Category: ހަޤީޤީ

2

ނަބީބޭކަލެއް ޤަތުލުކުރި، ޤައުމަށް ދެއްވި އަޛާބުގެ ވާހަކަ

އަރަހުށި މާތް الله سبحانه وتعالى، ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވިއެވެ. އެކަލާނގެ އަށް އަޅުކަންކުރަން ގޮވައިލެއްވުމަށެވެ. މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކުވައި އެބައިމީހުން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށެވެ. ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލެވެރިކަން ޤާއިމުކުރެއްވުމަށާއި، ނަހަމައިގައި...

2

އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީން

އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީނުއްޘާނީ ނުވަތަ އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީން (ދެވަނަ) އަކީ، 1886 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1888 އަހަރާއި ހަމައަށް ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން (ދެވަނަ)، ނުވަތަ ކުޑަ...

3

ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކިތަންމެ ބޮޑު އުޤޫބާތަކުންވެސް ސަލާމަތްވެދާނެއެވެ.

އަމީރުލް މުއުމިނީން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްތާބުގެ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްވަރުގެ ހާދިޘާއެކެވެ. އެއްފަހަރަކު މަދީނާއަށް ދިޔުމަށް ޒުވާންފުރައިގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ދަތުރުފެށިއެވެ. ދަތުރުގެ ސަވާރެއްކަމުގައި ގެންދިޔައީ ޖަމަލެކެވެ. ދަތުރަކީ ދިގު ދަތުރެކެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް...

2

ހަޔާތުގެ ކުލަތައް 2

ްސްކޫލް ދުވަސް ވަރުން ފެށިގެން  އަންނަނީ އަހަރެންނަށް އުދަގުލާ ދުއްތުރާ ކުރަމުންނެވެ .  އަހަރެން އެކަމަށް ކެއްތެރިވީމެއެވެ . ކިލާހުގައި ވެސް އަހަންނަށް ޖެހުނީ ކެއްތެރިވާށެވެ އެތަކެއް އާދޭސް ކުރުމުން ވެސް އެ...

3

ހަޔާތުގެ ކުލަތައް 1

އަހަރެން ނަކީ އުމުރުން 21 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޒުވާނަކީމެވެ . އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުމަށް މިކަހަލަ އަޑިގުނޑަނަކަށް ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް އަހަރެން އެއްވެސް ވަރަަކަށް ގަބޫލް އެއް ނުކުރަމެވެ . އެ ދުވަސް ވަރު އަހަރެން ނަށް ގާތް ކުރެވުނު އެކުވެރިން ގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން އެ މިފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ . ރައްޓެހިންނަށް މާ ބޮޑަށް އިތުބާރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ޖެހިފައިވާ ހާލެއެވެ . ﷲ އަށް ވަކީލް ކުރުން ނޫން އެހެން ކަމެއް އަހަރެން ގަޔަކު ނެތެއެވެ . އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްޖާ ވެސް އަހަރެން ދޫ ކޮއްލާފައި ހިގައްޖެއެވެ . އަހަރެން ބަލަމުން އައީ އެއީ އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން ކަމަށެވެ  . އަދި އެއީ އަހަރެން ނާ އެކު މުޅި އުމުރު ހޭދަ ކުރާނެ މީހެެއް ކަމަށެވެ . ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެން...

0

ކުށް ކުރީ އަހަރެންނެވެ.

އާޅެން ކުށް ކުރީ އަހަރެންނެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ   ދަތްހުރިދުވަހު ކާށިކެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އުޅުނީމެވެ. ދެއްވި ރިތިސޫރައާ މެދު ބޮޑާވެވުނެވެ. ހިތްކިޔާނެހާ ގޮތްގޮތަށް އުޅެވުނެވެ. ތަބީޢަތުގައިވާ ގޮތާ ދެކޮޅުހެދުނެވެ. ބަލިބަލީގެ...

4

ވާޖިބުތައްވީ ބެހުނު އޮޑީގައެވެ.

އާޅެން ވާޖިބުތައްވީ ބެހުނު އޮޑީގައެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ރީތި ހީލުން ފުންކަނޑު ފަދައެވެ. ފަރިބަލާލުން މަސްތީ ޢާލަމް ފަދައެވެ. ދަތްތަކުގެ ވިދުން ހުދު ބިއްލޫރި ފަދައެވެ. ރީތި ކޮންމެ އެއްޗެއް އެހާ...

9

26 ޑިސެމްބަރ 2004

އަހަރުމެންނަކީ އެއްބައެއް އަދި އެއް ހަށިގަނޑެއް ވެރި ބައެއް ކަން ހާމަ ވެގެން ދިޔައީ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު އަހަރުމެންނަށް ކުރިމަތި ވި ސުނާމީ ކާރިސާއިންނެވެ . މިޔަދާ ހަމަޔަށް 14 އަހަރު ފުރިގެން ހިގައްޖެއެވެ . އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ދަނީ މިކަންތައްތައް ފުހެވިގެންނެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ މީހުން ގެ ދިރިއުޅުމާއި ވައްޓަފާޅިންގެ ސަބަބުންނެވެ . އަހަރުމެންނަކީ އެއް ހަށިގަނޑެއް ބައެއްކަން މުޅި ދުނިޔެ އިން ވެސް ގަބޫލް ކުރެއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރުމެން އުޅެމުން އަންނަ ކަންތައްތަކީ އަހަރުމެން އެކަކު ވެސް ގަބޫލް ކުރަން ދަތި ވާ ކަމެކެވެ . އާދެ …. އަހަރުމެން ރާއްޖެއަށް މި އަންނަ ފަތުރުވެރިން ހިތް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ކުރިސްމަސް ފާހަގަކުރަމުން ދާއިރު އަހަރުމެންނަށް ކުރިމަތި ވެގެން ދިޔަ ސުނާމީ ކާރިސާ އަކީ އަހަރުމެން މި މުޖުތަމައު ގަބުލޫން ކުރަން ވެއްޖެ ކަމެއެވެ . އަހަރުމެން ގެ ދީނާއި ވައްޓަފާޅި އެ ފުއްމިފުށައް ޖެހިގެން ދިޔައީ އަހަރުމެން ގެ އުޅޭ ގޮތުންނެވެ . ނަމަވެސް އަހަރުމެންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެކެވެ . އެއް ހަށިގަނޑެއް ފަދަ ބައެކެވެ . އެއް ސަޖިދައެއް ޖަހާ ބައެކެވެ . 2004 ގެ ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހަކީ އަހަރުމެންނަށް އިމްތިހާނެއް ގެ ގޮތުގައި ދެއްކެވި ކަމެކެވެ . އަދި އަހަރުމެން ގެ ދިރިއުޅުން ރަގަޅު ކުރުމަށް މެދުވެރި ކުރެއްވި ކަމަކެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ 25 ޑިސެމްބަރ އަކީ ކުރިސްޓިޔަން އިން އެމީހުންގެ އީދު ދުވަހެއް ކަމަށް ބަލާ ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަ ޖެހި އެމީހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ . އެ ދުވަހު އަހަރުމެން ގެ މުޖުތަމައުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ މީހުން ގެ އީދުގައި ބައިވެރި ވެ މަޖާ ކޮށް ފައެވެ . 26 ވަނަ ދުވަހު އަލި ވިލިގެން އައީ އެންމެންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހަކަށެވެ . ނަމަވެސް...

2

ބިސްބޮނޑިބަތް

އާޅެން ބިސް ބޮނޑިބަތް އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އެތާ ހުރި ގަހެއްވެސް މާރަގަޅުވާނެއެވެ. ވާހަކަ އިވުނުމީހާ އޭނާގާތު އެވާހަކަ ބުނެފިއެވެ. އެކުވެރިކަމުގެ ގަސް އެހިނދު މަރުވި ފަދައެވެ. މޫނު ހަމަކޮށް އެދެމީހުން ވާހަކައެއް...

ައަހަރެންގެ ހިތުގެ އުދާސް……..
7

ައަހަރެންގެ ހިތުގެ އުދާސް……..

ކޮންމެ މީހަކީވެސް އަޖަލު ޖެހުމުން މަރުވާނެ މީހެއްކަން ހުދު އަހަރެންވެސް ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ދައްތާައެވެ. އަހަރެން ކުޑަ އިރުއްސުރެ ކިޔަވާ ދިނުމުގެ ކަންތައް ބެލީ ދައްތައެވެ. ދަައްތަ އަކީ ދަރިނެް ނުލިބޭ މީހެއްކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ. ދައްތާައެވެ. މީގެ ފަހުން އަހަރެންނަކީ ދައްތަގެ ދަރިއެކެވެ. ދައްތަ ބަލިވީއްސުރެ އަހަރެން އަބަދުމެ ހުންނަނީ ރޮވިފައެވެ. އަހަރެންގެ މި ދެލޮލުން ކަރުނަ ނުވެއްޓޭ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ނުދާނެކަން ހަމަ ޔަގީނެވެ. ދައްތަދެކެވާ ލޯބި ހަމަ އެކަނި އެނގޭނީ އަހަރެންނަށެެ. ވަރަށްވެސް ލޯބި ވަމެވެ. އަދި ލޯބިވާނަމެވެ. ދައްތާައެވެ. އަހަރެންނައް މާފުކުރާށެވެ. ދައްތަ އާ ދޭތެރޭ ހިތް ބަރުކުރެވުނީތީ މިއަދު އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ އިންތިހާ  ނަފްރަތު ކުރަމެވެ. އަހަރެންނަށް މިކުރެވުނީ ކިހާވަރެއްގެ ކިހާވަރެއްގެ ކުށެއްކަން  މިއަދުމިވަނީ ރޭކައިލާފައެވެ.. އަހަރެންނައް މާފު ކުރާށެވެ. ނޯޓު:މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ ދައްތައަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެެވެ. އިރާދަ ކުރެައްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަ  ލިޔަން ފައްޓާނަމެވެ. އާއިލީ ކަމެއް ދިވާވެގެން އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަ ލިޔަން ނުފެއްޓުނީތީ މާފަށް އެދެމެވެ.

ނޫރިޝް ( ފަހުބައި )
11

ނޫރިޝް ( ފަހުބައި )

ތުއި ހިނގުމެއްގައި ފޮނި ގޮތަކަށް ހިނގާފައި އައިސް ވޯޑުން އެތެރެއަށް ވަން އާރާ ފެނި އީޝަލްގެ ލޭ ކެކިގަތެވެ. ބާރު ހިނގުމެއްގައި އޭނާ އާރާ އާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ނޫރިޝް އާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރި ގޮތް ހިތަށް އެރުމުން ނެވެ. އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް އާރާގެ ކޯތާފަތް މަތީގައި އަތުގައި ހުރި ބާރެއް ލާފައި ޖެހި އެވެ. ވޯޑުން ވަދެގެން އައި އާރާގެ މޫނުމައްޗަށް އަނދިރި ވީ އަރައިގަތް ދިލަ ތަދަށް ކެތް ނުކުރެވުމުން ނެވެ. މީހާ ހަމައަކަށް އެޅިލުމަށްފަހު ކޯ މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ކުރިމަތި ބަަލާލީ ވީކީތް ތޯ ބަލާލުމުގެ ނިޔަތު ގައެވެ. ކުރިމަތީގައި ދެ ބުމަ ގޮށް ޖަހައި ލައިގެން ރުޅި އައިސް ރަތް ވެފައި ހުރި އީޝަލް ފެނުމާއިއެކު އާރާގެ މޫނު މައްޗަށް ވެރިވީ ހައިރާން ކަމެވެ. އެއް ފަހަރު އީޝަލް އާ ދިމާލަށް އަނެއް ފަހަރު އަނގަ މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ދެ ލޯ ބޮޑު ކޮށްލައިގެން ދުރުގައި ހުރި ނޫރާ އާ ދިމާލަށް ބަލަން ހުރެފައި ކޯމަތީގައި އަޅައިފައި އޮތް އަތް ނަގާ އީޝަލްގެ ގައިގައި ޖަހަން މަޅާލި ވަގުތު ފަހަތުން މީހަކު އައިސް އާރާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާ ބާރަށް ފޮޅުވާލި އެވެ. ވީ ތަދުން އާރާއަށް އަޑުގައި ނެތް ތަނަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. އަތަށް ތަދުވެފައިވާ ކަން އާރާގެ ދެ ލޮލުގެ ތެރޭގައި ބޮނޑިވެފައިވާ ތާޒާ ކަރުނަތައް ހެކިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އާރާ ކަހަލަ ހިތެއް ނެތް އަނިޔާވެރިންނަށް އަނިޔާ ހައްޤެވެ. އާރާ އެއްފަރާތަކަށް ކޮއްޕާލުމަށްފަހު އީޝަލް ފަހަތް ބަލާލީ އާރާގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓީ ކާކު ތޯ ބެެލުމުގެ ޝައުގު ހިތުގައި އޮތްލެއް ބޮޑު ކަމުންނެވެ. އަތުގެ މުލައްދަނޑިން އެއީ ފިރިހެނެއް ކަން ޔަގީންވި ނަމަވެސް ކާކު ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. ތެޅި ތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު ފަހަތް ބަލާލި ވަގުތު ކުރި މަތިން މާޝަލް ފެނުމުން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މާޝަލްއަށް ހިނިތުންވެލަމުން އީޝަލް އެ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި އާރާ ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާއަށް އީޝަލް ހިނިތުންވެލިގޮތުން އެއީ އޭނާ ދަންނަ މީހެއްކަން އާރާއަށް އިނގުނެވެ. ރަނގަޅަށް ކުރިމަތީގައި ހުރި ފިރިހެން މީހާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު އީޝަލްއަށް ބަލާލެވުމުން ދެ މީހުންގެ އެއް ގޮތް ސިފަތަކެއް ހުރި ކަން ފާހަގަ ވިއެވެ. އެ ވާނީ އީޝަލްގެ ބޭބެ އަކަށޭ އާރާގެ ހިތް ބުންޏެވެ. ” ކަލޭ ލަދެއް ނުގަނޭ ތަ… ނޫރިޝް އެހެން ހަދާފަ މި ތަނަށް އަންނާކަށްވެސް ” އީޝަލް ހުރީ ރުޅި އައިސްގެން ގޮސް ހަލާކު ވާވަރު ވެފަ އެވެ. ” އަހަރެން ނޫރިޝްއަށް ކީތްތަ ކުރީ…...

19

ނޫރިޝް ( ހަވަނަ ބައި )

ކަޅުހުއްތުބޭގެ ދުލުން ބޭރުވި ލަފްޒުތައް ނޫރާގެ ކަންފަތާއި ހަމަ އަށް ފޯރީ ހޮނު ގުގުރިއެއްގެ ސިފައިގަ އެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެ އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވުނު އިރު ދެލޮޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔަ އެވެ. މަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު އިވިފައި ދެން ފެނުނީ އަނގަ މަތީ އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ބާރަށް ރޮއެގަތް ތަނެވެ. އޭނައަށް ހިތުގެ އުދާސްތައް ބޭރުކޮށް ނުލާ ކެތްނުވީ އެވެ. ނޫރާއަށް އޭނާގެ...

2

ވީއްލިގެން އުޅޭ މީހާ

އާޅެން ވީއްލިގެން އުޅޭ މީހާ އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ތަފާތު ކުލަކުލައިގެ މާތައް ފޮޅުވިއެވެ. ވަސްމީރު ހުވަނދުން މުޢައްތަރު ކުރުވިއެވެ. ނުވާޢަހުދެއް ހުވައެއް ނެތެވެ. އަތަށް އެރުމާއިއެކު ޙާލުގައި ޖެއްސިއެވެ. ރޮއިރޮއި އިންދާ...

62

ނޫރިޝް ( ފަސްވަނަ ބައި )

ނަމަވެސް އީޝަލްއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެދަރިކުއްޖާއަށް ދިމާވި ހާލަތާއި ނޫރިޝްގެ ހާލަތާ އުޑާއި ބިމާހާ ތަފާތު ވާނެކަމެވެ. އިޝާ އާއި ނޫރާ އީޝަލް އިން ދިމާލަށް އެނބުރުމުން އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަ ފުހެލުމަށްފަހު ގަދަކަމުން ތުންފަތް މައްޗަށް މަސްނޫއީ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވިއެވެ. ” ދަރިފުޅާ! ހިނގާ ގެއަށް ދާން… މިހާރު އެއޮށް ދިހައެއް ޖަހަންއުޅެނީ… މާދަމާ...