Author: dhiraa wish

35

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 57

ހައިޒަލް އެވަގުތު އޭނަގެ އަތްފޯރާހާ ގާތުގައި އޮތް ނައިނާއާއި ދިމާލަށް އަތްދިއްކޮށްލަމުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އަޑުބޭރުވެގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ހައިޒަލްގެ ހަށިގަނޑު ހިމޭންވެގެންދިޔައިރު ނައިނާ ދިމާލަށް އުފުލާލެވިފައިވާ އަތުގެ ވާގި...

90

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 56

“ސުބްހާނައްﷲ،… ކޮންފަދަ ނުބައި ބައެއް… އެއީ ހަމަ އިންސާނުންތަ…. ކޮންބައެއްކަމެއް ނޭނގޭތަ؟” އެ އަންހެންކުއްޖާގެ ވާހަކަތަކަށް އަޑުއިވިފައި އާނިޔާގެ ތުންފަތްމަތީ ޝަހާދަތް އިނގިލި ޖައްސާލެވުނެވެ. މާތް ރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ހުރުމަތްތެރިކުރައްވާ މާތްކުރައްވާފައި...

55

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 55

“އޭ އަލްހާން… އެޗް ހައިޒަލް… ނޯރ އެހާ ކުރިން ކޮމްޕެނީ އުފެދުނުއިރު މަށެއް ނުވެސް ހުންނާނެ… އޭ އަކީ ބައްޕައަށް އިން ލެޓަރ… ދެން އެޗް ކާކަށްބާ؟” ހައިޒަލް ވިސްނާލިއެވެ. އޭނަގެ އާއިލާގައި...

216

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 54

ކޯމައްޗަށް އެރި ހޫނު އެތިފަހަރާއިއެކު މަޔާން ކޮލުގައި އަތްއަޅައިލައިގެން ހުރެ ޝަލީންއަށް ބަލާލީ  ހައިރާންކަމުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. އޭރު ޝަލީންގެ ނަޒަރު މަޔާންއަށް ހުއްޓިފައިވީއިރު އެދެލޮލުން ފެނުނު ކުލަވަރުންވެސް މަޔާންގެ ހިތް ފިއްސާލިފަދައެވެ. އެދެލޮލުގައި...

77

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 53

ޝަލީން ހިންދިރުވާލިއިރު މަޔާންއިން ނެއްޓިގެން އައި ނަޒަރު މާބްލްމަތީ ކިރެމުންދިޔަ ކަރުދާސްގަނޑަށް ހުއްޓުނެވެ. އޭނަ މަޔާންއަށް އަންގައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ ހަގީގަތް އެއޮތީ މަޔާންގެ ލޯކުރިމަތީގައި ފެންނާށެވެ. މަޔާންއަށްވެސް އެވަގުތުކޮޅު އެ ރިޕޯޓްއާއި ދިމާލަށް...

44

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 52

އެވަގުތު އެމަގަށް މަޑުކޮށްލި ކާރުގައި އިންނެވި މިޙުރާންއަށް އެދެމެދުގައި ހިނގާދިޔަ ކުޑަ ހަނގުރާމަ ކިތަންމެ ރަނގަޅަށްވެސް ފެނިލެއްވިއެވެ. މިޙުރާންގެ މެޔަށް ތަދެއް އަރައިގެންދިޔައެވެ. އެއީ އޭނަ ދުނިޔޭގައި ހުރެގެން ދެކެން ބޭނުންވީ މަންޒަރެއް...

207

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 51

“އިޑިއެޓް…” ހައިޒަލް ދެދަތްޕިލަ ޖައްސާލަމުން އެ ހިސާބަށް އަރާހަމަވަމުން ކިޔާލި ވަގުތާއި މަޔާން އެނބުރިބަލާލި ވަގުތާއި ވީ އެއްވަގުތަކަށެވެ. މަޔާންއަށް ރަނގަޅަށް ފަސްއެނބުރިބަލާނުލެވެނީސް ހައިޒަލް މަޔާންގެ މޫނަށް އަރުވާލިގޮށްމުށުގެ އެތިފަހަރާއިއެކު މަޔާންގެ މޫނުން...

50

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 50

“ޒެލް…” މިޙުރާންގެ އަޑަށް ބާރުލައިފައި ހަޅޭލަވައިގަނެވުނީ ދުވަހަކު ހަޅޭލަވައިނުގަނެވޭހާ ބާރަށެވެ. އޭނާއަށް ހީވީ ދުނިޔެެވެސް ހުއްޓުމަކަށް އަންނަނީހެންނެވެ. އެކުވެރިޔާ ފަދައިން އެކުވެރިޔާގެ ނިޝާންވެސް އޭނަގެ ލޯމަތިން ގެއްލިގެންދަނީހެންނެވެ. ކަންފަތުގައި ގުގުމާލި ނަމާއިއެކު ހައިޒަލް...

54

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 49

“އަހަރެން މިއަހަނީ ޝަލީންގެ ބަނޑުގައި ތިއޮތީ ކާކުގެ ދަރިއެއްހޭ؟” ހައިޒަލްގެ ކަތުރު ކަށިގަނޑަށް ބާރުވެގެންދިޔައިރު ޝަލީންއާއި ދިމާލަށް އެނބުރުނުގޮތަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. ހައިޒަލްގެ ހަރުކަށި އަޑުން ކޮޓަރިތެރެ ގުގުމާލިއިރު ޝަލީންއަށް ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލެވުނެވެ....

77

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 48

ދެލޯބިވެރިން ކަރުނުން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުން އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ތިބިއިރު އެ މަންޒަރު ދެކެން ތިންވަނަ ފަރާތެއް ހުރިކަމެއް ނޭނގުނެވެ. މަޑުމަޑުން ރެސްޓް ރޫމްގެ ދޮރުލެއްޕިގެންދިޔައިރު ދުރުވަމުންދިޔަ ބަރު ފިޔަވަޅުތަކުގެ...

39

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 47

  ހީލް ފަޔަށް ލައްވާލަދިނުމަށްފަހު ހައިޒަލް ހިންދެމިލުމާއިއެކު ނައިނާ ފައިތިލައިން ހީލް ވަކިކޮށްލާފައި ދުރަށް ހޫރާލިއެވެ. އެއާއިއެކު ހައިޒަލްއަށް އެއްޗެކޭ ބުނާނެ ފުރުސަތެއްވެސް ނުދީ ހުސްފައިގައި ހުރެ ކެބިންއިން ބޭރަށް ދުއްވައިގަތެވެ. ނައިނާއަށް...

35

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 46

ގިނަދުވަސްވެގެން ފާރުތަކުގައި މަކުނުވާއަޅާ ފުރިފައިވާއިރު ތަޅުންގަނޑުން ބޮޑުބައެއް ކަޅުވެފައިވެއެވެ. ކަޅު ދޭތެރެތަކުން ކަޅު ރަތްކުލަ ފެންނަމުންދިޔަގޮތުން މީހެއްގެ ލެއިން ބިންގަނޑު ފެވިފައިވާހެން ހީވެއެވެ. ދުމުގެ ވަހާއިއެކުވެގެން އެތަނުގެ ތެރޭގައި ދުވަމުންދިޔައީވެސް ލޭގެ ނުބައިވަހެވެ....

46

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 45

“އަހަރެން ފެންނާނެއަތީތަ؟ ހާސްނުވޭ… އަހަރެން ނޫޅެން ހައިޒަލްގެ އެޓެންޝަން ހޯދާކަށް… ޔޫ ހޭޓް …” ނައިނާގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަކުރާނެ ފުރުސަތެއް ހައިޒަލް ދިނުމެއްނެތި ދެތުންފަތުން އެޖުމްލަ މެދުކަނޑާލިއެވެ. އެވަގުތު ނައިނާގެ ދެލޯބޮޑުކޮށްލެވުނުއިރު ހައިޒަލް...

48

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 44

ޝަލީން ފަރި ހިނގުމެއްގައި އައިސް ކާރަށް އެރިއިރު ހައިޒަލް ކާރުދުއްވާލައިފިއެވެ. އޭރު ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ޕާރކްކުރެވިފައިވާ ކާރުގެ ވިންޑްސްްކްރީން ތިރިކޮށްލައިގެން މަޔާން އިންއިރު އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވަނީ ތަފާތުކުލައެކެވެ. ހަނިކޮށްލެވިފައިވާ ދެލޮލުން ރުޅިއާއި...

39

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 43

ހައިޒަލް އިރުކޮޅެއްވަންދެން ކެންޓީނުން ބޭރުން އެ މަންޒަރު ދެކެން ހުރެފައި ކެންޓީންތެރެއަށް ވަދެެގެން އައިސް ނައިނާ އިން މޭޒު ކައިރީ އިށީނެވެ. އެއާއިއެކު ސިމިސިމި ލެވުންތައް އިތުރަށް ބާރުވިހެން ހީވިއެވެ. ނައިނާ ހަައިޒަލްއާއި...

41

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 42

  “ނައިނާ… މީޓް މައި ހަޒްބެންޑް ހައިޒަލް…” ޝަލީން އެއްވެސް އަސަރެއްނެތި ބުނެލި ޖުމްލަތަކާއިއެކު ނައިނާގެ ކަންފަތްދޮށުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލެވުނުފަދައެވެ. ސިކުނޑީގައި އެތައްގޮވުމެއް ގޮވާ ހުރިހާ ނާރުތަކެއް ބުރިބުރިވެގެން ދިޔައީހެން ހީވިއެވެ. ވަގުތުން...