Category: ހަޤީޤީ

2

މިއީވެސް އިންސާނެއް!

އަހަރެންނަކީ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ނޫސްވެރިއެކެވެ. ދިވެހި ވާހަކަލިޔެމެވެ. ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގިނަ މަޒުމޫނުތަކެއް ލިޔަމެވެ. އަދި އެތަކެތި ސައިޓްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝާއިއު ކުރަމެވެ. އަހަންނަކީ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހަކީމެވެ. ދޭތެރެ...

8

ފަރުދާ 1

އަހަރެން އިނީ މުސައްލަ މަތީގައެވެ. ދެއަތް އުފުލާލައިގެން الله ގެ ހަޟްރަތަށް ދުޢާ ދެންނެވުމުގައެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ ލޮލުން އޮހެމުންދިޔަ ކަރުނަ ކޯތާފަތް ފަހަނައަޅާގޮސް ދަތްދޮޅީގެ ކޮޅުން ތިކިޖަހަމުން ދިޔައެވެ. ތުންފަތުގައި މަޑު...

26

އެކުވެރިން..

އެކުވެރިން ރަޙުމަތްތެރިން، އެއީ އަހަރެން މުޅި މިދުނިޔެއިންވެސް އެންމެ ނަފްރަތުކުރާ ދެބަހަށް މިއަދު މިވަނީ ވެފައެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ. އަހަންނަކީ އެކުވެރިން ހޯދުމުގައި ވަރަށް ކުރި އެރި ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން...

22

މިއީ ދިވެެއްސެއް

އެއީ އަހަރެން ލަންކާގައި ކިޔަވަން އުޅުނު އިރެވެ. ރައްޓެއްސަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފަ އޮތީމަ އޭނައަށް ގޮވަަލަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ޗުއްޓީއެއް ވިއްޔާ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނާނީ ހުސް ދިވެހިންނެވެ. އޭރު އަހަރެން ހުންނާނީ...

18

ނޫސްވެރިޔާ

މިއީވެސް، ހަޤީޤީ ހާދިޘާއެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް ނޫސްވެރި ކަމަށް، ވަދެވުނު ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރެވެ. “ދަރިފުޅާ، ޒިއްކޯ… ސްކޫލަށް ދާ ގަޑި ޖެހެނީ ދެންތެދުވެ” އާދުވަކަށް މަރުހަބާކީ މަންމަގެ ގޮވާލެއްވުމާއެކެވެ....

8

އަނބުގަހަށް އެރުމުން ލިބުން ލަނޑު

މިއީ ރޯދަމަހެއްގައި ކުއްޖަކު އަނބުގަހަކަށް އެރުމުން ދިމާވި ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި އުޅޭ ޝަރަފުގެ ޢުމުރަކީ އޭރު ބާރަ އަހަރެވެ.އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރު ޝަރަފު ފޫހިވެގެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިގެން...

9

ހާފް ކުއީން

ވައިފައި އޮންކޮށްލީމެވެ. އަދި ސޯފާގައި ހަމަޖެހިލައި ފޭސްބުކަށް ލޮގިން ވެލީމެވެ. ހަމަ އެވަގުތު އެއްއަތުން ކޮފީތަށި ނަގައި ކޯވަރެއް ބޯލައިފީމެވެ. ފޭސްބުުގެ ނިއުސްފީޑުން ފުރަތަމަ ފެނުނީ “ޖަޒީރާ ރައީސް” ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރިއްޔޭ...

38

ލާރާ

ލާރާއަށް ހޭލެވުނީ ފޯނު ރަނގަބީލުވާ އަޑަށެވެ. މޯޅިއަކަށް ދެމިލުމަށް ފަހު ފޯނު ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލިތަނުން ލިބިގެން ދިޔައީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. ލާރާ ސްކޫލަށް ނުދެވުނު ސަބަބު ހޯދަން މުދައްރިސް ގުޅުއްވުމުން ލާރާ...

42

ގެއްލުނު ޕެން ޑްރައިވް

ސުކޫލުގައި ވަރަށް ބުރަ ދުވަސް ކޮޅެކެވެ. މެންދުރުގެ ހޫނުގަދަ ވަގުތު އަހަރެން ސުކޫލުން އައިސް،ގެޔަށް ވަދެ ބޫޓު ހަރުގަނޑަށް ލުމަށްފަހު، ވެފައިހުރި ވަރުބައްޔެއްގެ ބޮޑުކަމުން އަވަސްވެގަތީ ކޮޓަރި ހުޅުވުމަށެވެ. މަންމަވެސްވީ ސުކޫލުދަށަށް ކޮއްކޮ ބަލައިގޮސްކަމުން ގޭގައި އެވަގުތު މީހަކު ނެތެވެ. ކާގެއަށްގޮސް ގޮނޑިއެއް ހިފައިގެން އައިސް އަހަރެން އެއަށް އަރައި ފެންލައިޓުމަތީ އޮތް ތަޅުދަނޑިފަތި ނެގޭތޯ ބެލީމެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން ކާމިޔާބުވިއެވެ. އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ގޮނޑިން ފައިބައި ދުވެފައިގޮސް ގޮނޑި ކާގެއަށް ލީމެވެ. އޭރުވެސް ކޮނޑުގައި އޮތް ދަބަހާއި ވައަތުގައި ހުރި ފޮތްތަށް ދިޔައީ...

28

ކެތްކުރީމެވެ.

އަހަންނަކީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖަކީމެވެ. އެގޮތުން އަހަރެންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން އެއްފަހަރެއްގައި ޤުރުއާން މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވާން އަހަންނަށް ފުރުސަތު ލިބުނެވެ. އެއަށްފަހު މުބާރާތުން ރަންވަނައެއް ހޯދަން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. އަދި އެކަން...

މިސްރުގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ޖިންނިއެއް
25

މިސްރުގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ޖިންނިއެއް

މިއީ އިސްލާމް ޓީޗަރ (ޝައިޚް) އެއްދުވަހަކު ކިޔައިދެއްވި ވާހަކައެކެވެ. ޓީޗަރ ކިޔެވީ މިސްރުންނެވެ. އޭނާ މިސްރަށް ކިޔަވަން ދިޔަތަނާހެން އެތަނުގައި އުޅުން ކުއްޖަކު އޭނާއަށް ކިޔައިދިނީއެވެ. އެއި މިސްރަށް ވަރަށް ފިނި ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އެހެންކަމުން މަގުތައްވެސް ވަރަށް ފިންޏެވެ. ކިޔަވާ ކުދިން އުޅޭ ކޮޓަރިތައްވެސް އަބަދު ބަހައްޓަނީ ދޮރުތައް ލައްޕާފައެވެ. އެކަމަކު ޓީޗަރަށް މިވާހަކަ ކިޔައިދިން ކުއްޖާ އުޅޭ ކޮޓަރީގައި އުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. އެކުއްޖާ ކޮންމެ ރެއަަކު ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ކޮޓަރިތެރެ އެކަށް އަނދިރިކޮށްފައި ދޮރު ހުޅުވައިފައި އޮށުވެންނަނީ ނިދާށެވެ. މިހެން ކަންތައް ހިނގާތާ މިހާރު ހަފްތާއެއް ވެއްޖެއެވެ. އެއްރެއަކު އެ ކޮޓަރީގައި އެމީހުންނާއެކު އުޅޭ އެހެން ކުއްޖެއް އޭނާއާ ދިމާލަށް ބުންޏެވެ. “ކަލޭ ކޮންމެ ރެއަކު ތިހެން ދޮރު ހުޅުވައިފައި ވަނީރުން މިތަނަށް ހާދަ ފިންޏެއް ވެޔޭ. އަހަރެމެން މިތިބެނީ ހީކަރުވައިގަނެފަ. އަދި ކޮންމެ ރެއަކު އެބަޖެހޭ މިތަނަށް ވަންނަ ބުޅާތައްވެސް މިތަނުން ނެރެން. މިރޭ ވެސް އެހެރީ ދޮރު ނުލައްޕާ. ދޭބަލަ ލައްޕަން” އޭނާ އެހެން ބުނުމުން އެކުއްޖާ ހިތައް އެރިއެވެ. “މިތަން ވަރަށް އަނދިރި. އެއްވެސް މީހަކަށް އަހަރެން އަނދިރީގައި ކޮށްލާ ކަމެއް ނޭނގޭނެ.” ދެން ފެނުނީ އަޖައިބުން ފުރިގެންވާ މަންޒަރެކެވެ. އެކުއްޖާ ދެބުރި އެނދެއްގެ މަތީގައި އޮށޯވެ އޮވެފައި ފައި ދިގު ކޮށްލާފައި ދޮރު ލެއްޕިއެވެ. އެތަން ދޮރާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް ކުއްޖާއަށް ފެނުނެވެ. އެނދު ހުރީ ދޮރާ ދިހަވަރަކަށް ފޫޓު ދުރުގައި ކަމުން މިއީ އާދައިގެ އިންސާނަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫންކަން ވިސްނި އެކުއްޖާ ވަރަށް ބިރުގަތެވެ. އަވަހަށް ހަޅޭއް ލަވައިގަނެފައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހުންގާތައް ދިއުމަށް ދުއްވައިގަތެވެ. އެއްކަލަ ކުއްޖާ ފިޔަވައި ދެން ތިބި 2 ކުދިންވެސް އެކުއްޖާގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. ސެކިއުރިޓީ އަކަށް ހުރި މީހާ ބުނީ އެއީ އިންސާނެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ޖިންނިއެއް ކަމުގައެވެ. ދެން އެމީހުން ކޮޓަރިއަށް ވަތް އިރު އެކުއްޖާގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މިގޮތަށް ކިޔަވަން އެތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ ޖިންނިން އުޅޭ ކަމަށް ޝައިޚް ބުންޏެވެ.

22

ބޭނުމޭ އިޝްގާ…!(2)

” ސުކޫލަކަށް ނުދަމެއްނު. ކޮލެޖެއް ނުކިޔާނެދޯ ސުކޫލަކަށް. ވެއިޓް އަ މިނެޓް.. ދެންމެ މި ކޮޓަރިން އެ ދިއައީ ޒުހާ ދޯ! ސީރިއަސްލީ! އަޅެ އަޅުގަނޑު ކައިރީ ކޮންއިރަކުން ބުނަންކަމަށް ތި ހުންނަނީ....

12

ނަމަވެސް.. 7.. ފަހުބައި

ކޮފީތަށި ބަހައްޓަމުން އިބާ އެއްމިޔަކަނުން ނުބައި ގޮތަކަށް ހީލަމުން އެތާ އިން ފެންތަށި ޖަޒްލާންގެ ގަޔަށް ވަރާލިއެވެ. ”ޝިޓް. ސޮރީ ސޮރީ. އިބާ ގަސްތުގަ ކުރި ކަމެއް ނޫން.“ އިބާ ދެރަވާ ކަމަށް...

1

ނަމަވެސް.. 6

ޖަޒްލާންއާ އެލީ އާށް ހީވީ މުޅި ދުނިޔޭގެ އުފާ ލިބުނީ ހެންނެވެ. ލޯބީގެ ޖާދޫގާ ދެމީހުންވެސް ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް އިންތިހާއަށް ލޯބިވާނެ ކަމަށް ބުނެ ދުވަހަކުވެސް ވަކި ނުވާނެ...

14

ނަމަވެސް.. 5

މަޑުމަޑު މޭކަޕެއް ކޮށްފަހުރި އިރު ތުންފަތުގަ ޖައްސާފަ ހުރި ރަތް ކުލަ އެލީގެ ރީތިކަން  އިތުރުވިއެވެ. އެލީ ރެޑީވެގެން ޖަޒްލާން އަށް ގުޅިއެވެ. ނަމަވެސް ފޯނަކަށް ނުގުޅެއެވެ. އޮންނަނީ ނިވާލާފައެވެ. އެލީ ވަރަށް ހާސް ވިއެވެ. އެހާ ދެރަވެސް ވިއެވެ. އެލީ އެހެން ހުންނަތާ ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން ޔަލް ގުޅިއެވެ. ޔަލް ވަރަށް...