Category: ހިތާމަ

11

ތިޔަ ދިން އުފާ 27

ދޮރުމައްޗަށް ނުކުމެ ހުއްޓުނީ ޖަނާއެވެ. މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި...

2

ހިތުގެ ވިންދު 2

މަލައިކާ ސާރާގެ ކޮނޑުގައި އަތްއަޅަމުން އަހާލިއެވެ. “ސާރާ! ކިހިނެއް. މިއަދު...

6

އީލާމް-16

އީލާމް މިއުޅެނީ ރާއްޖެ ކުއްޖެއް ވަޒީފާއަށް ވައްދަން ، ކިހިނެއްވާނީ...

by: shiya 5

ނަމަވެސް – (8)

” މިރޭ އަދި އެހާ ފަސޭހައިން ނިދޭނެއޭ ހީނުކުރައްޗޭ!… އަހަރެން މިރޭ ނަޖޫ ނިދިޔަކަ ނުދޭނަން.. ” ޝިޔާޒް އެހެން ބުނަމުން ނަޖުވާ ގައިގަ ބާރަށް  ބައްދައިލިއެވެ. ”މިއުފާވެރި ރޭ އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ނަޖޫ އާއި އެކީ ހޭދަކުރަން.. ” މިރޭ ހާދަ ލޮތްބެއް ތިވަނީ..! ”  ނަޖުވާ އެހެން ބުނަމުން ހިނިތުން ވެލިއެވެ. ”އަހަރެން މިރޭ ބޭނުންވަނީ ނަޖޫ ހިތް ފުރެންދެން ލޯބި ދޭން… ނަޖޫ ހިތްހަމަ ޖެހޭވަރަށް ، ނަޖޫ ބޭނުންވާ ވަރަށް، ” ޝިޔާޒް ބުންޏެވެ....

by: shiya 9

ނަމަވެސް-7

”އެއީ ކޮން ރަށެއްގެ ކުއްޖެއް ކަމެއް ނޭނގޭ. ކިހިނެއްވީތަ؟ ޖުމާގެ ވާހަކަ ތިއެހީ؟” ނަޖުވާގެ ހިތް އަވަސްވާ ގޮތްވިއެވެ. ”ޖުމާ ކިޔާ އަހަރެންގެ ރަޓެއްސެއް މިރަށުގައި އުޅޭ. އަހަރެން މިބުނާނާ ޖުމާ އުޅެނީ މީހަކާވެސް އިނދެގެން އޭނަ ކުރިން އުޅުނީ މާލޭގައި. މީހަކާ އިނދެގެން އޭނަ ރަށަށް ބަދަލުވީ. ޖުމާގެ މާޒީގެ ވާހަކަތަކެއް އަހަންނަކަށް ކިޔައެއް ނުދޭ… އަހައްނަށް އެނގެނީ ޖުމާ ކައިވެނި ކުރިފަހުން އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވަމުން ދިޔަ ކަންތައްތައް….” ޝާނާ ކިޔައިދިނެވެ. ނަޖުވާ ފުންނޭވާއެއްލިއެވެ. ”ވެދާނެ އެއީ ޝިޔާޒް ކުރިން ރައްޓެހިވި ޖުމާ ކަމައްވެސް…. ޝާނާ! ޖުމާގެ މާޒީއާ ބެހޭގޮތުން ޖުމާއާ ސުވާލު ކޮއްލަބަލަ!” ނަޖުވާ ބުންޏެވެެ....