2

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 34

ޔޫހާން އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅެފައިވެސް ހުއްޓުނީ މޭޒު މަތީގައި އޮތް އޭނަގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ. ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް ބަލައިލިއިރު ގުޅަމުން ދަނީ ނައުރީންއެވެ. ” ޔޫން… ވަރަށް އިންޕޯޓެންޓް ވާހަކައެއް ބުނަން...

12

ދުޢާ

ހުދުކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ފަޓުލޫނާއެކު ބެގީކުރުމަށްފަހު ކަޅުކުލައިގެ ދަބަހެއް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޕޭވްމަންޓަ މަތިން ހިނގާލައިފައި ދިޔައެވެ. ގަމީހުގެ އަތުކުރީ ގޮށް އަޅުވާލައިފައި ވާއިރު...

9

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 8

އެއަރޕޯޓުން ނިކުތް ގޮތަށް ފާލަން ކައިރީ މަޑުކޮއްލުމުން އެ ލޯންޗުގައި ހުރި މީހާ އައިސް ފޮށިތަށް އެރުވުމުން އަންހެންމީހާ ލޯންޗަށް އަރާ ހަމަޖެހިލިއެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ހެންނެވެ. ލޯންޗަށް އެރުމާއެކު...

6

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ

ނިދާފައި އޮތް އީން އަށް ހޭލެވުނީ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަލްކާ ގެ އަޑަށެވެ. “އޭތް.. އީން ހޭލަބަލަ.. އެއޮތް ކޮލެޖް އަށް ދާން ގަޑިޖެހެނީ..” ފުންމައިގެން ތެދުވެ އީން ގަޑިބަލާލިއެވެ. ގަޑިޖެހެން...

11 ޖެނުއަރީ
2

11 ޖެނުއަރީ

ދުވަަހަކީ ބޮޑު ބަންދަށް ފަހު ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުނު ދުވަހެވެ. ސުކޫލް ހުޅުވޭ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުން އެދުވަހު ކިޔެވުމެއް ނޯވެއެވެ. ފޮތްތަށް ބަލާ ހަމަކުރުމަށް ފަހު ގެޔަށް ފޮނުވާލަނީއެވެ. ސުކޫލު ކިޔެވުން ފެށޭ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 6.45 ގައެވެ. ސުކޫލުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުން އަހަރެންވެސް ސުކޫލަށް ދިޔައީ ވަރަށް ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ވަރަށް އުފަލުން ހުރެއެވެ. އެކުވެރި މަޖާ ރައްްްްޓެހިންނާ ދިމާވެ މަޖާކޮއްލެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އުންމީދާ އެކުގައެވެ. އެދުވަހުގެ ގޮތުން އެވަގުތު އެންމެންގެ މޫނު މަތިން ވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ކުލަވަރެވެ. ކަމެއް ވާން ނުވަތަ ވެފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ހަބަރެއް އަދި ނިޝާނެއް ވެސް އެވަގުތަކު ރަށުތެރަކުން ނުފެނެއެވެ. ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ އުފާވެރިކަން އެންމެންގެ ހިތާއި ކުޅެމުންދިޔައީ އިތުރު ކަމަކާއިމެދު ވިސްނާނެ ޖާގަޔަށް ތަންދެމަކުން ނޫނެވެ. ފޮތްތަށް ހަމަތޯ ޗެކުކުރުމަށް ފަހު އަހަރެމެން ގެޔަށް ފޮނުވާލީ ގާތްގަނޑަކަށް 7.30 ކަންހާއިރުއެވެ. ރަށުތެރޭގެ މަންޒަރު މުޅިން ބަދަލުވެފައި ވާކަހަލަ އިހުސާސެއް އަހަންނަށް ކުރެވެން ފެށީ އެހިސާބުންނެވެ. ސުކޫލަށް ދިޔަ ވަގުތު ހަމަހިމޭންކޮށް ފެނުނު މަގުތަށް މަތިން މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ދިމާ އިދިކޮޅު މަންޒަރެވެ. އެންމެން ހޭލަމޭލަ ވެ އެތަން މިތަނަށް ދުވާ މަންޒަރާއި ކަންމަތި ތަކުގައި ބައި ހަދާލާފައި ވަރަށް އޮލަ ވާހަކައެއްގައި މީހުންތިބި މަަންޒަރު ފެނިފައި ހިތައް ވެރިވެގެން ދިޔަައީ ބުނެދޭން ނޭންގޭ ކަަހަލަ ބިރުވެެރި އިހުސާސެކެވެ. ވީގޮތް ބަލައިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހިތުގައި އުފެދުނު ވަރުން ދުވެފައި ގެޔަށް ގޮސް ޔުނީފޯމް ބަދަލުކޮއްލައިގެން އަވަހަށް ގެއިން ނުކުމެއްޖައީމެވެ. ނުކުތް އިރު ކަމަކު ދާކަށްނެތެވެ. އިވުނު ހަބަރަކުން އަހަރެން އަނބުރައިގަނެގެން ނުވެއްޓުނީ ހަމަކިރިޔާއެވެ. އެންމެންހެން އެއް އަޑަކުން ކިޔަމުން ދިޔައީ ރަށުގެ އަތިރިމަތީ ފަރާތުން މަރާލާފާއި އޮތް ކުއްޖަކު ފެނުނު ވާހަކައެވެ. އޭރު އެއީ ކާކު ކުރި ކަމެއްކަން ސީދާ އިނގޭ މީހަކު ނެތުމުން އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޝައްކު ކުރަމުން ދިޔައީ ކައިރީގައި ޖެހިގެން އޮތް ރަށުގެ މީހަކު ކޮއްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އެކުއްޖާ އަތިރިމަތިން ފެނިފައި ވަނީ ރަށު މީހަކު ފަތިހު އަތިރިމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދަނޑިބުރި އަކުން ތަންތަން ހާވަމުން ދަނިކޮށެވެ. ދަނޑިބުރިން ވެލިގަނޑު ހާވަމުން ދަނިކޮށް އެއްޗެއްގައި އެޅުނުހެން ހީވެގެން ރަނގަޅަށް ބަލާލިއިރު އެއީ މަރާލުމަށްފަހު ކޮތަޅަކަށް ލާފައި އޮތް ކުޑަކުޑަ ފުރާނައެކެވެ. އެއީ މާތްﷲ އެކުޑަ ކުއްޖާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް މެދުވެރި ކުރެއްވި ގޮތްކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެއެވެ. އެކުއްޖާ އެވަގުތު އެތަނުން އެފަދަ ގޮތަކަށް ފެނުމުން އެއީ ރަށުން ބޭރުން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާ އެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ އެފަދަ ކަމެއް ރަށުގައި ދުވަހަކުވެސް މީގެ ކުރިން ހިނގާފައި ނެތުމުންކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމުގެ ހަގީގަތް ފަޅާއެރިއިރު ރަށުގެ އަގުވެސް ވަނީ ވެއްޔާ މޮޑެވި ނިމިފައެވެ. އެރަށަކާއި މެދު ރަށުގެ ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިވި އެ ރަށުގެ އަބުރާ އިއްޒަތާމެދު ވިސްނާލުމެއް ނެތި ތިމާގެ ބަނޑުގައި 9 މަސް ދުވަހު ގެންގުޅުމަށް ފަހު ވިހެއުމުގެ އެގަދަ ވޭން ތަހައްމަލް ކޮށް އަމިއްލަ ހަށިގަނޑާއި އެކުޑަ ކުޑަ ފުރާނަ ވަކިވި ވަގުތުމި ފަނާކުރަވަނިވި ދުނިޔޭން ވެސް އެކުއްޖާ ފުޅު ގެ ނަން ފޮހެލީ މައިވަންތަކަމުގެ ކުލުނެއްވެސް ހިތުގައި ނެތީމާ ކަން ޔަގީނެވެ.  އަހަރެން އެންމެ ދެރަވީ އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގަާ އިންސާނީ ދަރަޖައިން ބޭރުވެފައިވާ އެ ނުލަފާ ޖާހިލަކީ އަހަރެން ވާހަކަ ދައްކައި އުޅުނު ފުދޭވަރަކަށް އެކުވެރި އަވަށްޓެރިއަކަށް ވީތީއެވެ. ދުވަހަކުވެސް އޭނާ އެފަަދަ ނުަބައި ކަމެއް ކޮއްފާނެ ކަމަށް ހީކުރެވިފައި ވެސް ނެތުމުން ނެވެ. އެކުޑަ ކުޑަ ކުއްޖާ ގެ ކުށަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ހަގީގަތްތަށް ފަޅާ އަރަމުން ދިޔަވަރަކަށް އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ވީ ސިއްރުވެސް ފޮށިން ބޭރުވެ އެންމެންނަށް އެނގި ހާމަވެގެންދާކަށް މާގިނަ ވަގުތެއް ނުނެގިއެވެ. އެ އަންހެން މީހާއަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ރަށް މެދަށް ދަރިއެއް ވިހާފައިވާ އަންހެނެކެވެ. އެދަރިފުޅާއެކު އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އައީ އޭނާގެ މައިންބަފައިން ގެ ގޭގައެވެ. އެގޮތުގައި ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސްރަށުން ބޭރުން ކައިވެނި ކުރުމުގެ ނަމުގައި އޭނާޔަށް ވުރެ އުމުރުން އެތަށް ތަނެއް ހަގު ފިރިހެންކުއްޖަކު ގެނެސް ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ އޭނާގެ އެބޮޑު ސިއްރު ފަޅާއަރައިފާނެތީ އެކުއްޖާ އަށް ލާރިދީގެންނޭ ކީ އަޑުވެސް އެހީމެވެ. އަޑުތައް ފެތުރުނު ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާގެ އެކައިވެނި ކުރެވުނު އިރު އޭނާގެ ބަނޑަށް ވަނީ 3 މަސް ފުރިފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އުޅުނީ ބަނޑުގައި ފޮތި އޮޅައިގެން ވީދުވަހަށްވުރެ ބަނޑު ކުޑަކަމަށް ދައްކައިގެންނެވެ. އަދި ކައިވެނި ކުރި ގޮތަށް މަހެއް ތެރޭ އޭނާ ބަލިވެއިން ކަމުގެ ހަބަރުފެތުރީ އޭނާގެ ބަނޑުގައި ވާ ނަހަލާލު ދަރިއަށް ބައްޕައެއްގެ ނަން ހޯދާ ދެވުނު ކަމަށް ދެކިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެދުވަހު އެލަދުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންވެފައި ހުރިވަރުން އެމީހުންނަށް ވިސްނާ ނުލެވުނު ތަންކޮޅަކީ މާބަނޑު އިރުގެ ހަގީގީ މުއްދަތަކީ 9 މަސް ކަމާއި 6 މަހުން ވިހާއިރު ދުވަސްފުރާ ވިހޭ ކުއްޖެއް ނޯންނާނެ ކަމެވެ. ހިތާމަޔަކީ އެބޮޑު ފާފަކުރުމުގައި އެ ކުޑަކުއްޖާގެ މާމަ ވެސް ބައިވެރިވީ ކަމެވެ. އެކަން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވީ އެ އަންހެންމީހާ އާއި ނަމެއްގައި ހޯދި ފިރިމީހާއާއި އެ އަންހެން މީހާގެ މަންމައެވެ. ކުއްޖާ މަރާލި ދުވަހު އެމީހުންގެ ހަގީގީ ޕްލޭން އިންގޮތަށް ބަލާލަމާ ހެއްޔެވެ؟ އަސްލު އެމީހުންގެ ޕްލޭން އިނީ ކުއްޖާ މަރާލުމަށްފަހު ފިލައިގެން ދިޔުމަށެވެ. އެމީހުންގެ އެ މުޑުދާރު ނަޖިސް އަނިޔާވެރި ޑްރާމާގެ އެންމެ މުހިންމު ރޯލު އަދާކުރީ އަންހެން މީހާގެ މަންމަ އެވެ. ވަގުތުން ފޫޅުމަޔަކަށް ބަދަލުވެ މީހަކަށް އެނގިވެސް ނުލާ ފަތިހުގެ އެ ހިމޭން ވަގުތު އަމިއްލަ ދަރިއަށް އެފަދަ ފާފަ ކުރަން އެހީތެރިވެދޭނީ ކިހައި މާތް މަންމަ އަކަށް ވީތީހެއްޔެވެ؟ ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީއެވެ. ކުއްޖާ ވިއްސުމަށްފަހު އެމީހުންއުޅުނީ އެދަރިފުޅު ހޫނު ފެން އެއްޗަކަށްލާ ރޯފިލުވާ މަރާލަން ކަމުގައޭ ކީ އަޑުވެސް އަހަރެން އެހީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިރު ފެނުޖެހި ދުނިޔެ މައްޗަށް އަލިކަން ފައުޅުވުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަން ވެފައި ވުމުން އެކަންތައް ކުރާނެ ވަގުތު ނެތިގެން ކޮށި ކަތިވަޅިގަނޑަކުން އެދަރިފުޅުގެ ފޫޅު ބުރިކޮއްލައި ހާސްކޮއްލައި މަރާލީ ކަމުގައި މީހުން ކިޔާ އުޅުނެވެ. އަދި ދުނިޔެމައްޗަށް އަލިވިލުމުގެ ކުރިން އެކުއްޖާފުޅު ކޮތަޅަކަށް ލައިގެން އަތިރިމައްޗަށް ގެންގޮސް ވަޅުލާފައި އަވަހަށް ގެޔަށް އައިސް އެދުަވަހު ފުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރީއެވެ. އެގޮތުން ފޮށި ތަންމަތި ތައްޔާރުކޮށް ވިހޭކަން ނާންގަންވެގެން ބަނޑަށް ފޮތިލައްވާ ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރީތައް ވެލީ އެ ސިއްރު ފަޅާ އަރާފާނެ ކަމުގެ ކުޑަވެސް ބިރުހީވުމެއް ނެތީތީއެވެ. އަހަރެން އެންމެ ހައިރާން ވީ އެކަމުގެ ފަހަތުގައި އެ އަންހެންމީހާގެ މަންމަ ހުރީތީއެވެ. ސަބަބަކީ އަހަރެންގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި އެ މުސްކުުޅި އަންހެން މީހާ އެކަން ކުރީ އޭނާ ގެ ދަރިކަން ރަށުތެރޭގައި ކިޔަން ފެށުމުން އެގޭ ދޮރުމަތީގައި ހުރެ ރޮއި ރޮއިފައި ދެން ދުވަހަކުވެސް މަރާލި ކުޑަކުއްޖާގެ މަންމަ އެގެޔަށް ނުވައްދާނެ ކަމާއި އޭނާޔަށް ބެލެން ނެތްނަމަ ތިމަންނަމެން މީހަކާ ހަވާލު ކުރިނަމަވެސް ބެލީމުހޭ ކިޔާ އަންހެން މީހާޔަށް ވަރަށް އެއްޗިސްކިޔާ ހަދާ ރޮއިހަދާފައި ވާތީއެވެ. އެ އަންހެން މީހާގެ ޑްރާމާ ނޫނޭވާ މޮޅޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރީ ޕޮލިސް އިންވެސްޓިގޭޝަން އަށް ފަހު ކުއްޖާ މަރާލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނީ އެ އަންހެން މީހާކަން ފަޅާއެރި ހިސާބުންނެވެ. ފުރަަތަމަ އެކަން އެ އީ ރަށުން ބޭރުން ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ހީކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ އަންހެން މީހާގެ ގޭތެރެއިންނާ މަގުަމަތިން ބޭރުން ލޭތިކިތަކެއް ފެނުމުން ވީ ޝައްކުގައި ޗެކުކުރުމުން ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވީއެވެ. އެދުވަހަކީ ވަރަށް ވެސް އާދަޔާ ޙިލާފު ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެން ވީ ދުވަހެކެވެ. އެދުވަހުގެ ސަބަބުން ހިތުގައި ހަރުލި އެ ހަނދާން އަބަދުގެ އަބަދަށް ހިތު އަޑީގައި ހަރުލީއެވެ. އެ ތުއްތު ފުރާނަ މިދުނިޔެ އާއި ވަކި ކޮއްލީ ކޮން ކުށެއް އޮވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެ އީ ތިމާ ގެ ފާހިޝް އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދުނު ބައްޕަ ނެތް ކުއްޖަކަށްވެ ދުނިޔޭގެ މަލާމަާތަށް ހުރި ބިރުން ހެއްޔެވެ؟ އާހިރަތުގެ ބިރަށް ޖެހިލުން ނުވި ބަޔަކު ދުނިޔޭގެ ބިރަށް ވިސްނީތީ ހަމަ އަޖައިބު އަނތަރީސް ވެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް 11 ޖެނުއަރީ އަކީ ހިތުންް ފޮހެލަން ދަތި ދުވަހަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އެދުވަހަށް ފަހު މިއަދާ ހަަމަޔަށް އެ 3 މީހުން ދަނީ ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ތެރޭގައި އެމީހުންގެ ހަޔާތުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ގުނަމުންނެވެ. އަންހެން މީހާޔަށް ކުރިން ލިބުނު ދަރި ބަލަަނީ އޭނާ ގެ ދައްތައެކެވެ. އެކަހަލަ ގާތިލުންނަކަށް ދުވަހަކުވެސް މައާފެއް ނެތެވެ. އަހަރެންގެ އަބަދުގެ ވެސް އުންމީދަކީ އަދި ދުޢާ އަކީ 11 ޖެނުއަރީ 2009 ގައި އެހިނގާ ދިޔަ ހާދިސާ ފަދަ ހާދިސާ އެއް ދުވަހަކުވެސް އިތުރަށް ތަކުރާރު ނުވުމެވެ. ކުށް ވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގު އަދަބު ލިބި އަދި މަރުހޫމް ތުއްތު ތުއްތު މައުސޫމް ފުރާނަޔަށް މާތްﷲ ސުވަރުގެ މިންވަރުކޮއްދެއްވާށި!

11

އިންތިޒާރު 8

އާލާއަށްވެސް ވީ ހަމަ އެވަރެވެ. ސީދާ ވިޝާލްގެ ލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެވުނީއެވެ. އިރުކޮޅަކު ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެފައި އާލާއަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނީ ވިޝާލް ކަރުކެހިލި އަޑަށެވެ. ކުރެވުނު ކަންތަކާމެދު ވިސްނާލެވުނީ ދެނެވެ. ގަތް ލަދާއެކު...

6

ލޯތްބަކީ 8

“ރާއިލް، އިސްދެޓް ޔޫ.” އެމެސެޖްއަށް ރިޕްލައި ކުރުމަށްފަހު ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއިއެކީ ޝައިރާ އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައީ ޖަވާބު އަންނާނެ އިރަކަށެވެ. “އައިމް އަޔާން. އަހްމަދު އަޔާން. އެނގޭ މިހެން އަދި ބުންޏަސް ނޭނގޭނެކަން....

10

ފެވިފާނަންތިވޭ ހިތުގާ 1

ނިދަންއޮތް ނީމް އަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު ހުއްޓަނުލާ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާ އަޑަށެވެ. ކަންނެތް ކަމާއެކު އާ ފުރިލުމައްފަހު ފޯނު ނަގާ ގަޑި ބަލާލި އިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ގަޑި ޖެހެން ހުރީ 15...

6

ވާހަކަ ލިޔުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްތަ؟

ގިނަފަހަރަށް ކިޔުންތެރިންނަަށް ހީވާކަހަލައެވެ. ވާހަކައެއް ލިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ނޫނެކެ، ތިޔަ ހީފުޅުކުރެއްވީ ގޯސްކޮށެވެ. މީއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ލިޔުންތެރިން ހަމަ ތިބެލާފައި ލިޔަނީކީ ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހާދިސާތަށް ގެނެސްދޭނެ...

14

ފެވިފާނަންތިވޭ ހިތުގާ (ޓްރެއިލަރ)

ނިދަންއޮތް ނީމްއަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު ހުއްޓާނުލާ ދޮރުގައި ޓަކިދޭ އަޑަށެވެ. ކަންނެތްކަމާއެކު އާފުރިލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގާ ގަޑި ބަލާލި އިރު ކަމަކުދާކައްނެތެވެ. އޮފީހައްދާ ގަޑި ޖެހެން ހުރީ 15 މިނެޓަށް ވެފައެވެ. އޭރުވެސް...

4

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (11)

ދަރިފުޅު ބަނޑުގައި ރިހޭ ވަރުން މަރަށް ތެޅެނީހެން ހީވެ މަންމަގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް ފައިބައިގަންނަން ފެށިއެވެ. މަންމައަށް ހުރިތަނަށް ތިރި ވެވުނެވެ. އެމީހުން ދަރިފުޅު ވެއްދީ ވިއްސާ ކޮޓަރިއަށެވެ. ހިތަށް އެރިއެވެ....

2

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (10)

“ދެން ޒާން؟؟!!؟؟” ކައިލާން ގެ ސުވާލާއެކު އެންމެންގެ ކަޅި އަމާޒުވީ ކައިލާންއަށެވެ. “އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލުގަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެވޭނެތޯ؟” ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު އަހަރެން އަހާލީމެވެ. “އާދެ! ދެވޭނެ! އެއްގޮތަކީ ހައްވާ ޝީން...

8

އުޖާލާވެގެންދިޔަ ޙަޔާތް (10)

އެތައްޒަމާންތަކަކަށްފަހު އަރީފް މާލެއައީ ދައްތައެއް ކައިވެނިކުރާތީކަމުގައިވިޔަސް ހިތުގައި ފޮރުވިފައިވަނީ ވަރުގަދަ އަޒުމެކެވެ. ދެއެކުވެރިންވެސް ފުރިހަމަ އުންމީދާއެކު އަތުކުރިއޮޅާލީ ނަސީމްއަށާއި ނަސްރީނާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ******* ހަނދު އޭގެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި...

0

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (9)

ސިޓިން ރޫމަށް ނުކުއިން ތަނާ ސަލާން ގޮވި އަޑު އިވުނެވެ. “އައްސަލާމްޢަލައިކުމް!” “ވަޢަލައިކުމްސަލާމް!” ޖަވާބުދެމުން އަހަރެން ބޭރަށް ނުކުތީމެވެ. “ކައިލާން މުޙައްމަދާއި، ކައިނާ މުޙައްމަދު މިއަދު ކޯޓަށް ޙާޟިރު ވުމަށް އެދެން.” އެމީހާ ބުނެލިއެވެ. އަހަރެންގެ އަތަށް ގަނޑެއް ދިނެވެ. އަހަރެން އެހުޅުވާލާ ކިޔާލީމެވެ. ދާން ޖެހެނީ ހަވީރު 4 ގަޑި ބައިގައެވެ. ވަނީ ކިހިނެތްކަން އަހަންނަށް ނަގައިގަންނާކަށް މާ ގިނައިރެއް ނުވިއެވެ. “ޔެސް!” އަހަރެންނަށް ހީވީ އުޑުގަނުޖެހި، ބިމުގަ ނުޖެހި އުޅެވުނުހެންނެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭތޯ އަނެއްކާވެސް އެގަނޑު ކިޔާލީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހެކި ސާބިތުވިކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ނޭނގުނެވެ....

2

ވައުދު – 3,2 އީދު ހަދިޔާ

ބަރު ކޮތަޅުތަކާއިއެކު ނިޝާ ގޮސް ލިފްޓަށް އެރިއިރު މީހާ ހުރީ ގުބުހިލިފައެވެ. ލިފްޓްގެ އަށްވަނަ ބަޓަނަށް ފިތާލުމަށްފަހު ނިޝާ އަވަސްވެގަތީ ދަބަހުން ފޯނުނެގުމަށެވެ. އޭރު ނަވާޒު ފުލުފުލުން ނިޝާއަށް ގުޅަމުންދިޔައެވެ. “ހަލޯ، މި...