11

އެނގުމެއްނެތި…2

ފާހަނައިން ނުކުތް އަލީޝާއަށްް ވީނުވީ އިނގުނީ އެހެން ކުއްޖެއްގެ ދުލުންނެވެ. އީތަންއަށް އޭނާ ބަލައިލީ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ބަދަލުގައި އީތަން ބޮޑާގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލިއެެވެ. “ވަރަށް ލުއި މަންޖެއެއް. ވައްޓާލަންވެސް ފަސޭހަ، ނަގަންވެސް ފަސޭހަ…”...

6

ރުއިމުގެ އަޑު

އާޅެން ރުއިމުގެ އަޑު އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އިންފާރުފަދަ އެކުވެރީން ދޫކޮށްލީމެވެ. އެއްފުރާނަވާ ދެހަށިގަޑު ފަދައިން އުޅެން ޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ. ކުޑަކުދީންގެ ރުއިމުގެ އަޑު ބުޅާކޯޅޭ އަޑުކަމުގައި ހީކުރީމެވެ. އެމީހުން ކަމަކު ކިޔާފާނެތީ...

ނޫރިޝް ( ފަހުބައި )
6

ނޫރިޝް ( ފަހުބައި )

ތުއި ހިނގުމެއްގައި ފޮނި ގޮތަކަށް ހިނގާފައި އައިސް ވޯޑުން އެތެރެއަށް ވަން އާރާ ފެނި އީޝަލްގެ ލޭ ކެކިގަތެވެ. ބާރު ހިނގުމެއްގައި އޭނާ އާރާ އާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ނޫރިޝް އާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރި ގޮތް ހިތަށް އެރުމުން ނެވެ. އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް އާރާގެ ކޯތާފަތް މަތީގައި އަތުގައި ހުރި ބާރެއް ލާފައި ޖެހި އެވެ. ވޯޑުން ވަދެގެން އައި އާރާގެ މޫނުމައްޗަށް އަނދިރި ވީ އަރައިގަތް ދިލަ ތަދަށް ކެތް ނުކުރެވުމުން ނެވެ. މީހާ ހަމައަކަށް އެޅިލުމަށްފަހު ކޯ މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ކުރިމަތި ބަަލާލީ ވީކީތް ތޯ ބަލާލުމުގެ ނިޔަތު ގައެވެ. ކުރިމަތީގައި ދެ ބުމަ ގޮށް ޖަހައި ލައިގެން ރުޅި އައިސް ރަތް ވެފައި ހުރި އީޝަލް ފެނުމާއިއެކު އާރާގެ މޫނު މައްޗަށް ވެރިވީ ހައިރާން ކަމެވެ. އެއް ފަހަރު އީޝަލް އާ ދިމާލަށް އަނެއް ފަހަރު އަނގަ މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ދެ ލޯ ބޮޑު ކޮށްލައިގެން ދުރުގައި ހުރި ނޫރާ އާ ދިމާލަށް ބަލަން ހުރެފައި ކޯމަތީގައި އަޅައިފައި އޮތް އަތް ނަގާ އީޝަލްގެ ގައިގައި ޖަހަން މަޅާލި ވަގުތު ފަހަތުން މީހަކު އައިސް އާރާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާ ބާރަށް ފޮޅުވާލި އެވެ. ވީ ތަދުން އާރާއަށް އަޑުގައި ނެތް ތަނަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. އަތަށް ތަދުވެފައިވާ ކަން އާރާގެ ދެ ލޮލުގެ ތެރޭގައި ބޮނޑިވެފައިވާ ތާޒާ ކަރުނަތައް ހެކިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އާރާ ކަހަލަ ހިތެއް ނެތް އަނިޔާވެރިންނަށް އަނިޔާ ހައްޤެވެ. އާރާ އެއްފަރާތަކަށް ކޮއްޕާލުމަށްފަހު އީޝަލް ފަހަތް ބަލާލީ އާރާގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓީ ކާކު ތޯ ބެެލުމުގެ ޝައުގު ހިތުގައި އޮތްލެއް ބޮޑު ކަމުންނެވެ. އަތުގެ މުލައްދަނޑިން އެއީ ފިރިހެނެއް ކަން ޔަގީންވި ނަމަވެސް ކާކު ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. ތެޅި ތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު ފަހަތް ބަލާލި ވަގުތު ކުރި މަތިން މާޝަލް ފެނުމުން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މާޝަލްއަށް ހިނިތުންވެލަމުން އީޝަލް އެ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި އާރާ ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާއަށް އީޝަލް ހިނިތުންވެލިގޮތުން އެއީ އޭނާ ދަންނަ މީހެއްކަން އާރާއަށް އިނގުނެވެ. ރަނގަޅަށް ކުރިމަތީގައި ހުރި ފިރިހެން މީހާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު އީޝަލްއަށް ބަލާލެވުމުން ދެ މީހުންގެ އެއް ގޮތް ސިފަތަކެއް ހުރި ކަން ފާހަގަ ވިއެވެ. އެ ވާނީ އީޝަލްގެ ބޭބެ އަކަށޭ އާރާގެ ހިތް ބުންޏެވެ. ” ކަލޭ ލަދެއް ނުގަނޭ ތަ… ނޫރިޝް އެހެން ހަދާފަ މި ތަނަށް އަންނާކަށްވެސް ” އީޝަލް ހުރީ ރުޅި އައިސްގެން ގޮސް ހަލާކު ވާވަރު ވެފަ އެވެ. ” އަހަރެން ނޫރިޝްއަށް ކީތްތަ ކުރީ…...

17

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 27

އެރޭގެ ދަންވަރު ތިނެއް ޖަހަން ގާތްވަމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. ސިކުނޑިއަށް ބުރަވެ ވަރުބަލިވެ ނިދި ޖެހިފާ އޮތް އަލްޔާން އަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނަށް އަންނަ މެސެޖް ޓޯން ގެ އަޑަށެވެ....

22

ދުޢާ 41(ފަހުބައި)

އަމާން އަދި އުފާވެރި ދަތުރަކަށްފަހު ދާނިޔަލްމެންނަށް އެމީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތާއި ހަމަޔަށް ދެވުނެވެ. ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުތަކުން މަގުމަތީގައި ހޭލަމޭލަވެ އުޅޭ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ގިނައެވެ. ދާނިޔަލް ކާރުން ފައިބައިފައި ގޮސް...

18

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 10

ފޯނު ކަނޑާލާފައި އަޖްވަދު ހިނގައިގަތީ ދާދި ދެންމެއަކު ތަޅު ނައްޓާލި ޒިޔަލްއާ ދިމާލަށެވެ. އެ ދެ ފިރިހެނުން އެކުއެކީހެން އަލިޝްކާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ހުރިހާ ބޮއްކެއް ނިވާލާފައި ވީނަމަވެސް ޓޯޗެއްގެ އެހީގައި ތަންދޮރު...

14

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 7

މިންހާ ގޮސް އަޝްރާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު އަޝްރާ ކޮޓަރީގައި ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުއްޓެވެ. އޭނަގެ މޫނު މަތިން ނުތަނަވަސްކަން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ” އަޝޫ… ކިހިނެއްވީ ހާދަ ހާސްވެފަ… ”...

11

އިމްތިޙާން (24ވަނަ ބައި)

އެންމެންނަށް ލިބުނު ޙައިރާން ކަމުގައި އަޖާއިބުވެފައި ޙިބާ އަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވުނީ ސުވާލުން ފުރިފައިވި ހިތަކާއިއެކުއެވެ. ޙިބާ ލައިގެންހުރި ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި އެއްވެސް ހާއްސަކަމެއް ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ. ބްރައިޑެއްހެންވެސް ހީނުވާތީއެވެ. ޙިބާގެ އާއިލާއަކީ...

0

ހަޤީޤީ ފޮނިކަމާއި މީރުކަން ވަނީ ﷲގެ ރުއްސެވުމުގައެވެ.

އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ   ހާލަތު މިއަދު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލު ވެފައެވެ.އަމާން އޮމާން ވެށި ވަނީ ކިލަނބުވެ ނާމާންކަން އުފެދި،ހިތް ނުތަނަވަސް ކުރުވާ،ލޮލުން ލޭ ކަރުނަ އޮހޮރޭފަދަ ބިރުވެރި ތަނަކަށް...

0

އިބްނާ

މި ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް މިވާހަކަ ގެނެސްދޭނަށް އިންޝާ ﷲ.. އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ..

17

ނޫރިޝް ( ހަވަނަ ބައި )

ކަޅުހުއްތުބޭގެ ދުލުން ބޭރުވި ލަފްޒުތައް ނޫރާގެ ކަންފަތާއި ހަމަ އަށް ފޯރީ ހޮނު ގުގުރިއެއްގެ ސިފައިގަ އެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެ އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވުނު އިރު ދެލޮޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔަ އެވެ. މަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު އިވިފައި ދެން ފެނުނީ އަނގަ މަތީ އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ބާރަށް ރޮއެގަތް ތަނެވެ. އޭނައަށް ހިތުގެ އުދާސްތައް ބޭރުކޮށް ނުލާ ކެތްނުވީ އެވެ. ނޫރާއަށް އޭނާގެ...

8

އެނގުމެއްނެތި…1

“ނުކުރާނަން… ދުވަހަކުވެސް މާފެއްނުކުރާނަން.!” އަތް ގޮންމުއްކަވާފައި މޭޒުމަތީ ޖެހި އީތަންވަނީ ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައެވެ. އޭނާގެ ބާއްޖަވެރި ހަޔާތް އެފުށް މިފުުށަށްޖެހި އަންހެންކުއްޖާއަށް އޭނާ ހުރީ ދުވަހަކުވެސް މާފުދޭ ގޮތަކުނޫނެވެ. “އާނ… އެއްގޮތަކަށްވެސް މާފުކޮށްގެން...

3

މަގޭ ހިތް ދެން ނުތަޅުވާށޭ….

“އައްދޯތް މަންމާ” މަލަކާ ގައިގަ އަޅަމުންދާ ވޭނަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ބުނެވުނެވެ. އެއްވޭނުގެ މައްޗަށް އަނެއް ވޭން ތަހައްމަލް ކުރަމުން ދާން ޖެހުނަސް މާރިޔާގެ ހިތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާރައެވެ. އަމިއްލަ ބަނޑުއަޅާ...

4

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 15

“މިބުނީ އެއްނު އަހަރެންނާއި އަވްލީން އަށް އެކުގައި އުޅެވޭކަށް ނެތޭ. މީގެން އެއްވެސް ކަމެއް އަންޖަލް އަށް އެނގިއްޖެއްޔާ އޭނާ ލީންއަށް ކޮންމެ ފަދަ ގޮތެއް ހަދާކަށްވެސް ފަހެއްނުޖެހޭނެ. ކީއްވެގެންތަ ގަބޫލުނުކޮށްގެން ތިއުޅެނީ....

4

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟ 14

ހެނދުނުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތު ރަސްފަންނުގައި ފުދޭވަރަކަށް މީހުން ގިނައެވެ. ޖެހެންމުން ދިޔަ ހިތްގައިމު ވައިރޯޅިންނާއި ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބީހެމުން ދިޔަ ރާޅުގެ އަޑުއިވުމުން ހަލާކުވެފައިވާ ހިތަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އަތުގައި އޮތް...