Author: Belle

72

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 17

    ” ޒައިކް އަށް އަޑު އަހާނެ ވަގުތެއް ވި ނަމަތާ؟” ޒައިކް މޫނަށް ބަލާލަމުން ޝިފާ ގެ ދެލޯ އިތުރަށް ވިދާލީ އެދެލޮލުން ފެނުނު ކުލައަކުންނެވެ. މާގިނަ އިރަކު ބަލަހައްޓައިގެން...

53

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 16

  ” ބޮސް، ޔުއާރ ވައިފް އިޒް ގޮއިން ވިތް ޔަމާން ” ޒައިކު ފޯނު ނެގުމުން ލިބުނު ޙަބަރަކުން ހުރެވުނީ މީޓިންއެއްގައި ކަމެއްވެސް ހަނދާނެއް ނުވިއެވެ. ކޮޅަށް ތެދުވަމުން ވާހަކަ ދެއްކި...

76

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 15

    ވީ ދެރައިން ކުރަން ހިތައް އެރީ ދެން ދުވަހަކު ނުކުރުމަށް ހިތައް އެރި ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ހިތާމައިގެ ސަބަބުން ހަމަ ވިސްނުން ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަން ކުރެވޭއިރުވެސް އާދެއެވެ....

32

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 14

    ކާރު ޕާކު ކޮށްލުމަށްފަހު ފައިބަމުން ކޮތަޅު އަތަށް ނެގިއެވެ. އަދި ޒައިކް އޮފީސް ބިލްޑިންއަށް ބަލާލިއެވެ. މިނޫނީ އަދި ދުވަހަކުވެސް މިތަނަކަށް ނާދެއެވެ. އެ ބިލްޑިންގ އަށް ބަލާލައިފިނަމަ ބޯ...

20

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 12

  ” މިރޭ އެބެއް އާންޓުމެންގޭގަ ޕާޓީއެއް. ދެމީހުންނަށް ދައުވަތު ދީފައި އޮތީ. ވާނެ ދާން ” ޒައިކް ގެ ވާހަކައަށް ޝިފާ އެއްބަސް ވިއެވެ. އަދި ލާނެ ހެދުމެއް ގެނެސްދޭނެކަމުގައި ޒައިކް...

28

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 13

މެކާ ފޯނަށް ގުޅާ ގުޅާ ފޯނެއް ނުނެގިއެވެ. ދެން މިރޭ މެކާ އާ ބައްދަލުކުރުމުގެ މޫޑް ނެތުމުން ގެއާދިމާއަށް ކާރު އަނބުރާލިއެވެ. އެއްކައިރީގައި ކާރު ޕާރކް ކޮށްލުމަށްފަހު ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށް ހިނގައި ގަތެވެ....

28

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 11

” ކޯރާ އަކީ މަގޭ ގާލް ފްރެންޑެއް ނޫން. އެއީ ޝިފާ އަށް އެނގެން އެހާ މުހިންމު ކަމެއްނޫން. ބައި ދަ ވޭ އެންޖޯއި ޔުއާރ އީވްނިންގް ވިތް ޔުއާރ ފްރެންޑްސް ”...

6

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 10

  ” ޗެލެންޖް ކުރަންތަ ބޭނުންވަނީ. އެހެންވިއްޔާ އަޑުއަހާ ޝިފާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތިހެން އުޅުނަސް އަހަރެންގެ ހިތަކުން ޖާގައެއް ނުލިބޭނެ. އިނޮސެންޓު ފޭސްގެ ފަހަތުގައި އަބަދުވެސް އަންހެނުންގެ މަކަރުވެރިކަން ވާނެ. އަހަރެންގެ...

32

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 9

” ޔަމާން ، އައި ވިލް ޑިސްޓްރޯއީ ޔޫ ” ރުޅިވެރިކަމުން ފުރިގެންވީހިނދު އަޑު ނުކުތީ މީހަކު ބިރުގަންނާނެހާ ބާރަށެވެ. ދެއަތް މުތްކެވިފައިވީއިރު، ޒައިކުގެ އަޑުވެސް ތުރުތުރު ލައެވެ.   *************  ...

25

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 8

ޒައިކުގެ ދެލޯ ހޯދަމުން ދިޔައީ ޝިފާއެވެ. އެތައް ބަޔަކު އެއްވެފައިވާ ތަނަކުން އެންމެ މީހަކު ހޯދުމަކީވެސް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ އެކުވެރިންތައް ދޫކޮއްލުމަށްފަހު އެކި ތަންތަން ހޯދަން ފެށިއެވެ. އެއްކައީގައި...

4

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 7

އޮފީސް ނިއްމާލުމަށްފަހު ރޭގަނޑު ގެއަށްގޮސް. ފާޙާނާއަށްވަދެ ވަރަށް ފިނިފެނުން ފެންވަރަން ފެށިއެވެ. ގަޑި އިރެއް ވަންދެން ފިނިފެނުން ފެންއަންނަމުން ދިއަ މާގަނޑު ދަށުގައި ހުއްޓެވެ. އެފިނިފެނުގެ ސަބަބުން ހިތުގައިވީ ރުޅިވެރިކަމާ، ނަފްރަތާ، ހިތާމަ...

20

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 6

ކުރެވެމުން ދިޔަ ޙިޔާލްތަކުން ދުރުވެވޭތޯ ޒައިކް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ލިވީގެ ހަނދާންތައް އެއްކޮށް ފޮހެލެވޭތޯއެވެ. ލިވީ ދެކެ ލޯބިވެވުނީ އެ މަކަރުވެރިކަން ނޭނގޭ ހާލުއެވެ. ދެވަނަފަހަރަށް އެހެން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ މަޅީގައި ނުޖެހުމަށް...

26

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 5

ފޯނުގެ އެލާމް އަޑަށް ޒައިކް އަށް ލޯހުޅުވާލެވުނީ، އަވަސްކަމާއެކުއެވެ. ސޯފާގައި ރީތިކޮށް ނިދާފައިއޮތް ޝިފާ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ތެދުވި ފަހުންނެވެ. ޝިފާގެ މޫނަށް ކަޅި ހިންގާލެވުނެވެ. ހިމަދިގު ރީތި ނޭފަތުން ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނީ...

12

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 4

އަތުގައި މަޑު ތުރުތުރެއް ހުރިއިރު ހިންދިރުވާލެވުނީ ހާސްކަން އެނބުރެމުން ދާހެން ހީވެގެންނެވެ. މަޑުމަޑުން އަތުގައި ހިފައިގެން ގޮސް އަނގޮޓިމަތީ އަތްބާވާލަދިނެވެ. ހިތް އަވަސްވެފައި ހުރުމުން އަވަހަށް ޒައިކްގެ އަނގޮޓި ނެގުމަށްފަހު އަތުގައި އަޅުވާލަދިނީމެވެ....

15

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 3

” ދަރިފުޅާ. ޒައިކް…..” ޒައިކް އަށް ކިހިނެއްވީހޭ އަހާލެވުނީ ދެމީހުންނަށް އެއްފަހަރާ އެހާ ބާރުމިނުގައެވެ. ބައްޕަ ބުނަން އުޅޭއެއްޗެއް ނޭނގިގެން ޝިފާ ހުރީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެންނެވެ. އަނެއްކާ ޒައިކް ކައިވެންޏަށް ނައިސް ފިލީބާއެވެ....

9

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 2

ޕީޗްކުލައިގެ މެކްސީއެއް ގައި ޝިފާ ހުރިއިރު ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ރީތިގޮތަކަށް ހަދާލުމަށްފަހު ، ލިޕްސްޓިކް ޖައްސާލިއެވެ. ” ކަމަނާ ވާންއުޅޭ ފިރިކަލުންނަށް ފެނިގެން ހުރިތަނަށް ފެއިންޓް ނުވިއްޔާ ރަނގަޅު. ފޮނިކަމުން...