިރީ 3
3

ޑައިރީ 3

“ހަލޯ ލުޔޫން ..އަހަންނަކީ ލުޔޫން މެން ކިލާހު ގެ ކުއްޖަކީމެއެވެ . އަދި ލުޔޫން އަށް ހިތް ކީ ކުއްޖަކީމެއެވެ . ލުޔޫން ގެ ނަމްބަރ ދިނީ ވެސް ލުޔޫން އަމިއްލަ އަށެއެވެ...

17

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 18

އިރުއޮއްސިވަގުތުކޮޅެއް ފާއިތުވެގެންދިޔައިރު މަޔާން ހުރީ ފެންޑާގެ ތަނބަކަށް ލެގިލައިގެންނެވެ. އިރުގެ އެންމެ ފަހު ދޯދިތައް ދުނިޔެމަތިން ފުހެވިގެންދިޔައިރު ވިލާތަކުގައި ރަންކުލަޖައްސާލެވުނުހެން ހީވިއެވެ. ގިނިކުލައިގެ ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ފުރާލިގޮތަށް އުޑުމަތި އެހެންކުލައަކުން ފަވާލެވުނުފަދައެވެ. ރޭގަނޑަށް...

3

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (8 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (7 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) އަހަރެންގެ ޙައިރާންކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ތުއްތަ އަހަރެންނާއި ގުޅާވެސް ނުލީ އަހަރެންގެ ނަންބަރު ނޭނގޭތީއެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ދެކެ...

43

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 46

ޝަމްހާ އާއި ދިމާލަށް ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރެ އަލޫފް ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ޝަމްހާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެދެލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވީ ދެން އަލޫފް ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު ހިތުގައި...

17

މާޒީ (ހަތްވަނަބައި)

ހަމަ އެވަގުތު ޝާޔަން އަދި ނައިލްއަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން މީހަކު ހުރިކަމެއް ޝާޔަން އަދި ނައިލްއަށް ވެސް ނޭންގެއެވެ. ޒީނާ ޝާޔަންއާއި ނައިލްއަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން ހުރި އިރުގައި މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރީ...

3

އިއުތިރާފް (6 ވަނަ ބައި)

“އަޒާންއަށް ކަމެއްވީތަ؟” ލަސްލަހުން އަހަރެން އެހެން ބުނިއިރަށް މަންމަގެ މޫނަށް ވީގޮތް ފެނި އަހަރެންނަށް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. ********************** މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ކައިވެނި ކުރެވޭދުވަހެވެ. ބައްޕަގެ އެންމެ ހަގު ކޮއްކޮއަކީ މޭކަޕް ކޮށްދޭ...

15

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 20

“ހަލޯ މައި…… ކިހިނެތްވީ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ތިއިންނަނީ؟ އަނެއްކާ ގޯސް އެއްޗެއްތަ އަހަރެންނަށް މިބުނެވުނީ؟ އެހެން ނޫނީ އެކްސައިޓްމަންޓްގަ ޝޮކެއްޖެހުނީތަ؟” މައިރާގެ ހަބަރެއް ނުވުމުން އަވްލީން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަދެއްކިއެވެ. “ލީން ޔަގީންތަ ހަމަ...

27

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 17

“ހައި….” ނޭނގިހުއްޓާ ނައިނާގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ގިނަވީއިރު ހައިޒަލްގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ވޭނުން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުންނެވެ. ހައިޒަލް އެވަގުތު ނައިނާއަށް ފަސްދިންއިރު ނައިނާ ހައިޒަލްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލީއެވެ. ހައިޒަލްގެ ދަތްތަކަށް ބާރުކޮށްލަމުން ލޯމަރާލިއެވެ....

4

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 10

އޭރޭގެ ވަގުތެވެ.ބޭރަށް ނުކުތް އަލޫކްގެ ފިޔަވަޅުތަށް ގަނޑުވީ އެގޭ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކުރި ޓެކްސީއިން ފޭބި ސަނާ ފެނިފައެވެ.ކަކުލާ ހަމައަށް ހުރި ވައިލެޓް ކުލައިގެ ޓޮޕްގެ ތިރިން ކަޅު ޓައިޓްއެއްގައި ހުރިއިރު ސަނާ ރީތިކަން...

11

ސިއްރު..2

ސިއްރުތަކަކީ ދެމި އޮންނނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.ސިިއްރު ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފަޅާ އަރާނެވެ. މިޒަމާނުގެ ނަމުން ނަމަ “ބަސްޓު” ވާނެވެ. ޒުބާގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވަނީ އީމާއަށް 15 އަހަރު ވާތީއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އީމާއަށް...

24

މާޒީ (ހަވަނަބައި)

ނަމަވެސް ތަގުދީރު ނިޔާކޮށްފައި ވާގޮތެއް ނައިލްއަށް އިނގޭނީ ފަހެ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟….ނައިލްގެ ހިތް ހީވީ މޭކަށިގަނޑު ފަޅައިލައިފައި ނިކުމެދާނެހެންނެވެ. ނައިލް ރިޔާޒްއަށް ބަލަމުންގެންދިޔަ އިރުގައި އެއީ ސަމާސާއަކަށް ވޭތޯ ދުއާކުރެވުނު އަދަދެއްވެސް ނޭންގެއެވެ....

4

ހާދިސާއެއްގެ ނިމުން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ކުއްލި އެއްވުމެކެވެ. އެންމެން އެ ދިމާއަކަށް ދުއްވައިގެންފޫ އެވެ. އިސްކޫލުގެ ދޮރުބުޑެވެ. އަހަރެން ހުރީ ކިލާހުގައެވެ. ކުދިންގެ ހަޅޭއްތައް ރުޅިގަންނުވައިފި އެވެ. ކޮންޓުރޯލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ހަށިގަނޑު ދަމައިގަނެވުނެވެ. ވައިގެ ރާޅުތަކުން އިސްތަށިތައް މޮށުން...