Category: ހަޤީޤީ

13

މަގޭ ވާހަކަ

މިވާހަކައިގައި ބޭނުން ކުރެވިފައި ވާ ނަންތަކަކީ ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ނަންތަކެކެވެ…………………………………………… ************************************************************* މިވާހަކައަކީ އހަރެންގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކައެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އަހަރެން ވީ ގުރުބާނީ ތަކާއި އަހަރެން އުފުލި ވޭން އަހަރެންނޫން އެހެން މީހަކަށް...

26

ވީރާނާވެފައިވާ ހަޔާތް މަގޭ..

  މާލޭގެ ކޮންކުރިޓް އިމާރާތްތަކާއި ހަލަބޮލި މަގުތަށް އަދި އެކި ޒާތްޒާތުގެ މީހުން ފެނިފައި އަހަރެންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދުނީ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. މިއީ އަހަރެން މާލެއައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުން...

2

އަލްޔަސަޢު ނަބީކަލޭގެފާނުގެ ސީރަތު

  اليسع عليه السّلام އަކީ އަރަހުށި މާތް الله سبحانه وتعالى ބަނީޢިސްރާއީލު ބާގައިގެ މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވި ނަބީބޭކަލެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި اليسع عليه السّلام ގެ ނަންފުޅު...

4

ސުމައްޔާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ޔާސިރާއި، ޙާރިޘާއި، މާލިކާ ތިން ބޭކަލުންނަކީ ތިން އަޚުންނެވެ. އޭގެ ތިން ކަލުން އެއްފަހަރަކު ޔަމަނުކަރައިން މައްކާއަށް ދަތުރުފެށިއެވެ. މައްކާގެ ތަފާތު މާހައުލާއި އެތަނުގެ އިޖްތިމާއީ ދިރިއުޅުމާއި ސަގާފަތް ތަޖްރިބާކޮށްލެއްވުމަށްޓަކައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން...

6

ކީރިތި ރަސޫލާ ގެ ލޯބިފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަދަރިކައުކަނބަލުންނަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلّى اللّـه عليه وسلّم އަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި ސާހިބާއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް އުނގަންނަވައި ދެއްވުމުގެ އިތުރުން އެކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގެންނެވީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް...

5

ނަމޫނާ

އަހަންނަކީ ދީނާއި ދުރު މީހެކެވެ. ﷲ އޭނާ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެނެސްދެއްވީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އަދި އުފާވެރި ހަދިޔާ އަކީ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާއެވެ. އަހަރެންގެ...

15

ޒީން

ފުރާ ވަގުތު ކައިރިވަމުންދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް ނޭނގޭ އިހްސާސްތަކެއް ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ.އަހަރެންގެ ދަތުރު އެރެހެށްޓަން އައިސްތިބި ރަހަމަތްތެރީން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި މަޑުޖޮށްގެން ތިއްބެވެ.ކުއްލިއަކަށް އައިސް ކުރިމައްޗަށް އެހުއްޓުނީ ކައިޝަންއެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން...

6

ޒަވާ – 4

އަހަރެން ފުރަން ލޯންޗުގައި އިންދަ އަހަރެން ފޯނަށް ޖަޒްވާގެ މެސެޖެއް އައެވެ. ” ދަނީތަ؟ ދެން ކޮންއިރަކުން ދިމާވާނީ؟ ވަރަށް މިސްވާނެ އަދި ވަރަށް ލޯބިވޭ ” ” ނޫން ދުވަހަކުވެސް ޖަޒްވާ ދޫކޮއްލާފަ އެއް ނުދާނަން. ދެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިރަށަށް އަންނާނީ ޖަޒޫއާ މެރީ ކުރަން. މިސް ޔޫ ޓޫ. ލަވް ޔޫ ޓޫ ” އަހަރެން ޖަޒްވާގެ މެސެޖަށް ރިޕްލައި ދިނީމެވެ. އެއީ ހަމަ އަޖައިބެފަދަ ކުއްޖެކެވެ. މި ދުނިޔެއިން އަހަންނަށް ދީމާވި އަހަރެން އެންމެ ކަމުދާ ކުއްޖަކަށްވީ ޖަޒްވާއެވެ. އަހަންނާ ޖަޒްވާގެ ގުޅުމަށް 3 މަސްވެއްޖެއެވެ. އަހަރެން ހެނދުނު ހޭލިއިރު ފޯނަށް ބައިވަރު މިސްކޯލް އަދި މެސެޖުވެސް އައިސްސަ ހުއްޓެވެ. އަހަރެން ތެދުވެ ފޯނު ރަނގަޅަށް ބަލައިލީމެވެ. ޒަޒްވާ މެސެޖު ކުރިޔަސް އަދި ގުޅިޔަސް ގުޅަނީ ޖަޒްވާގެ މަންމަގެ ފޯނުންނެވެ. އެހެންވެ އަހަންނަކަށް އިސްވެ މެސެޖުކޮށް ގުޅާ ހަދާކަށް ނުކެރެއެވެ. ” ހުޒާމް މަންމަ އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ގުޅުމަކަށް ނުރުހެ…އެކަމުވެސް އަޅުގަނޑަށް ލޯބި އެއީ ކޮއްޗެއްކަން އަދި އުފާވެރި ހަޔާތެއްވެސް ފައްޓާދިނީ ހުޒާމް…އަޅުގަނޑަކަށް ހުޒާމްއާއި ނުލައެއް ނޫޅެވޭނެ” ޖަޒްވާގެ މެސެޖުގައި އޮތީ އެހެނެވެ. އަހަރެން ފެންކަޅިވިއެވެ. އަހަންނަށް ޖަޒްވާ ލޯބިވާވަރު އިހުސާސް ކުރެވުން ކަހަލައެވެ. ޖަޒްވާގެ އާއިލާ ކިތައްމެ ނުގަބޫލުވިޔަސް އަހަރުމެން ބެނުންވީ އެކީގައި އުޅޭށެވެ. ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކުދެކެ ވަނީ ހަމަ ހަޤީޤީ ލޮއެއްބެވެ. ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް އަހަރުމެންގެ ގުޅުމަށް އަހަރެއްވީއެވެ. ލޮއެއްބަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަދިވެސް އަހަރުމެންގެ ގުޅުމަށް ޖަޒްވާގެ އާއިލާއަކުން ޤަބޫލެއްނުވެއެވެ. ޖަޒްވާ ކިޔަވާނިމި އަމިއްލަ ފޯނެއް ލިބުން ފަހުން އަހަންނަށް ބޭނުން އިރަކު ޖަޒްވާއަށް ވާހަކަ ދެއްކެއެވެ. އަބަދުވެސް އަހަރެން ކަމަކީ ޖަޒްވާޔާ ވާހަކަ ދައްކަން އޮތުމެވެ. އަހަރެން އަދި ޖަޒްވާޔާ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން ޖަޒްވާގެ މަންމައަށް އަދި އާއިލާގެ އެހެން މީހުންނަށްވެސް އިނގިއްޖެއެވެ. އަނެއްކާވެސް އަހަރުމެންގެ ގުޅުމަށް އަނދިރިކަމެއް ވެރިވެގަތީއެވެ. އާއިލާއިން ޖަޒްވާ އަށް ބިރު ދައްކާ ހަދަންފަށައިފިއެވެ. އަހަންނާ ގުޅުން ބާއްވާކަމަށް ވަންޏާ ޖަޒްވާގެ ފޯނު އަތުލާނެކަމަށް ޖަޒްވާގެ ބޮޑުބެ އިންޒާރު ދިނެވެ. “ހުޒާމް އަނެއްކާވެސް މަންމަ މެންނަށް އިނގިއްޖެ…ދެން ކިހިނެތް ހަދާނީ؟” “ކެތްކުރޭ………އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި ޖަޒްވާގެ އާއިލާއިން އަހަރުމެންގެ ގުޅުމަށް ގަބޫލުވާނެ” އަހަރެން ހިތްވަރު ދެރައެއް ނުކުރަމެވެ. 3 މަސްދުވަސް ވަންދެން އަހަރުމެން ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރީމެވެ. އެއީ ޖަޒްވާގެ ފޯނު އަތުލާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައެވެ. 3 މަސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމެވެ. އަހަރެން ހުރީ އޮފީހުގައި މަސަކަތެއްގައެވެ. ވައިބާއިން އަހަރެން ދިޔައީ ޖަޒްވާ އަށް މެސެޖުކުރަމުންނެވެ. ” ޖަޒް…..އައި ވިލް ޓެކްސްޓު ޔޫ ލޭޓާ….އައި އޭމް ގޮއިންޓު ފިނީޝް ދަ ރިޕޯޓް” “ޔާ އޯކެ…..ލަވް ޔޫ ހަޒް” ޖަޒްވާ ޖަވާބުގައި ފޮނުވިއެވެ. ރިޕޯޓް ނިންމުމަށް ފަހު އަހަރެން އޮފީހުން ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ. ފޯނުނެގުމަށް ފަހު ޖަޒްވާ އަށް ގުޅަނިކޮށް އޮފިސް ކައިރި އަށް ފުލުހުން އައެވެ. ކޯޓް އަމުރެއްގެދަށުން އަހަރެން ހައްޔަރުކޮއްގެން ގެންދެވުނެވެ. ހައްޔަރު ކުރީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެކަމެއް ފުލުހުން އަހަންނަކަށް ނާންގައެވެ. އޭރު ގަޑިން ދަންވަރު 12 ޖަހާ ބޮޑުވީއެވެ. އަހަރެންގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ޖަޒްވާ އަހަންނަށް ގުޅައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އިނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށްވާތީ އަހަންނަކަށް އެފޯނަށް ޖަވާބެއް ނުދެވުނެވެ……..(ނުނިމެ)

7

ޒަވާ – 3

އަނެއްދުވަހުގެ ހަވީރު އަހަރެން އިނީ އަހަރެން އުޅޭ ގެ ކައިރި އިން ޖޯލިފަތީގައެވެ. އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައީ ޖަޒްވާގެ ޖަވާބަކަށެވެ. އަހަރެން ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އީމާ އަންނަ ތަނެވެ. ” ކޮބާ؟ ޖަވާބެއް ލިބުންތަ؟ ” އަހަރެން ވަރަށް އުއްމީދާއެކު އީމާ އައިސް އަރާ ހަމަކުރިތަނުން އެހީމެވެ. “ނޫން… ޖަޒްވާ ބުނީ އަދި ވިސްނާލަން ވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންވާ ވާހާކަ ” ޖަވާބުގައި އީމާ ބުންޏެވެ. މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ލޮއެއްބަށް އިންތިޒާރުކުރާނަމެވެ. އަހަރެން މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރަން ބޭނުންވަނީ ޖަޒްވާޔާ އެކުގައެވެ. ހަމަ އެދުވަހު ފިނިކޮއްލުމަށް އަހަރެން ދިޔައީ އަތިރިމައްޗަށެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ޖަޒްވާވެސް އެތަނަށް އައެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ކައިރިއަށް ދިޔައިމެވެ. ” ހާއި….ހާދަ މީރުވަހެކޭ އެދުވަނީ ” ޖަޒްވާ އެއަޑަށް ބަލާލިއެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ މޫނުމަތީ އަތް އެޅީމެވެ. އަދި ޖަޒްވާ އަހަންނާ ދިމައަށް އެނބުރިލިއެވެ. ” ހުޒާމް މީހަކަށް ފެނިދާނެ. އެހެން ނޫނަސް ރަށުން ބޭރު މީހަކާ އަހަރެން ކިހިނެތް ރައްޓެހިވާނީ؟ ހީކުރީތަ ތަންކޮޅެއް ފައިސާ ގިނަވީމަ ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ހެދޭނެ ކަމަށް؟” އަހަންނަށް ހީވީ ގައިގެ އެކި ތަންތާ ހަންޖަރަކުން އަނި އަޅާފަ އެތަންތަނަށް ލޮނުމިރުސް އެޅިހެނެވެ. ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. ” އޯކޭ… އޯކޭ ޖަޒްވާ އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަން މި ކުޅެވުނީ ކުޅިވަރެއް ކަމަކަށް. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ސިޓީއަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާނަން. އަދި އަހަރެން މި ރަށުން ފުރައިގެން ދާނީވެސް ޖަޒްވާގެ ޖަވާބެއް ލިބުނީމަ. އެ ޖަވާބު ލިބޭގޮތަކުން އަހަރެން ބަލާނަން އަހަންނަށްވެސް މި ކުޅެވުނީ ކުޅިވަރެއް ކަމަށް” އަހަރެން ވަރަށް އަސަރާއެކު އެހެން ބުނެފައި އެތަނުން ދިޔައިމެވެ. އެރޭވެސް އަހަރެން ނިދަން ވަރަށް މަސަކަތްކުރީމެވެ. ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނިއްޖެއް ނާދެއެވެ. އަހަރެން ތެދުވުމަށް ފަހު ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ. މުޅި ރަށްވަނީ ހަމަހިމޭންކަންމަތީއެވެ. ބޭރު ޖޯލިފަތީގައި އަހަރެން އޮއްވައި އަހަންނަށް ނިދިޖެހެން ފެށިއެވެ. އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ މާޒިން އައިސްސަ އަހަނަށް ގޮވިތަނުންނެވެ. ” އޭ ކިއްވެފަ މިތާ؟ ” ” ކަމެއް ނުވެ. ޖައްސާލާ އޮއްވަ ނިދުނީ.” އަހަރެން ތެދުވަމުން ބުނީމެވެ. ފާހަނައަށް ވަދެ ފެންވަރާލައިގެ ނިކުތްއިރު ވަރަށް ހިނިއއިސްސަ މާޒިން އިނެވެ....

9

ޒަވާ – 2

“ހުޒާމް އަށް ޖަޒްވާ ކަމުދޭތަ؟” މާޒިން އަހަންނާ ކޮއްލި ސުވާލުން އަހަރެން ކޮންމެސް ވަރަކަށް ސިހުނެވެ. “އާނ.. އަހަންނަށް ޖަޒްވާ ވަރަށް ކަމުގޮސްސި. މާޒިން އަހަންނަށް ޖަޒްވާ ކިޔާދީބަލަ” އަހަރެން ޖަޒްވާޔާ ބެހޭ ގޮތުން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވިއެވެ....

18

ޒަވާ – 1

މި ވާހަކަ އަކީ ހަޤީޤީގަތުގައިވެސް ހިނގާފައި އޮތްކަމެކެވެ. އަހަރެންނަކީ އާއިލާގެ އެންމެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. އަހަރެންގެ ކުޑަޔަށް އަދި ފިރިހެން ކުއްޖެއް ހުރެއެވެ. ބައްޕަގެ ވިޔާފާރިގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބަލަހައްޓަނީ އަހަރެންނެވެ. ނ. ހޮޅުދޫގައި މިސްކިތެއް އެޅުމަކީ...

13

ލޯބިވިން … އިތުބާރުވެސް ކުރިން … 01

ގަޑިން ދަންވަރު 2 ޖެހީއެވެ. ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމުން އިފާގެ ލޮލަށް ނިދީގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި އޭނާއަށް ލޯބިވެވުނު ޝިޔަމް އޭނާއަށް ބޭވަފާ ތެރިވީއެވެ. ޝިޔަމްގެ ބޭނުން...