1

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..12

ފަރީނާ ޒާހިދާ ދެއްކި ވާހަކަތައް މަތިން ހަނދާންކޮށްލިއެވެ. “ފަރީ..ދައްތަ ބުނާ ގޮތަކަށް ހަދާ….ދަތުރު ކޮންމެހެން ހަދާފަވެސް ދާންވާނެ…ތިއީ ދައްތަ ފަރީއަށް ހުޅުވައިދިން ފުރުސަތެއް ކަމަށް އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރާތި އިނގެ…ލުފްޝާން އާއި ނުހާ...

0

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..12

ފަރީނާ ޒާހިދާ އާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ކަނާއަތް މުއްކަވާލަމުން ބޮޑުވައި އިނގިލި ޒާހިދާއަށް ދައްކާލިއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެދެމީހުންގެ ތުންފަތުގައި ދުވެލީ ނުބައިވެގެންވާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. “ނުހާ…ދެންދޭ ފެންވަރައި ހަދާލައިގެން އަންނަން…މަންމަ ހުންނާނެ ނުހާއަށް...

3

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..11

ފަރީނާ ޒާހިދާ އާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ކަނާއަތް މުއްކަވާލަމުން ބޮޑުވައި އިނގިލި ޒާހިދާއަށް ދައްކާލިއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެދެމީހުންގެ ތުންފަތުގައި ދުވެލީ ނުބައިވެގެންވާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. “ނުހާ…ދެންދޭ ފެންވަރައި ހަދާލައިގެން އަންނަން…މަންމަ ހުންނާނެ ނުހާއަށް...

2

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 15 ވަނަ ބައި –

– 04 މާރޗްގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – މާލެއައި ފަހުން ދިމާނުވެގެން އުޅުން ޝަހުމްއާއި ލަޔާއަށް ދިމާވެވުނީ އޭގެ ތިންދުވަސް ފަހުންނެވެ. އޮފިހުން ކޮންމެރެޔަކު ލަހުން ގެއަށް އާދެވުމާއިއެކު ނަމާދު ކޮށްލާތަނުން ލަޔާއަށް ނިދެނީއެވެ....

2

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..10

ނުހާ ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލައިލިއިރު ލުފްޝާން ހުރީ ނުހާ އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ލުފްޝާންގެ ލޮލުގެ ތެރެއިން ވިދަމުން ދިޔަ ކަރުނަތަކުން ނުހާއަށް އެތައް މާނައެއް ދޭހަވިއެވެ. އެހިތުގެ ތެޅުމުގެ އަޑު ނުހާއަށް...

8

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..9

ހަލުވި ފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި ގޮސް ފަރީނާ ވަނީ ގެއަށްށެވެ. މޫނު މަތިން ފެންނަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމުގެ ކުލަވަރެވެ. ކޮނޑުގައި އަޅުވާފައި ހުރި ކުޑަ ހޭންޑް ބޭގް ސޯފާ މައްޗަށް ހޫރާލަމުން ޒާހިދާއަށް ވަރަށް...

0

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..8

ފަރީނާ ޒާހިދާގެ ކަރުގައި އޮޅުލައިގަންނަމުން ބުންޏެވެ. ” އަސްލުވެސްތަ؟..ކޮން ނަމެއްތަ އެގެއަށް ކިޔަނީ…އާން…ފިނިހިޔާ….” ފަރީނާ މިހެން ބުނުމުން ޒާހިދާގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. “ކީކޭ… މުއްސަނދި ފައްތާހްގެ ދަރިއެއްދޯ އެއީ…ޒާހިދައްތައަށް ހީވަނީ އޭނަ އަތުގަ ތިބުނާ...

1

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…….7

ނުހާ ހުރީ ލުފްޝާން އާއި ހަތަރު ކަޅި ހަމަ ކުރަންވެސް ނުކެރިފައެވެ. ފުށް ގަނޑު މޮޑެލުމަށް ފަހު ރޮށި ދަމަން ފެށިއެވެ. ލުފްޝާން ފެންފުޅި ހިފައިގެން އައިސް ނުހާގެ ފުރަގަހުގައި ހުއްޓުނެވެ. “އެއީ...

3

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……6

ހީސަމާސާ ކުރުމުގައި މެންދުރުގެ ކެއުން ނިންމާލިއެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ދިމާ ކުރުމުގައެވެ. އެނދުގައި ދެފަރާތަށް ފުރޮޅިފުރޮޅިލަ ނުހާ އޮތެވެ. ނުނިދިފައެވެ. ހިތަށާއި ސިކުނޑިއަށް ކުރާ އުނދަގުލެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތްތަކެއް ވަނީއެވެ....

6

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 14 ވަނަ ބައި –

– 22 ފެބްރުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – މިއަދު މާލެއަށް އައި ގޮތަށް ޝަހުމް އަށް ވިސްނެނީ އޭނާގެ ރެޕެންޒިލް މަތިންނެވެ. އެކުއްޖާ އެފް.ބީ އިން ޗެޓް ކުރާއިރުވެސް ދުވަހަކުވެސް ފޮޓޯއެއްހާ ހިސާބުވެސް...

10

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……5

ލުފްޝާން ފެންވަރައި ހަދާލައިގެން ތިރިއަށް ފައިބަން ދިޔައިރު ފައްތާހް އިނީ ސޯފާގައި ޓީވީ ބަލާށެވެ. ފަރިތަ ކަމާއިއެކު ސިޑިން ފައިބަމުން ލުފްޝާން އޭނާގެ ބައްޕައަށް ގޮވާލިއެވެ. “ބައްޕާ…ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ކޮށްދީބަލަ….” ޓީވީ...

107

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……..4

ދުވަސް ތައް ހަފްތާތަކަށް ބަދަލުވަމުން ދެއެވެ.ހަލުވި ކަމާއިއެކުއެވެ. ފައްތާހުގެ އޯގާތެރިކަމާއި ނަސޭހަތް ތަކުން ނުހާގެ ދިރިއުޅުން މުޅިން ބަދަލު ކޮށްލައިފިއެވެ. މިވީހާ ދުވަހު ނުހާއަށް ނުލިބިފައިވާ ލޯތްބާއި ހަމްދަރުދީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ...

3

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……3

ކުޑަކުއްޖަކު ފަދައިން އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ދެފަހަރަކު ބޯޖަހާލިއެވެ. އެހެންނޫނަސް ނުހާއަށް މިއަދު އެނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ. ގޭގެ ބޮޑު ގޭޓުން ކާރު ވައްދާލި އިރު ފިނިހިޔާ ފެންނަނީ ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ ކޮންނެވެ....

12

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……..2

ނުހާ ވަރަށް ވަރުބަލި ކަމާއި އެކީ ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ނުހާ އެއޮތީ ކޮންތާކު ބާއެވެ؟ ނުހާއަށް ނިދުނީ ކޮން އިރަކު ބާއެވެ؟ ނުހާ އޮތީ ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ. އެތަކެއް ސުވާލުތަކެއް ނުހާގެ ސިކުނޑި...

11

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…….1

ޖެހޭ މަޑުމަޑު ވައިރޯޅިން ނުހާގެ ހިތަށް ފިނިކަމެއް ލިއްބައިދެއެވެ. ނުހާ އޮތީ އޭނާގެ ގެ ކައިރީގައި ހުރި ޖޯލިފައްޗެއްގައެވެ. ރެއަކީ ރީތި ހަނދުވަރެއް ދޭ ރެއެކެވެ. އެހެން ކަމުން ކައިރީގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ...

119

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 13 ވަނަ ބައި –

– 15 ފެބްރުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – “ޝަހުމް އައިއްސި…” ވަރަށް ހިނިއައިސް އިނދެ، ލައިޝާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި އެހެން ބުނުމަށްފަހު ލަޔާ އަވަސް  އަވަހަށް އެތަނުން ދިޔައެވެ. ކަން ވީގޮތް އެނގުމުން...