Author: Marsha

17

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 17 (ފަހުބައި)

އެރޭ އިޝާމް އައުމުން ނައިހާ އެ ވާހަކަ އިޝާމްއާ ހިއްސާ ކުރިއެވެ. ނައިހާގެ ބޭނުން ކަމެއް ކުރުމަށް އިޝާމް ނައިޙާއަށް ހިތްވަރު ދިނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އިޝާމް ދައްކަން ބޭނުން...

15

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 16

ދެ އަތުން ލޯ ފޮހެމުން ގެޔަށް ވަންނަން ދިޔަ ނާޔާ ސިހިފައި ހުއްޓުނީ ދޮރުމަތީ ހުރި ނާއިލް ފެނުމުންނެވެ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން އިން ނާއިލް ކޮޓަރިން ނިކުތީ ކޮފީއެއް ބޯލަން ބޭނުން...

8

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 15

“މި ރެއަކު ތި ވާހަކަތައް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ނަޒްހާއާ ނައިހާއަކަށް ނޫން ނާޔާގެ ކަންތައް ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތް އެނގޭނީ. އަހަރުމެންނަށް ނާންގާ، އަހަރުމެންގެ ލަފާ ނާހާ ކަންތައް ކުރީމަ ވާ...

17

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 14

“ނާއިލް!” ނަރީމާ ނިކުންނަމުން ނާއިލްއަށް ގޮވާލުމުންވެސް ނާއިލް ނުނިކުތުމުން ނަރީމާ ނިކުތީ ނާއިލްގެ އަތުގައި ހިފައިގެންނެވެ. “އޭރު ވީ ކަންތަކުގަ އިޝާމްގެ ކުށެއް ނެތް ކަން ނޭނގެނީ އަހަންނަށް އެކަނިތަ؟ އެހެންވެ ދޯ...

16

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 13

“ނައި… އަހަންނަށް އެނގޭ ނައި ރުޅި އަންނާނެ ކަން. އަހަރެން ކަންތައް ކުރީކީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަން ގަބޫލު ކުރަން. އަހަރެން ބޭނުން ނައިގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން” ފަސް ޖެހިފައިވެސް ޔަޒާން ބުންޏެވެ....

14

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 12

އެ މަންޒަރު ފެނުމުން އިޝާމްގެ މެއަށް ގޮތެއް ވެގެން ދިޔައެވެ. ނަޒްހާގެ ބަދަލުގައި ނައިހާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުންނަން އިޝާމް ބޭނުން ވިއެވެ. އެ ވޭނުގައި ނައިހާއަށް އެހީވެދީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަން...

19

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 11

އިޝާމް ފެނުމުން ނައިހާގެ ފިޔަވަޅުތައް މަޑު ޖެހިލި ނަމަވެސް، ނޫރާ ނައިހާގެ އަތުގައި ހިފާލުމުން ނައިހާ ގޮސް ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނެވެ. “އިޝާމް… ހިނގާ” ނާއިލް ގޮވާލުމުން އިޝާމް ސިހިފައި ބަލާލިއެވެ. އަދި އަވަހަށް...

26

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 10

އެ ވަގުތު އެތަނަށް ނާއިލްއާ އިޝާމް އައިސް ވަނެވެ. ޔަޒާންއާ ނައިހާއާ ނޫރާ އެ ތަނުން ފެނުމުން ދެ މީހުންވެސް ހުއްޓިފައި ބަލަން ތިބީއެވެ. “އަހަރެން ބެހެން ނުޖެހެންޏާ ދެން ކާކު ބެހެން...

13

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 9

“ނޫނެކޭ ބުނެފީމެއްނު؟” ނަޒްހާއަށް ބާރަށް ބުނެވުނެވެ. ޝާދު ކައިރިއަށް ރުޅި އައީ ކުއްލިއަކަށެވެ. “އާނއެކޭ ބުނެބަލަ!” ދެ އަތުން ނަޒްހާގެ ދެ ކޮނޑާ ހިސާބުން ހިފާ ތަޅުވައިގަންނަމުން ޝާދު ބުންޏެވެ. “ތަދުވޭ ޝާދު!”...

12

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 8

“ނައި، އައިމް ސޮރީ!” އިޝާމް މާފަށް އެދުނެވެ. ނައިހާ އިސް އުފުލާ ބަލާ ނުލާ ހުރީއެވެ. “ނައި… އޭރު ވަރަށް ބޭނުން ވި ވީ ގޮތް ބުނެދޭން، އެކަމަކު އެ ޗާންސެއް ނުލިބުނު،...

8

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 7

“ޔަޒާން، ހިނގާ ޕްލީޒް…” ނައިހާ ޔަޒާންއާ ދިމާއަށް ނުބަލާ އިނދެ ބުންޏެވެ. “ހިނގާ ދޯ މިރޭ ކާ އެއްޗެހި ޕެކް ކޮށްގެން ގެޔަށް ދާން؟ އެހެން ރެއަކުން އަނެއްކާވެސް އަންނާނީ” ޝާދު ބުންޏެވެ....

21

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 6

“ކާކުތަ އުޅުނީ ތަނަކަށް ދާން؟” ޝާދުގެ މޫނުގައި އަތް ޖައްސާލަމުން ނަޒްހާ އެހިއެވެ. ޝާދު ތިރިވެލަމުން ނަޒްހާގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ނަޒްހާ އަތް ހިއްލާ ޝާދުގެ ދެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ތިރިކޮށްލަމުން ދެ...

7

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 5

“އަސްލުވެސްތަ؟ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ޝާދު ތިހެން ބުނި ނަމަ ތުއްތުބޭ މެންނާ އެކީ ޑަބަލް ވެޑިންގއެއް ބޭއްވުނީހެއްނު؟” ނަޒްހާ އުފަލުން ބުންޏެވެ. “ޑަބަލް ނޫނަކަސް ނަޒް ބޭނުން ވާ ކަހަލަ ވެޑިންގއެއް ބާއްވަން...

16

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 4

އެ ވަގުތު ނައިހާގެ ލޮލުން ކަރުނަ އައެވެ. އެނބުރިފައި ނަރީމާގެ އުނަގަނޑުގައި ބައްދާލަމުން ނައިހާއަށް ރޮވުނެވެ. ކައިވެންޏަށް ފަހު ޔަޒާންމެން ގެޔަށް ބަދަލު ވި ފަހުންވެސް މަންމަ މަތިން ނައިހާ ހަނދާން ނުވާ...

10

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 3

“ޖަވާބު ލިބިއްޖެ ހެން ހީވަނީ” ނަޒްހާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ނައިހާގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. މުށިތައް މަތީ އޮތް އަނގޮޓިއާ ކެވެލިކޮޅު ނަގައިގެން އިޝާމް ނައިހާމެން ފަހަތުން ދުއްވައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އިޝާމްއަށް އެ ކުދިންނާ...

29

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 2

“އިޝާމް މިހާރު ހާދަ ފިލައިގެންނޭ ދޯ ތި އުޅެނީ” ނައިހާގެ އަތުގައި ހިފާ ހުއްޓުވާފައި މަޒްހާ އިޝާމްއަށް ބުންޏެވެ. “ތަންކޮޅެއް ބިޒީ ދުވަސްކޮޅެއް ވީމަ ނާދެވެނީ. ނަޒް ކިހިނެއް؟ ނައި ކިހިނެއް؟” އިޝާމް...