Category: ހަޤީޤީ

1

މިހަާރުގެ ހާލަތު!

ދަސްކޮށްލުމީ އަދު ބުރަކަމެއް، މުސްހަފް ބަލައިގެން ތިން އަކުރު ދަސްވެއްޖެ ނަމަވެސް އާޔަތެއް، ނޯންނާނެ ހިތުގައި ހަރުލައެއް ގަސްދެއްނުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް، ކިޔަވާނެޔޭ ސޫރަތްތަކެއް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާނެނަމަ، އޭގައިވެޔޭ އިބުރަތް ތަކެއް

7

ތިންދުވަހުން ދޮންވާ ކްރީމް

އިސްމާޢީލްއަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ހަނދެއްފަދަ މޫނަކަށް ހަދަން ބޭނުންވެއެވެ. ތިންދުވަހުން ދޮންވާ ކްރީމް އުނގުޅީމެވެ. ތިންމަސް ވީއިރުވެސް ބަދަލެއްނައެވެ. އުފެއްދެވުމުގައި ހުރިގޮތް އެންމެ ރަގަޅުކަމުގައިބެލީމެވެ. ދޮންކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ފައިދާ ހުރިކަމެއްގައި ހޭދަކުރެވޭގޮތްވިއެވެ. ދޮންކުރުމަށް...

2

ވިސްނުމުގެ ބޭނުން ހިފުމުން ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑެވެ.

އިސްމާޢީލް އަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ   އަހަރެން އިނީ ފެންޑާގައި އެލުވާފައިވާ އުނދޯޔެއްގައެވެ.އެވަގުތު ޚިޔާލު ކުރެވެނީ ހަންހެނުންގެ ކޮއްކޮއާމެދުގައެވެ.އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮ ވަނީ ފޮޅޭން ތައްޔާރު ވެފައިވާ މަލެއްފަދައިން ފުރާފުރިހަމަ ވެފައެވެ.ޖަންބު ކުލައަރާ ކޯތާފަތާއި،ރަތްޖޭމެއްފަދަ ދެތުންފަތް...

5

ތައުބާ ވާންވީއެވެ.

  އިސްމާޢީލް ޢަލީ،ކަނދޮޅުދޫ ވިލާތަކުގެ ތެރެއަށް ހަނދު ނިވާވުމާއިއެކު ކަނުއަނދިރިކަން ދުނިޔެއަށް    ވެރިކުރުވައިފިއެވެ.އަހަރެން އިނީ އަތިރިމަތީގައެވެ.ބިރުވެރިކަން އިޙްސާސްކުރެވޭމެއެވެ.އެހެނަސް ފަހުން ލިބޭނެ ހިތްހަމަ ޖެހުން ބޮޑުވާނެތީއިންތިޒާރު ކުރެވެނީއެވެ.ގޭމީހުންނަށް އެނގިގެން  ހަޅޭއްލަވާ ތަންގަނޑު އެންމެންނަށް ބޭޒާރު...

16

އަހަރެން

* ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މެންދަމުގެ ވަގުތެވެ. ޖަހާލި ބާރު ގުގުރިއާއިއެކު ސިހިފައި އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނެވެ. އެ އަޑާއި އެކުވެގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑު އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނެވެ. ދެލޯ އުނގުޅާލަމުން އަވަސްއަވަހަށް...

0

ނަސީބުގެ މާތައް ބިންނާށެވެ.

އާޅެން ނަސީބުގެ މާތައް ބިންނާށެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޚުލްޤު ހެޔޮވުމީ ފިޔަޖަހާ ތަރިތަކެއް ފަދައިން އުޖާލާވާ ކަމެކެވެ. ރިވެތި ޚުލްޤު ނެތުމީ ކަޅުފޮއިރޭގަޑެއް ފަދައިން  އަނދިރިވާކަމެކެވެ. ޢިލްމުވެރި ކަމުގެ ފާހަގައަކީ،މީހާގެ ޢަމަލުތައް...

3

ދެނަބީބޭކަލުންގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް ދާންޖެހުނީ ނަރަކައަށެވެ.

މާތް ﷲ، ސަދޫމު ސަހަރާއި، އެ ސަހަރުގެ މީހުން ހަލާކުކުރެއްވިއިރު، لوط عليه السّلام އާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުބައިތުން ސަލާމަތްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފިޔަވައެވެ. ހަމައެހެންމެ،نوح عليه السّلام ގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް...

5

ޔަޤީން ކަމުގެ ދާވަނި ކޮށާލައިފިއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ފަށުވިގަޑެއްފަދަ އިސްތަށިގަޑު ވަނީ ހާވާލެވިފައެވެ. ދެތުންފަތް ވަނީ ރޫޖެހިފައެވެ. ކޯތާފަތް ހީވަނީ ހުދުކަފަގަޑެއް ހެންނެވެ. ލޮލުން ފެންނަނީ ވީރާނާކަމެވެ. ކުޑަހިނދުކޮޅެއްތެރޭ އެފަރި ނާޒުކުކަން ގެއްލުނީ ކީއްވެބާވައެވެ! ފޭރިގަތުމުން ދެންބާކީ...

4

ދާއިމީ ވޭން މާހިތި ވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވުމަށްޓަކައި، ލައްކައިން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރިއެވެ. އިންޖެކްޝަން ލިބުނު މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ގޮވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔައެވެ. ދުނިޔޭގެ މީހުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުވިއެވެ. ދުނިޔެ...

2

ހަލާކުގެ އަސްލަކީ އެކުވެރިކަން ނެތުމެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އުއްމަތުގެ ދިރުމަކީ އެކުވެރި ކަމެވެ. އެކުވެރި، ކަމަކީ ދިރިހުރި ބާރެކެވެ. އިސްލާޙަށް މަގުފަހި ވުމުގެ މަދަދުގާރެވެ. ދުޝްމަނުން ބަލިކުރުމުގެ އައްޑަނައެވެ. ތަރައްޤީގެ ސިއްރަކީ އެކުވެރިކަމެވެ. މުސްލިމުންގެ ރަމްޒަކީ އެއްބައެއްވަންތަ...

0

ފާފައިގެ ފޭރާން ލާކަށްނުރުހެވޭނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ގުލާނު ކޮށްގެން ހުރިހާ ކުދިންގެ ބަނޑުފުރާނަ މުއްތި ކޮށްދެވޭތޯ ބެލީމެވެ. ސާހިބަކު އެހީވެދޭން ބުނަނީ ފާފައަކަށްފަހުގައެވެ.. ހުއްދަވާ އެންމެ ގިނައަދަދަށް އަނބިން ތިބޭ އިރުވެސްމެއެވެ. ކުދިވެރީން ބަނޑުހައިކަމުގައި ރޮއި...

2

ދަރީންނާއިމެދު ފޮނި އުއްމީދު ތަކެއް ކުރެވެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ކުކުޅު ދަރިފިއްލާފައި ދިއަޔަސް އަހަރެން ބޭނުންވީ އެގޮތެއްނޫނެވެ. ފޮނިފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ދަރީންނާއިމެދު ކުރެވުނެވެ. މަތީ މަޤާމު ހޯދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި އަތްމަތި ހުސްކޮށްލީމެވެ. މަތީ މަޤާމެއް ނުހޯދިތާ ރަގަޅު...

8

ނަމޫނާ

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އުމުރުން ތިރީހުގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ނިޔާޒްއަކީ މަތިވެރީ އަންހެނަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އެރަށުގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާތާ އަށް އަހަރު ވެފައިވާ މީހެކެވެ. ޒިންމާދާރު ފިރިއެކެވެ. ލޯބިލޯބި ދެކުދިންގެ ބައްޕައެކެވެ. މީހުންގެ ލޯތްބާއި ޤަދަރު ލިބިފައިވާ...

18

ވާލޯބިން

އަހަރެންނަކީ ރަށު ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެމުންދާ ޓީޗަރެކެވެ. އަހަރެންގެ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ނުހަނު ގަޔާވެގެންނެވެ. ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކި އަމިއްލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެންނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވަމުންދާކަށް އަހަރެންނަށް...

4

ޒީނާ

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ރަށުގެ ނަމާއި ވާހަކައިގައި އުޅޭ މީހުންގެ ނަންތައް ވާނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ޒީނާއަކީ އއ. އުކުޅަހު ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ކުއްޖެކެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އަޚްލާޤީ...

12

ބަދަލުވެދިޔަ ޙަޔާތް

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އަހަރެންގެ ހަނދާން ހުންނަން ފެށިއިރުވެސް އަހަރެންގެ ބައްޕަ މިދުނިޔެއަކު ނެތެވެ. މަންމަ އަހަރެންނަށް ކިޔައިދިން ގޮތުންނަމަ ބައްޕަ މިދުނިޔެއާއި ވަކިވީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ދޮޅު އަހަރުގައި އަހަރެމެންގެ ގޭގައި ހިނގި...