އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރު ފުރިއްޖެވެ. އުޅެވުމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެންް ކިޔެވުމަކަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެމެވެެ. ނަމަވެސް ނަމެއްގައި ސްކޫލަށް ދަމެވެ. އެއްބާ ދުވަސް ދުވަހު ލޭޓް ވެގެންނެވެ. އަނެއްބާ ދުވަސް ދުވަހު ތިން ގަޑި ދެގަޑި ކިޔަވާ ނިމެނި ކޮށެވެ.އަހަންނަށް ލިބެނީ ހުސް ނުބާ އެކުވެރިންނެވެ. އަހަންނަށް އެ މީހުންނާއެކު އެެތައް ފަހަރަކު އެންޖޯއީ ކުރެވެއެވެ.އެއީ ވެސް ވަރަށް ނުބާ ކޮށެވެ. ސިނގިރޭޓާ ޑްރަގާ.. އޭތި މީތި އަހަރެން ބުއިމެވެ.

އެއްރެއެގެ ދަންވަރު ވަގުތެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަ އަހަރެންގެ އިންތިޒާރުގައި ނުނިދާ އިނެވެ. އަހަރެން އައީ  އަަހަރެންގެ ރައްޓެހިންނާއެކު އެންޖޯއީ ކޮއްލަ އިގެންނެވެ. އެހެން ކަމުން އަހަރެން ހުރީ ހަމަޔަކު ނޫނެވެ.”ދަރިފުޅާ ކޮންތާކުން..” މަންމަ އަހަަންނާާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. ”އަހަ…ރެން… މި..އައީ..ފެގެއް … ބޯގެން….” އަހރެން ހުރީ ހަަމައިން ނެއްޓިފައެވެ. ”ކަލޭ ސިނގިރޭޓް ބޯން ފެށީ ކޮން އިރަކު… މަށަށް ދެން އެންމެ ރަނގަޅީ ކަލޭޭ ސްކޫލުން ކެނޑުނިއްޔާ… އަދި ބުނަންތަ އަމިއްލަ އަށް ސްކޫލުން ކެނޑެން ވާނީ…” އަހަރެންގެ މަންމަ ބުނެލިއެވެ.

ދެތިން ދުވަސް ފަހުން އަހަރެން ސްކޫލުން ކެނޑު ނީމެވެ. ދެން އަހަރެން ދިޔައީ ކައިރީގައި އޮތް ރަށަކަށެވެ. ވަޒީފާއެށް ހޯދުމގެ ނިޔަތުގައެވެ.ވަރަށް ފަސޭހައިން ގެސްޓް ހައުސް އެއްގެ މަސައްކަތު މީހެއް ކަމުގެ ވަޒީފާ ލިބުނެވެ. އަހަރެން އެ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަށް ފެށިއިރު އަަަހަންނަށް އެންމެ ސޯޅާ އަހަރެވެ.

އަހަރެން އެއްރެޔަކު އެންމެން ނިދުމުން ހުރިހާ ތަނެއް ސާފުު  ކުރަން ފެށީމެވެ. ހުރިހާ ތަނެއް ސާފު ކޮށް ނިމުމައްފަހު އެންމެ ފަހުން އެތާ ހުރި ސޯފާއެއްގެ ދަައް ސާފު ކުރަން ފެށީމެވެ. ކުނިތަކާ އެކު އަހަންނަށް 1ހާސް ޑޮލަރު ފެނުނެވެ. އަހަރެން އެ ނެގީމެވެ.

އަދި ޖީބައް ލާ ފޮރުވީމެވެ.

އޭގެ އަނެްދުވަހު ގެސްޓް ހައުސްގައި އުޅޭ މީހަކުގެ އެއްހާސް ރުފިޔާ ގެއްލިގެން އުޅުނެވެ. އަހަރެން ވެސް ދޮގު ހަދާފައި ނުނަގމޭ ބުނީމެވެ. ނަމަވެސް އެތާގެ އިސްވެރިން ނިންމީ ސީސީ ކެމެރާއިން ކާކު ނެގި އެއްޗެތޯ ބަލާށެވެ.

ސީސީ ކެމެރާއިން ފެނުނު މަންޒަރުތަކުން އަހަރެން އެއްހާސް ރުފިޔާ ނެގިތަން ފެނުނެވެ. އަހަރެން ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮއްލާފިއެވެ. އަހަރެން ދެން ދިޔައީ ރަށަށެެވެ. ފުރަތމާނުންވެސް ރަށަށޤ ފޭބުމުން ދިމާވީ ޝެއިހަކާއެވެ. އެ ޝެއިހު ބުންޏެވެ.”ކަލޭއަށް ވީ ކަންތައް އަހަންނަށް އެނގޭ… ކަލޭ މަ މި ބުނާ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮއްގިއްޔާ މި ދުނިޔޭޭޭޭޭޭގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު މީހަކައް ވާނެ ފުރަތަމަ ކަމަކައް ކަލޭ  ހިތައް ނުބާ ކަމެއް ކުރަން ނުވަތަ އުފާވެރި ކަަަަަަމެއް ދިމަާާ ވެއްޖރ ނަމަ ޔާﷲ ތިން ފަހަރު ކިޔާ… ދެން އަހަރެންގެ ގާތައް އެއްމަސް ފަހުން އާދޭ..’ ‘  އެެ ޝެެއިިިިހު އެހން ބުނުުުުުމުންް އަހަރެން ބޯ ޖަަަަަހައިލީމެވެ. އަަަަ އެގޮތައް އަަަަަަމަލު ކުރަން ފެށީމެވެެ.

އެބްމަސް ފަހުން އަހަރެންނާ އެ ޝެއިހާ ދިމާ ވިއެވެ. ”އޭ ބޭބޭ އެއީ ވަރަށް ފައްކާ ކަމެއް.. ދެން އަދި އެކަހަލަ އެކަންތައް ބުނެބަލަ..” އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.”ކަލޭ ސާޅީސް ދުވަސް ވަންދެން ނަމާދު ކުރާށެެެެވ. އަދި މަންަމަގެ ކިބައިން މާފަށް އެދޭށެވެ.” އަހަރެންވެސް އަވަހަށް ބޯ ޖަހައިލީމެވެ.

އވަހަށް ގޮސް މަންމަ ކައިރިން މާފަށް އެދުނީީމެވެ. މަންމަ ވެސް އުފަލުން އަހަންނަށް މާފް ކުރިއެވެ. އޭގެ ދެމަސް ފަހުން އެ ޝެއިހް ކާރިއަށް ދިޔައީމެވެ. އެ ޝެއިހް ބުނެލިއެވެ.”ކަލޭ ތީ މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅު ޞާލިހު އަޅެކެވެ..ކުރީގެ އެކުވެރިން ދޫކޮއްލާފަ ރަނގަޅު އެކުވެރިން ހޯދާށެވެ. އަދި އަލުން އައު ހަޔާތެއް ފަށާށެވެ.” އަހަރެްނވެސް އުފަލުން ބޯ ޖަހައިލީމެވެ.

”އަހަންނަށް މިހާރު ހިތްއެދޭ މަންޒިލެއް ފެނިއްޖެވެ.”

ނިމުނީ…

32

7 Comments

 1. Dhonthee

  June 22, 2019 at 10:06 pm

  Dear this story is awesome??Ekamaku mistakes eba huri.. Sukunuge gavaaidhu dhaskolla ingey.. Dhn filithavves jahan jehey gothakau noon kanneynge huree…. If you want I will point out the mistakes ok??????Anyways vaahaka hama vvvvv reethi and I love it???❤️❤️??

  • ?

   June 23, 2019 at 7:22 pm

   Thank u

 2. Rai

  June 24, 2019 at 9:33 am

  hama habbu.furathama heekuree love story eh kamah. Elam varah thafaath.??

  • ?

   June 24, 2019 at 10:16 pm

   Thank u

 3. jiji

  June 24, 2019 at 7:22 pm

  Idea salhi…Ekm kudhi kudhi mistakes vec ebahuri..Ekan rangalhu kohlyma ok vaane ingey❤❤????

  • ?

   June 24, 2019 at 10:32 pm

   Thank u

 4. IsHa

  August 29, 2019 at 5:57 am

  Reeethi

Comments are closed.