Author: dhiraa wish

52

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 30

ދަންވަމުންދިޔަވަރަކަށް އުޑުމަތީ އަޅިފުސްކުލައިގެ ވިލާތައް ބޯވަމުންދިޔައިރު ވައި ބާރުވަމުންދިޔަގޮތުން ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ވާރޭވެހިގެންފާނެހެން ހީވެެެއެވެ. ދޭތެރެއަކުން އަންނަ ބާރުވަޔާއިއެކު ބުރަހެލި ގަސްތައް ފުރާޅުގައި ކޭއްތިގަންނަނީ ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަން މުގުރާލަމުންނެވެ. ގަސްތަކުގައި ވައިއަޅަވަމުންދިޔަގޮތުން ގަސްތަކުގެ...

49

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 29

ދެޒުވާނުންގެ ލާމެހިފައިވާ އަތްތިލައަށް އިޝާރުގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނުއިރު އަތްމުށްކަވާލެއްވިލެއް ބާރުކަމުން ކަށިތަކުން އަޑުގޮވައިގެންދިޔައެވެ. އެއާއިއެކު އިޝާރު ކުރިއަށް އަޅާލެއްވި ފިޔަވަޅާއިއެކު އިޝާރުގެ އަތުގެ ހޫނުހަމަލާ މަޔާންގެ ކަންކަށިމައްޗަށް އަރައިގެންދިޔައެވެ. އިޝާރުގެ އެ ރުޅިވެރިހަރަކާތާއިއެކު ...

32

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 28

“ރިލެކްސް ދޮންތާ އެހެން ބުންޏަސް ނޫޅެމޭ… ލޯބޮޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ގޮތުން ދެންމެ ދެންމެ އެތަނަށް ވަދެގަނެފާނެއަތީ ބިރުން ހުރިހެން ހީވޭ…” ޝާދީންގެ މޫނަށް އެރި ކުލަވަރާއިއެކު ހައިޒަލް ލާނެތްގޮތަކަށް ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއިއެކު...

17

ހިތަކުން ނުފިލާނޭ

އިރުގެ ދޯދިތައް ކަނޑުގެ ސަތަހައަށް ބޮސްދެމުން ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާއު ކިޔަން ތައްޔާރުވަމުންދިޔައިރު ދޫނިތައް އެސޮރުމެންގެ ހާލިތަކާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖަހައިފިއެވެ. ގަސްކަރައިން ނިވާވަމުން އައި އިރު ރޭގަނޑަށް ތަންދެމުން ލޮނުގަނޑު ތެރޭގައި ފޮރުވިގެންދިޔައިރު އިސާހިތަކު...

28

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 27

އެވަގުތު އެމަގުންލާފައި އިޝާރުގެ ކާރުދުއްވާފައި ދިޔައިރު މަގުމައްޗަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނު ގޮތަކުން ކާރުގައި އިން އިޝާރުގެ ދެލޯބޮޑުވެގެންދިޔައެވެ. ވަގުތުން ކާރު ހުއްޓަން އަމުރުކުރެއްވިއިރު ދެތިން ފަހަރަކު އެސްފިޔަތައް ހަރަކާތްކޮށްލެއްވުނީ ލޮލުގެ ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ...

25

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 26

“ސުސް… ވާހަކަނުދައްކައްޗޭ…” އެވަގުތު ދުރުން ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަޑު އިވިލިއިރު ހައިޒަލް ވާހަކަދައްކަން އުޅުމާއިއެކު ނައިނާ ހައިޒަލްގެ އަނގަމަތީ އަތްއަޅާ ބާރުކޮއްލިއެވެ. މަޑުމަޑުން ކައިރިވަމުންއައި ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޑު ކައިރިވަމުންގޮސް ހައިރާގެ ބަޔާއި ދިމާލުން އޮބިގެންދިޔުމާއިއެކު...

17

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 25

ހަވީރުގެ ހިޔާ ޖެހިގެން އައި ވަގުތު ބަގީޗާގެ އެންމެ ގަސްބޯ ދިމާލުގައި ދުވަމުންދިޔަ ކުޑަ ދެފިރިހެންކުދިންގެ ލުއިލުއި ހުނުމުގެ އަޑުން ފަޒާ ހިސޯރުކޮށްލައިފައިވެއެވެ. އެކަކު އަނެކަކުގެ އަތުނުވާންވެގެން ދުވަމުންދިޔައިރު ދޭތެރެއިން ލާނެތްގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލަނީ...

94

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 24

“ހައި.. ޑޫ ޔޫ ލަވް މީ…” ނައިނާގެ ޖުމްލައާއިއެކު ހައިޒަލް ބަލާލީ ސިހިފައިކަހަލަގޮތަކަށެވެ. އެދެލޮލުން ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ތަފާތު އަސަރެއް ފެނިލިއެވެ. މަޑުންމަޑުން ނައިނާގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލެވިފައިވާ އަތް ތިރިވެގެންދިޔައިރު ހައިޒަލް ފުންނޭވާއެއްލަމުން...

51

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 23

ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަޑުއިވުމާއިއެކު ރައިހާން ނައިނާއާއި ދުރުވެލަމުން ފަސްއެނބުރިބަލާލުމާއި މޫނުމައްޗަށް އެރި ގޮށްމުށުގެ އެތިފަހަރުގެ ބާރުކަމުން މޫނުމަތިން ކުދި ކޮކާ ބުރާލިހެން ހީވިއެވެ. އޭރު ހައިޒަލް ދަތްކުނޑިވިކާލައިގެން ރައިހާންގެ މޫނު ޖެހޭހާ ގާތުގައި ހުރިއިރު...

78

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 22

މެންދުރުގެ ހޫނުކަން ކެނޑި ހަވީރުގެ ފިނިކަން ފަޒާއަށް އަތްގަދަކުރަން ފެށިއެވެ. ހައިޒަލް ކެބިންގައި އިނދެފައި ހަވީރުވީފަހުން ނިކުމެގެން އައިރު ވަށައިގެން ނަޒަރު ހިންގުނީ ނައިނާ ފެނިލާތޯއެވެ. ހައިޒަލް ކެބިންގައި އިންއިރުވެސް ތިރިކޮށްލެވިފައިވާ ބްލައިންޑަރސްތަކުގެ...

23

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 21

“ރިދް… އައިމް ސޮރީ…” ހައިޒަލްގެ ޖުމްލައާއިއެކު ރިދާ އިސްއުފުލާ ބަލާލިތަނާ ހައިޒަލް ރިދާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނައާއި ގާތަށް ދަމާލިގޮތުން ރިދާ ހައިޒަލް މޭގައި ލައްވިއިރު ސިހިފައި ކަހަލަގޮތަކަށް ހައިޒަލްގެ މޫނަށް ބަލާލީއެވެ....

8

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 20

“ހައިޒަލް ދެކެ ލޯބިވާތީ… ޑޭމިޓް އައި ލަވް ޔޫ…” އެ ޖުމްލަތައް ނައިނާގެ ދުލުން ބޭރުވީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ނައިނާ ހުއްޓުންއެރިއިރު ބާރަށް ރޮއެގަންނަމުން ހައިޒަލް މޭގައިި ދެއަތުން ތަޅައިގަތެވެ....

125

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 19

ވަށައިގެން ރޯވަމުންއައި އަލިފާންގަނޑާއި ދުރަށް ދުވަމުންދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑުން ދޭތެރެއަކުން ފަޒާ ހިސޯރުކޮށްލާއިރު އެއަޑު މެދުކެނޑިގެންދަނީ ދުމުގެ ވަހުން އުނދަގޫވެގެން ދޭތެރެއަކުން ކެއްސާލާގޮތުންނެވެ. ދުރަށް އަޅަމުންދިޔަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއިއެކު...

39

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 18

އިރުއޮއްސިވަގުތުކޮޅެއް ފާއިތުވެގެންދިޔައިރު މަޔާން ހުރީ ފެންޑާގެ ތަނބަކަށް ލެގިލައިގެންނެވެ. އިރުގެ އެންމެ ފަހު ދޯދިތައް ދުނިޔެމަތިން ފުހެވިގެންދިޔައިރު ވިލާތަކުގައި ރަންކުލަޖައްސާލެވުނުހެން ހީވިއެވެ. ގިނިކުލައިގެ ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ފުރާލިގޮތަށް އުޑުމަތި އެހެންކުލައަކުން ފަވާލެވުނުފަދައެވެ. ރޭގަނޑަށް...

32

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 17

“ހައި….” ނޭނގިހުއްޓާ ނައިނާގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ގިނަވީއިރު ހައިޒަލްގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ވޭނުން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުންނެވެ. ހައިޒަލް އެވަގުތު ނައިނާއަށް ފަސްދިންއިރު ނައިނާ ހައިޒަލްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލީއެވެ. ހައިޒަލްގެ ދަތްތަކަށް ބާރުކޮށްލަމުން ލޯމަރާލިއެވެ....

67

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 16

ނައިނާ އެނބުރި ބަލާލީ އެންމެ ރީތި ހިނިތުންވުމާއިއެކުގައެވެ. އޭރު ހައިޒަލްގެ ނަޒަރު ނައިނާއާއި އަމާޒުވެފައިވީގޮތުން ނައިނާ ފިނިވާގޮތްވިއެވެ. އެހެންދުވަސްތަކާއި ހިލާފަށް އެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ތަފާތު ނަޒަރަކުންނެވެ. ހައިޒަލްގެ ލޮލުން މިއަދު...