Category: ހަޤީޤީ

7

ދުވަހަކުވެސް މާފެއް ނެތް – 1

ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން ފެނާއި ކުލަޖެހުމުގައި ހޭލަމޭލައަށް ދުވެ ނަގަނީއެވެ.  މަގުމަތީގެ ވެލިގަނޑު އޮތީ އެކި ކުލަތަކުން ޖަރީވެފައެވެ. ދުވަހަކީ 1994 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހެވެ. އީދު ނަމާދުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު...

3

އާސިޔަތުގެފާނު 04

(ކުރީގެ ޢަދަދާއި ގުޅޭ) މޫސާގެފާނު މިޞްރަށް ވަޑައިގެން މޫސާގެފާނު މަދުޔަނުން މިޞްރަށް ވަޑައިގެން މާތް الله سبحانه وتعالى ގެ ރިސާލަތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިޖާބަދެއްވި އެއް ބޭކަނބަލަކީ السّيّدة آسية އެވެ. ނަމަވެސް ފިރުޢައުނު އޭނާގެ...

4

އާސިޔަތުގެފާނު 03

(ކުރީގެ ޢަދަދާއިގުޅޭ) މުސާގެފާނުގެ މައިކަނބަލުންވަނީ އެކަމަނާގެ ދޮށީދަރިކަނބަލުން މޫސާގެފާނަށް ވާގޮތް ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ފޮނުވާފައެވެ. އެކަމަނާ ނީލަކޯރަށް ދޫކޮށްލެއްވި ފޮށިކޮޅަށް ވާގޮތް ބައްލަވަމުން ކޯރުގެ އައްސޭރި ފަށުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފިރުޢައުނުގެ ސިފައިންނާއި އޭނާގެ އައުވާނުންނަށް...

14

ހަޔާތުގެ ސޮފުހާތަކުން -1-

​ލޯތްބަކީ ކޮބައިކަން އަހަރެންނައް ވަރައްރަގަޅައް އިނގެއެވެ. ލޯބީގެ ފޮނިމީރުކަން އަރުތެރޭ ނުލިއެއްކަމަކު ލޯބީގެ ފޮނިކަމާ ލޯބީގެ މުހިންމުކަން އަހަރެންނައް އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ. އަހަރެންމީ ބަދުނަސީބު މީހެކޭ ބުނާކައް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ...

11 ޖެނުއަރީ
5

11 ޖެނުއަރީ

ދުވަަހަކީ ބޮޑު ބަންދަށް ފަހު ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުނު ދުވަހެވެ. ސުކޫލް ހުޅުވޭ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުން އެދުވަހު ކިޔެވުމެއް ނޯވެއެވެ. ފޮތްތަށް ބަލާ ހަމަކުރުމަށް ފަހު ގެޔަށް ފޮނުވާލަނީއެވެ. ސުކޫލު ކިޔެވުން ފެށޭ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 6.45 ގައެވެ. ސުކޫލުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުން އަހަރެންވެސް ސުކޫލަށް ދިޔައީ ވަރަށް ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ވަރަށް އުފަލުން ހުރެއެވެ. އެކުވެރި މަޖާ ރައްްްްޓެހިންނާ ދިމާވެ މަޖާކޮއްލެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އުންމީދާ އެކުގައެވެ. އެދުވަހުގެ ގޮތުން އެވަގުތު އެންމެންގެ މޫނު މަތިން ވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ކުލަވަރެވެ. ކަމެއް ވާން ނުވަތަ ވެފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ހަބަރެއް އަދި ނިޝާނެއް ވެސް އެވަގުތަކު ރަށުތެރަކުން ނުފެނެއެވެ. ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ އުފާވެރިކަން އެންމެންގެ ހިތާއި ކުޅެމުންދިޔައީ އިތުރު ކަމަކާއިމެދު ވިސްނާނެ ޖާގަޔަށް ތަންދެމަކުން ނޫނެވެ. ފޮތްތަށް ހަމަތޯ ޗެކުކުރުމަށް ފަހު އަހަރެމެން ގެޔަށް ފޮނުވާލީ ގާތްގަނޑަކަށް 7.30 ކަންހާއިރުއެވެ. ރަށުތެރޭގެ މަންޒަރު މުޅިން ބަދަލުވެފައި ވާކަހަލަ އިހުސާސެއް އަހަންނަށް ކުރެވެން ފެށީ އެހިސާބުންނެވެ. ސުކޫލަށް ދިޔަ ވަގުތު ހަމަހިމޭންކޮށް ފެނުނު މަގުތަށް މަތިން މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ދިމާ އިދިކޮޅު މަންޒަރެވެ. އެންމެން ހޭލަމޭލަ ވެ އެތަން މިތަނަށް ދުވާ މަންޒަރާއި ކަންމަތި ތަކުގައި ބައި ހަދާލާފައި ވަރަށް އޮލަ ވާހަކައެއްގައި މީހުންތިބި މަަންޒަރު ފެނިފައި ހިތައް ވެރިވެގެން ދިޔަައީ ބުނެދޭން ނޭންގޭ ކަަހަލަ ބިރުވެެރި އިހުސާސެކެވެ. ވީގޮތް ބަލައިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހިތުގައި އުފެދުނު ވަރުން ދުވެފައި ގެޔަށް ގޮސް ޔުނީފޯމް ބަދަލުކޮއްލައިގެން އަވަހަށް ގެއިން ނުކުމެއްޖައީމެވެ. ނުކުތް އިރު ކަމަކު ދާކަށްނެތެވެ. އިވުނު ހަބަރަކުން އަހަރެން އަނބުރައިގަނެގެން ނުވެއްޓުނީ ހަމަކިރިޔާއެވެ. އެންމެންހެން އެއް އަޑަކުން ކިޔަމުން ދިޔައީ ރަށުގެ އަތިރިމަތީ ފަރާތުން މަރާލާފާއި އޮތް ކުއްޖަކު ފެނުނު ވާހަކައެވެ. އޭރު އެއީ ކާކު ކުރި ކަމެއްކަން ސީދާ އިނގޭ މީހަކު ނެތުމުން އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޝައްކު ކުރަމުން ދިޔައީ ކައިރީގައި ޖެހިގެން އޮތް ރަށުގެ މީހަކު ކޮއްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އެކުއްޖާ އަތިރިމަތިން ފެނިފައި ވަނީ ރަށު މީހަކު ފަތިހު އަތިރިމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދަނޑިބުރި އަކުން ތަންތަން ހާވަމުން ދަނިކޮށެވެ. ދަނޑިބުރިން ވެލިގަނޑު ހާވަމުން ދަނިކޮށް އެއްޗެއްގައި އެޅުނުހެން ހީވެގެން ރަނގަޅަށް ބަލާލިއިރު އެއީ މަރާލުމަށްފަހު ކޮތަޅަކަށް ލާފައި އޮތް ކުޑަކުޑަ ފުރާނައެކެވެ. އެއީ މާތްﷲ އެކުޑަ ކުއްޖާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް މެދުވެރި ކުރެއްވި ގޮތްކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެއެވެ. އެކުއްޖާ އެވަގުތު އެތަނުން އެފަދަ ގޮތަކަށް ފެނުމުން އެއީ ރަށުން ބޭރުން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާ އެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ އެފަދަ ކަމެއް ރަށުގައި ދުވަހަކުވެސް މީގެ ކުރިން ހިނގާފައި ނެތުމުންކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމުގެ ހަގީގަތް ފަޅާއެރިއިރު ރަށުގެ އަގުވެސް ވަނީ ވެއްޔާ މޮޑެވި ނިމިފައެވެ. އެރަށަކާއި މެދު ރަށުގެ ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިވި އެ ރަށުގެ އަބުރާ އިއްޒަތާމެދު ވިސްނާލުމެއް ނެތި ތިމާގެ ބަނޑުގައި 9 މަސް ދުވަހު ގެންގުޅުމަށް ފަހު ވިހެއުމުގެ އެގަދަ ވޭން ތަހައްމަލް ކޮށް އަމިއްލަ ހަށިގަނޑާއި އެކުޑަ ކުޑަ ފުރާނަ ވަކިވި ވަގުތުމި ފަނާކުރަވަނިވި ދުނިޔޭން ވެސް އެކުއްޖާ ފުޅު ގެ ނަން ފޮހެލީ މައިވަންތަކަމުގެ ކުލުނެއްވެސް ހިތުގައި ނެތީމާ ކަން ޔަގީނެވެ.  އަހަރެން އެންމެ ދެރަވީ އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގަާ އިންސާނީ ދަރަޖައިން ބޭރުވެފައިވާ އެ ނުލަފާ ޖާހިލަކީ އަހަރެން ވާހަކަ ދައްކައި އުޅުނު ފުދޭވަރަކަށް އެކުވެރި އަވަށްޓެރިއަކަށް ވީތީއެވެ. ދުވަހަކުވެސް އޭނާ އެފަަދަ ނުަބައި ކަމެއް ކޮއްފާނެ ކަމަށް ހީކުރެވިފައި ވެސް ނެތުމުން ނެވެ. އެކުޑަ ކުޑަ ކުއްޖާ ގެ ކުށަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ހަގީގަތްތަށް ފަޅާ އަރަމުން ދިޔަވަރަކަށް އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ވީ ސިއްރުވެސް ފޮށިން ބޭރުވެ އެންމެންނަށް އެނގި ހާމަވެގެންދާކަށް މާގިނަ ވަގުތެއް ނުނެގިއެވެ. އެ އަންހެން މީހާއަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ރަށް މެދަށް ދަރިއެއް ވިހާފައިވާ އަންހެނެކެވެ. އެދަރިފުޅާއެކު އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އައީ އޭނާގެ މައިންބަފައިން ގެ ގޭގައެވެ. އެގޮތުގައި ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސްރަށުން ބޭރުން ކައިވެނި ކުރުމުގެ ނަމުގައި އޭނާޔަށް ވުރެ އުމުރުން އެތަށް ތަނެއް ހަގު ފިރިހެންކުއްޖަކު ގެނެސް ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ އޭނާގެ އެބޮޑު ސިއްރު ފަޅާއަރައިފާނެތީ އެކުއްޖާ އަށް ލާރިދީގެންނޭ ކީ އަޑުވެސް އެހީމެވެ. އަޑުތައް ފެތުރުނު ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާގެ އެކައިވެނި ކުރެވުނު އިރު އޭނާގެ ބަނޑަށް ވަނީ 3 މަސް ފުރިފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އުޅުނީ ބަނޑުގައި ފޮތި އޮޅައިގެން ވީދުވަހަށްވުރެ ބަނޑު ކުޑަކަމަށް ދައްކައިގެންނެވެ. އަދި ކައިވެނި ކުރި ގޮތަށް މަހެއް ތެރޭ އޭނާ ބަލިވެއިން ކަމުގެ ހަބަރުފެތުރީ އޭނާގެ ބަނޑުގައި ވާ ނަހަލާލު ދަރިއަށް ބައްޕައެއްގެ ނަން ހޯދާ ދެވުނު ކަމަށް ދެކިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެދުވަހު އެލަދުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންވެފައި ހުރިވަރުން އެމީހުންނަށް ވިސްނާ ނުލެވުނު ތަންކޮޅަކީ މާބަނޑު އިރުގެ ހަގީގީ މުއްދަތަކީ 9 މަސް ކަމާއި 6 މަހުން ވިހާއިރު ދުވަސްފުރާ ވިހޭ ކުއްޖެއް ނޯންނާނެ ކަމެވެ. ހިތާމަޔަކީ އެބޮޑު ފާފަކުރުމުގައި އެ ކުޑަކުއްޖާގެ މާމަ ވެސް ބައިވެރިވީ ކަމެވެ. އެކަން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވީ އެ އަންހެންމީހާ އާއި ނަމެއްގައި ހޯދި ފިރިމީހާއާއި އެ އަންހެން މީހާގެ މަންމައެވެ. ކުއްޖާ މަރާލި ދުވަހު އެމީހުންގެ ހަގީގީ ޕްލޭން އިންގޮތަށް ބަލާލަމާ ހެއްޔެވެ؟ އަސްލު އެމީހުންގެ ޕްލޭން އިނީ ކުއްޖާ މަރާލުމަށްފަހު ފިލައިގެން ދިޔުމަށެވެ. އެމީހުންގެ އެ މުޑުދާރު ނަޖިސް އަނިޔާވެރި ޑްރާމާގެ އެންމެ މުހިންމު ރޯލު އަދާކުރީ އަންހެން މީހާގެ މަންމަ އެވެ. ވަގުތުން ފޫޅުމަޔަކަށް ބަދަލުވެ މީހަކަށް އެނގިވެސް ނުލާ ފަތިހުގެ އެ ހިމޭން ވަގުތު އަމިއްލަ ދަރިއަށް އެފަދަ ފާފަ ކުރަން އެހީތެރިވެދޭނީ ކިހައި މާތް މަންމަ އަކަށް ވީތީހެއްޔެވެ؟ ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީއެވެ. ކުއްޖާ ވިއްސުމަށްފަހު އެމީހުންއުޅުނީ އެދަރިފުޅު ހޫނު ފެން އެއްޗަކަށްލާ ރޯފިލުވާ މަރާލަން ކަމުގައޭ ކީ އަޑުވެސް އަހަރެން އެހީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިރު ފެނުޖެހި ދުނިޔެ މައްޗަށް އަލިކަން ފައުޅުވުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަން ވެފައި ވުމުން އެކަންތައް ކުރާނެ ވަގުތު ނެތިގެން ކޮށި ކަތިވަޅިގަނޑަކުން އެދަރިފުޅުގެ ފޫޅު ބުރިކޮއްލައި ހާސްކޮއްލައި މަރާލީ ކަމުގައި މީހުން ކިޔާ އުޅުނެވެ. އަދި ދުނިޔެމައްޗަށް އަލިވިލުމުގެ ކުރިން އެކުއްޖާފުޅު ކޮތަޅަކަށް ލައިގެން އަތިރިމައްޗަށް ގެންގޮސް ވަޅުލާފައި އަވަހަށް ގެޔަށް އައިސް އެދުަވަހު ފުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރީއެވެ. އެގޮތުން ފޮށި ތަންމަތި ތައްޔާރުކޮށް ވިހޭކަން ނާންގަންވެގެން ބަނޑަށް ފޮތިލައްވާ ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރީތައް ވެލީ އެ ސިއްރު ފަޅާ އަރާފާނެ ކަމުގެ ކުޑަވެސް ބިރުހީވުމެއް ނެތީތީއެވެ. އަހަރެން އެންމެ ހައިރާން ވީ އެކަމުގެ ފަހަތުގައި އެ އަންހެންމީހާގެ މަންމަ ހުރީތީއެވެ. ސަބަބަކީ އަހަރެންގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި އެ މުސްކުުޅި އަންހެން މީހާ އެކަން ކުރީ އޭނާ ގެ ދަރިކަން ރަށުތެރޭގައި ކިޔަން ފެށުމުން އެގޭ ދޮރުމަތީގައި ހުރެ ރޮއި ރޮއިފައި ދެން ދުވަހަކުވެސް މަރާލި ކުޑަކުއްޖާގެ މަންމަ އެގެޔަށް ނުވައްދާނެ ކަމާއި އޭނާޔަށް ބެލެން ނެތްނަމަ ތިމަންނަމެން މީހަކާ ހަވާލު ކުރިނަމަވެސް ބެލީމުހޭ ކިޔާ އަންހެން މީހާޔަށް ވަރަށް އެއްޗިސްކިޔާ ހަދާ ރޮއިހަދާފައި ވާތީއެވެ. އެ އަންހެން މީހާގެ ޑްރާމާ ނޫނޭވާ މޮޅޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރީ ޕޮލިސް އިންވެސްޓިގޭޝަން އަށް ފަހު ކުއްޖާ މަރާލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނީ އެ އަންހެން މީހާކަން ފަޅާއެރި ހިސާބުންނެވެ. ފުރަަތަމަ އެކަން އެ އީ ރަށުން ބޭރުން ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ހީކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ އަންހެން މީހާގެ ގޭތެރެއިންނާ މަގުަމަތިން ބޭރުން ލޭތިކިތަކެއް ފެނުމުން ވީ ޝައްކުގައި ޗެކުކުރުމުން ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވީއެވެ. އެދުވަހަކީ ވަރަށް ވެސް އާދަޔާ ޙިލާފު ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެން ވީ ދުވަހެކެވެ. އެދުވަހުގެ ސަބަބުން ހިތުގައި ހަރުލި އެ ހަނދާން އަބަދުގެ އަބަދަށް ހިތު އަޑީގައި ހަރުލީއެވެ. އެ ތުއްތު ފުރާނަ މިދުނިޔެ އާއި ވަކި ކޮއްލީ ކޮން ކުށެއް އޮވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެ އީ ތިމާ ގެ ފާހިޝް އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދުނު ބައްޕަ ނެތް ކުއްޖަކަށްވެ ދުނިޔޭގެ މަލާމަާތަށް ހުރި ބިރުން ހެއްޔެވެ؟ އާހިރަތުގެ ބިރަށް ޖެހިލުން ނުވި ބަޔަކު ދުނިޔޭގެ ބިރަށް ވިސްނީތީ ހަމަ އަޖައިބު އަނތަރީސް ވެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް 11 ޖެނުއަރީ އަކީ ހިތުންް ފޮހެލަން ދަތި ދުވަހަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އެދުވަހަށް ފަހު މިއަދާ ހަަމަޔަށް އެ 3 މީހުން ދަނީ ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ތެރޭގައި އެމީހުންގެ ހަޔާތުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ގުނަމުންނެވެ. އަންހެން މީހާޔަށް ކުރިން ލިބުނު ދަރި ބަލަަނީ އޭނާ ގެ ދައްތައެކެވެ. އެކަހަލަ ގާތިލުންނަކަށް ދުވަހަކުވެސް މައާފެއް ނެތެވެ. އަހަރެންގެ އަބަދުގެ ވެސް އުންމީދަކީ އަދި ދުޢާ އަކީ 11 ޖެނުއަރީ 2009 ގައި އެހިނގާ ދިޔަ ހާދިސާ ފަދަ ހާދިސާ އެއް ދުވަހަކުވެސް އިތުރަށް ތަކުރާރު ނުވުމެވެ. ކުށް ވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގު އަދަބު ލިބި އަދި މަރުހޫމް ތުއްތު ތުއްތު މައުސޫމް ފުރާނަޔަށް މާތްﷲ ސުވަރުގެ މިންވަރުކޮއްދެއްވާށި!

8

އާސިޔަތުގެފާނު 01

ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ މިތުރު ޞަޙާބީބޭކަލުންނާއެކު މަޖްލީސެއްގައި އިންނެވިއެވެ. އެހެން އިންނަވައި އެކަލޭގެފާނުގެ ބަރަކާތްތެރި އަތްޕުޅުގެ އިނގިލިފުޅުތަކުން ހަތަރު ރޮނގެއް ބިމުގައި...

4

ޙަމްޒާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު

ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު حمزة رضى اللّـه عنه،ގެ ބައްޕާފުޅަކީ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ސާހިބާ صلّى اللّـه عليه وسلّم ގެ ލޮބުވެތި ކާފާފުޅު  عبد المطّلب (ޢަބްދުލް މުއްތަލިބު) ގެ ބޭފުޅެކެވެ. އިތުރު...

3

އައްސަކްރާން ބިން ޢަމްރޫ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު

އާދެ އިސްލާމީ ތާރީޚަށް ނަޒަރުހިންގާލާއިރު ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެ މަޝްޙޫރުކަން ގޮސްގުޅެނީ ތާރީޚުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޙާދިޘާއަކަށެވެ. ނުވަތަ އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި އެބޭފުޅަކު އަދާކުރައްވާފައިވާ ދައުރަކަށެވެ. ނުވަތަ އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައި އެބޭކަލަކު އަދާކުރައްވާފައިވާ ރޯލަކަށެވެ. އިސްލާމީ...

23

ޓެގު

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަޤުތެވެ. ފަޒާގައި ދައުރުވަމުން ދާ ފިނި ވައިރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލަމުން ދިޔައީ އަރާމު ގޮތަކަށެވެ. ހަތަރު އަހަރަށްދާ އަހަރެންގެ ސަކަ މިޒާޖުގެ ކޮއްކޮ، “ރައިޝަމް” ގޮވައިގެން އަހަރެން ދިޔައީ އެކުވެރި...

41

ހަމަ އެންމެ ފެނިލުމަކުން

ފޮޓޯއަކުން މެނުވީ މީގެކުރިން އަހަންނަކަށް “ޝޫނާ” ފެނިފައި ނުހުންނާނެއެވެ. މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އަހަރެމެންނަކީ ލޯބިވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް، އެގުޅުމަށް މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ، ދެމީހުން ވަކިވީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޢުޒުރަކާއި އެކީއެވެ. އޯލެވެލްގެ...

3

އުންމުލް މުއުމިނީން ޞަފިއްޔާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ

  ކައުއިތުރު ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު މަދީނާގައި ތިން ޤަބީލާއެއްގެ ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅުނެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްބަޔަކީ  ބަނުއްނަޟީރުވަންހައިގެ ޔަހޫދީންނެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި ދެފުށްދެގޮތްކަން އޭގެ އިންތިހާއަށް...

8

ހަޔާތަށް އައި ގިލަންވެރިކަން

ފަރުވާ ހޯދައިގެން ރަށަށް އެނބުރި އައިތާ3 ހަފްތާ ވެގެން ދިޔާ ވަރަށްވެސް އަމާން އޮމާންކަންމަތީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އެ އުފާވެރިކަން މާގިނަދުވަހަށް ދެމިގެން ނުދިޔުމުންނެވެ. ތަވީދެއްގެ އެހީގައި އުޅެމުން އަންނަނިކޮށް ދެވަނަ ދަރިފުޅުގެ ތަވީދު މޮހިގެން ވެއްޓުނީއެވެ. ދަވީދު ވެއްޓުނުދާ 1 ގަޑިއިރުވެސް ނުވަނިން އުނދަގޫތަށް ކުރިމަތިވާންފެށިއެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން ދޮށީދަރީގެ ކަރުގައި އަޅާފައިވާ ތަވީދު މަޑުމަޑުން ހަށިގަޑުން ވަކިވެގެން ބިންމަށްޗަަށް ވެއްޓުނެވެ. އާއިލާގެ ބޮޑެތި މީހުންގެ މެދުގައި މަޝަވަރާކުރުމަށްފަހު ލަންކާއިން ފަރުމާހޯދި މީހާއަށް ގުޅާ ވެގެން އުޅޭގޮތް ކިޔާދިނެވެ. ފާލުބެލުމުން އެނގުނު ގޮތުގައި ތަވީދު ހަށިގަޑާ ވަކިވިވަގުތު ސިހުރުގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭ ހައްޔަރުވެފައިވާ ރޫހެއް ހަށިގަނޑަށް ބާރުފޯރުވީއެވެ. ދުވަސަވަރަކީ ޓެސްޓު ދުވަސްވަރަށް ވުމުން އާއިލާއިން ނިންމީ ރާއްޖެއިން ރުގުޔާ ކުރާ މީހެއްގެ އެހީ ހޯދާށެވެ. އެގޮތުން ށ.މިލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ މައްޝޫރު ރުގުޔާ ކުރާ 3 މީހަކު ގެނެސްގެން ރުޤުޔާ ކުރިއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ 4 ދުވަހުގެ ބުރަމަސެއްކަތުން  ދެކުދިންނަށްވެސް އަލިމަގެއް ފެނިގެން ދިޔުމެވެ. ދުވަހުގެ އިރު އަރައިގެން އަންނާނީ އަބަދުވެސް ކޮންމެސް އެއްބަޔެއްގެ ހަޔާތަށް ކަނު އަދިރިކަން ގެނެސްދީ އަނެއްބައެއްގެ ހަޔާތް ދިއްލައިދެމުންނެވެ. ދުވަސްގަޑަކަށްފަހު އެއްދުވަހަކު ކުލާހުގައި އިންދާ ދޮށީ ދަރިފުޅު ނޭވައި ހާސްވެގެން ގެޔަށް ފޮނުވާލެވުނެވެ. އެދުވަހު އޭނާގެ ގާތުގައި ރުގްޔާ ކުރުމުން މީހާ ހަމަޔަކަށް އެޅިގެން ދިޔައެވެ. އޭގެފަހުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ނޭވައި ހާސްވެ މީހާ ތެޅިފޮޅިހަދައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރުވެސް އާއިލާއިން ހިތްވަރު އެލުވާނުލާ ދަރިން އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތްކަމެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ތެރެއިން ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު ދޮށީދަރިފުޅަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނީ ހުވަފެނެއް ފެނިގެންނެވެ. އެއިރު މެނަދަމުން އަލިވެ 3 ޖަހަނީއެވެ. ދުވެފައިގޮސް މަންމަމެންބަޔަށްވަދެ މަންމަގެ ގައިގާ އޮޅުލައިގަނެގެން ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޯންފެށުމުން އެމަންމައަށް ކުރާނެ އަސަރަކީ ކޮބައިތީއެވެ. އެތަށް އިރަކު ވާހަކަ ދައްކައިގެން މީހާހަމަޔަކަށް އެޅި ހުވަފެނުގެވާހަކަ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ކިޔައިދިނެވެ. އެހުވަފެން ފެނުމުގެ 3 ދުވަސްކުރިން ލަންކާއިން ރުގްޔާކުރާ މީހާގުޅާ އި ދޮށީދަރިފުޅު ނުރައްކަލަށް...

5

އުންމުލް މުއުމިނީން ޖުވައިރިއްޔާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާ

  ކައުއިތުރު ރަސޫލާ صلّى اللّـه عليه وسلّم އާއި މުސްލިމުންނަށް ދެކޮޅުވެރިވެ، ހަނގުރާމަކުރި އެއްބަޔަކީ މުޞްޠަލިޤުވަންހައިގެ މީސްތަކުންނެވެ. أمّ المؤمنين  جويرية بنت الحارث رضى اللّـه عنــها ގެ ބަފައިކަލުން الحارث...

19

މާޒީގެ ހިތި ޞަފްޙާ…

މާޒީގެ ދުވަސްތައް ލޯމަތިން ސިފަވާތީ ގިސްލާ ރޮވެއެވެ.އަހަރެން ކިޔައިދޭން މިއުޅެނީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޑުއަހާށެވެ! ***** އަހަންނަކީ ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ނަންހިނގާ ބައްޓަން ރީތި ކުއްޖެކެވެ.މީހުންގެ ކަޅިއެޅުންތަކަކީ އަހަންނަށް ލިބޭ އިތުރު...

Mashakee ves meeheh 1..
23

މަށަކީވެސް މިހެއް…2

ގަޑި ކުޑަތަން ވަނީއެވެ. އަހަންނަށް ހަމަބެލެނީ ގަޑީގެ ސިކުންތު ކައްޓަށެވެ.ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވާވަަރަކަށް ނޭވާވެސް ދިޔައީ އަވަސް ވަމުންނެވެ.ދެން އަހަރެން ކުރާނީ ކީހެއްޔެވެ؟ ދާކަށް ބޭނުމެއްނެތެވެ. ނުގޮސް ވާކަށްނެތެވެ.. ދާއިން އާހެދި އަހަރެން ގެ މުޅިހަޔާތް މިއޮތްގެން ހަލާކު ވަނީއެވެ. އެ ފޮޓޯތައް އޭނާ ލީކު ކޮށްފިނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ދާއިން ދެއްކިހާ އައްޔަކަށް ދުވަމުން މިދަނީވެސް އެސަބަބާ ހެދިއެވެ. އެހެން ނޫނީ އޭނާ ފުލުން، ބުނާހާކަމެއް ކުރަމުން ދިއުމުގެ ބެނުމަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ކުރީގެ ގުޅުމެއް ކުލާހު އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.އެހާމޮޅުވެގެން އެއުޅެނީ އެހެން ވެގެންނެވެ.ރަށުުުުުުުު ސްކޫލު އުޅެފައި މާލެއަށް 10 އަކަށް ބަދަލު ވެވުމަކީ ލިބުނު އެންމެބޮޑު ނަސީބޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް މާލެއަށް ބަދަލުވިތާ 3 މަސް ފަހުން ކުލާހުގައި ދާއިން އިންތަން ފެނުންވީ ވިހަލާ ހަރުފައެއް ދަތް އެޅުން ފަދަ ކަމަކަށެވެ.އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތަށް ވިހަލީ އޭނާއެވެ.އެނުބައި މަކަރުވެރި މީހާއެވެ. ފުރަތަމަ ކުލާހުުގައި ދާއިން އަހަންނާ ވަރަށް ގާތް ކަމަށް ދައްކަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އިޖާބަނުދިނުމުން ޖެއްސުން ކުރަންފެށީއެވެ. އެފޮޓޯތަކުގެ ބިރު އަނިއްކާވެސް ދަށްކަން ފެށީއެވެ. ………………………… އަހަރެން ދާއިންއާއި ރައްޓެހިވީ ގްރޭޑް 7 ގައި އުޅެމުންނެވެ.. ފުރާވަރު އުމުރަށް ނޭޅެނީސް ފެށި މިގުޅުމަށް ދެފަރާތުގެ އާއިލާއިން ވެސް ކުރީ އިންކާރެވެ.މަންމަމެންގެ އަބަދުގެ ވާހަކަ އަކަށްވީ ކުޑައިރު މީހަކާ ރައްޓެހިވެ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ފެށި ވާހަކައެވެ. ބޮޑުނުވަންދެން ބޮޑުވިވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް އަރެން ދާއިން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވީމެވެ.އަހަން ނަށް ލޯބިވާން އޭރު ނޭނގެޔޭ މިހާރު ހިތަށް އަރައެވެ. މަންމަމެން ކިތަންމެ ނުރުހުންވެ އެއްޗިހި ކިޔަސްއަރުމެންގެ ގުޅުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.ދެމީހުން ބައްދަލު ކުރަނީ ކުލާހުންނެވެ. ކިޔަވާދޭ ގަޑީގައި ދެމީހުން ދެމިހުންނަށް ބަދަލުކުރާ ބެލުންތަކާއި ހިނިތުންވުންތަކާއި ގަނޑުގަަނޑުކޮޅު ތަކުން ދެމީހުންގެ ގުޅުން ދިޔައީ ބަދަހިވަމުންނެވެ. 7 ނިމި 8 އަށް ދިޔަ އަހަތު ދެމިހުންގެ ގުޅުމަށް 1 އަހަރު ވިއެވެ. 8 ގެ އަހަރު މަންމަ ކައިރީ ފޯނެއް ގަނެދިނުމަށް ކީމެވެ. ބަައްޕައަށްވެސް އުނދަގޫ ކުރީމެވެ. މަންމަ އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް ބައްޕަ ކުރީން ގެންގުޅުނު ފޯނު އަހަންނަށް ދިނެވެ. އެއީވެސް ސްމާޓް ފޯނެއްކަމުން، ކިތަންމެ ބާވެފައި އޮތަސް ހިންހަމަ ޖެހުނެވެ.ނަމަވެސް އެފޯނުވީ އަހަރެންގެ ހަޔާތް ވިހަކަށި ތަކަކުން ފުރިފައިވާ ވަޅުގަނޑަކަށް ވައްޓައިލި އެއްޗަކަށެވެ. ފުރަތަމަވެސް ފޯނު ހުޅުވައިލައިފައި ކޯލް ލޮގުގައި ޖެހުނީ ދާއިންގެ ނަންބަރެވެ. ހިތްބޭނުންވި އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމުން ހުވަފެނީ ދުނިޔެއަށް ޣަރަގުވިއެވެ.އެޖާދުވި އަޑުއަހަން އެރޭ ދަންވަންދެން އޮތީމެވެ. ވަރަށް މިނިވަން ކޮށެވެ.   މަންމަގެ ފޯނުން ގުޅަަން ވެއްޖެނަމަ ހުންނަން ޖެހެނީ އަބަދު ސިހި ސިހިއެވެ. އޭގެފަހުން އަހަރެމެން ކޮންމެރެއަކު ވާހަކަ ދައްކަމެވެ. ދާއިން ބުނާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ފަށައިފީމެވެ. ދާއިންގެ އެދުމުގެ މަތިން މެސެންޖާ އަދި ވައިބަރ ވެސް ބޭނުން ކުރަން ފެށީމެވެ. އަދި ދާއިން އަހަންނަށް ފޭސްބުކް އައިޑީއެއް ވެސް ހުޅުވައި ދިނެވެ.ގޭގައި ވައިފައި ހުންނާތީ ކިޔެވުމުގެ ބަހަނާގައި ދެންކުރަން ފެށީ އެކަންތަކެވެ.. ދާއިން ބުނާއެއްވެސް ކަމަކަށް އިންކާރު ނުކޮށް ކޮންމެ އެދުމަކަށް އާބަސް ބުނަން ފެށީވެސް     އެހިސާބުންނެވެ…….. (ނުނިމޭ)

1

ސަލާމްލެއްވި ޔޫނުސްގެފާނު 02

ޔޫނުސްގެފާނު ނައިނަވާ ދޫކޮށްވަޑައިގެންނެވުން يونس عليه السّلام އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުނަށް ކޯފާއިސްކުރައްވައި،ނައިނަވާއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ ރަށުގެ އަޙްލުވެރިންނަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާތް ﷲ ގެ ގަދަފަދަ އަޛާބު އަންނާނެކަމުގެ އިންޒާރުދެއްވުމަށްފަހުގައެވެ....