1

އެ ހަނދާން އާވޭ 1

އުޑުމަތިން އިރުއޮއްސުމުގެ ކުލަވަރުތަށް ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. ރަސްފަންނަށްް  ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން އައި މީހުންމަދުވާން     ފެށިއެވެ. މިހާރު ރަސްފަންނުގައި އިން ޖޯލިފަތީގައި އިން  އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިފައި ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ހިތް ހަމްދަރުދީއިން   ފުރޭނެކަން ޔަޤީނެވެ.ޝަބްނަމް ތިކިތަކެއް ފަދައިން އެ ކުއްޖާގެ  ކަރުނަތަށް ކޯތާފަތުގައި ބީހެމުން ދިޔައެވެ.ރަނާގެ ނަޒަރު     ހުއްޓިފައިވަނީ އެ ތަނު.ން ދިޔަ ދެ އަންހެން ކުދިންނަށެވެ.މި މަންޒަރު ފެނުމުން މާޒީގެ ސޮފްހާއެއް ކުރިމަތީ ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ 1 އަހަރު ކުރި…………… ރަނާ އާއި އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ތުވާ ރަސްފަންނަށް  ހިނގާލަން ދިޔައެވެ.އައިސް ކްރީމް އެއް ގަނެލައިގެން  އެތާ    އިން ޖޯލިފަތީގައި އިށީންނަން ދިޔައެވެ.ތުވާ އަށް ފޯނުކޯލެއް އައިސް ގެން އޭނާ ހުރީ ޕޭމަންޓުމަތީގައެވެ. ދެންފެނުނީ ރަނާ   ދުވަހަކުވެސް ބަލަން ބޭނުންނުވާ މަންޒަރެކެވެ.ގޭންގެއްގެ ބަޔަކު އައިސް ތުވާ ބޮލުގައި ދަނޑި ބުރިއަކުން ބޮލުގައި ޖެހިއެވެ. އެތާ ތިބި އާންމު ބަޔެއް އޭނާ އައިޖީމްމެޗް ހޮސްޕިޓަލައް ގެންދިޔައެވެ. ރަނާ އަށް މާޒީގެ ސޮފްހާތަކުން ނިކުމެވުނީ މަންމަ އޭނާގެ  ފޯނަށް  މެސެޖް ކުރީމައެވެ.އަވަހަށް މަގު ހުރަސްކޮށްފައި ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ގޭ ދޮރުހުޅުވާލުމުން މަންމަ ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ.”ދަރިފުޅާ ކިީއްވެތަ މާ ލަހުން އަންނަނި މިހާރު އެއޮއްގެން ދިހައެއް ޖަހަނީ  އަވަހަށް ދޭ ކާން”ރަނާ ކައިގެން ސްކޫލުގައި ހަދަން ޖެހޭ ވޯރކްޝީޓުތަށް ހަދަން ފެށިއެވެ.މާ ބޮޑަށް ބޮޮލުގަ ރިއްސާތީި ނިދަން  އޮށޯތެވެ. ނިދަން އުޅެ އުޅެ ނުނިދުމުން ބެލްކަންޔަށް ދިޔައެވެ.ތުވާ މަތިން ހަނދާން ވުމުން އަނެއްކާ ރޮވެން ފެށުނެވެ.ތުވާ އަދިވެސް  ވީ   ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.މާ ބާރަށް ޖެހުމުގެ...

ބޯ ވެހޭ ވާރެޔާ….ޓްރެއިލަރ
3

ބޯ ވެހޭ ވާރެޔާ….ޓްރެއިލަރ

” ޔާން….ޕްލީސް…” އަލާނިޔާގެ ގައިމަތީގައި އޮތް ރަޔާންގެ މޭމަތީގައި އަޅާ ކުޑަކޮށް ކޮށްޕާލަމުން އަލާނިޔާ ވައިއަޑުން ބުނެލިއެވެ. ” ބޭބީ ދެން ޔާންވެސް މިބުނީ ހަމަ ޕްލީސްއޭ..އޯކޭ ވާނެޔޭ އެންމެ ރެއެއްނު…ކާކަށް އެނގޭނީ...

8

ހުޅުކޮޅު 30

“ނާއިޝް…” ކޮޓަރީގައި ފޯނާއި ކުޅެން އެނދުގައި އޮށޯވެ އޮތް ނާއިޝްއަށް ވައި އަޑަކުން އޭނާއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ގޮވާލި އަޑު އިވުނުހެން ހީވިއެވެ. އެއީ ހަމަ އެ އަޑެވެ. އޭނާ ސިއްސައިގެން ގޮސް...

20

ރާސްތާ 6

އިސްރާ ރޯންފެށުމާއެކު ދެންތިބި ތިން ކުދިން އެކި ވާހަކަ ދައްކާގެން އިސްރާ ހަމަޖެއްސޭތޯ އުޅުނެވެ. ނަސީބަކުން ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓް ތެރޭ އިސްރާ ހަމައަކަށް އެޅުނެވެ. “ތޭންކްސް ގާއިޒް ތީ ހަމަ އެންމެ...

9

ނުހައްގުލޯބި ( 5 )

ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެންދިޔައީ އެތަނަށް ވަތް މީހާ ފެނިފައެވެ. އަހަރެން ހާސްވެ, ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވާންފެށީ ބައްޕަމެން އަޝްފާން ފެނި ސުވާލެއް ކޮއްފާނެތީއެވެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ އަހަރެން ކިޔާނީ ކީކޭ ކަމެއް ހުދު...

23

އެ ވަޢުދު (8)

ދުންގަނޑު ފިލުމާއި އެކު އާދަންބެ ކޮތަޅުން ފަންވަތްތަކަކާއި ރޮދިކޮޅެއް ނެގުމަށްފަހު ތުންތަޅުވަމުން އެފަންވަތުން އިލޮށި ނެގުމަށްފަހު ގޮތްތަކެއް ހަދާނިމުން އިރު އިނީ 5 ފިޔަ ލީ ތަރި އެއް ހެނެވެ. އަދި އިރުކޮޅަކު...

15

ލޯބި ވީީމޭ ސިއްރު ސިއްރުން (8

ފާއިތުވެެގެން ދިޔައީ ދާނިޝްއާއި ވަސީމާގެ އިތުރުން ރީޝާއަށް ވެސް ހިތްދަތިކަން ގެނުވި ވަގުތު ތަކެކެވެ. އެންމެންގެ ހިތްތައް ރޮއްވާލާފައި ހަނާ ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ އެ ހިތްތަކަށް އެކަނިވެރިކަން ގެނުވާފައެވެ. ހަނާގެ ކަށުކަމާކެމި...

18

ދަޢުވަތު

މިއީވާ ތަނެކެވެ. މިތަންމިވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރުވަނީ ގެއްލި ނިމިގޮސްފައެވެ. މިތާގައި ވާދަވެރިކަންމެނުވީ ނުވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުރިއެރުމަށާއި، މަޝްހޫރު ކަމާއި، މީހުންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދުމަށާއި މުއްސަނދިކަމަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ވާދަކުރުމުގައި، އިންސާނިއްޔަތުވަންތަކަމާއި،...

57

ހުޅުކޮޅު 29

“މިޔޮށް އައީނު..” ސައިކަލު ޕާކު ކޮށްލުމަށްފަހު ކަފި ހުރަސް މަތިން ހިނގާފައި އެމީހުން ތިބި ދިމާލަށް އަންނަމުން ދިޔަ ޒަޔާން ފެނި ޔައީޝް ހިނިތުން ވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެންމެންގެ މޫނުވެސް އުޖާލާވެގެން...

8

ލޯބި އަހަރެންވާނަމޭ (15)

އަސްލަމް ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން އަރާ އޮށޯތީ ނިދަންށެވެ. މާ ގިނަ އިރު ތަކެއް ނުވެ އެސްފިޔަތައް ބަރުވެ ނިދީގެ ފޮނި މީރުކަމެގެ ތެރެއަށް ފީނައިގަތެވެ.   *****************   ޖެހިގެން އައި ދުވަހު...

16

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން

ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިންވެސް އިފޫ ފުރަތަމަ މަޢާފަށް އެދެން ވާހަކަ ގެނެސްދިނުން ލަސްވީތީ… އިފޫ މިއުޅެނީ ވަރަށް ބަލިކޮށް… އެހެންވެ ވާހަކަ ގެނެސްދިނުން ލަސްވަނީ… އެކަމަކުވެސް ވާހަކަ ލިޔެވޭވަރު ވިހާ އަވަހަށް އިންޝާ...

11

ކިރަން

ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން މަގުތައްވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން އެއިވޭ ބަރުގޮނުގެ އަޑުން ކަންފަތް ފަޅައިގެންދާވަރުވެއެވެ. އަހަރެންގެ އަވަސް ހިނގުން މަޑުޖެހިލީ މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައިވާ މާބަގީޗާ ލޮލުގައި އަޅައިގަތުމުންނެވެ. ހިތަށް ފިނިކަމެއް ހޯދުމަށް އެދެވުނުވަރުން...

49

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (44)

ރާސިލް މެން ނިމިގެން ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި ޒީޝާ ދާނިޝް އާއި ރާސިލް އާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ދާން… ރާސިލް…” ކާރުގެ ތެރެއަށްވެރިވެފައި އޮތް ހަމަހިމޭންކަން ފޫ ދުއްވާލަމުން ޒީޝާ ގޮވާލިއެވެ. ދެމީހުންވެސް...

19

ދީނާ -2

މަގުމަށްޗަށް ނުކުމެ ފަޔަށް ލެވުނު ބާރެއްލާފައި ދުއްވައިގަތީމެވެ. ވަރަށް ފަހުން މާލޭގައި އެފެއްދުނު ބީޗެއް ކަމަށްވާ ރަސްފަންނާ ހަމައަށް ދެވުމުން ވަރުބަލިވެގެން ވެލިގަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ހުއްޓާނުލާ ފައިބަ ފައިބާ...

73

ހުޅުކޮޅު 28

ވަރުބަލި ކަމާއެކު ގޮސް ގެއަށް ވަތް ޔައީޝްއަށް ހުރިތާ ހުއްޓިލެވުނީ ގޭތެރެއިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ.  މީހަކު ގެއަށް ގެންނަންޏާ އާންމުކޮށް ޒިވާ އޭނާ ގާތު އަބަދުވެސް ބުނާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހެނދުނު އޭނާ...