4

ވާނަން އުމުރަށް – 38 –

އެވަގުތު އައިޝަމްގެ މޫނުމަތިން އެހެން އަސަރެއްފެނިލިއިރު އެ ދެލޮލުން ފެނިގެންދިޔައީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ހާސްކަމެވެ. ______________________________________________ އައިލީންގެ ހިލަމެއްގެ ހިސާބުވެސް ގޮނޑުދޮށަކުނެތެވެ. އެވީ ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި އައިލީން އެވަދުނީ ކޮންތާކަށްކަމެއްވެސް އައިޝަމްއަކަށް...

4

މާޔާ

އެއީ ވަރަށް ވިއްސާރަ ހަވީރެކެވެ. އަހަރެން އިނީ ރެސްޓޯރެންޓެއް ގައެވެ. ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ އެ ރެސްޓޯރެންޓަކީ ވިއްސާރައިގެ މަންޒަރު ދުށުމަށް ވަރަށް އެކަށޭނަ ތަނެކެވެ. ކުއްލި އަކަށް އަހަރެންގެ ފޯނަށް އައި މެސެޖަކުން ފެންކަޅިކޮށްލިއެވެ. ހަމަ...

0

އިރު އޮއްސުމާއެކު 02 (އެޕިސޯޑް 02)

(މިވާހަކައިގެ އެއްވަނަ ސީޒަން ކިޔާލުމަށް ފޭސްބުކުގެ -ވާހަކަ ދުނިޔެ- އައިޑީއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލައްވާ..)   އޮފީސް ނިންމާލާފައި ހާޒިމް ނުކުތްއިރު ގަޑިން ހަތަރެއް ޖަހާ ބޮޑު ވެއްޖެއެވެ. އުފަލުންހުރެ ހިނގައިގަތީ ލިބިފައިވާ ބޮޑު...

0

އިރު އޮއްސުމާއެކު 02 (އެޕިސޯޑް 01)

(މިވާހަކައިގެ އެއްވަނަ ސީޒަން ކިޔާލުމަށް ފޭސްބުކުގެ -ވާހަކަ ދުނިޔެ- އައިޑީއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލައްވާ..)   އެއް ހަފްތާ ފާއިތު ވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އާހިލްގެ މަރުގެ ހާދިސާ ދެންމެ ހިނގި ކަމެއްހެން އަދިވެސް ހާޒިމްގެ...

1

ޖުހާ އާއި ސަލާންޖާހާ މީހާ

އެއް ދުވަހަކު ސަލާންޖަހާ މީހަކު ޖުހާގެ ގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް އަރާ ސަލާން ގޮވާލައިފިއެވެ. ސަލާންޖަހާ މީހާ އައިސް ސަލާން ގޮވާލި އިރު ޖުހާ އުޅެނީ ގޭގެ މަތީ ބުރީގައެވެ. “ކާކު؟ ކީއްކުރަން؟” ޖުހާ...

9

މަޢާފް (ނުވަވަނަ ބައި)

ނައިޒަކް އަވަހަށް ބެލްކަނި ދޮރު ހުޅުވައިލުމަށްފަހު ބެލްކަންޏަށް ނުކުުތެވެ. އެއީ އެ އަޑު އައީ އެ ދިމާލުން ކަމަށް ވާތީއެވެ. ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގް ގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ނައިޒަކް ތިރިއަށް ބަލައިލިއެވެ. ނަމަވެސް...

3

މިހިރީ އުފާތަށް ގެއްލިފާ (5ވަނަ ބައި)

ޖެހިގެން އައިދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެކެވެ. އަހަރެން ހޭލިއިރު އެލީނާ އުޅެނީ ސައި ހަދާށެވެ. އޭނާ އެއުޅެނީ އަހަރެންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަންކަން އަހަރެންނަށް އެނގުނެވެ. އަހަރެން ތެދުވެ ފެންވަރައިގެން ބޭރަށް ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު...

3

ވަނަވަނަ – ޕާޓް 03

ވަނަވަނަ ޗާޓުގެ އިތުރު ބަޔަކަށް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު “އަޞްފާލިލް ޖަޖު” އެސްފިޔަ ސައިޓަށް ބޭފުޅުން އަޕްލޯޑު ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލު...

10

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…12

  ލަޔާގެ ތައްޓަށް ފެން އަޅައިދޭން ހުރި ޔައިޝްގެ ނަޒަރު އަހަރެންނަށް އަމާޒު ވެފައި ހުރުމުން އުނދަގޫވާގޮތް ވިއެވެ.. ބިޒްނަސް ފެއާރ ވަރަށް ވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ.. ނިމިގެން ދިޔައެވެ.. އަހަރެންނަށް ގެއަށް...

2

އެ ހަނދާންތައް ފޮހެލައިފިން…

އިންސާނާ އުފެދި ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ އެންމެ ރިވެތި ސިފަތަކުން ޖަރީވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް އިންސާނުންގެ އުނިސިފަތަކެއް ވެސް ވާކަމީ ތެދު ހަގީގަތެކެވެ. އަހަރެންގެ ވެސް އުފެދުމުގައި އުނިސިފަތަކެއް ހުއްޓެވެ. އުފަންވިއިރު ހިތުގައި ލޯވަޅެއްހުރުމުގެ...

39

ވަމޭ ގާތުގައި 2

މެންދުރުފަހު ދޭއް ޖަހާއިރަށް އިކާލްމެންގެ ޑިއުޓީ ނިމުމުން އެމީހުން އަވަސްވެގަނީ އަވަހަށް ގެޔަށް ދިޔުމަށެވެ. ވެފައި ހުރި ވަރުބަލިން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. މާއީ އާއި އިކާލް އެކުގައި ދިޔައިރު ފަހަތުގައި ރާޔާ...

8

ކަލާޔާ ނުލާ 20

  ނަވީން އޮތީ ގެއަށް އައި ގޮތަށް އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި ޒޯޔާއާއި މެދު ވިސްނާށެވެ. ޒޯޔާ ފުރަތަމަ ފެނުން ދުވަހުން ފެށިގެން އެހިތުގާ ޒޯޔާއަށް ޓަކައި ވިންދު ޖަހާލިއެވެ. އެ މައުސޫމުކަން އެ...

4

ނާކާ (އެޕިސޯޑް 09)

ސަމާހު: “ބުނީމެއްނު ފަޒީން މަރުވިރޭ ތިމަންނަޔާ އޭނަ ދިމަލެއް ނުވެޔޭ. އެކަމަކު ދެންމެ މި ދައްކާލި ވީޑިއޯގަ އެވާގޮތް މަށަށް ކިޔާދެވިދާނެތަ؟” ނަޒީހު: “އޭނަ ފުރަތަމަ ތަޅަން ފެށީ.. އަހަރެން ހަމަ ރީތިކޮށް...

4

މިހިރީ އުފާތައް ގެއްލިފާ (4ވަނަ ބައި)

އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު އެލީނާ އުޅެނީ ލިވިއާ ނުނިދައިގެންނެވެ. ލިވިއާ ރޯންއޮވެފައި އަހަރެން ފެނުމާއިއެކު ދުއްވައިގަނެގެން އައިސް އަހަރެންގެ އަތުތެރެޔަށް ވަދުނެވެ. އަހަރެން ލިވިއާ އުރާލިވަގުތު އަހަރެންނަށް ފެނުނީ ލިވިއާގެ ނިއްކުރި ވަރަށް...

3

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 5

ފޮޓޯގަނޑު އެ ނެގި ތާނގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ޝަހުދާން ގޮސްކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވިއެވެ..އެޔާއެކު ޝަހުދާންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ.ކުރިމަތީގަ އިން އެލީ އިނީ ރުޅިން ރަތްވެ ތުން ދިގުކޮށްގެންނެވެ.އެވަގުތު.އެލީގެ މޫނު ފެނުނު ކޮންމެ މިހަކަށް ވެސް ވާނީހަމަ ީއެވަރެވެ.ދޮނީތިހާވަރަށް ހެންޏާ އެލީ ީމި ދަނީ.ދެން ފަހުން ރޮމުން ނާންނާތި އެލީގެފަހަތުން. ހުމމ..ދެން ވަދޭ އެތެރެއަށް .. ހިނިގަނޑު ހިންދާލަމުން ޝަހުދާން އެހެން ބުނެލީ އެލީގެ ރުޅިގަނޑު އެނގޭތީއެވެ. އެލީ ދުވަމުން އެތެރެއަށް ވަދެ ޝަހުދާންގެ އެނދަށް އަރައި ފުމަން ފެށިއެވެ.ލީނީ ދެން ބުނޭ ދޮނީ ކައިރީ ލީނީ ބޭނުންވެން ތިއުޅޭ އެއްޗެއް…ކިހިނެތް ދޮނީޔަށް އެނގުނީ …ދޮނީގެ ލީނީ މިރޭ ދޮންބެ ކިޔާފަ ގޮވީމަ އެނގުނީ…އޯވވވވ އެލީ އެހެން ބުނެލީި ވިސްނާލަން ހުރެގެންނެވެ.އެހެންވެއްޖެއްޔާ ދެން ހިނގާ އެލީ ގޮވައިގެން ފިހާރަޔަށް…. ހުޫނނ.. ދެން ހިނގާ މާމަގަނޑާ… ********************************************** ގެޔަށް ވަދެގެންއައި ޝެލީ އިނީ ރުޅިން ރަތްވެފައެވެ. ސިޓިންރޫމުގައިއިން ޝާމިންއަށް އެކަން ފާހަނގަ ވުމުން ޝެލީގާތުން ސުވާލުކުރަން...