12

ލޯބި ނުވިޔަސް ފިރުމާލަދީ…..26

“އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ކަލޭ ކަހަލަ ނާތަހްޒީބު މުސްކުޅި އެއްވެސް އަގެއްނެތް އަންހެނެއްގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އަހަރެންގެ ހުރި ހަމައެކަނި މާމާ ދަރިފުޅަށް ކޮންމެފަދަ ނިކަމެތި ކަމެއް ދޭން ޖެހުނަސް އެކަމެއް އަހަރެން ކުރާނަން....

15

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (21)

ވިސްނި ވަރަކަށް ބޯ ހާސްވުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ. ހުންގާނުގައި ދެފަހަރަކު ބޮލުން ޖަހާވެސް ލެވުނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ބޮލުގަ ރިއްސަމުން ދިޔަވަރަށް ލުއި ވި ހެނެތް ހިޔެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ ކާރުސްޓާރޓް ކޮއްލިއެވެ. އަދި...

11

ނޫރު (ފަސްދޮޅޮސްދެވަނަ ބައި)

“ޝަރަފް ޕްލީޒް އަހަންނަށް މަޢާފު ކޮށްދެއްޗޭ! އެނގޭ އަހަންނަށް ވަރަށް ގޯސްކޮށްކަން ޝަރަފްއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވިފަ ހުރީ. ޙަޤީޤަތުގަ އަހަންނަށް މަޢާފެއް ޙައްޤެއްނޫން. އަހަންނަށް ކުރެވުނު ޝައްކުތަކެއްގެ ސަބަބުން ޝަރަފް މުޅި...

19

އެފްބީ ޖިންނި

އުޑުމަތި ސާފު ރީތި ދުވަހެކެވެ. މެންދުރުގެ އެންމެ އަވި ބާރު ވަޤުތު، ރަތް ދައްކާ އަވީގައި ރަށުގެ ބަނދަރާ ދިމާލު އަތިރިމަތީ  ހޮޅު އަށީގައި އިށީނދެ ލައިގެން އެ އިނީ ހަސަނެވެ. ކޮނެމެވެސް ހިޔާލަކަށް...

132

ކެތްކުރާނަން އުއްމީދުގައި 16

އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ކުކުރިލަމުން ޒީވާ ތެދުވީ ބޮލަށް ގޮތެއް ވާހެން ހީވުމުންނެވެ. އެއާއިއެކު އޯކާދެމެންފެށުމުން ފާހާނާ އާއި ހަމައަށް ފޯރީ ކިރިޔަ ކިރިޔާއެވެ. މެންދުރު ކޭއެތިކޮޅު އެކީހެން ހޮޑަށް ލެވިއްޖެއެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް...

11

މާކުންބޭގެ ވާހަކަ ( ފަހުގެ ވަރޝަން )

އެއްސަހަރެއްގައި މާކުންބޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ވަރަށް ދަހި މީހެއް އުޅުނެވެ. އޭނާ އަބަދުވެސް ވިސްނަނީ ކެއުމާ މެދުގައެވެ. މާކުންބޭގެ 3 އަންހެން ދަރިންނާއި 4 ފިރިހެން ދަރިން ތިބެއެވެ. މާކުންބޭގެ 7 ވަނަ ދަރި ވިހެއުމަށްފަހު އެކުދިންގެ މަންމަ ނިޔާވިއެވެ. މާކުންބޭ އޭނާގެ ދަރިންކޮޅާއެކު އެކަނި އުޅެން ޖެހުމުން ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައިވަނީ ކެއުމުގެ މައްސަލައެވެ. މާކުންބޭ ބަނޑު ފުރޭވަރަށް ނުކެވޭތީއެވެ. އެހެންކަމުން މާކުންބޭއަށް ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމަށް އުނދަގޫވެގެން އެރަށު ފާތުމާ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކާ އިނެވެ. އެ އަންހެން މީހާއަކީ ވަރަސް ރީތި އެކަމަކު ވަރަށް އަނގަ ގަދަ ދޫ ނުބައި އަންހެނެކެވެ. އޭނާ މާކުންބޭގެ ދަރިންނާ އެއްވެސް ވަރަކަސް އަޅައެއް ނުލައެވެ. އެކުދިންނާ ވާހަކަވެސް ދައްކަނީ ވަރަށް ހުތުރު ބަހުންނެވެ. އެއްދުވަހު މާކުންބޭ ވަރަސް ބޮޑަށް ބަނޑުހައިވެގެން ފާތުމާ ގާތު ބުންޏެވެ. “އަހަރެން ވަރަސް ބަނޑުހައިވެއްޖެ. ޕިއްޒާއެއް ހަދައިދީބަލަ. އަންނާނަން އެއްޗެހި ގަނެގެން.” ފާތުމާ ނުރުހުންވެފައި ހުރި ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ. “މިގޭގައި ކިތަންމެ ގިނަ ޕިއްޒާ ހެދިޔަސް އަހަރެމެންނަކަށް ރަހަވެސް ނުލިބޭނެ. ކަލޭގެ ދަރިން އެވަރަށް ކައިވިއްޔާ. އެހެން މީހަކަށް ވެސް ބަލަނީއެއްނޫން.”...

31

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 33

  އިވުނު ވާހަކަ ތަކުގެ ސަބަބުން ހައިރާންވެ ބަސްހުއްޓިފައި މަލާކަށް އިނދެވުނީއެވެ. “މައިން ބަފައިން ވަކިވުމުން ދަރިންނަން ކުރާނެ އަސަރު އަހަންނަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ… އެކަހަލަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމެއްވެސް އަހަރެން...

133

ކެތްކުރާނަން އުއްމީދުގައި 15

ލިވާންގެ ސިކުނޑިއަށް ލިބުނު ޒަހަމުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑީގެ ވަރަށްބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަންޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ފިފްޓީ ފިފްޓީ ޗާންސްގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމުގައި ޑޮކްޓަރު ބުނުމާއިއެކީ ސީރީން އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ...

12

އެހަނދާން ނުދާނޭ ފިލާ 8

“ހަޔާ ދަރިފުޅާ! އުނދުންމަތީ ހުރި އެއްޗެހި ބާލައިފިން އިނގޭ ބޮޑު ދައިތަ މިދަނީ ނިދަން، އެކޮއިވެސް އުޅޭ ނިދަން” ކުއްލިޔާ ގޭތެރޭގައި ހުރެ ހަޔާއަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް ގޮވާލާފައި ބުންޏެވެ. ސިއްސައިގެން ގޮސް...

10

ޔާއިން 10

ފިރިހިނަކަށްވިއަސް މިއަދު އަހަންނަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. *********************** “ޔާން އައެމް ސޮރީ” އަހަރެން އިން ގޮނޑީގައި އިށީންނަމުން ރިހާމް ބުންޏެވެ. ކުރާނެހާ ކަމެއް ކޮށްފަ ކޮންމެހެން މާފަށް އެދެންޖެހޭހެއްޔެވެ. އަހަރެން އަނގައިން ވެސް...

17

ޔާއިން 9

މިއަދު މިޝްކާގެ މޫނު ހާމައަށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. މީ ކިހިނެއް މޫނުއަޅާ ކުއްޖެއްބާއޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ***************** އަހަރެން ފެނުމުން މިޝްކާ ރަތްވިކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ. އަހަންނާ ދިމާއަށް ފާޑަކަށް ބަލާލުމަށްފަހު...

24

ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި 7

މީރާ ސޯފާގައި އިނުމުން މާއިޝް މީރާ އާ ގާތަށް ޖެހިލިއެވެ. މީރާގެ ހިތް އިހުނަށްވުރެ ބާރަށް ތެޅިލިއެވެ. މާއިޝް ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ އަޑުއެހުމައް ކެއްމަދުވާން ފެށިއެވެ. މާއިޝް މީރާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ....

118

ކެތްކުރާނަން އުއްމީދުގައި 14

“އައިރާ.. ..އޯ ގޯޑް” ޒީވާއަށް ވައިއަޑުން ބުނެލެވުނީ އައިރާ އާއިމެދު ކުރެވުނު ޝައްކުންނެވެ. އައިރާގެ މިޒާޖަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި ލިވާން އާއި ގުޅުމެއް އޮތްކަން އެނގި އެހިތުގައި ޝައްކުގެ އޮއިވަރެއް ހިނގާލިއެވެ. އޭނަގެ...

104

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (20)

*******ހަތަރު އަހަރު ފަސް******* “ޑެޑީ” ދުވަމުން އައި ތުއްތު ކުއްޖާގެ އަޑު އިވުމާއެކު ރާސިލް އަށް ލޯގަނޑު ކުރިމަތީހުރެ ފަހަތަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވުމާއެކު އެ ދިމާލަށް ގޮސް އެ...

42

ލޯބި ނުވިޔަސް ފިރުމާލަދީ…..25

  “އައިލަވްޔޫ ރިމީ… އަހަރެން ރިމީ ބޭނުން. އަހަރެންނަށް ވިިސްނިއްޖެ. ހިތާމައަކީ ހެޔޮވިސްނުން ލިބުނުއިރު ވަގުތުފާއިތުވެފައި ވާކަން. އެކަމަކު އަހަރެމެން ދެމީހުން ކުޑަކުޑަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލަނިކޮށް އަދި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްލެވިދާނެ… ޕްލީޒް…..”...

45

ނޫރު (ފަސްދޮޅޮސްއެއްވަނަ ބައި)

“އަފާފް….އަހަރެން މިގެއަށް މިއައީ މިގޭގަ ހުންނާކަށްނޫން. އަފާފްގެ ފަރާތުން ހެޔޮ ނަޞޭޙަތެއް ލިބޭތޯ މިއައީ. އަދި އަހަރެންގެ ފާފަތައް ފޮހެވޭތޯ ބަލަން އަފާފަށް ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއްވެސް ހާމަކުރަންވެގެން.” ފައިހާ އެނދުމަތީގައި އޭނަގެ...