Author: malsamalkkomal

16

ބަދަލުވި ހަޔާތް – 1 –

އަހަރެންގެ އުމުރުން ސާދަ އަހަރުގައި އަހަރެންގެ ބައްޕަ މި ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއު ކީއެވެ. އެދުވަހު އަހަރެން ވަރަށް ރުއީމެވެ. ބައްޕަ ނިޔާވުމުން އަތްމަތިދަތިވެ އަހަރެންނާ އަހަރެންގެ މަންމަ ބިކަވެ ހާހުގައިޖެހުނެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަ...

12

ވާނަން އުމުރަށް – 6 –

“ދޫކޮއްލާ…މީހެ..” އައިލީން ތެޅިގަނެފައި ހަޅޭއްލަވައިގަތުމުން އިސްތަށިގަނޑު ބުޅިކޮށް ހުރިޒުވާނާ އައިލީންގެ އަނގަމަތީ އަތްއަޅާ ބާރުކޮއްލިއެވެ. “ހަމަ މިހާރު އޭނާ ދޫކޮއްލާ…” އިއްބާން ހުރީ އިންތިހާއަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. ****************************** އައިލީން އާކައިރިވަމުން ދިޔަ ދެ...

31

ވާނަން އުމުރަށް – 5 –

“ސޮރީ…ސޮރީ..” އެ ޒުވާނާގެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން އެހެން ބުނުމަށްފަހު އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ބަލާލުމެއްނެތި ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. އެ ވަގުތު އެ އަންހެންކުއްޖާގެ ގައިން ހީބިހިނަގައިގެން ދިޔައީ އެ ޒުވާނާގެ އަޑު އިވިފައެވެ....

17

ވާނަން އުމުރަށް – 4 –

ނާއިލް އެހެން ބުނުމުން އިއްބާން ނާއިލްއާއެކު ހިނގައިގަތީ ދެބުމަ ގޮއްޖަހައިގެން ހުރެއެވެ. ގެއަށް ވަދެވުމާއެކު އައިލީން ދުއްވައިގަތީ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށެވެ. “ޕިސް..ޕިސް….ހާދަ ބާރަކަށް..އަނެއްކާ އެއްކަލަ….ކާކުތަ..އިއްބާން ދޯ…އޭނަ ފަހަތުން އަންނަނީތަ ކޮޓަރިއަށް ވަދެފިލަން ތި...

24

ވާނަން އުމުރަށް – 3 –

މަޑުމަޑުން ލޯހުޅުވާލުމާއެކު އައިލީން ސިގިގެންދިޔައީ އެ އަސަރުގަދަ ނޫކުލައިގެ ދެލޯ އެހާކައިރިން ފެނުމުންނެވެ. ************************** ލީޝާ ހީލާފައި އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތީ އައިލީން ގެ ހިތުގައި އެ ޒުވާނާއާ ދޭތެރޭ އިޚްސާސެއް ވާކަން...

37

ވާނަން އުމުރަށް – 2 –

“އިއްބާން….” އައިލީންއަށް އެނަން ދެތިންފަހަރު ކިޔާލެވުނެވެ. ********************** “އޭތް…ލީން..” ލީޝާ ގޮވާލުމުންވެސް އައިލީންއަށް އަޑުނީވޭފަދައެވެ. ލީޝާ އައިލީންގެ ލޯކުރިމަތީގައި އަތްހޫރާލުމުންވެސް އައިލީންއަކަށް ނޭންގުނެވެ. އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު ލީޝާ އައިލީންގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ...

41

ވާނަން އުމުރަށް – 1 –

އިރު އޭގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމަށް ފަހު ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއުކީ ވަގުތެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅު ބީއްސާލާ އަޑު ރީތިކޮށް އިވެމުން ދިޔައެވެ. މި ހިތްގައިމު މާހައުލުގެ ހަމަހިމޭންކަން ނައްތާލީ ގޮނޑުދޮށުގައި އިން ޒުވާނާގެ އަޑުންނެވެ. މޫދާ...

17

ރޫޙާނީ ބިރު – 2 –

“އެއްކަލަ ދޮންބެ.. އަނެއްކާ އެފެށީ…ވަރަށް ފޫހިވޭ” ޔާނާ ތުންކޮޅު ހަދާލިއެވެ. ޔާނާ ތުންފަތަށް ހަދާލިގޮތުން ޒީދާން ގެ އިތުރުން އެތާތިބި އެންމެން ހިނިއަތުވެއްޖެއެވެ.އެ މަންޒަރުބަލަން ސަލީމް އާ އެލީސާ ތިބީ ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ.އެލީސާ ހިތި...

12

ވާނަން އުމުރަށް -ޓްރެއިލާރ-

އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްފަހު ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއުކީ ވަގުތެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅު ބީއްސާލާއަޑު ރީތިކޮށް އިވެމުން ދިޔައެވެ. މި ހިތްގައިމު މާހައުލުގެ ހަމަހިމޭންކަން ނައްތާލީ ގޮނޑުދޮށުގައި އިން ޒުވާނާގެ އަޑުންނެވެ.މޫދާ ކުރިމަތިލައިގެން ރުއްބުރިއެއް...

45

ރޫޙާނީ ބިރު

ފަތިސް ވަގުތެވެ.މަގުމަތީގައި ވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ނަމަވެސް ހާލަކުން ފަހަރަކު މަގުމަތިން ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއް ފެނިލައެވެ.ކުއްލިއަކަށް މަގަށް ނިކުން ވޭނެއް ވަރަށް ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ.15 މިނެޓްގެ ދަތުރަކަށް ފަހު އެމީހާ ފައިބައިގެންގޮސް...

39

ރޫޙާނީ ބިރު

ފަތިސް ވަގުތެވެ. މަގުމަތީގައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ނަމަވެސް ހާލަކުން ފަހަރަކު މަގުމަތިން ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއް ފެނިލައެވެ. ކުއްލިޔަކަށް މަގަށް ނިކުން ވޭން އެއް ވަރަށް ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ.ފަނަރަ މިނެޓް...