Category: ހަޤީޤީ

32

ނާލާ(2)

މިފަހަރު އެކުއްޖާ ނާލާގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ ނާލާ އުންމީދުވެސް ނުކުރާ...

35

ނާލާ

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން ލޯންޗް އައިސް މާލޭގެ ފަޅަށް ވަދެއްޖެއެވެ....

24

ނާލާ

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން ލޯންޗް އައިސް މާލޭގެ ފަޅަށް ވަދެއްޖެއެވެ....

15

ޔަނާލް..!!(2)

އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރެފައި ކައިރީ ހުރި ނަރުސް ކުއްޖާއަށް އަތުން...