Author: I.s.H.a

9

ނުދާށޭ ދޫކޮށްފައި ޔާރާ…8

ލަމްޔާ އެ ދުވަހަު ހެނދުނު ވަގުތުގައި އެ ރަށުން ފުރައިގެން ދިޔައެވެ. **** މާލޭގެ ފަސްގަނޑުގައި ލުޔޫން އާއި ލަމްޔާގެ ފައި ޖެހުމުން ކުރެވުނީ އެހެން ކަހަލަ އިހްސާސެކެވެ. ލުޔޫންގެ ބައްޕަ ގެއްލާކަށް...

23

ނުދާށޭ ދޫކޮށްފާ ޔާރާ…7

ފިލްމް ބަލާ ނިމުން އިރު 10 ޖަހާފިއެވެ. އެންމެން ކޮޓަރިއަށް ވަނީ ނިދާށެވެ. ލަމްޔާއަށަ ނިދުނު އިރު ވެސް ކައިޒާން އަކަށް ނުނިދެއެވެ. ހައިފާގެ ހާލަކީވެސް މިއެވެ. ކައިޒާން ހައިފާ އަށް ގުޅަލިއެވެ.އަދި...

32

ނުދާށޭ ދޫކޮށްފައި ޔާރާ…6

ކާރަށް އެރީންސުރެ ލަމްޔާ އިނީ ކާރުގެ ލޯގަނޑުން ބޭރު ބަލާށެވެ. ހީވަނީ ދުވަހަކުވެސް މިކަހަލަ މަންޒަރެއް ނުފެންނަ ހެންނެވެ.”ލަމް.އަދި އަހަރުމެން ތިބެން ޖެހެނީ ފުރެންޑެއްގެ ގޭގަ އެއީ ހައިކް. ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. އަނެއްކާ...

9

ނުދާށޭ ދޫކޮށަފާ ޔާރާ…5

“ހޭއި ދޮންތި” ލިވްޔާއެހެން ބުނެލި އިރު ހީވަނީ އެންމެ ލޯބިވާ ދައްތަ ހެންނެވެ.މިހެން ވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ.؟ “ލިވްޔާ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އެ ލަމްޔާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލާގެން ވެސް ނުވާނެ… ނުވި...

32

ނުދާށޭ ދޫކޮށްފާ ޔާރާ…4

ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަށްފަހު ނިދާފައި އޮތް ކައިރާ އަށް ލަމްޔާ ގޮވިއެވެ.ދެތިން ފަހަރު ގޮވުމުން ލަމްޔާ ހޭލިއެވެ.”ދޭބަލަ ދޮންބެ އަށް ގޮވަން. މިއަދު ވަރަށް ބޮލުގަ ރިއްސާބަ..” ކައިރާ އެހެން ބުނުމުން ލަމްޔާ އެއްވެސް...

13

ނުދާށޭ ދޫކޮށްފާ ޔާރާ…3

މަންމާ” ކައިޒާން އަށް ބުނެލެވުނެވެ.”މަގޭ ދަރި..” ކައިޒާން ބިން މައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތްތަން ފެނި ބުނެލިއެވެ.”ކައި ޑޮކްޓަރަށް ގުޅާބަލަ.” މަންމަ ބުނެލިއެވެ. ކައޮޒާންގެ ބައްޕަ ކައިޒާން ނަގައޮގެން ގޮސް ސިޓިން ރޫމް ސޯފާއެއްގައި...

20

ނުދާށޭ ދޫކޮއްފާ ޔާރާ…2

•••••• ▪︎-“ù “ހިނގާ ދޯ ދެން ގެއަށް ދަމާ…” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ. އުޑުމަތީގައި އެންމެ ވިލާކޮޅެއް ވެސް ނެތެެވެ.އުޑު މަތީ ވަރަށްވެސް ސާފެވެ. މި މަންޒަރަށް ބަލަހައްޓައިގެ ހުރި ފިރިހެން މީހާ ވަނީ...