Author: Butterfly

5

ސޮރީ.

ހުރިހާ ރީޑާސްގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މައާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓު ފެށުމާއެކު ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލަން ނިންމީ ޓެސްޓުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.މިދުވަސް ކޮޅު ބިޒީ ވުމާއި ގުޅިގެން...

14

އައިރީން 4

”ރާޔާ” ފަހަތުން އައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގޮވާލިއެވެ. އެކުއްޖެކޭ ރާޔާ އެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. ސްކޫލުގައި އޮންނަ ގަވާއިދައް ރާޔާ އާއި އެ އަން ހެން ކުއްޖާ ދުވަހަކުވެސް އަމަލު ކޮއްފައެށް ނުވެެ...

8

އައިރީން 3

”ތެންކު ޔޫ ސޯ މަޗް.. ފޯ ދިސް އެކުސްޕެންސިވް ގިފްޓް…” އަނިލް އަށް އައިރީން އުފަލާއެކު ޝުކުރު އަދާ ކުރިއެވެ.”ދާކަްށް ނުވޭ..” އަޒާން  ފޫހި ވާން ފެށުމުން އަހާލިއެވެ.”އުހުން.. ހިނގާ މި އައިރީން...

އައިރީން 2
5

އައިރީން 2

Editor’s note: We request you to change your author name to a valid  name! އައިރީންގެ ޕާޓީ ނިމިގެން ދިޔައީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ”ދޮންތި އަޅުގަނޑަށް ގިފްޓެއް ދޭން...

14

އައިރީން 1

އައިރީން ހިނިތުން ވެލައިގެން ހުރީ ހަވީރީ ބޮޑު ހެދުމެއްގައެވެ. އޭރު އޭނާގެ އެކުވެރިން 14ވަނަ އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔަމުން ދިޔައެވެެ. އައިރީން ވެސް ޝުކުރިއްޔާއޭ އޭނާގެ ރީތި އަޑުން ބުނަމުން ދިޔައެވެ. އައިރީންގެ...

6

މަންމާ ސީޒަން 2

އިންޝާ ﷲ ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދެނީ ކުރިން ފަހަރުވެސް ”މަންމާ” މި ވާހަކައަށް ލިބުނު ކަހަލަ ތަރުހީބެެއް ލިބޭނެ ކަމައް އުއްމީދު ކުރަން… މަންމާ މި ވާހަކައަކީ އަޅގަނޑަށް މިހާތަނަށް ކިޔުންތެރިންގެ އެންމެ...

6

ފެނުމުން މަންޒިލް ހިތް އެދޭ

އަހަރެންގެ އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރު ފުރިއްޖެވެ. އުޅެވުމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ ފަދައިންނެވެ. އަހަރެންް ކިޔެވުމަކަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެމެވެެ. ނަމަވެސް ނަމެއްގައި ސްކޫލަށް ދަމެވެ. އެއްބާ ދުވަސް ދުވަހު...

ވަކިވުމުގެ ކުރިން….2
8

ވަކިވުމުގެ ކުރިން….2

ސިރުމިީނާ އެހެން ބުނިތަނަާ އާސާފުޅު ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.އޭނާ ގެއައް ދިޔަތަނާ ސިރުމީނާ ބޯހޫރުވާލިއެވެ. *************** “ކައެ ކާރޭ މަ ބުނީމެންނު އެއައް ޑިސްކައުންޓް ނަގާށޭ…. ޒިޔާދު އކައް ނޭނގޭނެ މިހާރުވެސް ހިރީ ކުޑަ...

16

ވަކިވުމުގެ ކުރިން……1

“މޯމް.. ކޮބާ ތަ ޑޭޑް….؟” ސިމާހް ސުވާލް ކޮއްލީ މަޑު މާތިރި ކަަމާއެކުއެވެ.” ދަރިފުޅާ…!! ޑޭޑް އެއީ ކޯންޗެއް…. މަންމަ އަކައް ނޭނގޭ ތަމަޅަ ބަހުރުވަ އެއް ހެހެެ” ހިނގަނޑަކާއެކު ހުމޭޒާ ޖަވާބް...

23

ވަކިވުމުގެ ކުރިން…. ޓުރެއިލަރ

ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ފިލައި އައު ދުވަހަކައް އިރު އެރީއެވެ. ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރިވެ ެކި މޭހުން އުޅުނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާލަކީމިއީއެވެ. އެކި މީހުން އެކި ކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު މައިހާ ހުރީ...

26

ޝީން….

ޝީންގެ ހިތައް ވެރިވަމުން ދިޔައީ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމެވެ.އެތައް ދުވަހަކައްފަހު އޭނާގެ މިނިވަންކަން ބަޔަކު ރާވައިގެން  ނަގައިލާފިއެވެ. ޝީންއައް ގަޑިއެއްހާއިރު އަނދިރިތާކު އިންނަން ޖެހުން އެއީ ދުލުން ބަޔާން ނުކުރެވޭނެ ހާ ވެސް ބިރުގަތްވަގުތެވެ.އހަރެންގެ...

8

ލީޝް….. ފަހުބައި

ލޮލުން ކަރުން ނުހިކޭ ހާލު އޭނާގެ ގައިގާ ވަރެއް ނެތެވެ. ސިއްސައިގެން ތެދުވި ލީޝް ދެފަރާތް ބަލައިލީއެވެ. އޭނައައް އެ ފެނުނު ހުވަފެނަކީ ހަގީގަތެއް ނޫނެެެެވެ. ލީޝް އަށް ވުރެ ކުރިން ލީވާން...

9

ލީޝް…4

” މި ޖަނާ ލީޝް އޭ ކިޔާފަ ބެހެނީީ” ލީވާން ބުނެލިއެވެ. ”ތި ބުނީ ހަމަަ ރަނގަޅައް މި ރެއަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ރެއެއް ދެން ލީވާން އަކައް ނުެދެވޭނެ…”ލީމާ ބުނެލިއެވ. ލީމާ...

ލީޝް….3
5

ލީޝް….3

”ކާކު” ލީޝް ބުނެލިއެވެ.” ލީވާން…” ލީވާން އަންނަކަމައް ބުނީ ޖަނާ އެވެ.އެހެން ބުނުމުން ލީޝްގެ ރީތި ތުން އަނބުރާލިއެވެ.” ލިއުު މިހާރު ކުޅު ދިޔާ ވެއްޖެ އަވަހައް ހިނގާ ކޭކު ފަޅަން ”...

12

ލީޝް….2

އެވަގުތު ލީޝް އަނެއްފަރާތައް އެބުރުނެވެ. ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.އެއީ ޖަނާއެވެ.އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާއެވެ.ލީޝް އަށް ލިބުނު އުފަލެއްގެ ބޮޑު ކަމުން އޭނާ ޖަނާ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. ”ޖަނާ ވަޓްް…؟ އިޒް މައި މޮމް ކޭމް….؟”ލީޝް ބުނެލިއެވެ.”މަންމަ...

29

ލީޝް…..1

ލީޝް ސިހުނީ ފަހަތުން މީހަކު ގޮވައިލުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މަންމަ ކަމުން އޭނާ މާބޮޑު ސަމާލް ކަމެއް ނުދިނެވެ. ލީޝްއަށް ނޭނގުނީ އެ މީހާގެ ފައި ބިންމަތީގައި ނުޖެހޭކަމެވެ. އަދި އޭނާގެެ ފައިގައި...