Category: ހަޤީޤީ

12

ޒީން

ފުރާ ވަގުތު ކައިރިވަމުންދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް ނޭނގޭ އިހްސާސްތަކެއް ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ.އަހަރެންގެ ދަތުރު އެރެހެށްޓަން އައިސްތިބި ރަހަމަތްތެރީން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި މަޑުޖޮށްގެން ތިއްބެވެ.ކުއްލިއަކަށް އައިސް ކުރިމައްޗަށް އެހުއްޓުނީ ކައިޝަންއެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން...

6

ޒަވާ – 4

އަހަރެން ފުރަން ލޯންޗުގައި އިންދަ އަހަރެން ފޯނަށް ޖަޒްވާގެ މެސެޖެއް އައެވެ. ” ދަނީތަ؟ ދެން ކޮންއިރަކުން ދިމާވާނީ؟ ވަރަށް މިސްވާނެ އަދި ވަރަށް ލޯބިވޭ ” ” ނޫން ދުވަހަކުވެސް ޖަޒްވާ ދޫކޮއްލާފަ އެއް ނުދާނަން. ދެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިރަށަށް އަންނާނީ ޖަޒޫއާ މެރީ ކުރަން. މިސް ޔޫ ޓޫ. ލަވް ޔޫ ޓޫ ” އަހަރެން ޖަޒްވާގެ މެސެޖަށް ރިޕްލައި ދިނީމެވެ. އެއީ ހަމަ އަޖައިބެފަދަ ކުއްޖެކެވެ. މި ދުނިޔެއިން އަހަންނަށް ދީމާވި އަހަރެން އެންމެ ކަމުދާ ކުއްޖަކަށްވީ ޖަޒްވާއެވެ. އަހަންނާ ޖަޒްވާގެ ގުޅުމަށް 3 މަސްވެއްޖެއެވެ. އަހަރެން ހެނދުނު ހޭލިއިރު ފޯނަށް ބައިވަރު މިސްކޯލް އަދި މެސެޖުވެސް އައިސްސަ ހުއްޓެވެ. އަހަރެން ތެދުވެ ފޯނު ރަނގަޅަށް ބަލައިލީމެވެ. ޒަޒްވާ މެސެޖު ކުރިޔަސް އަދި ގުޅިޔަސް ގުޅަނީ ޖަޒްވާގެ މަންމަގެ ފޯނުންނެވެ. އެހެންވެ އަހަންނަކަށް އިސްވެ މެސެޖުކޮށް ގުޅާ ހަދާކަށް ނުކެރެއެވެ. ” ހުޒާމް މަންމަ އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ގުޅުމަކަށް ނުރުހެ…އެކަމުވެސް އަޅުގަނޑަށް ލޯބި އެއީ ކޮއްޗެއްކަން އަދި އުފާވެރި ހަޔާތެއްވެސް ފައްޓާދިނީ ހުޒާމް…އަޅުގަނޑަކަށް ހުޒާމްއާއި ނުލައެއް ނޫޅެވޭނެ” ޖަޒްވާގެ މެސެޖުގައި އޮތީ އެހެނެވެ. އަހަރެން ފެންކަޅިވިއެވެ. އަހަންނަށް ޖަޒްވާ ލޯބިވާވަރު އިހުސާސް ކުރެވުން ކަހަލައެވެ. ޖަޒްވާގެ އާއިލާ ކިތައްމެ ނުގަބޫލުވިޔަސް އަހަރުމެން ބެނުންވީ އެކީގައި އުޅޭށެވެ. ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކުދެކެ ވަނީ ހަމަ ހަޤީޤީ ލޮއެއްބެވެ. ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް އަހަރުމެންގެ ގުޅުމަށް އަހަރެއްވީއެވެ. ލޮއެއްބަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަދިވެސް އަހަރުމެންގެ ގުޅުމަށް ޖަޒްވާގެ އާއިލާއަކުން ޤަބޫލެއްނުވެއެވެ. ޖަޒްވާ ކިޔަވާނިމި އަމިއްލަ ފޯނެއް ލިބުން ފަހުން އަހަންނަށް ބޭނުން އިރަކު ޖަޒްވާއަށް ވާހަކަ ދެއްކެއެވެ. އަބަދުވެސް އަހަރެން ކަމަކީ ޖަޒްވާޔާ ވާހަކަ ދައްކަން އޮތުމެވެ. އަހަރެން އަދި ޖަޒްވާޔާ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ޖަޒްވާގެ މަންމައަށް އަދި އާއިލާގެ އެހެން މީހުންނަށްވެސް އިނގިއްޖެއެވެ. އަނެއްކާވެސް އަހަރުމެންގެ ގުޅުމަށް އަނދިރިކަމެއް ވެރިވެގަތީއެވެ. އާއިލާއިން ޖަޒްވާ އަށް ބިރު ދައްކާ ހަދަންފަށައިފިއެވެ. އަހަންނާ ގުޅުން ބާއްވާކަމަށް ވަންޏާ ޖަޒްވާގެ ފޯނު އަތުލާނެކަމަށް ޖަޒްވާގެ ބޮޑުބެ އިންޒާރު ދިނެވެ. “ހުޒާމް އަނެއްކާވެސް މަންމަ މެންނަށް އިނގިއްޖެ…ދެން ކިހިނެތް ހަދާނީ؟” “ކެތްކުރޭ………އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި ޖަޒްވާގެ އާއިލާއިން އަހަރުމެންގެ ގުޅުމަށް ގަބޫލުވާނެ” އަހަރެން ހިތްވަރު ދެރައެއް ނުކުރަމެވެ. 3 މަސްދުވަސް ވަންދެން އަހަރުމެން ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރީމެވެ. އެއީ ޖަޒްވާގެ ފޯނު އަތުލާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައެވެ. 3 މަސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމެވެ. އަހަރެން ހުރީ އޮފީހުގައި މަސަކަތެއްގައެވެ. ވައިބާއިން އަހަރެން ދިޔައީ ޖަޒްވާ އަށް މެސެޖުކުރަމުންނެވެ. ” ޖަޒް…..އައި ވިލް ޓެކްސްޓު ޔޫ ލޭޓާ….އައި އޭމް ގޮއިންޓު ފިނީޝް ދަ ރިޕޯޓް” “ޔާ އޯކެ…..ލަވް ޔޫ ހަޒް” ޖަޒްވާ ޖަވާބުގައި ފޮނުވިއެވެ. ރިޕޯޓް ނިންމުމަށް ފަހު އަހަރެން އޮފީހުން ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ. ފޯނުނެގުމަށް ފަހު ޖަޒްވާ އަށް ގުޅަނިކޮށް އޮފިސް ކައިރި އަށް ފުލުހުން އައެވެ. ކޯޓް އަމުރެއްގެދަށުން އަހަރެން ހައްޔަރުކޮއްގެން ގެންދެވުނެވެ. ހައްޔަރު ކުރީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެކަމެއް ފުލުހުން އަހަންނަކަށް ނާންގައެވެ. އޭރު ގަޑިން ދަންވަރު 12 ޖަހާ ބޮޑުވީއެވެ. އަހަރެންގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ޖަޒްވާ އަހަންނަށް ގުޅައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އިނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވާތީ އަހަންނަކަށް އެފޯނަށް ޖަވާބެއް ނުދެވުނެވެ……..(ނުނިމެ)

7

ޒަވާ – 3

އަނެއްދުވަހުގެ ހަވީރު އަހަރެން އިނީ އަހަރެން އުޅޭ ގެ ކައިރި އިން ޖޯލިފަތީގައެވެ. އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައީ ޖަޒްވާގެ ޖަވާބަކަށެވެ. އަހަރެން ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އީމާ އަންނަ ތަނެވެ. ” ކޮބާ؟ ޖަވާބެއް ލިބުންތަ؟ ” އަހަރެން ވަރަށް އުއްމީދާއެކު އީމާ އައިސް އަރާ ހަމަކުރިތަނުން އެހީމެވެ. “ނޫން… ޖަޒްވާ ބުނީ އަދި ވިސްނާލަން ވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންވާ ވާހާކަ ” ޖަވާބުގައި އީމާ ބުންޏެވެ. މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ލޮއެއްބަށް އިންތިޒާރުކުރާނަމެވެ. އަހަރެން މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރަން ބޭނުންވަނީ ޖަޒްވާޔާ އެކުގައެވެ. ހަމަ އެދުވަހު ފިނިކޮއްލުމަށް އަހަރެން ދިޔައީ އަތިރިމައްޗަށެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ޖަޒްވާވެސް އެތަނަށް އައެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ކައިރިއަށް ދިޔައިމެވެ. ” ހާއި….ހާދަ މީރުވަހެކޭ އެދުވަނީ ” ޖަޒްވާ އެއަޑަށް ބަލާލިއެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ މޫނުމަތީ އަތް އެޅީމެވެ. އަދި ޖަޒްވާ އަހަންނާ ދިމައަށް އެނބުރިލިއެވެ. ” ހުޒާމް މީހަކަށް ފެނިދާނެ. އެހެން ނޫނަސް ރަށުން ބޭރު މީހަކާ އަހަރެން ކިހިނެތް ރައްޓެހިވާނީ؟ ހީކުރީތަ ތަންކޮޅެއް ފައިސާ ގިނަވީމަ ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ހެދޭނެ ކަމަށް؟” އަހަންނަށް ހީވީ ގައިގެ އެކި ތަންތާ ހަންޖަރަކުން އަނި އަޅާފަ އެތަންތަނަށް ލޮނުމިރުސް އެޅިހެނެވެ. ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. ” އޯކޭ… އޯކޭ ޖަޒްވާ އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަން މި ކުޅެވުނީ ކުޅިވަރެއް ކަމަކަށް. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ސިޓީއަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާނަން. އަދި އަހަރެން މި ރަށުން ފުރައިގެން ދާނީވެސް ޖަޒްވާގެ ޖަވާބެއް ލިބުނީމަ. އެ ޖަވާބު ލިބޭގޮތަކުން އަހަރެން ބަލާނަން އަހަންނަށްވެސް މި ކުޅެވުނީ ކުޅިވަރެއް ކަމަށް” އަހަރެން ވަރަށް އަސަރާއެކު އެހެން ބުނެފައި އެތަނުން ދިޔައިމެވެ. އެރޭވެސް އަހަރެން ނިދަން ވަރަށް މަސަކަތްކުރީމެވެ. ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނިއްޖެއް ނާދެއެވެ. އަހަރެން ތެދުވުމަށް ފަހު ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ. މުޅި ރަށްވަނީ ހަމަހިމޭންކަންމަތީއެވެ. ބޭރު ޖޯލިފަތީގައި އަހަރެން އޮއްވައި އަހަންނަށް ނިދިޖެހެން ފެށިއެވެ. އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ މާޒިން އައިސްސަ އަހަނަށް ގޮވިތަނުންނެވެ. ” އޭ ކިއްވެފަ މިތާ؟ ” ” ކަމެއް ނުވެ. ޖައްސާލާ އޮއްވަ ނިދުނީ.” އަހަރެން ތެދުވަމުން ބުނީމެވެ. ފާހަނައަށް ވަދެ ފެންވަރާލައިގެ ނިކުތްއިރު ވަރަށް ހިނިއއިސްސަ މާޒިން އިނެވެ....

9

ޒަވާ – 2

“ހުޒާމް އަށް ޖަޒްވާ ކަމުދޭތަ؟” މާޒިން އަހަންނާ ކޮއްލި ސުވާލުން އަހަރެން ކޮންމެސް ވަރަކަށް ސިހުނެވެ. “އާނ.. އަހަންނަށް ޖަޒްވާ ވަރަށް ކަމުގޮސްސި. މާޒިން އަހަންނަށް ޖަޒްވާ ކިޔާދީބަލަ” އަހަރެން ޖަޒްވާޔާ ބެހޭ ގޮތުން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ....

18

ޒަވާ – 1

މި ވާހަކަ އަކީ ހަޤީޤީގަތުގައިވެސް ހިނގާފައި އޮތްކަމެކެވެ. އަހަރެންނަކީ އާއިލާގެ އެންމެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. އަހަރެންގެ ކުޑަޔަށް އަދި ފިރިހެން ކުއްޖެއް ހުރެއެވެ. ބައްޕަގެ ވިޔާފާރިގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބަލަހައްޓަނީ އަހަރެންނެވެ. ނ. ހޮޅުދޫގައި މިސްކިތެއް އެޅުމަކީ...

13

ލޯބިވިން … އިތުބާރުވެސް ކުރިން … 01

ގަޑިން ދަންވަރު 2 ޖެހީއެވެ. ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމުން އިފާގެ ލޮލަށް ނިދީގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި އޭނާއަށް ލޯބިވެވުނު ޝިޔަމް އޭނާއަށް ބޭވަފާ ތެރިވީއެވެ. ޝިޔަމްގެ ބޭނުން...

39

ކުރި އިންތިޒާރު

ލޯތްބަކީ އުފާވެރިކަމުގެ އިހުސާސެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއްބައޭ މީހުން ބުނާތީ އަޑުއަހަމެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ލޯބި ވެވިދާނޭވެސް ކިޔާތީ އަޑުއެހީމެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކީ އަހަރެން ޤަބޫލުކޮށް އުޅުނު ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ....

8

ތަޢުބާ

މަސައްކަތުގެ ވަރުބަލިކަމާއި، މެންދުރުގެ ހޫނުކަން އިހުސާސްވުމުން ސްކޫލުން ނިކުމެގެން ގެއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތްއިރު، ގޭގައި އިޔާޒްއަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދަނީ ކާކުކަމެއް، ކޮންއެއްޗެއްކަމެއް ފަހަރެއްގައިވެސް އޭނާގެ ހިތަކަށް ނާރައެވެ.އެމީހެއްގެ މޫނު އަބަދު ފެނި ފެނި،...

4

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ 03

(ކުރީގެ ޢަދަދާ ގުޅޭ) ވަފުދުތަކުގެ އަހަރު މަދީނާއަށް އައި ވަފުދުތަކުގެ ތެރޭގައި އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ ގެ ވަންހަފުޅުކަމުގައިވާ ހިލާލުވަންހައިގެ ވަފުދުވެސް ހިމެނުނެވެ. އެ ވަފުދުގައި  އެކަމަނާގެ އެއްބަނޑު...

8

ކާމިޔާބުވި ކުލަ ހުވަފެން

ކާމިޔާބުވި ކުލަ ހުވަފެން މުސައްނިފާ ރޯޒީ 24 މާރޗް 2019 24 އުފާވެރި ހަޔާތެއްގެ ބިންގާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަޅަނީ ތަފާތު ކުލަކުލައިގެ ހުވަފެންތަށް ދެކެމުން އޭގެ ތަޢުބީރުތަށް ހޯދަމުން ދުރާލާ ކާމިޔާބުގެ...

4

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ 02

ކީރިތި ރަސޫލާގެ އަރިހުގައި، އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާގެ ދިރިއުޅުއްވުން ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم، ޢުމްރަތުލް ޤަޟާއިން އެނބުރި މަދީނައަށް ވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ މިސްކިތްކޮޅު ކައިރީގައި އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ...

13

އެ ހަނދާންތައް

އަހަރެންނަކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި އެހެނަސް މީހުންނާއި ގުޅޭ ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ. މީހަކު ކޮންމެފަދަ އެއްޗެއް އަހަރެންނާއި ދިމާއަށް ބުނިކަމުގައިވި ނަމަވެސް އަހަރެން އެކަމަކަށް އަޅައެއް ނުލަމެވެ. އުމުރުން ހަތް އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރެންގެ...

1

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންޙާ 01

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންޙާއަކީ، ހިލާލުވަންހައިގެ ބޭކަނބަލެކެވެ. ބައްޕާފުޅަކީ އެވަންހައިގެ ބޮޑެއްކަމުގައިވާ حَارِث بن حَزْن އެވެ. އެމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ ޔަމަނުކަރައިގެ ޙިމްޔަރުވަންހައިގެ ބޭކަނބަލެކެވެ. ނަންފުޅަކީ، ހިންދު ބިންތު ޢައުފެވެ....

4

ދެއުފަލުން މަޙްރޫމް ވީއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންނަކީ ދަރިން ލިބުމުން މަޙްރޫމް ވެފައިވާ މީހަކީމެވެ. އިންސާނަކަށް ލިބޭނެ އެންމެބޮޑެ އެއްނިޢުމަތުން މަޙްރޫމް ވުމުގައއި އަހަރެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއްވާ ކަމުގައި އަހަރެންނަސް އިޙްސާސް ކުރެވެނީ ކީއްވެގެން...