7

ޔަނާލް..!!

އިރު ފެނުން ތޮޅެލީ މާލޭގެ މަގުތަކަށް ހަލަބޮލިކަން ގެނެސްދެމުންނެވެ.އާދައިގެ މަތިން...

230

މަލާކް

މަލާކް މިވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑު މިސައިޓަށް އަލަށް ލިޔާވާހަކައެކެވެ. އަޅުގަނޑަކަކީވެސް ތިޔަބޭފުޅުންފަދައިން...