Category: ހިތާމަ

31

ޞަފަރު (3 ވަނަ ބައި)

“އަހަންނަށް ކިޔަނީ ޚަދީޖާ..” އެ އަންހެންމީހާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ހިތްކަލިތާ...

ބަދުނާމް 5

ބަދުނާމް

ވާހަކަ ވަރަށް އަވަހަށް މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އަންނަނީ….ކެތްތެރިކަމާއެކު އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…!

28

ޞަފަރު (2 ވަނަ ބައި)

އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު ޒާންއަށް ގެއަށް ދެވޭވަރުވީ މެންދުރުވަނިކޮށެވެ. އޭރު...

27

ކުށަކީ ކޮބާ… 01

ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ އެނދު ކައިރި ހުރި މޭޒުމަތީ...

28

ޞަފަރު (1 ވަނަ ބައި)

ކަޅު ވިލާތަކުން މުޅި އުޑުމަތި ބައްދާލައިފިއެވެ. ސާދަ ވިލޭރޭގެ ފުރިހަމަ...

55

ވާށެ އޯގާ ހިތާ 6

  “ޒީން އަހަންނަކަށް ނުވިސްނުނު ޒީން ތިކިޔާ އެއްޗެއް. ތަންކޮޅެއް...