2

ލާރާ …… 7

އަހަރެން ގޮޑިއަށްވެއްޓުނެވެ. ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ ފައިބައިގަތުމާއިއެކު ރޮއެގަނެވިއްޖެވެ. ގްރޭންޑްމާ ހާސްވިއެވެ. އަހަންނަކީ ކާކުހޭ އެހީ ދެނެވެ. އަހަރެން ފަސްޖެހުމެއްނެތި މިއީ މާމަގެ ލާރާކަމަށް ބުނީމެވެ. އަހަރެންގޮސް މާމަގެ އުނގުތެރެއަށް ވެއްޓި...

4

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..19

ދެން ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ކުރިއަށް ކަމެއް ނޫނީ ފަހަތަށް ކަމެއް ލުފްޝާން އަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. މަޑުމަޑުން ފަހަތަށް ޖެހެވެން ފެށިއެވެ. ނުހާގެ އެމައުސޫމް މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ އުފާވެރިކަން މިއަދު ލުފްޝާންގެ ހިތަށް...

1

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ!! 5

ކުރިމަތީގައި ލާނެއް ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލައިގެން ޖިންސުގެ ދެޖީބަށް އަތް ޖަހާލައިގެން އެހުރީ، އެހެން އެއްވެސް މީހެއް ނޫނެވެ. އާއިޒު އެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައިޒުވަނީ ހާމިޒާއާއި ނޫހުގެ ހިތް...

3

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ!! 4

“އީމަން” ޔާނާއަށް އަތް ދިއްކޮށްލުމަށްފަހު ގޮވާލެވުނެވެ. ކުލާހުގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން އެއްކޮށް ޔާނާއަށް ބަލައިލިއެވެ. ޖާހަތު ޔާނާގެ ކޮނޑުގައި އަތް ބާއްވާލައިގެން ބަލައިލި ގޮތުން ޔާނާގެ ހިތުގެ ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް...

1

ލާރާ …… 6

މިލޯބި ލާރާ އަހަރެން ދެކެނީ އަހަރެން ހަމައެކަނި ލޯބިވާ ލާރާގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި. މިތުއްތު ލާރާގެ މޫނަށް ބަލާލާ ކޮންމެފަހަރަކު އަހަންނަށް އަހަރެންގެ ލާރާގެ ހަނދާންތައް އާވޭ. އެމޫނު ސިފަވެގެންދޭ…” އެލެކްސް ނިދާފައިއޮތް...

3

ލާރާ …… 5

އެލެކްސް އަހަރެން އެރަށަށް ގެނައީ އަހަންނަށް ހެދުންގަތުމަށެވެ. މަހެއްވަންދެން ތަކުރާރުނޮކޮށް ލެވޭވަރަށް އޭނާ އަހަންނަށް ހަވީރު ހެދުންގަނެފައި ދިނެވެ. ހުސް އޭނާގެ ޗޮއިސްއެވެ. އެއީ އަހަރެން ލައިއުޅޭ ވައްތަރުގެ ހެދުންތަކެއްވެސް ނޫނެވެ. ހުސް...

0

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..18

ލުފްޝާން ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން މައްޗަށް ބަލައިލަމުން ފުން ނޭވާއެއް ލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ލޯމަރާލިއެވެ. ހެނދުނު ސައިބޮއެ ނިމިގެން ތަށި ހިފައިގެން ފަރީނާ ތެދުވިއެވެ. އޭރު ނުހާ އިނީ އަދި...

2

ލާރާ …… 4

ރޫމަށްވަދެ އަހަރެން ފްރެޝްވެލީމެވެ. ތައްޔާރުވެ ނިމުނުތަނާހެން މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލިއެވެ. އަހަރެން ދޮރުހުޅުވާ ބަލާލިއިރު ދޮރުމަތީގައިހުރީ އެލެކްސްއެވެ. އޭނާގެ މޫނު ސާފުކޮށް ފެނުނީ އަދިކިރިޔާއެވެ. އަހަންނަށް ހުރެވުނީ އަނގަ ހުޅުވިފައެވެ. ”އަހަރެން ފެނުނީމަ...

2

ލާރާ …… 3

ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެއްގައި އަޅައިގެންފައި އަހަރެން ވެއްޓުނެވެ. ވެއްޓުނީ މީހެއްގެ ގައިގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާއަށް ވަރަށް ތަދުވިއެވެ. ދޮންވެލިގަނޑުމަތީގައި މީހަކު އެގަޑީގައި، އެއޮށް ބޯވާރޭތެރޭގައި އޮށޯވެގެން އޮވެދާނެކަމަށް ހީކުރާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟….. މޫނު ހިއްލާލާ ރަނގަޅަށް...

8

ލާރާ …… 2

އަހަރެން ބައިގަޑިއެއްހާއިރު މަޑުކޮށްލާފައި އަވަހަށް ގެއަށްދިޔައީ ލަސްވެދާނެހެން ހީވެދާނެތީއެވެ. އެއިރުން ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ ވޭނެއްގެ ކޮޅެއްވެސް ނޭގޭނެވެ. އަހަރެން ގެއަށް ވަނުމާއިއެކު ނަޒަރު ހުއްޓުނީ ގޭތެރޭގައި އިން ދޮން މީހަކާއި ދިމާލަށެވެ. އެއީ އިނގިރޭސިއެކެވެ....

12

ލާރާ …… 1

ރެއަކީ ފިނިރެއެކެވެ. މަޑުފިނި ތެތްކަމެއް މުޅި މާހައުލަށްވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އަހަރެން އެނދުގައި އޮށޯތީ ނިދޭތޯބަލާށެވެ. ނަމަވެސް މިރެއަކު ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނާދެއެވެ. ތަންމަތި ހަރުކަމުން ގައިގައި ރިއްސާވަރުން ކަމެއްވެސް ނޭނގޭއެވެ. ދެފަރާތަށް ފުރޮޅި...

7

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..17

އިތުރަށް މަޑު ކުރުމެއްނެތި ލުފްޝާން ހިނގައިގަތެވެ. ލުފްޝާން އާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ޒާހިދާ ހުރީ ނުލަފާ ފާޑަކަށް ހެވިފައެވެ. “ފަރީ…ފަރީ…” ޒާހިދާ ގެއަށް ވަންނަމުން ފަރީނާއަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ފަރީނާ ސިޓިންގރޫމްގައި އިންތަން...

0

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..16

ގަޑިން ރޭގަނޑު އަށްގަޑި ފަނަރަވަނީއެވެ. އަތިރިމަތީގައި ފަރީނާ ހުރީ ހަށަމް ބަނދެލައިގެންނެވެ. ރާޅުފަށުގެ އަޑުން މުޅި މާޙައުލަށްވަނީ ރީތި ފުރިހަމަ މިޔުޒިކެއްގެ އަޑު ގުގުމާލާފައެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ޝާމިލް އާދޭތޯ ދެފަރާތަށް ބަލައިލެވެއެވެ. ރާޅުފަށުގައި...

1

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..15

“ކީއްވެ މަންމަ މިސިޓީ އަހަންނަށް ނުދެއްކީ…ވެދާނެ މަންމަ ހަނދާން ނެތުނީ ކަމަށް…” ނުހާ ސިޓީ އުރައިގައި ހުރި ހިރަފުސްތައް ފޮތިކޮޅަކުން ފޮޅާލިއެވެ. ސިޓީއުރަ ފޮޅަމުން ދިޔަވަރަކަށް ނުހާއަށް އެއްޗެއް މަތިން ހަނދާންވާކަހަލައެވެ. “މަންމާ…މިއެއްޗެހިވެސް...

4

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ!! 3

ޔާނާ އީމަން ދެކެ ވާ ލޯތްބަށް އެއްވެސް ނުބައި ނަމެއް ލިބުނަކަ ނުދޭނެއެެވެ. އީމަން އާއެކީ އުޅެން ބޭނުމީ މުޅި އުމުރަށެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ އަދި ޔާނާ ޖެހޭނީ ދުނިޔެއަށް އެކަން ސިއްރުކުރާށެވެ....

2

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..14

ވަގުތުން ޖީބުގައި އޮތް ފޯން ނަގާ ޒާހިދާއަށް ގުޅިއެވެ. “ހަލޯ…ޒާހިދައްތާ…” ފަރީނާއަށް ރޮވެން އުޅުނެވެ. ޒާހިދާ ކަންތައް ބޮޑުވެފައި ހުރެ އަހާލެވުނެވެ. “ފަރީ..ކިހިނެއްވީ އަނެއްކާ…”ޒާހިދާގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމުން ފަރީނާއަށް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް...