2

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…….! (1 ވަނަ ބައި)

އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް އުޑުމަތީގައި ރަސްކަންކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ހިތްގައިމު ވަގުތު މީހުން ތެދުވެ ހޭލަމޭލަ ވަމުން ދިޔައެވެ. މިއީ އެއްބަޔަކު ބަދިގޭގައި ތެލިތަށި ތަޅުވާ ވަގުތަށްވާއިރު އަނެއްބަޔަކު ހިތްއުފާކޮށްލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަކީ މިއީއެވެ. ތެދެކެވެ. މިއަދަކީވެސް އެފަދަ ދުވަހެކެވެ. ވިއްސާރަ ނަމަވެސް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ.  މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ކުލަވަރުތައް މާބޮޑަށްވެސް ތަފާތެވެ. އެކަމުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުން މާ ބޮޑީ ކަންނޭނގެއެވެ. ކުޑަދޮޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ބޮސްދީފައި މުތީތަކެއްފަދައިން ފައިބައިގެންދާ ފެންތިކިތަކަށް ގެއްލިފައިހުރި އިޝްރާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކުޑަކުޑަ އިލްފް އައިސް ފަހަތުން އޭނާ ފައިގައި ބައްދާލުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެވަގުތު އޭނާއަށް އެއީ ކާކުކަން އެނގުމުން މޭ ހަމައަކަށް އަޅުވާލާ  އިލްފް އުރާލަމުން އޭނާއާ ވާހަކަދެއްކިއެވެ. “ދޮންތިގެ ބޭބީ ހާދަ އަވަހަކަށް ތެދުވެގެން އުޅޭ ދުވަހެއް؟ ކިހިނެއްވީ ދޫނީ؟ ދޮންތި މަތިން މާބޮޑަށް މިސްވީ ދޯ!” އިލްފްގެ ބޮޑުބޮޑު ދެ ކޮލުގައި ހިފާލަމުން އިޝްރާ ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ހަޤީޤަތަކީ އިލްފް ފެންނަ ކޮންމެ ވަގުތަކު އޭނާގެ ހިތް އުފަލުން ފުރިގެންދާކަމެވެ. އިލްފްއަށް އޭނާ ދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނޭނގުނަސް އިލްފް ގޮވައިގެން އަބަދުވެސް އުޅެން ބޭނުންވާކަމެވެ. މިއާއެކު އިލްފްވެސް އެހެންމީހުނަށްވުރެ އިޝްރާ އާއި ދޯޅެވެ. އިޝްރާއާއެކު ކިތަންމެ ގިނަވަގުތު ހުއްޓަސް އިލްފް ފޫހިކކަމެއްނެތި އުޅެފާނެއެވެ. “ބޭބީސް މިސްވާނީ މަންމައާއި ބައްޕައާއޭ! ދޮންތިއެއްނޫނޭ ދޯ ދޫނީ!” ފަހަތުންއައިސް އިޝަރާ އާއި ހަމަކޮށް ހުއްޓިލައި ވާހަކަދެއްކީ އިޝްރާގެ ދޮންތަ އިޝްޔާާގެ ފިރިމީހާއެއެވެ. އިޒާން މި ޢަމަލުން އިޝްރަގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ވަގުތުން ބަދަލުވިއެވެ. “ދެން ބައްޕައަކަށްވުމުގެ ނަސީބު ލިބުނަކަސް އަދި ތިހެން ބުނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް އިނގޭ! މިހާރުވެސް އިލްކޮ މާ ދޯޅޭ އިޝްއާ!” ބޭނުންވި ގޮތަށް އެހެން ބުނެލެވުމުން އޭނާ ނިކަން ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. “ތިއެއްނޫނޭ! ކޮންއިރަކުންތަ އިޝްގެ ރިޒަލްޓްތައް ލިބެނީ؟ އިޝް ބުނީމެއްނު މި ހަފްތާ ލިބޭނެޔޭ!” “ޔެސް ދިސް ވީކް ތާރސްޑޭގަ! ޓޫ ވީކްސް ފަހުން އޮންނާނެ އެޗީވާރސް އެވޯރޑިންގް ސެެރެމޮނީ. އޭޕްރީލް...

7

ބުނެދެންހޭ… 5

އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައިގެން އައީ އުދަރެހުގައި އެކިކުލަތައްފަވަމުންނެވެ. ހަމައެގޮތަށް އެކިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެކިރަހަ ގެންނަމުންނެވެ. އެރި އިރާއެކު ފަތުއަޑުކިޔާފައި މުޅިރަށުގައި ދެކެވެމުންދިޔައީ ރޭގެ ބާބަކިއުގައި އުޅުންދެކުއްޖަކު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް 12ޖަހާކަން ހާއިރު އަތުލައިގަނެވެނު...

0

ހަޔާތުގެ މަގު

އިރު ފައިބަމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. މީސްތަކުންގެ ހަލަބޮލިކަން ކެނޑި ހަވާސް ބިން މައިތިރިކުރުވައިފި އެވެ. ހަނދުގެ އަލި ދުނިޔެމައްޗަށް ބާރުގެނުވާ ގަސްތަކާއި ރުއްތަކުން ސަރަހައްދު ފަނޑުކުރުވައިފި އެވެ. މިއިން ކަމެއް އިހުސާސް ކުރެވިފައި...

0

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………..! (ޓްރެއިލަރ)

އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް. މިއީ އަޅުގަނޑު އޮންލައިންކޮށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ބައި މާދަމާގެ  މެންދުރުފަހު ތިޔަ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ވާަހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ. މައީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބައްޓަންކޮށް ލިޔާ ވާހަކައަކަށް ވާތީވެ މިވާހަކައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސްކަމަކީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުވައިގެން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ އެއީ އިއްތިފާޤެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަމެވެ. ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތަކަށް އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް އުފަލާއެކު މަރްޙަބާ ކިޔާނެކަމަށްވެސް މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. -އިޝާ-  

1

އޭނާ…… ޓްރެއިލާ

“އަހަންނާ އޭނަޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާވީ ޓްރީވިއަރ ކްރެކް ކިޔާ ގޭމަކުން… އޭރު އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރު… އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ގޭމް އިން އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާ...

ލޯބި
1

ލޯބި

ޖަނާ އަކީ ރީތި ސިފައެއްގައިި ހުރި ނުބާ ކުއްޖެކެވެ.މި ވާހަކަަގައި އުޅޭނީ ޖަނާ,ރަނާ,މާހިދާ,ޖައުފަރު,ޝާހިދާ,ހާލިޤްއެވެ.މިވާހަކަ އެއްވެސް މީހަކު އުޅޭގޮތަކައް ލިޔެފައެއްނުވާނެ!މީ ހިޔާލީ ވާހަކެއް މީ ޓުރެއިލާ 1 ބައި ދެވަނަ ޕާޓް އައް އިންތިޒާރު...

2

ނަބީބޭކަލެއް ޤަތުލުކުރި، ޤައުމަށް ދެއްވި އަޛާބުގެ ވާހަކަ

އަރަހުށި މާތް الله سبحانه وتعالى، ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވިއެވެ. އެކަލާނގެ އަށް އަޅުކަންކުރަން ގޮވައިލެއްވުމަށެވެ. މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކުވައި އެބައިމީހުން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށެވެ. ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލެވެރިކަން ޤާއިމުކުރެއްވުމަށާއި، ނަހަމައިގައި...

2

ވިސްނިއްޖެއެވެ.

އާޅެން ވިސްނިއްޖެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހަވީރަށް ފޮޅުނު މާތަކެއްހެން އުޅެވޭންއޮތެވެ. ކޮންމެއިރަކު ހުރަހެއްނެތި ބައްދަލުކުރެވޭން އޮތެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކުބީހި އުޅުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިވެއެވެ. މާދުރުތަނެއް ޚިޔާރުކުރީ ގުޅުން ބާއްވަން ނޭދޭތީއެވެ. ބުނެވެސްނުލައި...

29

ހަދިޔާ (ސައްބީސްވަނަ ބައި)

“ހެލޯ ޝަހާނީ! މަށަށް އަޑު އެބައިވޭ އެއްކަލަ ކުއްޖާ މިރްޒާންގެ ގެއަށް ގޮސްގެން އުޅޭ ވާހަކަ. ކޮންމެވެސް ފިޔަވަޅެއް އަވަހަށް އަޅާ. އެހެންނޫނީ ކަންތައް ގޯސްވެދާނެ!” އެކޮޅުން އޭނަގެ މަންމަގެ ވާހަކަ މުޚާތަބުވީ...

78

އެހެނަސް…(20)

މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއްޖެހިއިރުވެސް މަލާކް ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނި ފެންނާނެހެން ކާރުޕާކުކޮށްގެން އަލޫކް އިނެވެ. މަލާކް ބެލްކަންޏަށް ނުކުމެދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. ސިކުންތަކަށް ފަހު މިނެޓެއް، މިނެޓަކަށް ފަހު ގަޑިއިރެއް ވަމުންގޮސް ފަތިސްވުމާއެކު އަލޫކް...

9

އެހެނަސް…(19)

ކުއްލިއަކަށް އަލޫކްގެ ކާރު ލޯގަނޑުގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހާލި އަޑަށް އޭނާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. މަޑުމަޑުން ކާރުގެ ލޯގަނޑު ތިރިކޮށްލިއެވެ. “ގޮސްދެވިދާނެތަ ގެއަށް ލައިދޭން؟ ދެންމެ ބަލާލިއިރު ސައިކަލުގަ ޕެޓްރޯލްނެތިގެން..” “ތީދެން އަހާކަހަލަ...

0

އެހާރާ އި މިހާރު

އާދެ ! މިއީ ދިވެހިން .. ދިވެހިންނަކީ ދިވެހިން ގެ ގޮތް ތަކެއް އަދި ދިވެހިން ގެ  އަމިއްލަ ސަގާފަތް ތަކެއް ބޭނުން ކުރާ ބައެކެވެ .  ދިވެހިންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވާ ބައެކެވެ .  ފަތުރުވެރި އެއްނަމަ އޭނައަށް އިހުތިރާމް ކޮށް އެ ފަތުރުވެރި އެއް ހިތް ހަމަ ޖައްސައިދިނުމުގައި އުޅެމުން ދެއެވެ . ނުދަންނަ މީހަކަށް ނަމަ ވެސް އެމީހަކަށް އެހީތެރި ކަން ދެމުން ދެއެވެ . އެއް ހަށިގަނޑެއް ގެ ވެރި ބައެކެވެ .  ކުދި ޖަޒީރާ ރަށް ތަކަކަށް ބެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެމީޙުން ގެ އެކުވެރިކަން އިންތިހާ އަށް އޮވެއެވެ . ގޭ ކާރި މީހަކު މަރު ވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ހިތާމާގައި ބައިވެރި ވެއެވެ . ހީވަމުން ދާނީ އެ މަރު ވެގެން ދިޔައީ އެގެއިން މީހަކެއެވެ . އަދި ދޯނި އެހެލާއިރު ގަޔާއި ބާލާ ގަޑީގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން  އެކަމުގައި ބައިވެރި ވެދެއެވެ . އަދި ގެޔެއްގައި ތެލީގައި ފުލުގައި އެއްޗެއް ކާތާލާގަޑީގައި އެ އަޑު އިވޭމީހަކު އެ ގެޔެކަން ލިބެން އޮތް އެއްޗެއް ހިފައިގެން އާދެއެވެ . އެއް ސަޖިދަ އެއް ޖަހަމުން އައި އަދި އެ ގޮތަކަށް އުޅެމުން އާދެއެވެ . ނަމާދު ނުކޮށް ފި ނަމަ އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ  ހަފްތާ އެއް ގެ ހުކުރު ދުވަހު މޫދު ނޭރެވޭ ގޮތް ހަދައެވެ . ކުޑަ ކުއްޖެ ވެސް އަދި ބޮޑު މީހަކަސް . އެ ކަންތައް ކުރަމުން އާދެއެވެ . މީގެ 1100 އަހަރު ކުރިން ވަނީ މި ކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލް ކޮށް ފައެވެ ނަމަވެސް ޒަމާންތައް ބަދަލު ވެގެން ހިގައްޖެއެވެ...

32

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 18

ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުން މިންހާ ހުރީ ވިސްނަންވީ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ބާރު މިނެއްގައި ހިތް ތެޅެމުން ދިޔައިރު އެހިތް އެދެނީ އަދިވެސް ކުރިއަށް ހިނގުމަށެެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ހިތް ބުނަނީ އެތަނާ...

2

އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީން

އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީނުއްޘާނީ ނުވަތަ އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީން (ދެވަނަ) އަކީ، 1886 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1888 އަހަރާއި ހަމައަށް ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން (ދެވަނަ)، ނުވަތަ ކުޑަ...