Category: ހިތާމަ

38

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 70

“އަހަރެން ހައިޒަލްގެ ފުރާނައާއިމެދު ވިސްނަނީ އަޒްހާންގެ ދެކެ ނުވި ލޯބި އޭނަދެކެ ވެގެންނޭ އައްމާރުއަށް ހީވަނީ ކީއްވެގެންތަ؟ އަޒްހާންއާއި ހައިލާގެ ލެއިން ދެއަތް ކަޅިކޮށްގެން ހުރެގެން ތުއްތު ޒެލް އަހަރެންގެ އަތުތެރެއަށް ލީދުވަހު...

16

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 4

މަލްޝާވެސް ހުދުކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ސްކިނީއެއް އަދި ކަޅު ބުރުގާއެއް އަޅައިގެން ގެއިން ނުކުތް އިރު އީވާ މާ ކުރިން ހިނގައްޖެއެވެ. ގޭ ދޮރާށިން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅެނީސް ކުލަޕެކެޓުތައް އުކައިގަތް ގޮތުން ހީވީ ކުލަ ޖަހާނެ މީހަކު ނުފެނިފައި ތިބި ހެންނެވެ. މަލްޝާވެސް އަޅައިގެން ހުރި ބެކްޕެކްއިން ކުލަޕެކެޓެއް ނަަގައިގެން ދުއްވައިގަތެވެ. ދުއްވައިގަތް ތަނާހެން މީހަކު އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އެޅުމުން މަލްޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ހިމަ ދިގު އިނގިލިތަކެއްގެ ވެރި، އެމީހަކީ ކާކުތޯ ބަލާލުމަށް މަލްޝާ އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިލި ވަގުތު ހައިރާންވީ ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައަކުންނެވެ. ” ރާއިން… ” މަލްޝާ ހުރީ ކުއްލިއަކަށް ރާއިން ފެނުމުން ހައިރާންވެފައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އީދު ނަމާދުން ފެނިގެން ހީލީމާ ފެންނަ ކަމަށްވެސް ނަހަދާ ދިއުމުން މަލްޝާ ހީކުރީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އެ ހައިރާންކަންމަތީ މަލްޝާ ހުއްޓާ، މޫނުމަތީގައި ކުލަ ހާކާފައި ރާއިން ދުއްވައިގަތެވެ. ހޭވެރިކަމެއް ވީ ދެނެވެ. ރާއިންގެ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތް މަލްޝާއަށް އެހެންލާފައި ދިޔަ ގްރޫޕެއް ހަމަލާ އަމާޒުވިއެވެ. ހަމަލާ ތަކުން ރެކެމުން ދުވި މަލްޝާއަށް ރާއިން އަތުކުރެވޭ ވަރު ވީ ވަރަށް ދުރަށް ދެވުނު ފަހުންނެވެ. ދަބަހުން ނެގި ކުލަ ޕެކެޓުތަކުން ހުރިހާ ކުލައެއް އަތަށް އަޅައިގެން ގޮސް ރާއިންގެ މޫނުގައި ކޭއްތުމަށްފަހު މަލްޝާ ދުއްވައިގަތީ އެނބުރި އައި ކޮޅަށް ދާށެވެ. އެނބުރުނު ވަގުތު ގޮސް ޖެހުނީ މީހެއްގެ މޭމަތީއެވެ. މަލްޝާއަށް ފަހަތުން ރާއިން ހޭ އަޑު އިވެއެވެ. ދެ ފިޔަވަޅު ފަހަތަށް އަޅާލުމަށްފަހު ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލީ މާފަށް އެދޭށެވެ. ނަމަވެސް ގޮށް ޖަހާފައިވާ ކަޅުކަން ގަދަ ބޯ ބުމައިގެ ތިރިން އަޅިކުލައިގެ ލޮލަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނު ވަގުތު މަލްޝާގެ ހިނިތުންވުން ފޭދެމުން ފޭދެމުން ގޮސް އެކަށް ފޭދިއްޖެއެވެ. މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސްކަން ހަނާއަޅާލަ އަޅާލަ ހުރި އިރު ލޮލު ތެރޭގައި ކަރުނައިގެ މުތީތައް ވިދަމުން ދިޔައެވެ. ” ބަލާލައިގެން އުޅޭކަށް ނޭނގޭތަ؟! އަންނަ ގޮތަށް އައިސް މަ ގައިގަ ޖެހިގަނެޔޭ އެބަ… ކިހާ ބޮޑު އުނދަގުލެއް މީ ދެން… ބޮއްކުރާ ދޮށަށް އޮޑި ކަނބަން ނޫޅެބޭ… މަށާ އަޅައިގަނެގެން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން… ” ހަގީގަތުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ނެތް، ރައުލްގެ ރަހުމު ކުޑަ ބަސްތަކުން މަލްޝާގެ ހިތް ވިރިގެން ފޭބީ ގަނޑުފެންކޮޅެއް ފަދައިންނެވެ. ކަރުނަތައް ހިފަހައްޓަން ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލިވަރުން ތުންފަތް ރަތްވިއެވެ. ރައުލްއަށް ލޮލުގެ ތެރޭގައި ގައިދުކޮށްފައި ހުރި ކަރުނަތައް ދައްކަން ބޭނުންނުވާތީ އިސްޖަހައިގެން ހުރެ މަޑު ހިނގުމެއްގައި ދުރަށް ހިނގައިގަތެވެ. އިސްއުފުލާލަން މަޖުބޫރު ކުރުވީ މީހަކު މަލްޝާއޭ ކިޔާފައި ގޮވާލި އަޑަށެވެ. ބަލާލިއިރު އަޒާން އައިސް މަލްޝާއާ ހަމަކުރަނީއެވެ. އަނެއްފަރާޓަށް އެނބުރި ލަމުން ލޮލުގައި ހުރި ކަރުނަތައް އަތުން ފުހެލީ އަޒާން ކުރާ ސުވާޅުތަކުެ އަމާޒަކަށް ވާން ބޭނުންނުވާތީއެވެ. އަދި މިއޮށް އުފާވެރި ދުވަސް ރައުލްއާ ހެދި ފަނިވާކަށް މަލްޝާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ....

23

ވާނަން އުމުރަށް – 18 –

އައިލީން އިއްބާންގެ ކެބިންއާ އަރާ ހަމަވެފައި ޓަކިޖަހާލަން އަތް ނެގި ވަގުތު ސިއްސައިގެންދިޔައީ ބާރު އަޑުފައްގަނޑަކާއެކު އެއްޗެއް ތަޅައިގެންދިޔަ އަޑާއި އެކުވެގެން އިއްބާން ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑު އިވިފައެވެ. *********************** ހާސްވެފައުހުރި އައިލީންއަށް ވިސްނުމަކާނުލައި...

19

ރޫޙާނީ ބިރު – 3 –

ލޯނޗު އެރަށާ ގާތް ކޮއްލުމާއެކު އެންމެން ފޭބިއެވެ. ރިޝްވާން އޭނާގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރުފުޅު ރީމް ގޮވައިގެން ފަޅުރަށެއްކަމައްވާ ހިމިއްޗަށް ފޭބުމާއެކު ރީމް ރޯން ފެށިއެވެ. އެވަގުތު ރީމްގެ ބޮޑުވެފައިވާ ދެލޮލުން ބަލަމުންދިޔައީ...

116

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 69

ޝަޔަމް ސިހިގެންދިޔަވަރުން އަތުން ފޯނު ދޫވިއެވެ. އިސްއުފުލާ ބަލާލެވުނުއިރު ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ކުރެހިފައިވާ ލޭގެ ތިކިތައް ފެނި ޝަޔަމްގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. ވަގުތުން ކާރުން ފޭބުނެވެ. ބޮނެޓްމަތީ ހަރަކާތް ހުސްވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ފެނި އެދިމާލަށް...

23

ވާނަން އުމުރަށް – 17 –

ކެބިންއަށް ވަދެ އެތެރެއަށް ނަޒަރުހިނގާލަމުން ކިރިމައްޗަށް ބަލާލިވަގުތު އެ ތުންފަތްމަތީވި ހިނިތުންވުން ފިލާދިޔައިރު އަތުގައި އޮތް ފައިލް ދޫވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލައިގެން ހުރިގޮތުން ހީވަނީ އަމިއްލަ މަރު ކުރިމަތިން ފެނުމުން...

10

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 8

“ރަޔާން….” އަކުރުތަކަށް ދަމާލަމުން، އަހަންނަށް ކަރުބުޑުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ********************** ޝާފީ ސިޑި ކައިރީގައި ވެއްޓިފައި އޮތްތަން ފެނުމުން އަހަންނަށް ހުރެވުނުތަންވެސް ނޭންގުނެވެ. ސިޑީގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ހުރި ރަޔާން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ....

14

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް -4

ވިލްދާން އެހެން އަހާލީ  ގައިޝާންގެ ޒާތީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭތީއެވެ. ގައިޝާންއަކީ ވެގެންވަންޏާ ދުވަހަކު ގެޔަށް ބޯވެސް ދިއްކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ މީހެކެވެ. މަންމަ ހުންނާތީ ކުރިން އައި ކަމަކު ރާއްޖެއަށް އައި ފަހުން...

25

ނާއިންސާފް 30

“ކިޔާރާއޭ؟ ކިޔާރާ އަނެއްކާ އައީތަ؟ ޑެމްން.. ކީތްވެ ކުރިން ނުބުނީ..” އެލީޒާ ހައިރާންވެ ހުރެ ބުނެލިއިރު، ކިޔަން ނޭންގޭ ކުލަތަކެއް އެ މޫނުގައި ހުއްޓެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ދޮރޯށްޓެއްވެސް އަހަރެންނަށް އިނގޭނީ، މިމީހުން،...

36

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 12

ފޮޓޯ ނަގަމުން ދިޔައިރު އާރިފާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އީނާޝް ފޮޓޯ ނަގަން ނޭރުވޭތޯއެވެ. އީނާޝްވެސް އެކަމާ މާ ގަޔާވާ ހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކައިޒީންއާއި ޒިރާންގެ އެދުމުގެ މަތިން އީނާޝްއަށް ޖެހުނީ...

81

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 68

ނޯޓް: މި ސީންއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އެވަރޓަންގެ ބޮޑު ސްޓަޑީގެތެރެއަށް ވެރިވެފައިވަނީ ނުހަނު ރީތި ރީނދޫ އައްޔެކެވެ. މިޙުރާން އޭނަގެ ހަގު ދަރިފުޅު މަޔާންއާއި އެކީ ސްޓަޑީގެ ސޯފާގައި ކޮފީ ބޯން އިންނެވިއިރު ދެކެވެމުން ދިޔައީ އާއިލީ...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 8
33

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 8

ރިޔާޝާއާއި ރަޔާން ލަވަކިޔާ ނިމުމުން އެންމެންގެ ހޫނު ތަރުޙީބު އެ ދެމީހުންނަށް ރައްދުވިއެވެ. ދެން ކުރިއަށް ދިޔައީ ކަޕަލް ޑާންސް ކުރުމެވެ. “ވިލް ޔޫ ޑާންސް ވިތް މީ މައި ޕްރިންސެސް” ވަރަށް...

22

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 3

ގުދުރަތުގެ ފުރިހަމަކަމުން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ހޯދަމުން ހިނގާލާފައި ދިޔަ މަލްޝާގެ ހަށިގަނޑު އަރިއަޅާލީ ކޮންމެސް އެއްޗެއްގައި ޖެހިފައެވެ. މަލްޝާގެ އަނގައިން ތޫލި ހަޅޭކެއް ބޭރުވެގެން ދިޔައީ ލިބުނު ސިހުމުގައެވެ. ވެއްޓުނަސް ވެއްޓޭނީ އެ މަޑު ވެލިގަނޑުގެ މައްޗަށްކަން އިނގުމުން އެކަމާ މާ ކަންބޮޑު ނުވިނަމަވެސް އޭނާ ގައިގައި އެ ޖެހިގަތީ ކޯއްޗެއްކަން ނޭނގޭތީ ހިތް ބިރުގަނެފައިވިއެވެ.ކަފަކޮޅެއް ފަދަ މަޑު ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބުރަކަށިޖެހުމުން މަލްޝާއަށް ލޯ މަރާލެވުނީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ލޯ ހުޅުވާލަމުން ފުންމައިގެން ތެދުވިއިރު ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ކުރިމަތީ ހުރީ އިންސާނެކެވެ.ހަމުގެ ކުލަ އަލި ރީތި ވަރެއްގެ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވީ އެ ޒުވާނާގެ މަޑު މުށިކުލައިގެ ދެލޯ އަނދިރީގެ ތެރޭގައި ޖަވާހިރެއް ފަދައިން ވިދަ ވިދާ ހުއްޓެވެ. ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވާފައިވީ ފިރިހެންވަންތަ ހިނިތުންވުމުގެ އަސަރު ލޮލަށް ފޯރާފައިވުމުންނެވެ. އޭނާގެ އަތް މަލްޝާއަށް ދިއްކޮށްލުމުން މަލްޝާ ނޯ ތެންކްސް އޭ ބުނެ އަމިއްލައަށް ތެދުވިއެވެ. ” ސޮރީ ވަރަށް ބޮޑަށް… ބަލައި ނުލާ އާދެވުނީމަ އެހެންވީ… ބައި ދަ ވޭ… އައިމް އަޒާން… ތީ މިރަށު ކުއްޖެއް ނޫން ދޯ… އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުފެންނާތީ… ” އެއް އަތް ޖީބަށް ޖަހައިގެން ހުރެ އަނެއް އަތް ސަލާމަށް ދިއްކޮށްލަމުން އަޒާން ތައާރަފްވެލިއެވެ. ” ޔާ ހައި… އައިމް މަލްޝާ… އައިމް ފްރޮމް މާލެ… މިއަދު މިރަށަށް އައީ… ބަޓް ދެން އުޅޭނީ މިރަށުގަ… ވަން އިޔަރ ވަން ދެން… ”  ސަލާމަށް ދިއްކޮށްލި...

13

ވާނަން އުމުރަށް – 16 –

ވާރޭވެހޭ އަޑުއިވި އެ ވާރޭގައި އޭނާއާ ލޫންގެ އެތައް ފޮނި ހަނދާންތަކެއް އާވެ އެހިތް ޒަހަމްކޮއްލައެވެ. ********************** އިރުކޮޅަކު އެހެން ވިސްނަން ހުރުމަށްފަހު އިއްބާން އެނދުގައި އޮށޯވެލީ ނިދި އެލޮލާ ދުރުވެފައިވާހާލުއެވެ. **********************...

73

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 67

“ސިސް…” ނައިނާއަށް ޝަލީންއަށް ގޮވާލެވުުނެވެ. ޝަލީން އޭނަ ގާތުގައި މިއީ ދުވާލޭ ބުނިނަމަވެސް އޭނައަށް ގަބޫލުކުރަން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވީހެވެ. އޭނައަށް ޝައްކުކުރެވުނުގޮތަށް މަޔާންއާއި ޝަލީންއާއި ދެމެދު ގުޅުމެއް އޮތީއެވެ. އޭނަ ޝަލީންއާއިމެދު ދެކެމުންއައި...

31

ނާއިންސާފް 29

އަތް ތުރު ތުރުއަޅާ ޙާލު އަހަރެން އެ ސިޓީކަނޑާލީމެވެ. ފަހަތުން މީހެއްގެ ޙިލަމެއް ވިހެން ހީވެގެން އަހަރެން އެނބުރިލީމެވެ. އެމީހެއްގެ މޫނު ސާފެއް ނުވިއެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް ހަރަކާތެއް ގެނެވުމުގެ ކުރިން، އެމީހަކު...