Category: ހަޤީޤީ

ތިޔަ ލޯބީގެ އިންތިޒާރުގާ 2
9

ތިޔަ ލޯބީގެ އިންތިޒާރުގާ 2

” ދަރިފުޅާ ލަޔާން، ދަރިފުޅާ އަވަހަށް ތެދުވޭ ނަމާދަށްދާން، މިހާރުއެޔޮށް ފަތިސްވަނީ.” ފާއިޒާ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ލަޔާންއަށް ގޮވާލިއެވެ. “ލައްބަ މަންމާ މި ތެދުވަނީ” އާފުރެލަމުން ލަޔާން ތެދުވެ އިށީންދެލަމުން...

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ހަޤީޤީ 1 ވަނަ ބައި
10

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ހަޤީޤީ 1 ވަނަ ބައި

ކައިވެނީގެ ބޮޑު ހެދުމުގައި ކައިޒީން ފެންނަނީ ހޫރު ޕަރީއެއްގެ ސިފައިގައެވެ. އެއް ހެދުން ފަހާފައި ވަނީ އެއް ރޫޅާފަތި ހަށިގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތަށެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ކިޔާން ހުރީ ވަރަށް އުފާ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކައިޒީން ގެ މޫނު މަތިން ފެންނަނީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. އިރު އިރު ކޮޅާ ކައިޒީން ކިޔާން އާއި ދިމާލަށް ބަލާލައިފައި ލޯ އަޅުވައެވެ. އެއް މަންޒަރު ބަލަން ދުރުގައި ތިބި އީނާޝް އާއި ރިޔާޝާ ތިބީ ހީހީ ބިދިފައެވެ. އީނާޝް އާއި ރިޔާޝާ  އަކީ ވަރަށް ގާތް ދެއެކުވެރިންނެވެ. ކިޔާން އަކީ ގުރޭޑު 5 ކުން  ފެށިގެން  ކައިޒީން  ލޯބީގައި  ޖެހިފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. ކައިޒީން ކިޔާން ދެކެ ކުޑަ އިރުން ސުރެއް ރުޅި އާދެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެމީހުންގެ އެކުވެރިކަން ފެށުނީ ކައިޒީންގެ އުމުރުން 13 އަހަރުގައެވެ.  އިންޓަނެޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން އީނާޝް އަދި ރިޔާޝާ އިތުރުން   ކައިޒީން އަދި ކިޔާން ވާހަކަ ދައްކައެވެ. ކައިޒީން މި ކައިވެންޏަށް އެއްބަސްވީ މައިންބަފައިންގެ އެދުމުގެ   މަތިންނެވެ. އީނާޝް އަދި ރިޔާޝާ...

23

ވާނަން އުމުރަށް – 17 –

ކެބިންއަށް ވަދެ އެތެރެއަށް ނަޒަރުހިނގާލަމުން ކިރިމައްޗަށް ބަލާލިވަގުތު އެ ތުންފަތްމަތީވި ހިނިތުންވުން ފިލާދިޔައިރު އަތުގައި އޮތް ފައިލް ދޫވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލައިގެން ހުރިގޮތުން ހީވަނީ އަމިއްލަ މަރު ކުރިމަތިން ފެނުމުން...

3

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންޙާއަކީ، ހިލާލުވަންހަގެ ބޭކަނބަލެކެވެ. ބައްޕާފުޅަކީ އެވަންހައިގެ ބޮޑެއްކަމުގައިވާ ޙާރިޘް ބިން ޙަޒްނެވެ. އޭނާއަކީ ވަރަށް ހެޔޮވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ އިންޞާފަށް ލޯބިކުރައްވާ މީހެކެވެ. ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އާދަޔަކަށް ހަދާފައިވަނީ...

27

މާޒީ

ޖެހެމުންދާ ފިނި ވައި ރޯޅިތައް ދަނީ މިންހާގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ވިހުރުވަމުންނެވެ. ފަސް ގަޑި ބައިވެ، އިރުއޮއްސެން ގާތްވަމުންދާތީ އެތާނގައި ތިބި މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރިން ގޮވައިގެން ގެޔަށް ދިޔުމަށް އަވަސްވެގަންނަމުން ދިޔައެވެ....

12

މަގޭ ވާހަކަ

ލުމާން އައި ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެންނާއި މެދުގައި ހާއްސަކަމެއް ބަހައްޓާހެން އަހަރެންނަށް ހީވަމުން ދިޔައެވެ. ލުމާންއަކީ މާލޭގައި އުޅެ ބޮޑުވަމުން އައިސްފައިވާ ކުޖެކެވެ. އަދި އަހަރެންނަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ ނާތަހުޒީބު ރަށެއްގައި އުޅެ ބޮޑުވަމުން...

14

މަގޭ ވާހަކަ

މިވާހަކައިގައި ބޭނުން ކުރެވިފައި ވާ ނަންތަކަކީ ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ނަންތަކެކެވެ…………………………………………… ************************************************************* މިވާހަކައަކީ އހަރެންގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކައެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އަހަރެން ވީ ގުރުބާނީ ތަކާއި އަހަރެން އުފުލި ވޭން އަހަރެންނޫން އެހެން މީހަކަށް...

34

ވީރާނާވެފައިވާ ހަޔާތް މަގޭ..

  މާލޭގެ ކޮންކުރިޓް އިމާރާތްތަކާއި ހަލަބޮލި މަގުތަށް އަދި އެކި ޒާތްޒާތުގެ މީހުން ފެނިފައި އަހަރެންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދުނީ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. މިއީ އަހަރެން މާލެއައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުން...

2

އަލްޔަސަޢު ނަބީކަލޭގެފާނުގެ ސީރަތު

  اليسع عليه السّلام އަކީ އަރަހުށި މާތް الله سبحانه وتعالى ބަނީޢިސްރާއީލު ބާގައިގެ މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވި ނަބީބޭކަލެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި اليسع عليه السّلام ގެ ނަންފުޅު...

4

ސުމައްޔާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ޔާސިރާއި، ޙާރިޘާއި، މާލިކާ ތިން ބޭކަލުންނަކީ ތިން އަޚުންނެވެ. އޭގެ ތިން ކަލުން އެއްފަހަރަކު ޔަމަނުކަރައިން މައްކާއަށް ދަތުރުފެށިއެވެ. މައްކާގެ ތަފާތު މާހައުލާއި އެތަނުގެ އިޖްތިމާއީ ދިރިއުޅުމާއި ސަގާފަތް ތަޖްރިބާކޮށްލެއްވުމަށްޓަކައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން...

6

ކީރިތި ރަސޫލާ ގެ ލޯބިފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަދަރިކައުކަނބަލުންނަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلّى اللّـه عليه وسلّم އަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި ސާހިބާއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް އުނގަންނަވައި ދެއްވުމުގެ އިތުރުން އެކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގެންނެވީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް...

5

ނަމޫނާ

އަހަންނަކީ ދީނާއި ދުރު މީހެކެވެ. ﷲ އޭނާ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެނެސްދެއްވީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އަދި އުފާވެރި ހަދިޔާ އަކީ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާއެވެ. އަހަރެންގެ...