ގޭޓް ނަންބަރު 7
1

ގޭޓް ނަންބަރު 7

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. “ރަސްފަންނު”ގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އަހަރެން އިނީ ފޫހި ފިލުވާލުމަށެވެ. ރަސްފަންނަކީ މާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް މަންޒިލެވެ. މިކަމާ ދެކޮޅުވާނެ މީހަކު ނުުހުންނާނެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ފޯން...

0

މިލަ ހަނދުވަރު

އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްފަހު އޮއްސިއްޖެއެވެ. ދުވާލުގެ ބުރަމަސައްކަތައްފަހު މީހުންތައް ގެތަކައް ވަންނަން ފަށައިފިއެވެ. ފެންޑާގައި އެލުވާފައިވާ ބޮނޑު އުނދޯލީގައި ފޮތެއް ހިފައިގެން މަލާކް އޮތެވެ. “ދަރިފުޅާ އަދިވެސް ވާހަކަ ފޮތްތަ ކިޔަން...

0

އިންތިހާ ފަސްވަނަ ބައި

“މަންމާ ދެރަނުވޭ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ބައްޕަ އަދި ރަންގަޅުވާނެ، ބައްޕައަށް އަވަސް ސިފާއެއް ދެއްވުން އެދި ﷲ ގެ އަޟްރަތުގަ ދުޢާދަންނަވަންވީ، އަޅުގަނޑު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބައްޕަ ބޭރައް ގެންގޮސް ފަރުވާ...

0

ބީނިޝް… 07

“ބައްޕާ… އަޅުގަނޑު ވާހަކައެއް އަހާލަންތަ؟؟….”  ބީނިޝްގެ ބޮލުގައި ފިރުމަމުން ދިޔަ ބަޝީރް، އޭނާގެ ދަރިފުޅު މޫނަށް  ބަލައިލާ، ހޫމް ލައްވާލީ ދަރިފުޅުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ********************************************************************************** “މިހާރު ކީއްވެތަ އަބަދު ބައްޕަ ބުނަނީ ބައްޕަ އަބަދު ނުހުންނާނެ އޭ…… ބައްޕަ ތިއުޅެނީ ނީޝް ދޫކޮށްލާފަ ދާންތަ؟؟…..  ޕްލީސް ނުދައްޗޭ…. ނީޝް ވަރަށް ދެރަވާނެ ބައްޕަ ގޮއްސިއްޔާމުން….. ބައްޕައާ ނުލާ ނޫޅެވޭނެ….” ވަރަށް މަޑުމައިތިރި ކަމާއި އެކު ބީނިޝް އަހައިލިއެވެ. ދަރިފުޅު ދެއްކި ވާހަކައިން ބަޝީރް މާޔޫސްވެ ދެރަވިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ދަރިފިޅަށް ހަގީގަތް ކިޔައިދެވޭނެ ނަމައޭ  ބަޝީރްގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތް ކިޔައިދީގެން ދަރިފުޅުގެ ހިތް ހަލާކު ކޮށްލަން ބޭނުން ނުވާތީ، ހިނިތެންވެލާ ދަރިފުޅާއިވަރަށް ލޯބިން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.  “ބައްޕަ ނޫޅެމޭ ދަރިފުޅު ދޫކޮށް ދާކަށް….. ދެންއަވަހަށް ނިދާލަ އިގޭ….” ބައްޕަ  ދިން ޖަވާބުން ހިނިތުންވެ ހުރެ ބީނިޝް ދެލޯ މަރާލީ އަރާމް ނިންޖަކުން ނިދާލުމަށްޓަކައެވެ. މަޑުމަޑުން ބީނިޝްގެ ބޮލުގައި ފިރުމަމުން ދިޔަ ބަޝީރައަށް ވިސްނެމުން ދިޔައީ އެނާގެ ހާލަތާމެދުގައެވެ.  ދެލޮލުން ފެންނަމުން ދިއައީ ހިތާމަ އާއި މޮޅިވެރިކަމެވެ. މިއަދު އޭނާވަނީ އޭނާގެ ދެލޮލުގެ ނޫރު ކަމުގައިވާ، ދަރިފުޅާއި މެދު  އިންތިހާ އަށް ފިކުރު ބޮޑުވެފައެވެ. އޭނާ ނެތް ދުނިޔެެ އެއްގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އުޅޭނެ އެކަނިވެރި ހާލު ހިތަށްއަރާ ހިތް ރޯލައެވެ. ބަޝީރް އަށް މިއަދުވަނީ އެބައްޔަކަށް ރަގަނޅު ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާ ލޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައެވެ. އެބަލި ތަހަންމަލްކޮށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާތާ އެތަށް ދުވަހެއްވީ އިރުވެސް ވަނީ ރަގަނޅު ފަރުވާއެއް ނުލިބި ހާލަތު އިތުރަށް ދަށައް ގޮއްސައެވެ. ބަޝީރް ވަނީ  އޭނާގެ ބަލީގެ ވާހަކަ އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް ސިއްރު ކޮއްފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިފުޅުގެ އުފާވެރިކަން ގެއްލެން ބޭނުން  ނުވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ބައްޔައް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަނީ އޮފީސް ދަތުރެއްގެ ނަމުގައެވެ. ނިދިފައިވާ ބީނިޝްގެ ބޮލަށް ބޮސް ދިނުމަށްފަހު ބަޝީރް މަޑުމަޑުން ތެދުވެލިއެވެ. އަދި ބީނިޝްގެ ގައިމަތީގައި އަޅާފައިވާ ރަޖާ  ރަނގަޅު ކޮއްލަމުން އެކޮޓަރިން ނުކުތުމަށްޓަކާ ހިގައިގަތެވެ. އަދި ނިކުމެ މަޑުމަޑުން ދޮރުޖަހާލަމުން އަމިއްލަ ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށްޓަކާމިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ބަޝީރް ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު ގްރައިޝާ ނުނިދާ އެދުމަތީގައި އިށީންދެލައިގެން ހުރިތަން ފެނުނެވެ. އެމޫނަށް ބަލައިލީމަ  އަދިވެސް ރުޅި މަޑުނުވާކަން  އިގިގެން ދިޔައެވެ. ކޮޓްރިއަށް ވަދެ އެއްޗުކޭ  ބުނަން އުޅެފައިވެސް މިރޭގަ ކަންތަށް ވީގޮތް  ހިތަށް ...

0

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (ހަތްވަނަ ބައި)

އާލިން ބޭރުގައި އުޅުމަށްފަހު ގެއަށް އައި ވަގުތެވެ. މިސައިބާ ސިޓިންގ ރޫމުގައި ހިންދީ ޑްރާމާ ސީރީޒްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އިނެވެ. އާލިން ގެއަށް އައިސް ވަން ކަމެއް މިސައިބާ އެގުނު ހެނެއް ހިޔެއް...

0

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ހަދިޔާއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް “ފަހިޕޭ” އިން ފަށައިފި!

އޮންލައިންކޮށާއި އޮފްލައިންކޮށްވެސް ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް ކޮށްލެވޭ ފަހިޕޭ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ފަހިޕޭ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަހިޕޭއިން މިވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ...

35

ތިޔަ އަސަރު 8

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދަނީ ނުހަނު އަވަހަށެވެ. އެޔާއި އެކު އަޝްވާއާއި ޝަނުމްގެ ގުޅުން އިހުނަށްވުރެ ރަގަޅުވަމުން ދެއެވެ. ޑިޔުޓީގައި ނޫޅޭ ވަގުތެއް ނަމަ ޝަނުމް ވަގުތުތައް އަޝްވާއާއި އެކީ ހޭދަކުރެވޭތޯ ބަލައެވެ. އީޝް...

9

ހިތާ ފުރާނައިން… (13)

“އަހަރެންގެ މަންމަ ނުކުމެދާނެ އަހަރެން މިދަނީ” މައިލީން އަނެއްކާވެސް ހިގައިގަންނަން އުޅުނެވެ. “އަހަރެން އިލީ ބޭނުމޭ ބުންފިއްޔާ؟” ޔުއާން ދަމާލާފައި ބުނެލިއެވެ. މައިލީން ހުއްޓުވަން އޭނާ ގެ ސިކުނޑި އަށް އެވަގުތު އައީ...

10

ވާނަން އެކުގައި (12)

ކޮޓަރި ދޮރަށް ތަޅުދަނޑި ޖަހާލަމުން ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު އޭނާއަށް ހައިރާން ކަމެއް ވެރިއެއްނުވިއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އޭނާ އަށް ބޭރު ކޮއްލެވުނީ ފުން ނޭވާއެކެވެ. އެނދުގައި ދެފައި ވައްކޮއްލައިގެން ލެޕްޓޮޕް ހުޅުވައިލައިގެން އިން...

7

ރީތި ސޫރައެކޭ 1

1 އަހަރު ފަސް*** ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ޒާހިދު ހުރީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ނަބާ ފެންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރު ގައެވެ. 5 އަހަރު ފަހުން އޭނާގެ...

18

ވަންހަނާ (ނުވަވަނަބައި)

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އިންޝާހުރީ ނިހާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ނިހާގެ ކޮޓަރިއަށް މީހަކު ވަތް ވާހަކަ ނިކާލް ބުނިފަހުން އޭނާ ދެފައި އެއްތާކު ނުޖަހައެވެ. އިރުއިރު ކޮޅާ ގަޑި ބަލާލައެވެ. ބޭރަށް ނުކުމެ މަގުމަތިވެސް ބަލާލައެވެ....

4

ބަދަލު

ހަދަމުން ދިޔަ ބްރިޖްއާއި ދިމާލަށް އަހަރެން ބަލަހައްޓައިގެން އިނީމެވެ. މިދިޔަ ހައަހަރު ތެރޭގައި މާލެއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ފެނުމުން އަހަރެން ކުޑަކޮށް ހައިރާންވެގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއި ވިސްނުމަށްވުރެއް ބޮޑަށް އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގެ...

11

ކުރިން އެނގުނުނަމަ (ހަވަނަ ބައި)

ޒީކް މިއަދުވެސް މަޑުކޮށްގެން ހުރީ ނީލާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ނީލާ އަންނަ ގަޑި ޖެހުމުންވެސް ނައުމުން ހިނގާފައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދެވުނުއިރު ގަޑި ޖެހިއްޖެއެވެ. އަދި ކްލާހަށް ދިޔައިރު ނީލާ ކްލާހުގައި އިންތަން ފެނުމުން ހައިރާންވިއެވެ....

2

ލޯބި އަހަރެނަވާނަމޭ (ކިޔުނަތެރިންނަށް)

ވާހަކަ ނުގެނެސްދެވި މެދުކެނޑުނީތީ މާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑު ރަށުން ބޭރަށް ދާނަ ޖެހުމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ވާހަކަ ނުލިޔެވުނީއެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް ވާހަކަ ގެނެސްދޭނަ ފަށާނަމެވެ.

28

ތިޔަ އަސަރު 7

“ސުބުހާނައްﷲ.. އަޝްވާ އެކަނިވީމަ ފަލަ ކުލަބަށް އެހެންމީހުންވެސް ވައްދަން ދޯ ތިއުޅެނީ” އެވަގުތު އެތަނަށް އައި ކާއިންއަށް މޭޒުމަތި ފެނުމުން ހައިރާން ކަމާއި އެކީ ބުނެލިއެވެ. އޭނާއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުސްނުވާނެތީ ކާއިން...

2

ކައިއާ…..10

ކައިއާގެ ދަބަހުން ނެގި ދެދަޅު ކޮފީއިން އެއްދަޅު ކޮފީ ޔާނިސްއަށް އެއްލަމުން އޭނާގެ ސީޑީ ދިނުމަށް އެދުނެވެ. “މިމީހުން ކޮފީއަށް ޕްރޮމިސްކުރާ ގޮތްތަ؟” ޔާނިސް ބޭނުން ގޮތަށް ކަންތައް ނުވުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހުރެ ބުނެލިއެވެ....