Author: Ashly

5

ކަލާޔާ ނުލާ 20

  ނަވީން އޮތީ ގެއަށް އައި ގޮތަށް އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި ޒޯޔާއާއި މެދު ވިސްނާށެވެ. ޒޯޔާ ފުރަތަމަ ފެނުން ދުވަހުން ފެށިގެން އެހިތުގާ ޒޯޔާއަށް ޓަކައި ވިންދު ޖަހާލިއެވެ. އެ މައުސޫމުކަން އެ...

21

ކަލާޔާ ނުލާ 19

  ޒޯޔާ ދެލޯހުޅުވާލީ ބާރުގަދަ ދެއަތުގެ ހިމާޔަށް ލިބުމުންނެވެ. މަޑުމަޑުން ހުޅުވާލި ދެލޮލުގެ ކުރިމަތިން ނަވީންގެ ސޫރަ ފާޅުވުމުން ޒޯޔާ ހިނިތުން ވެލިއެވެ. ” ނާވީން ސަރ …” ޒޯޔާ ހައިރާންވެ ނަވީންގެ...

49

ކަލާޔާ ނުލާ 18

ޒޯޔާ އަށް ދެލޯ މަރާ ބާރު ކޮށްލެވުނެވެ. އެވަގުތު އަޔާންގެ ސޫރަ ޒޯޔާގެ ލޯކުރިމަތީ ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ. ޒޯޔާ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ބާރަށް ދެއަތުން ހޭންޑު ބޭގުގެ ވާގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައި ލެވުނެވެ. ”...

65

ކަލާޔާ ނުލާ 17

އަޔާން ލިފްޓަށް ވަދެ ހަމަޖެހިލަމުން ކައިރީ ހުރި ޒޯޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. ޒޯޔާ އަށް އަޔާން ލިފްޓަށް އެރިކަން ނޭގޭކަން އަޔާން އަށް އިނގުނީ ޒޯޔާ އިސްއުފުލާލައި އަޔާން އާއި ދިމާލަށް ބަލާވެސް...

63

ކަލާޔާ ނުލާ 16

އޮފީސް ނިއްމާފައި ގެއަށްް ވަދެގެން ދިޔަ އަޔާންގެ މޫނުމަތިން ރުޅިވެރިކަން އިންތިހާއަށް  ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އަޔާންް ސިޑިން އަރައިގެން ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ޓައީ ނައްޓާލައި ލައިގެންްހުރި ގަމީސް ބޭލުމަށްފަހު އެނދު...

68

ކަލާޔާ ނުލާ 15

ޒޯޔާ ދާނެ ތަނެއް ނޭގުމުން ކުރިއަށް ހިނގައި ގަތެވެ. އެތަނުން މީހަކު ގާތު ނާވީން ސަރގެ ކެބިން ކޮބައިތޯ އެހުމުން އެމީހާ ބިއްލޫރިން ޖަހާފައި ހުރި ދެކެބިން އާއި ދިމާލަށް އިޝާރަށް ކޮށްލިއެވެ....

28

ކަލާޔާ ނުލާ 14

” ލައްބަ …. އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ ރީނާ ރިޔާޒް ….” ރީނާ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެތާ ދެން އިން ފިރިހެން ކުއްޖާ މޭޒުމަތިން މޫނު އުފުލާލައި ރީނާ އާއި ދިމާލަށް ބަަލައިލިއެވެ. ރީނާ...

43

ކަލާޔާ ނުލާ 13

***** ތިން އަހަރު ފަސް ******* ” މަންމި ދެން ކޮށްކޮ ނުކިޔާނަށް …. މަންމި ނިދަން ….” އަޒާން ފޫހިވެ އިދެ ލޯ އުނގުޅަމުން ބުނެލިއެވެ. ޒޯޔާ ހީލަމުން އަޒާންގެ ފަން...

18

ކަލާޔާ ނުލާ 12

އިރުކޮޅަކުން އަންހެން ޑޮކްޓަރެއް އެކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާފައިި ނިކުތެވެ. ” ޒޯ .. އަށް ކިނެއްވީ … ޒޯ ރަނގަޅުތަ …. ” ރީނާ އަވަސް އަވަހަށް ޑޮކްޓަރ ކައިރިއަށް ގޮސް އަހާލިއެވެ....

46

ކަލަޔާ ނުލާ 11

އަޔާން ޒޯޔާއަށް ފޮނުވާފައި އިން މެސެޖް ޒޯޔާއަށް ކިޔުނީ ކިތަށް ފަހަރު ކަމެއްވެސް ޒޯޔާއަށް ނޭގެއެވެ. އެ މެސެޖް ގައި ލިޔެފައި އޮތް ބަސްކޮޅު ބަދަލު ވުމަށް އެދެވުނީ އެތަށް ފަހަރަކުއެވެ. ނަމަވެސް...

34

ކަލާޔާ ނުލާ 10

” ޒޯޔާ އަކީ އަޔާން ތިހީކުރާ ހާ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ނޫން … އޭނަ …” އަޖުމަލް އަށް އެހިސާބަށް ބުނެވުނު ތަނާ އަޔާން ރުޅިއައިސް އަޖުމަލް ގެ ގަމީހުގެ ގިރުވާނުގައި ހިފާ...

19

ކަލާޔާ ނުލާ 9

ރީނާ މެންގޭ އަސްކަނި ދޮށަށް ވަދެވުމުން ރިނާ ފަޔާޒް އަތުން ދޫކޮށްލިއެވެ. އޭރު އެދެމީހުން ވެސް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތެމިފައެވެ. މާވަރަކަށް ދުވުމުން ނެވާ ހަމައަކަށް އަޅުވަން އިރުކޮޅެއް ނެގިއެވެ. އެވަގުތު...

20

ކަލާޔާ ނުލާ 8

ޒޯޔާ އިނީ ހަރަކާތެއް ގެންނަށްވެސް ނޭގިފައެވެ. އަޔާން ކުއްލިއަކަށް ޒޯޔާގެ ފިޔާތޮށިކުލައިގެ މަޑުތުންފަތުގައި މަޑުމަޑުން ބޮސް ދިނެވެ. ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅަކަށް ދެމިގެން ދިޔަ އެ ލޯބިވެތި ވަގުތު ކޮޅާ ދުރުވީ ޒޯޔާއެވެ. ޒޯޔާ...

44

ކަލާޔާ ނުލާ 7

އަޔާން އެލަވައިގެ ކޮންމެ ކަޑިއެއްގައި ބުނަމުން ދިޔަ ލަފުޒުތައް ނިސްބަތްކުރަމުން ދިޔައީ ޒޯޔާއަށް ށެވެ. ޒޯޔާގެ އެ ރީތި ސިފައަށްށެވެ. އަޔާންގެ ހިތުގައި ޒޯޔާއަށްޓަކައި އުފެދިފައިވާ އިހުސާސް ތަކަށްށެވެ. ޒޯޔާ ހުރީ އަޔާންގެ...

22

ކަލާޔާ ނުލާ 6

އަޔާން ޒޯޔާއާއި އިތުރަށް ގާތްވެލިއެވެ. ޒޯޔާހުރީ އަޔާންއާއި އަލުމާރިއާއި ދޭތެރޭ ތާށިވެފައެވެ. އަޔާން ޒޯޔާގެ ކަންފަތާއި ކައިރި އަށް މޫނު ތިރިކޮށްލިއެވެ. އަޔާންގެ ހޫނުނޭވާ ޒޯޔާގެ ކަންފަތަށް އެޅެމުން ދިޔައެވެ. ” ޢީދު...

23

ކަލާޔާ ނުލާ 5

އެ ލޯންޗުން ފޭބި ދެފިރިހެން ކުދިން ފެނިފައި ޒޯޔާއާއި ރީނާއަށް އާޝޯހުވެފައި ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވުނީއެވެ. އެ ދެފިރިހެން ކުދިންގެ ކޮޑުގައިވެސް ބޮޑު ދަބަހެއް އަޅުވާފައިވާއިރު ލޮލުގައި މޮޅު އަވިއައިނެއް އަަޅައިފައި ވެއެވެ. އެތަނުން...