Author: malsamalkkomal

39

ރޫޙާނީ ބިރު

ފަތިސް ވަގުތެވެ.މަގުމަތީގައި ވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ނަމަވެސް ހާލަކުން ފަހަރަކު މަގުމަތިން ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއް ފެނިލައެވެ.ކުއްލިއަކަށް މަގަށް ނިކުން ވޭނެއް ވަރަށް ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ.15 މިނެޓްގެ ދަތުރަކަށް ފަހު އެމީހާ ފައިބައިގެންގޮސް...

35

ރޫޙާނީ ބިރު

ފަތިސް ވަގުތެވެ. މަގުމަތީގައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ނަމަވެސް ހާލަކުން ފަހަރަކު މަގުމަތިން ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއް ފެނިލައެވެ. ކުއްލިޔަކަށް މަގަށް ނިކުން ވޭން އެއް ވަރަށް ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ.ފަނަރަ މިނެޓް...