Author: Belle

26

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 36

  ޔަމާންދިއުމުން ލިވީވެސް ބޭރަށް ނުކުމެލީ ރީތިކަން ބަލާލުމަށެވެ. ކުރިއަށް ހިނގަމުންގޮސް މޫދާދިމާއަށް މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލީ ހުދު ދޮން ފަސްގަނޑުގައި ހިނގާ ލުމަށެވެ. ވަކިހަމަޔަކުން މުޅިތަނުގައި އުއްބައްތިތަކުން ޖަރީކުރެވިފައި ހުރިހިސާބަކަށް އާދެވުނެވެ. އެތަނުގެ...

12

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 35

” ޒެކް . ބޭބީ އެބައަންނަން ވޮޝް ރޫމަށް ވަދެލާފައި. ވެއިޓް ފޯރ މީ ” އަވަސްއަވަހަށް ޝިފާ ހިންގައިގަތީ ވޮޝް ރޫމާދިމާއަށެވެ. ލޯގަނޑު ކައިރިއަށް ހުއްޓިލުމާއިއެކު މޭކަޕް ރީތިކޮށްލިއެވެ. ޒައިކުއަށް ލަސްވެދާނެތީ...

13

ލޯއްބެއްގެ ފެށުން 34

    ޝިފާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފާ ކުރިމައްޗަށް އަނބުރާލަމުން އެމޫނުގައި ޒައިކު ބޮސްދިނެވެ. ދެއަތުން ބައްދާލަމުން ކަނދުރާ ކައިރީ މަޑުމަޑުން ވަސްގަތެވެ.     ” އުމްމްމް. ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަ އެއް...

45

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 33

  ” ނޯ ” ތެދުވުމަށްފަހު ލިވީ ކުޑަކޮށް ހަޅެއްލަވައިގަތެވެ.   ” ނޯ ؟ ” ސުވާލު އުފެދިފައި ހުރެ ޝިފާވެސް ބަލާލިއެވެ.   ” ޒައިކު ކައިރީ ބުނެގެން ނުވާނެ...

26

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 32

  ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ރަނގަބީލު ވާއަޑު އިވިގެން ދެލޯ ހުޅުވާލުންވީ ލިވީއަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. އޭރު ކުޑަދޮރުން ހަމަ ރީތިކޮށް އިރުގެ އަލިއެޅިފައިވަނީ އޭނަގެ މޫނަށެވެ. ފޯނު ބަލާލަމުން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނީ ގަޑިން...

39

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 31

  ” ލިވީ ” ޝިފާގެ އަނގައިން އެބަސް ބޭރުވުމާއިއެކު އެއަންހެން ކުއްޖާވެސް ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލަމުން، ސަލާމަތް ދިއްކޮއްގެން ހުރި އަތްތިލަ ދަމައިގަތެވެ.   ” ލިވީ ” ކުރިމަތީ ހުރި...

111

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 30

  ޝިފާ ބަލަން ހުރި ގޮތުން ޒައިކު ގާތައް ހިނިއަޔަސް އެކަން ނުދައްކަން ކަރުކެހިލުމަށްފަހު މޭޒާ ކައިރިވެލިއެވެ. އަދި އެއްއަތުގައި ހުރި މަހުމާ ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށްފަހު އަނެއް އަތުގައިވާ އޯކިޑް މާބޮނޑިއެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ....

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 29
71

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 29

  ޒައިކު ބޭނުންވީ އެނބުރި އޭނާގެ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. ދެދުވަސް ފަހުން އޭނަ އެމެރިއާއަށް ކޮންމެހެންވެސް އޮންނަ މީޓިންއަކަށް ހާޒިރުވާން ޖެހެއެވެ. އެހާ ވާންވާއިރަށް ނިންމަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 28
22

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 28

  އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފާން ގަނޑުގެތެރެއިން ޒައިކުގެ މޫނު ޝިފާއަށް ފެންނަވަރުވީ ފަނޑުފަނޑުކޮށެވެ. ވަރަށް އުނދަގުލުން ޝިފާއާއި ކައިރި އަށް އައުމަށްފަހު އެދިމާގައިވާ އެހެން މީހެއްގެ ހަޅެކުގެ އަޑުއިވުމުން ޒައިކު އެދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ....

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 27
39

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 27

    ” ހޭ ޝިފް، ހިނގާ އަވަހަށް އެއާޕޯޓަށްދާން. މިހާރުވެސް މާލަސްވެސްޖެ. ނަތާ ،ނަތާ އަވަސް. މިހާރު ވޭނަށްވެސް ގުޅައިފިން” ސައިފް ލަސްވެގެން އުޅުނީ އަވަހަށް ނުދެވިގެންނެވެ. މިދަތުރަކީ ޝިފާގެ މުޅި...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 26
37

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 26

  ” ކޮބާ ލިވީ ؟ ކޮންތާކު ވީ ލިވީ؟ ” ކަރުނަތައް ވިދަމުންދިޔަ ދެލޮލުން ބަލާލަމުން ޒައިކް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.     ” މީ އުމްމްމް..” ޝިފާ އަށް ވާހަކަ...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން  25
48

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 25

      ” ލިވީ އަށް ގިނަދުވަހަކު ދަރިފުޅާ ދުރަކު ނުހުރެވުނު. ފަސްވަރަކަށް މަސްވީތަނާ އަބަދު ރޮނީ. ދަރިފުޅު މަތިން ހަނދާންވެގެން. އެންމެފަހުން މަންމަ އޭނަ ގޮވައިގެން ކެނެޑާއަށް ގޮސް އެގެއަށް...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން  24
2

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 24

    އޮފީހުގައި ހުރި އިރުވެސް ހިޔާލުކުރެވުނީ ޝިފާއާއި މެދުއެވެ. އެދުރުކަންދެކެ އަނެއްކާވެސް އޭނާ ބިރުގަންނަން ފެށިއެވެ. އަލުން ދިރިއުޅުމުގައި އެކަނިވެރިކަން އިހުސާސް އެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެދުވަހު ދެއްކުނު ވާހަކައާމެދު ދެރަވިއެވެ. އެއްވެސް...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން  23
10

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 23

    އެހިޔާލު ތަކުން ނުކުމެވުނީ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ޒައިކް ވަނުމުންނެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި އަދި ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން އޮޅެމުން ދިޔަ ހިޔާލުތަކުން ދުރުވުމަށް މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ޒައިކުގެ ހާލަތައް ވިސްނާލަން...

ޯލޯތްބެއްގެ ފެށުން  21
18

ޯލޯތްބެއްގެ ފެށުން 21

” މަންމަ އޮތީ ހޮސްޕިޓަލްގަ. ޑޮކްޓާރ ބުނީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދިއުމަށް. އަދި ވަރަށް ބޭޑް ނިއުސް އެއް އޮތް ކަމަށް ބުނީ. ޝިފް މިދަނީ ކާރު ނެރެން އާދޭ އަވަހަށް” އަވަސް...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން  22
34

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 22

    މެޝިންތަކުގެ އަޑު ގަދަ ވިހެން ހީވިއެވެ. އޭރު ނޭވާ ނުލެވިގެން ރުމޭނިއާ ތެޅި ފޮޅެއެވެ. ޑޮކްޓަރާ ނަރުހުން ބާރުބާރަށް އައިސް އާއިލާ އެންމެން ޖަމާވިއިރުވެސް ޝިފާ ހުރީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ....