Category: ހިތާމަ

2

ލޯބިނުވިޔަސް ފިރުމާލަދީ 01

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތުތައް ފަހަނައަޅާ ދިޔުމަށްފަހު އާދުވަހަކަށް އިރު އޭގެ ޑިއުޓީ ވަގުތު ފެށެންވާއިރަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު އުޑުމަތީގައި ކޮންމެސް ވަރަކަށް ކަޅުވިލާތައް ސައްލާ ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އުދަރެހުން އިރުގެ އަލި ދައްކާލުމާއެކު...

19

ތަޤްދީރު(17)

“މަންމާ.” އޭނާއާއި ދިމާއަށް އަމާޒުވެފައިވާ އާބިދާއާއި ސަލީމްގެ ރުޅިވެރި ނަޒަރުފެނި މަލްހާއަށް ވައިއަޑުން ގޮވައިލެވުނެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް އާބިދާ އެހެންހަދަންޖެހުނު ސަބަބެއް މަލްހާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. ހައިރާންވެފައި ރާއިދަށްވެސް އެމަންޒަރުބަލަން ހުރެވުނުއިރު އޭނާގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓިލައިގެންހުރި...

60

ތަޤްދީރު (16)

ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ލިވްޔާ މަލްހާއާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭރު މަލްހާ ހުރީ އޭނާގެ ފޮށި ނަގައިގެން އަލަމާރީގައިހުރި އޭނާގެ އަންނައުނުތަށް ފޮށްޓަށް އަޅާށެވެ. “ދޮންތާ ޔޫ އަރ ނޮޓް ޑުއިންގް ރައިޓް. އަހަރެން...

3

ކެތްކުރިން ކުރަން އަދިވެސް ކުރާނަން…9

ރިއުވީ ކީވާން އާއި ލައުރާގެ އަތުގައި ހިފައި ސިޑިއާއި ދިމަލަށް ދިޔައެވެ. ޕާޓީ ތެރޭތިބި އެންމެން އޭރު ޓެރެސްއަށް ދަނީއެވެ. އެއެންމެންގެ ތެރެއިން ރިއުވީ ސިޑިން ތަންކޮޅެއް ހޯދައިގެން މައްޗަށް އަރަން ދިޔައެވެ....

9

ނާމާން ދުނިޔެއިން ލިބުނު އަލިކަން

މިއީ މީހަކަށް ދިމާވި ހަޤީޤީ ހާދިސާތަކެކެވެ. އެ ނާމާން ދުނިޔެ އަހަރެން ސިފަކޮށްދޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއީ މުޅިންވެސް އަނދިރިކަމެވެ. އާނއެކެވެ. އަހަރެންގެ ވަށައިގެންވީ އަނދިރިކަމެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ އެއްވެސް ކަމެއް އަހަރެންނަކަށް...

38

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (3)

އޭނާ ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލިއެވެ. ހިނދެއް ހިނދަކަށް ވައިގަދަވަމުން ދިޔައީ ތޫފާނެއްގެ އިންޒާރު ދޭފަދައަކުންނެވެ. އޭނާ ލޯ މަރާލީ ފަހަރެއްގައިވެސް ހިޔާލުގެ ކަނޑަކަށް ގެނބޭކަށް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލޯ މަރާލުމާއެކު އޭނާ އަށް...

15

އަނދިރިފަރާތް 28

އަހަރެން އަތުގައި އޮތް އެ ސްކޫލުގެ ‘ބުކްލެޓް’ އާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. މި ސްކޫލުގެ ބޮޑުކަމުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އަމިއްލަ ކުލާސް ހޯދިއްޖިއްޔާ ރަނގަޅެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކޮންމެވެސް މީހަކު...

28

ތަޤްދީރު (15)

ތުރުތުރުއަޅަމުންދިޔަ އަތުން ފެންޖަގުނެގިއިރު އެހިތްނޭނގޭ ބާރުމިނެއްގައި ތެޅެމުންދިޔައެވެ. ރޭގައި ފެނުނު ހުވަފެނާއި ނޫރާގެ ވާހަކަތަކުން އޭނާގެ ސިކުނޑި ގައިދުކޮށްލައިފައިވިއެވެ. އަތުގެ ނުފުށުން މޫނުމަތި ފުހެލަމުން ފުންނޭވާއެއްލުމަށްފަހު މަލްހާ ކޮޓަރީގެ ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލައިލީ...

49

ވަންހަނާ (ވިހިވަނަބައި)

“..އިލްހާމްގެ އަންހެން ދަރިޔަކު ދިރި ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި!..” ޒިބްނާތު ޔަޤީންކަމާއެކު ޖަވާބު ދިނެވެ. ޒިބްނާތުގެ ޖަވާބު އިވިފައި އިބްރާހީމްބެ ކުޑަކޮށްވެސް ހައިރާނެއްނުވެއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވީ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ***** ދަންވަރުގެ ވަގުތު ކަމުން...

59

ތަޤްދީރު (14)

“ލިވްޔާ.” މަލްހާގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑު މުޅި ގޭގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. ރާއިދްގެ އުނގުގައި އޭނާގެ މޭގައި ބޯއަޅައިގެންއޮތް ލިވްޔާ ސިހިފައި އެއަޑަށް އިސްއުފުލައިލައި ބަލައިލިއެވެ. ތެޅިގަންނަމުން ރާއިދަށްވެސް ލިވްޔާ ދުރަށްޖައްސައިލުމަށްފަހު އިންތަނުން...

62

ތަޤްދީރު (13)

ނޫރާއަށް އަނެއްކާވެސް ލިވްޔާގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އޭރު އިސްޖަހައިގެން ދެއަތްދެއަތާއި މޮޑެން ލިވްޔާހުރިއިރު އެމޫނުމަތީގައި ކުދިކުދި ދާތިކިތައްބަބުޅަމުން ދިޔައެވެ. ނޫރާއަށް ގަބޫލުކުރަންވެސް އުނދަގޫވިއެވެ. ރާއިދް މަލްހާއަށް ބޭވަފާތެރިއެވަނީ މަލްހާގެ އަމިއްލަ ކޮއްކޮއާއި އެއްކޮށްހެއްޔެވެ؟...

އަނދިރި ދުވަސްތަށް.
12

އަނދިރި ދުވަސްތަށް.

  ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ލޯބިވާ ކުއްޖެއްގެ ހަޔާތުގައި ހިނގާފައި ވާ ހަޤީޤީ ހާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ، ހަޤީޤީ ވާހަކައެވެ. ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ، އެކުއްޖާގެ ނަން ވާހަކައިގަ...

27

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 1

މެންދަމުގެ ހަމަހިމޭންކަމުގެތެރޭން ފުރޭނިގެން އަންނަ މަޑުމަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު ހިންދެއްހިނދެއްކަށް ދަނީ މަޑުވަމުންނެވެ. ހީވާގޮތުން ރޮއެރޮއެ ވަރުބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ދެލޮލަށް ނިދިސަވާރުވެ ކުރިހޯދީއެވެ. އެއަޑު އެކީހެން ކެނޑި ހަމަހިމޭން ވުމާއެކު ބޭރުގައި ހުރި...

69

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (1)

ދަރުބާރުގޭ ކައިރިއަށް އައިސް މަޑުކޮއްލި ރަތް ކުލައިގެ ކާރަށް ބަލާލި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިޔައީ ހިތާހިތުން އެއަށް ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ. އެ ކާރަށް ބަލާލާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެހެން ދިމާލަށް ބަލާލަން...

57

ތަޤްދީރު (12)

ފެނުނު މަންޒަރުން ދެލޯބޮޑުކޮށްލަމުން ޔާނިކްއަށް އިންތަނުން ތެދުވެވުނުގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ. ހުއްޓުން އަރައިފައި އެއަންހެންކުއްޖާގެ މޫނަށް ބަލަމުންދިޔަގޮތުން އެންމެންގެ ނަޒަރުތައް ހައިރާންކަމާއެކު ޔާނިކްއާ ދިމާއަށް ހުއްޓިފައިވިއެވެ. އެކުއްޖާވެސް ކަންބޮޑުވެފައި ޔާނިކްގެ މޫނަށް ބަލަމުން ދިޔައީ...