Category: ހިތާމަ

2

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 34

ޔޫހާން އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅެފައިވެސް ހުއްޓުނީ މޭޒު މަތީގައި އޮތް އޭނަގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ. ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް ބަލައިލިއިރު ގުޅަމުން ދަނީ ނައުރީންއެވެ. ” ޔޫން… ވަރަށް އިންޕޯޓެންޓް ވާހަކައެއް ބުނަން...

4

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (11)

ދަރިފުޅު ބަނޑުގައި ރިހޭ ވަރުން މަރަށް ތެޅެނީހެން ހީވެ މަންމަގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް ފައިބައިގަންނަން ފެށިއެވެ. މަންމައަށް ހުރިތަނަށް ތިރި ވެވުނެވެ. އެމީހުން ދަރިފުޅު ވެއްދީ ވިއްސާ ކޮޓަރިއަށެވެ. ހިތަށް އެރިއެވެ....

2

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (10)

“ދެން ޒާން؟؟!!؟؟” ކައިލާން ގެ ސުވާލާއެކު އެންމެންގެ ކަޅި އަމާޒުވީ ކައިލާންއަށެވެ. “އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލުގަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެވޭނެތޯ؟” ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު އަހަރެން އަހާލީމެވެ. “އާދެ! ދެވޭނެ! އެއްގޮތަކީ ހައްވާ ޝީން...

8

އުޖާލާވެގެންދިޔަ ޙަޔާތް (10)

އެތައްޒަމާންތަކަކަށްފަހު އަރީފް މާލެއައީ ދައްތައެއް ކައިވެނިކުރާތީކަމުގައިވިޔަސް ހިތުގައި ފޮރުވިފައިވަނީ ވަރުގަދަ އަޒުމެކެވެ. ދެއެކުވެރިންވެސް ފުރިހަމަ އުންމީދާއެކު އަތުކުރިއޮޅާލީ ނަސީމްއަށާއި ނަސްރީނާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ******* ހަނދު އޭގެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި...

0

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (9)

ސިޓިން ރޫމަށް ނުކުއިން ތަނާ ސަލާން ގޮވި އަޑު އިވުނެވެ. “އައްސަލާމްޢަލައިކުމް!” “ވަޢަލައިކުމްސަލާމް!” ޖަވާބުދެމުން އަހަރެން ބޭރަށް ނުކުތީމެވެ. “ކައިލާން މުޙައްމަދާއި، ކައިނާ މުޙައްމަދު މިއަދު ކޯޓަށް ޙާޟިރު ވުމަށް އެދެން.” އެމީހާ ބުނެލިއެވެ. އަހަރެންގެ އަތަށް ގަނޑެއް ދިނެވެ. އަހަރެން އެހުޅުވާލާ ކިޔާލީމެވެ. ދާން ޖެހެނީ ހަވީރު 4 ގަޑި ބައިގައެވެ. ވަނީ ކިހިނެތްކަން އަހަންނަށް ނަގައިގަންނާކަށް މާ ގިނައިރެއް ނުވިއެވެ. “ޔެސް!” އަހަރެންނަށް ހީވީ އުޑުގަނުޖެހި، ބިމުގަ ނުޖެހި އުޅެވުނުހެންނެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭތޯ އަނެއްކާވެސް އެގަނޑު ކިޔާލީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހެކި ސާބިތުވިކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ނޭނގުނެވެ....

9

ރާސްތާ 28

އަންޖަލް ބުނެގެން ފެން ފޮދެއް ބަލައި ބަދިގެއަަށް ވަން މާނީއަށް އާރާޝް ބުނި ވާހަކަ އަޑު އިވުނެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. އާރާޝް ކުރިން ވެސް އެހެން ބުނެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް...

4

ވިންދު ލޯބިން 1

އިރު އެރުމުގެ ކުލަވަރު އުނޑުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައިރު އެ މަންޒަރުގެ ފުރިހަމަކަން އިތުރު ކޮށްދިނީ އުސް އިމާރާތްތަކެވެ. އެފަދަ އިމާރާތްތެއްގެ އެކާވީސް ވަނަ ބުރީގެ ބެލްކަނީގައި ހުރި ޔަމާންގެ ނަޒަރު އެ ގުދުރަތީކަމުގެ...

18

ލޯބީގެ އިރުއޮއްސުނީމަ

  އަހަންނަށް މިހާރު ދުވާލެއް ރޭގަނޑެއް ވަކިނުވެއެވެ. އަބަދު ކަމަކީ ހިތާމަ ކުރުމެވެ. ފިކުރު ކުރުމެވެ. އައިފާ އަހަރެންނަށް ބޭވަފާތެރިވީ އެހެން ފިރިހެނެއްގެ އަވަައިގައި ޖެހިގެންނެވެ. އަހަންނަކަށް މިހާރު ހަމަ ނިދި ނުލިބެއެވެ....

6

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (8)

{ކިޔުންތެރިންނަށް: އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބިޒީކޮށް އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލެވުނީތީ މަޢާފަށް އެދެމެވެ. އުންމީދުކުރަނީ މަޢާފު ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިވާހަކައިގެ ދެން އޮތްބައި މިރޭ އަޕް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ.}...

އެ ރޭގަނޑު 5
10

އެ ރޭގަނޑު 5

އާ ދުވަހަކަސް އިރު އެރި އިރު އެންމެންނަށް ތިބެވުނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯރޑެއްގައެވެ. ވީ ކީއްކަން އެނގުމުން ހަށި ފުރާ ނޭވައެއް ލެވުނެވެ.މި އެންމެން ދޫ ކޮށްލީ އޭގަ އެއް ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ. ޒައުލް...

8

އެ ރޭގަނޑު 4

ރައުލާ ނުފެނިގެން އެންމެ ފަހުން އިޝާން ކާރަށްވަނެވެ.ތަންކޮޅެއް ދުރުން އެއްޗެއް ފެނުނު ހެން ހީވިއިރު ރައުލާ ދުވަމުން އައިސް ކައިރި ކުރަނީއެވެ. އަވަހަށް ރައުލާ ކާރަށް އެރުމުން ޒައުލް ބާރު ސްޕީޑަކަށް ކާރު...

16

ވިންދު ލޯބިން (ޓްރެއިލަރ)

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގެ ވެއިޓިން އޭރިއާރގައި ވަގުތުތަށް ގުނަމުން ދިޔަ ދެމަފިިރިން ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް ގެނުވައިދިނީ ދެފަރާތަށް ކެހޭ ދޮރު ހުޅުވަމަށްފަހު ފޮށި ދަމަމުން ނިކުތް ޔަމާންއެވެ. ލީޒާމެން ދެމަފިރިންގެ...

16

އެ ރޭގަނޑު 3

ރޭގަނޑުގެ ރާނީ ކަމަށްވާ ސާދަ ވިލޭރޭ ހަނދު މިއްދު ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ. ޒައުލް މެދުމިންވަރަކައް ދާން އޮތް މަގުން ދުއްވަނިކޮށް އެއްޗެއްގައި ޖެހުނެވެ. މުޅި ކާރު ތެރެއަށް އެ ބާރު އަޑު އިވުނެވެ....

20

އެ ރޭގަނޑު 2

ސްކޫލުން ނިކުމެގެން އައިސް އެންމެންވެސް މަޑުކޮށްލީ އެތާހުރި ފާރު ކައިރީގައެވެ. އޭރު ޒައުލް އޭނާގެ ކާރުގައި އައިސް މަޑުކޮށްލުމުން އެންމެން ކާރަށް އެރިއެވެ. އެންމެން އަރާ ހަމަވުމުން ޒައުލް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ.ޒައުލް ހުރިހާ ކުދިން އެ ކުދިންގެ ގެއަށް ޑްރޮޕް ކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާގެ ގެއާށްދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އާދުވަހަކަށް އިރު...