4

އައިނާ 12 (ބާރަވަނަބައި)

އިސާހިތަކު ލޮލުން ކަރުނަ ނިރާލީ އެދުވަސްތަށް ހަނދާން ވުމުންނެވެ. ހުރިހާ އިހްސާސެއް އެއްވެ ރުޅި އިސްކުރަން ނެގީ މަދު މިނިޓު ކޮޅެކެވެ. *** “އޭތް!! އަޝޫ ހިނގާ ބަލަ އަހަރެން ގެއަށް ލައިދޭން.....

2

ހިތުގެ ރާނީ… (2)

އަލްވިން ފާހަނައިން ނުކުތްއިރު ކޮޓަރީގައި އެކަކުވެސްނެތެވެ. ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި އަވަހަށް ތައްޔާރުވެލިއެވެ. “އަލްވިން؟؟؟” ނަވާލްގެ އަޑު ބޭރުންއައެވެ. ” އާނ، ކީކޭ؟” އަލްވިން، އަތުގެ އިނގިލި ތަކުން އޭނާގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑުގައި...

20

ވަޢުދު (އެކާވީސްވަނަ ބައި)

ސްކޫލްގެ ކައިރީގައި ކާރު ޕާކްކުރުމަށްފަހު ނިޝާން ކާރުން ފޭބިއިރު ވެސް ބައެއް ބެލެނިވެރިން ފުޓުބޯޅައިގައި ބައިވެރިވާ ކުދިން ގޮވައިގެން ސްކޫލުން ދަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ނިޝާން އެމީހުންނަށް ބަލަމުން ބަލަމުން...

6

ވާހަކަ އެލާޓް

ބިރުވެރި ވާހަކައެއް ލިޔެދިނުމަށް ގިނަ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް “ރިކުއެސްޓް” ލިބެމުން އަންނާތީ، ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބިރުވެރި ވާހަކައެއް ލިޔަމުންދާކަން ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީމެވެ. އަދި މި ވާހަކަ އިންޝާ...

27

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… 3

އަހަރެން ކުރި ބެލުމެއްނެތި ބާރަށް ދުވަނިކޮށް ކުރިމތީގަ ހުރި މީހާގެ މޭމަތީގައި ޖެހި ބިންމައްޗަށް     ވެއްޓުނެވެ…. އަހަރެންގެ ފައި މަށައިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ހިއްވަރު ކޮއްލާފައި ކޮޅަށް ތެދުވީމެވެ. “ބައްޕާ…. ނުވެސް ބުނެ...

4

ރަސްތާ2 ހަތްވަނަބައި

ފޯނު ކަންފަތުން ނައްޓާލާފައި ނާފިއު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. ނަވާރް ހުރިތަން އެނގުމާއެކު އޭނާގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އެމީހުން ގާތަށް އެނބުރި އައުމަށްވުރެ ނަވާރްއަށް ރަނގަޅުވާނީ ދީނާމެންގޭ ހުރުކަން ނާފިއުއަަށް އެނގެއެވެ....

240

ލޯބި ނުވެވުނުނަމަ -1-

އިރުގެ ރަން ދޯތި ތަކުން މުޅި ދުނިޔެ އަލި ކޮށްލާފިއެވެ. ހުދު ކުލައިގާ ހުރި ވިލާތަށް އޮރެންޖު ކުލައަށް ބަދަލު ކޮަށްލާފިއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ދޭހަވަނީ މާތް ރަސްކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމެވެ....

3

އައިނާ 11 (އެގާރަވަނަބައި)

“އައިނާ ގެއަށް ވަތް ގޮތަށް އިސްރާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. “އައިނާ؟؟” އިސްރާ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން އައިނާ އަށް ބަލާލީ އައިނާ  އަވަހަށް މިއަދު ސްކޫލުން އައުމުންނެވެ. *** “މަންމާ ވަރަށް ބަނޑުހައި!!” އިސްރާ...

18

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 80

“އަހަރެން ފަހަރެއްގައިވެސް ހިޔެއްނުކުރަން އައްމާރު ތިހާ ނުބައިވެދާނޭކަމަކަށް…. ކަލޭތީ އިންސާނެެއްތަ؟ އަހަރެން މިއަދު ލަދުގަނޭ ތިފަދަ މީހެއްދެކެ އަހަންނަށް ލޯބިވެވުނީތީ… ތިހާ ނުބައި މީހަކު އަހަރެންގެ ދަރީންގެ ބައްޕައަކަށްވީތީ… ތިހުރީ އަހަރެންގެ މުޅި...

އަހަރެން
3

އަހަރެން

އާސްމާނުގެ މެހެފިލްގައިވާ ތަރިތަކުގެ ނަލަކަން، ހަނދުގެ އަލިކަމުން ފުރިހަމަކޮށްދެއެވެ. އޭގެ ދިހުމުން އަހަރެންގެ ކޮލުގައި ބީހެމުންގެންދާ ކަރުނަތައް ބަބުޅާލައެވެ. ހިނދިވަޅުގެ ތެރޭގައި ލޭރަހަ ލައްވާލާފައިވާ ތާށިކަމާއެކު އަހަރެން ހާވިޔާވަމުން ދިޔައީ ކޮންކަހަލަ ދުވެއްޔެއްގައި...

19

ލޯބިވާނަމޭ އަބަދުވެސް ( ޓްރެއިލަރ )

ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ދޮންތަ ދިޔައީ ހިނގާލާށެވެ. މަގުތަކުން ހިނގާފައި ދާއިރު ގިނަ މީހުން ލޯތައް އަމާޒު ވެފައިވަނީ އަހަންނާ ދިމާލަށެވެ. އަހަރެން ބައެއް ފަހަރު މީހުން ބަލާވަރުން ވަރަށް ރުޅި...

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 1
10

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 1

ލޮތްބަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ އެކަކު އަނެކަކަށްޓަކައި ނިމިދިއުމެވެ. ތިމާ ލޯބިވާ މީހާގެ އުފަލައްޓައްޓަކައި ތިމާގެ ލޯބި ޤުރުބާން ކުރުމެވެ. އަދި މި ނޫންވެސް ލޯބޭގެ އެތަކެއް މާނަތަކެއް ވެއެވެ…… އޭގެތެރެއިން އަހަންނަކީ ލޯބީގައި ކެހިވެރިކަން ލިބިފަިވާ މީހަކީމެވެ… އެއާއެކު ޝަހުދާންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރިގެން ދިޔަ އެވެ. ****************************** މުޅި ކެބިންގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެކެވެ.ހަމަ އެކަނި އިވިގެނ ދަނީ މަދު ގިސްލުމެއްގެ އަޑެވެ…… ގައިގަ ހުރި ހުރިހާ ވާގިއެއް ގޮނޑިއަށް ދޫކޮއްގެން ހުރި ޝަހުދާން ހިތާމައިގެތަސްވީރެއް ފަދަ އެވެ. އެ ދޮން މޫނު ވަނީ ރުއިމުގެ ސަބަބުން މިލާ މޯޅި ވެފަ އެވެ. އެ ރީތި ދެލޯ ވަނީ  ރުއިމުގެ ސަބަބުން ރަތް ވެފަ އެވެ. ހިތް ފުރެންދެން ރޯލުމަށް ފަހު ވޮޝްރޫމަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެ ލައިގެން ނުކުމެ ކުރަން ހަމަޖެހިފަިވާ މަސައްކަތް ކުރަން ފެއްޓިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ކެބިންގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިޖެހި އެވެ. އެއާއެކު ޝަހުދާން ކަމްއިން އޭ ބުނެލުމުން...

-ފިލްމު ތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ތަފާތު-
17

-ފިލްމު ތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ތަފާތު-

އެއްމެ މަޤުބޫލު ފަސް ސަތޭކަ ފިލްމަށް ބަލާލާއިރު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ވާހަކަ ދަށްކާފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ދެޖިންސު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ތަފާތެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަގުތަށް ވެސް...

14

ވަޢުދު (ވިހިވަނަ ބައި)

އަޔާޒާއި މަލާކް ރަޝިޔާއަށް ފުރަން އޮތީ ޖެހިގެން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށްވުމުން އޭގެ ކުރިން އައި ހުކުރު ދުވަހު ދެމީހުން ވެސް ހޭލަމޭލައަށް އުޅެމުން ދިޔައީ ދަތުރަށްޓަކައި ހުރިހާ އެއްޗެހި ހަމަ...