1

ވަޢުދު (ނަވާވީސްވަނަ ބައި)

“އަސްލު…..ކުޑަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން އަހަރެން މަލާކް މިތަނަށް މިގެނައީ…” ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އަޔާޒް ބުނެލި އެ ވާހަކައިން މަލާކްގެ މެއަށް ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ އަޔާޒްގެ ދުލުން ދެން އިވިދާނެ ވާހަކައަށް އޭނަ...

2

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 14

“ނާއިލް!” ނަރީމާ ނިކުންނަމުން ނާއިލްއަށް ގޮވާލުމުންވެސް ނާއިލް ނުނިކުތުމުން ނަރީމާ ނިކުތީ ނާއިލްގެ އަތުގައި ހިފައިގެންނެވެ. “އޭރު ވީ ކަންތަކުގަ އިޝާމްގެ ކުށެއް ނެތް ކަން ނޭނގެނީ އަހަންނަށް އެކަނިތަ؟ އެހެންވެ ދޯ...

3

ތެދުވެރި ލޯބި- 6

އައިޝަން ބުނި ގަޑި ޖެހޭތީ ޔާޝާ ބާރު ހިނގުމެއްގައި މަގުމަތީގައި ހިނގާފަ ދަނިކޮށް ފިހާރައަކުން ނިކުތް ޒުވާނަކު ގައިގަ ޖެހި ޔާޝާ ވެއްޓެމުން ދަނިކޮށް އެޒުވާނާ ގެ ދެއަތުން ޔާޝާ ވެއްޓުނަ ނުދީ...

3

މަޢާފް (ހަތަރުވަނަ ބައި)

************** އަސްމާ ގޮވައިގެން މުޅި މާލެ ކުޑަކުރަމުން ޒައިދް ދުވިއެވެ. ޒައިން ގެއްލުނު ގޮތަށް އަސްމާ ގެއްލޭކަށް ޒައިދް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދުވަމުން ދިޔައިރުވެސް އަސްމާގެ އަތް ޒައިދްގެ އަތާއި ވަކިނުކުރެއެވެ....

3

ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (10 ވަނަބައި)

ސާއިލާ އިކާން އާއި އިކާންއަށް ކަމުދާ ފަދަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ދިމާވިތޯ ސުވާލުކުރުމުން އިކާން ކޮންމެފަހަރުކުވެސް އަދި އިކާންގެ ހަޔާތަށް އެފަދަ ކުއްޖެއް ނާންނަ ކަމަށް ބުނާތީވެ އިކާންގެ ހަޔާތަށް ރަނގަޅު އަންހެންކުއްޖެއް...

4

99

” ސަޕްރައިޒް ” އައިޝާގެ ލޯ މަތީގައި އަޅާފައިވާ އަތް ނައްޓައި ލަމުން ވާރިޝް ހީލި އެވެ. އެ އާއި އެކު އައިޝާ މަޑުމަޑުން އޭނާގެ ދެލޯ ހުޅުވާލި އެވެ. ފެނުނު މަންޒަރުން...

0

ނާކާ – (އެޕިސޯޑް 06)

ޝައިހާގެ ގެއިން ނުކުމެގެން ފަތީން އައިސް ގެޔަށް ވަތްއިރު ފައުޒާ ސިޓިންގްރޫމް ސޯފާމަތީގައި ފޯނެއްގައި އިނެވެ. ފަތީން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ފައުޒާއާއި ސަމާސާ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދަމާލާފައެވެ. “ދެން މަ...

2

ނާއިންސާފް

މާކާނޑުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ކުޑަކުޑަ ފަޅުރަށަށް އަހަރެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ދެކިލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ރަށުގެ މަލަމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ މޫދުއެރި ސަކަރާތްޖަހަމުން ދިޔަ ކުދިބައެކެވެ. އެއީ ދަތުރުގޮސްގެން އުޅޭ...

4

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…9

އަހަރެންގެ ދެއަތް ވަނީ ރައިހާން ގެ ބާރުގަަދަ އަތުގެ ތެރޭގައި ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. ރައިހާން ގެ އަނެއް އަތް އޮތީ އަހަރެންގެ ބަނޑު މަތީ ވަށާލެވިފައެވެ.. ރައިހާން އަހަރެން ދުރައް ލާކަށް ނޫޅެއެވެ..އެހެންވެ...

8

ރާސްތާ2 ސޯޅަވަނަބައި

“އަޅުގަނޑު ބޭނުން މެރީ ކުރަން!” ޔާޒްގެ ބޭނުން އެނގުމާއެކު ނަވްޔާ އަދި މާއިޒްއަށްވެސް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. ޔާޒް ކުދިންނާ ރަށްޓެހިވާ މިންވަރު އެދެމީހުންނަށް އޮޅިފައެއް ނެތެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހުރެފައި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުމޭ...

15

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 12

ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއެކު ޔަލްވީ އެއަންހެން ކުއްޖާގެ ކޮލުގައި މަޑުމަޑުން ހިފާލިއެވެ. އެވަގުތު އެއަންހެން ކުއްޖާގެ ތުންފަތަށްވެސް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. ” ރާއްކޯ… ” އިވިގެންދިޔަ އަޑާއެކު ޔަލްވީ އާއި ރާޔާއަށް އެކުއެކީގައި އަޑު...

13

ކަފުން ވެވިފާ…13

  އިވްޔާ ފެށީ ހޭށެވެ. އޭނައަނެއްކާވެސް ގޮނޑީގައި އިށީދެފައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. ގޮނޑި ވީހާވެސް ބޮޑަށް މޭޒާއި ކައިރިކޮށްލާފައި ދެބުމަ ގޮށްޖަހައިލަމުން މިފްތާޙަށާއި ސަލާހަށް ބަލައިލީ ނަފުރަތުގެ ބެލުމަކުންނެވެ. “ތެދަށް ބުނޭ… ނާބިހް މަރާލީ...

11

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 05)

ފައުޒާ ހުރީ އާނިސްއަށް ފުރަގަސްދީގެންނެވެ. ފައުޒާގެ ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން އާނިސް ތެދުވެ ފައުޒާ އާއި ގާތް ވެލިއެވެ. “ފައޫ… ބުނެބަލަ.” އާނިސް ސުވާލުކޮށްލީ ފައުޒާގެ އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ކަންބޮޑުވެ ހުރެއެވެ. އެވަގުތު...

19

ލޯބި ނުވެވުނު ނަމަ -7-

މަލްޝާ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުން މިއަދު ދިމާވި ހައިޒަލް އާ މެދު ވިސްނެން ފެށުނެވެ.ހައިޒަލްގެ އެ ހީލުމާއި ހައިޒަލް ހުންނަ ގޮތް މަލްޝާގެ ކުރިމަތިން ސިފަ ވާން ފެށިއެވެ. ސްކޫލް...