Author: InaaSh

15

މާޒީ (އަށްވަނަބައި)

ރަޝާ ޒީނާއަށް ކަޅި އަޅައިލައިގެން ހުރި އިރުގައި ލޮލުން ނުރުހުމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ރަޝާ ބޭނުންވީ ޒީނާ ޝާޔަންގެ ކުރިމަތީގައި ބޭޒާރު ކޮށްލާށެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު ހިމޭންކަން ހިޔާރުކުރީ ފަހުން ރަގަނޅު...

17

މާޒީ (ހަތްވަނަބައި)

ހަމަ އެވަގުތު ޝާޔަން އަދި ނައިލްއަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން މީހަކު ހުރިކަމެއް ޝާޔަން އަދި ނައިލްއަށް ވެސް ނޭންގެއެވެ. ޒީނާ ޝާޔަންއާއި ނައިލްއަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން ހުރި އިރުގައި މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރީ...

24

މާޒީ (ހަވަނަބައި)

ނަމަވެސް ތަގުދީރު ނިޔާކޮށްފައި ވާގޮތެއް ނައިލްއަށް އިނގޭނީ ފަހެ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟….ނައިލްގެ ހިތް ހީވީ މޭކަށިގަނޑު ފަޅައިލައިފައި ނިކުމެދާނެހެންނެވެ. ނައިލް ރިޔާޒްއަށް ބަލަމުންގެންދިޔަ އިރުގައި އެއީ ސަމާސާއަކަށް ވޭތޯ ދުއާކުރެވުނު އަދަދެއްވެސް ނޭންގެއެވެ....

17

މާޒީ (ފަސްވަނަބައި)

ދޮރުންވަދެން އައި ޝާއިންއާއި ނައިލް ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ޝާއިންގެ ފަހަތުން ވަތް ނައިލްގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައީ ޝާއިން އަށްވީގޮތްފެނިފައެވެ. ނާއިރާއަށް ނައިލްކަމަށް ހީކޮއް ފުއްބާލަދީއެއް މިޖެހުނީ ޝާއިންގަޔަށެވެ. ނައިލްއާއި ޝާއިންގެއަށް އައިތަން...

19

މާޒީ (ހަތަރުވަނަބައި)

ޝާޔަންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަންފެށީ އެއްވެސް އިހްތިޔާރަކާނުލައެވެ. ދާދި ދެންމެ ޝާޔަންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަ އެއްވެސް ޝާޔަންއަށް އަޑުއިވުނެވެ. ޝާޔަން އެންމެބޮޑަށް ދެރަވަނީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ...

17

މާޒީ (ތިންވަނަބައި)

އެޒުވާނާވެސް ތެދުވެ ގައިގައިހުރި ވެލިތަށް ފޮޅާލަމުން ބަލާލިއިރުގައި ދެބުމަވަނީ ގޮށްޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް އެއަންހެންކުއްޖާ ބަލަންހުރި ލޯބި ގޮތުން ޝާއިންގެ ރުޅިމުޅިންހެން ފިނިވެގެން ދިޔައީ ކިހިނެއްކަމެއްވެސް ނޭންގުނެވެ. ނާއިރާގެ ފަންއިސްތަށިގަނޑު ތެމިފައި ހުރުމުން އެއްބައި...

21

މާޒީ (ދެވަނަބައި)

އެއަންހެން ކުއްޖާ ދިޔަ އިރުގައިވެސް ނައިލްގުރީ އާނގަމަ ވެފައި ބަލާށެވެ. ފުރަތަމަނަޒަރުންވެސް ނައިލްގެ ހިތަށްގޮތް ތަކެއްވެގެންދިޔައެވެ. ނާއިރާއަށް ނައިލްއަށް ވީގޮތް ފެނުމުން ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. ނާއިރާ ހީހީ ވަރުބަލި ވީ އިރުގައިވެސް...

17

މާޒީ (ފުރަތަމަބައި)

”ދަތުރު ކިހިނެއް؟…” އެއާޕޯޓުން ނިކުމެގެން އައި ސާލިމް އާއި ނިޝާއާއި ދިމާއަށް ދިޔަ ރިޔާޒު ހުރީ ނިކަން ހެވިފައެވެ. ބާރަ އަހަރަށް ފަހު އެންމެ ގާތް ރަހްމަތްތެރިޔާ ފެނުމުން އުފާނުވާނީ ވަކި ކާކު...

30

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ފަހުބައި)

ނޫރް ވަގުތުން މާތްﷲ އަށް ޙަމްދްކުރީ ވީއުފަލުންނެވެ. ނޫރްއަވަހަށް ދުވެފައި ގޮސްއައީ ޝާމާގޮވައިގެންނެވެ. “މަންމާ މާހީ ހަރަކާތްކުރިއޭ ދެންމެ……އަހަންނަން ހަމަ ޔަގީން……” ނަމަވެސް ޝާމާއައިސް މާހިލްއަށް ގޮވާގޮވާ އެއްވެސް ހަބަރެއް ނުވިއެވެ. ކުޑަ...

39

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ސާދަވަނަބައި)

ޝާމާވެސް ވަގުތުން ހޭނެތުނު އިރުގައި ނުއުމާންއަށް ޝާމާ ތިރިއަށް ވެއްޓުނަނުދީ ހިފަހައްޓައިލެވުނީ ހަމަކިރިޔާއެވެ. ޝާމާއަށް ފަރުވާދޭން ފެށިތާ ާގިނައިރު ނުވަނީސް ޝާމާހެއިއެރި އެއްކަމަކު މާހިލްއޭ ކިޔާ ރޮމުންދިޔައެވެ. ޝާމާ ހަމައަކަށް އެޅުނީ އަނިލްއެތަށް...

107

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ތޭރަވަނަބައި)

ނޫރް ބިރުން ބަނޑުގައި އަތްއަޅައިލަމުން ފަހަތަށް ޖެހިލިއެވެ. ނޫރްގެ ހާސްވެ ހިތްތެޅެމުންދިޔައީ އޮބި ނޯންނަވަރަށެވެ. “މީ މިހާރު ހުރިހާވެސް ނުބަޔަކީ…..” މުނާޒް އިނގިލި ދިއްކޮށްލަމުން އިޝާރާތް ކުރީ ނޫރްގެ ބަނޑާއި ދިމާއަށެވެ. އެހެންކަމުން...

32

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ބާރަވަނަބައި)

ނޫރްގެ ބަނޑުގައިއެއީ މާހިލްއާއި ނޫރްގެ ލޯބީގެ ނިޝާނެވެ. އެދެމަފިރިންގެ އަލަތު ދަރިފުޅެވެ. މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން މިލިބެން އުޅޭ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ވެސް ނޫރްދެން ކެއްކުރާނެއެވެ. މުނާޒުވެސް ދެން ނޫރް ބަނޑުބޮޑުކަން އިނގުނީމަ...

58

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (އެގާރަވަނަބައި)

އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އިނގުނު މާހިލްގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިއްކެއް ކޯތާފަތްމަތިން ފިރުކިފައި ގޮސްއެގަނޑު މަށްޗަށްވެއްޓުނެވެ. މާހިލް އެގަނޑު ބޮޑިކޮށްލަމުން ފައިލުވެސް އެތަނަށް އެއްލާލީ ވީ ދެރައިންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މާހިލްއިނީ...

48

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ދިހަވަނަބައި)

މުނާޒްހުރީ ނޫރްގެ ގައިޖެހޭ ނުޖެހޭ ހިސާބުގައި ނުލަފާގޮތަކަށް ހެވިފައެވެ. “މުނާޒް…..” “ހައި ލޯބީ…ޑިޑް ޔޫ މިސްމީ…..” ނޫރްބޮޑަށް ބިރުގަތީ މުނާޒްގާތުގައި ތިބި ފަސްވަރަކަށް ފިރިހެނުން ފެނިފައެވެ. ބަލާމެލުމަށް ޖަހަނީ ނުލަފާ ފާޑެކެވެ. އެހެންނާ...

30

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ނުވަވަނަބައި)

ނޫރްއަށް ބާރަށް އަހައިލެވުނު އިރުގައި ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. “ލެޓްމީ ހެލްޕްއޭ….” މާހިލް ތަކުރާރު ކޮށްލިއެވެ. ނޫރް ކުޑަކޮށް ވިސްނާލުމަށްފަހު އާއެކޭ ބުނެލީ އިތުރުއެހެން ގޮތެއް ނުވިސްނުނީމައެވެ. ނޫރް ފާހަނައިން ނިކުތީ ނިދަންލާ ހެދުންހިފައިގެނެވެ....

43

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (އަށްވަނަބައި)

އަވަސް އަވަހާ ސިޑިމަތީ ފައި އަޅާލެވުނު ގޮތަކުން ވެއްޓެންދިޔަ ނޫރްއަށް ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. “ނޫރް….” މާހިލްއަށް ސިޑިއާއި ހަމައަށް ދުވެފައި ދެވުނު އިރުވެސް މާލަސް ވެއްޖެއެވެ. ނޫރް ސިޑީގެ ހަރުފަތްތަށް މަތިން...