6

ރާސްތާ ސީޒަން 2 ޓްރެއިލާ

އެރައިވަލްސް އިން ނިކުތް ޒުވާން ޖޯޑަށް އެންމެގެ ނަޒަރު ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ. އެއީ ރާއްޖޭއަށް އެންމެ ރީތި ނަން ހޯދާދީފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ...

15

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….32

“އައި ހޭވް އޭބީ ނެގެޓިވް” ކުއްލިއަކަށް ފުންމައިގެން ރައިހާނާ ތެދުވިއެވެ. ހަމްޒާއަށް ލޭހަދިޔާ ކުރެވޭނެތީ ރައިހާނާގެ މޫނުމައްޗަށް އުފާވެރިކަން ވެރިވިއެވެ. ****** ހަމްޒާގެ ގައިގެ އެތައް މިތާގައި އެކިކަހަލަ ހޮޅި ގުޅާފައި އޮތެވެ....

12

މާޒީ (އަށާރަވަނަބައި)

”އާ…..އާރަވް…..” ”ހޭ….ނައިލް…..ހާދަ ދުވަހެއް ފަހުންނޭ ދޯ މިދިމާވީ…..ކިހިނެއްތަ؟….” އާރަވް އައިސް މަޑުކޮށްލީ ނައިލްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ނައިލްއަށް ހުރެވުނީ އަދިވެސް ފެންނަމުން މިދާ މަންޒަރު ގަބޫލު ނުކުރެވިފައެވެ. ”މާ ހައިރާންވެފަ ތި ބަލަނީ އޯ…..މީ...

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 3
32

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 3

” ހޫމް… އޯކޭ އޯކޭ… ތިޔަކު މައްސަލައެއް ނެތޭ… އެކަމަކު ހަމައެކަނި އެކަމަށްޓަކައި އޭނައާ އިންނަންޏާ ތީ ދެން ލޯބިވެގެން އިންނަ އިނުމަކަށް ނުވާނެ ތާ ދޯ… ” ރުހާން ބުނެލިއެވެ. ” ނޫނޭ… އަހަރުމެން ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ… ދެމީހުން އެކީ ފިލްމު ބަލަން ގޮސް ދުއްވާލަން ރޭގަނޑުކާންވެސް ދަން… ދެން ތީނަޔަށް ކޮންކަމެއް… ” ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލަމުން އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އޯހް… އޯކޭ… ތިހެން ވިއްޔާ މަށަށް ބުނެދީބަލަ އޭނަގެ ފެވެރިޓް ކަލަރ… އެހެން ނޫނީ ފެވެރިޓް ފުޑް… ނޫނީ ބެސްޓްފްރެންޑްގެ ނަން… ކަމް އޯން… ކަމް އޯން… ” ރުހާން ބުމަ އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އަ… އަ… އަ… ” އާލިއާ ހީވީ ބަސް ހުސްވެފައި ހުރި ހެންނެވެ. ” ބުނެބަލަ… ބުނެބަލަ… ކީއްވެތަ އަ އަ އަ އަ ތި ލައްވަނީ… ތިހާ ގިނައިން ރޭގަނޑު ބޭރަށް ކާން ދަންޏާ އޭނަގެ ފެވެރިޓް ފުޑް ނޭނގިއެއް ނުހުންނާނެއްނު… ދެން ވެސް އެއްބަސްވެބަލަ… އަހަރެން މިއުޅެނީ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކާ އިންނާށޭ…  ދެން އަދި ލޯބިވެވޭނީ ކިހިނެތް ދޯ… ” މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތަށް ވެރި ކޮށްލަމުން ރުހާން ބުނެލިއެވެ....

11

ލޯބިވަން 2

“ނީ ކިހިނެތްވެގެންތަ ތި އުޅެނީ”ނާއިޝް ނީރާގެ އަތުގައި ހިފަމުން ބުނެލިއެވެ.”ދޮންބޭ”ނީރާގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުވެވުނީ ނާއިޝް ބަލާލިގޮތުންނެވެ. ޒީވާން ނާއިޝް ގާތު ދަނީކަމަށް ބުނެ ދިއުމުން ޒީކް ވެސް ޒީވާންގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ.އިރުއޮއްސެން...

ނާޒްލީން.
11

ނާޒްލީން.

އިނގިރޭސިވިލާރުގެ ސަރަހައްދެކެވެ. އެ އަވަށުގައި އުޅެނީ ހުސް މުސްލިމުންނެވެ. މީގެތެރެއިން ނާޒްލީން އަކީ ވެސް މި ސަހަރަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެކެވެ. މި ކުޑަ ކުޑަ މައުސޫމު ކުއްޖާއަކީ  ދީނަށްލޯބި ކުރާ އެހެން މީހުންނަށް...

21

ނަފްރަތުވުމުން…..3

ފަތިސް ނަމާދުން އައި ގޮތަށް އައިސް ލެޕްޓޮޕު ނަގައި ވައިބަރ އަށް ވަދެވެ.އޭރު ސައިނާ އޮންލައިން ގައި އިނެވެ. ސުހާން އަވަހަށް “ހައި” ޖަހާލިއެވެ. އެއާއެކު ސައިނާގެ ރިޕްލޭ އަވަސް ގޮތެއްގައި އައެވެ.”ސުހާން...

19

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..31

އަޒްހަދްގެ ދައުވަތަށް ހަމްޒާ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ރެސްޓޯރަންޓަށް ދިޔައިރު އެތާ ތިބި އަންޖަލްމެންގެ އިތުރަށް އޭނާގެ ދޮންތަ ފެނުމުން ހައިރާންކަން ލިބުނެވެ. އޭނާއަށް ވިސްނުނީ އަންޖަލްއަށްވެސް ވިސްނުނު ގޮތަށެވެ. ލިބުނު ސިހުމާއެކު ދެލޯ...

13

ލޯބިވަން

އޮރެންޖުކުލައިގެ ދޯދިތަކުން އިރު ދުނިޔެ މައްޗަށް މަރުހަބާކި ވަގުތު އެ ރީތި މަންޒަރަށް ގެއްލިފައި ޒީކްއަށް ހުރެވުނެވެ.ދެއަތުން ރެއިލިންގގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު ފަހަތަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް ފަން ދިގު މުށި އިސްތަށިގަނޑު ޖެހެމުން...

44

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 2

” އިޓްސް އޯކޭ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާގެ މޫނަށް ބަލަން ނުބަލަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ރިންގުވަމުން ދިޔަ ފޯނަށް އަރާފައި އިން މަންމަގެ ނަން ފެނި އާލިއާ ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލަމުން ނުތަނަވަސްކަމާއެކު ފެހި ފިތަށް ފިތާލިއެވެ. ” ހަލޯ… ދަރިފުޅާ… ” އެކޮޅުން އިވުނު ޝާޒްލީގެ އަޑާއެކު އާލިއާއަށް ތިރީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލެވުނެވެ. އަނެއްކާވެސް ދޮގު ހަދާނީ ބާއޭ ނޫނީ ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔައިދޭންވީ ބާއޭ ހިތަށް އަރާފައި އިން އާލިއާއަށް އެ ޚިޔާލުތަކުން ނިކުމެވުނީ އަނެއްކާވެސް އެކޮޅުން ” ހަލޯ… ” އޭ ބުނެލި އަޑަށެވެ. ” މަންމާ! އަނެއް… އަޅުގަނޑަށް އޮޅިގެން މާލެ ބަސްކަމަށް ހީކޮށް އެރުނީ ހުޅުމާލެ ބަހަށް… ދެންމެ މި އެނގުނީ… ” ނުތަނަވަސްވެހުރެ ނަމަވެސް އާލިއާ ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. ދެލޯ މަރާލީ މަންމަގެ ލެކްޗަރު އަޑު އަހަން ޖެހޭނެކަން ޔަގީންވާތީއެވެ. ” ދަރިފުޅާ… މަންމަ އޭރުވެސް ބުނީމެއްނު… މިކަހަލަ ކަމެއް ވެދާނެތީ އޭ މަންމަ ދާނަމޭ ބުނީ… އެކަމަކު ދަރިފުޅުގެ ގޮތްދޫނުކުރުމާ ހެދި މިހުރިހާ ކަމެއް މި ވީ… މަންމައަކަށް މިވަގުތަކު ނެތް ދެވޭކަށްވެސް… ދެން… ” ޝާޒްލީގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑާލީ އާލިއާ އެވެ....

34

މިވާ ވަރު ބުނެދޭ ހިތްވޭ 2 ވަނަ ބައި

އިޔާން ބުނި ވާހަކަ އަކުން އާލް އަށް ” ވަޓް؟؟” އޭ ކިޔާ ހަޅޭތްލަވައިގަތެވެ. ” ސޮރީ.. އަހަރެން މިއުޅެނީ ލަމްހަ އާ އިންނަން” އިޔާން އިސްޖަހާލީ ކުށްވެރި އެއްހެންނެވެ. ” ހަހަހަ.. ހާދަ އުފާވެރި ޙަބަރެއް ..” އާލް އަތް ޖަހަން ފެށިއެވެ. ” އާލް ލިސެން ގު މީ ”  އިޔާން އާލް ގެ ކޮޑުގައި އަތް ލީ ހަމަ އަށް އަޅުވަންވެގެންނެވެ. އާލް އެއް އަތް ފޮޅުވާލަމުން ދުރައްޖެހުނެވެ. ” ހައު ޑެއާ ޔޫ.. އަހަރެން ގައިގަށް އަތް ލުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިއްޖެ ކަލޭ އަތުން .. ހަމަ މިހާރު ދާން އުޅޭ ”  އާލް  އެހެން  ބުނުމުން  ދެރަވެފައި ސޮރީ ބުނެލިނަމަވެސް އާލް އިވޭ ކަމަށް ވެސް ހަދާނުލިއެވެ. ********* އާލް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ މަފްލޫމާ ސައިބޯން ގޮވާލި  އަޑަށެވެ. އާލް އަރީން ފަހަތުން ވަނީ ހައި ހޫނުކަން ފިލުވުމުގެ...

18

މާޒީ (ސަތާރަވަނަބައި)

”ޝާޔަން އައި ލަވް ޔޫ…..” ނައިލްގެ ބަސްތައް އަޑުއިވި ޝާޔަންއަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ. ޝާޔަންގެ އެރީތި ހިނިތުންވުންފެނި ނައިލްއަށް އާ ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދިޔަފަދައެވެ. ނައިލްއަށް ވެސް ހިނިތުންވެލެވުނުވެ. ކުޑައިރުޅެއް ހޭދަވެގެން ދިޔައީ އެކަކުވެސް...

aira
33

އައިރާ……. (7 ވަނަބައި)

ޖަވާބުގައި ފައިޒީން ބޯޖަހާލިއެވެ.އަދި ދެމީހުން އެކީ މިސްކިތަށް ދިޔައެވެ. “ދަރިފުޅާ އައިރާ… މިހާރު އެޔޮއް ބަންގި ގޮވަންފެށީ. ދެންދޭ އަވަހަށް ވުޟޫކޮއްގެން ނަމާދަށް އަރަން.މަންމަވެސް މިދަނީ ނަމާދަށް އަރަންވެގެން” އައިރާގެ ކޮޓަރިއަށް ބޯދިއްކޮއްލަމުން...

34

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 31

“އިޝާރުއަކީ އެންމެ ކުރިންސުރެވެސް ބައްޕަގެ އެންމެ ގާތް އެކަކު… ބައްޕައާއި އިޝާރުގެ އެކުވެރިކަމުގައި ބައްޕަ އިޝާރުއަށް މީގެ އެތައް އަހަރެއްކުރިން ވައުދެއްވިން… މިއަދު މިއޮތީ އެ ވައުދު ފުއްދަންވީ ވަގުތު ޖެހިފައި… ބައްޕަ...

5

ނަމޫނާ

އަހަންނަކީ ދީނާއި ދުރު މީހެކެވެ. ﷲ އޭނާ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެނެސްދެއްވީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އަދި އުފާވެރި ހަދިޔާ އަކީ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާއެވެ. އަހަރެންގެ...