Category: ހިތާމަ

3

ކަފުން ވެވިފާ…10

ގޭގެ ފަހަރަކު ކޮޓަރިއެއްގެ ދޮރުގައި ތަޅަމުން، ކައިލަން ދިޔައީ ނައިރާ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި އާދޭސްކުރަމުންނެވެ. މުޅި އެގޭގައިވެސް އިތުރު މީހަކު ނެތް ވަގުތެކެވެ. ކައިލަން އަނެއްކާވެސް ދުވެފައި އައީ ނައިރާގެ ކޮޓަރި އާއި...

4

އައިނާ 12 (ބާރަވަނަބައި)

އިސާހިތަކު ލޮލުން ކަރުނަ ނިރާލީ އެދުވަސްތަށް ހަނދާން ވުމުންނެވެ. ހުރިހާ އިހްސާސެއް އެއްވެ ރުޅި އިސްކުރަން ނެގީ މަދު މިނިޓު ކޮޅެކެވެ. *** “އޭތް!! އަޝޫ ހިނގާ ބަލަ އަހަރެން ގެއަށް ލައިދޭން.....

2

ހިތުގެ ރާނީ… (2)

އަލްވިން ފާހަނައިން ނުކުތްއިރު ކޮޓަރީގައި އެކަކުވެސްނެތެވެ. ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި އަވަހަށް ތައްޔާރުވެލިއެވެ. “އަލްވިން؟؟؟” ނަވާލްގެ އަޑު ބޭރުންއައެވެ. ” އާނ، ކީކޭ؟” އަލްވިން، އަތުގެ އިނގިލި ތަކުން އޭނާގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑުގައި...

30

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… 3

އަހަރެން ކުރި ބެލުމެއްނެތި ބާރަށް ދުވަނިކޮށް ކުރިމތީގަ ހުރި މީހާގެ މޭމަތީގައި ޖެހި ބިންމައްޗަށް     ވެއްޓުނެވެ…. އަހަރެންގެ ފައި މަށައިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ހިއްވަރު ކޮއްލާފައި ކޮޅަށް ތެދުވީމެވެ. “ބައްޕާ…. ނުވެސް ބުނެ...

3

އައިނާ 11 (އެގާރަވަނަބައި)

“އައިނާ ގެއަށް ވަތް ގޮތަށް އިސްރާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. “އައިނާ؟؟” އިސްރާ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން އައިނާ އަށް ބަލާލީ އައިނާ  އަވަހަށް މިއަދު ސްކޫލުން އައުމުންނެވެ. *** “މަންމާ ވަރަށް ބަނޑުހައި!!” އިސްރާ...

18

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 80

“އަހަރެން ފަހަރެއްގައިވެސް ހިޔެއްނުކުރަން އައްމާރު ތިހާ ނުބައިވެދާނޭކަމަކަށް…. ކަލޭތީ އިންސާނެެއްތަ؟ އަހަރެން މިއަދު ލަދުގަނޭ ތިފަދަ މީހެއްދެކެ އަހަންނަށް ލޯބިވެވުނީތީ… ތިހާ ނުބައި މީހަކު އަހަރެންގެ ދަރީންގެ ބައްޕައަކަށްވީތީ… ތިހުރީ އަހަރެންގެ މުޅި...

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 1
10

ނޭނގި ވެވުނު ލޯބި 1

ލޮތްބަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ އެކަކު އަނެކަކަށްޓަކައި ނިމިދިއުމެވެ. ތިމާ ލޯބިވާ މީހާގެ އުފަލައްޓައްޓަކައި ތިމާގެ ލޯބި ޤުރުބާން ކުރުމެވެ. އަދި މި ނޫންވެސް ލޯބޭގެ އެތަކެއް މާނަތަކެއް ވެއެވެ…… އޭގެތެރެއިން އަހަންނަކީ ލޯބީގައި ކެހިވެރިކަން ލިބިފަިވާ މީހަކީމެވެ… އެއާއެކު ޝަހުދާންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރިގެން ދިޔަ އެވެ. ****************************** މުޅި ކެބިންގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެކެވެ.ހަމަ އެކަނި އިވިގެނ ދަނީ މަދު ގިސްލުމެއްގެ އަޑެވެ…… ގައިގަ ހުރި ހުރިހާ ވާގިއެއް ގޮނޑިއަށް ދޫކޮއްގެން ހުރި ޝަހުދާން ހިތާމައިގެތަސްވީރެއް ފަދަ އެވެ. އެ ދޮން މޫނު ވަނީ ރުއިމުގެ ސަބަބުން މިލާ މޯޅި ވެފަ އެވެ. އެ ރީތި ދެލޯ ވަނީ  ރުއިމުގެ ސަބަބުން ރަތް ވެފަ އެވެ. ހިތް ފުރެންދެން ރޯލުމަށް ފަހު ވޮޝްރޫމަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެ ލައިގެން ނުކުމެ ކުރަން ހަމަޖެހިފަިވާ މަސައްކަތް ކުރަން ފެއްޓިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ކެބިންގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިޖެހި އެވެ. އެއާއެކު ޝަހުދާން ކަމްއިން އޭ ބުނެލުމުން...

17

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 06

” އިކާން… ” ގޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ނަޒަރު ހުއްޓަމުންދިޔަ ޔަނާލްއަށް އާކިފްގެ ދުލުން އިކާންގެ ނަން އިވުނު ވަގުތު އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާނުލައި ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އެހެނަސް ދޮރާއި ދިމާލުގައި އެކަކުވެސް...

97

ލޯބީގެ ނަސީބު- 11

ޝައިމް މުނާ ކިޔާ އެއްޗަކަށް ނުބަލަ މުނާ ކޮށްޕާލާފައި ގޭން ނެރެލިއެވެ. *.*.*.*.*.* މުނާ ގިސްލަ ގިސްލާފަ ރޮމުން އެކަނިމައި އެކަނި ދަބަސް ހިފައިގެން ގެއަށް ދިޔައެވެ. ގެއަށް ގޮސް މަރީނާ ފެނުންތަނާ...

6

ގިލަން

އިރުގެ އުޖާލާ އަލިން މުޅި ރަށުތެރެ ހުޅުދާން ކޮށްފި އެވެ. އަޒާން މަޑުމަޑުން އޭނާގެ އެއްޗެހިތައް ދަބަހަށް އަޅަމުން ދިޔައީ މާލެ ދާން ޖެހޭތީ ވަރަށް ދެރަވެފައި ހުރެއެވެ. ރަށުގެ ހިތްފަސޭހަ މާޙައުލާއި...

31

މޮޔަ ހިތް މަގޭ… (ދެވަނަ ބައި2)

ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސް ވިއެވެ. އަހަރެންގެ  ކުރިމަތީގައި  ހުރި އިންސާނާ އާ ދިމާލަށް ފޫހި ކަމެއް ނެތި ބަލަން ހުރެވުނެވެ…ކުރި މަތީގައި ހުރީ ރައިހާން ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. އަހަރެންނަށް ހޭވެރިކަން ވެ ހިޔާލީ...

މާޒީގެ ކަޅު ސަފްޙާ
5

މާޒީގެ ކަޅު ސަފްޙާ

އަހަރެން މޮޔައަކަށް ވެފައި ވަނީ ކަލެޔާ ހެދެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ކުށްވެރި އަކަށް ވީ   ކަލެއާ ހެދެއެވެ.  އެދުވަސްތައް މާޒީއާ އެކުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އަހަރެން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ އަހަރެންގެ...

4

އައިނާ 10 (ދިހަވަނަބައި)

….14 އަހަރު ކުރި…. *** އިސްރާގެ ޢާއިލާ އަކީ ކުޑަހުވަދޫ ބައެކެވެ. އިސްރާގެ ހުންނަނީ ހަމައެކަނި މަންމަ އަކާއި ބައްޕަ އެކެވެ. ޢާއިލާގެ ނުވަތަ ތިމާގެ އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ނޭނގެއެވެ. އިސްރާގެ...

49

ވާނަން އުމުރަށް – 34 –

“މޮމް….ޝީ ކާންޓް ސީ…” ދެލޯމަރާލަމުން އިއްބާން ބުނެލިއެވެ. އިއްބަން އެހެން ބުނުމާއެކު އައިރީންއާ ނާހިދުއަށް ތެދުވެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. އޭރު އިއްބާން ހުރީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެނެވެ. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ “ދަރިފުޅާ….” އަނގައިން ބަސް ހުސްވެފައިވާފަދަ...