Author: Jinni

15

އެނގުމެއްނެތި…2

ފާހަނައިން ނުކުތް އަލީޝާއަށްް ވީނުވީ އިނގުނީ އެހެން ކުއްޖެއްގެ ދުލުންނެވެ. އީތަންއަށް އޭނާ ބަލައިލީ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ބަދަލުގައި އީތަން ބޮޑާގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލިއެެވެ. “ވަރަށް ލުއި މަންޖެއެއް. ވައްޓާލަންވެސް ފަސޭހަ، ނަގަންވެސް ފަސޭހަ…”...

8

އެނގުމެއްނެތި…1

“ނުކުރާނަން… ދުވަހަކުވެސް މާފެއްނުކުރާނަން.!” އަތް ގޮންމުއްކަވާފައި މޭޒުމަތީ ޖެހި އީތަންވަނީ ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައެވެ. އޭނާގެ ބާއްޖަވެރި ހަޔާތް އެފުށް މިފުުށަށްޖެހި އަންހެންކުއްޖާއަށް އޭނާ ހުރީ ދުވަހަކުވެސް މާފުދޭ ގޮތަކުނޫނެވެ. “އާނ… އެއްގޮތަކަށްވެސް މާފުކޮށްގެން...

14

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 4 – ފަހުބައި

“ކީއްވެ މާމަ ގޭގަ މިއޮތީ؟!“ އަހަންނަށް އޮވެވުނީ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާމަގެ ގޭގައި، އަހަރެން މާމައާއިއެކު ނިދި ކޮޓަރީގައެވެ. ހާސްވެ ކަންތައް ބޮޑުވެފައި ޖީބުން ފޯނު ނެގީމެވެ. ގަޑިން އޭރު ނުވަގަޑި ބައެވެ....

21

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 3

ކަބަޑުތެރޭ އިން މީހާއާއި އަހަރެންނާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަވިއެވެ. ދެ މީހުންގެ ހަޅޭއް ހުއްޓުނުއިރު އަހަރެންގެ ދެލޮލުގެ ގޮބޮޅިގަނޑު ނުނިކުތީ ކިރިޔާއެވެ. ކަބަޑުތެރޭ އިނީ އަހަންނާއި އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތް އަންހެނެކެވެ. ހަމަ އެއް މޫނެކެވެ....

29

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 2

ކުރެވުނު އަވަހެއް ކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ނައްޓައިލީމެވެ. ޓްރެފިކް ލައިޓުވެސް އަހަރެން ލަސްކުރުވަން އުޅޭހެން ހީވެ ރުޅިއައެވެ. ފެހި ބޮކި ދިއްލުމާއިއެކު މަޑުކުރުމަކާއިނުލާ ދުއްވައިލީމެވެ. އަނެއް މަގުން އައި ސައިކަލުގައި ޖެހުނުއިރުވެސް ނޭންގުނެވެ. ސައިކަލު...

36

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 1

ބޮޑުތިކި ވާރޭގެ ތެރޭގައި ތެމި ފޯވެފައި ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ ހުރީ ފަސް ބުރީ އިމާރާތުގެ ޓެރަސްމަތީއެވެ. ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ދަގަނޑުތަކުގެ ބޭރަށް ވާގޮތަށް ހުރި ހަނި ތަންކޮޅުގައި ހުރިއިރު އެކުއްޖާގެ ފައި ތުރުތުރުލީ...

12

ހިތުގެ ތެޅުން 12 – ފަހުބައި

“ދޯ…” ޖީލާން ދޯ ކިޔައިލިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޔަޝަލްއަށް ހޭން ފެށުނެވެ. ޖީލާންއަށްވެސް ހެވިއްޖެއެވެ. ދެމީހުން ހުއްޓުމެއް ނެތީ ހީހީފައި ހުއްޓައިލިއިރު މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ނުފިލައެވެ. ޔަޝަލް ޖީލާންއާއި ގާތަށް ކެހިލާފައި ކޮނޑުގައި...

19

ހިތުގެ ތެޅުން 11

ޔަޝަލްއަށް ގެއަށް އާދެވުނުއިރު އިރު އޮއްސެނީއެވެ. އޭސީ ޖައްސައިލުމަށްފަހު ފާހަނައަށް ވަންނަން ދަނިކޮށް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ރީތިވާ މޭޒުމަތީ އޮތް ސްޓްރޯބެރީއެކެވެ. ސްޓްރޯބެރީ ނަގާފައި އޭގެ ދަށުގައި އޮތް ކަރުދާސްކޮޅު ނަގައި ނިއުޅުވައިލިއެވެ....

9

ހިތުގެ ތެޅުން 10

ވިންޗެސްޓާރ ސިޓީގައި އޮތް ބައްދަލުވުމަކަށް ތިން ދުވަހަށް ދިޔަ ޑޭވިޑް، ދެ ދުވަސް ފަހުން އެނބުރި ލަންޑަނަށް އަންނަން ޖެހުނީ ބައްދަލުވުން ކެންސަލްވުމުންނެވެ. ފޮށި ހިފައިގެން ހަވޭއްޔަށް ވަދެވުނުއިރު ޖާރިޔާއެއްވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ވިކްޓޮރިއާ...

16

ހިތުގެ ތެޅުން 9

“ދުވަސް ދުއްވާލާ.” ޖަންނަތް ބުނިހާވެސް އެއްޗަކީ އެއީއެވެ. އެއަށްފަހު ދާށޭ ބުނުމަށް އަތުން އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ. ހައިޝަމް ވަގުތުން ލޯމައްޗަށް ކަޝްފުވެއްޖެއެވެ. ސޯފާއަށް ވެޑުވިފައި އިން ޖަންނަތް ކާ މޭޒުމަތީ ހުރި ކޯކުފުޅިއަށް ބަލައިލިއެވެ....

14

ހިތުގެ ތެޅުން 8

“ޔަޝަލް!…” ޔަޝަލް ބަލައިލީ ހައިޝަމް ތަންކޮޅޭއް ބާރަށް ގޮވައިލުމުންނެވެ. ހައިޝަމް ތެދުވާތަން ފެނުމުން ޔަޝަލް އަވަސް އަވަހަށް އޭނާ ގައިގައި ހިފަހައްޓަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް ހައިޝަމް ފަސޭހަކަމާއެކު ތެދުވިއެވެ. ޔަޝަލްވެސް ތެދުވެއްޖެއެވެ. “ޔަޝަލް...

21

ހިތުގެ ތެޅުން 7

“އައިމް ސޯ ސޮރީ އެރޭ ނުދެވުނީމަ. ވަރަށް ބޮޑު ކަންތައްގަނޑެއް ހިނގައިގެން… އެކަމު މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް ހަމައަކަށް އެޅިއްޖެ. އޭތް، އެއެއް ނޫނޭ… ކީއްވެތަ ފޯނު ނުނެގީ؟ ހާދަ ވަރަކަށް ގުޅީމޭ....

20

ހިތުގެ ތެޅުން 6

ކްރިސް ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްފައި ޑޭވިޑް ގާތުން ހަގީގަތް ކިޔައިދިނުމަށް އެދުނެވެ. އޭނާއާއި ޖެނީގެ ވާހަކަތައް ކްރިސްއަށް އިވުނު ވާހަކަ ބުނުމުން ފުރަތަމަ ހާސްވި ނަމަވެސް ޑޭވިޑް ހަގީގަތް ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ. ************************** އެއީ...

13

ހިތުގެ ތެޅުން 5

އަތުތެރެއަށް ޔަޝަލް ވަނުމުން، ފާރުގައި ލައްގާފައި ޒުވާނާ އޭނާ ކުރިމަތީ ހުއްޓުނެވެ. ފައި ދަމާލާފައި ޖަހަން އުޅުން ޔަޝަލް ހުއްޓުނީ ކުރިމަތީ ހުރީ އޭނާ ނުދަންނަ މީހެއް ނޫންކަން ފެނުމުންނެވެ. ޔަޝަލް ހިމޭންވިތަން...

24

ކަލޯގަޔާ! ދެން ކޮބާ މަގޭ ހިތް؟!

ސީލިންގާއި ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެވުނީ ހުވަފެނީ ގޮތަކަށެވެ. ސީލިންގު ކަމުދިޔައީއެއް ނޫނެވެ. އާނއެކެވެ. އަހަންނަށް ވެވިފައި މި ވަނީ ހަމަކަށަވަރުންވެސް ލޮއެއްބެވެ. ލޯބިވެވުނީ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ލަވަކިޔާ އަޑު ދެކެއެވެ. ފުރާނައިގެ އެންމެ ފުން...

33

ޖިންނިއެއްގެ ހަޔާތުން ސަފްހާއެއް

އަހަންނަކީ ޖިންނިއެކެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އިންސާނަަކަށް ވާންށެވެ. އެއީ އަހަންނަށް އިންސާނެއް ދެކެ ލޯބި ވެވިފައިވާތީއެވެ. ނަމަވެސް މި އިންސާނަކީ އިންތިހާއަށް ޖިންނިން ދެކެ ބިރުގަނަން ކުއްޖެކެވެ. ސަބަބަކީ އަހަންނެވެ. އަހަންނަށް އޮޅިގެން...