Author: Ishaaa ishu

ވަކިވުމުގެ ކުރިން….2
7

ވަކިވުމުގެ ކުރިން….2

ސިރުމިީނާ އެހެން ބުނިތަނަާ އާސާފުޅު ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.އޭނާ ގެއައް ދިޔަތަނާ ސިރުމީނާ ބޯހޫރުވާލިއެވެ. *************** “ކައެ ކާރޭ މަ ބުނީމެންނު އެއައް ޑިސްކައުންޓް ނަގާށޭ…. ޒިޔާދު އކައް ނޭނގޭނެ މިހާރުވެސް ހިރީ ކުޑަ...

16

ވަކިވުމުގެ ކުރިން……1

“މޯމް.. ކޮބާ ތަ ޑޭޑް….؟” ސިމާހް ސުވާލް ކޮއްލީ މަޑު މާތިރި ކަަމާއެކުއެވެ.” ދަރިފުޅާ…!! ޑޭޑް އެއީ ކޯންޗެއް…. މަންމަ އަކައް ނޭނގޭ ތަމަޅަ ބަހުރުވަ އެއް ހެހެެ” ހިނގަނޑަކާއެކު ހުމޭޒާ ޖަވާބް...

23

ވަކިވުމުގެ ކުރިން…. ޓުރެއިލަރ

ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ފިލައި އައު ދުވަހަކައް އިރު އެރީއެވެ. ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރިވެ ެކި މޭހުން އުޅުނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާލަކީމިއީއެވެ. އެކި މީހުން އެކި ކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު މައިހާ ހުރީ...

25

ޝީން….

ޝީންގެ ހިތައް ވެރިވަމުން ދިޔައީ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމެވެ.އެތައް ދުވަހަކައްފަހު އޭނާގެ މިނިވަންކަން ބަޔަކު ރާވައިގެން  ނަގައިލާފިއެވެ. ޝީންއައް ގަޑިއެއްހާއިރު އަނދިރިތާކު އިންނަން ޖެހުން އެއީ ދުލުން ބަޔާން ނުކުރެވޭނެ ހާ ވެސް ބިރުގަތްވަގުތެވެ.އހަރެންގެ...

7

ލީޝް….. ފަހުބައި

ލޮލުން ކަރުން ނުހިކޭ ހާލު އޭނާގެ ގައިގާ ވަރެއް ނެތެވެ. ސިއްސައިގެން ތެދުވި ލީޝް ދެފަރާތް ބަލައިލީއެވެ. އޭނައައް އެ ފެނުނު ހުވަފެނަކީ ހަގީގަތެއް ނޫނެެެެވެ. ލީޝް އަށް ވުރެ ކުރިން ލީވާން...

9

ލީޝް…4

” މި ޖަނާ ލީޝް އޭ ކިޔާފަ ބެހެނީީ” ލީވާން ބުނެލިއެވެ. ”ތި ބުނީ ހަމަަ ރަނގަޅައް މި ރެއަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ރެއެއް ދެން ލީވާން އަކައް ނުެދެވޭނެ…”ލީމާ ބުނެލިއެވ. ލީމާ...

ލީޝް….3
5

ލީޝް….3

”ކާކު” ލީޝް ބުނެލިއެވެ.” ލީވާން…” ލީވާން އަންނަކަމައް ބުނީ ޖަނާ އެވެ.އެހެން ބުނުމުން ލީޝްގެ ރީތި ތުން އަނބުރާލިއެވެ.” ލިއުު މިހާރު ކުޅު ދިޔާ ވެއްޖެ އަވަހައް ހިނގާ ކޭކު ފަޅަން ”...

12

ލީޝް….2

އެވަގުތު ލީޝް އަނެއްފަރާތައް އެބުރުނެވެ. ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.އެއީ ޖަނާއެވެ.އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާއެވެ.ލީޝް އަށް ލިބުނު އުފަލެއްގެ ބޮޑު ކަމުން އޭނާ ޖަނާ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. ”ޖަނާ ވަޓްް…؟ އިޒް މައި މޮމް ކޭމް….؟”ލީޝް ބުނެލިއެވެ.”މަންމަ...

29

ލީޝް…..1

ލީޝް ސިހުނީ ފަހަތުން މީހަކު ގޮވައިލުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މަންމަ ކަމުން އޭނާ މާބޮޑު ސަމާލް ކަމެއް ނުދިނެވެ. ލީޝްއަށް ނޭނގުނީ އެ މީހާގެ ފައި ބިންމަތީގައި ނުޖެހޭކަމެވެ. އަދި އޭނާގެެ ފައިގައި...

12

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން..3

ކޮންމެއަކަސް އަހަރެންގެ ހިތް ބަދަލުވެއްޖެވެ.އަހަރެން ލޯބިވީ ހަމައެކަނިި ޒާން ދެކެ އެއް ނޫން އަހަރެން ލޯބިވީ އަޔާންދެކެއެވެ. އަހަރެން އަޔާންގެ ޖާދޫގައި ޖައްސައިފިއެވެ. 5އަހަރުފަސް………. އަހަރުތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔައީ އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރާދުވަސް...

14

ސީދާ މަގައް ނުދިޔާމަ…

އާނިޝް އާއި ރާން މިސްރާބް ޖެހީ ސީދާ މަގަށެވެ. އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔައިގެ ސީދާ މަގަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅު މަގު ބައި؟ *********************** އެލީޝާ ހޭލީ ފަތިސް ނަމާދުުެެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. ނަމަވެސް...

11

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން…..1

އަހަންނަކީ މަރިޔަމް ޒާރާއެވެ. އަހަރެންނަކީ ހަޔާތުގެ ކުލަވަރުތަކައް ކެތްކުރާ މީހެއްކަން މިހެކިން ފާޅުވެގެންދާނެ…… މިެީ އަހަރެންނައް އައި އެންމެ ހިތާމަވެރި ދުވަސްތައް…. އެކަމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ފޮނިވެއްޖެ…. އެއީ ކެތްކުރުމުގެ ނަތީޖާ…. ************************...

32

އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން…2

އަހަރެން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސާ ދެބަސް ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ޓޮޕް 1ގައި ހިމެނުނެވެ.ނަޝްވާމެން ދިޔައީ ކިޔެވުމައް ދައްވަމުންނެވެ. އަހަރެން އަހަރެންގެ އުއްމީދު އުވާލާ މީހަކީ އޭނަގެ ނަން މުޅި އުމުރައް އަހަރެން...

4

ސީދާ މަގައް ނުދިޔާމަ… ޓުރެއިލަރ….

ރާއިފާ:[ރާއީ]ރަޝީދާގެ ދަރި… ރާންގެ ލޯބިވެރިޔާ އުމުރުން 18އަހަރު… އެލީޝާގެ އެކުވެރިޔާ… ރާޝިިދު ރާއިފާގެ ބައްޕަ އެލީޝާ:{އެލީ} އާތިފާގެ ދަރި… އާނިޝްގެ ލޯބިވެރިޔާ…އުމުރުން 18 އަހަރު.. ރާއިފާގެ އެކުވެރިޔާާ..ބައްޕަ އަހުމަދު… އާނިޝް:[އާން] އަޒީމާގެ ދަރި….....

27

އަހަރެން….

އަހަރެން ވިސްނަމުންދިޔައީ އަހަންނަން ކުރެވުނު ނުބާއަމަލާމެދުއެވެ.އަހަރެން އެކަން ސިއްރު ކުރަން ބޭނުންވިއެވެ.ނަމަވެސް އަހަންނަށް އެކަން ސިއްރު ކުރުންވީ އުދަނގުލަކަށެވެ. މިދުނިޔޭގައި ހުރެވެން އޮތީ ތިން ދުވަހެވެ. އަހަރެން ތައިބާވީމެވެ.ނަމަވެސް އަހަރެން ކުރީ ދުނޔޭގަ...

މަންމާ [ފަހުބައި…]
22

މަންމާ [ފަހުބައި…]

މީރާގެ އަސަރުގަދަ ސިޓީ ކިޔުމައްފަހު މަރިޔަމް ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.މަރިޔަމް އަށް ދެވުނު އިރު މީރާ ވަނީ މި ދުނިޔެ އާވަކިވެފައެވެ. ކެންސަރުގެ ބައްޔައް ފަރުވާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. **ނިމުނީ… {މަންމަ ދޭހާ ހެޔޮ...