Author: dhiraa wish

18

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 78

ގޭގެ މައިދޮރުގެ ބެލްގެ އަޑާއިއެކު ތަށިތައް ދޮންނަ ހަވާލުވެގެން ހުރެފައި ޒޭބްއަށް ދޮރުހުޅުވަންދާން ޝަލީން އެންގިއެވެ. އެއާއިއެކު ތަށިތައް ޑިސްވޮޝާރއިން ނެގި ގޮތަށް ހޯލްޑަރުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ޝަލީން މޭޒުމަތީގައި ފޮނި އެއްޗެހި އަޅާފައިވާ...

90

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 77

“އަޒްހާން….” އެ ނަން ހައިރާގެ ދުލުން ބޭރުވީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ހުރީ އަޒްހާންނޫންކަން އިނގިހުރެވެސް އެ ނަމުން ގޮވާލެވުނީ އެ ސޫރައާއިއެކު އޭނަގެ ހިތުގައި މަރުހޫމް ފިރިމީހާގެ ހަނދާންތައް އާވެގަތުމުންނެވެ. އެއީ...

89

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 76 ބަދަލުގެނެވިފައި

“އަންކަލް…” މިޙުރާންގެ މޫނަށް ވެރިވެގެންދިޔަ ކުލަައަކުން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލަން ނުކެރިފައިހުރެ ހައިޒަލް ގޮވާލިއެވެ. އެ ހަތަރުއަކުރުގެ ބަހުން މިޙުރާންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނީރާލެއްވިއިރު ހައިޒަލްއާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ދެއަތް ފުޅާކޮށްލެއްވިއެވެ. އެއާއިއެކު...

53

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 75

ބެލްކަނީގައި ތިރިކޮށް ރާނާފައިވާ ގާފޮޅާއި ގާތްވަމުންދިޔައިރު މަރުން ސަލާމަތްވާން އިޝާރު މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ދެފައިވިއްދާ ގަދަކަން ދެއްކިއެވެ. އޭރު އައްމާރު އޭނަގެ ކަރަށް ބާރުކޮށްލައިފައިވީ ގޮތުން އިޝާރުގެ ކަޅި މައްޗަށް އަރާފައިވިއެވެ. ނޭވާހާސްވެގެން ރޯ...

67

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 74-2

މަޔާންގެ ކޮޅަށް ކުޅިފަސް ލިބެމުންދިޔަނަމަވެސް ނާކާމިޔާބު ޤަބޫލުކޮށް ކުޅިބައި ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ރާސިލްނުގެންގުޅުނެވެ. އޭނައަށް ވާހަކަދައްކަން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ގޮނޑިން ތެދުވީ މަޔާންއާއި ދެކޮޅަށް ބިންދާލާނޭ ވާހަކަތަކެއް ސިކުނޑިއަށް އެއްކޮށްލައިގެން ހުރެއެވެ. ގޮނޑިން...

63

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 74-1

މެޝިންތަކުގެ އެލާރޓާއިއެކު އެނދުމަތީގައި އޮތް ކުއްޖާގެ ގަޔަށް ބާރުގަނޑެއް އަރާ ކަރަންޓް ޝޮކެއްގައިވާ މީހެއްފަދައިން ތެޅެންފެށިއެވެ. މެޝިންތަކަށް އައި ގުޑުންތަކާއިއެކު ހަމައެއްލަމައެއް ނެތި ތެޅިފޮޅެމުންދިޔަ އަންހެންކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓަން އެ ޒުވާނާ މަސައްކަތްކުރިއެވެ....

78

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 73

މަޔާންގެ ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން މާލަމުގެ ދޮރުހުޅުވިގެންދިޔުމާއިއެކު ކަނުލާ އަޑުއަހަން ތިބި އެންމެންގެ ނަޒަރު އެދިމާލަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. ޖެހިލުންވެ ކުރިއަށް ފިޔަވަޅުއަޅަމުން އައި އަންހެންކުއްޖާގެ މޫނު އެންމެންގެ ނަޒަރުގެ އަމާޒު ފަތްގަނޑަކަށްވިއެވެ. ހައިޒަލްއަށްވެސް ފަސްއެނބުރިބަލާލެވުނުއިރު...

66

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 72

  “ބްލޫސް ކޮމްޕެނީގެެ ޗެއަރމަން އަލްހާން ސުލްތާން…. 1998 ވަނަ އަހަރު އޭ.އެޗް.އިންޑަސްޓްރީޒްގައި ހިނގާދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން އަޒްހާން ސުލްތާންއާއި އަންހެނުން މަރިޔަމް ހައިލާގެ މަރު ފަހަތުގައި ތިބޭފުޅާގެ...

87

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 71

އެވަގުތު ބޭރު ތަޅުގައި ހިފާލި އަޑު އިވުމާއިއެކު އަޒްހާން ދޮރާއި ދުރަށްޖެހިލިއެވެ. އެ މޫނުމަތިން ކަނިނުވާ އުއްމީދެއް ފެނުނުއިރު ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް ދޮރުގައި ތަޅައިގަތީ ބޭރުގައި ހުރި މީހެއްގެ ކަންފަތަށްވެސް އުނދަގޫވާވަރަށެވެ. ތޫލި...

12

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 70 – ބަދަލުގެނެވިފައި

އިރުގެ އަލްވަދާއުއާއިއެކު އުދަރެސް ރަތްކުރަމުން ދިޔަ ކުލަތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން އަލްހާން ހުރީ އޭނަގެ މޭޒުގެ ފަހަތަށްވާގޮތަށްވާ ބިއްލޫރި ބިތުގެ ކައިރީގައެވެ. އެހެންދުވަސްތަކެކޭ އެއްފަދައިން އިރުއަރާ އޮއްސިގެންދިޔަސް ވަގުތު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް ގެނުވައިފިއެވެ....

181

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 70

“އަހަރެން ހައިޒަލްގެ ފުރާނައާއިމެދު ވިސްނަނީ އަޒްހާންގެ ދެކެ ނުވި ލޯބި އޭނަދެކެ ވެގެންނޭ އައްމާރުއަށް ހީވަނީ ކީއްވެގެންތަ؟ އަޒްހާންއާއި ހައިލާގެ ލެއިން ދެއަތް ކަޅިކޮށްގެން ހުރެގެން ތުއްތު ޒެލް އަހަރެންގެ އަތުތެރެއަށް ލީދުވަހު...

133

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 69

ޝަޔަމް ސިހިގެންދިޔަވަރުން އަތުން ފޯނު ދޫވިއެވެ. އިސްއުފުލާ ބަލާލެވުނުއިރު ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ކުރެހިފައިވާ ލޭގެ ތިކިތައް ފެނި ޝަޔަމްގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. ވަގުތުން ކާރުން ފޭބުނެވެ. ބޮނެޓްމަތީ ހަރަކާތް ހުސްވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ފެނި އެދިމާލަށް...

123

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 68

ނޯޓް: މި ސީންއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އެވަރޓަންގެ ބޮޑު ސްޓަޑީގެތެރެއަށް ވެރިވެފައިވަނީ ނުހަނު ރީތި ރީނދޫ އައްޔެކެވެ. މިޙުރާން އޭނަގެ ހަގު ދަރިފުޅު މަޔާންއާއި އެކީ ސްޓަޑީގެ ސޯފާގައި ކޮފީ ބޯން އިންނެވިއިރު ދެކެވެމުން ދިޔައީ އާއިލީ...

73

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 67

“ސިސް…” ނައިނާއަށް ޝަލީންއަށް ގޮވާލެވުުނެވެ. ޝަލީން އޭނަ ގާތުގައި މިއީ ދުވާލޭ ބުނިނަމަވެސް އޭނައަށް ގަބޫލުކުރަން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވީހެވެ. އޭނައަށް ޝައްކުކުރެވުނުގޮތަށް މަޔާންއާއި ޝަލީންއާއި ދެމެދު ގުޅުމެއް އޮތީއެވެ. އޭނަ ޝަލީންއާއިމެދު ދެކެމުންއައި...

121

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 66

“ނައިނާ…” އެއީ ނައިނާގެ އަތުގައި އަޅާފައިވާ އޮއްވާ އެތަށްފަހަރަކު އޭނައަށް ފެނިފައިވާ ކެވެލި ކޮޅެކެވެ. ސުވާލުއުފެދުނީ އެ ކެވެލިކޮޅު އެތާ އޮންނަންވީ ސަބަބެއް ނޭނގިފައެވެ. ހައިޒަލް ފޯނުން ބިންމައްޗަށް އަލިއަޅުވާލިއެވެ. ބިންމައްޗަށް ހޫރިފައިވާ...

93

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 65

“ހައިޒަލް މަރާލާ…” އައްމާރު ވިހަގޮތަކަށް ބުނެލިއިރު އަލްހާންގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. “ކިހިނެތްވީ މާވަރަކަށް ސިހުނީ… އަލަށް ކުރަން އުޅޭ ކަމެއްނޫނެއްނު… އެހެންނޫނަސް އަމިއްލަ ކޮއްކޮއަށް ނެތް ލޯބި ކޮއްކޮގެ ދަރިއަށްވެސް ނޯންނާނެއެއްނު… ނޫނީ އަހަރެން...