10

ޢެދެމޭ އުފާ….(43)

”މިހާރު މިކޮޅަށް އައިތާ ވީކަކަށް ވުރެ ބޮޑު ވީއެއްނޫން… ދެން...

23

ނޫރު (ނުވަވަނަ ބައި)

އެއީ ‘އެލެގެންޓް ހޯމްސް’ ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ އެގްޒެކިއުޓިވް އެސިސްޓެންޓެއްގެ...

16

އައިކާ (25)

“ވަރަށް ހަނދާންވާނެ..” ލަމްހާ އައިކާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެންވެސް..”...