17

ކުށަކާނުލައި- 17ވަނަބައި

ދޮރު ހުޅުވައިލިއިރު ފެނުން މަންޒަރުން އަލަންއަށް ހުރިތަނަށް ގަނޑުވެފައި ހުރެވުނީއެވެ. “އޭތް….” އަޑުގެ ނެތްތަނަށް އަލަން ހަޅޭއްލަވައިގަތްއިރު މުޅިމީހާ ރުޅިއައިސްގެން ތުރުތުރު އަޅައެވެ. ފަހަތުން އިވުނު އަލަންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް ސިހިފައި އިދާންއާއި...

11

އިންތިޒާރު 18

ގަބުވެފައި އާލާއަށް ހުރެވުނީ ރޯން ކީއްކުރަން ގުޑިލަންވެސް ނޭނގިފައެވެ. ސަމީރާ އެ ގޮތަށް އެ ކަންތައް ކުރަނީ އޭނަގެ ކޮންކުށެއް އޮވެގެންބާއޭ އާލާގެ ހިތައް އަރަމުންދިޔައެވެ. ވިޝާލް ނޫން އިތުރު މީހަކާއިއެކު އުޅެން...

11

ރާސްތާ 40

އިސްރާއާއި އަހުސަމް ތިރިއަށް ފޭބިއިރު އާލާ އުޅުނީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށެވެ. އިސްރާ އަވަސްވެގަތީ އާލާއަށް އެހީވެދޭން ދާށެވެ. “އަނހާ ދަރިފުޅިމެން ހޭލީތަ؟ މަންމަ މިއުޅެނީ އިސްރާމެން އަނަންވާއިރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ތައްޔާރު...

3

އުންމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ 03

ކާވެނިފުޅު ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم، أمّ المؤمنين السّيّدة عائشة رضى اللّـه عنــها، އާއި ކާވެނިފުޅު ބައްލަވައިގެންނެވުމުންގެ ކުރިން އިތުރު އެކަލޭގެފާނަށް ހުވަފެންފުޅުގައި، ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން އެކަމަނާގެ ސޫރަފުޅު...

11

ހިތް އެދުނަސް… (5)

“ޒައިން” ހިޔާލް ތަކުން ނުކުތް އީނާލް ގެ ދުލުން ބޭރުވި ލަފްޒާއެކު އޭނާ އަށް ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލެވުނެވެ. ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރުމަށްފަހު އިނާލް ވިސްނާލިއެވެ. އޭނާ އެ ނަންބަރަށް...

21

ދުޢާ 17

އާދައިގެ ވަރަކަށް ހިނގާލައިފައި ދިޔަ ދާނިޔަލް ގޮސް ހުއްޓިލީ އޭނާގެ ގޭ ކުރިމަތީގައެވެ. އާލިމާއާއި އެކު ހޭދަވި އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅުތަށް އެތަނެއްގައި ފަސްއެޅި ފޮރުވިފައިވި ގޭ ކުރިމަތީގައެވެ. ތުއްތު އިރުއްސުރެ އުޅެ ބޮޑުވި...

22

ދުޢާ 16

ވައިބަރ އިން އާލާ އޮންލައިންގައި އިނުމުން އަރީފް ލަސްތަކެއް ނުކޮށް އަލާގެ ނަންބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. އަދި ހަލޯއޭ ބުނެލިއެވެ. “ކިހިނެތް ވި ދަރިފުޅާ؟” އަރީފް ނުހަނު އޯގާތެރިކަމާއެކު އަދި ވަރަށް ލޯބިން އަހާލިއެވެ....

59

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (ފަހުބައިި)

“ބައްޕާ. ފަހަރެއްގަވެސް އަޅުގަނޑު އެކަން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. އެކަން ހަނދާން ނައްތާލީ މިހިރަ ރަހުމުކުޑަ އަންހެނާ. އަޅުގަނޑު އަތުގަ ހެކި ނެތްނަމަ އަޅުގަނޑުވެސް އެކަން ގަބޫލު ނުކުރީމުސް. އެކަމަކު..” ދެން އަރްޒަން ބުނެލި...

18

ކައިރީގައި އެހެނަސް ދުރުގައި 3

އެނދުކައިރީގައި ހުއްޓުމަށްފަހު އާޔަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޔާނީއަށް ބަލާލިއެވެ. ޔާނީއާއި ދިމާއަށް ތިރިވެލުމަށްފަހު ޔާނީގެ ނިތްކުރީގައި ބޮސްދިނެވެ. އެވަގުތު އާޔަންގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި ގޮސް ޖެހުނީ ޔާނީގެ މޫނުގައެވެ. ” ބައްޕަގެ...

22

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 11

އަލްޔާން މާދަމާ މާލެ އަންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން އަދި ވަކި ކަމެއް ނުކޮށް މަޑުކުރުމަށް ބުނަމުން ޒިން ދިޔައީ މައިރީން ގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ތަޅު ނުލާ ހުރި ދޮރު މަޑުމަޑުން ހުޅުވާލުމާއެކު ޒިން...

7

ދުވަހަކުވެސް މާފެއް ނެތް – 1

ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން ފެނާއި ކުލަޖެހުމުގައި ހޭލަމޭލައަށް ދުވެ ނަގަނީއެވެ.  މަގުމަތީގެ ވެލިގަނޑު އޮތީ އެކި ކުލަތަކުން ޖަރީވެފައެވެ. ދުވަހަކީ 1994 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހެވެ. އީދު ނަމާދުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު...

22

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 06

އައިރާ ރޮމުން ދިން ހަބަރަކުން ޔާނާއަށް ތެޅިގަނެވުނެވެ. ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކުށް ގޮސް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އިރުކޮޅަކުން ނިކުތީ ނިދަންލައިގެއި ހުރި އެއްޗެހި ބަދަލުކޮއްގެންނެވެ. ދެމީހުން އެކީގައި ނިކުމެ ބެލީ ޓެކްސީއެއް...

105

ވީމޭ މަ ކައިރީގާ (8)

“ދެޓް… 8 ނިންމާފައައީ ރާއްޖެ.. ބައްޕަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ އަހަރެން ގެންނަން.. ބުނީ ސެޓްފިކެޓް ރަނގަޅު ވާނެއެއް ނޫންހޭ އިންޑިއާއަށްވުރެ..” ދުރަށް އެނބުރުން އައްރާދު މޫނުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ރިހުމެއްވިކަން ރުހާނީއަށް ފާހަގަ...

6

މަންމަ

  ތިފުރާނައިގެ ސަބަބުން، މި ފުރާނަ އައިކަމަށްވީ މިތުރާ ތިއީ ޙަޤީޤީ، ލޮބުވެތި މުރާލި މަންމާ އެދެމޭ ގާތުގައިވުން، އެކުގާ އެ ޖަންނަތު އެހެނާސް އެތަން ލިބުންވީ، ފައިތިލަ ދަށުގަ މަންމާ

11

ރާސްތާ 39

މާއިޒްގެ އިތުރުން އާރާޝްވެސް ފުރައިގެން ދިޔުމުން ގޭތެރެ ފަޅުވިއެވެ. އެކަނިވެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް އިހްސާސް ކުރެވުނީ މާނީއަށެވެ. ނައުޝާދްގެ ކުއްލި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޝަހުދާއަށް ސިހުން ގެނުވިއެވެ. ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި އިސްރާ...