Category: ހަޤީޤީ

13

ނާލާ

ސުކުންތުތަށް މިނެޓްތަކަސް ބަލުވެ މިނެޓު ތަށް ގަޑީރުތަކަށް ބަދަލުވަމުން ދެއެވެ....

17

ނާލާ (3)

ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަދުވެގެން ދެގަޑިއިރު ނާލާ ޒަޔާން...

25

ދެވަނަ ފުރުޞަތު

ސައިރެންގެ އަޑާއިއެކު ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި އައި އެމްބިއުލާންސް މަޑުކޮށްލީ އދ...

33

ނާލާ(2)

މިފަހަރު އެކުއްޖާ ނާލާގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ ނާލާ އުންމީދުވެސް ނުކުރާ...

35

ނާލާ

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން ލޯންޗް އައިސް މާލޭގެ ފަޅަށް ވަދެއްޖެއެވެ....