4

ބޭވަފާ

… އަހަރެންނަކީ ސުކޫލު ދައުރުގައި “ލޯބި” މި ކިޔާ ލަފުޒަށް ވަރަށް ބީރައްޓެހި މީހެކެވެ. ކުޑަމިނުން އެ ބަސް ބޭނުން ކުރަންވެސް ޖެހިލުންވެ އެވެ. ކިޔެވުން ނޫން އެހެން ކަމަކަށް ބޯގާނަން ބޭނުން...

6

ރާސްތާ 15

ދާނިޝްއާ އަރްޝާދް ޖޯޒީލައިގެން ތިބިއިރު އުމުރަށްވުރެ ހަގުކަމަށް ދައްކައެވެ. ވިއްސަކަށް އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އެދެމީހުން ދޫނުކުރާނެއެވެ. ވޭން އަންނަންދެކަށް ތިރީގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބިއިރު އެތައް އަންހެން ކުދިންނެއްގެ ލޯތައް އެދެމީހުންނަށް އަމާޒުވަމުން ދިޔައެވެ. ...

4

ހިތުގެ ތެޅުން 3

“އޯ ޝިޓް! ޔަޝަލް ސައިކަލުގަ ގެއަށް ލައިދެވުނުނަމަ… އޭރުން އުޅޭ ގެވެސް އިނގުނީސްނު! މަމީ މޮޔައެއްތަ؟” ގެއަށްގޮސް ވަނުމާއެކު ޖީލާންހިތަށް އެރިއެވެ. ކުރެވުނު މޮޔަކަމާއިހެދި އަމިއްލަ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފައިވެސްގަނެވުނެވެ. “ސަޅި ނަމެކޯ! އޭތި...

1

އެ ކޮޓަރީގެ ސިއްރު (03)

އެހާ ގިނަދުވަސް ވަންދެން ދޮރު ނުހުޅުވަ ހުރުމުން ދޮރުހުރީ ތާށިވެފައެވެ. ތަންކޮޅެއް ބާރުލާފައި އަހަރެން ދޮރު ކޮއްޕާލީމެވެ. ދޮރު ހުޅުވުމާއެކު ސިކުންތަކަށް އަހަންނަށް ހީވީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ތެރެޔަށް ހޫނު ވައިރޯޅިއެއް ވަދެގެން...

10

ހިތް އެދޭ ލޯތްބަކީ ތީއޭ (ފެށުން)

ވިލާތަކު ތެރެއިން ލާފައި ދިޔަ ފްލައިޓް ޖެއްސީ އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަންގެ “ހީތްރޯ” އެއާރޕޯޓަށެވެ. ފްލައިޓުގެ ދޮރުާށި ދޮށަށް ސިޑި ކައިރިކުރެވުމުން ފުލު ފުލުގައި ޕަސެންޖަރުން ފައިބަން ފެށިއެވެ. މާޔާއަކީ ފްލައިޓުން...

10

އަބަދުވެސް ލޯބި ދޭނަން…3

ޑޮކްޓަރު ވިޔާދުގެ ޙާލު ރަނގަޅޭ ބުނުމާއެކު ސަމާގެ ހިނިތުންވުން ފުންވިއެވެ.އަދި ނީޝާ ގެއަށް ލައިދޭން، އެމީހުން ގެންގުޅޭ ކާރު ޑްރައިވަރ ކައިރީ ބުނުމުން އެމީހާ އައެވެ.އަދި ނީޝާ ގެއަށް ލައިދިނެވެ. ސަމާ ބޭނުންވީ...

1

އެ ކޮޓަރީގެ ސިއްރު (02)

ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމާ މެދު ވިސްނުމަށްފަހު އަހަންނަށް އެނގުނީ އެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެވެން އޮތީ އެންމެ ގޮތަކުން ކަމެވެ. އެއީ ހަމްދޫނު އަތުން އެތަނުގެ ތަޅުދަނޑި ހޯދުންކަމެވެ. އަދި އެކަން ކުރެވޭނީ ހަމްދޫނާ...

2

އަބަދުވެސް ލޯބި ދޭނަން….3

ޑޮކްޓަރު ވިޔާދުގެ ޙާލު ރަނގަޅޭ ބުނުމާއެކު ސަމާގެ ހިނިތުންވުން ފުންވިއެވެ.އަދި ނީޝާ ގެއަށް ލައިދޭން، އެމީހުން ގެންގުޅޭ ކާރު ޑްރައިވަރ ކައިރީ ބުނުމުން އެމީހާ އައެވެ.އަދި ނީޝާ ގެއަށް ލައިދިނެވެ. ސަމާ ބޭނުންވީ...

3

އެ ކޮޓަރީގެ ސިއްރު (01)

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަން ވަނީ މުޅި ދުނިޔެމައްޗަށް ފެތުރިފައެވެ. އޮފީސް ނިމުނީ ވަރަށް ލަހުންކަމުން ގެއައް އައިސް ތާޒާވެލައިގެން ކައިނިމުނުއިރު ހުރީ ދަންވަރު 12 ޖަހާ ބޮޑުވެފައެވެ. ވަރުބަލިވެފައި ހުރިވަރުން އެނދުމަތިގައި އޮށޯވެލާއިރަށް ނިދިއްޖެއެވެ....

53

“ހިތް” ލޭ ކޮށެވިފައި……09

ޑިއުޓީއަށް ދިޔައެއް ކަމަކު ކައިލާންގެ ސަމާލުކަން ޖަޒްލީއަށް ފިޔަވައި އިތުރު ކަމަކަށް ނުދެވެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަދިރިކަން ދުނިޔެމައްޗަށް ވެރިވެފައި ވާއިރު ޖަޒްލީހުރީ ބޮތްކެއް, ހޮޅިބުރިއެއްގެ އަލިކަމެއްވެސް ވާ ތަނެއްގައި ބާވައެވެ. ޖަޒްލީހުރި ހާލެއް...

12

އެ ކޮޓަރީގެ ސިއްރު (04)

ހަމްދޫނު މިއަދު އެދެއްކި ވާހަކައެއް އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަކަށް ނުވަނެވެ. އަހަންނަށް މިހާރު މިވަނީ ކީއްކަމެއް ޚުދު އަހަންނަށްވެސް ހުރީ އޮޅުން ނުފިލާފައެވެ. އެއްބައި ފަހަރު ކުރެވޭ ކަންތައް ހަނދާން ނުވެސް ހުންނަނީއެވެ. މިހާރަކަށް...

6

ނުހައްގުލޯބި 10

އަހަރެންނަށް ހީވީ އަހަރެން ލާން އުޅުން ނޭވާ ވެސް ހުއްޓުނުހެންނެވެ. އަހަރެންނަށް ކުއްލިއަކަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ އާކިފްއޭ ބުނެލެވުނެވެ. އަހަރެންނަށް އާކިފްއޭ ބުނެވުނު ގޮތުން އާކިފް އަހަރެންނަށް ދުވަހަކުވެސް ނުބަލާ ގޮތަކަށް ބަލާލިއެވެ....

3

އޮޅުމަކުން

އަނދިރި ކޮޓަރިއެކެވެ. އުސްކޮށް ހަދާފައިވާ އެ ކޮޓަރިއަށް އަލިކޮޅެއް ވަންނަނީ ވަރަށް މަތީގައި ހުރި ކުޑަ ކިޑިކީއެއް ހުންނާތީއެވެ. އެއީ ވައި ވައްދަން ހަދާފައިހުރި ޖާގައެކެވެ. ބޭރަށް ނުކުމެވެން ހުންނަ ކުޑަދޮރެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ...

7

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (5)

ވާހަކަ ކިޔައިދީ ނިމުނުތަނާހެން މަންމަ ކުއްލިއަކަށް ބަލާލީ ކައިލާން އަށެވެ. ގޯހެއް އުޅޭ ކަމުގެ ސިގްނަލެއް އަހަރެންނަށް ލިބުނެވެ. ވާން އުޅެނީ ކިހިނެތް ކަމެއް ނޭނގި ވިސްނަން ހުއްޓާ އަހަރެން ސިހިގެން ދިޔައީ މަންމަގެ ހޫނު ‘އެތިފަހަރެއް’ ކައިލާންގެ ކަންކަށިމައްޗަށް އަމާޒުވީ އަޑު އަހާފައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް މަންމަ އަތް އިސް ކުރުމުން އަހަރެން މަންމަ ހުއްޓުވީމެވެ. “ކައިނާ.. މަންމަ ދޫކޮށްލާ.. ދޮންބެއަށް މިއަދަބު ލިބުން ހައްޤު.. އަދި މި އަދަބު މާ ކުޑަ.. މިއަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ލިބެން ޖެހޭނެ ދޮންބެއަށް…” ކައިލާން ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން މަންމަ ދުރަށް ލީމެވެ. “ހަޔާތްކުޑަ! އަދި އެބަ ބުނެއެއްނު މަށަށް މި އަދަބު ހައްޤޭ! ލޯބިވެރިޔާއަށް ޓަކާ ތިމާގެ ކޮއްކޮ ދޫކޮށްލާފަ ދާނީ ހާދަ ގޮތްކުޑަ ވީމައޭ! ބޮޑެތި ފާފަ ތަކަށް އަރައިނުގަނެ ރަނގަޅު ކަމަކު ދިޔަނަމަތާ އެވެސް! ކައިނާވެސް މީނައަށް މާފު ކޮށްފިއޭ އަދި.. އެއުޅޭ ޝީންއަށް ވެސް މާފު ކުރީ ކީއްކުރަން؟ މަނަމަ އެކަކަށްވެސް މާފެއް ނުކުރާނަން! އެވަރުގެ ވިޔާނުދާކޮށް އުޅޭކަށް ނުވާނެ ދޯ އެކަމަކު!” މަންމަ އައި ރުޅީގައި ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއް އިނގޭ ހެނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. “ދެން ހުއްޓާލާ މަންމާ!” އަހަރެން ބުނީމެވެ. ކައިލާން އަދިވެސް ކުށްވެރިއެއް ފަދައިން އިސް ޖަހައިގެން ހުރީއެވެ. އާނއެކެވެ. ހަޤީޤަތުގައި އެއީ ކުށްވެރިއެކެވެ. ނޭނގި ނަމަވެސް ބޮޑު ކުށެއް ކުރެވިފައިވާ މީހެކެވެ. ކައިލް ރޯ އަޑަށް އެންމެނަށް އެދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. ކައިލް އުރާލީމެވެ. ކައިލާން އަތަށް ކައިލް ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު އަހަރެން މަންމަ ގޮވައިގެން ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ. ޒުވާބު ގަނޑު އިތުރަށް ހޫނު ކުރަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އެނދުގައި އިށީނދެލުމާއެކު އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ޑްރެސިންގް ޓޭބަލް މަތީގައި ހުރި ފޮޓޯ ލޯގަނޑެވެ. އޭގައި ވަނީ އާއިލާއެއްގެ ފޮޓޯއެކެވެ. އުފާވެރި އާއިލާއެކެވެ. އަހަރެމެންގެ އާއިލާއެވެ. މަންމަ ހުރީ އަހަރެން އުރާލައިގެންނެވެ. ބައްޕަ ހުރީ ކައިސަން ކޮނޑަށް އަރުވައިގެންނެވެ. “ބައްޕަ މަތިން ވަރަށް ހަނދާންވޭ!” އަހަރެންގެ ހިތުގައިވީ ޖުމްލަ ދުލު ކުރިއާ ހަމައަށް އައުމުގެ ބަދަލުގައި ކަރުނަ ތިއްކެއްގެ ސިފައިގާ އަހަރެންގެ ކޯތާފަތް މަތީގައި ދުވެލިއެވެ. އަހަރެންގެ ބައްޕައަކީ ރަށު ސްކޫލުގެ ސާނަވީ ދިވެހި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރެކެވެ. އެއްދުވަހަކު ބައްޕަ ސްކޫލަށް ދާންވެގެން ސައިކަލުގަ ރަށު ބޮޑު މަގަށް އެޅި ތަނާ އެ މަގުން ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލަކާ ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ވިއެވެ. މިއެކްސިޑެންޓުގެ ސަބަބުން 2 މަސް ދުވަހުގެ ކޯމާއެއްގައި އޮވެފައި ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ބައްޕަ ނިޔާވީއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރުގައެވެ. ********************* “ކީއްވެ ދަރިފުޅު ދޮންބެއަށް މާފު ކުރީ؟” ޚިޔާލުތަކުން ބޭރު ވެވުނީ މަންމަ ވާހަކަ ދެއްކި އަޑަށެވެ. “މަންމާ!” އަހަރެން މަންމަ ގައިގާ ބައްދާލީމެވެ. “ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ކުށެއް ކުރެވިދާނެ ދޯ! ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުށް ކުރީމަ މާފު ދޭންވާނެ.. އޭރުން އެމީހަކަށް ވިސްނިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެކަން ތަކުރާރު ނުކުރާން މަސައްކަތް ކުރާނެ… ތިމާގެ ކުށް ތިމާއަށް ޤަބޫލު ކުރެވިގެން މާފަށް އެދުމަކީ ކިހާ ރަނގަޅު ސިފައެއް.. ނޫންތަ؟ އެހެން ނޫނަސް އަހަރެންގެ ހިތުގަ ނެތް ދޮންބެއާ ނޫނީ ޝީންއާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ބަދު ބަހެއް.. އެދެމީހުންނަށް ވިސްނުނު ކަމަށްޓަކައި އެކަމާ އަހަރެން އުފާ ކުރަން..” އަހަރެން ބުނެލީމެވެ. “މަންމަ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ.. ތީ އަބަދުވެސް މަންމަ...

3

އެ ތޫފާނީ ދުވަސް

  (ނޯޓް:މިއީ މީގެ ކުރިން ވާހަކަ.ކޮމް ގައި ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކައެއް) ވިއްސާރައިގެ އިންޒާރު ދީގެން ކަޅުވިލާތަކުން ބަނަވެފައިވާ އުޑުމައްޗަށް ކަޅިއެއްލަމުން ލީވާން ނިކުތީ އޮފީހުންނެވެ.އަތުކުރީގައިވާ ގަޑިއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދެމުން އޭނާ...

6

ދޮންކަމަނަ 3

ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެ ދާނިޔާ އެތައް އިރަކު ރުޔެވެ. ބޭރަށް އެއްލާލި ސިގިރެޓްފޮށި ތެމި ފޯވަންދެންނެވެ. ގޭގެ ދެވަނަބައިގެ ކުޑަދޮރަކުން ބޭރަށް ބޯލައިގެން އޮވެ ދާނިޔާ ބޭނުންވީ ހިތްފުރެންދެން ރޯލާށެވެ. ކަރުނަތައް...