Category: ހަޤީޤީ

0

ހަޔާތުގެ ދަތުރު

މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ބޮޑެތި މަގާމުތައް ފުރަމުންއަންނަ މީހުންގެ ފަރާތުން އަންހެންކުދިންނަށް ކެހި ލިބޭ ވާހަކަވެސް އަހަރެން އަޑުއަހައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެކުދިންގެ މޮޔަކަން ކަމުގައި އަހަރެން އައީ އަބަދުވެސް ގަބޫލު ކުރަމުންނެވެ. މީހެއްގެ...

6

ޙަޔާތުގެ ސޮފުޙާ

އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ގަބޫލޫކުރާ ހަޤީގަތެކެވެ. ޙަޔާތް ބަރުދާސްކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ އިމްތިޙާންތަކާ ހަނގުރާމަކޮށް މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް މިއަންނަނީ ކާމިޔާބީއަށް އެދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޙާލަތު ނިޔާކުރާ...

17

ޚަޔާތުގެ ވާހަކަ

ލެޕްޓޮޕް އުނގު މައްޗަށް ލައި ސޯފާގަ ހަމަޖެހިލީމެވެ. ވާހަކައެއް ލިޔެލަން ގަސްތު ކޮށްގެންނެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. މިފަހަރު ލިޔާނީ ޚަޔާތުގެ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަ ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އަހަރެންގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ މައްޗަށެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ...

12

ޔުނީ (3 ވަނަ ބައި)

3 ވަނަ ބައި ******** ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ޔުމްނު އޮތީ އެންމެންނަށް ރަނގަޅަށް ނިދެންދެންނެވެ. ބޭނުމަކީ އެންމެން ނިދުމުން އަވީމެންނާއި ބައްދަލުކުރުމެވެ. އެންމެންނަށް ނިދުމުން އަވަހަށް ޓެންޓުން ނިކުމެ ރަށުގެ ތުނޑިއަށް ދިޔައީ...

7

ޔުނީ 2

އެއީ ޔުމްނުއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެހެން ކުއްޖެކެވެ. ޝިކާ އެވެ. ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ ބާރު ހުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެކަމަކު ގޯސް ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ޔުމްނުގެ އެދުމުގެ މަތިން ޝިކާ ޔުމްނުގެ ސިފައަށް...

8

ޔުނީ

ހަޤީޤީ ހާދިސާތަކެއް މި ލިޔަނީ މި ކުދިންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން. ކަމުދާނެ ކަމަށް އެއްމީދު ކުރަން. ޔުމްނު ދިޔައީ ސްކޫލަށް ދާށެވެ. އޭނާ އެކު މިހާރު އެގޭގައި އުޅޭ ކްލާސް ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ...

21

އެމަންޖެ

ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އަހަންނަށް ހޭލެވެނީހޫނުވާ  ވަރުން ނުނިދިގެންނެވެ. އާދާގެ މަތިން މިރޭވެސް  އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ހޫނުވާތީއެވެ. ދުވަސް ވަ  ރަކީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަކުރާ ދުވަސްވަ ރަކަށް ވުމާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކެރިވެހުން ކަމަކު މާގަދަޔަކަށް ވިއްސާރައެއް ނުކުރެއެވެ.    އަހަރެންނަށް ހޭލެވުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ތެދުވެ  ބަލައިލެވުނީ ފަންކާ އެބުރޭތޯއެވެ. ފަންކާގެ އެއްވެސް  މައްސަލައެއްނެތި އޭގެ ވަޒީފާ ބަރާބަރަށް  އަދާކުރަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދެނީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ.  ފަންކާއޭގެ ވަޒީފާ ބަރާބަރަށް އަދާކުރަމުންދާއިރު މިވާހޫނަކީ ކިހިނެއް ކޮންގޮޮތަކަށް ވާ ހޫނެއްބާވައެވެ؟ އަލުން       ނިދަންއުޅެއުޅެވެސް ނިންްޖެއް ލޮލަކަށްނައެވެ.  އެހެންކަމުން ހަށިގަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ދާފިލުވާ  ލުމަށްޓަކައި ފެންވަރާލުމަށް ތުވާލިހިފައިގެން  ފާހާނަޔަށް ދާން ނިކުތީމެވެ. ފާހާނަ ހުންނަނީ  ކޮޓަރިން ބޭރުގައިކަމަށް ވުމާއެކު ފާހާނައިގެ  ބޭނުމެއްކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނިކުންނަން  ޖެހޭނީ ކޮޓަރިން ބޭރަށެވެ. ކުއްލިޔަކަށް...

14

އެމަންޖެ

ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް އަހަރެން ނަށް ހޭލެވެނީ ހޫނުވާވަރުންނެވެ. އާދައިގެ މަތިން މިރޭވެސް އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ހޫނުވާތީއެވެ. ދުވަސްވަރަކީ ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ވިއްސާރަކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކެރިވެހުނެއް ކަމަކުމާގަދަޔަކަށް ވިއްސާރައެއް ނުކުރެއެވެ. އަހަރެންނަށްހޭލެވުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ތެދުވެ ބަލަައިލެވުނީ  ފަންކާއެބުރޭތޯއެވެ. ފަންކާގެ މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އޭގެވަޒީފާ ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދެއެވެ. މިހާހިސާބުން އަހަރެންނަަށް ………… ނޯޓް: މީ އަޅުުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަކަމަށް ވުމާ އެކު ކުދި ކުދި މައްސަލަތަށް ހުރުމަކީ އެކަށީގެން ވާ ކަމަކެވެ. ހުރިހާ ކިޔުން ތެރިން ގެ ކިބައިން ވެސް އަޅުގަޑަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ހީކުރަން………

8

ހުޔާ

ހަނދާން ހުންނަންފެށީއްސުރެ ހުޔާ އުޅެމުން އައީ މަންމައާއި އެކުގައެވެ. ބޮޑުވަމުންއައީ މަންމަގެ ބުރަމަސައްކަތުންނާއި މަންމަގެ އާއިލާގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އުޅެންޖެހިފައިވާ  އެކަނިވެރި ހާލުން ހުޔާވެގެންދިޔައީ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަން ކެރޭ ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖަކަށެވެ. މަންމަގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ބޭނުންވި ކޮންމެ އެއްޗެއް ހުޔާއަށް ލިބުނުނަމަވެސް ހުޔާގެ ދިރިއުޅުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ދިޔައީ ހުސްކަމެއް ވެރިވަމުންނެވެ. ބައްޕައެއްގެ މަޤާމް އަދާކުރަންޖެހިފައިވުމުން ހުޔާގެ މަންމައަށް ހުޔާއަށް ދޭންޖެހޭމިންވަރަށް ލޯތްބާއި އަޅާލުން ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ހުޔާދިޔައީ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިނަމަވެސް މައިންބަފައިންގެ ލޯބިންމަހުރޫމްވަމުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑުވަމުންއަންނަ ހުޔާއަށް ދިޔައީ ތަފާތު އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ އުނދަގުލަކާވެސް ހުޔާ ކުރިމަތިލަމުން ދިޔައީ ކޮންމެސް ދުވަހަކުން ދިރިއުޅުމުގާ ކާމިޔާބު ކުއްޖަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ހެދުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ…. އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ…. ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު ޕަބްލިޝްކުރާ ފުރަތަމަ ވާހަކައަށް ވުމުން އަޅުގަނޑަށް ލިޔެވިފައިވާ...

12

އުމުރަށް އެކީގާ ވާނަން..

“އޯ މައި ގޯޑް! ޑޫޑް.. އައި ޖަސްޓް ސޯ ދެޓް ކިއުޓް ބޯއި” ރައްޔަ އޭނާގެ ކައިރީގައި ހުރި ކިއާރާ އަށް ބުނެލިއެވެ. ” މިންމި.. ތި ނޫން ވާހަކައެއް މިއަދު ކޮލެޖުން...

19

ދެލޯރަތް ހަންޑި

އަހަރެން މިކިޔާދޭން މި އުޅެނީ އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސަކަށް ދިމާވި ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ޗުއްޓީގައި ހަސަން ދިޔައީ ހަސަންގެ އާއިލާ މީހުންނާއެކީ ކާފަގެ ރަށަށެވެ. އެ ރަށުގައި އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއެކީ ކޮންމެ ދުވަހު ރޭގަނޑު...

61

ސިއްރުން މިހިތާ ކުޅެނީހޭ (ފުރަތަމަބައި)

ޔާނާ ފާހަނައިން ނިކުމެ ބޮލުގަ އަޅާފަ އޮތް ތުވާލި އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ލޯގަނޑު ކުރިމައްޗަށް އަރާ އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލާލިއެވެ. ފަޔަށް ބާރު ނޫކުލައިގެ ޖިންސަކާއި ރަތާއި ކަޅު ހުންނަ ފޫކޮޅު...

ކެހިވެރި ދުނިޔެ
3

ކެހިވެރި ދުނިޔެ – ތިންވަނަ ބައި-

އިރާ ބ.ކަމަދޫއަށް  ފުރީ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދާ އެކުގައެވެ. ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާ އެކު އިރާ ވިސްނަމުން ދިޔައީ ބައްޕައާއި މަންމަ ހުނާނެ ގޮތަކާއި މެދުގައެވެ.ހިޔާލު ތަކުގައި ދެމައިންގެ ސޫރަ ކުރަހަމުން ދިޔަ އިރާ އިރު އިރު ކޮޅާ...

ކެހިވެރި ދުނިޔެ
10

ކެހިވެރި ދުނިޔެ – ދެވަނަ ބައި

އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް ނަޒަރު މި ކުއެޖާއާއި ވަކި ނުވެހުރި ނިޔާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ޒުވާނުން ގެ މަރުކަޒު ބާސްކެޓް ކޯޓުން ނުކުމެގެން އައި ޒުވާން ދެފިރިހެން ކުދިން މި ރީތި އަންހެން ކުއްޖާ ކައިރިއަށް މަޑު ކޮށްލުމުންނެވެ. ކުޑަ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގަ ނަމަވެސް ހިތަށް ގެނުވި ބަހާރު މޫސުން ގެއްލުނު ކަހަލައެވެ .ކުޅެވެމުން ދިޔަ ހިޔާލީ ލަވަ ހުއްޓި،ހޭލާ ހުރެ ދެކެވެމުން ދިޔަ ހުފެނަކީ  ބިލާހެއްކަމަށް ހީކުރެވުނެވެ. މިޒާމާނުގައި މިހާ ރީތި އަންހެން ކުދިން ހުހަށް ތިބެދާނެ ކަމަށް ހީކުރެވުމަކީ ކުންހީ އެއްކަމަށް ނިންމިއެވެ. ވީ ފޫސެއްގެ  ބޮޑުކަމުން  ސޯޓް ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައިގެން ނަންބަރަކަށް ގުޅަމުން ބާސްކެޓް ކޯޓާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ނިޔާ ހިނގަމުން މި ކުއްޖާ ހުރި ތަން ފަސްދީ ފައި ދިޔައިރު މި ދެފިރިހެން ކުދިން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަ އަޑު އިވި ނިޔާގެ ފިޔަވަޅު ހުއްޓުނެވެ. ކަންފަތުގައި  ޖަހާފައި ހުރި ފޯނު  ތިރި ...

ކެހިވެރި ދުނިޔެ
5

ކެހިވެރި ދުނިޔެ

‘ދޭނަން ހިތާޖާނާ އާދެ ނުދެ ލޯބިވާ” އާތިފްގެ ނަލަ ނަލަ އަޑުން ކިޔަމުންދިޔަ ލަވަ، ނަކަލް ކުރަމުން މަޑު ދުވެލީގައި މަޖީދީ މަގުން ކާރު ދުއްވަމުން  ދިޔަ ނިޔާ  ގެ މިސްރާބް ހުރީ  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާ ދިމާލަށެވެ. އިރު އިރު ކޮޅާ ކާރުގެ ލޯގަނޑުންބަލައި އިލޮށިތަކެއްހެން މައްޗަށް ނެގިފައިވާ ފަންއިސްތަށިގަނޑު އަތުން ރަނގަޅުކޮށް ލަމުން އެއްމިޔަކުން ހީލައެވެ. އެނާ އަށް ލިބިފައިވާ ފުރިހަމަ ސިފަ ފެނުމުން ހުދު އަމިއްލަނަފުސު ވެސް ތައުރިފް ކުރާކަހަލަ އެވެ.އިވެމުންދިޔަ ލަވައިގެ އިނގޭ ބައެއް ކަޑިތައް ކިޔަމުން ބައެއް ކަޑިތަކަށް ރާގު ލައްވަމުން ދިޔަ ނިޔާގެ ސިކުނޑީގައި އެއްވެސް ހިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތްކަހަލައެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންތާ އެވެ. ނިޔާ އަކީ މާލޭގެނަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ވެރިޔާ މަުހައްމަދު ޖިހާދާއި އާލިފާގެ ދެ ލޮލުގެ ނޫރެވެ. މީގެއަހަރުތަކެއްކުރިން ޖިހާދުގެ އާއިލާ މެލޭޝިޔާއަށް  ދިރިއުޅުން  ބަދަލު  ކުރީ ހަމައެކަނި ނިޔާގެ މުސްތަގުބަލަށްޓަކައެވެ. ވިޔާފާރި ޖިހާދުގެ ކޮއްކޮ ޖުނެއިދު އާ ހަވާލު ކުރުމަށް ފަހު ވޭތުވެދިޔަ 17 އަހަރު އެ ދެމެފިރިން މެލޭޝިޔާގައި ދިިރި އުޅުން ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި މާލެ އައީ ނިޔާ ކިޔަވަން ބޭނުންވި ވަރަށް ކިޔަވާ ނިމުމުންނެވެ. ނިޔާ އަކީ މިހާރު މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ކުޅަދާނަ ވިޔަފާރި ވެރިޔާއޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ބައްޕަގެ ވިޔާފާރިޔާ ހަވާލުވިފަހުން ނިޔާ ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އުކުޅުގެ ބޭނުން ހިފައި މީގެ ކުރިން ވިޔާފާރި ކުރިނާރާ ވަރަށް ކުރި އަރުވާފައެވެ. ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނަސް ނިޔާ އެކަމަކާ ކުރިމަތި ލަނީ ކެރިގެންނެވެ. ﷲގެ ރަހުމަތުން ކިތެއްމެ މުއްސަދި ދިރިއުޅުމެއް...