Author: malsamalkkomal

157

ވާނަން އުމުރަށް – 36 –

އައިލީން ހަޅޭއްލަވައިގަތްއަޑު އިވިފައި އައިޝަމް ފަސްއެނބުރިބަލާލީ އަވަސްހަރަކާތަކާއެކުގައެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރަކުން އައިޝަމްގެ އަތް މުއްކެވިގެން ދިޔައިރު ދަތްތަށް ބިންދައިގެން ދާހާ ބާރަށް ދަތްކުނޑިވިކާލިއިރު އެދެލޮލުން ނުރައްކާތެރި ވިދުވަރެއް ފެނިލިއެވެ. އައިޝަމް އެދިމާލަށް...

38

ވާނަން އުމުރަށް ( ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް )

ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. ދެން އަންނަ ހަފްތާގައި ސުކޫލުގައި ފުލްކޮށް އެސެސްކުރެވެމުންދާނެތީވެ އަޅުގަނޑު ކިޔެވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދޭންބޭނުމެވެ. މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ކުރިޔަށް ގެންދާނީ...

45

ވާނަން އުމުރަށް – 35 –

އައިލީން ބަލަހައްޓައިގެންހުރި ދިމާލަށް އައިޝަމްވެސް ބަލާލުމާއެކު އެކަޅުކަންގަދަ ބުމަގޮއްޖަހާލެވުނެވެ. އޭރު އައިލީންހުރީ ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައިވާހާލު ކަޅިޖަހާނުލައި ކުރިމައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެނެވެ. ___________________________________ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ހައިރާންކަމުން ފުރިގެންވި ނަޒަރަކުން އޭނާއާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އެހުރީ...

54

ވާނަން އުމުރަށް – 34 –

“މޮމް….ޝީ ކާންޓް ސީ…” ދެލޯމަރާލަމުން އިއްބާން ބުނެލިއެވެ. އިއްބަން އެހެން ބުނުމާއެކު އައިރީންއާ ނާހިދުއަށް ތެދުވެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. އޭރު އިއްބާން ހުރީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެނެވެ. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ “ދަރިފުޅާ….” އަނގައިން ބަސް ހުސްވެފައިވާފަދަ...

26

ނަމަވެސް..ތިޔަ ހަނދާނޭ ވަނީ – 3 –

ކުއްލިޔަކަށް ބޮލަށްއެރި ތޫނު ތަދަކާއެލު ކަނޑާ ވައްޓާލި ރުކެއްހެން އައިރާ ޕޭވްމެންޓް މައްޗަށް ވެއްޓުނުއިރު އެ މަންޒަރު ބަލަންހުރި ޒުވާނާއަށް އެދިމާލަށް ދެވުނުގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. _______________________________________________ އައިރާ ކައިރީގައި އިށީންނަމުން އައިރާގެ ބޯ...

86

ވާނަން އުމުރަށް – 33 –

ރަނދޯދިތައް ދުނިޔެއަށް ފަތުރާލަމުން މުޅި ކާއިނާތް އަލިކޮއްލައިފިއެވެ. ދެފަރާތަށް ފޮރޮޅެލަމުން އައިލީން ލޯ ހުޅުވާލުމާއެކު ސިއްސައިގެން ތެދުވެވުނީ ލޫން އެނދުގެ އަނެއް ފަޅީގައި ނެތުމުންނެވެ. ކުރިމަތި ބަލާލުމާއިއެކު އައިލީން ހައިރާންވިއެވެ. _______________________________________________ ލޫން...

49

ވާނަން އުމުރަށް – 32 –

ޝާހިދު ލޫންގެ އަތް އޭނާގެ އަތުތެރެއިން ނަގަމުން ނުކުތުމަށް އެނބުރިލީ ދެލޯ ފުރިބާރުވަމުންދިޔަ ކަރުނަތަށް ފޮހެލަމުންނެވެ. ކުރިމަތި ބަލާލިވަގުތު ޝާހިދުގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ފެނުނު ސޫރައަކުންނެވެ. ___________________________________ “އަ..އައިލީން..” ޝާހިދުއަށް އައިލީންއަށް...

29

ނަމަވެސް…ތިޔަ ހަނދާނޭ ވަނީ – 2 –

ބެގްޕެކް އަޅުވާލައިގެން ކާކޮޓަރީ ދޮރުކައިރީ ހުރީ ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ. ހަމުގެކުލަ އަތްޔެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ސްޓައިލަކަށް ކޮށާލެވިފައިވެއެވެ. ކަޅުދެލިކޮޅެއްފަދަ ކަޅިއެކެވެ. ތުންފަތްމަތީގައި ވަނީ ފިރިހެންވަންތަ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެ ޒުވާނާގެ ތޫނު ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ...

49

ވާނަން އުމުރަށް – 31 –

“ލޫން….ދޮގު ނުހަދާ ބޭބެ ކައިރީ ބުނާތި…….ލޫންގެ މަންމައަށް ކިޔަނީ ކޮންނަމެއް؟….” ލޫން ކައިރީގައި ހުއްޓިލަމުން ޝަހިދު އަހާލީ އޭނާއަށް އިވޭނީ އެނަންކަން ނުދެނެހުރި ހާލުގައެވެ. އިވުނު ނަމަކުން ޝާހިދުގެ ދިރިއުޅުމަށް ޒަލްޒަލާއެއް އައިފަދައެވެ....

47

ވާނަން އުމުރަށް – 29 –

ދެން ޑޮކްޓަރ ބުނެލި ތިންބަހަކުން އިއްބާންގެ ދުނިޔެ ފުނޑު ފުނޑު ވެގެން ދިޔަކަމުގެ އިހުސާސެއް ކުރިއިރު އިއްބާންގެ ދެތުންފަތުދޭތެރެއިން މަޑު އާހެއް ބޭރުވެގެން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދެބުމަ ގޮއްޖަހާލަމުން ޑޮކްޓަރާދިމާލަށް ބަލައިލިއިރު އެދެލޮލުގައި...

128

ވާނަން އުމުރަށް – 28 –

މަޖީދީ މަގަށް ނުކުތްއިރު ތުނިކޮއް ވާރޭ ވެހެމުންދިޔައެއްކަމަކު ލޫން އަޅައެއްނުލިއެވެ. މަގުމައްޗަށް ނަޒަރެއް އެއްލިވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރަކުން ލޫންގެ ހިންގުން ހުއްޓި މުޅި މީހާ ގަބުވިއިރު ހީވަނީ ބޮޑު ބިރެއް ފެނުނުހެންނެވެ. އެއީ...

ލޯބިވަން
27

ލޯބިވަން

ލޯތްބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނޭނގުނެއްކަމަކު އަހަރެންނައްވެސް ލޯބިވެވިއްޖެއެވެ. އެ ލޯތްބަށް ހިތް އެދިގޮވަމުންދިޔައެވެ. އަހަރެންނާ ޔުމާންއާ ދިމާވީ ކޮލެޖް ގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރުގައެވެ. އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ ރީތި ހަށިގަނޑަކާއި...

48

ވާނަން އުމުރަށް – 27 –

“ލުކް…އައިލީން..އެއީ..އެއީ އަހަރެން ގަސްތުގައެއްނޫނޭ..އަ…” އައިޝަމް ބުނަން އުޅުނު ޖުމުލަ ހުއްޓުނީ އައިލީންގެ އަތުގެ ހޫނު ހަމަލާއެއް އައިޝަމްގެ ކަންކަށިމައްޗަށް އެރުމުންމެވެ. ކަންކަށިމަތީގައި އަތް އަޅާލަމުން އައިޝަމް ހިނދުކޮޅެއްފަހުން އައިލީންއާ ދިމާލަށް އެނބުރުނެވެ. އެވަގުތު...

33

ރޫހާނީ ބިރު – 5 –

ކުއްލިއަކަށް އެ ހުނުންގަނޑާއި ނުބައި ވަސްގަނޑުވެސް ކެނޑިގެންދިޔައެވެ. ޝަލީންގެ ފޯނުން ބަންގީގެ މަތިވެރި އަޑު މުޅިތަނުގައި ގުގުމާލީ އެވަގުތުއެވެ. *********************** މުޅިތަން ހުދު އަތްޔަކުން އަލިކޮއްލީ ކުއްލިއަކަށް ކަނިޖަހާފައި ޖެއްސުނު ލައިޓުންނެވެ. ބަންލާފައި...