35

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 57

ހައިޒަލް އެވަގުތު އޭނަގެ އަތްފޯރާހާ ގާތުގައި އޮތް ނައިނާއާއި ދިމާލަށް އަތްދިއްކޮށްލަމުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އަޑުބޭރުވެގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ހައިޒަލްގެ ހަށިގަނޑު ހިމޭންވެގެންދިޔައިރު ނައިނާ ދިމާލަށް އުފުލާލެވިފައިވާ އަތުގެ ވާގި...

10

ކުށަކާ ނުލާ 13

ނައުޝީންއާ ނަދާ ދިޔައީ ޕާސްތާ ކައްކާނެ އެއްޗެހި ގަންނާށެވެ. އެންމެން ވެގެން ކައްކާ ނިމުނު އިރު ނުވައެއް ޖެހީއެވެ. އަޔާޒް އައިސްދާނެތީ ކަންބޮޑު ވި ނަމަވެސް ނަދާއަށް ހަމަޖެހިލެވުނީ ރޭގަނޑު ބޭރަށް ދާ...

90

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 56

“ސުބްހާނައްﷲ،… ކޮންފަދަ ނުބައި ބައެއް… އެއީ ހަމަ އިންސާނުންތަ…. ކޮންބައެއްކަމެއް ނޭނގޭތަ؟” އެ އަންހެންކުއްޖާގެ ވާހަކަތަކަށް އަޑުއިވިފައި އާނިޔާގެ ތުންފަތްމަތީ ޝަހާދަތް އިނގިލި ޖައްސާލެވުނެވެ. މާތް ރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ހުރުމަތްތެރިކުރައްވާ މާތްކުރައްވާފައި...

18

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….45

ދެތިން ދުވަސްތެރޭގައި އަޒްހަދްގެ ހާލު ރަނގަޅުވިއެވެ. ހަމްޒާއާ ސުނައިނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޒްހަދްއާ އެކީ ވަގުތު ހޭދަކުރެއެވެ. އެދެކުދިންގެ އިތުރަށް ރާނިޔާއާ އަޒްހަދްގެ ގުޅުންވެސް ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ. އެކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން އަޒްހަދްއަށްގެ ހާލު...

31

ނާއިންސާފް 22

“ޔަޒް….އީން.. ބަލަ އީން..” އަހަރެން ބައްތިރީސް ދަތާއެކު ދައްކާލީމެވެ. ކުރިންވެސް އެ މޫނުން ފެނުން ކުލައެވެ. “ޔޫ ނީޑް މެޑިކަލް އެސިސްޓެނސް…” ރިފާޝާ ހުންނަނީ ޒާތީގޮތުން  އަހަރެންނާއި ޖައްސާލާފައެވެ. ނޫނީ އެއީ އަހަރެންނަށް...

6

ބާކީ ޓްރެއިލާރ

އަހަރެންވެސް މީ އިންސާނެކޭ.. ބާކީ ކޮށް ނުލާ… ސިފައަކަށް ބަދަލެއް އަޔަސް އެއީ ގުދުރަތްތެރިކަން ކަން ވިސްނާށޭ…. ބާކީ ކޮށްނުލާ…. އިންސާފާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާށޭ… ބާކީ ކޮށްނުލާ… ހިތުގައި ރަހުމު...

18

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 4

އޭގެ އެނެއް ދުވަހު އީނާޝް ތައްޔާތުވަމުން ދިޔައީ އެގެއިން ނިކުތުމަށެވެ. އެދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވުމުން ސޮބާހު މާލޭގައި ނެތުމުން އިނާޝްއަށް އެގެއިން ނުކުތުން ވީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށެވެ. އަދި އީނާޝްގެ...

21

ގާތަގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން 4

ނާހިލް ކިއާރާއަށް ގޮވުމުން އެ ޒުވާނާ ފަސް އެންބުރި ކިއާރާއާއި ވީ ދިމާ ބަލާލިއެވެ. ކުރިމަތިން ކިއާރާއަށް ފެނިގެން ދިޔަ ސޫރައިގެ ސަބަބުން ކިއާރާ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. ކިއާރާގެ މޫނުމަތިން...

55

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 55

“އޭ އަލްހާން… އެޗް ހައިޒަލް… ނޯރ އެހާ ކުރިން ކޮމްޕެނީ އުފެދުނުއިރު މަށެއް ނުވެސް ހުންނާނެ… އޭ އަކީ ބައްޕައަށް އިން ލެޓަރ… ދެން އެޗް ކާކަށްބާ؟” ހައިޒަލް ވިސްނާލިއެވެ. އޭނަގެ އާއިލާގައި...

20

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….44

ފަތިސް ނަމާދުން ފޭބިގޮތަށް ރީހާންމެން ދިޔައީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަށެވެ. ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އެރަށުގައި ކުޅޭ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅުމަށްޓަކައި ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ރާއްޖޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މާއިޒްއާއި ގޯލް...

18

ދުޝްމަން – 7

އިސްޖަހައިލައިގެން މާއިން ދިޔަ ގޮތުންް ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއް އަހަރެންގެ މޫނަށް ފާޅުވިއެވެ. ދޯނިން ފޭބިއިރު މުސްކުޅިވަރެއްގެ ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއް ހުރިހާ އެންމެންގެ އިސްތިގުބާލަށް ތިއްބެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކުރުނބަލެއް ދެމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިއެވެ. އަސްލަމް ސަރގެ ފަރާތުން އިނގުނު ގޮތުގައި އެއީ މިރަށް...

9

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! (16 ވަނަ ބައި – ފަހުބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! (15 ވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ..) ބޭބެ ޑިއުޓީގައި ވީ ދުވަހެކެވެ. ތުއްތަ ގޮވައިގެން ސްކޭން ކުރަން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ސްކޭން ރޫމް ކައިރީ އަހަރެންނާއި ތުއްތަ އިނީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންނަށް ފެނުނީ ޒައިދާން ކުޑަ ބޭބީއެއް ގޮވައިގެން...

11

ހިތްވެސް ދިނީމޭ 3

ކައިލް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އިޔާޝް އޭނާގެ ގައިގައި ޖަހާލަމުންނެވެ. އޭރު އިޔާޝް ހުރީ ލާނެތް ފާޑަކަށް ހެވިފައެވެ. އިޔާޝް އަށް އޭނާ އެއަންހެން ކުއްޖާ އަށް ބަލަން ހުރިކަން އެނގުމުން ކައިލް އަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލަދުވެތިކަން އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ނުދައްކާ ހަމަޖެހިލަމުން ކައިލް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” ހިނގާ މި ދިމާލުން ލާފަ ގެއަށް ދާން” ކައިލް އެހެން ބުނެލުމުން އިޔާޝް އަށް އޭނާ ހިފަހަށްޓައިގެން ހުރި ހިނިގަނޑު ފަޅާލަން މަޖުބޫރު ވިއެވެ. ” ހޫން… އަހަރެން ވާ ހިނގައި ދާނަން. އެކަމް ކައިލް އަށް ޒިވާ ފެންނަން ހުރިއްޔާ ހިނގާ ގަނެވޭނެ ހެންނެއް މަށަކަށް ހިއެއްނުވޭ ” ހިނގައި ގަންނަމުން އިޔާޝް ބުނެލިއެވެ. “ޒިވާ” ކައިލް މަޑުމަޑުން އެނަން ކިޔާލިއެވެ. ނަންވެސް މީހާ ހާ ރީއްޗެވެ. ކައިލް ބޯ ކަހާލުމަށް ފަހު އިޔާޝްގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތް އިރު އެތުންފަތް މަތީގައި ވަނީ ރީތި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ކުރިއަށް އަޅަމުން ދިޔަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާ އެކުހެން ކައިލްގެ ހިތުގައި ޒިވާ އާއި ދޭތެރޭ ޝައުގު ވެރިކަން އުފެދުނެވެ. މޫދު ކައިރީގައި ގޮނޑު ދޮށަށް ބަލަހަށްޓައިގެން ހުރި ޒިވާގެ މޫނު މަތީގައި ވަނީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ދެންމެ އެ ޒުވާނާ އާއި އެއްކޮށް ހިނގި އެކުޑަ ކުޑަ ހާދިސާ ޒިވާގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި ސިފަވަމުން ދިޔައެވެ. ޒިވާ އަށް ނެނގުނީ އޭނާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް މައިހާ ވަރަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއެކު ބަލަމުން ދާކަމެވެ. އިރު އޮށްސެން ކައިރިވުމުން ޒިވާ އާއި މައިހާ ހިނގައިގަތީ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. “މަރީނާ މިރަށުގަ ނޫޅޭތަ މީރުކޮށް ހެދިކާ ހަދާ މީހެއް؟ މި ކައިލްއާ ކައިރާ ނިކަން ފޯރި ހުރޭ ވިއްޔަ ހެދިކާ އަށް. ހޮޓަލުން ގެންނަ އެއްޗެހިވެސް އެމީހުންނަށް ކަމަކު ނުދޭ އެއް ގޮތަކަށްވެސް. މިފަހަރު މިރަށަށް އަންނަމުން މަ ބުނިން މިރަށު ހެދިކާ ކާންދޭނަމޭ ދެމީހުންނަށް” ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ނިންމާލުމަށް ފަހު މަރީނާ ކައިރީ ހަބަރު ބަލާލަން ސޯފައިގައި އިށީންނަމުން ކަމްލާ އަހާލިއެވެ. ” ނޫނޭ…މި ގެއާ ޖެހިގެން ހުރި ގޭގަ އުޅޭ މަންޖެ ނިކަން މީރު ވާނެ ހެދިކާ ހަދާލެއް…ކަމްލާގެ މައްސަލަ އެއް ނެތިއްޔާ އަހަރެން އެމަންޖެ ލައްވާ ހެދިކާ ކޮޅެއް މާދަމާ ހަވީރު ސަޔަށް ހަދާލަފާނަން ” މަރީނާ ކަމްލާގެ ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެމުން ބުނެލިއެވެ. ” އާން އަހަރެން އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތް…އެކަމް ތިޔަބުނާ މަންޖެ ވާނެ މަށަށް ދައްކާލަން” ހެވިފައިހުރެ ކަމްލާ އެހެން ބުނެލުމުން މަރީނާ ހިނިތުން ވެލިއެވެ. ” އޭ ކޮއްކޯ އިޔާޝް އެ ދައްކަނީ ތެދު ވާހަކަ އެއްތަ؟” ކައިލްގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އަންނަމުން ކައިރާ ހެވިފައި ހުރެ އަހާލިއެވެ. އެއިރު ކައިލް އޮތީ ފޯނު ހިފައިގެންނެވެ. ކައިރާ ކޮޓަރިއަށް ވަދުމުން ފޯނު ނިއްވާލުމަށް ފަހު އެނދުގެ ހެޑް ބޯޑުގައި ލެނގިލިއެވެ. ” ކޮން ވާހަކައެއްތަ؟” ނޭނގޭ ކަމަށް ހެދެމުން ކައިލް އަހާލިއިރު އޭނާ ހިތުން އިޔާޝް އަށް ލައްކަ ފަހަރު ކުދި ކިޔެވެ. ” ދެން މާ ނޭނގެ ކަމަށް ހަދާނި ކަމެއް ނެތް…އިޔާޝް ބުންޔޭ ދޮންތި ކައިރީގަ ކައިލް އަށް މިއަދު ބީޗުން އަންހެން ކުއްޖަކު ފެނިގެން ދީވާނާ ވެގެން އުޅުނޭ” ކައިރާ ހެމުން ކައިލް ކައިރީ ބުނެލިއެވެ. ” ޕިސް..އެ އިޔާޝް ދައްކަފާނެ ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކަ އެއްވެސް…ދޮންތި އަށް ހީވޭތަ އަހަރެން އަންހެން ކުއްޖަކާ ދޭތެރޭ ސީރިއަސް ވެދާނެހެން. ނޯވޭ! ” ވަރަށް ފޮނިވެލާފައި ކައިލް އެހެން ބުނެލިއެވެ. ކައިލް އެހެން ބުނުމުން ކައިރާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތެހަމަ އެއް ނުޖެހުނެވެ. ހަގީގަތުގައި ކައިލް އުޅޭ ގޮތް ކައިރާ އަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަމަކު ނުދެއެވެ. ކައިލް ކައިރީ އޭނާގެ އުޅުން ބަދުލު ކުރުމަށް ކައިރާ އަށް ނަސޭހަތް ދެވުނީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. މިވީހާ ތަނަށް އޭގެ އެދެވިގެންވާ ނަތީޖާ އެއް  ކައިލްގެ ފަރާތުންނެއް ނުފެނުނެވެ. ” ކޮއްކޯ ބައްޕަ ބުނުއްވިހެން ކޮއްކޮ ވެއްޖެ މިހާރު ތިއުޅޭ ގޮތް ދޫކޮށްލަން……ބައްޕަ އެރޭ އެހެން ބުނުއްވީ ބައްޕަ އަށް ކޮއްކޮ އަންހެން ކުއްޖެއް ގޮވައިގެން ކާރުގަ ދަނިކޮށް ފެނިގެން…މަންމަ ދޮންތަ ކައިރީގަވެސް އެހެން ބުނީ” ކައިރާ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ބައްޕަ ދެއްކި ވާހަކަ ހަނދާން ކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ކައިލް އިޚްތިޔާރު ކުރީ ހިމޭން ކަމެވެ. ކައިރާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ މެދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކައިލް ވިސްނާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ކައިލް ގަސްތެއް ނުކުރިއެވެ. އޭނާ މިހާރު އެއުޅުން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއެވެ. ޒިވާ އާއި ދިމާވި ދުވަހުން ފެށިގެން ކައިލް ދިރިއުޅުމާމެދު ސީރިއަސް ވާން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާނީ ކައިލްގެ ސިކުނޑިއެވެ. ފަތިހުގެ ފިނިކަން ފަޒާގެ ތެރޭގައި ހިފާފައިވެއެވެ. ގަސްތައްވެސް ޖެހިލާ ތެތް ފިނި ވައިރޯޅި އާއެކު މަޑު މަޑުން ހެލިލައެވެ. ގޯތި ތެރޭ އިލޮށި ފައްޗެއް ހިފާގެން ކުނިކަހަން...

13

މަގޭ ވާހަކަ

މިވާހަކައިގައި ބޭނުން ކުރެވިފައި ވާ ނަންތަކަކީ ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ނަންތަކެކެވެ…………………………………………… ************************************************************* މިވާހަކައަކީ އހަރެންގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކައެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އަހަރެން ވީ ގުރުބާނީ ތަކާއި އަހަރެން އުފުލި ވޭން އަހަރެންނޫން އެހެން މީހަކަށް...

27

ނާއިންސާފް 22

“ޔަޒް….އީން.. ބަލަ އީން..” އަހަރެން ބައްތިރީސް ދަތާއެކު ދައްކާލީމެވެ. ކުރިންވެސް އެ މޫނުން ފެނުން ކުލައެވެ. “ޔޫ ނީޑް މެޑިކަލް އެސިސްޓެންސް…” ރިފާޝާ ހުންނަނީ އަހަރެންނާއި ޖައްސާލާފައެވެ. ނޫނީ އެއީ އަހަރެންނަށް ހީވާ...

ރަތް ފިނިފެންމާ..
3

ރަތް ފިނިފެންމާ..

ފިނިވައިރޯޅިތަށް ސަރާގެ ކަރުނައިން ތެމިފައިވާ މޫނުގައި ބީހިލިއެވެ. ދުޅަވެފައިވާ ދެލޮލުން ހޫނުކަރުނަތަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ފައިބަމުންދެއެވެ. ވައިރޯޅީގެ އޯގާތެރި ބީހިލުންވެސް އޭނައަށްވީ ބޮޑު އަނިޔާއަކަށެވެ. މާޒީގެ ލޯބިލޯބި ދިރިއުޅުމުގެ ހަންދާންތައް އާވެ ހިތް ޒަޙަމްވަމުން...