ޒޯޔާ އަށް ދެލޯ މަރާ ބާރު ކޮށްލެވުނެވެ. އެވަގުތު އަޔާންގެ ސޫރަ ޒޯޔާގެ ލޯކުރިމަތީ ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ. ޒޯޔާ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ބާރަށް ދެއަތުން ހޭންޑު ބޭގުގެ ވާގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައި ލެވުނެވެ. ” ވަޓްސް ރޯންގް ވިތް ދިސް އަޔާން … ހިތަށް އެރީމަ އަހަރެންނާ ދިމާލައް އެއްޗެހި ކިޔާފަ ހިތަށް އެރީމަ ކެޔާ ކޮށްފަ … އާރ .. އައި ކާންޓް އެވާ އަންޑަސްޓޭންޑް ދިސް ބޯއި … ” ޒޯޔާ އަމިއްލަ އަށް ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ލިފްޓް ހުޅެވެ ވުމާއެކު ޒޯޔާ ލިފްޓުން ފޭބިއެވެ. މަޑުމަޑުން ހިގާލާފައި މަގަށް ނިކުންއިރު ކާރުތަކާއި ސައިކަލުތަކުން މަގުމަތި ހަލަބޮލި ކޮށްލާފައި އޮތެވެ. ޒޯޔާ ޓެކްސީ އެއް ލިބޭތޯ އަތުން އިޝާރާތެއް ކޮށްލިއެވެ. ނަސީބަކުން ޓެކްސީ އެއް މަޑުކުރިއެވެ. ޒޯޔާ ޓެކްސީއަށް އަރައި ދާންވީ ތަން ބުނެލިއެވެ.

އަޔާން އިނީ ޒޯޔާ ދިޔުމުން ހައިރާންވެފައެވެ. އަޖައިބެއް ކަހަލަ ކުއްޖެކެއެވެ. އަޔާންގެ ޒޯޔާދެކެ ނަފުރަތު ކުރަން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ބައެއްފަހަރު އޭނާގެ ހިތް އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދަނީ ކީއްވެ ކަމެއް އަޔާން ކަށް ނޭގެއެވެ. އަޔާން ކަރުގައި އޮތް ޓައީ ކުޑަކޮށް ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި ގަމީހުގެ ބައެއް ގޮތްތަށް ނައްޓުވާލިއެވެ. ކުޑަކޮށްވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭތޯ އެވެ. އިރުކޮޅަކު ގޮނޑީގެ ލައްގައްނަ ބައިގައި މޫނުމައްޗަށް ޖަހައިގެން އޮތުމަށްފަހު އަޔާން ތެދުވެ އޭނާގެ ލެޕްޓޮޕް ބޭގު ނަގައިގެން އޮފީހުން ނިކުންނަށް ހިގައިގަތެވެ. އަޔާން އޮފީހުން ނިކުމެ ކާރަށް އަރައި ކާރު އިސްޓާޓު ކޮށްލުމަށް ފަހު ބާރަށް ދުއްވައިލިއެވެ.

” މަންމި …” ޒޯޔާ އައިސް ގެއަށް ވަނުމާއެކު އަޒާން ސޯފާއިން ތެދުވެގެން އައިސް ޒޯޔާގައިގައި ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޒޯޔާ އަޒާން އުރާލިއެވެ. ” މަންމި .. ބޭބީ ކައިފިންތަ …” އަޒާން އުރާލައިގެން ކޮޓަރިއަށް ވައްނަމުން ޒޯޔާ އަޒާން ގާތު އަހާލިއެވެ. އަޒާން ޖަވާބުގައި ނޫނެކޭ ބުނެލިއެވެ. ޒޯޔާ އަޒާން ގެންގޮސް އެނދުމަތީ ބޭންދުމައްފަހު ފާހާނައަށް ވަދެ މޫނުދޮވެލައިގެން ނިކުތެވެ. ” ކީއްވެ ނުކެއީ …” ޒޯޔާ އަޒާން ކައިރިއަށް އައިސް އިށީންނަމުން ވަރަށް ލޯބިން އަޒާން ގެނެސް އުނގައްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” މަންމި އައީމަ މަންމި އާއެކު ކާންވެގެން …” އަޒާންވެސް މަޑުމަޑުން ލޯބިކޮން ބުނެލިއެވެ. ޒޯޔާ އަޒާން ކޮލުގައި ކޮށްޓާލުމަށްފަހި ލޯބިކޮށްލިއެވެ. އަދި އަޒާން ގޮވައިގެން ބަދިގެއަށް ކާން ނިކުތެވެ.

” ޒޯޔާ އަށް އިނގޭތަ މަންމަ ކާން ހިގާށޭ ބުނީމަވެސް މަންމަ އައީމައޭ ކިޔާލަ ކިޔާލާ އެ އިނީ …” ޒޯޔާ އަޒާން ގޮވައިގެން ބަދިގެއަށް ވަންތަންފެނުމުން ފާއިޒާ ބުނެލިއެވެ. ” އާން .. ޒާން ބުނެފި އޭ …” ޒޯޔާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ކޮބާ ރީ .. އަދިވެސް ނާއްނަނީތަ …” ޒޯޔާ އަޒާން އަށް ކާން ހަދައި ދިނުމަށްފަހު ރީނާ ފެންނަށް ނެތުމުން އަހާލިއެވެ. ” ނޫން އައިއްސި .. ކައިގެން ކޮޓަރިއަށް ވަނީ …” ފާޒިޔާ ބަދިގެއިން ނިކުންނަމުން ބުނެލިއެވެ.

ޒޯޔާ ކައިނިމިގެން އަޒާން ފެންވެރުވުމަށް ފަހު ނިންދެވިއެވެ. ޒޯޔާ ނިދާފައި އޮތް އަޒާންގެ މޫނަށް ބަަލައިލިއެވެ. އަޒާންގެ މޫނުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި ހުރި ފަންއިސްތަށިތަށް ޒޯޔާ ރީތިކޮށް އެއްފަރާތް ކޮށްލިއެވެ. އެ މައުސޫމް ކުއްޖާއަށް ބަލާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޒޯޔާއަށް އޭނާގެ ހިތި މާޒީ ކުރިމަތިން ފެންނަކަހަލަ އެވެ. އެ މާޒީއިން ޒޯޔާ އަށް ވޭނާ ހިތްދަތިކަން ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް އަޒާން އަކީ އޭނާގެ މަރުވެފައި އޮތް ހިތަށް އަލުން ދިރުން ގެނުވި އޭނާގެ ފުރާނައެވެ. ” ދަރިފުޅޫ .. މަންމި އަށް މާފްކުރޭ .. .. މަންމި ޕޮރޮމިސް ކުރަން ދަރިފުޅަށްޓަކާ މަންމި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަން މި ހުރީ ތައްޔާރަށް … ދަރިފުޅަށް ނޭގުނަސް  ދަރިފުޅު މި މަންމަ ގާތު ނެތްދުވަހަކީ މަންމިވެސް މި ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއު ކިޔާނެ ދުވަސް … ” ޒޯޔާ އަޒާންގެ ނިއްކުރީގައި މަޑުމަޑުން ބޮސް ދިނެވެ.

” އަޅެ ކޮން ހެނދުމެއްބާ ލާނީ  … މި .. ނޯ … މީ މާ ކުލަ ގަދަ … ނޯ ވޭސް … ” ރީނާ އަލުމާރިން ފަހަރަކު ހެނދުމެއް ނަގަމުން އެ ހެދުމަކަށް ކޮމެންޓު ކޮށްލުމަށް ފަހު އެނެއްކާ އަލުމާރިއަށް ލަމުން ދިޔައެވެ. ” ސާބަސް ރީ … ތި ހެނދުންތަށް ދެރަވާނެ އެ އެއްޗެއްސާ ދިމާލަށް ތިވަރަށް އެއްޗެހި ކިޔަންޔާ ….” ރީނާ އުޅޭގޮތް ބަލަން ހުރި ޒޯޔާ ހެމުން ހެމުން ރީނާ އާއި ސަމާސާ ކޮށްލިއެވެ. ” ދެން ޒޯ …” ރީނާ އައިސް އެނދުގައި އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ކަމެއް އޮތީތަ …” ޒޯޔާ އައިސް ރީނާގާތު އިށީންނަމުން އަހާލިއެވެ. ރީނާ ޒޯޔާ އާއި ދިމާލައް ބަލައިލިއެވެ. ” އެކްޗުލީ .. ފަޔާޒް …” ރީނާ ޒޯޔާގާތު ފަޔާޒްއާއި ބައްދަލުވި ވާހަކަ ބުނެލިއެވެ. އަދި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ފަޔާޒްގެ ޕީއޭ އެއް ގޮތުގައި އޭވެސް ބުނެދިނެވެ. އަދި އެދެމީހުން ދޭތެރޭ ދެއްކެވުނު ހުރިހާ ވާހަކަ އެއްވެސް ކިޔައި ދިނެވެ. ” ޒޯ ހީ ވޯންޓު މީޓް މީ ޓުނައިޓް އެޓް …. ސީގަލް ކެފޭ .. ” ރީނާ ދެއަތް ދެއަތާ މޮޑެމުން ބުނެލިއެވެ. ޒޯޔާ އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭގިފައެވެ. ރީ ފަޔާޒް ދެކެ ލައިކްވާކަން ޒޯޔާއަށް މާކުރިންވެސް  އެނގެއެވެ.

” ޒޯ .. ” ރީނާ ޒޯޔާ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިނުމުން ޒޯޔާއަށް ގޮވައިލިއެވެ. ” ހޫމ.. އަސްލު ބުނަށް ރީ އަކަށް ނޭގޭނެ އެހެން ވިއްޔާ މިރޭ ލާނެ އެއްޗެއް … ޒޯ ބުނާ އެއްޗެއް ލާ އިނގޭ … ” ޒޯޔާ އިންތަނުން ތެދުވެ އަލުމާރި ކައިރިއަށް ހިނގައި ގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ. ރީނާ އުފަލުން ގޮސް ޒޯޔާ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ރީނާ ހީކުރީ ޒޯޔާ ރީނާ ފަޔާޒްއާއި ބައްދަލުކުރަން ގަބޫލު ނުވާނެ ކަމަށްށެވެ. ” ތެންކިޔު .. ޒޯ …” ޒޯޔާ ރީނާއަށް ރީތި ގަދަ މެރޫން ކުލައިގެ ކަކުލުން ތިރިއަށް އައްނަ ވަރުގެ ހެނދުމެއް ނަގާފައި ދިއްކޮށްލިއެވެ. ރީނާ އެ ހެނދުމުގައި ހިފިއެވެ. ” ވާއޮ ނައިސް … ޔުއަރ ގުރޭޓް ޒޯޔާ … ” ރީނާ ޒޯޔާއަށް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްލިއެވެ.

ގަޑިން އަށެއް ޖެހިއިރު ރީނާ ހުރީ ރީތިވެގެން ނިކުމެ ޓެކްސީ އެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ޓެކްސީ އެއް އައިސް ރީނާ ކައިރިއަށް މަޑުކުރުމުން ރީނާ އަވަހަށް އެ ޓެކްސީ އަށް އެރިއެވެ. ޑުރައިވަރު ކައިރީ ދާންވީ ތަން ބުނުމަށްފަހު ރީނާ މަޑުމަޑުން ސީޓުގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ލޯގަނޑުން ބޭރު ބަލަހައްޓައިގެން އިނެވެ. ރީނާ އިނީ ހިތްއަވަސް ވެފައެވެ. ހަމަޖެހި ލެވޭތޯ އޭނާ ކުރަމުން ދިޔަ ހުރިހާކަމެއް ދިޔައީ ފެނަށްށެވެ. ޓެކްސީ އައިސް ރެސްޓޯރެންޓްގެ ގޭޓް ކުރިމައްޗަށް މަޑުކޮށްލިިއެވެ. ރީނާ ކާރުގައި އިން ޑުރައިވަރަށް ރުފިޔާ ދިނުމަށްފަހު ކާރުން ފޭބިއެވެ.

ފަޔާޒް ހުރީ ރީނާގެ އިންތިޒާރުގައި ރެސްޓޯރެންޓްގެ ގޭޓް ކައިރީ މަޑުކޮށްލައިގެންނެވެ. ޓެކްސީ އިން ފޭބި ހޫރުލްއީނެއްފަދަ ރީތި އަންހެން ކުއްޖާ ފެނުމުން ފަޔާޒްއަށް ހުރެވުން ތަންވެސް ނޭގުނެވެ. ” މާޝަ ﷲ …” ފަޔާޒް ރީނާގެ ރީތި ސިފަ ފެނުމުން ހައިރާންވެ ބުނެލިއެވެ. މެރޫން ކުލައިގެ ފަޔާހަމައަށް ހުރި ހެދުން ރީނާގެ ދޮން ހަށިގަނޑާއި ވަރަށް ގުޅެއެވެ. މަޑު މެރޫން ކުލައެއް ތުންފަތުގައި ޖައްސާފައި ހުރި އިރު މަސްކަރައާއި ލައިނާގެ ސަބަބުން ރީނާގެ ލޮލުގެ ރީތިކަން އިތުރު ކޮށްދީފައި ވިއެވެ. ރަންކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑު ގޮތެއް ނުހަދައި ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމުން ވަޔާ ވިހުރެމުން ދިޔައެވެ. ފަޔާޒް ރީނާ އާއި ގާތަށް ދާން ހިނގައި ގަތެވެ.

ރީނާ އޭނާއާއި ގާތަށް ހިނގަމުން އައި ފަޔާޒް އާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސަކާއި ނޫކުލައިގެ ގަމީހެއްގައި ހުރި އިރު ފަޔާޒްގެ ފިރިހެންކަން އިތުރު ކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ފަޔާޒް އައިސް ރީނާގާތަށް ހުއްޓިލުމުން ފަޔާޒްގެ ގައިން ދުވި މީރު ސެންޓުގެ ވަހުން ރީނާއަށް ނޭފަތް އެތެރެއަށް ދަމާލެވުނެވެ. ” ލެޓްސް ގޯ އިން …” ފަޔާޒް ރީނާ ގާތު މަޑުކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

ރީނާ ހީލާފައި ފަޔާޒް ފަހަތުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ރެސްޓޯރެންޓު ތެރޭގައި މީހުން ގިނަނަމަވެސް އެތަނުގައި މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު ވަރަށް މަޑެއެވެ. ރީނާއާއި ފަޔާޒް ހުސްމޭޒެއްގައި ގޮސްއިށީނެވެ. ރީނާ ކުރިމަތީ ހުރި  ގޮޑީގައި އިން ފަޔާޒް ކަޅިޖަހާ ނުލާ ރީނާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނެވެ. ރީނާ ލަދުން އިސްއުފުލައި ބަލާލަންވެސް ނުކެރިފައި އިނެވެ. އެވަގުތު ވޭޓަރ އައުމުން ދެމީހުން އެމީހަކު ބޭނުން އެއްޗަކަށް އޯޑަރ ކުރުމަށްފަހު އެނެއްކާވެސް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ހަމަހިމޭނުން ތިބިއްޔެވެ. އެ މާހައުލުގައި ރަތްކުލައާއި ހުދުކުލައިގެ ލައިޓް ވާއިރު އެތަނުގައި ޖަހާފައިވާ ރީތި އިނގިރޭސި ލަވައިގެ ސަބަބުން މާހައުލަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދީފައި ވިއެވެ.

އެންޑް އައި ވުޑް ކުލައިންބް އެވްރި މައުންޓަން

އެންޑް ސުވިމް އެވްރި އޯޝަން

ޖަސްޓް ޓު ބީ ވިތް ޔޫ

އެންޑް ފިކްސް ވަޓް އައި ހޭވް ބުރޯކެން އޯ…

ކޯސް އައި ނީޑް ޔޫ ޓު ސީ …

ދެޓް ޔޫ އާރ ދަ ރީސަން  … އޯ ..

” ރީ … އަސްލު އޭރު ކުއްލި އަކަށް އަންނަށް ޖެހުނީމަ ވަރަށް ދެރަވި … ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިން … ރީ އާ ޓޯކު ކުރެވޭ ގޮތެއް ވޭ ތޯ … ރީ ގެ ނަންބަރ ވެސް ސޭވް ކުރެވުނީ އަޔާ ނަންބަރަށް  … އޭނަ އެސިމް އެއްލާލީމަ ރީގެ ނަންބަރ ވެސް ގެއްލުނީ .. ފޭސްބުކުން .. އިންސްޓާ … އެންގޮސް ރީގެ މައުލޫމާތެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯދަ ހޯދާވެސް އަހަރެންނަށް އެކަން ނުވި… ދެން މިހުރީ ﷲގެ އިރާދަފުޅުން ރީ އާ ބައްދަލުވާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގަ … އެން  ހުއްޓަ  އިންޓަވިޔުއަށް ރީ އައި ދުވަހު އަހަރެން ހުރީ ގަބޫލު ކުރަންވެސް ދަތިވެފަ އެހާ ދުވަސްފަހުން ރީ ފެނުނީމަ … ވަރަށް އުފާވި … ރީ .. އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ރީ އެނެއްކާ އަހަރެންނަށް ގެއްލޭކައް … ޕުލީސް ބީ މައިން … އައި ޑޯންޓު ވޯންޓު ޓު ލޫސްޔޫ އެގެއިން … ” ފަޔާޒް ރީނާގެ ރީތި ދެލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިދެ ބުނަން ބޭނުންވި ހުރިހާ އެއްޗެއް ބުނެ ނިއްމައިލި އިރު އެދެލޮލުން ރީނާގެ ލޯތްބަށް އެދޭ ވަރު ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ވެސް ރީނާއަށް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ރީނާއަށްހިނިތުން ވެލެވުނެވެ. ފަޔާޒް ރީނަ ދެކެ އެހާ ލޯބިވާކަން ރީނާއަށް ކުރިން އެގުނުނަމަ ފަޔާޒް އެހާ އިންތިޒާރު ނުކުރުއްވީހެވެ. ރީނާ ފަޔާޒް ދެކެ ލޯބިވާވަރު އެނާ ހެއްދެވި ފަރާތަށް އެގޭނެވެ. ރީނާގެ ހިތް އުފަލުން ނަށަމުން ދިޔައެވެ.

” ފަޔާ .. އަހަރެން ދެކެ ތިހާ ލޯބި ވޭތަ .. އަހަރެން އުޅެނީ މީހަކާ އިދެގެންނޭ ބުނެފިއްޔާ … ” ރީނާ ބޭނުންވީ ފަޔާޒް ހިތްތަޅުވާލަން ށެވެ. ރީނާ އެހެން ބުނުމުން ފަޔާޒްގެ މޫނުމަތީގައިވި އުފާވެރިކަމުގެ ހިނިތުންވުން ފިލައި އެމޫނުމައްޗަށް ވެރިވެގެން ދިޔަ މަޔޫސް ކަން ރީނާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ރީނާގެ ހިތަށް ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. ފަޔާޒް އަކީ އޭނާއަށް މިދުނިޔެއިން ލިބުން އެންމެ އަގުހުރި އުފަލެވެ. ފަޔާޒް އިސްދަށް ޖަހާލިއެވެ. އޭނާގެ ލޮލުގެ ތެރޭގައި ގިނަވި ކަރުނަތައް ރީނާއަށް ދައްކަން ބޭނުން ނުވީއެވެ.

ރީނާ  މޭޒުމަތީ އިން ކުޑަ ވާސްގައި ޖަހާފައި ހުރި މާތަކުގެ ތެރެއިން ރަށް ފިނިފެން މަލެއް ނަގިއެވެ. ރީނާ މަޑުމަޑުން އިން ތަނުން ތެދުވުމަށްފަހު ފަޔާޒް ކައިރިއަށް ގޮސް އެއްފައި މައްޗަށް އިށީދެލަމުން ފަޔާޒްއާއި ދިމާލަށް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް މާދިއްކޮށްލިއެވެ. ” ފަޔާޒް … އައި ވޯންޓުބީ އޮންލީ ޔުއަރސް … ސޯ ކޭން އައި …” ރީނާ އެއިން ގޮތަށް އިދެ ވަރަށް ލޯބިން ބުނެލިއެވެ. ފަޔާޒް އިސްއުފުލައި ރީނާއަށް ބަލާލަމުން އިން ތަނުން ތެދުވިއެވެ. ރީނާ އެއިރު ވެސް ރީތި ހިނިތުން ވުމެއް ދެމުން އެއިން ގޮތަށް އިނެވެ. އެތާ އެވަގުތު ތިބި އެންމެން އެދެމީހުންނަށް ބަލަމުން ދިޔައެވެ. ފަޔާޒް އުފަލުން ހިނިތުން ވެލިއެވެ. ރީނާ އެހެންބުނީ ފަޔާޒް ތަޅުވާލަންކަން އިނގުމުން ފަޔާޒްއަށް ހަމަނޭވާއެއް ލެވުނެވެ. ފަޔާޒް ރީނާގެ އެރީތި މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. އަދި އެމަލުގައި ހިފިއެވެ. އެވަގުތު ރީނާ ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. ފަޔާޒް ކުއްލިއަކަށް ރީނާގައިގައި ބައްދައިލިއެވެ. ” ރީ.. އައި ލަވް ޔޫ … އައި ލަވް ޔޫ ވެރީ މަޗް ” ފަޔާޒް ރީނާ ގައިގައި ބައްދައިލައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެތަން އަތްތިލަބަޑީގެ އަޑުން ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ.

” ހަލޯޯ އަޔާން … މި ކޮޅުގައި އޮތް މީޓިން ކެންސަލް ވެއްޖެ … އައި އެމް ކަމިން ޓުމޯރޯ ….” ނަވީން ބުނެލިއެވެ. އަޔާން ފޯން ބާއްވަމުން އޯކޭ އޭ ބުނެލިއެވެ. އެ މީޓިން ކެންސަލް ވުމުން އަޔާން ކުޑަކޮން ރުޅިވެސް އައެވެ. ” މީ ހުސް އެ ޒޯޔާ ހެދި ވާކަންތައް .. އޭނަ އައި ފަހުން އެއްކަމެއްވެސް ރަނގަޅަށް ނުދޭ ….” އަޔާން އައިސް ހުރި ރުޅި ބޭލީ ޒޯޔާ އަށްށެވެ.

ރީނާ ގެއަށް އައިސް ވަންއިރު ޒޯޔާ ސޯފާގައި އިން ތަން ފެނުމުން ގޮސް ޒޯޔާ ގައިގައި ބައްދައިލިއެވެ. ” ޒޯ އައި އެމް ސޯ ހެޕީ … ހީ ރިއަލީ ލަވްސް މީ … ” ރީނާ އުފަލުން ބުނެލިއެވެ. ” ރިއަލީ … އައިމް ހެޕީ ފޯ ޔޫ  .. ސޯ ޓުރީޓް އިންނަށް ވާނެ އިނގޭ ….” ރީނާ އުފާވެފައި ހުރުމުން ޒޯޔާ ބުނެލިއެވެ. ރީނާ ޒޯޔާއަށް ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިނެވެ. ޒޯޔާ އުފާވިއެވެ. ރީނާ ދެކެ އެހާ ލޯބިވާނެ މީހަކު ހުރުމުންނެވެ. ރީނާ އުފަލުގައި ހުރުމަކީ އޭނަ އެދޭ ގޮތެވެ.

އޮފީހައް ވަދެގެން ދިޔައިރު މީހުން މާ ބުރަކޮން އުޅޭތީ ޒޯޔާ ހުރީ ހައިރާން ވެފައެވެ. އޭނާ އަށް ތަންކޮޅެއް ލަހުން އާދެވުމުން އަޔާން އަށް ސިއްރުން ކެބިންއަށް ވަންނަށް ހިނގައިގަތެވެ. ޒޯޔާ ކެބިން ގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ” ނަސީބެއް އެ އިންސާނާ އަށް ނުފެނުންކަން … އެހެން ނޫނީ އެނެއްކާ ވެސް މަ ނޮޅައިގެން ކާލިސް …. އެއީ ބޮސް އެއްވެސް ނޫން ހަމަ ތާކުހުރި ސައި…..” ޒޯޔާ ކެބިން އަށް ވަދެ އަމިއްލަ އަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާގެ ޑެސްކާ ހަމައަށް ދިޔަތަނާ އޭނާ އިންނަ ގޮނޑި އޭނާއާއި ވީ ފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ. އޭނާގެ ގޮޑީގައި އިން އަޔާން ފެނުމުން ޒޯޔާ ކިޔަމުން ދިޔަ އެއްޗެހި ހުއްޓުނެވެ. ޒޯޔާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން އަޔާން އާއި ދިމާލަށް ބަލަމުން ދިޔައެވެ. އަޔާން ގޮޑިން ތެދުވެ މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފައި ޒޯޔާ ކުރިމަތީ ގޮސް ހުއްޓުނެވެ. ” ފަސްމިނެޓް ތެރޭ މީޓިން ރޫމްއަށް އާދޭ .. ދެއަރ އިސް ވެރީ އިމްޕޯޓެންޓު މީޓިން ….” އަޔާން އާއި ދިމާލަށް ބުދެއްހެން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ޒޯޔާއަށް ބަލަމުން އަޔާން ބުނެލިއެވެ.  އަޔާން ދާން ހިނގައިގަތުމުން ޒޯޔާ މޫނުމަތީގައި އަށް އަޅާލިއެވެ. ލަދުންނެވެ. ” އަހަރެންނަކީ ހަމަ ތާކު ހުރި … ” ކެބިންގެ ދޮރުމަތީ ހުރެ އަޔާން ބުނެލިއެވެ. ޒޯޔާ ބިރުން ހަލާކުވާ ވަރު ވިއެވެ. ” އޯ ޝިޓް … އެހެންވީމަ އިވުންދޯ … ” އަޔާންއަށް ޒޯޔާ ކީއެއްޗެހި އަޑުއިވުން ކަން އިގުމުން ޒޯޔާ ވަރަށް ލަދުގަތެވެ. ޒޯޔާ މާފަށް އެދެން ވެގެން ފަހަތަށް އެނބުރުން އިރު އަޔާން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ” އަޅެ އެއީ މީހެއްނު … ސައިތާނު ….” ޒޯޔާ އެގަޑީގައި ފުރިހަމަ ނުކުރެވުން ބަސް ބުނެލިއެވެ. ” އަވަހަށް ދާންވީ އެހެންނޫނީ އެނެއްކާ ދޮން ގަދަވާނެ ….” ޒޯޔާ ހެމުން ހެމުން އަޔާންއަށް މަލާމަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

”  ނެކްސްޓް ވީކްގަ އޮންނަ ފެޝަން ޝޯ އަށް ރެޑީ ވެވިފަ އޮތްނަށްވާނީ މިހާރު… މިއަދުން ފެށިގެން ޝޯގެ ކަންތައް ފަށަން ވާނެ … ” އަޔާން ދިޔައީ ފެޝަން ޝޯ އަށް ވާންވީ ތައްޔާރީތަށް އެއްމެންނަށް ކިޔައިދެމުންނެވެ. ޒޯޔާ އިނީ އޭނާ ކުރަންވީ ކަމެއް ނޭގޭތީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޭގިފައެވެ. މީޓިން ނިމުމުން އެންމެން މީޓިން ރޫމްއިން ނިކުތެވެ. ޒޯޔާ ވެސް ގޮޑިން ތެދުވެ އެތަނުން ނިކުންނަށް ހިގައިގަތެވެ. ” ވެއިޓް …” އަޔާން ޒޯޔާ ދާން ހިގައިގަތުމުން ބުނެލިއެވެ. ޒޯޔާ އަޔާން އާއި ވީފަރާތަށް އެނބުރިލިއެވެ. ” ސެކަންޑް ފޯރްއަށް ގޮސް ޑިޒައިންތަށް ދާގޮތް ބަލާ …” އަޔާން އެހެން ބުނުމުން ޒޯޔާ ހަމައެކަނި އޯކޭ އޭބުނެލާފައި އެތަނުން ނިކުތީ އެވެ.

” ޒޯޔާ ދެވަނަ ފޯރްއަށް ދިޔައިރު އެތަނުގައި މީހުން އުޅެނީ ހޭބޯނާރާ އެއްކޮޅުން އެނެއް ކޮޅަށް ދުވެލަ ދުވެލަ އެވެ. ޒޯޔާ ފައިލް އެއް ހިފައިގެން އާޓް ރޫމަށް ވަނެވެ. އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތްބަލަމުން ދިޔައެވެ. ޒޯޔާ ދިޔައީ އޭނާއަށް ރަނގަޅުހެން ހީވާގޮތަށް އައިޑިޔާވެސް ދެމުންނެވެ. އިރުކޮޅެއްތެރޭ އެންމެންވެސް ޒޯޔާއާއި ގުޅުނެވެ. ޒޯޔާ ފޫހިކަމެއްނެތި އެއްކަމެއް ކޮށްލާ އެނެއްކަމެއް ކޮށްލައި އުޅުނެވެ.

” ޒޯ… ޕުލީސް ދޭބާ އެކޮޅުގަ އެ އިން ކަބަޑު މަތީބައިގަ ހުރި ލޭސްފޮތިތައް ގެނެސްދެން ” އެތަނުގައި އުޅުން ކުއްޖަކު ޒޯޔާއަށް ގޮވައިލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޒޯޔާ ކަބަޑު ކައިރީ ހުރެ އެ ލޭސްފޮތިތައް ނެގޭތޯ އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވިއެވެ.  ޒޯޔާ ގޮނޑިއެއް ހިފައިގެން އައިސް އޭގެ މައްޗަށް އެރިއެވެ. ޒޯޔާ ލޭސްފޮތީގައި އަތްޖެހުމުން އެނެގުމަށްފަހު އެނެއްފަރާތަށް އެބުރުން ވަގުތު ގޮނޑިން ފައިކައްސާލިއެވެ. ޒޯޔާ ވެއްޓެން ދިޔަވަގުތު ދެލޯ މަރާލައި މަޑުމަޑުން ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. ޒޯޔާ ދެލޯ ހުޅުވާލީ ބާރުގަދަ ދެއަތުގެ އޭނާގެ ގައިގައި ހިފެހެއްޓުމުންނެވެ.  ” ނަވީން …ސަރ ” ޒޯޔާ ހައިރާވެ ނަވީންއާއި ދިމާލަށް ބަލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޒޯޔާ އޮތީ ނަވީންގެ އަތްދަޑިމަތީގައެވެ. ނަވީން ޒޯޔާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ޒޯޔާ އޭނާޔާ އެހާގާތުގައި ވުމުން އެވަގުތު ކޮޅު އެތަށް އިރަކަށް ދިގުުލައިގެން ދިޔުމަށް އެދެވުނެވެ.  ދުރުގައި މިމަންޒަރު ބަލަންހުރި އަޔާން ގެ އަތް މުއްކަވާލެވިފައި ވިއެވެ. އަޔާންގެ ހިތް ބުނާކަހަލަ އޭ ޒޯޔާގެ ގައިގައި އޭނާ ނޫން އެހެން މީހަކު އަތްލުމުގެ ހައްގެއް ނޯއްނާނެއެވެ.

ނޭގޭ އިހުސާސެއް މިހިތުގާ އުފެދިއްޖެޔޭ

މީހަކު ތިހިތާ  އަދު ގާތްވުމުން ބިރުހީވެޔޭ

އަދިވެސް ތިޔަ ނަލަ ތަސްވީރު ކުރެހިފާވޭ މިހިތުގާ

ތިޔަ ލޯބީގާ އަދިވެެސް ވިރެމުން އެބަހިތްދެޔޭ ….

-ނުނިމޭ-

86

49 Comments

 1. Ha

  June 24, 2019 at 9:40 am

  Dhen oiy part mianna mahu gennathi

  • Ashly

   June 24, 2019 at 2:33 pm

   Oh sorry for that … But ash ah liyevey varakun hama up kohlani ?

 2. jiji

  June 24, 2019 at 9:45 am

  Hehe..mifaharu second dhw..Will comment after reading?????

  • Ashly

   June 24, 2019 at 2:35 pm

   Yeah this time second thi libuni ♥️♥️

 3. Aiminath

  June 24, 2019 at 9:49 am

  varah reethi mi part vx. i loved it so much. keep up the good work and can’t wait igey next part ah.

  • Ashly

   June 24, 2019 at 2:36 pm

   Thank you aiminath …. ??

 4. [email protected]

  June 24, 2019 at 10:11 am

  Wow….

  • Ashly

   June 24, 2019 at 2:36 pm

   Thank you zara

 5. maary

  June 24, 2019 at 1:56 pm

  vara reethi mibaives ,keevetha miha lahune mivahaka up kurani

  • Ashly

   June 24, 2019 at 2:39 pm

   Thank you Maary … Aslu ash aki kiyava kuhjeh v ma thankolheh busy kon ulhen jeheni ehen ve ehaa lahun up kohdheve ni … ?

 6. jiji

  June 24, 2019 at 9:07 pm

  Ash??????..Mi part vec v rythi..plc dhn oii bai avahah up kuraathii ingey?????????❤????????..
  May good bless yuh with a bright future..
  Luw yuh darlinnn

  • Ashly

   June 25, 2019 at 1:19 am

   Thank you jiji

 7. Ibsha

  June 24, 2019 at 11:20 pm

  17,18 mi 2part ga boss vaahaka aa thafaatheh neiy

  • Ashly

   June 25, 2019 at 1:22 am

   Hmm ehen tha … Ash ves haadha molhey dhw copy kuran .. e ga ohgothah liye laifi vihyaa dhw… Boss vaahaka varah kamudhaa kuhjeh dhw thi … Never mind…. Hope mi vaahaka ves kamudhaane kamah … Comparing agent …. ??? Don’t get wrong … I am just kidding ????

  • Ibsha

   June 25, 2019 at 7:51 am

   Ashly…Asl ves Ibsha ah varah reethi vi vaahaka eh Boss vaahaka aky

  • Ashly

   June 25, 2019 at 4:33 pm

   Oh ehen tha … ?

 8. Ibsha

  June 24, 2019 at 11:29 pm

  Ekam vaahaka varah reethi

  • Ashly

   June 25, 2019 at 1:23 am

   Thank you ibsha

 9. Maya

  June 24, 2019 at 11:35 pm

  Ehaa lahun up kuraathy warah dhera wey…. mi story reethi v ma warah kiyaa hih wey …next part awahah up kuraane kamah ummeedhu kuran

  • Ashly

   June 25, 2019 at 1:26 am

   Thank you Maya …. Ash ah Vanya avahaves up kohdheynah nah …. Next part ah inthizaaru kohlaa …. Avahah up kuraanah iraadha kureh vihya ?????

 10. Luc!f3r

  June 25, 2019 at 6:43 am

  Mirey mi kiyaaly story fattain mihisaabah.. Dhivehi bai thakuga kuh madhu.. English sentences dhivehin liyefa hunna iru e sentences English sentence eh gothuga grammar massala ulhey.. Sentences hama jehumuga.. Either itx ur grammar mistakes or characters ge grammar mistakes when they speak.. Hindi lavathah annaathy heski chill.. Ekam raagu neyngey lava lava.. E dhem Luc!f3r ge amilla massalaeh lavathakuge raagu neyngun.. Ekam kiyey nukiyey get vaathy chill..

  Anehhen vaahaka storyline ah balaanama reethi.. Next is dhen amilla wants.. Ayaaz ah dhera gotheh hadhaabila.. Rovvaalabila goih gothum.. Thankolheh fahunviyas.. Esorah filaavalhu mathin filaavalhu libenvaane.. Ginafaharah Batholunnah libey aniyaa kuda.. Hih dhathikan kuda.. Ehenve.. Fayaaz dhen ok.. I like Fayaaz and Reena more

  • Ashly

   June 25, 2019 at 4:38 pm

   Oh thank you for your comment dear … Ekam ayaaz eh nuh ayaan … Yeah he will suffer .. and yeah fayaaz and Reena relationship is nice ♥️♥️♥️

  • Luc!f3r

   June 26, 2019 at 5:43 am

   Nanthah vaththarukamun olhifa eyny??

 11. Jasmine

  June 25, 2019 at 3:44 pm

  Varah lahun up kuree ma varah dheravee ekamaku mi part varah lobi next part avahah up kohlachee ???????????????????????????

  • Ashly

   June 26, 2019 at 5:52 am

   Thank you Jeanine???????????????

 12. [email protected]¡[email protected]#?

  June 29, 2019 at 10:19 am

  Kon iraku tha next part up kohleyenee?? ☺️☺️but mi part ves Vrh Reethi Masha allah☺️☺️Avahah up Koh dhe hey ashly❤️❤️

 13. xiya

  June 29, 2019 at 11:52 am

  when next part……i hope avahah up kohdheyneh kamah ….. vaahaka hama varah varah reethi???????

 14. Xee

  July 5, 2019 at 6:13 pm

  It’s June baby… Dhenn 19 vanabai nerebala…. Ahna aharakahh inthixaareh nukureveyne…..

 15. Maya

  July 5, 2019 at 9:31 pm

  Haadha gina dhuwas wejje eyyyy….. koba tha next part???????????????

 16. Yaakko

  July 12, 2019 at 12:30 pm

  Haadha Gina dhuvahei..Kon irakun tha Next part up kurani….

 17. Naukko

  July 13, 2019 at 1:30 pm

  Kon irakun tha next part

 18. Luloo

  July 16, 2019 at 10:22 am

  Avahah up kohbae dhww.. lahun kyhve tha ash up kuranyy.. vrh kiyaahih vaa vhka eh miyaky.. Mihaaru july nimeniyyey.. Avas kohbae ash

 19. ނޫރު

  July 26, 2019 at 3:26 am

  ކޮންއިރަކުންތަ މިވާހަކަ އަޕްކޮށްދެވޭނީ މީވަރަށް ކިޔާހިތްވާ ވަހަކައެއް އަޕްލޯޑްވެފަތޯ ކޮންމެދުވަހަކު އެތައްފަހަރަކު ބެލޭ ވާހަކަ ގެނެސްދޭކުއްޖާ ބަލިވީތަ ވާނުވާ އަންގާލީމަ ދޯ ކިއުންތެރިންނަށްވެސް އިނގޭނީ އުންމީދުކުރަން މިވާހަކަ ކިޔާލަން ލިބޭނެކަމަށް

 20. faadukiyun theri aa

  July 29, 2019 at 7:11 pm

  dhn anna garunuga kanneynge…..konmeh meehe ves liyan fashaane ekm nueh ninmaane..ajaabeh kahala baeh mi liyun theriney kiyaa meehunnakee

 21. Jazz

  August 2, 2019 at 10:00 pm

  AvahahUpload kohdehvaa

 22. Yaana

  August 6, 2019 at 5:57 pm

  Kobaahey mivaahaka liyaa kujja ajaibehnu..

 23. Naany?

  August 8, 2019 at 6:30 am

  Koba aneh part enmen fahun ves up koffa iny 24.6.2019 ga.. Ashly Pls Reply.. It’s been like 2 months mihaaru story up nukuraathaa…. Did u stop writing

 24. The reader

  August 8, 2019 at 8:57 pm

  When next part

 25. ❤️?

  August 14, 2019 at 8:41 am

  Mihaaru 2 months vejje… Did u stop uploading… Pls Ashly avahah up koh dheebala… It’s very hard mihaa reethi story thah up nukoh maa gina dhuvas negyma… Readers thah Hama mitheebeee thayyaarah.. We Luv u and ur story… Meehun ge faraathunves nagetive comments annnaane eyge maanaeh noon avahah give up kohlaashekey.. Kithanme lahakun up kolladhinas readers Thah mitheebeee thayyaarah

 26. Jasmine

  August 14, 2019 at 8:00 pm

  Ash kobaa tha 19th vana baa I desperately waiting. Now it has been likely 2months we all readers can’t wait please ash. I am a big fan of you and your story. Or did you stop writing this story. Habareh vebala eerun dhoo we readers ah ves ingeenee. Please,please ash??????????????

 27. Jasmine

  August 15, 2019 at 11:20 am

  When will you upload the 19th part. It has been likely 2 months we readers can’t wait
  Have you stop uploading. Vaanuvaa angaaleema dhoo readers ah ves ingeenee

 28. [email protected]¡[email protected]#?

  August 15, 2019 at 11:56 pm

  Ashly Koniraku tha 19 th part up kohleyenee… Now it has been likely 2 months… Have u stop writing or uploading… Vaanuvaaa angaaleema dhow readers ah ves ingeynee… Hope you will upload 19 th part as a soon as possible dear

 29. Maya

  August 16, 2019 at 11:26 am

  Its august now , koba story ???

 30. ޔފޔ

  August 22, 2019 at 1:49 pm

  Ey bayyeh nun dhnn.. vhka up kohbala.. miharu vrh gina dhuvahu wait kurevihjje..

 31. Lilly

  September 9, 2019 at 1:35 pm

  Haadha lahey up vaaleh

 32. Rugy

  September 13, 2019 at 8:56 pm

  Alhey mikahala reethi vaahaka mihen medhukeduneema v dheravey?ashly.. ebaulhemtha?

 33. Mashmallow

  September 18, 2019 at 3:31 pm

  When next part….still waiting…..

 34. ❤❤❤❤z❤❤❤❤

  October 2, 2019 at 8:21 pm

  Heyy…ashly…some readers are still waiting… so dont disapoint us….
  If ur bxy i hope u will upload someday….

 35. Ainth

  November 1, 2019 at 12:19 pm

  Mihaaru test ves nimuneyahnu … dhn koniraku vaahaka up kohdheyney

Comments are closed.