• Category: ހިތާމަ

  އިންތިޒާރު 5

  އިންތިޒާރު

    އަހަރެން މި ކުޑަ ކުޑަ ޖަލުގޮޅީގައި މި އިންނަނީ...

  29

  ރޭޝަމް (7)

  “ޒައިކް! ކިހިނެއްވީ؟ ހާދަ ހާސްވެފަ. ކާކަށްތަ މާވަރަކަށް ތި ގުޅަނީ؟”...

  32

  ރޭޝަމް (6)

  އޭ… ޔޫ؟ އަހަރެންނަށް މި ހީވީ ރަނގަޅަށް ދޯ؟ ޒައިކް...

  24

  އައިޝާ 23

  އިރުކޮޅަކުން ދޮރު ހޫޅުވާލާފައި ވަން އީޝަލްފެނުމާއެކު ނީމާއާށް އިންތަނުން ތެދުވެވުނެވެ....

 • 31

  ވަންހަނާ (32)

  “ނިކުމޭ! ހަމަ މިހާރު މިގެއިން ނިކުމޭ.” އާޒިމް ހަރުކަށި ކަމާއިއެކު...

  82

  ރޭޝަމް (5)

  “އާނ. އަހަރެމެންގެ ނެތް ބޭބީއެއް. އަދި ކާންދީ ބަލަހައްޓާނެ ފިރިއެއްވެސް....

  58

  ރޭޝަމް (4)

  “ބިރެއް ނުގަނޭތަ؟ މި ފަޅުގޭގަ. އެކަނިމާއެކަނި. އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއްވެސް...

  58

  ރޭޝަމް (3)

  “ކީއްވީ؟” ރޭޝަމް ކާރުން ނުފައިބާ އިނުމުން ޒައިކް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ޒައިކްގެ...

  60

  ރޭޝަމް (2)

  “އަހަރެން ގައިގަ އަތްނުލާތި!” ޒައިކް ސިހުނުވަރުން ފަހަތަށް ޖެހުނެވެ. ރޭޝަމް...