Category: ހަޤީޤީ

އަނދިރި ދުވަސްތަށް.
0

އަނދިރި ދުވަސްތަށް.

  ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ލޯބިވާ ކުއްޖެއްގެ ހަޔާތުގައި ހިނގާފައި ވާ ހަޤީޤީ ހާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ، ހަޤީޤީ ވާހަކައެވެ. ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ، އެކުއްޖާގެ ނަން ވާހަކައިގަ...

5

ވޭނީ ކަރުނަ-7

ރާޔާ  ދިއުމާއި އެކު ނިޔާމްވެސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ނިދާލުމަށް އޮށޯތެވެ. ނިދިއައިސްފައި ހުރިވަރުން އޮށޯތުމާއިއެކުހެން ނިދިއްޖެއެވެ. ”ރީތި އަންހެން ކުދިން އަހަރެން ދުށީމެވެ. ނަމަވެސް ރާޔާ ފަދަ ކުއްޖެއް އަދި އަހަރެން ނުވެސް ދެކެމެވެ. އެއީ މުޅިން އެހެން...

19

އެހަތަރުއަހަރު(ކިޔުންތެރިންނަށް)

މީކުރިން އަޅުގަނޑު ލިޔަން ފެށި ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައިގެ އެއްޕާރޓް ގެނެސްދެވިފައިވީއިރު އޭރު ލިޔަމުންދިޔަ  ވާހަކަ ނިންމުމަށް މިވާހަކަ ގެނެސްދިނުން މަޑު ޖެހިފައިވި ވާހަކަ ބުނެފައިވާނެވެ. މިހާރު މިވާހަކައަށް ކުޑަ ބަދަލެއް ގެންނަން...

ވާ ލޯބި އިނގޭނަމަ…
5

ވާ ލޯބި އިނގޭނަމަ…

ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ވިންދު ޖަހަމުން ދާ ހިތް އެދި ގޮވަނީ އެންމެ ކަމަކަށެވެ. އެ ހިތުގައި ކަލާޔަށް އޮތް ލޯބީގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ވިޔަސް ޤަބޫލު ކުރުމަށެވެ. ލޮލުން އޮހޮރެމުން ދިޔަ ކަރުނަތަށް...

14

އެހަތަރުއަހަރު..1

ކުއްލިއަކަށް އިވެންފެށީ ބޭރުދޮރުގައި ތަޅައިގަތް އަޑެވެ. ޓިނު ދޮރެއްކަމުން އެއަޑު އައީ ވަރަށް ބިރުވެރިކޮށެވެ. އަނެއްކާ މިއޮތް ވިއްސާރައިގައި ކާކުބާއޭ ސުމާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. އަނެއްކާވެސް އެއަޑުއައެވެ. ތެޅިތެޅި އޮތްހިތަކާއެކު ސުމާ މަޑުމަޑުން ކުރިއަށް...

21

އެހަތަރު އަހަރު..ފެށުން

*މީ ހަގީގީ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑު ލިޔާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި މީހުންނަށާއި ތަންތަނަށް ދެވިފައިވާނީވެސް ހިޔާލީ ނަންނަމެވެ. މިއީ އާދައިގެ ފެށުމެކެވެ. އަދި މީއަޅުގަނޑު ލިޔާ ދެވަނަ ވާހަކަކަން ހިއްސާކޮއްލަން.. ވާހަކައަށް އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ……!!*...

3

އެކަނި ވެރި ކަން 2

ފުރަތަމަ ބައިގެ ހުލާސާ އެއް އެދުވަހު އަހަރެން ހިތް ހަމަ ނުޖެހުނެއެވެ . އެއީ އަހަރެން ނުކުރާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ގެންދެވުނީމައެވެ .. އެތުހުމަތުގައި އަހަރެން  އެރަށުގައި އޮތީ އަހަރެންގެ ވާހަކައެވެ...

3

އެކަނިވެރިކަން 1

މިއީ އަހަރެން ގެ ހަޔާތުގައި ދިމާވެފައި ހުރި ކަންކަމުގެ މައްޗައް ބިނާ ކޮށްފައި ވާ ވާހަކައެކެވެ . ދުނިޔެ އަކީ ތޮށަލި ދުޅައަށް ދާ އެއްޗެއްކަށް އަހަންނަށް އިގެއެވެ . އެއް ފަހަރު ކާމިޔާބެއެވެ. އަނެއް ފަހަރު ކާމިޔާބު ނުވާ ފަހަރު ވެސް އާދެއެވެ .  މަންމަ ގެ އުނގަކީ...

3

ހަޔާތުގެ ދަތުރު

މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ބޮޑެތި މަގާމުތައް ފުރަމުންއަންނަ މީހުންގެ ފަރާތުން އަންހެންކުދިންނަށް ކެހި ލިބޭ ވާހަކަވެސް އަހަރެން އަޑުއަހައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެކުދިންގެ މޮޔަކަން ކަމުގައި އަހަރެން އައީ އަބަދުވެސް ގަބޫލު ކުރަމުންނެވެ. މީހެއްގެ...

8

ޙަޔާތުގެ ސޮފުޙާ

އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ގަބޫލޫކުރާ ހަޤީގަތެކެވެ. ޙަޔާތް ބަރުދާސްކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ އިމްތިޙާންތަކާ ހަނގުރާމަކޮށް މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް މިއަންނަނީ ކާމިޔާބީއަށް އެދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޙާލަތު ނިޔާކުރާ...

19

ޚަޔާތުގެ ވާހަކަ

ލެޕްޓޮޕް އުނގު މައްޗަށް ލައި ސޯފާގަ ހަމަޖެހިލީމެވެ. ވާހަކައެއް ލިޔެލަން ގަސްތު ކޮށްގެންނެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. މިފަހަރު ލިޔާނީ ޚަޔާތުގެ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަ ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އަހަރެންގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ މައްޗަށެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ...

13

ޔުނީ (3 ވަނަ ބައި)

3 ވަނަ ބައި ******** ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ޔުމްނު އޮތީ އެންމެންނަށް ރަނގަޅަށް ނިދެންދެންނެވެ. ބޭނުމަކީ އެންމެން ނިދުމުން އަވީމެންނާއި ބައްދަލުކުރުމެވެ. އެންމެންނަށް ނިދުމުން އަވަހަށް ޓެންޓުން ނިކުމެ ރަށުގެ ތުނޑިއަށް ދިޔައީ...

7

ޔުނީ 2

އެއީ ޔުމްނުއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެހެން ކުއްޖެކެވެ. ޝިކާ އެވެ. ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ ބާރު ހުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެކަމަކު ގޯސް ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ޔުމްނުގެ އެދުމުގެ މަތިން ޝިކާ ޔުމްނުގެ ސިފައަށް...

8

ޔުނީ

ހަޤީޤީ ހާދިސާތަކެއް މި ލިޔަނީ މި ކުދިންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން. ކަމުދާނެ ކަމަށް އެއްމީދު ކުރަން. ޔުމްނު ދިޔައީ ސްކޫލަށް ދާށެވެ. އޭނާ އެކު މިހާރު އެގޭގައި އުޅޭ ކްލާސް ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ...

23

އެމަންޖެ

ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އަހަންނަށް ހޭލެވެނީހޫނުވާ  ވަރުން ނުނިދިގެންނެވެ. އާދާގެ މަތިން މިރޭވެސް  އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ހޫނުވާތީއެވެ. ދުވަސް ވަ  ރަކީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަކުރާ ދުވަސްވަ ރަކަށް ވުމާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކެރިވެހުން ކަމަކު މާގަދަޔަކަށް ވިއްސާރައެއް ނުކުރެއެވެ.    އަހަރެންނަށް ހޭލެވުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ތެދުވެ  ބަލައިލެވުނީ ފަންކާ އެބުރޭތޯއެވެ. ފަންކާގެ އެއްވެސް  މައްސަލައެއްނެތި އޭގެ ވަޒީފާ ބަރާބަރަށް  އަދާކުރަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދެނީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ.  ފަންކާއޭގެ ވަޒީފާ ބަރާބަރަށް އަދާކުރަމުންދާއިރު މިވާހޫނަކީ ކިހިނެއް ކޮންގޮޮތަކަށް ވާ ހޫނެއްބާވައެވެ؟ އަލުން       ނިދަންއުޅެއުޅެވެސް ނިންްޖެއް ލޮލަކަށްނައެވެ.  އެހެންކަމުން ހަށިގަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ދާފިލުވާ  ލުމަށްޓަކައި ފެންވަރާލުމަށް ތުވާލިހިފައިގެން  ފާހާނަޔަށް ދާން ނިކުތީމެވެ. ފާހާނަ ހުންނަނީ  ކޮޓަރިން ބޭރުގައިކަމަށް ވުމާއެކު ފާހާނައިގެ  ބޭނުމެއްކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނިކުންނަން  ޖެހޭނީ ކޮޓަރިން ބޭރަށެވެ. ކުއްލިޔަކަށް...