Author: Ishaaa ishu

11

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން…..1

އަހަންނަކީ މަރިޔަމް ޒާރާއެވެ. އަހަރެންނަކީ ހަޔާތުގެ ކުލަވަރުތަކައް ކެތްކުރާ މީހެއްކަން މިހެކިން ފާޅުވެގެންދާނެ…… މިެީ އަހަރެންނައް އައި އެންމެ ހިތާމަވެރި ދުވަސްތައް…. އެކަމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ފޮނިވެއްޖެ…. އެއީ ކެތްކުރުމުގެ ނަތީޖާ…. ************************...

19

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން…2

އަހަރެން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސާ ދެބަސް ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ޓޮޕް 1ގައި ހިމެނުނެވެ.ނަޝްވާމެން ދިޔައީ ކިޔެވުމައް ދައްވަމުންނެވެ. އަހަރެން އަހަރެންގެ އުއްމީދު އުވާލާ މީހަކީ އޭނަގެ ނަން މުޅި އުމުރައް އަހަރެން...

3

ސީދާ މަގައް ނުދިޔާމަ… ޓުރެއިލަރ….

ރާއިފާ:[ރާއީ]ރަޝީދާގެ ދަރި… ރާންގެ ލޯބިވެރިޔާ އުމުރުން 18އަހަރު… އެލީޝާގެ އެކުވެރިޔާ… ރާޝިިދު ރާއިފާގެ ބައްޕަ އެލީޝާ:{އެލީ} އާތިފާގެ ދަރި… އާނިޝްގެ ލޯބިވެރިޔާ…އުމުރުން 18 އަހަރު.. ރާއިފާގެ އެކުވެރިޔާާ..ބައްޕަ އަހުމަދު… އާނިޝް:[އާން] އަޒީމާގެ ދަރި….....

21

އަހަރެން….

އަހަރެން ވިސްނަމުންދިޔައީ އަހަންނަން ކުރެވުނު ނުބާއަމަލާމެދުއެވެ.އަހަރެން އެކަން ސިއްރު ކުރަން ބޭނުންވިއެވެ.ނަމަވެސް އަހަންނަށް އެކަން ސިއްރު ކުރުންވީ އުދަނގުލަކަށެވެ. މިދުނިޔޭގައި ހުރެވެން އޮތީ ތިން ދުވަހެވެ. އަހަރެން ތައިބާވީމެވެ.ނަމަވެސް އަހަރެން ކުރީ ދުނޔޭގަ...

މަންމާ [ފަހުބައި…]
22

މަންމާ [ފަހުބައި…]

މީރާގެ އަސަރުގަދަ ސިޓީ ކިޔުމައްފަހު މަރިޔަމް ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.މަރިޔަމް އަށް ދެވުނު އިރު މީރާ ވަނީ މި ދުނިޔެ އާވަކިވެފައެވެ. ކެންސަރުގެ ބައްޔައް ފަރުވާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. **ނިމުނީ… {މަންމަ ދޭހާ ހެޔޮ...

565

މަންމާ 2

ލޯބިވާ މަންމާއޭ އަހަންނައް އެއްފަހަރު މާފް ކުރާށޭ ލިބެމުންދާ ހިތިނަތީޖާ އަހަރެން ހުއްޓައް ބޭނުން މަންމާއޭ އަހަންނަށް ލިބެމުން މިދަނީ… ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެކޭ…. ގާތް އެކުވެރިޔެއް ނެތުމެވެ.ކުއްޖަކު ގާތު އެއްޗެއް އަހާލިޔަސް...

160

މަންމާ

”އަޅުގަނޑަކީ އުމުރުން އެންމެ ދިހަ އަހަރުގެ މީރާއެވެ.އަހަރެން މަންމަ ދައްކާ ވާހަކައިގެ އަަޑެެއް ނާހަމެވެ. އަހަރެން އުޅެނީ އަހަރެން އުޅޭނެ ގޮތަށެވެ.މިހާރު އަހަންނައް އޭގެ ހިތިި ނަތީޖާ ލިބިއްޖެވެ. މަންމާއޭ ރޮއެފާ ބުނާަމެވެ....

26

މީލޯތްބަކީ…..4

މިގޮތއް ދުވަސްތައް ފާއިތު ވަމުން ގޮސް ކިޔެވުން ފެށިއަޖެވެ. ހުރިހާ ކުދިންވެސް ސުކޫލް އަށް ދިޔައީ އާއު އަޒުމަކާއެކުއެވެ.އައު ެއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑު އެސެމްބްލީ އެށްއޮތެވެ. މިއަދު ސަމްހާ...

109

މީލޯތްބަކީ….3

އާއެކެވެ.މިންހާ އާއި ލިޔާ އަކީ އެއް މިޒާޖެއްގެ ދެކުދިންނެވެ. މައިޝް އަކީ ލަޔާންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. ލަޔާން އަކީ ލައިޝާގެ ބޭބެއެވެ. މައިޝް އަކީ މިޝްކާގެ ބޭބެއެވެ. މައިޝް އެންމެ ރައްޓެހި...

8

މީލޯތްބަކީ……. 2

ސަމްހާ އަކީ ސާޔާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ.ދުވަހަކުވެސް ދެބަސް ވެފައެއް ނޯނާނެވެ.ދެ ކުދިންނަކީ ވެސް އެއްކަހަލަ ދެކުދިންނެވެ. އެއް މިޒާޖެކެވެ. ސަމްހާ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވަންް ޖެހުނީ ތަޅުދަނޑިންނެވެ.މިއަކީ އަޖާބެންނުއްހެޔެވެ؟ އަންހެން ކުއްޖަކައް...

48

މީލޯތްބަކީ…. 1

”އާން އަހަރެންވެސް ބުނިން ލައި ކައިރީ ލަޔާން  ގާތު އަހަރެން ލޯބި ވެއޭ ނުބުނާށޭ އެކަމް ބުނީ” ލިޔާ އިސްޖަހައި ލައިގެން ހުރެ މިންހާ ގާތު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”ލިޔާާ އަހަރެން ބުނަންތަ...

ލޯބި6 ފަހުބައި
19

ލޯބި6 ފަހުބައި

ދުވަހަކީ ހިތްގައިމު ދުވަހަކެވެ.ކައިޒީން އަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ.ގަޑިން މެންދުރު ދެއެށް ޖެހީއެވެ.ލަތީފާ އިނދީ ސިޓިން ރޫމްގައި ދެއެށްގެ ހަބަރު ބަލާށެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ޒީންގެ އަޑެވެ.”އައްދޯތް މަންމާ”އެހެން ގޮވުމާއެކު ލަތީފާ ގޮސް އެކޮޓަރިއަށް...

38

ލޯބި5

ޒީން ހިތްވަރު ކޮށްފައި ގޮސް ކިޔާންގެ މަންމަ ގާތު އެހިއެވެ.”މަންމާ އަހަންނަށް މިފެންނަނީ ހަމަ ތެދު….ތަ؟ނޫނީ މިއީ ދޮގުތަ؟ މަންމާ އަހަރެން ގާތު ބުނެބަލަ މަންމާ ސިއްރު ނުކޮށް ބަލަ އަހަރެން ބޭނުން...

21

ލޯބި 4

”އަނެއްކާ ކިހިނެއް ވީ ދޮންތައަށް؟”ރައުލާ އަށް ލިބުނި ސިހުމާއެކު އަހާލެވުނެވެ.”ސާބަސް ރައު އައި ޑޯންޓު ތިންކު ޔޫ އެހާ އަވަހަށް އެކަހަލަ އެއްޗެއް ގަބޫލު ކޮށް ފާނެ ކަމަކަށް ދެން މި ޖެހުނީ...