Author: Jinni

4

އެނގުމެއްނެތި…15

އީތަން ކުއްލިއަކަށް ފޯނު ކަނޑައިލުމުން އަލީޝާ އޮތީ ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. ދެ އަތުގައި ނުވަަތަ ދެ ފައިގައިވެސް އޮޅާފައިވީ ޓޭޕުގަނޑު ދަމާދަމައި ނެއްޓެން ހިތަށްވެސް ނޭރިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައި އިބްރާހިމްގެ ޓީޝާޓުގައި...

5

އެނގުމެއްނެތި…14

“ކޮންތާކު ތިއިނީ؟” އީތަންއަށް ވަގުތުން ގޮނޑިއެއްގައި ބަނދެވިފައި އިން އަލީޝާ ސިފަކުރެވުނީ މާ ގިނައިން ފިލްމު ބަލާތީކަންނޭންގެއެވެ. ފޯނުން ނޯށަން އަޑެއް ނޫނީ ނީވުނެވެ. އަލީޝާ އިނީ ޖަވާބުދެވޭނެ ހާލަތެއްގައި ނޫންކަން އިނގިހުރެވެސް...

14

އެނގުމެއްނެތި…13

ކުރިމައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފައި އީތަން ހުރި ފަޅި ނޫން އަނެއްފަޅިއަށް ބަލައިލި އަލީޝާއަށް ކައިރީގައި އިން ބޮޑު، ކަޅު ބުޅާ ފެނުމާއިއެކު ދިޔައީ އެއްލިގެންނެވެ. ގަތް ބިރުން ފުންމައިގެން އަރައި އީތަންގެ ގައިގައި...

18

އެނގުމެއްނެތި…12

“އަސްލު މިރޭ މިތަނަށް މި އައީ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަންވެގެންނޭ.” ރާއިން ބުންޏެވެ. ކޮން ވާާހަކައެއްހޭ އަހައިލަން އަލީޝާ ނިތްއަރުވައިލިއެވެ. “އަލީޝާ މަށާ ރައްޓެހިވާނަންތަ؟” ރާއިންގެ ސުވާލުން އަލީޝާ އިރުކޮޅަކު މަޑުޖެހުނެވެ....

12

އެނގުމެއްނެތި…11

“އިއްޔެ ކީ އެއްޗިއްސަކީ ތެދުހެން އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަރަށް ހީވޭ. ތޫބާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު އައިކާކަން މިހާރު ޔަގީނާ ގާތްވެއްޖެ…” ރާއިދާ ބުނެލި އެތިން އެތާ ތިބި އެންމެންގެ އަނގަ ހުޅުވިއްޖެއެވެ. ރާއިދާ ހިތް...

18

އެނގުމެއްނެތި…10

ރާއިދާ ގޮވައިިގެން ފެންޑާއަށް ތޫބާ ވަނެވެ. ސޯފާގައި ތިބި ހަނީފުއާއި ހަމީދާގެ ފައިދަށުން ހީވީ ބިންގަނޑު ދަމައިގަަތްހެންނެވެ. ވާނުވާގައި ހުރި ރާއިދާ ތޫބާއަށާއި ހަމީދާމެނަށް، ބަލާލާފައި އަލީޝާއަށް އެއްބުމަ އަރުވައިލިއެވެ. އަލީޝާ، ތޫބާ...

15

އެނގުމެއްނެތި…9

ބޯ ހާސްވެގެން ދެކޮޅަށް ހިނގަހިނގައި ހުރި އަލީޝާ ފޯނު ބަލައިލިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ނުދަންނަ މީހެކެވެ. މިފަހަރު ފޮނުވާފައި އިނީ ވީޑިއެކެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެނުނު މަންޒަރުން އަލީޝާއަށް ހުރެވުނު ތަންވެސް ނޭންގުނެވެ. އެއީ އެނދެއްގެ...

21

އެނގުމެއްނެތި…8

“ކުރީ ދުވަހު ފޮނުވި އެޑޮޕްޝަން ސެޓްފިކެޓޭ؟ ތޫބާގެ؟ އެހެންވީމަ މަށާ ތޫބާއާ އެއްބަނޑު އެއްބަފަޔޭތަ ބުނަން މިއުޅެނީ؟ މީ ކޮން ސަމާސާއެއް؟ އަނެއްކާ މިއުޅޭ އީތަންގެ ކަންތައްތަ؟ ހާދަ ދަށޭ ދޯ މިފަހަރު....

41

އެނގުމެއްނެތި…7

ހެނދުނު ހޭލިގޮތަށް ފޯނު ބަލައިލި އަލީޝާގެ ބޮލުގައި ފުރަތަމަ ޖެހުނީ ސުވާލުމާކެކެވެ. އެއީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން ފޮނުވާފައިވާ ފޮޓޮއެކެވެ. ފޮޓޯގައި އިނީ ސެޓްފިކެޓެކެވެ. “އެޑޮޕްޝަން ސެޓްފިކެޓް؟… ތޫބާ ހަނީފް؟!” އަލީޝާގެ ދެ ބުމަ...

25

އެނގުމެއްނެތި…6

“އާނ… އެކަމަކު އެއްވެސް މީހެއް ކައިރީ ނުބުނާތި އިނގޭ. އޭރަށް އެންމެން އަލީޝާދެކެ ރުޅިއަންނަން ފަށާނީ.” އީތަން ވަރަށް ހެޔޮވެފައި ބުންޏެވެ. ތޫބާ އަވަސްއަވަހަށް ބޯ ޖަހައިލިއިިރު އޭނާގެ ހިތް އޮބިނޯންނަވަރަށް ތެޅެމުންދިޔައެވެ....

32

އެނގުމެއްނެތި…5

ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަލީޝާ އިތުރަށް ގޭގެ އެތެރެއިން ވަދެވެން ހުރި ބަޔަށް ވަނެވެ. ދޮރެއް ނެތްނަމަވެސް ވަކި ކޮޓަރިއެކެވެ. އެތެރެއަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިނުލެވުގެން އުޅެނިކޮށް އަތުން ދޫވެގެން ފޯނުވެއްޓިއްޖެއެވެ. ގޮވީ ވެލިގަނޑުގައި...

14

އެނގުމެއްނެތި…4

“އަލީޝާ ހާދަ ގޯހޭ…” ތޫބާ ކިޔައިލިިއެވެ. ހިތްކިޔާ ފިރިހެނަކު އެ ދޭތެރެއަށް ވަނުމުން، ރޯލް މޮޑެލްއަށް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުރަމުން އައި އިތުބާރު އެރީ ހަވަޔަށެވެ. “އީތަން…” މަޑުމަޑުން އެ ނަން ކިޔައިލިއިރު...

21

އެނގުމެއްނެތި…3

“މިހާތަނަށް ކަމެއް ނުކޮށް ހުރީމަ ހީނުކުރާތި މަށަށް ނުކެރެނީއޭ. މަ ރުޅިއަރުވައިގެން ވާނެގޮތް ދައްކާލާނަން.” މިފަހަރު ބޮޑު އިންޒާރު ދިނީ އަލީޝާއެވެ. އަލީޝާ ނޫން އެހެން މީހަކުނަމަ އެފަދަ އިންޒާރަކުން އީތަންގެ ހިތަށް...

23

އެނގުމެއްނެތި…2

ފާހަނައިން ނުކުތް އަލީޝާއަށްް ވީނުވީ އިނގުނީ އެހެން ކުއްޖެއްގެ ދުލުންނެވެ. އީތަންއަށް އޭނާ ބަލައިލީ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ބަދަލުގައި އީތަން ބޮޑާގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލިއެެވެ. “ވަރަށް ލުއި މަންޖެއެއް. ވައްޓާލަންވެސް ފަސޭހަ، ނަގަންވެސް ފަސޭހަ…”...

12

އެނގުމެއްނެތި…1

“ނުކުރާނަން… ދުވަހަކުވެސް މާފެއްނުކުރާނަން.!” އަތް ގޮންމުއްކަވާފައި މޭޒުމަތީ ޖެހި އީތަންވަނީ ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައެވެ. އޭނާގެ ބާއްޖަވެރި ހަޔާތް އެފުށް މިފުުށަށްޖެހި އަންހެންކުއްޖާއަށް އޭނާ ހުރީ ދުވަހަކުވެސް މާފުދޭ ގޮތަކުނޫނެވެ. “އާނ… އެއްގޮތަކަށްވެސް މާފުކޮށްގެން...

14

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 4 – ފަހުބައި

“ކީއްވެ މާމަ ގޭގަ މިއޮތީ؟!“ އަހަންނަށް އޮވެވުނީ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާމަގެ ގޭގައި، އަހަރެން މާމައާއިއެކު ނިދި ކޮޓަރީގައެވެ. ހާސްވެ ކަންތައް ބޮޑުވެފައި ޖީބުން ފޯނު ނެގީމެވެ. ގަޑިން އޭރު ނުވަގަޑި ބައެވެ....