1

އެ ތޫފާނީ ރޭ (1)

“އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށްވާ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ސަޢީދުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު...

31

ޞަފަރު (3 ވަނަ ބައި)

“އަހަންނަށް ކިޔަނީ ޚަދީޖާ..” އެ އަންހެންމީހާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ހިތްކަލިތާ...

17

އައިރީން…(5)

ހަމަ އެވަގުތު އަހަރެން ފައިދަށުގައި އޮތް އެއްޗެއްގައި އަޅައިގަނެގެން ނުވެއްޓުނީ...

ބަދުނާމް 5

ބަދުނާމް

ވާހަކަ ވަރަށް އަވަހަށް މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އަންނަނީ….ކެތްތެރިކަމާއެކު އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…!

28

ޞަފަރު (2 ވަނަ ބައި)

އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު ޒާންއަށް ގެއަށް ދެވޭވަރުވީ މެންދުރުވަނިކޮށެވެ. އޭރު...