Category: ހަޤީޤީ

1

އަހަރެން (2 ) ދެވަނަބައި

މާޒީގެ ޚިޔާލުތަކުގެ އޮއިވަރުގައި އޮޔާލަމުން އަހަރެން ދަނީއެވެ. ހޭވެރިކަން އިޙްސާސް ކުރެވުނު އިރު މާޒީގެ ޞަފްޙާތައް ކަޑައްތުވެ، އޮއިސެއްލަ އަށް ވައިސެއްލައަށް ބެހިގެން އައިސް، ހުސް ޞަފުހާތައް އުކެމުން ދެއެވެ. އަހަރެންނަށް މި...

8

ރިއާން 3

ސިއްސާގެން ގޮސް ކާޔާ އަށް ބައްދާލެވުނީ ރިއާންގައިގައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކާޔާ އައިސް ބައްދާލުމުން ރިއާންހުރީ ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފައެވެ. ރިއާންއަށް ކުރަމުން ދިޔަ އިހްސާސްތަކަކީ މީގެކުރިން ދުވަހަކުވެސް ވީގޮތެއް ނޫނެވެ. މަޑުންމަޑުން ރިއާންގެ އަތް ހަރަކާތްކޮށްލިއެވެ. ކާޔާގެ އަތުގައި މަޑުމަޑުން ހިފާލުމުން ކާޔާ އަށް މިހުރެވުނުގޮތް ރޭކާލީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. ލަދުން ހަދާނެގޮތްހުސްވެފައިހުރި ކާޔާ އަށް އިސްއުފުލާ ބަލާލެވުނީ ރިއާން އައި ދިމާއަށެވެ. މިހާކާރިން ރިއާންފެނުމުން ކާޔާއަށް ބުނަންނޭނގޭ އިހްސާސްތަކެއް ކުރަންފަށާފިއެވެ. ހިތްތެޅެމުން ދިޔައީ އޮބި ނޯންނަވަރަށެވެ.ރިއާންގެ ފިރިހެންވަންތަ މޫނަށް ބަލަންހުރެވުނީ ކިހާއިރަކުކަމެއް ކާޔާއަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. ރިއާންގެ ފިރިހެންވަންތަކަން އިތުރުކޮށްދޭ...

12

ރިއާން 2

ނީން އަށް އަޅެތިނޫން ކަމެއްކުރަންވެސް ނޭނގެ ދޯ!. މިތާގަ މަޑުން އިނދެވޭތޯ ބަލާބަލަ. “އޭ! މަ ބުނީ މިއަދު އެއްކަލަ ރިއާން މެންގެ މެޗު އޮންނާނެއްނު ، ހިނގާ އެތަނަށް ގޮސްލާފަ އަންނަން....

26

ކޮން އަޑެއް؟

އެއީ މީގެ ފަސް ވަރަކަށް މަސް ކުރިއެވެ. އަހަރެން އެ ރަށަށް ދިޔައީ ކޮލެޖު ދަރިވަރުންގެ އަހަރީ ދަތުރުގައެވެ. އަހަރުމެން ގޮސް ތިބީ ދެކުނުގެ ރަށެއްގަ އެވެ. އެ ރަށުގައި ބޮޑު ދޮންވެލި...

7

ރިއާން…!

“ރިއާން!” ރާއިން އެއްލި ބޯޅަ އައިސް ޖެހުނީ ރިއާންގެ ގައިގައެވެ.”ކުޅޭއިރު ތަންތަނަށް ނުބަލާށޭ ރިއާނޫ!… ރާއިން އެވަރުންވެސް ބެލީ ރިއާން ރުޅި އަރުވާލެވޭތޯއެވެ. “ރާއިން. ރާއިންވެސް ވެއްޖެއްނު ކުޅޭއިރު ތަންކޮޅެއް ބަލައިލަގެން ކުޅެން!”....

އަހަރެން
9

އަހަރެން

އާސްމާނުގެ މެހެފިލްގައިވާ ތަރިތަކުގެ ނަލަކަން، ހަނދުގެ އަލިކަމުން ފުރިހަމަކޮށްދެއެވެ. އޭގެ ދިހުމުން އަހަރެންގެ ކޮލުގައި ބީހެމުންގެންދާ ކަރުނަތައް ބަބުޅާލައެވެ. ހިނދިވަޅުގެ ތެރޭގައި ލޭރަހަ ލައްވާލާފައިވާ ތާށިކަމާއެކު އަހަރެން ހާވިޔާވަމުން ދިޔައީ ކޮންކަހަލަ ދުވެއްޔެއްގައި...

7

ގިލަން

އިރުގެ އުޖާލާ އަލިން މުޅި ރަށުތެރެ ހުޅުދާން ކޮށްފި އެވެ. އަޒާން މަޑުމަޑުން އޭނާގެ އެއްޗެހިތައް ދަބަހަށް އަޅަމުން ދިޔައީ މާލެ ދާން ޖެހޭތީ ވަރަށް ދެރަވެފައި ހުރެއެވެ. ރަށުގެ ހިތްފަސޭހަ މާޙައުލާއި...

6

ހިތް ރުހުނަސް – 02

“ހަސަން.. ގެނޭ ކުއްޖާ…” ޓޯޗު ބައްތިއަކުން އަލިކުރަމުން އައި މީހަކު އައިސް ހަސަނުގެ ނަމުން ގޮވާލަމުން ކުއްޖާ ދިނުމަށް އެދުނެވެ. *** އިރާދާއަށް ހޭލެވުނީ ބާރު ގުގުރިއެއްގެ އަޑު އޭނަގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމުންނެވެ....

31

ދެން ހަދާނީ ކިހިނެތް؟

އަހަރެންގެ ކައިވެންޏަށް އަހަރެއްވިތަނާ ދެމީހުން ވަކި ވާން ޖެހުނީ އެކުގަ ނޫޅެވިގެންނެވެ. ނާއިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ލޮއެއްބެއް އަޅާލުމެއް ނުލިބޭތީއެވެ. އަހަރެން ވަރިވާން އެދުމުން ނާއިލްވެސް މާ ބޮޑަށް ދެކޮޅު ނުހެދީ އޭނަވެސް ވަރިވާން ބޭނުންވެފަ ހުރުމުން ކަމަށް އަހަރެންނަށް ގަބޫލް ކުރެވުނެވެ. ނާއިލްއާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނުއިރު އަހަރެން ވަޒީފާއަކަށް ނުދަމެވެ. ނަމަވެސް ވަރިވެފަ އަހަރެން ބޭނުންވީ ވަޒީފާއަށްދާށެވެ. ޕްރައިވެޓް ދެތިންތާކަށް ލައިގެން އަހަރެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ވަޒީފާ ލިބިއްޖެއެވެ. އަހަރެންނަށް ވަޒީފާ ލިބުނީ ކުޑަ އޮފީހަކުން ކަމުގައި ވިޔަސް މުސާރަ ރަނގަޅެވެ. އޮފީހުގަ ހަމައެކަނި މަސައްކަތް ކުުރަން ހުންނަ މީހަކީ އަހަރެންނެވެ. ދެން ތިބި މީހުން އެކި ކަންކަމުގަ އޮފީހަށް ވަދެހަދައެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރެން އޮފީހަށް ދިޔަ ދުވަހު އަހަރެން ލޮލުގަ އަޅައިގަތީ އަހަރެންނާ ޖެހިގެން އިނ މޭޒު ގަ މަސެއްތަކަތް ކުރަން އިނ ޒުވާނާއެވެ. ދުވަހަކުވެސް މީހަކު ފެނުމުން ނުވާވަރު އަހަރެންނަަށް ވިއެވެ. އެ ޒުވާނާއައިސް އަހަރެންނަށް އޮފީހު މަސެއްކަތްތަށް ކިޔާދިނެވެ. އެ އަޑުވެސް އަހަރެންނަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ރީތިވެއްޖެއެވެ. ކައިރީގަ އިނދެ ކޮމްޕިއުޓަރ އިން އެއްޗެހި ކިޔާދިން އިރު...

ތިޔަ ލޯބީގެ އިންތިޒާރުގާ 2
9

ތިޔަ ލޯބީގެ އިންތިޒާރުގާ 2

” ދަރިފުޅާ ލަޔާން، ދަރިފުޅާ އަވަހަށް ތެދުވޭ ނަމާދަށްދާން، މިހާރުއެޔޮށް ފަތިސްވަނީ.” ފާއިޒާ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ލަޔާންއަށް ގޮވާލިއެވެ. “ލައްބަ މަންމާ މި ތެދުވަނީ” އާފުރެލަމުން ލަޔާން ތެދުވެ އިށީންދެލަމުން...

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ހަޤީޤީ 1 ވަނަ ބައި
10

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ހަޤީޤީ 1 ވަނަ ބައި

ކައިވެނީގެ ބޮޑު ހެދުމުގައި ކައިޒީން ފެންނަނީ ހޫރު ޕަރީއެއްގެ ސިފައިގައެވެ. އެއް ހެދުން ފަހާފައި ވަނީ އެއް ރޫޅާފަތި ހަށިގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތަށެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ކިޔާން ހުރީ ވަރަށް އުފާ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކައިޒީން ގެ މޫނު މަތިން ފެންނަނީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. އިރު އިރު ކޮޅާ ކައިޒީން ކިޔާން އާއި ދިމާލަށް ބަލާލައިފައި ލޯ އަޅުވައެވެ. އެއް މަންޒަރު ބަލަން ދުރުގައި ތިބި އީނާޝް އާއި ރިޔާޝާ ތިބީ ހީހީ ބިދިފައެވެ. އީނާޝް އާއި ރިޔާޝާ  އަކީ ވަރަށް ގާތް ދެއެކުވެރިންނެވެ. ކިޔާން އަކީ ގުރޭޑު 5 ކުން  ފެށިގެން  ކައިޒީން  ލޯބީގައި  ޖެހިފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. ކައިޒީން ކިޔާން ދެކެ ކުޑަ އިރުން ސުރެއް ރުޅި އާދެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެމީހުންގެ އެކުވެރިކަން ފެށުނީ ކައިޒީންގެ އުމުރުން 13 އަހަރުގައެވެ.  އިންޓަނެޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން އީނާޝް އަދި ރިޔާޝާ އިތުރުން   ކައިޒީން އަދި ކިޔާން ވާހަކަ ދައްކައެވެ. ކައިޒީން މި ކައިވެންޏަށް އެއްބަސްވީ މައިންބަފައިންގެ އެދުމުގެ   މަތިންނެވެ. އީނާޝް އަދި ރިޔާޝާ...

23

ވާނަން އުމުރަށް – 17 –

ކެބިންއަށް ވަދެ އެތެރެއަށް ނަޒަރުހިނގާލަމުން ކިރިމައްޗަށް ބަލާލިވަގުތު އެ ތުންފަތްމަތީވި ހިނިތުންވުން ފިލާދިޔައިރު އަތުގައި އޮތް ފައިލް ދޫވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލައިގެން ހުރިގޮތުން ހީވަނީ އަމިއްލަ މަރު ކުރިމަތިން ފެނުމުން...

3

އުއްމުލް މުއުމިނީން އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅު އައްސައްޔިދާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންޙާއަކީ، ހިލާލުވަންހަގެ ބޭކަނބަލެކެވެ. ބައްޕާފުޅަކީ އެވަންހައިގެ ބޮޑެއްކަމުގައިވާ ޙާރިޘް ބިން ޙަޒްނެވެ. އޭނާއަކީ ވަރަށް ހެޔޮވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ އިންޞާފަށް ލޯބިކުރައްވާ މީހެކެވެ. ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އާދަޔަކަށް ހަދާފައިވަނީ...

30

މާޒީ

ޖެހެމުންދާ ފިނި ވައި ރޯޅިތައް ދަނީ މިންހާގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ވިހުރުވަމުންނެވެ. ފަސް ގަޑި ބައިވެ، އިރުއޮއްސެން ގާތްވަމުންދާތީ އެތާނގައި ތިބި މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރިން ގޮވައިގެން ގެޔަށް ދިޔުމަށް އަވަސްވެގަންނަމުން ދިޔައެވެ....