0

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ޢަޅުގަނޑުގެ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އަސުރުމާ އިން ފަށައިން ލިބުނު ނާކާޔަބީ އަށް ފަހު އަލުން އެބުރި މި އައީ މުޅިން އާ އުއްމީދަކާއި އެކު ރީތި ވާހަކަ...

25

ހިތާ ފުރާނައިން… (43)

“ކަމޯން… އިޓްސް މީ… އަހަރެން ފެނުނީމަތަ ތި ބިރުގަންނަނީ…” އެ ޒުވާނާ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އާރާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ. އަދި އެޒުވާނާއަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލިއެވެ. ކަނދުރާ އާ ހިސާބަށް އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކޮއްލާފައިވިއެވެ....

4

މިލަ ހަނދުވަރު(ހަވަނަ ބައި )

ރަޔަން އެއްގަމަށް އަރާފައި މަސް ބާނަން ދޮށި ހިފައިގެން އައި އިރު މާދުރުން މީހަކު ހަޅެއްލަވާ އަޑު އިވުމުން ބަލާލިއިރު ކޮން މެސް މީހެއް ގެބެނީއެވެ. ދެފަޔައް ލެވުނުހައި ބާރެއްލާފައި ރަޔާ އައް...

37

ތިޔަ އަަސަރު 37 (2)

ރީމް އެ ފަޅިއަށް ޖެހިލުމުން ޝަނުމް ރީމް އިން ފަރާތަށް އެބުރުނެވެ. އަދި ރީމްގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް ވަށާލައި  މޫނު ފޮރުވާލިއެވެ. ޝަނުމްއަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ. ނެތް އުފާތަކަކަށް އެދިގެން އަދިވެސް ވީ...

6

މިލަ ހަނދުވަރު(ހަވަނަ ބައި )

ރަޔަން އެއްގަމަށް އަރާފައި މަސް ބާނަން ދޮށި ހިފައިގެން އައި އިރު މާދުރުން މީހަކު ހަޅެއްލަވާ އަޑު އިވުމުން ބަލާލިއިރު ކޮން މެސް މީހެއް ގެބެނީއެވެ. ދެފަޔައް ލެވުނުހައި ބާރެއްލާފައި ރަޔާ އައް...

18

އެހަތަރުއަހަރު(ކިޔުންތެރިންނަށް)

މީކުރިން އަޅުގަނޑު ލިޔަން ފެށި ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައިގެ އެއްޕާރޓް ގެނެސްދެވިފައިވީއިރު އޭރު ލިޔަމުންދިޔަ  ވާހަކަ ނިންމުމަށް މިވާހަކަ ގެނެސްދިނުން މަޑު ޖެހިފައިވި ވާހަކަ ބުނެފައިވާނެވެ. މިހާރު މިވާހަކައަށް ކުޑަ ބަދަލެއް ގެންނަން...

23

ނޫރު (އަށުތިރީސްވަނަ ބައި)

ޝަރަފަށް ނަބީހް އެދެއްކި ވާހަކަތަކާއިމެދު ވިސްނިގެން ދިޔަދިޔަހެން އޭނައަށް އޭނަގެ މުސްތަޤްބަލާއިމެދު ވިސްނެން ފެށިއެވެ. ޢާއިލާއެއް ފެށުމުގެ ޚިޔާލު އޭނަގެ ހިތަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެރިވުމުން އޭނަގެ ހިތަށް ވެރިވީ އާދަޔާ ޚިލާފު...

60

ހިތާ ފުރާނައިން… (42)

އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ޝާލިން ދެއްކި ކޮންމެ ވާހަކައެއް ވަދިގެން ދިޔައެވެ. އަދި އެވަގުތު އެއިން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަނދާން އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ވަށާ އެނބުރެން ފެށިއެވެ. *** ޝާލީން އޭނާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން...

84

ތިޔަ އަސަރު 37 (1)

“ކާއިން، ބަލައިގެން އުޅެއްޗޭ.. މޮޔަ ކަމެއް ނުކުރާތި.. އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން ހިތަށް އެރުމުން އަހަންނަށް ގުޅާލާތި.. އޭރުން އަހަރެން ދުވެފަ ދާނަން ކާއިން ހުއްޓުވަން… ” އަޝްވާގެ ދެލޯ ފެންކަޅިވިއެވެ. އަދި...

42

ލޯބިއެހެނަސް..ފަހުބައި

އެރޭ ރީމާގެ ނިދި ލޮލަށް އަންނާކަށް ނޭނގުނެވެ. އަޔާޒުގެ ހަނދާންތަކުން އެހިތް ބަރުވެފައިވިއެވެ. އެ ހިޔާލުތަށް ސިކުނޑި ވަށާލައިފައިވުމުން ރީމާއަށް ހިނިތުންވެވެއެވެ. އެ ލޯބީގައި އަޔާޒު އޭނާއަށް އިންތިޒާރުކުރާނެ ވަރު ހިތަށް އެރުމުން...

30

އިންތިހާ – 11

“އިލްވީ އަށް ތި ނޭގެނީ މަގޭ ގޮތް .. މަ ހިތުލީ ކަމެއްވެއްޖެއްޔާ އެކަމެއް ހާސިލް ނުވަނީސް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން..ބަލައްޗޭ..  މިރަށައް ދެދުވަހައް އައި މީހަކަށް މަށައްވުރެ ގަދައެއް ނުވެވޭނެ.. ހުރެބަލަ މަމީ...

7

3-ކެތްކުރިން ކުރަން އަދިވެސް ކުރާނަން

“ލައު ރޮނީތަ؟؟؟” ގިސްލެވުމުގެ އަޑުއިވުމުން އެންމެ ކައިރީ އިން ޒައިކަލް އަހާލިއެވެ. ލައުރާ ފޮރުވާކަށް ނޫޅުނެވެ. އަޑުންއަޑުނަގައި ރޮއެގަތެވެ. އަދި ދެއަތް ނަގާ މޫނުގައި އެޅުމަށްފަހު ގޮޑިން ތެދުވެ ކޮޓަރި އާއި ދިމާއަތް...

ވާ ލޯބި އިނގޭނަމަ…
5

ވާ ލޯބި އިނގޭނަމަ…

ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ވިންދު ޖަހަމުން ދާ ހިތް އެދި ގޮވަނީ އެންމެ ކަމަކަށެވެ. އެ ހިތުގައި ކަލާޔަށް އޮތް ލޯބީގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ވިޔަސް ޤަބޫލު ކުރުމަށެވެ. ލޮލުން އޮހޮރެމުން ދިޔަ ކަރުނަތަށް...

24

ވަންހަނާ (ފަނަރަވަނަ ބައި)

ނަޒީލް ނޭވާ ހުސްވާން ފެށުމާއެކު ދެފައި ތަޅުވަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނިހާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން ނަޒީލްގެ ކަރަށް އިހުނަށްވުރެ ބާރަށް ފިއްތާލުމާއެކު ނަޒީލް މަރަށް ތެޅިތެޅިފައި ހަރަކާތް ހުއްޓުނެވެ. ނަޒީލް ތަޅުވަމުންދިޔަ ދެފައި...

21

ލޯބިއެހެނަސް..19

ރީމާވެސް ޝުއޫންއާ ސަކަރާތް ޖަހަމުން ދިޔައެވެ. އެވަގުތަކީ އަޔާޒު އިން ލޯންޗު އައިސް  ފަޅަށް ވަން ވަގުތެވެ. އެއްލިކަޅިން އަޔާޒަށް ޝުއޫންއާ ސަކަރާތްޖަހަމުން ދިޔަ ރީމާ ފެނުނެވެ. ދެވަނަފަހަރަށްވެސް ބަލާލެވުނީ ފެނުނީ ރީމާތޯ...

އާލާ ވާތީ އެހަނދާން
5

އާލާ ވާތީ އެހަނދާން 2

ދެން އޮތް ދެދުވަސް އަހަރެން އުޅުނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށެވެ. އޮފީހުން 5 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއްނަގަިއގެން އަހަރެން ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރީ ބައްޕަ ކައިރީގައެވެ. އެކި ކަހަލަ މެޝިންތައް ގުޅަފައި އޮތް ބައްޕަގެ މޫނުމަތިން...