9

ރާސްތާ 16

ޖާޒީލައިގެން ތައްޔާރުވެލުމަށްފަހު އާރާޝް އޭނާގެ ފޯނު ބަލާލީ އަފްރާ ނޫނީ މާނީގެ މެސެޖެއް އިންތޯއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތް މާޔޫސްވީ އެކަކުގެވެސް މެސެޖެއް ނެތުމުންނެވެ. އެންމެ ކުޑަމިންނުން ގުޑްލަކް މެސެޖެއްވެސް ނެތެވެ. މާއިޒްގެ...

30

“ހިތް” ލޭ ކޮށެވިފައި……10

ކައިލާން އަވަހަށް ތެދުވެ ދުވެފައިގޮސް އޭނާގެ ސައިކަލުންޖެހި އަނިޔާ ވެފައިވާ އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނުމައްޗަށް އެޅިފައިވާ އިސްތަށިތައް ނަގައި ބަލައިލިއިރު އޭނާގެ ދުނިޔެ ނިމުމަކަށް އައި ކަހަލައެވެ. ***** މަޑުމަޑުން ބަލިގޮތަކަށް ދެލޯ...

16

އަބަދުވެސް ލޯބި ދޭނަން….4

ލާމިންއަށްވެސް ވީ ހަމަ އެވަރެވެ.މިހާ ރީތި ހޫރު ޕަރީއެއް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެއެވެ. މީ އަނެއްކާ ހުވަފެނެއް ނޫންބާއޭ ލާމިންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.މީހަކަށް ފެނުމުގެ ކުރިން ދެމީހުން ކޮޅަށްތެދުވެލިއެވެ.ނީޝާ އަވަސް އަވަހަށް އޭނާ ކިޔަވަމުންދާ...

11

މިއީ ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟

އޮފީސް ޑޮކިއުމެންޓުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައި އިންދައި ކުއްލިއަކަށް މީހަކު އައިސް ފަހަތުން ބައްދައިގަތުމުން އަހަރެންގެ ހިތް ނުހުއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. “މޫމިން! ކިތައް ފަހަރު ބުނާނީ ތިހެން ކުއްލިއަކަށް ނުސިއްސުވާށޭ! ހިތް ހުއްޓިއްޖިއްޔާ ކިހިނެއް...

4

ބޭވަފާ

… އަހަރެންނަކީ ސުކޫލު ދައުރުގައި “ލޯބި” މި ކިޔާ ލަފުޒަށް ވަރަށް ބީރައްޓެހި މީހެކެވެ. ކުޑަމިނުން އެ ބަސް ބޭނުން ކުރަންވެސް ޖެހިލުންވެ އެވެ. ކިޔެވުން ނޫން އެހެން ކަމަކަށް ބޯގާނަން ބޭނުން...

6

ރާސްތާ 15

ދާނިޝްއާ އަރްޝާދް ޖޯޒީލައިގެން ތިބިއިރު އުމުރަށްވުރެ ހަގުކަމަށް ދައްކައެވެ. ވިއްސަކަށް އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އެދެމީހުން ދޫނުކުރާނެއެވެ. ވޭން އަންނަންދެކަށް ތިރީގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބިއިރު އެތައް އަންހެން ކުދިންނެއްގެ ލޯތައް އެދެމީހުންނަށް އަމާޒުވަމުން ދިޔައެވެ. ...

6

ހިތުގެ ތެޅުން 3

“އޯ ޝިޓް! ޔަޝަލް ސައިކަލުގަ ގެއަށް ލައިދެވުނުނަމަ… އޭރުން އުޅޭ ގެވެސް އިނގުނީސްނު! މަމީ މޮޔައެއްތަ؟” ގެއަށްގޮސް ވަނުމާއެކު ޖީލާންހިތަށް އެރިއެވެ. ކުރެވުނު މޮޔަކަމާއިހެދި އަމިއްލަ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފައިވެސްގަނެވުނެވެ. “ސަޅި ނަމެކޯ! އޭތި...

1

އެ ކޮޓަރީގެ ސިއްރު (03)

އެހާ ގިނަދުވަސް ވަންދެން ދޮރު ނުހުޅުވަ ހުރުމުން ދޮރުހުރީ ތާށިވެފައެވެ. ތަންކޮޅެއް ބާރުލާފައި އަހަރެން ދޮރު ކޮއްޕާލީމެވެ. ދޮރު ހުޅުވުމާއެކު ސިކުންތަކަށް އަހަންނަށް ހީވީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ތެރެޔަށް ހޫނު ވައިރޯޅިއެއް ވަދެގެން...

20

ހިތް އެދޭ ލޯތްބަކީ ތީއޭ (ފެށުން)

ވިލާތަކު ތެރެއިން ލާފައި ދިޔަ ފްލައިޓް ޖެއްސީ އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަންގެ “ހީތްރޯ” އެއާރޕޯޓަށެވެ. ފްލައިޓުގެ ދޮރުާށި ދޮށަށް ސިޑި ކައިރިކުރެވުމުން ފުލު ފުލުގައި ޕަސެންޖަރުން ފައިބަން ފެށިއެވެ. މާޔާއަކީ ފްލައިޓުން...

12

އަބަދުވެސް ލޯބި ދޭނަން…3

ޑޮކްޓަރު ވިޔާދުގެ ޙާލު ރަނގަޅޭ ބުނުމާއެކު ސަމާގެ ހިނިތުންވުން ފުންވިއެވެ.އަދި ނީޝާ ގެއަށް ލައިދޭން، އެމީހުން ގެންގުޅޭ ކާރު ޑްރައިވަރ ކައިރީ ބުނުމުން އެމީހާ އައެވެ.އަދި ނީޝާ ގެއަށް ލައިދިނެވެ. ސަމާ ބޭނުންވީ...

2

އެ ކޮޓަރީގެ ސިއްރު (02)

ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމާ މެދު ވިސްނުމަށްފަހު އަހަންނަށް އެނގުނީ އެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެވެން އޮތީ އެންމެ ގޮތަކުން ކަމެވެ. އެއީ ހަމްދޫނު އަތުން އެތަނުގެ ތަޅުދަނޑި ހޯދުންކަމެވެ. އަދި އެކަން ކުރެވޭނީ ހަމްދޫނާ...

2

އަބަދުވެސް ލޯބި ދޭނަން….3

ޑޮކްޓަރު ވިޔާދުގެ ޙާލު ރަނގަޅޭ ބުނުމާއެކު ސަމާގެ ހިނިތުންވުން ފުންވިއެވެ.އަދި ނީޝާ ގެއަށް ލައިދޭން، އެމީހުން ގެންގުޅޭ ކާރު ޑްރައިވަރ ކައިރީ ބުނުމުން އެމީހާ އައެވެ.އަދި ނީޝާ ގެއަށް ލައިދިނެވެ. ސަމާ ބޭނުންވީ...

3

އެ ކޮޓަރީގެ ސިއްރު (01)

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަން ވަނީ މުޅި ދުނިޔެމައްޗަށް ފެތުރިފައެވެ. އޮފީސް ނިމުނީ ވަރަށް ލަހުންކަމުން ގެއައް އައިސް ތާޒާވެލައިގެން ކައިނިމުނުއިރު ހުރީ ދަންވަރު 12 ޖަހާ ބޮޑުވެފައެވެ. ވަރުބަލިވެފައި ހުރިވަރުން އެނދުމަތިގައި އޮށޯވެލާއިރަށް ނިދިއްޖެއެވެ....

59

“ހިތް” ލޭ ކޮށެވިފައި……09

ޑިއުޓީއަށް ދިޔައެއް ކަމަކު ކައިލާންގެ ސަމާލުކަން ޖަޒްލީއަށް ފިޔަވައި އިތުރު ކަމަކަށް ނުދެވެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަދިރިކަން ދުނިޔެމައްޗަށް ވެރިވެފައި ވާއިރު ޖަޒްލީހުރީ ބޮތްކެއް, ހޮޅިބުރިއެއްގެ އަލިކަމެއްވެސް ވާ ތަނެއްގައި ބާވައެވެ. ޖަޒްލީހުރި ހާލެއް...

13

އެ ކޮޓަރީގެ ސިއްރު (04)

ހަމްދޫނު މިއަދު އެދެއްކި ވާހަކައެއް އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަކަށް ނުވަނެވެ. އަހަންނަށް މިހާރު މިވަނީ ކީއްކަމެއް ޚުދު އަހަންނަށްވެސް ހުރީ އޮޅުން ނުފިލާފައެވެ. އެއްބައި ފަހަރު ކުރެވޭ ކަންތައް ހަނދާން ނުވެސް ހުންނަނީއެވެ. މިހާރަކަށް...

6

ނުހައްގުލޯބި 10

އަހަރެންނަށް ހީވީ އަހަރެން ލާން އުޅުން ނޭވާ ވެސް ހުއްޓުނުހެންނެވެ. އަހަރެންނަށް ކުއްލިއަކަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ އާކިފްއޭ ބުނެލެވުނެވެ. އަހަރެންނަށް އާކިފްއޭ ބުނެވުނު ގޮތުން އާކިފް އަހަރެންނަށް ދުވަހަކުވެސް ނުބަލާ ގޮތަކަށް ބަލާލިއެވެ....