Author: Jinni

18

އެނގުމެއްމެތި…23 – ފަހު ބައި

ހަޔާތުގެ ސަފުހާތައް އުކެމުންދިޔައީ ވަރަށްވެސް ބާރަށެވެ. ކިޔެވުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެ ފަސް މަސް ވޭތުވެގޮސް ގުރޭޑު ދިހައަކުން އަލީޝާ ދަސްވެނިވީ ރަން ވަނަތަކާއި އެކީގައެވެ. އިނާމު ދޭ ޖަލްސާގައި ސްޓޭޖަށް އެރި އަލީޝާ...

19

އެނގުމެއްނެތި…22

އެ ހީކުރެވުނީ ރަނގަޅަށްކަން އިނގުމުން ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ އީތަން ގަނޑުވިއެވެ. އޭނާއާއި ދިމާއަށް ހުރި ނަޒަރު އިހުސާސްވެގެން ވަލީދު އީތަންއާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. ދަންނަ ކުއްޖެއްހެން ހީވެގެން އިރުކޮޅަކު ބަލަން ހުރެފައި އީތަންކަން...

23

އެނގުމެއްނެތި…21

“އަސްތާ ކަނބުލޯ! ހާދަ ބޮޑުވެއްޖެއޭދޯ.” ވަލީދު ރާގަކަށް ކިޔައިލިއެވެ. އަލީޝާއަށް އެއްފަޅިިއަކަށް ޖެހެވުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އޭނާގެ ބާރުގެދަށުގައި ނެތް ކަހަލައެވެ. ދަބަސް ހިފައިގެން ވަލީދު އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެއްވެސް ސުވާލެއް...

16

އެނގުމެއްނެތި…20

އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް ދޮރުފޮތިގަނޑު ފާއްދައިލިއެވެ. ލޮލަށް އަލި އެޅުމުން ދެލޯ އިތުރަށް ބާރުކޮށްލި ނަމަވެސް ނިދިން ހޭލެވިއްޖެއެވެ. ބޯ ހިއްލައިލިއިރު ކަނދުރާއިން ނެގި ތޫނު ތަދަކުން އީތަންއަށް އަތް އަޅައިލެވުނެވެ. ރަނގަޅަށް...

22

އެނގުމެއްނެތި…19

“ހަލޯ…” ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން އައި ފޯނު ކޯލަށް ޖަވާބުދިން ހުދާ ކިޔައިލިއެވެ. “އަލީޝާގެ ހަބަރެއް ވެއްޖެތަ؟” އެކޮޅުން އީތަންގެ އަޑު އިވުމުން ހުދާއަށް ކަންފަތުން ނަގާފައި ފޯނަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އޭނާގެ ނަންބަރު އަނެއްކާާ...

7

އެނގުމެއްނެތި…18

“މަ ހެޔޮތަ؟” ރާާއިން އަދިވެސް އަލީޝާއާއި ދިމާާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެ ބުންޏެވެ. ބަަލައިލާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެ ލޮލުން އަލީޝާއަކަށްޓަކައި އުތުރެމުންދިޔަ ލޯބިި ނޫން އެއްޗެއް ނުފެންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. “ޔަގީނެންނު.” މިފަހަރުވެސް ރާއިން...

5

އެނގުމެއްނެތި…17

ވައުދާއި އެއްގޮތަށް އަލީޝާ ފަސް މާާއްދާއިން ފާސްވި ހަބަރު ލިބުމުން ރާއިން ވަގުތުން ދަތުރު ރޭވިއެވެ. ދެ އެކުވެރިންވެސް ތިބީ ގޮސް މަޖާކޮށްލުމަށް ކެތްމަދުވެފައެވެ. ރާއިދާއާއި، ރާއިންގެ ދައްތަ ރާނިޔާއާއި ދެމެދުގައިވެސް ބަދަހިވެފައިވީ...

6

އެނގުމެއްނެތި…16

“ކޮބާ އީތަން؟” އަލީޝާއަށް ފުރަތަމަވެސް އަހައިލެވުނެވެ. ހުދާ ވީ ގޮތް އޮޅުން ފިލުވައިދިނެވެ. ޔޫސުފް އަލީޝާއާއި ހަވާލުވުމުން، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގޮސް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށްފަހު އީތަން ދިޔައީ ގެއަށްކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި...

4

އެނގުމެއްނެތި…15

އީތަން ކުއްލިއަކަށް ފޯނު ކަނޑައިލުމުން އަލީޝާ އޮތީ ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. ދެ އަތުގައި ނުވަަތަ ދެ ފައިގައިވެސް އޮޅާފައިވީ ޓޭޕުގަނޑު ދަމާދަމައި ނެއްޓެން ހިތަށްވެސް ނޭރިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައި އިބްރާހިމްގެ ޓީޝާޓުގައި...

5

އެނގުމެއްނެތި…14

“ކޮންތާކު ތިއިނީ؟” އީތަންއަށް ވަގުތުން ގޮނޑިއެއްގައި ބަނދެވިފައި އިން އަލީޝާ ސިފަކުރެވުނީ މާ ގިނައިން ފިލްމު ބަލާތީކަންނޭންގެއެވެ. ފޯނުން ނޯށަން އަޑެއް ނޫނީ ނީވުނެވެ. އަލީޝާ އިނީ ޖަވާބުދެވޭނެ ހާލަތެއްގައި ނޫންކަން އިނގިހުރެވެސް...

14

އެނގުމެއްނެތި…13

ކުރިމައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި އީތަން ހުރި ފަޅި ނޫން އަނެއްފަޅިއަށް ބަލައިލި އަލީޝާއަށް ކައިރީގައި އިން ބޮޑު، ކަޅު ބުޅާ ފެނުމާއިއެކު ދިޔައީ އެއްލިގެންނެވެ. ގަތް ބިރުން ފުންމައިގެން އަރައި އީތަންގެ ގައިގައި...

18

އެނގުމެއްނެތި…12

“އަސްލު މިރޭ މިތަނަށް މި އައީ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަންވެގެންނޭ.” ރާއިން ބުންޏެވެ. ކޮން ވާާހަކައެއްހޭ އަހައިލަން އަލީޝާ ނިތްއަރުވައިލިއެވެ. “އަލީޝާ މަށާ ރައްޓެހިވާނަންތަ؟” ރާއިންގެ ސުވާލުން އަލީޝާ އިރުކޮޅަކު މަޑުޖެހުނެވެ....

12

އެނގުމެއްނެތި…11

“އިއްޔެ ކީ އެއްޗިއްސަކީ ތެދުހެން އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަރަށް ހީވޭ. ތޫބާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު އައިކާކަން މިހާރު ޔަގީނާ ގާތްވެއްޖެ…” ރާއިދާ ބުނެލި އެތިން އެތާ ތިބި އެންމެންގެ އަނގަ ހުޅުވިއްޖެއެވެ. ރާއިދާ ހިތް...

18

އެނގުމެއްނެތި…10

ރާއިދާ ގޮވައިިގެން ފެންޑާއަށް ތޫބާ ވަނެވެ. ސޯފާގައި ތިބި ހަނީފުއާއި ހަމީދާގެ ފައިދަށުން ހީވީ ބިންގަނޑު ދަމައިގަަތްހެންނެވެ. ވާނުވާގައި ހުރި ރާއިދާ ތޫބާއަށާއި ހަމީދާމެނަށް، ބަލާލާފައި އަލީޝާއަށް އެއްބުމަ އަރުވައިލިއެވެ. އަލީޝާ، ތޫބާ...

15

އެނގުމެއްނެތި…9

ބޯ ހާސްވެގެން ދެކޮޅަށް ހިނގަހިނގައި ހުރި އަލީޝާ ފޯނު ބަލައިލިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ނުދަންނަ މީހެކެވެ. މިފަހަރު ފޮނުވާފައި އިނީ ވީޑިއެކެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެނުނު މަންޒަރުން އަލީޝާއަށް ހުރެވުނު ތަންވެސް ނޭންގުނެވެ. އެއީ އެނދެއްގެ...

21

އެނގުމެއްނެތި…8

“ކުރީ ދުވަހު ފޮނުވި އެޑޮޕްޝަން ސެޓްފިކެޓޭ؟ ތޫބާގެ؟ އެހެންވީމަ މަށާ ތޫބާއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފަޔޭތަ ބުނަން މިއުޅެނީ؟ މީ ކޮން ސަމާސާއެއް؟ އަނެއްކާ މިއުޅޭ އީތަންގެ ކަންތައްތަ؟ ހާދަ ދަށޭ ދޯ މިފަހަރު....