• 24

  އަނީސާ 9

  “ދެން ނިކަން ބިރު ދައްކަބަލަ!….” އަނީސާ ހަށަން ބަނދެލައިގެން ހުރެ...

 • ރަތް މޫނު 6

  ރަތް މޫނު

  ‘ރަތް މޫނު’ އަކީ ކޮންމެވެސް، ބިރުވެރި ޚިޔާލީ އެކުވެރިންތަކަކާ އެކު...

  109

  ފުން ލޯބި (23)

  ” ވަޓް..” ހައިކަލްއަށް ބުނެލެވުނެވެ. އަަރެންގެ އަތުގަ ހިފާލައިގެން ގެންގޮސް...

  76

  ފުން ލޯބި (22)

  ” ޝިޓް..އައި ކޭން އެކްސްޕްލައިން..” ހައިކަލް ހުރީ ހާސްވެފަ ކަން...