Category: ހިތާމަ

6

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 3

ކާރު ގޮސް މަޑުކޮއްލީ ބޮޑުގޭޓެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ.ގޭޓު ހުޅުވިގެން ދިއުމުން ޝަހުދާން ކާރު އެތެރެއައް ވައްދާލިއެވެ.އަދި ކާރުން ގޮސް ޕާކުކުރާ ތާާނގައި ކާރު ޕާކުކޮއްލުމަށް ފަހު ކާރުން ފޭބިއެވެ. އެވަގުތު ވާރޭ އެށްކޮށް ހުއްޓިފައި ވުމުން ޝަހުދާންގެ ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމުގައި ގޮސް އެ ބޮޑު ގަނަވަސް ދޮރުގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިފައި ގޭގެ ބެލްގައި މަޑުމަޑުން ފިއްތާލުމުން ކޮންމެވެސް އަންހެން މީހަކު އައިސް ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު އެތެރޭގަ ތިބި މީހުންގެ ނަޒަރުވެސް ޝަހުދާން އަށް ހުއްޓުނެވެ.އެތެރޭގަ ތިބި މީހުނަށް އަޅާލުމެއްނެތި ޝަހުދާން އެތެރެއަށް ވަދެގެންގޮސް ސިޑިން މައްޗަށް އަރައިގއން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ނިވާވިއެވެ. *********************************** ގޭގެ ބެލް ރިންގުވުމުން ގެނައި ކޮފީގެ ތަބަށް މޭޒުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އުފާވެރި މޫނަކާ އެކީ ޥީނާ ދޮރު ހުޅުވަން ދިޔައީ އެއީ ކާކުކަން އެނގިހުރެއެވެ.އުއްމީދުކުރި މޫނު ފެނުނު ކަމުގަިވިޔަސް އެމޫނުން ފެނިގެންދިޔައީ މީގެ 2 އަހަރުކުރިން ފެނިގެންދިޔަ ހިތާމަ އެވެ.އެޔާއެކު ވީނާޔަށް ފަހަތަށް ބަލައިލެވުނީ ފިރިމީހާޔަށް އެކަން ފާހަނގަވިހޭ އަހާލާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެވަގުތު އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް ޝާމިން ވީނާޔަށް އަތުން މަނާ ކުރީ ހާލަތު އެނގިގެންނެވެ.ވީނާ އެނބުރި ކުރިމަށްޗަށް ބަލާލިއިރު ޝަހުދާން ވީނާޔަށް ބަލައިވެސް ނުލައި އެތަނުން ދިއުމުން ވީނާ މިލާމޯޅި ވެފައިވާ މޫނަކާ އެކީ ގޮސް އެތާ ކައިރި ހުރި...

ތެދުވެރި ލޯބި- 3
25

ތެދުވެރި ލޯބި- 3

އޮފީހައް އައި އާ ކުއްޖާ ފެނިފަ ޔާޝާ އިތުރައް ދެރަވާން ފެށިއެވެ. ކަރުނަ ތައް ލޮލައް ޖަމާވާން ފެށިއެވެ. އެއީ ހަމަ ޔާޝާ އަށް ދޯކާ ދީހެދި ޔާޝާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ނާއިޝް...

2

ލަފްޒު 3

ލޫޝާ. ވަރަށް ރީތިނަމެއް. ” ޒުލޭޙާ އުފާވެރި ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ. ” ކޮބާ ރަޝީދާ؟” ހަލީމް ރަޝީދާ ފެންނަން ނެތުމުން އަހާލިއެވެ. ” ރަޝީދާވީ ބޭރަށް ގޮސް. މިހާރު އަންނަން އުޅޭނެ. ”...

19

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 10

އާކިފްގެ ވާހަކަތަކުން ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ހަފްޒާވެސް ހިނިތުންވެލަމުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އިކާން އާއި މަލްހާގެ ގުޅުމުގެ ކަންކަން ނޭނގިތިބެ އެދެމީހުން ދަނީ އެދެކުދިންނަށްޓަކައި އެތައް ހުވަފެންތަކެެއް ދެކެމުންނެވެ. އެތައް އުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ސައިބޮއެގެން...

17

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 09

” ޑެޑީ… ” އެތެރެއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލުމާއެކު ސިޓިންރޫމު ސޯފާގައި ކުޅޭ އެއްޗެހިތަކެއް ހިފައިގެން ކުޅެން އިން ފަސް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ އެޒުވާނާ ފެނިފާ ގޮވާލިއެވެ. އެއަޑަށް އިސްއުފުލާ ބަލައިލި...

44

މޮޔަ ހިތް މަގޭ…6

އިސާހިތަކު އަހަރެންގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ… ފަހަތުގަ ހުރީ ޝާނިޔާ ދައްތަ އެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޝާނިޔާ ދައްތައަށް އަޑުއިވުނު ކަން އަހަރެންނަށް ޔަގީން ވިއެވެ. އަހަރެން...

157

ވާނަން އުމުރަށް – 36 –

އައިލީން ހަޅޭއްލަވައިގަތްއަޑު އިވިފައި އައިޝަމް ފަސްއެނބުރިބަލާލީ އަވަސްހަރަކާތަކާއެކުގައެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރަކުން އައިޝަމްގެ އަތް މުއްކެވިގެން ދިޔައިރު ދަތްތަށް ބިންދައިގެން ދާހާ ބާރަށް ދަތްކުނޑިވިކާލިއިރު އެދެލޮލުން ނުރައްކާތެރި ވިދުވަރެއް ފެނިލިއެވެ. އައިޝަމް އެދިމާލަށް...

5

ބޭވަފާތެރި އެކުވެރިޔާ

  ބޭވަފާތެރި އެކުވެރިޔާ ފޭސް ބުކް ހެނދުނު ހުޅުވާލުމާ އެކު ކޮންމެވެސް މީހަކު އެޑް ކޮށްފަ އިންތަން ފެނިގެން ޝައިނާ ވިސްނާލިއެވެ. ނުދަންނަ ނަމެކެވެ. އެހެންވެ އެއެޑް ބުލޮކް ކުރުމުގެ ކުރިން އަނެއްފަހަރު...

3

ލޯބިވެވުނީ 5

މައިހާ ޝަހީދާގައިގައި ބައްދާލަމުން ދަނީ އޭ ބުނެ ނިކުތުމުން ލިޔާން ވެސް މައިހާގެ ފަހަތުން ނިކުތެވެ. “ހިނގާފަ ދާން ބޭނުމީ”ލިޔާން ކާރާ ދިމާއަށް ދިޔުމުން މައިހާ ބުނެލިއެވެ.ލިޔާން މައިހާއަށް ބަލާލީ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ގޮތަކަށެވެ.”އެހެން...

7

ލަފްޒު 1

ހިތްމަގޭ އެ ލަފުޒުގެ އަޑު އެހުމަށް ވަނީ ކެތް މަދުވެފާ. ހިތް އެދޭ ލޯތްބާއި އުފާ ވީ އެލަފްޒާ ގުޅުވިފާ. ******************************************* މުޅިކާއިނާތުވަނީ ނިދާމަރުވެފައެވެ. ހަމަހިމޭންކަން ވަނީ ހިސާބު ގަނޑަށް ވެރިވެފައެވެ. އެއްވެސް...

15

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 08

ޔަނާލްގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން އޭނަގެ ހަޔާތުގައި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް އިކާންއަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަންތައްތަކެއް އިކާންގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔައެވެ. އޭނަގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވީވެސް އެވިސްނުންތަކުގައި އޮތްވައެވެ....

86

ތެދުވެރި ލޯބި- 2

ޔާޝާ އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް ދާން ނުކުތެވެ. ވެފަ ހުރި ވަރު ބައްޔަކުން ޔާޝާ ދިޔަ މަގުމަތިން ފިހާރަ އަކަށް ވަދެ ފިނި ދެ ކޯކު ދަޅު ގަނެގެން ދިޔައީ ގެއަށެވެ. ގެއަށް...

7

ހުރީމެ އިންތިޒާރުގަ

ޔަޒަން އަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. އަވަހަށް ތެދުވީ ފަތިސް ނަމާދަށް ދިޔުމަށެވެ. އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ޔަޒަން ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ނަމާދަށް ދިޔުމަށް އޭނާއަށް ގޮވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެންމެ...

11

އައިނާ 13 (ތޭރަވަނަބައި)

ހެނދުނު އައިނާ ސްކޫލަށް ދިޔައިރު އަޝްހާ ކުލާހުގައި އިނެވެ. އައިނާ ވަރަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދާލާފައި ގޮސް އަޝްހާ ކައިރީގައި އިށީންދުނެެވެ. “އަނާ!!؟؟” އަޝްހާ ގޮވާލީ އައިނާގެ ސަމާލުކަން ހޯދާށެވެ. “ހޫމްމްމް..” އައިނާ...

18

ޒެރާޝް 6

ކޮނޑުގައި އޮތް ކަޅުކުލައިގެ ދަބަސް ޒައިން އީނާލް ކައިރީގައި ބައިންދަމުން މަގާ ދިމާލަށް ބޯ ދިއްކޮށްލިއެވެ. އޭރު މާސްކު އެޅި މީހަކު އީނާލް ހޯދަމުން ދިޔައެވެ. އީނާލްވެސް ޒައިންގެ ފުރަގަހުން ބޯ ދިއްކޮށްލިއެވެ....

4

ލޯބިވެވުނީ 3

ފިހާރައަކުން އަތް ގުޅުވައިގެން ނިކުތް ޖޯޑަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން މައިހާއިނެވެ.އެމީހުން ގޮސް ޕާކްކޮއްފައި އޮތް ކާރަކަށް އެރިއެވެ. “ޔާން ފޮލޯ ދެޓް ކާރ”މައިހާ އެހެން ބުނުމުން ލިޔާން މައިހާއަށް ބަލާލީ ކިހިނެއްވީހޭ އަހާގޮތަކަށެވެ.”އަވަސް”މައިހާ...