Category: ހިތާމަ

3

ހިތް އެދުނަސް… (7)

“އީނާލް” ސާމިރާގެ އަޑަށް ހުވަފެނީ ދުނިޔެއަކަށް ގެއްލިފައި ހުރި އީނާލް އަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ކާ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަނެވެ. ހަފްތާއެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އަޔާން...

7

ހަމަލޯތްބޭވެވެނީ-01

ފަތިސްވަގުތެވެ.ޔުމްނާ އަށް ހޭލެވުނީ ފޯން އެލާމްވާ އަޑަށްށެވެ.މޫނު އުގުޅައިލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގައި ގަޑި ބަލައިލިއިރު 5:15 ވެއްޖެވެ. މިއަދު މިއީ ޔުމްނާ ކޮލެޖް އަށްދާ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުން ބޭނުންވީ ގަނޑި އަށް ދާންށެވެ. އާއިލާގެ މީހުންނާ ވަކިވެ ޖަރްމަން އަށް އައުމުގެ މަގްސަދަކީ ހަމައެކަނި ކިޔެވުމެވެ. ފެންވަރާލާ ހަދައިގެން ނިކުމެ ކަކުލާ ހަމައަށް އަންނަ ނޫކުލައިގެ ލޭސް ފޮތީގެ ހެދުމެއް ލައިގެން ލޯގަނޑު ކައިރީ ހުއްޓެލިއެވެ. ޔުމްނާ އަކީ ބުރުގާ އަޅައި އުޅޭ ކުއްޖެއް ނޫންކަމުން އަސްތަށިގަނޑު އޮތީ ރަތްކުލަ ޖައްސާފައެވެ. ދަބަހަށް ދެތިން ފޮތެއް ލުމަށްފަހު އެންމެފަހު ވަގުތުު ތުންފަތުގައި މެރޫންކުލައިގެ މެޓް ލިޕްސްޓިކް ކޮށްގެން ނިކުތީ ބަހަށް ލައްވާލާތޯއެވެ. ނަސީބު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ބަހަށް އެރެވުނެވެ.6 މިނެޓް ފަހުން ބަސް ހުއްޓުނީ ޔުމްނާ ދާ ކޮލެޖް ކައިރިއަށްށެވެ.ބަހުން ފޭބިއިރުއްސުރެ ޔުމްނާ ހުރީ ނުތަނަސްވެފައެވެ. ސަބަބަކީ ކުލާހު ކުދިން ބާކީކޮށްފާނެތީއެވެ. ކޮލެޖް އަށް ވަދެގެން ދާންފެށުމުން އެތައް ބައެއްގެ ލޯތައް ޔުމްނާއާ ދިމާލަށް ހުއްޓެމުން ދިޔައެވެ. ކުދިންތައް ބަލަން ފެށުމުން ޔުމްނީގެ ކޮލަށް ޖަންބުކުލަ އެރުމަށް ނެގީ މަދު ސިކުންތެކެވެ. ނޯޓިސްބޯޑު ބެލުމަށްފަހު ހޯދައިލީ ޔުމްނާގެ ނަން އިނީ ކޮން ކުލާހަކުތޯއެވެ. އެއަށްފަހު ކައިރިންލާފައި ދިޔަ ކުއްޖެއް ކައިރީ ކުލާސް އިންނަނީ ކޮންތާކުތޯއެހުމުން ބުނީ އެކުއްޖާ ކުލާސް އިންނަ މަގު ދައްކައިދިނެވެ. އެކުއްޖާބުނި ގޮތުގައި ވާނަމަ ޔުމްނާގެ ކުލާސް އިންނަނީ ކަނާއަތް ފަރާތަށް ވާގޮތަށް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން ޔުމްނާ އަވަސްވެގަތީ ކުލާސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިޔުމަށްށެވެ. އަވަހަށް ސިޑިއަށް އަރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފައި އެޅުނު ގޮތަކުން ޔުމްނާ ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ބާރުގަދަަ އަތަކުން އުނަގަނޑުގައި ވަށާލުމުން ޔުމްނާއެއް ނުވެއްޓުނެވެ. ސުކުރު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބަލައިލިއިރު ކުރިމަތީގައި އެހުރީ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭކަހަލަ ދޮން ރީތި މީހެކެވެ. ޔުމްނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ ނޫ ކަޅިިރަވައެވެ. އޭނާ ޔުމްނާގެ އުނަގަނޑުން އަތްދޫކޮށްލުމަށްފަހު ބީ ކެއަރފުލް އޭ ބުނުމަށްފަހު އެތަނުގައި މަޑުނުކޮށް ކުލާލަށްވަނެވެ. އެހެންނޫނީ މީގެ ކުރިން ފިރިހެނެއް ފެނުނަސް ނުވާފަދަ ގޮތެއް މިފަހަރުވުމުން ޔުމްނާ އަށް ހުރެވުނީ އެވަގުތު ހުއްޓުން އަރައިފައެވެ. ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު ކުލާހަށްވަނެވެ. އޭރުު ޓީޗަރު ހުރީ ކުލާސް ނަގައިދޭން ފަށައިފައެވެ. ކުލާހަށް ވަނުމުން ކުރިން ފަހަރު ބޭރުގައި ބަލަންތިބި ކުދިންވެސް ކުލާހުގައި ތިއްބެވެ. ޔުމްނާ ވަގުތުން އިސްޖަހައިލިއެވެ. ޓީޗަރަށް އެއީ އައު ކުއްޖެއްކަންއެނގުމުން ތައާރަފުވެލަން ބުންޏެވެ. ޔުމްނާ ގެ ނަން ކުދިންނަށް އަޑުއިވޭވަރަށް ބުނުމަށްފަހު ހުރިހާ ކުދިންނާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ.ޔުމްނާ ސަލާމަތްކޮށްދިން ފިރިހެން ކުއްޖާ ހުރީ ޔުމްނާ އާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ކަމުން ދެމީހުން ގެ ހަތަރުކަޅި ބައްދަލުވިއެވެ.

39

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 49 ( ފަހުބައި )

އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ފިކުރެއްނެތި ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ސިޓިން ރޫމަށް ނިކުން އައިލީންއަށް ހައިރާންކަން ލިބިގެން ދިޔައީ ކުރަމަތިން ފެނުނު މަންޒަރުންނެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި އެއްފައި މައްޗަށް ތިރިވެ އެއިނީ ޔޫހާންއެވެ. ”...

20

އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް

އަޅުގަނޑުގެ ދެން އޮތް ވާހަކަ ” އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް ” މިވާހަކައިން އުލްވީ، އުލްޔާ، ރިހާމް އަދި ކިޔާންއާއި ބައްދަލުކޮއްލަން ތައްޔާރުވެލައްވާ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަހު 25 އިން ފެށިގެން މިވާހަކަ އަޕްލޯޑް ކުރަން...

19

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 48

ގޭގެ ދޮރުން ނިކުމެ ނިކުމެ ހުއްޓާ ބާރު ހިނގުމުގައި އައިސް ޔޫހާން އައިލީންގެ އަތުގައި ހިފާ ގެނެސް ފާރުގައި ޖައްސާ ނުދެވޭނެހެން ހިފެހެއްޓިއެވެ. އެފަދަ ކަމަކަށް ނުވިސްނާ ހުރި އައިލީންގެ ދެލޯ ހުރީ...

3

ހަމަލޯތްބޭވެވެނީ….

ހުރިހާ ވާހަކަ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު އިންސާ ﷲ ވަރަށް އަވަހަށް އަޕްކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

8

ދޫކޮށްފައި ނުދޭ ލޯބިވާ… ( ޓްރެއިލަރ)

“މިޝޫ..މިޝޫ ..ކިހިނެތް ވެފަ ތީނީ؟؟ ތީ ކޮންހާ ލެޔެއް؟؟” ******** “ޒައިން.. އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ޒައިން ދޫކޮށްދާކަށް..” “ޝޫޝްޝްޝް..  އިޓްސް ގޮނަ ބީ އޯކޭ.. ނުވިސްނާ..” *********** ” އައިމް ވެރީ ސޮރީ..” ޑޮކްޓަރު އެތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔައީ އެންމެންގެ ހިތްތަށް  މާޔޫސް ކޮށްލާފައެވެ. ********** “މިޝޫ…” މުޅި ތަނުގައި ގުގުމާލީ ފިރިހެނެއްގެ ވޭނީ ރުއިމުގެ އަޑެވެ. ********* ” ލޯބިވާ.. އަހަރެން ދޫކޮށްފައި ނުދޭ..” “ނުދާނަން.. ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކު..” ********** އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!! 🙂      

14

އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ؟

ރާޅުތައް އައިސް އަހަރެންގެ ފައިގާ ބޮސްދެމުން ދިޔައީ އަހަރެން ބުނެގެނެއް ނޫނެވެ. ފިނި ވައި ރޯޅިތައް އައިސް ގައިގާ ފިރުމަމުން ދިޔައީ އަހަރެންގެ އަމުރަކަށް ނޫނެވެ. މަޑުމަޑުން ފައިތިލަ ދަށުގައި ވެލިފުއްތަށް ކޭއްތެމުން...

35

ކައިރީގައި އެހެނަސް ދުރުގައި ވާހަކައިގެ ކިޔުންތެރިންނަށް

އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ އަޒޫ (ޙައްޔު) ގެ މިވާހަކަ ނުގެނެސްދެވި ލަސްވާ ކަމަށްޓަކައި ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. މިވާހަކަ ލަސްވަނީ އައްޒަގެ ލޮލަށް ވަރަށް ދެރަގޮތެއް ދިމާވެގެން. ފުއްޕާހަމެއް ފުއްޕަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އައްޒަގެ ލޮލުގެ އެތެރެއަށް ފަޅައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ދަނީ އެކަމަށް ފަރުވާ ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އައްޒަގެ އެދުމުގެ މަތިން ކިޔުންތެރިންނަށް އަންގާލީމެވެ. ލޯ ރަނގަޅު ވީހާ އަވަހަކަށް ވާހަކައިގެ އިތުުރު ބައިތަކާއެކު ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. އިންޝާﷲ -ޝުކުރިއްޔާ-

32

ފުން ކަރުނައިގެ ތެރޭގައި

ފާލަމަށް ފެރީ ގާތްކުރުމާއެކު ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ފެރީން ފޭބީމެވެ. ދަތުރުވެރިންގެ އިސްތިޤުބާލުގާ އެމީހުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރަހުމަތްތެރިން ތިއްބެވެ. މާާޙައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. އުފަން ވަޒަނަށް އާދެވުނު ނަމަވެސް...

51

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 11

ޔާނާ ކުރިން އުޅުނު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާފައި ހުރުމުން ޔާނާ މިސްރާބު ބަދަލުކޮއްލިއެވެ. ރާދިންގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލު އޭނާގެ ކޮޓަރި ތެރެ ބަލައިލުމުގެ ޝައުގު އުފެދުނެވެ. ކޮޓަރީ ދޮރުމައްޗަށް އެރި ތަނާ...

12

ރޯށޭ ވީ ހިތާމައިން

މެންދުރުފަހުގެ ވަޤުތެވެ. އަހަރެމެންގެ މިސްރާބުހުރީ ކޭ.އެފް.ސީއާ ދިމާލަށެވެ. ތަނަކަށް ދާން ލަސްވެގެން ދާ ބައެއް ފަދައިން އަހަރެމެން ސައިކަލު ދުއްވަމުން ދިޔައީ އިންތިހާ ބާރު ސްޕީޑެއްގައެވެ. މިއީ އަހަރެން ކޮންބޭނުމަކު ކުރާހާ ކަމެއް...

3

ދުވަހަކުވެސް މާފެއް ނެތް – 7

އަރީން ހުރީ ފުން ހިނިތުންވުމަކާއެކު އާއިލާގެ މީހުން ތިބި ދިމާއަށްވުރެ މާދުރަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓިފައެވެ. ޔާނިއުވެސް އަރީން އެބަލާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އެއާއެކު ޔާނިއުއަށް ލިބުނު ހައިރާންކަމުގެ ސަބަބުން ޔާނިއުގެ އަނގަ ހުޅުވި...

25

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 46

ބެލްކަނީގެ ދޮރު ކައިރީގައި މަންޒަރު ބަލަން ހުރި ރިފްޝާ އާއި ޝައުނާވެސް ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ. ދުވަހަކުވެސް އައިލީންގެ ފަރާތުން ނުފެންނަ ފަދަ ސިފައެއް ފެނިގެން ދިޔުމުން ދެމީހުންވެސް ތިބީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ....