Author: Mai Naa

2

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ – 16

“އައުޗް… މަންމާ…” ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ކުއްލިއަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގެން އަޑު އިވުނެވެ. މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އަހަރެމެން އަވަސްވެގަތީ، ވީގޮތެއް ބެލުމަށެވެ. **********************   “މަގޭ ދަރި..” ޖަމިއްތައަށް ބާރަށް...

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 16
0

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 16

“އައުޗް… މަންމާ…” ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ކުއްލިއަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގެން އަޑު އިވުނެވެ. މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އަހަރެމެން އަވަސްވެގަތީ، ވީގޮތެއް ބެލުމަށެވެ. **********************   “މަގޭ ދަރި..” ޖަމިއްތައަށް ބާރަށް...

2

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ – 15

“އޭނާ ދަންނަންތަ؟” ރިފާ ކުރި ސުވާލުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލެވުނެވެ. ރިފާގެ މޫނަށް ވެރިވި ކުލަވަރުންނާއި، އެ އަޑުގައިވާ ހާސްކަމުން، އެމީހާ އެއީ އާދައިގެ މީހެއް ނޫންކަން އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ދެނެގަތެވެ....

9

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ – 14

[ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ – 13ވަނަ ބައިގެތެރެއިން] “ޝާހިދު… މިއީ ހަމަ އެ މަންޖެތަ؟” އަންހެންމީހާ، އަހަރެންގެ މޫނުން ނަޒަރު ވަކިކޮށްލަމުން، ޖަވާބަކަށް އެދި ބޮޑުބޭބެގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ބޮޑުބޭބެ، އާއެކޭ ބުނުމުގެ...

13

އިމްތިހާން

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމް ނިމި، އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. މިއަދަކީ އިމްތިހާނުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ހޯލް ތެރޭގައި، އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ތިބިއިރު، އެކުދިންގެ ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން، އެކުއްޖެއްގެ އަތުގައިވާ ކަރުދާސްތަކަށް ދެވިފައިވެއެވެ....

10

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 13

“ސޮރީ… ބަލާނުލާ އާދެވުނީމަ ވީ ގޮތް… އަހަރެންގެ މިސްޓޭކް…” ކޮންމެވެސް ތަނަކުން އިވިފައިވާ އަޑެއްހެން އަހަންނަށް ހީވިއެވެ. ފޯނުން ނަޒަރު ވަކިކޮށްލަމުން، އިސްއުފުލާ އެމޫނަށް ބަލާލެވުނެވެ. ސާފުކޮށް އެމީހެއްގެ މޫނު ފެނުނު ނަމަވެސް،...

7

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ (12)

ޖެހިލުންވެ ހުރެ، ރަޔާންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހީމެވެ. ރަޔާން ދޮރު ހުޅުވާލާ ބަލާލިއިރު، އެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަން ފެނުނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ އަހަރެންކަމާއިމެދު، ސުވާލު އުފެދިފައި ހުރިހެން ހީވިއެވެ. **********************  ...

2

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 12

ޖެހިލުންވެ ހުރެ، ރަޔާންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހީމެވެ. ރަޔާން ދޮރު ހުޅުވާލާ ބަލާލިއިރު، އެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަން ފެނުނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ އަހަރެންކަމާއިމެދު، ސުވާލު އުފެދިފައި ހުރިހެން ހީވިއެވެ. **********************  ...

18

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 11

މިގަޑީގައި އައީ ކާކުބާވައޭ، އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ގޭގެ ހުރިހާ ފިރިހެންވެރިންވީ އޮފީހުގައެވެ. ދޮންބެދައްތަވީ ރީމާ ގޮވައިގެން، އެމީހުންގެ ތިމާގެ މީހެއްގެ ގެއަށް ގޮހެވެ. މަންމަ ބަލިވެ އުޅޭތީ މިއަދަކު، މަންމައެއް މިބަޔަކަށް...

18

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 10

“ކޮންމެހެން ރޯނެކަމެއް ނެތް… ތި ކަރުނަތަކުން އަސަރުކުރާނީ މަންމަމެންނަށް… އަހަރެންގެ ހިތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާރާނެ… މަންމައާއި ބައްޕަ ޝަބާ ބުނާހާ އެއްޗެއް ގަބޫލުކުރިޔަސް އަހަންނެއް ނުކުރާނަން… ފެންނަހާ ފިރިހެނެއްގެ ފަހަތުން އުޅެން...

11

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 9

ފައި ކަހާލައިގެން އަހަރެން ވެއްޓުނީ ސިޓިންރޫމް ސޯފާތަކާއި ހަމައިންނެވެ. ވީ ތަދުން ނުތެދުވެވިފައި އަހަންނަށް އޮވެވުނެވެ. އިމާދު ކުރިއަށް އަޅަމުން ދިޔަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއިއެކު، ދެމީހުން ދޭތެރޭގައި އޮތް ދުރުމިން ކުޑަވަމުންދާތަން ފެނި،...

25

ހުޅުކޮޅު

“ދަރިފުޅާ… އާދެ ކާން…” އަހަރެން ބޭރަށް ދާން ނުކުންނަނިކޮށް މަންމަ ގޮވިއެވެ. އަނގައަށް ގޮތެއް ހަދާލެވުނީ މަންމައަށް ސިއްރުން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅޭނެއޭ ހިތަށް އެރުމުންނެވެ. “ނުކާނަން…” ކުރު ޖަވާބެއްދީފައި އަހަރެން އަވަސްއަވަހަށް...

13

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 8

“ރަޔާން….” އަކުރުތަކަށް ދަމާލަމުން، އަހަންނަށް ކަރުބުޑުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ********************** ޝާފީ ސިޑި ކައިރީގައި ވެއްޓިފައި އޮތްތަން ފެނުމުން އަހަންނަށް ހުރެވުނުތަންވެސް ނޭންގުނެވެ. ސިޑީގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ހުރި ރަޔާން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ....

7

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 7

“ޝަބާ…. ޝަބާ… ދައްތަމެން މިފަހަރު މާލެ އައީ އެކޮޅަށް އެނބުރި ދާގޮތަކަށް ނޫން…” ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވެގެން ދެ ފަހަރަކު މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ދައްތަ ދެން ބުނެލި ޖުމްލައިން އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ލިބުނު...

15

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 6

މިގޮތުގައި ދުވަސްތައް ވޭތުވަމުންދިޔައެވެ. ރަޔާން އަހަރެންދެކެ އަންނަ ރުޅިއަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުތައް އަހަންނަށް ދެނެގަނެވުނީ ފަހުންނެވެ. އަހަރެމެން ދިއުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ލިބެމުން ދިޔަ ސަމާލުކަން ކުޑަވެގެން ދިޔުމަކީ އޭނާ...

11

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 5

ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ރަޔާން ވަނީ އަހަރެމެން އެ މަސައްކަތުގައި ތިއްބައެވެ. ރަޔާންގެ ނަޒަރު އަހަރެންގެ މޫނުން ދެން އަމާޒުވެގެން ދިޔައީ އައިނީގެ މޫނަށެވެ. އެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ކުލަތައް ތަރުޖަމާ ކުރާކަށް...