Category: ހިތާމަ

18

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (44)

ރާސިލް މެން ނިމިގެން ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި ޒީޝާ ދާނިޝް އާއި ރާސިލް އާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ދާން… ރާސިލް…” ކާރުގެ ތެރެއަށްވެރިވެފައި އޮތް ހަމަހިމޭންކަން ފޫ ދުއްވާލަމުން ޒީޝާ ގޮވާލިއެވެ. ދެމީހުންވެސް...

0

ދީނާ -2

މަގުމަށްޗަށް ނުކުމެ ފަޔަށް ލެވުނު ބާރެއްލާފައި ދުއްވައިގަތީމެވެ. ވަރަށް ފަހުން މާލޭގައި އެފެއްދުނު ބީޗެއް ކަމަށްވާ ރަސްފަންނާ ހަމައަށް ދެވުމުން ވަރުބަލިވެގެން ވެލިގަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ހުއްޓާނުލާ ފައިބަ ފައިބާ...

9

އެދުވަސް

އަހަންނަށް ކުޑައިރު ވިސްނިފައި އޮތް ގޮތުގައި މާލޭ އެންމެންނަކީވެސް ވަރަށް ދީލަތި ހިތްހެޔޮ ބައެކެވެ. ސަބަބަކީ އަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ދުލުން އަބަދުވެސް މާލޭ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން އަޑުއިވެނީ މިފަދަ ވާހަކަތަކަށް ވުމެވެ....

25

ރާސްތާ 5

އާދާގެ މަތިން މިއަދުވެސް ނަވްޔާއާ އިސްރާ ބެންޗުގަ މަޑުކޮށްގެން ތިބީ މާނީއާ އިޝްމާ އަންނަންދެނެވެ. އިސްރާ ކޮންމެސް ކަމަކާ ވިސްނާހެން ނަވްޔާއަށް ހީވިއެވެ. އެއީ އެހެންނާ ހުއްޓާނުލާ އަނގަތަޅާ ކުއްޖާ މިއަދު އަނގައިން...

38

މިއީވެސް އިންސާނެއް!

އަހަރެންނަކީ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ނޫސްވެރިއެކެވެ. ދިވެހި ވާހަކަލިޔެމެވެ. ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގިނަ މަޒުމޫނުތަކެއް ލިޔަމެވެ. އަދި އެތަކެތި ސައިޓްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝާއިއު ކުރަމެވެ. އަހަންނަކީ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހަކީމެވެ. ދޭތެރެ...

10

މާއިން

ކޮންމެ އަންހެނަކުވެސް ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފެށުމަށްފަހު ދެކޭނެ އެންމެ ރީތި ހުވަފެނަކީ އޭނާގެ އުނގު ފަޅުފިލުވަދޭނެ ތުއްތު ތުއްތު ދަރިއެއް އުފަންވުމެވެ. ފިރާޝާވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އެދަނީ އެފަދަ ވަގުތަކަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އޭނާވަނީ...

32

ރާސްތާ 4

ކޮމެންޓޭޓަރު އަހުސަމްގެ ނަން ކިޔާލުމާއެކު ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އޭނާއަަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން ސޯޅައަހަރުވީއިރުވެސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ފުރިހަމައަށް ބަލާނުލައެވެ. ނަމަވެސް އަހުސަމް ކުޅެންފެށުމާއެކު ފުޓްބޯޅަ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ އެއްބަޔަށް ވެއްޖެއެވެ. ” އިސްރާ...

17

ފަރުދާ 3

ޖެހިގެންއައިދުވަހު އަރައިގެންއައި އިރާއެކީ ނަތާޝާ އަހަރެންގެ ގެއަށް ޒިޔާރާތްކުރިއެވެ. ބެލްޖެހުމުން ދޮރުހުޅުވީ އަހަންނެވެ. އަހަންނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުފެނި އޭނާހުރީ އަނގަ ހުޅުވިގޮތަށް ލައްޕާލަންވެސް ހަނދާންނެތިފައެވެ. އައީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރަކާއި އެއްކޮށޭ ބުނީ...

44

އެ ވަޢުދު (7)

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު އަމްނާ ފެންވަރަން ހުރި ވަގުތެވެ. ބަނޑަށް ތޫނު ތަނދެއް ވާން ފެށިއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ބަނޑު ފަޅާފައި އެއްޗެއް ނުކުންނަން އުޅޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއްވެސް ކުރެވުނެވެ. އެއާ އެކު ހުރި...

12

ޝިއުރާ

އަހަންނަކީ ދެމަފިރިއެއްގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅެވެ. ލޯތްބާއި އެކު ލޮލުގެ ކޮއި ފަދައިން ބަލާބޮޑުކުރި ކާމިޔާބު ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. މާތް ﷲ އެންމެ ފުރިހަމަ ސޫރައިގައި ލެއްވި އިންސާނަކީމެވެ. މީހުންގެ ނަޒަރުގައި...

14

ރާސްތާ 3

  އިޝްމާ އަފްރީންއަށް ބަލާލިއެވެ. އެހެންނާ އަަބަދުވެސް އުޖާލާވެފަ ހުންނަ އަފްރީންގެ މޫނު ވަނީ މިލާފައެވެ. އަފްރީންގެ ހިތާމަވެރި މޫނު ފެނުމާއެކު އިޝްމާގެ ހިތުގަ ޖެހުނެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަވެސް ހުރީ ވަކި އުފަލުގަ...

34

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (42)

“އައިލީ ބޭނުންވަނީ އަހަރެން އައިލީ ވަރިކުރަންތަ؟” ރާސިލް އެންމެ ފަހުން ގައިގައި ހުރި ހިތްވަރެއްލާފައި އަހާލިއެވެ. އައިލީޝް ގެ މުޅި ދުނިޔެ އެނބުރި ގަތް ފަދައެވެ. ރާސިލް ބޭނުންވަނީ އެ ގޮތް ކަމުގައިވާނަމަ...

15

ދުރުވުމެއް ނޭދެމޭ… 2

އާލިކް ގެ މަތިން ހަނދާން ކުރި ވަރަކަށް ނިއުޝާއަށް އޭނާގެ މާޒީ ލޯމަތީގައި ސިފަ ވަމުން ދިޔައެވެ. ބައެއްގެ ރޭވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އެންމެ ލޯބިވީ މީހާ އަތުން ބީވެގެން ދިޔަގޮތް ހިތައް...

14

ކަރުނުން ފޭދުނު ދެލި 2

#ކުރީ އަދަދާއި ގުޅޭ….. ************** އެ ހުވަފެންތަށް މިއަދު ބިލާހަކަށް ވެެއްޖެއެވެ. ހިތްވަނީ ކުދި ކުދިވެފައެވެ. މި ހިތް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ޑޮކްޓަރެއް ކަލާ ނޫނީ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޝޫރާއެވެ. އުޑުގައި ހުރިއްޔާއިި...

26

އެކުވެރިން..

އެކުވެރިން ރަޙުމަތްތެރިން، އެއީ އަހަރެން މުޅި މިދުނިޔެއިންވެސް އެންމެ ނަފްރަތުކުރާ ދެބަހަށް މިއަދު މިވަނީ ވެފައެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. އަހަންނަކީ އެކުވެރިން ހޯދުމުގައި ވަރަށް ކުރި އެރި ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން...