Author: Rainoppa

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެކެވެ. – 7
5

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެކެވެ. – 7

ކާރުގެ އެންމެ ފަހަތު ސީޓުގައި ތިބީ ތަމަންނާއާއި ވިލްދާނެއެވެ. ދުއްވަން އިނީ ގައިޝާންއެވެ. ހުއްޓާ ނުލާ ވާހަކަ ދައްކަން އިނީ ޖައިލާއެވެ. ޖައިލާގެ ބޭކާރު ވާހަކަތަކަށް ހޫން އަޅުވަމުން ތަމަންނާގެ ކުޑަ އިނގިލި ވިލްދާންގެ އިނގިލީގައި އޮޅާލިއެވެ. އެއްޗެއް ނުބުނިކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ އެ ހަރަކާތުން ވިލްދާންގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެއެވެ. ތަމަންނާ އޭނާޔާއި ދިމާލަށް ބަލާނުލިޔަސް ވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް އެ ވަގުތު ވިލްދާންގެ ހިތަށް ފޯރުވީ ބަޔާންނުކުރެވޭ ފަދަ އިހްސާސެކެވެ. ކާރުގެ އޭސީންނާއި ތަމަންނާގެ ކުޑަަ އިނގިލިން ލިބެމުންދިޔަ އަރާމުން އޭނާގެ ލޯ ދިޔައީީ މެރެމުންނެވެ. ދުރު ހަނދާނެއް ސިކުނޑީގައި ކުޅެވެމުން ދިޔައެވެ. ފެންނަނީ ކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބޯ އޮތީ ފެންގަނޑެއްގެ އަޑީގައިއެވެ. ނޭވާ ނުލެވިގެން އެކުއްޖާ މަރަށް ތެޅެނީއެވެ....

11

ރަސްމީ ގަޑި – 5

ރަހްމާ އޮފީހަށް އާދެވުނުއިރު ބަނޑުހައިވެގެން ދެފައި ތުރުތުރުއަޅަނީއެވެ. ހެނދުނު ކެއީ ބަދަން ކޮޅެއް އެކަންޏެވެ. ލިފްޓް ތެރޭގައި އިން ލޯގަނޑުން ވެނީލާ ކުލައިގެ ހެދުމަކާއި ގަދަ މުށިކުލައިގެ ބުރުގާއެއް އަޅައިގެން ހުރި އަހަރެންގެ...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 6
5

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 6

ތަމަންނާއާއި ފާރަލާތާ މިވޭތުވެދިޔަ ފަނަރަ މިނިޓު ތެރޭގައި އިނގިގެން ދިޔަކަމަކީ އޭނާ ބިރުގެންފައި ހުރިވަރެވެ. އޭނާ ނޭނގޭ ހިތާމައަކާއި ކުރިމަތިލާކަމެވެ. ދެކޮޅަށް ބޯ ހޫރުވަމުން ކުށެއް ކުރި މުޖުރިމެއް އުޅޭ ފަދައިން އޭނާ...

9

ރަސްމީ ގަޑި – 4

ސުލްތާން ގެޔަށް އާދެވުނުއިރު ބަރާބަރު ފަހެއް ޖެހީއެވެ. ދެފައި ވައްކޮށްގެން ސޮފާމަތީގައި އިން ނީނާ ފެނި އަނެއް ފަރާތަށް އަހަރެން މޫނު އަނބުރާލީމެވެ. ދެނެހުރިކަމަށް ވެސް ނަހަދާ ބޫޓު ބާލަމުން އަހަރެން ތިން...

13

ރަސްމީ ގަޑި – 3

ރަހްމާ ސޭލްސް ކެބިންއަށް ދުން ކަނޑާފައި ވަންއިރު އަނގަ ހުޅުވައިގެން ޗުވިންގަމެއް ހަފަން އިން އީނާޝްގެ ކަންފަސޭހަ ނަޒަރު އަހަރެންނާއި އަމާޒުވިއެވެ. އީނާޝްއާއި އަަހަރެން ފިޔަވައި ދެން ތިބި އެންމެން ވީ ކާން...

15

ރަސްމީ ގަޑި – 2

ސުލްތާން ބޯ ގޮވާނީ ދެން މިވަރަކަށެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އައިސް ޖެހޭނީ އަހަރެންގެ ބޮލަށެވެ. ވާނީވެސް ދެން އެހެނެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ މިއޮފީހުގައި އެއްޗެއް އިނގޭ މީހަކަށް ހުންނާނީ އަހަރެން އެކަންޏެވެ....

21

ރަސްމީ ގަޑި (ފެށުން)

ރަހްމާ ނުވަ ބުރިއަށް ނަގާފައި ހުރި އިމާރާތުގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ލިފްޓު ހުއްޓުމާއިއެކީ އަހަރެން ފޭބީމެވެ. އަޅާފައި އޮތް ބުރުގާ ލޯގަނޑުން ރީތި ކޮށްލަމުން “ގެލެކްސީ ފުޑް ސަޕްލައިސް” ޖަހާފައި އިން ދަނބު...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 5
11

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 5

ބައްޕަ އެހެން ބުނެލުމާއި އެކީ ޖައިލާގެ މޫނު އުޖާލާވެގެން ދިޔައެވެ. ވިލްދާން ބޯ ހޫރަމުން މިސްރާބުޖެހީ އަނބުރާ އައި ކޮޅަށެވެ. ކުރާނެ ކަންތައް މަދުވެގެނެއް އޭނާ ނޫޅެއެވެ. ނިންމަން އޮތް ކިލާސް މަސައްކަތާއި...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް -4
18

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް -4

ވިލްދާން އެހެން އަހާލީ  ގައިޝާންގެ ޒާތީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭތީއެވެ. ގައިޝާންއަކީ ވެގެންވަންޏާ ދުވަހަކު ގެޔަށް ބޯވެސް ދިއްކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ މީހެކެވެ. މަންމަ ހުންނާތީ ކުރިން އައި ކަމަކު ރާއްޖެއަށް އައި ފަހުން...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 3
14

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 3

ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވަމުން ވިލްދާން ވެސް ތައްޔާރުވެލައިގެން ބޭރު ދޮރާށިން ނިކުމެއްޖެއެވެ. އޭރު ތަމަންނާ ހުރީ ފޯނާއި ކުޅޭށެވެ. ގަރާޖުން ޕީސީއެކްސް ސައިކަލެއް ނެރެމުން ވިލްދާން ތަމަންނާއަށް ހެލްމެޓެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ހެވި ދިއްލިފައި...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 2
23

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 2

ތަމަންނާ ގޮވާލި އަޑު ވިލްދާންއަށް އިވުނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނި ތާގައި އެނބުރި ބަލާވެސްނުލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުން ވަނީ އަވަސްވެފައެވެ. ރުޅި އައިސްގެންކަމެއް ނޫނީ އެހެން އިހުސާސެއް ކަމެއް ވިލްދާނަކަށް...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 1
32

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 1

ހަނދުވަރު ދޭ ރޭރޭގައި ބޭރަށް ނިކުމެ ބުރު ޖެހުމަކީ ވިލްދާން އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އޭނާ ބުރު ޖަހަނީ ސައިކަލަކު ނޫނެވެ. އަދި ބައިވަރު ރަހުމަތްތެރިންތަކެއް ގޮވައިގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. ވިލްދާން ހިނގަނީ އެކަންޏެވެ. އެކަނި ހަނދުވަރުގެ އަލީގައި ރަސްފަންނުގައި ހިނގާލެވުނީމާ އޭނާގެ ހިތަށް ލިބުވައިދެނީ ބަޔާންކުރަން ދަތި...

ދުޝްމަން – 11 (ފަހުބައި)
28

ދުޝްމަން – 11 (ފަހުބައި)

ދޯންޏަށް އަރައި ހަމަޖެހިލިތަނާހެން މާއިން އިނީ ނިދާފައެވެ. ދޯންޏަށް އެރިއިރު ޝާޔާެގެ ކަތި ނަޒަރު އަހަރެންނާއި އަމާޒުވިއެވެ. ހީވަނީ އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ހެނެވެ. އިއްޔެއަށް ފަހު ޝާޔާ ކައިރިން ރަނާ...

ދުޝްމަން – 10
41

ދުޝްމަން – 10

އެރޭ ދަންވަރު ބާރަ ޖަހަން ގާތްވަނީއެވެ. ފަޅު ގެޔެއްގެ އެތެރޭގައި އަހަރެން ހުރީ ތުނި ގަމީހެއް ލައިގެނެވެ. ތުންފަތުގައި ވަނީ ވިހަ ހިނިތުންވުމެކެވެ. މަސް ކައްކަން އޮންނަ ފިރިހެނެއްގެ ގައިން ދުވާ ވަސް...

ދުޝްމަން – 9
26

ދުޝްމަން – 9

ޝާޔާ އަމިއްލައަށް މަރުވަން އެ އުޅެނީ އަހަރެންނާއި ހެދިއެވެ. ޝާޔާގެ މަރު އެޅޭނީ އަހަރެންގެ ބޮލުގައެވެ. ވަގުތު ބޭކާރުނުކޮށް ގައިގައި ނެތް ހިތްވަރު ލަމުން އަހަރެން ބަކަ ތަޅައިގަތީމެވެ. ކުރެވެނީ ކީއްކަމެއް ނޭނގެއެވެ....

ދުޝްމަން – 8
23

ދުޝްމަން – 8

“ކީއްވެ ތިހެން ތި ބުނީ؟” އަހަރެންގެ އަޑުގައި މަޑު ތުރުތުރުއެޅުމެއް ހުއްޓެވެ. ހަންޑި ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ދޭހަވި މަލާމާތުގެ ކުލަވަރު ފެނިފައި ވަރުގަދަ ރުޅިއެއް ހަށިގަނޑުގައި އަނދަން ފެށިއެވެ. “ރައްޔާން…ޕިސް..ޕިސް.....