Category: ހިތާމަ

12

ދިނީ ޒަހަރު…. 23

22 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. ޔަނާލްގެ ކަޅި ހަރަކާތްކޮށްލި ގޮތަކުން އެނދުގައި ހެވިފައި އިން ހާރޫން ފެނި ޔަނާލަށް އައްޔުމަންއާއި ދުރަށް ޖެހިލެވުނެވެ. އޭނާއަށް އެދިމާ ބަލާލެވުނީ ޤަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. އެއީ ހަމަ އޭނާގެ ބައްޕައެވެ....

11

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން…..1

އަހަންނަކީ މަރިޔަމް ޒާރާއެވެ. އަހަރެންނަކީ ހަޔާތުގެ ކުލަވަރުތަކައް ކެތްކުރާ މީހެއްކަން މިހެކިން ފާޅުވެގެންދާނެ…… މިެީ އަހަރެންނައް އައި އެންމެ ހިތާމަވެރި ދުވަސްތައް…. އެކަމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ފޮނިވެއްޖެ…. އެއީ ކެތްކުރުމުގެ ނަތީޖާ…. ************************...

19

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން…2

އަހަރެން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސާ ދެބަސް ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ޓޮޕް 1ގައި ހިމެނުނެވެ.ނަޝްވާމެން ދިޔައީ ކިޔެވުމައް ދައްވަމުންނެވެ. އަހަރެން އަހަރެންގެ އުއްމީދު އުވާލާ މީހަކީ އޭނަގެ ނަން މުޅި އުމުރައް އަހަރެން...

3

ސީދާ މަގައް ނުދިޔާމަ… ޓުރެއިލަރ….

ރާއިފާ:[ރާއީ]ރަޝީދާގެ ދަރި… ރާންގެ ލޯބިވެރިޔާ އުމުރުން 18އަހަރު… އެލީޝާގެ އެކުވެރިޔާ… ރާޝިިދު ރާއިފާގެ ބައްޕަ އެލީޝާ:{އެލީ} އާތިފާގެ ދަރި… އާނިޝްގެ ލޯބިވެރިޔާ…އުމުރުން 18 އަހަރު.. ރާއިފާގެ އެކުވެރިޔާާ..ބައްޕަ އަހުމަދު… އާނިޝް:[އާން] އަޒީމާގެ ދަރި….....

2

ލޯތްބައްޓަކާ ހިތް އެދި ރުޔަސް… 02

ގޭގޭ މައި ދޮރު ހުޅުވުމާއި އެކު ނާޒިއާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އައިސް ބައްދާލުމަށްފަހު ވަޒީފާ ލިބުނު ވާހަކަ ބުނެލިއެވެ. ޒީން އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްފަހު ނާޒިއާ ބަދިގެއަށް ވަނީ ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ތައްޔާރުވާށެވެ....

40

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 29

މިންހާގެ އެފެނިލުމާއެކު އެޒުވާނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑި ހިޞާރުކޮށްފައި ވަނީ މިންހާގެ ތަސްވީރުތަކުންނެވެ. މިރޭގެ ނިދިވެސް ވަނީ އޭނަ އާ އެތައް ހާސް މޭލެެއް ދުރުގައެވެ. ލޯ މަރާލާއިރަށް ސިފަވަނީ މިންހާގެ ހިތްގައިމު ސޫރައެވެ....

17

ދިނީ ޒަހަރު…. 22

21 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. “ބުނަންތަ މަންމާ! މަންމަ އަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގަދަރުކުރަން. ތިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާގެ މަންމައަށް ވެފައި އަޅުގަނޑަށް ވުރެ އުމުރުގެ ގޮތުންވެސް ބޮޑު މީހަކަށް ވީތީ. އެކަމަކު...

7

ހިމޭންކަން.. (2)

1 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން… ސައިބޮއި ނިންމާލުމަށްފަހު، މޭޒުމަތި ސާފުކޮށްލާފައި ރަޝާވަނީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ވަދެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ހުޅި ނައްޓާލާ ބޯ ނިއުޅުވާލިއެވެ. އުނަގަނޑަށް ވުރެއް ދިގު އިސްތަށިގަނޑު އޭނާގެ ގައިގައި ބީހޭކަހަލަ އެވެ. ކުޑަކޮށް އަރާމްކޮށްލުމަށް އެނދަށް އަރައި، އެނދުގައި އޮތް އޭނާގެ ފޯނުނަގާ ބަލާލިއެވެ. އޭރު އޭނާ އެ މަސެޖަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ މެސެޖު އައުސްފައި  އޮތެވެ. މެސެޖުގައި ވެއެވެ. ” ގުޑް މޯނިން، ރަޝާ.” މަޑުމަޑު ހިނިތުންވުމެއް އޭނާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވިއެވެ. ******************************** އެއީ މީގެ ހަމަސް ކުރިއެވެ. މަދަރުސާ ނިންމާލާފައި ރަޝާ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް  ރަހުމަތްތެރިޔާ ހަމްދާއާއި އެކު  މިސްރާބުޖެހީ  ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. އޮލަވާހަކައިގައި ދަނިކޮށް ދެކުދިންނަށްވެސް ހުއްޓިބަލާލެވުނީ އެކުދިން ކައިރިން ބަޔަކު ކުރަސްކޮށް ދިޔުމުންނެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން ދެކޭބައެއްނޫންކަމުން ދެކުދިންނަށްވެސް ބަލާލެވުނީ އެމީހުނާ ދިމާލަށެވެ. އެމީހުން ލާފައި ތިބި ސްޓެލްކޯގެ  ޓީޝާރޓުން އެއީ މާލޭން ކަރަންޓު މަސައްކަތެއް ކުރަން އައިސް އުޅޭބައެއްކަން އެންގުނެވެ. ރަޝާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އެތާހުރި އެއް ޒުވާނަކު ފަހަތަށް އެންބުރި ރަޝާއާ ދިމާލަށް ބަލާލުމުންނެވެ. އަދި ހީލިއެވެ. ރަޝާ އަވަސްއަވަހަސް އެންބުރި ހިންގައިގަތެވެ. ރަޝާ ގެއަށް ލާފައި ނޫނީ ދުވަހަކުވެސް ހަމްދާ ގެއަކަށް ނުދާނެއެވެ.  އެގޮތުން މިޔަދުވެސް  ރަޝާގަތު ތަނީއޭ ބުންޏެވެ. ރަޝާގެ  ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ހަމްދާ ރަޝާގެ އަތުގައި ކޮއްޓާލިއެވެ. ރަޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ހައިރާންވެހުރެ ވީކީއްތޯ  ހަމްދާ ސުވާޅުކުރިއެވެ. “ހަމް. ދެއްމެ ފެނުނެއްނު ދޯ އައިމަގުމަތީ ސްޓެލްކޯ ބަައެއް. އެތާ ހުއްޓެއްނު ވިލު ނޫކުލައިގެ ދަބަހެއް އަޅައިގެން ހެޑްސެޓެއް ...

11

ލޯތްބައްޓަކާ ހިތް އެދި ރުޔަސް…. 01

އިރު އޭގެ ވާޖިބް އަދާކުރުމަށްފަހު  އޮއްސެމުން ދިޔައިރު އުޑުމައްޗަށް އަރައި ފައިބަމުންދިޔަ ކުލަތަކުގެ ހިތްގައިމުކަން ބަލަން ހުރި މީހަކަށް ބަލާ ފޫހިނުވަހާވެސް ނަލައެވެ. ޒީން އިށީނދެލަގެން އިނީ ގޮޑުދޮށާވަރަށް ކައިރީގައެވެ. ބައެއްފަހަރު ޖަހާލާ...

20

ދިނީ ޒަހަރު… 21

20 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. ހެނދުނުގެ ވަގުތެކެވެ. ނާސްތާއަށްފަހު ޔަނާލް ކޮޓަރިއަށް އައިސް ވަނެވެ. ފެންވަރަން ވަންނަން އުޅެފައި މަޑުކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނެގުމުން ހަށިގަނޑު ލޮޑުވެފައި ހުރުމުންނެވެ. އެނދުގައި ޔަނާލް އިށީނީ...

181

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………………..! (10 ވަނަ ބައި)

“ދެން ހެވޭ ތިވަރަށް ނުހެވުނަސް! ދޭބަލަ އައީ އާއިއެކު މައްޗަށް! އިޝް އެބަދަން މި ދަބަސްތައް ކޮޓަރިއަށް ލާފައި!” ލުބްނާއާއި ލިބާންގެ ދަބަސް ނަގަމުން އިޝްރާ މިސްރާބުޖެހީ އެމީހުނަށް ހާއްސަކުރެވުނު ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށެވެ. އެވަގުތު އިޝްޔާއަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލުމަށްފަހު ތިން ޒުވާނުން މިސްރާބު ޖެހީ މައްޗަށް ދިއުމަށެވެ. ދަބަސްތައް ކޮޓަރިއަށް ލާފައި އިޝްރާ އައި އިރު ތިން މީހުން ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކައިރީގައި އުޅޭތަން ފެނި އިޝްރާ ގޮސް އޭގެ ކޮންޓްރޯލްސްތައް ހަދާ ނިންމާލުމުން ލިބާން އާއި އައިހަމް ގޮސް ގިޓާ ނަގައިގެން އައިސް ހަމަޖެހިލިއެވެ. އެއަށްފަހު މަޝްވަރާކުރެވިގެންދިޔައީ ޝޯގައި ކިޔާނެ ލަވަކޮޅަކާއި މެދުގައެވެ. އެގޮތުން 4 މީހުން އެކީ ކިޔާނެ ލަވައައި ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކުގައި ކިޔާނެ ލަވަތަކުގެ އިތުރުން ސޯލޯ ލަވަތަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ހުރިހާ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށް ނިމުނުއިރު 11 ޖަހައި ބޮޑުވެފައިވުމުން މެންދުރުފަހު ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ނިންމާ އެމީހުން މިސްރާބުޖެހީ އެފްލޯގައި ހަދާފައި ހުރި ބަދިގެ ބަޔާއި ދިމާލަށެވެ. އެންމެން އެކުގައި ސަކަރާތް ޖަހަމުންގޮސް ބަދިގެ ތެރޭގައި ފޯރިނަގަމުން ދިޔައިރު އެތަނަށް އިތުރު މީހަކު ވަތްކަމެއް ރޭކާނުލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގައިގައި ފަހަތުން މީހަކު ކޮއްޓައިލުމުން ސިހިފައި އިޝްރާއަށް ފަހަތް ބަލައިލެވުނެވެ. އޭރު ފަހަތުގައި ހުރި މީހާ ފެނިފައި އިޝްރަގެ މޫނުމަތީގައި ވިދައިގަތީ އުފާވެރިކަމެވެ. “ދޮންބޭ!” ކުއްލިއަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގަންނަމުން އިޝިރްގެ ގައިގައި އިޝްރާ އޮޅުލައިގަތީ ލިބުނު ކުއްލި އުފާވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެވަގުތު އެތާ ތިބި އެންމެންވެސް ދެލޯ ބޮޑުވެފައި ތިބީ ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެވަގުތު މުޅި ފްލޯ ގުގުމައިގެންދިޔައީ އެމީހުންގެ އަޑުންނެވެ. އެއަޑަށް ތިރީގައި ތިބި އިޝްޔާއާއި އަލީޒާ ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް މައްޗަށް އެރިއެވެ. “އިޝްކޮ! ކިހިނެއްވީތަ މިތާ ހާދަ އަޑުގަދައޭ!” އިޝްޔާ މައްޗަށް އެރި ގޮތަށް ވީ ކީއްތޯ އަހާލަމުން އޭނާގެ ކޮއްކޮ ގަޔާއި ކައިރިކޮށްލީ ކޮއްކޮ ހަމައަކަށް އަޅުވައިލާ ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށެވެ. “އަޅެ ދޮންތާ! މީހަކަށް ރުޅިނައިސް ހުރެވިދާނެތަ؟...

21

ދިނީ ޒަހަރު…. 20

19 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “ދޮންބެ! މިގަޑީގަ ކީތްކުރަން ދާންއަށް އެގުޅަނީ” ސައިޑްކަބަޑް މަތީގައި އޮތް ޔަޒްދާންގެ ފޯނު ނަގަމުން ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. “ނޭނގެ. ނަގަންވާނެ. ނާލްގެ ބޭބެމެންނަކީ މިހާރު އަހަރެންގެވެސް ބޭބެމެން” ޔަޒްދާން...

68

ޝަބްނަމް

އަކީގެ ފުރަތަމަ ދިގުވާހަކަ “ޝަބްނަމް” އަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…. ވާހަކައިގެ ކެރެކްޓާރސް ތައް:- ޝަބްނަމް: އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ލޯބިކުރާ ފަގީރު ބަލި އަދި ދީންވެރި ކުއްޖެއް (ވިކްޔަންގެ އަނބިމީހާ) ވިކްޔަން: މުއްސަނދި ރީތިކަމަށް ލޯބިކުރާ އެހެންނަމަވެސް ހިތްތިރި ކުއްޖެއް:( ޝަބްނަމްގެ ފިރިމީހާ އަދި ޝެރީގެ ލޯބިވެރިޔާ) ވިޝްކާ: ވިކްޔަންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އަދި ޝަރަފްގެ ލޯބިވެރިޔާ ޝަރަފް: ޝެރީގެ ދެބޭންގެދެދަރި ކޮއްކޮ އަދި ވިޝްކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޝެރީ: ރީތި ފޮނިބޮޑު އަދި މުއްސަނދި ކުއްޖެއް ( ވިކްޔަންގެ ލޯބިވެރިޔާ) މޫސާމަނިކު: ޝަބްނަމްގެ ކާފަ ޝިޔާމް: ވިކްޔަންގެ ބައްޕަ ވިމްލާ: ވިކްޔަންގެ މަންމަ ޒައިރާ:  އަރުޝަލްގެ އަނބިމީހާ އަދި ޝެރީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަރުޝަލް: ޒައިރާގެ ފިރިމީހާ އަދި ވިކްޔަންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!! އިންޝާﷲ ވަރަށް އަވަހަށް!!   ކޮންމެ ކެރެކްޓާ އަކާ ގުޅޭ ފިލްމީ އެހެންނޫނީ ޓެލެވިޟަން ތަރިއެއްގެ ނަން ބުނެލަދީފިއްޔާ އަކީއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ/ ” ބޮލީވުޑް، ހޮލީވުޑް، ޓަރކިޝް އަދި ކޮރިއަން ވިޔަސް އޯކޭ… (:...

7

15އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް (2ވަނަ ބައި)

ވާހަކަ ލިޔުނީ: ޢާއިޝަތް ރާނިޔާ އިބްރާޙީމް ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރާތަން މަންމައަށް އެނގުނެވެ. އެތަށްފަހަރަކު އެމީހުންނާއިއެކު މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އަހަންނަށް ނަސޭޙަތްތެރިވިއެވެ. އެބުނި ބަސްތަކެއް އަހަންނަކަށް މުހިންމެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން...

9

ހިމޭންކަން..

އަރައިގެން އައި އިރުގެ ދޯދިތައް ރަޝާގެ މޫނަށް އެޅިފައިވެއެވެ. ކުޑަކޮށް އިސްޖަހާލީ އިރުގެ ދޯދިތައް އޭނާގެ ލޮލަށް ގޯނާކުރާތީ އެއިން ސަލާމަތްވުމަށެވެ. އަބަދުވެސް ފަތިސްނަމާދު ކޮށްލައިގެން ހޫނު ކޮފީތައްޓެއް ހިފައިގެން އޭނާ  ގޮންޑުދިށަށް...