4

ދުޢާ 36

“އާލް.. އަހަރެން ދޭން އޮތީ އެންމެ ނަސޭހަތެއް.. ނަމާދުކޮށްފަ ކޮންމެ ނަމާދެއް ފަހުގަ ދާނިޔަލްއަށްޓަކައި ދުޢާ ކުރޭ.. މުއުމިނެއްގެ ހަތިޔާރަކީ ދުޢާ އޭ ބުނެޔެއްނު.. ދުޢާ އަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ އެއްޗެއް.. ދުޢާ...

0

ލަފްޒަކުން 1

މެންދުރުގެ ގަދައަވިން މުޅި ދުނިޔެ ވިދަމުންދާއިރު އާދައިގެ ވަރަކަށް ޖެހެމުންދިޔަ ވައިރޯޅިން ގަސްތައް ނަށަމުންދިޔައެވެ. ފަޒާގައި ރަސްކަންކުރަމުންދާ ގަދަ އަލިން ގަސްގަހުގެ ފަތްތައް ވިދަމުންދާއިރު މުތީތަކެއް ފަދައެވެ. ބަލާ ފޫހިނުވާހާ ހިތްގައިމެވެ. މާހައުލަކީ...

2

މާފްކުރާށޭ ކަލާ 9

މިއަދު ނުހާގެ ރީތި ކަމުގެ އެއްވެސް އަގެއް އަޔާންގެ ކުރިމަތީގައި ނެތް ކަހަލައެވެ. ނަފްރަތުން ފުރިގެންވާ ބެލުމަކުން ބަލަން ހުރެ އަޔާން ކުރިއަށް ޖެހިލީ ނުހާގެ ކަންފަތްމަތީގައި ނިކަން ލޯބިން ފިރުމާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ....

2

ކައިޒީން 5

ކައިޒީން އަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރި ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އިލާހީ ގާނޫނު ބަދަލު ކުރެވޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ މީވެސް އިމްތިހާނެކެވެ………… ދާއިން ތިރިއަށް ގޮސް ކައިރީގައި ހުރި ޝޮޕިން މޯލަކުން ސިމަކާއި އަދިވެސް...

6

ހިތް ލޯބިން ޖެވިއްޖޭ 1

ކަޅުފޮއެ ރޭގަނޑު އަލިކޮށްދެނީ ސާދަ ވިލޭރޭގެ ހަނދުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ރަނިމަނާގެ އަރިހުގައި ތަރިތަށް ދިޔައީ ޙާދިމުންތަކެއް ފަދައިން ހަރަކާތް ތެރިވަމުންނެވެ. ޖެހިލާ ފިނިފިނި ރޯޅިން ހީކަރުވާ އިޙްސާސެއްކުރެވެއެވެ. ދުވަހަކީ ވިއްސާރަ ދުވަހެއްކަމުގައިވިޔަސް...

1

މިހަާރުގެ ހާލަތު!

ދަސްކޮށްލުމީ އަދު ބުރަކަމެއް، މުސްހަފް ބަލައިގެން ތިން އަކުރު ދަސްވެއްޖެ ނަމަވެސް އާޔަތެއް، ނޯންނާނެ ހިތުގައި ހަރުލައެއް ގަސްދެއްނުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް، ކިޔަވާނެޔޭ ސޫރަތްތަކެއް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާނެނަމަ، އޭގައިވެޔޭ އިބުރަތް ތަކެއް

2

ތަޤުދީރު

އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް ކޮޓަރީގައިހުރި ދޮރުފޮތިގަނޑުން ފުރޭނިގެންއައިސް އަހަރެންގެ މޫނަށް އެޅިފައިވިއެއްކަމަކު އަހަރެންނަށް ދެލޯ ހުޅުވާލަން މަޖުބޫރުކުރީ އެއަލިކަމެއްނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ނިދިފައިއޮއްވާ އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ މީހެއްގެ ބީހުންތަކެއް އިހްސާސްވާން ފެށުމުންނެވެ. ދެލޯ ހުޅުވާ...

0

އެކުގައި ވާން ބޭނުމެވެ.

އެކުގައި ވާން ބޭނުމެވެ. އިސްމާޢީލް އަލީ،ރ.ކަނދޮޅުދޫ ހިތުންނުފިލާތީ އަބަދު އެކުގައި ވާން ބޭނުމެވެ. އެހެން މީހަކާއިއެކު ގުޅުން ބާއްވަފާނެތީ ހިތްތެޅެއެވެ. ތިޔަނަން އަބަދު ކިޔޭ ތަސްބީޙައަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ތިޔަނަން އަބަދު ފޮޅުވަތެއްހެން ލިޔެވެނީއެވެ....

0

ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ.

ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ކައިވެނީގެ ސަބަބުން ކާވެނި ޙަރާމްވާ އަންހެނެއްކަން ކުދިވެރީން ހިތާމަތަކެއް ކުރާނެކަން މުޖްތަމަޢުގައި ޤަދަރު ގެއްލޭނެކަން ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެކަން ދިރިއުޅުން ބަރުބާދު ވާނެކަން ދަޅައެޅުމުން...

0

އެންމެ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ދުލެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ދުލަކީ އިންސާނާގެ ހަށިގނޑުގައިވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ގުނަވަނެވެ.އަދި އެންމެ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރެވެ.   އަހަރެން މިއޮތީ ކިހާރައްކާތެރި ތަނެއްގައިހެއްޔެވެ.ހުދުހުދު ފާރެއްގެ ތެރޭ ގައެވެ.އަހަރެންގެ ބޭނުންތެރި ކަމުގެ ބޮޑުކަން...

11

ލީން

ކުޑަދޮރު ކައިރީ ހުރި މޭޒެއް ދޮށުގައި އަހަރެން އިނީ ވެހެމުންދާ ކުދި ވާރޭތިކިތަކުގެ ނަޒާރާއަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ. ވާރޭވެހޭ މަންޒަރަކީ އަހަރެން އަބަދުވެސް ބަލާހިތްވާ މަންޒަރެކެވެ. ކުއްލިކުއްލިއަށް ވިދާފައި ގުގުރާލިއެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ވާރޭ ބޯކޮށްލާފައި...

17

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 22

އެންމެ ދުވަހެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އިރު ވެސް މާއީ އޭނައާއި ދުރުވެއްޖެކަމުގެ އިހުސާސް ނަހީކްއަށް ކުރެވުނެވެ. އޭނަ މެސެޖުކުރުމުން ރައްދު ނުދިނުމެވެ. ގުޅުމުން ނަންބަރު ބިޒީކުރުމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ހިތަށް އުނދަގޫތަކެއް ވެސް...

14

ލޯބިވާ އޭ (އެއްކޮށް)

އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ. ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން...

7

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 21

ލިޔާ މޭޒު ދޮށުގައި އިން މާއީ މޭޒު މަތީ ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަރުދާސް ފޮށްޓެއް ތެރެއިން އަލްބަމްތަކުގެ އިތުރުން އޭނަގެ ޑައިރީ ނެގިއެވެ. މޭޒު މަތީ އަތުރާލެވުނު ތަކެއްޗަށް އޭނަ ބަލަމުން ދިޔަ...

3

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 13

ނިކަތު ހިނިތުން ވެލަމުން ސަލާމަށް އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ނިކަތު ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކާފައި ވުމުން އެމީހާ ހިތްހެޔޮކަން ނިކަތުއަށް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ފާތުން މިއަދު ސަލާމަށް އަތްދިއްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަތް އަޅާލީ އަނގަމަތީގައެވެ....

6

މާފްކުރާށޭ ކަލާ 8

އޯކޭ. ރެސްޓް ކޮށްލާ. މިރޭ ދާނަން.” އާސިފް ނުހާގެ ބޮޑު ކޮލުގައި މަޑުމަޑުން ހިފާލިއެވެ. ހިނިތުންވެލަމުން ނުހާ ހިނގައި ގަތް ވަގުތު ނުހާގެ ފައިކައިރީގައި ވެއްޓިފައި އޮތް ސިޓީއުރައެއް އާސިފްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ....