Author: Marsha

3

ކުށަކާ ނުލާ 7

އަޔާޒް ބޭނުން ވަނީ ދެ މީހުންގެ ކައިވެންޏަށް މައިހާގެ އާއިލާއިން ރުހުން ދިން ދުވަހަކުން އެ ވާހަކަ އާތިފްއާ ހަމައަށް ގެންދާށެވެ. އަޔާޒްގެ ހަޔާތުގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ވާ ކަމެއް އާތިފްއަކަށް އެއް...

5

ކުށަކާ ނުލާ 6

ބިރުން ގޮސް ވާހަކަވެސް ނުދެއްކިފައި އޮތް ނަދާ ވެއްޓެމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެނދުން ފައިބައިގެން ގޮސް އަޔާޒް ގައިގައި ބައްދައިގަތީ ބާރަށް ރޮމުންނެވެ. ކުރަން އުޅުނު ކަންތަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން ރުޅިއައިސްފައި ހުރި...

8

ކުށަކާ ނުލާ 5

“މިގޭގަ… ޝާމިލްއާ… ޝާމިލްއާ ހުދާ އެކީގަ އުޅޭ ތަން ބަލަން ހުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން…” ސިއްރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިހާލް އެންމެ ފަހުން ބުންޏެވެ. “ކީކޭ ތިބުނީ؟ ހުދާއާ ޝާމިލް އެކީ…” ލަތީފްއަށް...

6

ކުށަކާ ނުލާ 4

ހުދާ އަވަސް އަވަހަށް ފޯން ނަގާ ބަލާލި އިރު ގުޅަނީ ނިހާލްއެވެ. “ނިހާލް!” ހުދާއަށް ގޮވާލެވުނެވެ. “ބެލްކަނީ ދޮރު ހުޅުވާލަބަލަ، އަހަންނޭ” ނިހާލް އެހެން ބުނުމާއެކު ނަދާގެ އަތުން ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް އެ...

5

ކުށަކާ ނުލާ 3

އެ ގޮތުން އެ ހަތަރު ކުދިންގެ މެދުގައި އުފެދިފައި ވަނީ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރި ކަމެކެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަޔާޒް އާ ނަދާގެ މެދުގައި އޮތީ މިސާލެއް ފަދަ އެކުވެރި ކަމެކެވެ. ނަދާގެ...

8

ކުށަކާ ނުލާ 2

ހަމަ އެދުވަސްކޮޅު ޝާމިލް ހުދާގެ ފަހަތުން އުޅެން ފެށިއެވެ. ހުދާ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޝާމިލް ހުދާއަށް ލޯބި ހުށައަޅައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ހުދާ ދެކޮޅު ހަދައެވެ. ހުދާ ޝާމިލްގެ ހުށައެޅުމަށް...

15

ކުށަކާ ނުލާ 1

ނަދާއާ އެކީ އެތެރެއަށް ވަދެ ނަދާއަށް ވުރެ ކުރިން އަޔާޒް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ލަސްލަހުން ނަދާ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަން އިރު އަޔާޒް ވީ ފާހާނާގައެވެ. ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި ނަދާ ހުއްޓާ...

3

ކުށަކާ ނުލާ

ނަދާއާ އެކީ އެތެރެއަށް ވަދެ ނަދާއަށް ވުރެ ކުރިން އަޔާޒް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ލަސްލަހުން ނަދާ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަން އިރު އަޔާޒް ވީ ފާހާނާގައެވެ. ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި ނަދާ ހުއްޓާ...

31

ނޭނގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ 30 (ފަހުބައި)

ޔަމާން އައިސް ރާހިލްގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓުނެވެ. “އެގޮތަށް މީރާއާ ވާހަކަ ދައްކަންތަ ރާހިލްގެ މަންމަ މިގެޔަށް ގެނައީ؟” ރުޅި އައިސްފައި ހުރި ޔަމާން އަހާލިއެވެ. “އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަން މަންމަ އެގޮތަށް ވާހަކަ...

33

ނޭނގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ 29

އެއާއެކު ޔަމާން އައިސް މީރާގެ އަތުގައި ހިފި ގޮތަށް މީރާ ގޮވައިގެން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރު ލެއްޕިއެވެ. ތާނިޔާ ގޮވާލުމުންވެސް ޔަމާން މަޑެއް ނުކުރިއެވެ. ދޮރު ތަޅުލުމާއެކު ޔަމާން މީރާގެ އަތުން...

32

ނޭނގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ 28

“ޔަމާން ކުއްލިއަކަށް ޚިޔާލު ބަދަލު ވެގެން އެއުޅެނީ ކީއްވެ ކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެ، އަހަރެން ވިސްނާފަ އޮތް ގޮތެއް ބަދަލެއް ނުވޭ. މީހެއްގެ ހިތުގަ އޮތް ޝައްކެއް ފިލުވާނެ ގޮތެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެ”...

17

ނޭނގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ 27

އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އެކުގައި އުޅެމުންދާ ބައިވެރިޔާއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ އިސްހާގު މަސައްކަތް ކުރީ ދަރިފުޅުގެ ޓަކައެވެ. ރާހިލްވެސް މަލާކްއަށް ޓަކާ މަންމައާ ބައްޕައަށް ވިސްނައި ދޭން މަސައްކަތް ކުރި ފަދައިންނެވެ. އެރޭ ރާހިލްއަކަށް ނުނިދުނެވެ....

26

ނޭނގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ 26

“މިއަދު ކޮޓަރީގަ…” ސުވާލު ކުރަން އުޅެފައިވެސް ޔަމާން ހުއްޓާލިއެވެ. ޔަމާން ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއްގެ އިންތިޒާރުގައި މީރާ އިނެވެ. ނަމަވެސް ޔަމާން އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ ލެޕްޓޮޕަށް ބަލަން އިނެވެ. “ކީކޭ އަހަން...

40

ނޭނގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ

މި ވާހަކައިގެ ކިޔުންތެރިންނަށް، ސަލާމް ހުރިހާ ކުދިން… މިއަދު މާޝާއަށް ވާހަކަ ނުގެނެސްދެވުނީ މާޝާގެ ފެމިލީއަށް ދިމާވި ވަރަށް ދެރަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން، މާޝާގެ ފެމިލީގެ ވަރަށް ގާތް ފަރާތެއް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ....

20

ނޭނގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ 25

އެއާއެކު މީރާއަށްވެސް ރޮވުނެވެ. ވަކިވެ ގޮސްފައިވާ ދަރިފުޅަށްޓަކާ އެކަކު އަނެކަކުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ތިބެ މީރާއާ ރާހިލް ރުޔެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ހިތްވަރު ދެމުންނެވެ. “މީރާ… އަހަރެން ދިޔައިން ފަހުން… އަހަންނަށް ވިސްނުނީ...

22

ނޭނގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ 24

މީރާގެ މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފާލާފައި ނަދީމާ މީރާގެ ނިތްކުރިއަށް ބޮސްދީފައި ތެދުވެގެން ގޮސް ކޮޓަރިން ނިކުތް އިރުވެސް މީރާއަށް އިން ގޮތަށް އިނދެވުނީއެވެ. އެހާ ދުވަސް ވީއިރު އެވަރުގެ ކަމެއް މީރާއަށް ނޭނގުނީ...