Category: ހިތާމަ

9

ބީވެދާނެބާ 2

” ވަޓް ދަ ހެލް މިކާލް… ތިހާ އިރެސްޕޮންސިބަލް ވާން އެނގުނީ މިރޭތަ… އެނގޭތަ އަހަރުމެން އެންމެން ހާސްވި ވަރު.. އެނގޭތަ ބައްޕަ ހާސްވި ވަރު.. އައި ޑިޑްންޓް އެކްސްޕެކްޓް ދިސް ފްރޮމް...

2

ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 8

ކުޑަ ހިނދު ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އެލީނާ އޭނާގެ ހިތާމަ ތަކުގެ މަތިން ހަނދާންނެތުނެވެ. ޢެލީނާ އެރޭ ޕާޓީއަށް ލާނެ ރީތި ހެދުމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެދުވަހުގެ ހަވީރު ގަޑީގައި ފިހާރަތަށް ބަލަން އީޝަލްއާއި އެލިނާ...

3

އަސްލާން 10

ގެއްލިގެންދިޔަ ހުރިހާ ކަމެއް ކަރަންޓު ޝޮކެއްހެން ހަނދާނުގައި ދުވެގަތީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ފުންމައިގެން އެނދުން ތެދުވެވުނެވެ. “އަސްލާން!!!” ******************************* ކުރިމަތިން ފާޅުވި އަސްލާން ގައިގައި އަހަންނަށް ބައްދައިގަނެވުނެވެ. އަސްލާންގެ ނަން ދެތިން ފަހަރަކު ތަކުރާރުކުރެވުނީ...

7

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ (1)

ވިއްސާރަ ރެއެކެވެ. އިޝާ ނަމާދު ވަގުތު ވެހެންފެށި ވާރޭ މިހާރު ކުރިއަށްވުރެވެސް ބޯކޮށްލައިފިއެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންދާއިރު އެންމެންވެސް ބަލާނީ ރަޖާދަށަށް ވަދެ އަރާމުކޮށް ނިދާލެވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ނުނިދާ އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައީ...

42

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 44

ޝަލީން ފަރި ހިނގުމެއްގައި އައިސް ކާރަށް އެރިއިރު ހައިޒަލް ކާރުދުއްވާލައިފިއެވެ. އޭރު ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ޕާރކްކުރެވިފައިވާ ކާރުގެ ވިންޑްސްްކްރީން ތިރިކޮށްލައިގެން މަޔާން އިންއިރު އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވަނީ ތަފާތުކުލައެކެވެ. ހަނިކޮށްލެވިފައިވާ ދެލޮލުން ރުޅިއާއި...

13

އައިރީން 1

އައިރީން ހިނިތުން ވެލައިގެން ހުރީ ހަވީރީ ބޮޑު ހެދުމެއްގައެވެ. އޭރު އޭނާގެ އެކުވެރިން 14ވަނަ އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔަމުން ދިޔައެވެެ. އައިރީން ވެސް ޝުކުރިއްޔާއޭ އޭނާގެ ރީތި އަޑުން ބުނަމުން ދިޔައެވެ. އައިރީންގެ...

39

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 43

ހައިޒަލް އިރުކޮޅެއްވަންދެން ކެންޓީނުން ބޭރުން އެ މަންޒަރު ދެކެން ހުރެފައި ކެންޓީންތެރެއަށް ވަދެެގެން އައިސް ނައިނާ އިން މޭޒު ކައިރީ އިށީނެވެ. އެއާއިއެކު ސިމިސިމި ލެވުންތައް އިތުރަށް ބާރުވިހެން ހީވިއެވެ. ނައިނާ ހަައިޒަލްއާއި...

14

ނާއިންސާފް 18

އަހަރެންނަށް ބެލެމުން ދިޔައީ ފޯނަށެވެ. އީންގެ ލޮކޭޝަން ލިބުމުން، ދެން ނުބަލާ ހުރެވޭނީވެސް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ. އީންގެ ލޮކޭޝަންއެއް ނޫނެވެ. އީންގެ ޖެކެޓުގެ ލޮކޭޝަންއެވެ. ދާ ގޮތަށް ގޮސް ދޮންނަ މެޝިނަށް ނުލައިފިއްޔާ...

6

ފެނުމުން މަންޒިލް ހިތް އެދޭ

އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރު ފުރިއްޖެވެ. އުޅެވުމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެންް ކިޔެވުމަކަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެމެވެެ. ނަމަވެސް ނަމެއްގައި ސްކޫލަށް ދަމެވެ. އެއްބާ ދުވަސް ދުވަހު...

4

އަސްލާން 9

“އިޓްސް އޯކޭ.” އަވަސްއަވަހަށް އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަ ރޮނގު ފޮހެލާފައި އަސްލާން ބުންޏެވެ. “ސޮރީ ބުނަންޖެހެނީ އަހަންނެއްނު. ލުއާ އަހަންނަށް ނުގޮވަފާނެތީ ބުނަން ނުކެރުނީ.” އަނެއްކާވެސް އަސްލާން ވާހަކަދެއްކީ އަސަރެއް ނެތް އަޑަކުންނެވެ....

10

ތަދުވާ ހިތެއްގެ ވޭނުން އުމުރަށް އުޅެން މަވީހޭ..

ރަށުތެރެއަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ފިކުރުތަކާ ޚިޔާލުތަކުން މިންޖުވެފައިވާ ސިކުނޑިތައް ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ހާސިލް ކުރަމުން ދެއެވެ. ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ވަރުބަލިކަމާއި ލޮޑުކަން ލިބިފައިވާ ހަށިތައް އަރާމުގެ ދާންތަކުގައިވާ ހާލުގައެވެ....

41

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 42

  “ނައިނާ… މީޓް މައި ހަޒްބެންޑް ހައިޒަލް…” ޝަލީން އެއްވެސް އަސަރެއްނެތި ބުނެލި ޖުމްލަތަކާއިއެކު ނައިނާގެ ކަންފަތްދޮށުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލެވުނުފަދައެވެ. ސިކުނޑީގައި އެތައްގޮވުމެއް ގޮވާ ހުރިހާ ނާރުތަކެއް ބުރިބުރިވެގެން ދިޔައީހެން ހީވިއެވެ. ވަގުތުން...

12

އަސްލާން 8

“ހަނދާން ނައްތައިނުލައްޗޭ ދުވަހަކުވެސް.” އަސަރުގަދަ ލޮލަކުން އަހަންނާއި ކަޅިހަމަކޮށްފައި ބުނެލި އަސްލާންގެ އަޑުގައިވީ ރިހުމެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާންފެށި އާދަޔާއި ހިލާފު ކަންކަމާއި ގުޅުމެއް ހުރިކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލެއް ކުރާނެ ހިތްވަރެއް...

23

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 1

ހެނދުނުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި މަގުމަތީގައި ހިނގަމުން ދިޔަ އަންހެން ކުއްޖާގެ އެއްވެސް މިސްރާބެއް ނެތެވެ. ރަތް ކުލައިގެ ކަކުލާއި ހަމައަށް އަންނަ ވަށްތިރި ހެދުމެއް ލާފައި ހުރިއިރު އެ ދޮން ހަށިގަނޑާއި އެހެދުން...

23

ނާއިންސާފް 17

އަހަރެން ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލާފައިވެސް ނެގި ފިޔަވަޅު ހުއްޓާލީމެވެ. އެތެރެއަށް ވަން އަންހެން ކުއްޖާފެނިފައެވެ. އެއީ އެލީނާ ނޫން ދެވަނަ އެހެން މީހެއް ނޫނެވެ. އެއްކަލަ ކާލިން މަންޖެއެވެ. ރީތިކޮށް ބޯ ގަތާލާފައި،...

19

ވެވުމުން ލޯބި 1

ޖަހާލާ ހޮނު ގުގުރީގެ އަޑުން ކައިލީންގެ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަސަރެށް ނުކުރެއެވެ. ބޯ ވިއްސާރާ ތެރޭގައި އިށީނދެ އިނދެ ކައިލީންއަށް ރޮވޭނެެ ވަރަކަށް ރޮމުން ދިޔައެވެ. ކައިލީން ކުއްލި ކުއްލިއަށް ސިއްސައިގެން ދަނީ...