Category: ހިތާމަ

6

ރުއިމުގެ އަޑު

އާޅެން ރުއިމުގެ އަޑު އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އިންފާރުފަދަ އެކުވެރީން ދޫކޮށްލީމެވެ. އެއްފުރާނަވާ ދެހަށިގަޑު ފަދައިން އުޅެން ޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ. ކުޑަކުދީންގެ ރުއިމުގެ އަޑު ބުޅާކޯޅޭ އަޑުކަމުގައި ހީކުރީމެވެ. އެމީހުން ކަމަކު ކިޔާފާނެތީ...

18

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 10

ފޯނު ކަނޑާލާފައި އަޖްވަދު ހިނގައިގަތީ ދާދި ދެންމެއަކު ތަޅު ނައްޓާލި ޒިޔަލްއާ ދިމާލަށެވެ. އެ ދެ ފިރިހެނުން އެކުއެކީހެން އަލިޝްކާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ހުރިހާ ބޮއްކެއް ނިވާލާފައި ވީނަމަވެސް ޓޯޗެއްގެ އެހީގައި ތަންދޮރު...

14

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 7

މިންހާ ގޮސް އަޝްރާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު އަޝްރާ ކޮޓަރީގައި ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުއްޓެވެ. އޭނަގެ މޫނު މަތިން ނުތަނަވަސްކަން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ” އަޝޫ… ކިހިނެއްވީ ހާދަ ހާސްވެފަ… ”...

11

އިމްތިޙާން (24ވަނަ ބައި)

އެންމެންނަށް ލިބުނު ޙައިރާން ކަމުގައި އަޖާއިބުވެފައި ޙިބާ އަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވުނީ ސުވާލުން ފުރިފައިވި ހިތަކާއިއެކުއެވެ. ޙިބާ ލައިގެންހުރި ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި އެއްވެސް ހާއްސަކަމެއް ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ. ބްރައިޑެއްހެންވެސް ހީނުވާތީއެވެ. ޙިބާގެ އާއިލާއަކީ...

47

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 9

“ޔެސް…” ދަތް ޖައްސާލަމުން އަލިޝްކާގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި އަވްޔަން ބުނެލިއެވެ. އަލިޝްކާ ދެލޯ ކުޑަކޮށްލަމުން އަވްޔަންއަށް ބަލާލީ ކޭކުފޮތި އަތަށް ނަގައިގެން ހުރެއެވެ. “ޔެސްއޭ..ކޮންކަމަކަށްބާ..” އަވްޔަންގެ އަނގަޔަށް ކޭކުފޮތިލައިދިން އަލިޝްކާގެ ހިތުގައި ސުވާލު...

19

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 6

އިތުރަށް އެވާހަކަތައް އަޑު އަހާ މަންޒަރުތައް ބަލާނެހާ ހިތްވަރު ނެތުމާއެކު ކަރުނަވީ ދެލޮލާއެކު އެތަނުން ދިއުމަށް ފަސްއެނބުރި ހިނގައިގަތް އިއާންގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު ހުއްޓުން އެރީ އޭނަ އެހާލުގައި ހުއްޓާ އިތުރު މީހަކަށް...

10

އިމްތިޙާން (23ވަނަ ބައި)

ޙިބާ އާއި ހުމާޔާ ދެކުދިންނަކީވެސް ހިކި ކޮށް ތިބޭ ދެކުދިން ކަމުން ހިބާގެ ހެދުން ހުމާ ލުމުންވެސް ހުމާގެ ގަޔައް މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުމާ އާންމުކޮށް ލައި އުޅޭ...

2

ވީއްލިގެން އުޅޭ މީހާ

އާޅެން ވީއްލިގެން އުޅޭ މީހާ އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ތަފާތު ކުލަކުލައިގެ މާތައް ފޮޅުވިއެވެ. ވަސްމީރު ހުވަނދުން މުޢައްތަރު ކުރުވިއެވެ. ނުވާޢަހުދެއް ހުވައެއް ނެތެވެ. އަތަށް އެރުމާއިއެކު ޙާލުގައި ޖެއްސިއެވެ. ރޮއިރޮއި އިންދާ...

1

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި…..7ވަނަބައި

“އާހް…މާބޮޑަށްވެސް ސަކަރާތްޖެހިއްޖެ” މަލަކު ބަނޑުގައި އަތްއަޅަމުން ވެލިގަނޑުމަތީ އިށީނނެވެ. “ރީޔާ….. އަބަދު އެގޮތަށް ސްމައިލްވެގެންހުންނަނަމަ…. އީތާން ހާދަކުޅަދާނައޭ އަރިޔާ ހެއްވާލަން…” ޒޯޔާ ބަލާލީ އީތާންގެ ފަހަތުގައި ދުވަމުންދިޔަ އަރިޔާއަށެވެ. އީތާން އަރިޔާ ހަޔާތަށްއައި އައިފަހުން އަރިޔާގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްވުރެ ތަފާތެވެ. މީހަކު އެއްޗެއްނުބުނަނީސް އަރިޔާ އަނގައަކުން ނުބުނާނެވެ. އެހެނަސް މިއަދު އަރިޔާގެ މޫނުމަތިން ހިނިތުންނުފިލައެވެ. “މިއުޅޭނީ” އިޒާންގެ އަޑު އިވުމާއެކު މަލަކުމެން ބަލާލިއެވެ.” ހޯދަނީ މީ…..”އިޒާން މާނެވާލެވިފައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ. “ހިނގާދާން….ކައިގެން ފައިގަތަޅާ ކުޅެން” އިޒާން އެހެންބުނުމުން އަރިޔާއާ އީތާން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލިއެވެ. އީތާން އަރިޔާ އަތުގައި ހިފާލަމުން އެއްގަމާއި ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ************* އަރިޔާ ތަށްޓަކަށް ފިހުނު ކުކުޅު ފަޔަކާއި މަސްކޮޅެއް ލުމަށްފަހު އަތިރިމަތީ އެކަނިމާ އެކަނި އިން އީތާންއަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އީތާން ތަށީގައި ހިފުމުގެ ބަދަލުގައި ހިފީ އަރިޔާގެ އަތުގައެވެ. “މިތާ އިށީނދެބަލަ” އަރިޔާގެ މުށިކުލައިގެ ލޮލަށްބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އީތާން އެއަތުގައި ހިފައިފާހުރުމުން އަރިޔާ އެތަނުން ދާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ. އެވަގުތު އެތަނަށް އައި މަލަކު ފެނިފައި އަރިޔާ ލޮލުގެ އިޝާރަތުން އޭނާ އެތަނުން ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދުނެވެ. މަލަކު ހިނިތުންވެލައިފާ އީތާން އަށް ބަލާލިއެވެ. ” ކޯކެއްނުގެންނަމެއްނު…..މަ މިއަންނަނީ ހިފައިގެން” މަލަކުކަންތައް ކުރި އަރިޔާ ހީކުރިގޮތާއި ހިލާފަށެވެ. މަލަކު މޫނަށް އޭނާ ބަލާލި ރުޅިވެރިކަމާއެކުއެވެެ. މަލަކު އެއްލޯ މަރާލިތަް ފެނި އަރިޔާގެ ރުޅި ކުރިއަށްވުރެ ގަދަވިއެވެ. ތުންފަތުގައި ދަތްއެޅީ އީތާންގެ މުނަށް ނުބަލަންވެގެންނެވެ. “ނުކާންތަ ތިއިނީ؟ އާދެ…ލަވާދޭނަން” އީތާން ރޮށިކޮޅު ވިނުވާލުމަށް އޭގެތެރެއަށް މަސްކޮޅެއް ލިއެވެ. އަރިޔާ ނުކާންގަދަހަދަމުން ދިޔައެވެ. “އެހެރި މާކަނާއެއް” އީތާން އެހެން ބުނުމުން އަރިޔާ ކޮބާހޭ އެހިއެވެ. ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފާ އީތާން އަރިޔާގެ އަނގަޔަށް ރޮށިކޮޅު ލެވިއެވެ..”ދޭން…. އިތާން…… އައި ރިޔާލީ ހޭޓް ޔޫ” އަރިޔާ ތުން އޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެތަނުންއަވަހަށް ދާން ހިނގާގަތުނެވެ. އެވަގުތު އަރިޔާއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ******* ދަތުރު ނިމުނީ ހީވެސްނުކުރާހާ އަވަށެވެ. ވަގުތުހޭދަކުރެވުނީ ހުސްވެސް މަޖާކަންކަމުގައެވެ. ގެއަށް އައުމާއެކު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަރުބަލިކަން އިހުސާސްވިއެވެ. އަރިޔާ ފެންވަރައިގެން އޮށޯތީ ނިދަންށެވެ. އެނދުގައި ހަމަޖެހުމާއެކު އަރިޔާ ފުން ނިދިތެރެއަށް ގެނބުނެވެ. ******* މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން އަރިޔާ އެނދުން ތެދުވިއެވެ. ދެލޯ އުނގުޅަމުން ފާހަނައަށް ވަދެ މޫނުދޮވެލިއެވެ.  ކޮޓަރިން ނުކުތި އިރު ގޭގައި އެކަކުވެސް ނެތެވެ. އަރިޔާ ބަދިގެއަށް ވަތްވަގުތު މީހަކު އޭނާގެ ފަހަތުން އައިކަން އެނގުނެވެ.”ކީއްކުރަނީ މިއޮތް ދަން ގަޑިއެއްގައި؟” އީތާން ދޮރުކަނީގައި ލެގިލަމުން އަހާލިއެވެ. “ބަނޑުހައިވީ…..ގޭގައި އެކަކުވެސް ނޫޅެނީތަ؟” އަރިޔާ އަތްދޮވެލަމުން އަހާލިއެވެ.”ހޫމް އެންމެން ގޮއްސި ފިހާރައަށް… މާދަން ބީބީކިއު ހަދަންވެގެން” އީތާން ބަދިގެއަށް ވަދެ ކަބަޑުން ދެ ޕެކެޓް ނޫޑުލިސް ނެގިއެވެ. “ކީއްކުރަން ތިއުޅެނީ؟” އީތާން އައިސް އަލަމާރި ހުޅުވާލިތަން ފެނި އަރިޔާ ސުވާލުކުރިއެވެ.” މީތާ އިށީނދެބަލަ” ކާމޭޒުން ގޮނޑިއެއް ދުރުކުރުމަށްފަހު އަރިޔާއަށް ބަލާލިއެވެ. އަރިޔާއަށް ކަންތައްތައް ވާންއުޅޭ ގޮތްނޭނގޭތީ އޭނާއަށްހުރެވުނީ އީތާން އަށް ބަލަންށެވެ. އީތާން އަރިޔާއަތުގައި ހިފުން އަރިޔާ އެއަތްފޮޅާލަމުން ގޮނޑީގައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. އަރިޔާއަށް ހުރެވުނީ އީތާން ކަންތައްތައްކުރަންއުޅޭގޮތް ބަލަންށެވެ. އީތާން ކައްކަމުންދިޔައިރު އަރިޔާއަށް ހުރެވުނީ އަނގަހުޅުވައިގެންނެވެ.”ތިއަނގަލައްޕަބަލަ!” އީތާން ނޫޑުލިސް ތައްޓާކަށް އެޅުމަށްފަހު އަރިޔާއަށްވާގޮތަށް ކުރިމަތީގައި ތަށި ބެހެއްޓިއެވެ.” ޓްރައި އިޓް” އީތާން ތައްޓަށް އިޝާރަތް ކުރިއެވެ. އަރިޔާ އީތާންއަށް ބަލާލުމަށްފަހު އުލުން ނޫޑުލިސްކޮޅެއް ކާލިއެވެ....

1

ކުރުހާލެވުނޭ ތި ސޫރަ މިހިތުގައި….. 6 ވަނަ ބައި

“އެހެރި އަންނަނީ” މަލަކުގެ އަޑަށް ދޮރުމަތީގައި ތިބި އެންމެން މަލަކު އިޝާރަތްކުރި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ.  އެކުގައި ހިނގައިފައި އައި އަރިޔާއާއި އީތާން ފެނިފައި އެންމެން ކޮސްވެފައި އެދެމީހުންނަށް ބަލަންފެށިއެވެ. އިއްތިފާގުން ނަމަވެސް އީތާން އަށާއި އޭނާލެވިފައި ހުރީ ކުލަގުޅޭ ހެދުމެވެ. އަރިޔާ އަށްލައިގެން ހުރި މަޑުނޫކުލައިގެ ކަކުލާއިހަމައަށްއަންނަ ދެމޭފޮތީގެ ހެދުމަކަާއި ކަޅުލެގިންސް އީތާންލައިގެންހުރި ގަދަނޫކުލައިގެ ޓީޝާޓްއާއި ކަކުލާއިހަމައަށް އަންނަ އަޅިކުލައަށްދާ ސޯޓާއި ގުޅެއެވެ.”ދެމީހުން ރާވައިގެން ކުރިކަމެއްތަ؟” މަލަކު އެއްމިޔަކަނިން ހީލަމުން އަހާލިއެވެ. މަލަކު އެންމެން ތިއްބާ އަރިޔާގާތު އެހެން އެހުމުން އަރިޔާ ގަތްލަދުން މޫނުއެއްކޮން ޖަންބުވިއެވެ. އެހެންމީހުންނަށް އެމޫނު ނުދައްކަންވެގެން އިސްޖަހާލިވަގުތު ކަންފަތް ދޮށަށް ލެއްވިފަ އިން އިސްތަށިކޮޅު އަރިޔާގެ މޫނު ނިވާކޮއްދިނެވެ. “ދެން ހިނގަދާން މަލްގެ ކަންތައްތައް ހާދަބޮޑޭ ދޯ” ޒޯޔާ އަރިޔާގެ ދިފާޢުގައި ނުކުތިއެވެ. ހުރިހާއެންމެން އެކުއެކީ ގެއިންނުކުމެގެން ބަނދަރާއިހަމައަށްދިޔައީ ހިނގައިފައެވެ. އަރިޔާގެ ފަހަތުން އީތާން ހިނގަމުންދިޔައެވެ. އެވަގުތު ޖެހިލި ހެނދުނުގެ ފިނިވައިރޯޅިން އަރިޔާގެ ދޫކޮއްލެވިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑާއި ކުޅެލިއެވެ. އެމަންޒަރު ބަލަންހުރި އީތާންއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަރިޔާއަށް އީތާން ބަލާކަން ރޭކާލުމާއެކު ލަދުގަތުނެވެ. މީހާހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ފުންނޭވާއެއްދޫކޮށްލިކަން އީތާންއަށްއެނގުނެވެ. “މީތި އަޅައިގެން އުޅެބަލަ” އީތާން ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި އަރިޔާބޮލުގައި ސަންހެޓްއެއް އަޅުވާދިނެވެ. މީހަކު ފޮޓޯނެގިހެން ހީވެގެން އަރިޔާއާއި އީތާން އެދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. ފޯނު ހިފައިގެން ހުރި ރާއިފް އާއި ދާއިން ފެނި އީތާން އެދިމާލަށް ދުއްވައިގަތުނީ އެމީހުން އަތުލުމަށެވެ. އީތާންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ދެމީހުން ދެކޮޅަށް ދުއްވާގަނެވުނެވެ. އެތަންބަލަންހުރި އަރިޔާއަށް ހެވުނެވެ. ފުރަން ވަގުތުޖެހުމާއެކު ހުރިހާއެންމެން ދޯންޏަށް އެރިއެވެ. މިފަހަރު އީތާންހުރީ އަރިޔާގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށެވެ. ދޯނި އޭގެ އެންމެ ހަލުވި ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުންދިޔައިރު އަރިޔާގެ ފަންއިސްތަށިގަނޑު ވަޔާއެކުވިހުރެމުންދިޔައެވެ.އީތާންއަށް އަރިޔާ ބޮލުގައިއަޅާފައިހުރި ހެޓްގެ އެއްފަޅީގައިހިފަހައްޓައިގެން ހުރިކަން އެނގުނެވެ. ދަތުރުދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަށްއައުމާއެކު ފިރިހެންވެރިން މޫދަށް ފުންމާލިއެވެ. ބައެއް ފިރިހެންވެރިން އަންހެންވެރިން އަތްދަނޑިމައްޗަށް ލައިގެން ގޮނޑުދޮށަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އުޅެމުންދިޔައެވެ. “އާދެ” މީހާކު ގޮވާލިއަޑަށް އަރިޔާ އެދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު އީތާންވެސް ހުރި އޭނާއަށް ބަލަންށެވެ. ހަތަރުކަޅިހަމަވުމާއެކު އަރިޔާ އިޙްތިޔާރުން ބޭރުގައި އެދިމާލަށް ފިޔަވަޅުތަކެއްނެގުނެވެ. އީތާންބަލާއިގެން އަރިޔާ އޭނާގެ އަތްދަނޑިމައްޗަށް އުފުއްލާލިއެވެ. “ތިއޮއްކަމެއްބަލާބަލަ” ޒޯޔާއާއި މަލަކުގާތަށް އައިި ރާއިފްއާއި ދާއިން އީތާން ދައްކާލިއެވެ. “ސާބަސް…. އިއްޔެވީ ޕްރިންސަސްއަކަށް…މިއަދު ކުއީންއަކަށް”މަލަކުއަށް އެތަންފެނފައި މަޖަލަކަށް އެހެންބުނެލިއެވެ.”އަދިނިމުނީކިއެއްނޫން….މިއޮތީ” ރާއިފް ފޯނުނަގައި ކުރިން ނެގިފޮޓޯ ދައްކާލިއެވެ.”އާޗާ….. ދޭ ލުކް ޕާރފެކްޓް….”ޒޯޔާއާއި މަލަކު އެފޮޓޯ ބަލާލިއެވެ....

13

އިމްތިޙާން (22ވަނަ ބައި)

22ވަނަ ބައި ނާސިރު އަވަސް އަރުވާލައިގެން ގޭތެރެ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭތަން ހިބާއަށް ފެނުމުން މަންމަ ކޮބާބާއޭ ހިތައް އެރިއެވެ. އޭނާ ކައިވެންޏެއް ކުރާއިރު މަންމަގެ ހެޔޮ ނަސޭހަތެއް ހިސާބުވެސް އޭނާ...

20

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 5

އަޝްރާގެ އެ ހިމޭންކަމުގެ ސަބަބުން އިއާންގެ ހިތުގައިވި ނުތަނަވަސްކަން ހިނދެއް ހިނދަކަށް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ” އަޝޫ… ދޮންބެއަށް މިހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށްތަ… ” އަޝްރާ އަދިވެސް އެެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުންނަން ފެށުމުން...

2

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި….4ވަނަބައި

***2 ދުވަސްފަސް**** ވޭތުވެދިޔަ ދެދުވަހު އަރިޔާ އުޅުނީ އީތާންގެ ކުރިމައްޗަށް ނޭރެވޭތޯއެވެ. މިކަން މަލަކުއާއި ޒޯޔާއަށްވެސް ފާހަގައެވެ. ދެމީހުން އަރިޔާ ގާތު އެހިއެއްކަމަކު އަރިޔާ ޖަވާބެއްނުދެވެ. ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އެންމެން އިންސާފުކުރަމުންދިޔަ އެވެ. އަރިޔާ އާއި ޒޯޔާ އަދި މަލަކު އުޅުނީ މޭޒުމައްޗަށް ކާއެއްޗެހި އެރުވުމުގައެވެ. ހަމަހިމޭންމާހައުލުގައި އެންމެން ކަމުންދިޔައިރު ކުއްލިއަކަށް އީތާންގެ ފޯނު ރިންގުން ހަމަހިމޭންކަން ފޫދުއްވާލިއެވެ. “ހަލޯ……ކިހިނެތްވީ؟” އިތާން ވާހަކަ ދެއްކި އަޑަށް އެންމެން އެދިމާލަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.” އަހަރެމެން  ހޯދި ހޯދުންތަކުން އެ އަންހެންކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން އެނގިއްޖެ…”އެކޮޅުން ވާހަކަދެއްކި މީހާ ބުނެލިއެވެ.”އެއީކާކު؟” އީތާން އެހެންބުނެލި ވަގުތު އަރިޔާ ނޫޑުލިސް އަޅާފައި ހުރިތަށި ހިފައިގެން އައެވެ. ފުން ނޭވާއެއްފަޒާގެތެރެއަށް އީތާންދޫކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ކާމެޒުދޮށަށް ހާޒިރުވެފައި ތިބިމީހުންނަށް ބަލާލިއެވެ. “ކޮބާ މިތަނުން މަރިޔަމް އަރިޔާ އަކީ؟” އިތާން އަހާލުމާއެކު ހުރިހާ އެންމެން އީތާން އަށް ބަލާލިއެވެ. ބަދިގެއަށް ވަންނަން މިސްރާބުޖަހާގެންހުރި އަރިޔާ ދެފައިގައި ހީވީ ކަސްތޮޅު އެޅުވުނުހެންނެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. މަލަކު ލޮލުގެ އިޝާރާތުން އީތާންއަށް އަރިޔާ ދައްކާލިއެވެ. އީތާން އަވަސްފިޔަވަޅުތަކުން އަރިޔާއާއި ދިމާލަށް އަންނާތީ އަރިޔާ ހާސްވިއެވެ. “ތީ އަރިޔާތަ؟ އީތާން ޔަގީންކުރަންވެގެން އަރިޔާގާތު އަހާލިއެވެ. އަރިޔާ ބޯޖަހާލިއެވެ.”އެހެންވިއްޔާ އަޒުރާ ދަންނަންތަ؟” އީތާން ކޮށްލި ސުވާލުން އަރިޔާ ދެލޯ ބޮޑުބޮޑުވިއެވެ.”ތީ އަޒުރާއްތަގެ….ދަރި..ދަރިފުޅުތަ؟” އީތާންއަށް އަރިޔާ ބަލާލީ ދެލޯބޮޑުކޮށްގެންނެވެ. އޭނާގެ މޫނުން ފެންނަނީހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމެވެ. އީތާން ޖަވަބުގައި ބޯ ޖަހައިލުމުން އަރިޔާގެ ހާސްކަން ދެގުނަ އިތުރުވިއެވެ. އޭނާ އީތާންއަށް ފަސްދިނުމަށްފަހު އެނބުރި ބަދިގެއަށް ދާންއުޅުނީ އީތާން ކުރަން އުޅުނު ސުވާލު އިހުސާސްވުމުންނެވެ. “ވީ ނީޑް ޓު ޓޯކް” އަރިޔާ އަތުގައި ހިފާލަމުން އީތާން އޭނާގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތުނެވެ. އަރިޔާ އެބާރުގަދަ އަތް ނައްޓުވަން އުޅުނެވެ. ހިފަހައްޓާލައިފައި ހުރިލެއްބާރުކަމުން އަރިޔާ ކުރި މަސައްކަތްވީ ބޭކާރެވެ. އީތާން އެދިޔަ ގޮތަށްގޮސް އޭނާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަރިޔާ ސޯފާ މައްޗަށް އެއްލާލިއެވެ. އަރިޔާ ކޮޓަރިންނުކުމެގެންދާނެތީ އީތާން ކޮޓަރި ތަޅުލިއެވެ. ސޯފާގައި އިށީނދެއިން އަރިޔާ އިނީ ބިރުންވިރިވިރިއެވެ. ދެންވާންއުޅޭކަންތައްތައް ނޭނގޭހާލު އަރިޔާ އަށް ހުރެވުނީ ބިރުންނެވެ. އީތާން އަރިޔާއަށް ވާގޮތަށް ކުރިމަތީގައި ހުރިސޯފާގައި އީށީނދިއެވެ.”ކިހިނެތް އަސްލު އަރިޔާ އާއި އަހަރެންގެ މަންމައާއި ދިމާވީ؟” އީތާން ސުވާލިކޮށްލުމުން އަރިޔާ އިސްއުފުލާލިއެވެ. އަރިޔާ ބޮލުގައި އެދުވަހުގެ ހަނދާންތައް އާވިއެވެ.ހާސްވިޔަސް އޭނާ އެވާހަކަ ކިޔާ ދިނެވެ.” އައި ވޯޒް ކިޑްނޭޕްޑް ދެޓް ޑޭ….އެކަންކުރި މީހުން އުޅުނީ އަސްލު އަހަރެން މަރާލަން … އެދުވަހު އަޒުރާއްތަ ކާރު ކުރިމައްޗަށް ނޭރިނަމަ އަހަރެން މިދުނިޔޭގައި ނުހުންނާނެ… އެދުވަހަށްފަހު އަހަރެން ބަލާބޮޑުކުރީ އަޒުރާއްތަ…އަޒުރާއްތަ މެލޭއަށް ފޮނުވީވެސް އަޅުގަނޑު….އެކަމަކު… މިހާރު ދެހަފްތާވެދާނެ ޙަބަރެއްނުވާތާ….”އަރިޔާ މުނުމަތިން ފެންނަނީ ހާސްކަމެވެ. އީތާންއަރިޔާ އަށް ފެންނުޅިއެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ.”ކޭން އައި ލީވް ނާއު؟”އަރިޔާ ފެންފުޅީގައި ހިފާލަމުން އަހާލިއެވެ..”ޔާ… ދެން ދިޔަސް އޯކޭ..” އީތާން އެހެންބުނެލުމުން އަރިޔާ ތެދުވެގެން ދޮރާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. “ވަން މޯތިން…..މައި މޮމް ހޭޒް ޕާސްޑް އަވޭ..” އަރިޔާ ފެން ބޯންހުރިވަގުތު އެހެން އީތާންބުނުމުން އަރިޔާ ކޮށިއެރިއެވެ. “ތީ ދޮގެއް”އަރިޔާ އެކަމާ ދެކޮޅުހެދިއެވެ. އޭނާ އީތާން އަށްބަލާލިއެވެ. އީތާންގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ނުތަނަވަސްކަން އޭނާއަށް ވަޒަންކުރެވުނެވެ.އެވަގުތު އަރިޔާގެ ސިކުނޑިއަށް ކަމެއް ނަގާގަނެވުނެވެ. މިދެހަފްތާތެރޭގައި ޑޮކްޓަރ ވިވިއަން އޭނާއަށް ނުގުޅާސަބަބު އެނގުނެވެ. އެވަގުތު އަރިޔާގެ ދެލޮލުން ހޯސްލައިފައި ކަރުނަފޭބިއެވެ. ދެފައިން ވާގިނެތިގެން ވެއްޓެންދިޔަވަގުތު އީތާން އޭނާ ހިފެހެއްޓިއެވެ.އަރިޔާ އަނގަމަތީގައި އަތްއެޅިފައިވާއިރު އީތާންއަށް އަރިޔާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑު އިވުނެވެ.

4

ދޫކޮށްފައި ނުދޭ ލޯބިވާ ( 5 )

އެއީ ކޮން ބައެއް ބާއެވެ؟ އެމިހުން އެއުޅެނީ ކީއް  ކުރަން ބާއެވެ؟ ހަމަ އެކަނި އިނގޭ އެއްޗަކީ އެމިހުން ކުރަން އެއުޅޭ ކަމަކީ އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އެފުށްމިފުށަށް ޖަހާލާނެ ކަމެއް ކަމެވެ....

6

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި…5 ވަނަބައި

އީތާން އަރިޔާ ހަމައަކަށް އެޅެންދެންއިނެވެ. އަރިޔާ އަމިއްލަނަފްސު ހަމައަކަށް އަޅުވަންއުޅުނަސް އޭނާގެ ލޮލުކުރިމަތިން ސިފަވަނީ އަޒުރާއޭނާއަށް ކޮއްދިންކަންތައްތަކެވެ. އަރިޔާ އަމިއްލަނަފްސް ހަމައަކަށް އެޅުމަށްފަހު އީތާންގެ އަތް ފޮޅުވާލިއެވެ. އަރިޔާ ހަށިގަނޑު ތެދުކޮއްލުމަށްފަހު ކަރުނަތައް ފޮހެލިއެވެ. “ރިޔާ…ކިހިނެއްވީ؟” ސިޓިންރޫމްގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެންގެ ނަޒަރު މަޑުހިނގުމެއްގައި ހިނގައިފައި އައި އަރިޔާއަށް ހުއްޓުނެވެ. އަރިޔާ ލުއިހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކޮއްލުމަށްފަހު އޭނާ ހުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޓަރިއަށް ވަދުނެވެ. ކޮޓަރިދޮރު ތަޅުލުމާއެކު އޭނާ އަށް ރޮވުނެވެ. ބިންމަށްޗަށްވެއްޓިގަނެވުނީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. ކަރުނަތައް އޮހެގެންދިޔައީ ތަނެއްދޮރެއްބެލުމެއްނެތިއެވެ. އަރިޔާ ދެކަކުލުގައި ބޯ އެޅުމަށްފަހު ހިތްހަމަޖެހެންދެން ރޯންއިނެވެ. އޭނާއަށް ނިދުނީވެސް އެހެންއޮއްވައެވެ. ***ޖެހިގެންއައި ދުވަސް*** މީހަކު ދޮރުގައި ތެޅިއަޑަށް ނިދާފައި އޮތް އަރިޔާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ތެދުވެ ދޮރާއި ދިމާލަށް ހިނގާގަތުނެވެ. ނަމަވެސްއޭނާގެ ފިޔަވަޅު ހުއްޓުނީ އޭނާ ހުރި މާހުއުލު ތަފާތުވުމުންނެވެ. އަރިޔާ ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ބަލާލިއެވެ. މީ އޭނާ އުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަކޮޓަރިއެއްނޫނެވެ. އާދައިގެ ގެއެއްގެ ސިޓިންރޫމްއާއި އެއްވަރު އެ ބޮޑު ކޮޓަރީގައި އަރިޔާ އެކަނި ނިދުނުކަން އެނގުމުން ބިރުގަތުނެވެ. އަރިޔާ ބޮލުގައި އެވަގުތު ސުވާލުން ފުރުނެވެ. އޭނާ މިކޮޓަރިއަށް އާދެވުނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ މީކާކު ކޮޓަރިއެއްހެއްޔެވެ؟ މހުރިހާ ސުވާލުތަކަކާއި ހެދިއަރިޔާ ބޮލަށް ތަދެއްއެރިއެވެ. އެވަގުތު މީހަކު ދޮރުހުޅުވާލިއަަޑަށް އަރިޔާ އެދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި އީތާން ފެނި އަރިޔާގެ ނޭވާ ކުރުވިއެވެ. “އަދިކިރިޔާ ދޯ ތި ހޭލެވުނީ” އީތާންގެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން އަރިޔާ ފިނިވިއެވެ.”އަން…. މިހެދުންލާ” އީތާން އަލަމާރި ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އަޅިކުލައަށްދާ ހައުސްޑްރެސްއެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ….”ވެއިޓް އަ މިނެޓް… ކިހިނެއް އަހަރެން މިކޮޓަރިއަށް އާދެވުނީ؟” އަރިޔާ ސުވާލުކުރުމުން އީތާން އަރިޔާއަށް ބަލާލިއެވެ..”އިޓްސް މައި މޮމްސް ވިޝް… މަންމަ ބޭނުންވަނީ އަރިޔާ އަހަރެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަން” އީތާން އެހެންބުނެފައި އަރިޔާއާ ދިމާލަށް ފިޔަވަޅެއްނެގިއެވެ. އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް ފަހަތަށްޖެހެން އުޅެނިކޮށް ފައި އަރިއަޅާލިއެވެ. ވެއްޓެންދިޔަ ވަގުތު އޭނާއަށް ދެލޯމަރާލެވުނެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުކޮޅުގައި އޭނާއަށް އިހުސާސްވީ ބާރުގަދަ އަތެއް އޭނާގެ އުނަގަނޑުގައި އެޅުވެފައިވާކަމެވެ.އޭނާ ބިންމައްޗަށް ނުވެއްޓޭތީ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި އީތާން ފެނިފައި އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުންއަވަސް ވިއެވެ. ލާން ހުރި ނޭވާވެސް ހުއްޓުނެވެ. އަރިޔާގެ ހާލު ފެނިފައި އީތާންގާތަށް އައީ ހިންޏެވެ. “ދޭން…..”އަރިޔާލަދުގަތުނެވެ. އެ ދޮންކޮތާފަތަށް ޖަންބުކުލައިން ފޭދުނެވެ.”ރީތިވެގެން އާދެ ސައިބޯން” އީތާން ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. އަދި ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. އީތާން ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ބަލަނހުރި އަރިޔާ އަށް ބޭއިޙްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެލުނެވެ. އީތާން ދިން ހެދުމަށް ބަލާލިއެވެ. އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް ފާހަނައަށް ދިޔައީ ރީތިވުމަށެވެ. “އާޗާ….ހާދަ ވަރަކަށް ހެވިފައި” އަރިޔާ ކޮޓަރިން ނުކުތީންސުރެ ހުރެވުނީ ހިނިތުންވެލައިގެންނެވެ.މިކަން މަލަކުއަށް ފާހަގަވެގެން އަރިޔާއަށް ދިމާނުކޮށް ނުހުރެވުނެވެ. އީތާންއަށްވެސް މިކަންފާހަގަވިއެވެ. އަރިޔާ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރުމުން އޭނާގެ ހިތަށް ލިބުނީ ބަޔާންކުރަން ދަތި އުފަލެކެވެ.”ދޮންބޭ…. އަހަރެމެންނާއެކު ދާނަންތަ ދަތުރަކަށް… ؟” އީތާން ގާތު އިޒާން އަހާލިއެވެ. “ކޮންބައެއްދަނީ؟” އީތާން އަރިޔާ އަށް ނަޒަރެއްހިންގާލަމުން އަހާލިއެވެ. އެވަގުތަކީ އަރިޔާވެސް އީތާން އަށް ބަލާލިވަގުތެވެ. އަރިޔާ ހިނިތުންވެލީ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުއެވެ.”އަހަރެންވެސް ދާނަން” އީތާން ބުނެލިއެވެ.”އޯކޭ” އިޒާން އެތަނުންދިޔައެވެ.

16

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 4

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް މުބާރާތްތައް ފެށެން ދެދުވަހަށް ވެއްޖެއެވެ. ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ދިޔައީ ފަރިތަކުރުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ފަހު ދެދުވަހަށް ވުމުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ކޮންމެ ހައުސްއަކުންވެސް...