Author: InaaSh

26

މާޒީ (ފަހުބައި)

ނައިލް މަޑުހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޝާޔަން އޮތް އެނދު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ. ޝާޔަން ބަލި ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވައިލަމުން ނައިލްއަށް ބަލައިލިއެވެ. ޝާޔަން އާދައިގެ މަތިން ނައިލްއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. މި މަންޒަރު ފެނި ނައިލްއަށްވެސް...

17

މާޒީ (ބާވީސްވަނަބައި)

ޝާޔަން ފުންނޭވާތަކެއް ލަމުން ދިޔައިރުގައި މުޅިމީހާ ތެޅެމުންދިޔައެވެ. ނައިލް ހާސްވެފައި ޝާޔަންއަށް ގޮވަމުން ދިޔައިރުގައި ދެލޮލުން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ އަންނަމުން ދިޔައެވެ. ”ޝާޔަން…..ނޫން……ނޫން…..ޝާޔަން….” ނައިލް ހާސްވިވަރުން ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭންގުނެވެ. ނައިލްއަށް ޝާޔަން...

25

މާޒީ (އެކާވީސްވަނަބައި)

ނައިލް ވާހަކަ ދެއްކިއަޑުއިވި ޝާޔަންއަށް ބަލާލެވުނީ ދެލޯބޮޑުކޮށްލަމުންނެވެ. ޝާޔަން އަތުން ވަގުތުން މާބޮޑި ދޫވެގެން ތިރިއަށް ވެއްޓުނު އިރުގައި ފަހަތަށް ދެތިން ފިޔަވަޅު އަޅައިލެވުނެވެ. އެއިވިގެން ދިޔައީ ނައިލްގެ އަޑެއްނޫނެވެ. ޝާޔަންއަށް ހަމަ...

21

މާޒީ (ވިހިވަނަބައި)

އާރަވްގެ އެމެސެޖު ފެނި ނައިލްއަތުން ފޯނު ދޫވެގެން ތިރިއަށް ނުވެއްޓުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ނައިލް އަދިވެސް އެއްފަހަރު އެމެސެޖް ކިޔާލިއެވެ. ނައިލްގެ ހާސްކަން ހައްތަހާ މިވީ އިތުރެވެ. ނަމަވެސް ނައިލް އެމެސެޖްގެ ވާހަކަ...

26

މާޒީ (ނަވާރަވަނަބައި)

”އަމް…..އާރަވް…..” އާރަވްގެ މޫނުމަތީގައި ވީ ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އާރަވްއޭ ބުނުމުން ޝާޔަންއަށް އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނާކަށް މާ އުނގަދޫ ކަމަކަށްނުވިއެވެ. ”ޝާޔަން ކިހިނެއް؟….ކޮބާ ނައިލް؟…..ބައިދަވޭ އަމް ހިޒް ބެސްޓް ފްރެންޑް އިނގޭ…..ޝާޔަންއަށް ވެސް...

24

މާޒީ (އަށާރަވަނަބައި)

”އާ…..އާރަވް…..” ”ހޭ….ނައިލް…..ހާދަ ދުވަހެއް ފަހުންނޭ ދޯ މިދިމާވީ…..ކިހިނެއްތަ؟….” އާރަވް އައިސް މަޑުކޮށްލީ ނައިލްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ނައިލްއަށް ހުރެވުނީ އަދިވެސް ފެންނަމުން މިދާ މަންޒަރު ގަބޫލު ނުކުރެވިފައެވެ. ”މާ ހައިރާންވެފަ ތި ބަލަނީ އޯ…..މީ...

18

މާޒީ (ސަތާރަވަނަބައި)

”ޝާޔަން އައި ލަވް ޔޫ…..” ނައިލްގެ ބަސްތައް އަޑުއިވި ޝާޔަންއަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ. ޝާޔަންގެ އެރީތި ހިނިތުންވުންފެނި ނައިލްއަށް އާ ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދިޔަފަދައެވެ. ނައިލްއަށް ވެސް ހިނިތުންވެލެވުނުވެ. ކުޑައިރުޅެއް ހޭދަވެގެން ދިޔައީ އެކަކުވެސް...

24

މާޒީ (ސޯޅަވަނަބައި)

ނައިލްގެ އަތް މުށްކެވިގެން ދިޔައި އައި ރުޅީގެ ސަބަބުންނެވެ. ނައިލް ބޭނުންނުވިނަމަވެސް ހަދާންވީ ތާރާގެ މަތިންނެވެ. ތާރާވެސް ވަނީ މިފަދަގެ ގޮތަކަށް ދޮގު ހަދާފައެވެ. އެދޮގުގެ ސަބަބުން ނައިލްގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލު...

23

މާޒީ (ފަނަރަވަނަބައި)

ޒީނާގެ މޫނުމަތީގައި ދުވެލީ މަކަރުވެރި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ޒީނާ ހީކޮށްގެންހުރީ ޝާޔަން ގާތުގައި އެއީ ސިއްރެކޭ ބުނުމުން އެއްވެސް މީހެއްކައިރީގައި ޝާޔަން އެވާހަކަ ނުބުނާނެކަމަށެވެ. ޒީނާ ހުރީ ޝާޔަން އެވާހަކަ ގަބޫލުކުރީތީވެ ވަރަށް ހެވިފައެވެ....

14

މާޒީ (ސާދަވަނަބައި)

ނައިލްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ތިއްކެއް ފައިބައިގެން އައިސް ނައިލްގެ ކޯތާފަތްމަތިން ފިރުކިފައި ތިރިއަށް ފައިބައިގެން ދިޔައީ ހިމޭންކަމާއިއެކީގައެވެ. ނައިލްގެ ދިރިއުޅުން ހީވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށް ބަދަލު ވެގެން މި ދިޔައީ ހަމަ ކުއްލިއަކަށެވެ....

24

މާޒީ (ތޭރަވަނަބައި)

އޭގެ އަނެއްދުވަހު ތާރާ ކޮލެޖަށްގޮސް ކުލާހަށް ވަތް އިރުގައި ފެނުނު މަންޒަރަކުން ތާރާގެ ދަތްކުނޑި ވިކިގެންދިޔައެވެ. ނައިލް ގޮނޑީގައި އިށީންދެގެން އިން އިރުގައި ނައިލްގެ ކުރިމަތީގައި އިންމޭޒު މަތީ ކިއާރާ އިށީންދެގެން އިން...

17

މާޒީ (ބާރަވަނަބައި)

ނައިލްއަށް ބޭއިހްތިޔާރުގައި ތާރާ ދުރައްޖައްސާލެވުނީ އާރަވްގެ މޫނުމަށްޗަށް އަރާފައިބަމުން ދިޔަ ކުލަވަރު ފެނިފައެވެ. ”ރާވް……” “……ލެޓް މީ އެކްސްޕްލެއިން…..” ނައިލް އާރަވްއާއި ދިމާއަށް އެޅި ފިޔަވަޅަށް ހުއްޓުމެއް އެރީ އާރަވް ގޮއްމުށްކަވާފައި ނައިލްގެ...

21

މާޒީ (އެގާރަވަނަބައި)

ފަޅި ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި މުޅި އެއަންހެންކުއްޖާ އަދި އެ ކުއްޖާ އޮތް ތަނުގައި އޮތީ ލޭގެ ކޯރެއްހެދިފައެވެ. ކުޑަހިނދު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މީހުންތަށް އެއަންހެން ކުއްޖާ ވަށައި ލިއިރުގައި އެކަކަށް ވެސް ވީ...

19

މާޒީ (ދިހަވަނަބައި)

އެއިވިގެން ދިޔައަޑަކީ ނައިލް ދުވަހަކުވެސް އަޑުއަހަން ބޭނުންނުވާ އަޑެކެވެ. އާރަވްގެ އަޑު ދެން ދުވަހަކުވެސް ނައިލްއަށް އިވޭނެކަމަކަށް ނައިލް ހީއެއް ނުކުރެއެވެ. ހީނުކޮއްހުއްޓާ މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ނައިލްއަށް މާޒީގެ ސޮފްހާތަށް އީއްޔަވީކަމެއްހެން...

29

މާޒީ (ނުވަވަނަބައި)

ނާއިރާ ނައިލް އާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއިރުގައި ޝާއިންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ ނާއިރާއަށެވެ. ނާއިރާއަށް ހިންދިރުވާލެވުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގައެވެ. ނާއިރާ ފަހަތުގައި ހުރި ނައިލްއަށް ބަލާލިއެވެ. ނައިލްވެސް ހުރީ ނާއިރާ ޝާއިންއަށް ދޭނެ ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގެއެވެ....

32

މާޒީ (އަށްވަނަބައި)

ރަޝާ ޒީނާއަށް ކަޅި އަޅައިލައިގެން ހުރި އިރުގައި ލޮލުން ނުރުހުމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ރަޝާ ބޭނުންވީ ޒީނާ ޝާޔަންގެ ކުރިމަތީގައި ބޭޒާރު ކޮށްލާށެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު ހިމޭންކަން ހިޔާރުކުރީ ފަހުން ރަގަނޅު...