Author: dhiraa wish

11

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 7

“ޔޫ… ކަލޭ…” ނައިނާއާއި ހައިޒަލް ހަޅޭލަވައިގަތީ އެކުއެކީގައެވެ. އެއަޑު ބާރުކަމުން މިކްޔާލްއާއި ޒިޔާންގެ ކަންފަތްމަތީ އަތްއަޅާލަން މަޖުބޫރިވިއެވެ. “ވަޓް… ކަލެއޭ…” ހައިޒަލްގެ ބުމަގޮށްޖަހާލިއިރު އަނގަޔަށް ގޮތެއްހަދާލިއެވެ. “ޔޫ ވެސް ބުނީ ކަލެއެކޭ ނޫންތަ؟...

19

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 6

“ގާރލް… ޔޫ ވިލް ޑެފިނެޓްލީ ޕޭ ފޯ ދިސް…” ހައިޒަލް އެހެން ކިޔާލިއިރު އެ ތުންފަތްމަތީގައިވީ އެންމެ ރީތި ހިނިތުންވުމެވެ. އެއްއަތުގެ އިނގިލިތަށް އެ ރީތި ތުންފަތުގައި ޖައްސާލިއިރު އެ ހިނިތުންވުން އިތުރަށް...

17

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 5

ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ކްލިނިކް ތެރެއަށްވަދެގެން އައި މަޔާންގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައީ ނައިނާ ފެނިފައެވެ. “ޔާން…” ޝަލީން ތެދުވެގެން ގޮސް ހުއްޓުނީ މަޔާންއާއި ދާދި ގާތުގައެވެ. މަޔާން ކަޅުކުލައިގެ ކޯޓްއާއި ފަޔަށްފިޓް ފަޓްލޫނުގައި...

13

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 4

ވާރޭ ހުއްޓާލިނަމަވެސް ފަޒާގައި ހިފާލައިފައިވަނީ ކަށިތައް ތޮރުފާލައިފަދަ ފިނިކަމަކެވެ. އެ ފިނިކަން އިތުރުކޮށްދެނީ އިރުއިރުކޮޅުން ޖެހިލާ ބާރު ވައިރޯޅިތަކުންނެވެ. ބާރު ވައިރޯޅިތަކާއިއެކު ގަސްތަށް ހޫރެމުންދިޔައިރު އެގޮފި އަނެއް ގޮތްޕާއި ކޯޅިގަންނަ އަޑު ނާމާންގޮތަކަށް...

19

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 3

އޭރު ވާރޭގެ ތިކިތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ބިމަށް ހަމަލާދެމުންދިޔަގޮތުން ނައިނާ ތެމިފޯވާކަށް ގިނަވަގުތެއް ނުނެގިއެވެ. ޑްރައިވްވޭގައި ހެދިފައިވާ ފެންކޯރުތަކުގެ ތެރެއިން ނައިނާ ގޭޓާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. އެވަގުތު ހައިޒަލް ވާރޭ ތެރޭ ދުވެލައިފައި އައިސް...

21

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 2

އެއްއަތުން ސަރައިކައިގައި ހިފަހައްޓައިލައިގެން އިންއިރު ހައިޒަލްގެ ނަޒަރު އިރުއިރުކޮޅާއި ލޯކޮޅުން ފެންނަމުންދިޔަ ނައިނާއަށް ހުއްޓެއެވެ. ދުއްވަމުންދިޔަ މަގަށްވުރެ ގިނަވަގުތު އެ ނުދަންނަ އަންހެންކުއްޖާއަށް ބެލެމުންދިޔައީ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ހައިޒަލް މިވީހާ ތަނަށް ޝައުގުވެރިކަން...

28

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 1

އިރުއޮއްސެމުން އައިރު އަނދުންކުލައިގެ ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ބައްދާލާ ވިއްސާރައިގެ ކުލަވަރު ދައްކައިލައިފިއެވެ. އިރުގެ ގަދައަލިން ދުނިޔެ މަހުރޫމްވެ އަނދިރިކަމުގެ ސާލެއް އޮޅާލިއިރު އަނދިރިކަމުން ރޭގަނޑެކޭ އެއްފަދަަވިއެވެ. ހިނދެއް ހިނދަކަށް ވައިގަދަވަމުންދިޔައިރު ގަސްތަށް ވަޔާ...

9

ހަޔާތަށް އައި ގިލަންވެރިކަން

ފަރުވާ ހޯދައިގެން ރަށަށް އެނބުރި އައިތާ3 ހަފްތާ ވެގެން ދިޔާ ވަރަށްވެސް އަމާން އޮމާންކަންމަތީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އެ އުފާވެރިކަން މާގިނަދުވަހަށް ދެމިގެން ނުދިޔުމުންނެވެ. ތަވީދެއްގެ އެހީގައި އުޅެމުން އަންނަނިކޮށް ދެވަނަ ދަރިފުޅުގެ ތަވީދު މޮހިގެން ވެއްޓުނީއެވެ. ދަވީދު ވެއްޓުނުދާ 1 ގަޑިއިރުވެސް ނުވަނިން އުނދަގޫތަށް ކުރިމަތިވާންފެށިއެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން ދޮށީދަރީގެ ކަރުގައި އަޅާފައިވާ ތަވީދު މަޑުމަޑުން ހަށިގަޑުން ވަކިވެގެން ބިންމަށްޗަަށް ވެއްޓުނެވެ. އާއިލާގެ ބޮޑެތި މީހުންގެ މެދުގައި މަޝަވަރާކުރުމަށްފަހު ލަންކާއިން ފަރުމާހޯދި މީހާއަށް ގުޅާ ވެގެން އުޅޭގޮތް ކިޔާދިނެވެ. ފާލުބެލުމުން އެނގުނު ގޮތުގައި ތަވީދު ހަށިގަޑާ ވަކިވިވަގުތު ސިހުރުގެ ސަބަބުން ގޭތެރޭ ހައްޔަރުވެފައިވާ ރޫހެއް ހަށިގަނޑަށް ބާރުފޯރުވީއެވެ. ދުވަސަވަރަކީ ޓެސްޓު ދުވަސްވަރަށް ވުމުން އާއިލާއިން ނިންމީ ރާއްޖެއިން ރުގުޔާ ކުރާ މީހެއްގެ އެހީ ހޯދާށެވެ. އެގޮތުން ށ.މިލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ މައްޝޫރު ރުގުޔާ ކުރާ 3 މީހަކު ގެނެސްގެން ރުޤުޔާ ކުރިއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ 4 ދުވަހުގެ ބުރަމަސެއްކަތުން  ދެކުދިންނަށްވެސް އަލިމަގެއް ފެނިގެން ދިޔުމެވެ. ދުވަހުގެ އިރު އަރައިގެން އަންނާނީ އަބަދުވެސް ކޮންމެސް އެއްބަޔެއްގެ ހަޔާތަށް ކަނު އަދިރިކަން ގެނެސްދީ އަނެއްބައެއްގެ ހަޔާތް ދިއްލައިދެމުންނެވެ. ދުވަސްގަޑަކަށްފަހު އެއްދުވަހަކު ކުލާހުގައި އިންދާ ދޮށީ ދަރިފުޅު ނޭވައި ހާސްވެގެން ގެޔަށް ފޮނުވާލެވުނެވެ. އެދުވަހު އޭނާގެ ގާތުގައި ރުގްޔާ ކުރުމުން މީހާ ހަމަޔަކަށް އެޅިގެން ދިޔައެވެ. އޭގެފަހުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ނޭވައި ހާސްވެ މީހާ ތެޅިފޮޅިހަދައެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރުވެސް އާއިލާއިން ހިތްވަރު އެލުވާނުލާ ދަރިން އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތްކަމެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ތެރެއިން ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު ދޮށީދަރިފުޅަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނީ ހުވަފެނެއް ފެނިގެންނެވެ. އެއިރު މެނަދަމުން އަލިވެ 3 ޖަހަނީއެވެ. ދުވެފައިގޮސް މަންމަމެންބަޔަށްވަދެ މަންމަގެ ގައިގާ އޮޅުލައިގަނެގެން ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޯންފެށުމުން އެމަންމައަށް ކުރާނެ އަސަރަކީ ކޮބައިތީއެވެ. އެތަށް އިރަކު ވާހަކަ ދައްކައިގެން މީހާހަމަޔަކަށް އެޅި ހުވަފެނުގެވާހަކަ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ކިޔައިދިނެވެ. އެހުވަފެން ފެނުމުގެ 3 ދުވަސްކުރިން ލަންކާއިން ރުގްޔާކުރާ މީހާގުޅާ އި ދޮށީދަރިފުޅު ނުރައްކަލަށް...

9

ހަޔާތަށް އައި ގިލަންވެރިކަން 2

އަހަރެމެންނަށް ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ސިހުރަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ބައްޔެކެވެ. ސިހުރު ޖެހިފާވާމީހަކު ވަގުތުން ފާހަގަނުވެދާނެއެވެ. ގިނަ އަލާމާތްތަކަކަށްފަހުވެސް އެއީ ސިހުރުކަން ޔަގީންކުރަންނޭނގިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުއްޖާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް...

2

ކުޅިވަރުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ ފައިދާލިބެއެވެ.

ޒަމާނުންސުރެ ކުޅިވަރުގެ އާދަކާދައަކީ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތުގެ އެއްބައޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ހަމަ ގައިމަކުވެސް ނުވާނެ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ލޭކައްކުވާލާ ފުޓުބޯޅައާއި އެހެން ކުޅިވަރުތަކުގެ ދިގު ތާރީހަށް ބަލާލުމުންވެސް އެނގިގެން ދޭ. ޒަމާނުންސުރެ ދިވެހިންގެ...

15

ހަޔާތުގައި އައި ގިލަންވެރިކަމުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް

ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުގެ މޮކް އެގްޒާމް ފެށޭ އަދި މި މަހު 26 ގައި އަޅުގަނޑު ކޯހުގެ އެޒާމް އޮތުމާއެކު ދެން މިވާހަކަ އަޕް ކޮށްލެވޭނީ ހުރިހާ އެގްޒާމަކަށްފަހުކަން ހިތާމައާއެކު ބުނެލަން. އަދި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކިޔާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން. އެގްޒާމްސް ނިމުނުހާއަވަހަކަށް އަޕްކޮށްލަދޭނަން. އިންޝާﷲ.

19

ހަޔާތަށް އައި ގިލަންވެރިކަން

ޖިންނި ޝައިތާނުންގެ ވާހަކަ އަކީ ގިނަބަޔަކު ގަބޫލު ކުރާ ވާހަކަ އެންނޫނެވެ. އެކަން ދިމާވެފަވާ މީހެންގެ ހިތުގެ ޝުއޫރުތަކާ އެ މީހަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ އަނެކާއަށް އިހުސާސް ވާނޭ ކަންކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. ހަގީގަތުގައި...

ފައިވާނެއްގެ ދުލުން
32

ފައިވާނެއްގެ ދުލުން

އާދުވަހަކަށް އިރުގެ ރަން އަލި ފާއްދާލީ އަހަރެންގެ އެކުވެރިންނާއިއެކީ ބޭނުމެއްނެތި ފޫހިވެފައި ހަރުގަނޑުމަތީ އޮއްވައެވެ. އަހަރެންގެ އެކުވެރިން ގިނަވެފައިވާއިރު އެންމެންގެ ހާލަކީ މިއެވެ. ސޯނާވަމުންދިޔަ ގަނޑީގެ އަޑާއިއެކު ދުވެފައި އައި އަންހެންކުއްޖާ ހުއްޓިލީ...