Author: mariyanbu

13

އެ ހަނދާންތައް

އަހަރެންނަކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި އެހެނަސް މީހުންނާއި ގުޅޭ ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ. މީހަކު ކޮންމެފަދަ އެއްޗެއް އަހަރެންނާއި ދިމާއަށް ބުނިކަމުގައިވި ނަމަވެސް އަހަރެން އެކަމަކަށް އަޅައެއް ނުލަމެވެ. އުމުރުން ހަތް އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރެންގެ...

9

ވަގުތު 7 (ފަހުބައި)

އެގޮތަށް ތިއްބާ އަސްރު ނަމާދު ބަންގިގޮވުމުން ނަމާދު ކުރަން ދަނީ އޭ ބުނެފައި އިޔާނާ އެ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ދިޔައީ ރޯޝީން ގާތުވެސް ނަމާދުކޮށް ކޮއްކޮ އަށް ހެޔޮ ވިސްނުން...

13

ވަގުތު 6

ފަރުހާނާ ދިޔުމުން ރޯޝީން ނައީމު ގާތު މިއަދު އޭނާއާއި ފަރުހާނާ ދެއްކި ވާހަކަތައް ކިޔާ ދިނެވެ. އަދި އެއީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއްކަމާއި އެދަރިފުޅު ގާތުން މަޢާފަށް އެދެން ބޭނުންކަމުގައިވެސް...

12

ވަގުތު 5

ލަމްހާވެސް އަދި ރުހުޒީވެސް ހުރީ އައްޒައާއި އެއްބައިވެލައިގެންނެވެ. ރޯޝީންއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ އެތާ ހުރެގެން ރުއިމެވެ. އަދި ދިޔައީ އައްޒަ މެން ގާތު މަޢާފު ކުރާށޭ ކިޔަމުނެވެ. އެހިތަށް ވަނީ ނުހަނު ބޮޑު...

9

ވަގުތު 4

ރޯޝީންއާއި ނައީމު ގެއަށް އައިސް ވަން އިރު ގޭގެ ދޮރު މަތީގައި ހުރި ފައިވާނުން އިޔާން އައިއްސި ކަން އެނގުނެވެ. އަތުގައި  ހުރި ކޮތަޅުތަށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު އިޔާން ކައިރިއަށް ދާން އުޅުނު ރޯޝީން ހުއްޓުވީ ނައީމުއެވެ. ރޯޝީން އާއި ނައީމުއަށް އެމީހުންގެ ހަޔާތަށް އަންނަން އުޅޭ ކޮޅިގަނޑުގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. މެންދަމުގެ ހަމަ ހިމޭން ވަގުތުގައި އިޔާންއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ. ”ހަލޯ.. އަދިވެސް...

15

ވަގުތު 3

”ނޫން ނައީމް.. އެއްފަހަރު ވެސް ގުޅާބަލަ.. ފޯނު ނަގަދާނެއްނު.. ހެނދުނު ދިޔަ މީހަ ވިޔަ.. މިހާއިރު ވާއިރު އެދިޔަތަނަކުން އަންނަން ޖެހޭނުން.. އެހެންޏާ އެހާ ގިނަ އިރެއްނުވޭ ތަނަކަށް ދިޔަޔަސް..” ރޯޝީން ދިޔައީ...

8

ވަގުތު 2

”ކޮންތާކަށް ތި ދަނީ ދަރިފުޅާ؟” އިޔާން ކޮޓަރިން ނިކުމި އިރު ސޯފާގައި ނައީމު އިނީ ނޫހެއް ހިފައިގެން ކިޔާށެވެ. އަދި އިޔާން  ފެނުމުން ތިދަނީ ކޮންތާކަށް ހޭ ސުވާލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ނައީމު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމެއްނެތި ކުރިއަށް ބަލަމުން ދިޔައީއެވެ. އިޔާން ލޮލު ކޮޅަށް ގެއްލުމުން ނައީމުއަށް ދެ ފަރާތަށް ބޯހޫރުވާލެވުނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އުޅޭ ގޮތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެދަރިފުޅަށް ވިސްނޭނީ ކޮން ދުވަހަކުން ބާވައެވެ. އެ އުޅޭ އުޅުން ދޫކޮށްލާނީ ކޮން ދުވަހަކުން ބާވައެވެ. މަގުމަތީގައި ހިނގާލިޔަސް އިވެނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ނުބައި ވާހަކައެވެ. ފިހާރައަކަށް ވަނިއަސް އިވެނީ ހަމަ އެ އަޑެވެ. ”ދަރިފުޅާ ލޫޝާން.. މަންމަ ބުނެފީމެއްނު ނުދާށޭ.. ރަނގަޅު ބަޔަކާއި އެއްކޮށެއް ނޫނޭ ތިދަނީ.. ދަރިފުޅުވެސް މިހާރު ތިހުރީ އެމީހުންނާއި  ޖެހިގެން ހަލާކުވެފައި.. ރަނގަޅު އެކުވެރިން ހޯދަބަަލަ ދަރިފުޅާ.. ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅަކަށޭ މިބުނަނި ނުދާށޭ.. ތި ބުނާ އިޔާން އަކީ  މިރަށުގައި އުޅޭ އެންމެ ނުބައި އެކަކު.. ދާނި ކަމެއް ނެތް..” ރުހުޒީ އެތަށް ފަހަރަކު ކިޔަމުން އެ ދަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ގާތުގައި އެ ދަތުރެއް ނުދިޔުމަށެވެ. ނަމަވެސް ލޫޝަން އަޑު އަހާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންގެ ސިކުނޑިވަނީ ޝައިޠާނާގެ ނުބައި ވަސްވާސްތަކުން ފުރާލާފައެވެ. ”މަ ބޭނުން ތަނަކަށް މަ ދާނި.. މަންމައަކަށް ނުބެހެވޭނެ.. މަށަށް ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އެކުވެރިން މަށަށް އެހުރީ ލިބިފައި..  އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު އެކުވެރިންނެއް ދެން ނުލިބޭނެ މަށަކަށް.. މަގޭ އެކުވެރިންނާއި ދިމާއަށް ފާޑުފާޑުގެ އެއްޗެހި ނުކިޔާތި މީގެފަހުން..” ލޫޝަން އޭނާގެ މަންމައާއި ދިމާއަށް ބަލައިވެސް ނުލައެވެ. ހިތަށްއާހައި އެއްޗެއް މަންމައާއި ދިމާއަށް ކިޔަމުން ދިޔައިރު ހިތަށް ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނާރަނީ ބާވައެވެ. އެހަށިގަނޑު ތެރޭގައި ހިތޭ މިކިޔާ އެއްޗެއްވެސް ނޯންނަނީ ހެއްޔެވެ؟ ”ތީ ކުރީގެ ލޫޝާން އެއް ނޫން.. ތީ ކުރީގައި ނަމާދު ކޮށް ޤުރްޢާން ކިޔަވައި މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތި ލޫޝާން އެއް ނޫން..  ދަރިފުޅާ ކީއްވެ ތިހެން ތި އުޅެނީ.. މާތްﷲ އަށްޓަކައި ކުޑަކޮށްވެސް ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް ނެތީތަ.. މުޅި ދުވަސް އެއްކޮށް ތި  ދުއްވާލަނި ރައްޓެހިންނާއެކީ… ތިހެން އުޅެން ހެޔޮވާނެތަ؟ ތިހެން އުޅެންތަ މަންމަ ދަރިފުޅަށް ދަސްކޮށްދިނީ.. ބައްޕައަކާއި ނުލައި ދަރިފުޅު ބަލާ ބޮޑު ކުރީ ކިހާ ލޯބިން.. ބައްޕަގެ ލޯބި އުނިވިއަކަ ނުދެން.. މަންމަމެން އެހާ ތަނަވަސް ނޫނަސް ދަރިފުޅު ބޭނުންވާ  އެއްޗެހި ދަރިފުޅަށް ގަނެދިނިން.. އެވަރުން...

29

ވަގުތު 1

”އޭ.. ދީބަލަ ސިނގިރޭޓެއް..” ޔުނިކް ފުޑްގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އިޔާން އިށީންދެލައިގެން އިނީ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއެކު ކޮފީއެއް ބޯލައިށެވެ. ”އަން.. މިއޮތީ..” ޝިބާން އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ސިނގިރެޓް ފޮށިން ސިނގިރޭޓެއް އިޔާން އަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ”އޭ.. ދާން ހިނގާ.. މިހާރު ކޮފީ ބޮއެ ވެސް ނިމުނީނު… ލޫޝާން.. ކައެ ރުފިޔާ ދައްކާ.. މަ އަތަކު ނެތް އެކައްޗެއްވެސް..” އިޔާން ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ. ”ކައެ އަތުގަ ދުވަހަކުވެސް ރުފިޔާ ހުރޭތަ؟ ނިކަން ކައެ މަންމަ އަތުން އަތުލަބަލަ.. މަވެސް މަންމަ އަތުން ވަގަށް ރުފިޔާ ނަގަނި… އޭނާ ނުދޭނެ ދޭން ބުނެފިއްޔަކާ.. ވަރަށް ފޮނި ވާނެ.. މަ ވަރަށް ފޫހިވެސް ވޭ އޭނާ ދެކެ.. ރުފިޔާ އެއް ދޭށޭ ބުނާއިރަށް ފަތިވަރު ދަމަން ފަށާނެ.. ހުވާ.. ރުޅިގަނޑު ހިފަހައްޓާލެވެނި ހަމަ ކިރިޔާ..” ލޫޝާން އަނގައަށް ޖައްސަމުން ދިޔަ ވައްތަރުގެ ސަބަބުން އިޔާން އާއި ޝިބާން އިނީ ހީހީ ބަނޑަށް ތަދުވެފައެވެ. ”ކައެ ވެސް ތހާ ވަރަށް ފަތިވަރު ނުދަމަ އަންނަން ވީ ދާން..” އިޔާން ގޮނޑިން ތެދުވެލައިފައި މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއެވެ. ލާފައިވާ ޖިންސު ހުރީ އުނަގަނޑުން ވެއްޓޭ ނުވެއްޓޭ ހިސާބުގައިއެވެ. އަދި ލައިފައިވަނީ ގަޔަށް ދޫ ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑު ޓީޝާޓެެކެވެ. އިސްތަށީގަނޑެކޭ ބޮޑު ނޫޑުލީސް ގަނޑެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ކަރުގައި ބޮޑެތި ޗޭނުފަށްތަށް އޮޅާލައިފައިވާ އިރު އަތުގެ އިނގިލިތަށް ވެސް ވަނީ ރިހި ކުލައިގެ އަނގޮޓިތަކުން ފުރައިލައިފައެވެ. ދުވަހަކު ފެން ވެރި ހެން ވެސް ހީނުވެއެވެ. ލޫޝާން އަދި ޝިބާން ވެސް ހުރީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. އެ ތިން މީހުން ވެސް ވައްތަރީ ޕާޓޭންނާއިއެވެ. ޔުނިކް ފުޑްގެ ދޮރުމަތީގައި ހުރި ތިން ސައިކަލަށް އަރައި ތިން މީހުންވެސް ދުއްވާލިއެވެ. ބާރު ސްޕީޑްގައި ތިން މީހުންވެސް ގޮސް މަގުގެ ކޮޅަށް އޮބައިލީ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައިއެވެ. ”ކޮންތާކުން ތިއައީ އިޔާން.. އެއޮށް މިހާރު މެންދަމު ދޭއް ޖަހަނީ.. ކޮން އިރެއް މިހާރު މަންމަ އިޔާންގެ އިންތިޒާރުގައި އިންނަތާ..” ރޯޝީންއަށް އިޔާން ފެނުމާއިއެކު އޭނާ އިށީންދެލައިގެން އިން ގޮނދިން ތެދުވެ ގޮސް އިޔާންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިލިއެވެ. ”ކަލެއަށް ކީއް މަ ކޮންމެތާކު އުޅުނަސް.. ކަލޭ އާއި ބެހޭ ކަމެއް ނުން އެއީ.. އަދި.. ކާކު ބުނެގެން މަގޭ އިންތިޒާރުގަ އިނީ.. ހަމަގައިމުވެސް މަނުބުނަން ކަލޭ ކައިރިޔަކު މަ އަންނަންދެން މިތާ އިންނާކަށް ވަގުތުތަށް ގުނާކަށް..” އިޔާން ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމައާއި ދިމާއަށް ހަޅޭއްލަވަމުންނެވެ. އުފަން މަންމަކަން ވެސް ހަނދާން ނައްތާލާފައިވާ ކަހަލައެވެ. ”އިޔާން! ތީތަ މައިންބަފައިންނާ މުހާތަބު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ؟.. ތީތަ އަހަރެމެން އިޔާން ތަރުބިއްޔަތު ކުރި ގޮތަކީ؟.. ތިހެން ވާހަކަ ދައްކަންތަ އަހަރެމެން އިޔާން އަށް ދަސްކޮށްދިނީ؟ ނޫނީ ސްކޫލުންތަ އިޔާން އަށް ތިހެން އުޅެން ދަސްކޮށްދިނީ؟ ބަލާބަލަ ހުރި ވައްތަރު.. ދުވަހަކު ފެން ވެރި ވައްތަރު ނުޖަހާ.. ބުނެބަލަ އެންމެ ފަހުން ބޯކޮށި ދުވަހެއް؟ އެންމެ ފަހުން ނަމާދެއް ކުރި ދުވަހެއް؟ ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ރައްޓެހިންނާއިއެކު މުޅި ރަށް ކުޑަ ކުރުމުގަ.. އުފަލާއި މަޖަލުގަ.. ތީތަ އުޅެން ޖެހޭ ގޮތަކީ؟ ތީތަ މުސްލިމުން އުޅެން ވީ ގޮތަކީ؟ ދަރިފުޅާ އިޔާން ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން  ތި އުޅުން ދޫކޮށްލާ.. ވަގުތެއް އަހަރެމެން ފަހަތަކުން ނުދުވާނެ.. އަހަރެމެން ޖެހޭނީ ވަގުތުގެ ފަހަތުން ދުވަން.. އިސްލާހުވޭ ދަރިފުޅާ.. ތި...

10

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 15 (ފަހުބައި)

ކައިރީގައި ހުރި އައިޒަން ހުރީ ހިނިތުންވެލައިގެން އިހްސާންއާއި ދިމާއަށްބަލާށެވެ. އައިޒަން ބޮލުން ކޮށްލި އިޝާރާތާއިއެކު ތިން ޕޮލިހުން ގޮސް އިހްސާން އާއި ހަނާން އާއި ޝާނާގެ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވައިލިއެވެ. ތިން މީހުންވެސް މާ ގަދަ ހަދާކަށް ނޫޅެއެވެ. ”އަދި އެބޮތް ދޯ ނޭނގޭ ކަމެއް؟” އައިޒަން މާނަ ފުން ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ”ހައިޝަމް ކަލޭއާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ މަ ބުނެގެން…. ސަބަބަކީ ހައިޝަމްއަކީ ސީކްރެޓް އިންވެސްޓިގޭޓާރ އަކަށްވީމަ..މަ އެކްސިޑެންޓު ވީ ވެސް ހައިޝަމްއަށް އެވާހަަކަ އެއްކޮށް ކިޔާދީފައި އޮއްވަ.. ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާދީ ނިމުނު ފަހުން.. މަ މިހުރިހާ ދުވަހު ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ..” އައިޒަން ދިޔައީ ހުރިހާ ހަގީގަތެއް ހާމަކުރަމުންނެވެ. އޭނާއަށް މިއަދު ނިފްޝާއަށް އިންސާފު ހޯދާދެވުމުން ހުރީ އެހައިމެ އުފާވެސް ވެފައިއެވެ. ”މަށަށް ހީވިއޭ ހައިޝަމް ކަލޭ މަފަހަތުން އުޅުނީ ކޮންމެވެސް ބޭނުމެއްގައޭ…” އިހްސާން ތެޅިފޮޅެން ފެށިއެވެ. ހީވީ މޮޔަވެފައި ހުރިމީހެއްހެންނެވެ. ”ހެހެހެެހެ.. ދެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތިހެން ކިޔަސް ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ..” ހައިޝަމް ހެމުން ބުނެލީ އިހްސާން ރުޅި އަރުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އިހްސާން އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއްނޫނެވެ. ”އާދޭ ދާން” އައިޒަން އެހެން ބުނުމާއިއެކު އެންމެން އެތަނުން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އިހްސާން ދިޔައީ ސަލާމަތްވާން އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ސަލާމަތްވެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ތިން މީހުންނާއިއެކު އެތާ ތިބި ހުރިހާ ފުލުހުން ގޮސް އެމީހުންގެ ޖިޕަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން އާއި ހައިޝަމް ދިޔައީ އައިޒަންގެ ސައިކަލުގައިއެވެ. ދެ މީހުންގޮސް އެރީ ކޮފިއަކަށެވެ. ”ހައިޝަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ތޭންކްސް.. ހައިޝަމްގެ އެހީއާއި ނުލައި މަށަށް މިކަން ނުވެސް ވާނެ… ތޭންކްސް އަ ލޮޓް…” އައިޒަން ދިޔައީ ހައިޝަމް ކޮށްދިން ކަންތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަދާކުރަމުންނެވެ. ހައިޝަމް ވެސް އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނޭ ކިޔާފައި ކޮފީ ބުއިމާގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ”އައިޒަން.. ދެން އަވަހަށް އިންނަންވީނުން.. މިހާރު ކުށްވެރިންވެސް ހޯދުނީނުން.. ގެއްލިދާނެ ލަސް ކުރަން ހަދައިގެން..” ހައިޝަމް ކޮފީން އެތިކޮޅެއް ބޯލިއެވެ. އައިޒަން ފެށީ ހޭށެވެ. ވަކި އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. ދެމީހުން އެގޮތުގައި ތިބެ ކޮފީ ބޮއި ނިންމާފައި ގެއަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ހައިޝަމްވެސް ދިޔައީ އައިޒަން އާއިއެކު އައިޒަންމެންގެ ގެއަށެވެ. ”މަންމާ.. ބައްޕާ.. އާދެބަލަ.. ވާހަކައެއް ބުނަން..” އައިޒަން ގެއަށް ވަނެފައި ގޮވަން ފެށީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށެވެ. ހީވާގޮތުން މިއަދު ވީ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ބުނަން އުޅެނީ ކަންނޭގެއެވެ. ”ކިހިނެއްވީތަ ދަރިފުޅާ… ތަނެއްގަ ރޯވީތަ؟ ކިހިނެއްވެފަ ތިހުރީ ތުންފަތަށް؟ މުޅިގައިގައި ކިލާއެއްނު ތިހުރީ.. ކޮންތާކު އުޅެފައި ތިއައީ؟” އުސްވާ އެއްފަށްޗަކަށް ހުރިހާ ސުވާލެއް އަމުނާލިއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އައިޒަންއަށް ކަމެއް ވާކަށް އުސްވާ ނޭދެއެވެ. ”ތެދެއް ދަރިފުޅާ.. ކިހިނެއް ވީތަ؟” ހުޒާމުވެސް ހާސްވެފައި ހުރިވަރުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ”އަޅުގަނޑު މިއައީ ނިފްޝާއަށް އެހެން ހެދި މީހުން އަތުލައިގަނެފައި.. އަދި އަޅުގަނޑަށް އެހެން ހެދި މީހުންވެސް..” އައިޒަން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ”ހައިޝަމް އެއީ ތެދެއްތަ؟ އަލްހަމްދުލިއްލާހް..” ހުޒާމްވެފައި ހުރި އުފަލާއިއެކު ގަބޫލުނުކުރެވިފައި އިނދެ ބުނެލިއެވެ. ”އާން ބޭބޭ.. އެކަން ވެއްޖެ.. ދެން އޮތީ އައިޒަންގެ ކައިވެނި އެއްނު…” ހައިޝަމް އައިޒަންއާއި ދިމާއަށް އެއްލޯ މަރައިލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އައިޒަން ޖަހާލީ އިސް ދަށަށެވެ. ”އާން ދެން އޮތި ތި ކަމެއްނު.. ދޯ ދަރިފުޅާ.. އަވަހަށް އިނާޝާ އަށް އަންގަންވީ.. އެކަމަކު ކިހިނެއް ދަރިފުޅުމެން އިހްސާންމެން.....

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 14
4

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 14

”މަންމާ ކޮބާތަ ހައިޝަމް މިހާރު… ރަށަށް ގޮސް ނުވެސް ގުޅާލަ ގުޅާނަމޭ ކިޔައިފަ…” ސިމާލު އަހައިލިއެވެ. ”މަންމަ އަޑު އެހިން އެނެއް ދުވަހު އިހްސާން އާއިއެކު ރިސޯޓަކަށް ދިޔަ ވާހަކަ..” ލުބުނާ ބުނެލިއެވެ. އެހެން ހެއްޔޭ ކިޔައިފައި ސިމާލު ފޯނު ބޭއްވީ އޭނާ މިގަޑީގައި ބިޒީވީމައެވެ. އަދި މާދަން ފުރަން ރެޑީވަން ކަމުގައި ބުނެލިއެވެ. ސިމާލުވެސް އައިޒަންއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާ ތޯ ދުޢާ ކުރިއެވެ. ***** ހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްފަހު އިރަށް ފުރުސަތު ދެމުން ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. ފަތިހުގެ އެ ތެތްފިނި ވަގުތުގައި ކޮނޑުގައި ދަބަހެއް އަޅުވައިލައިގެން އަތިރީގައި ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ހިނގަމުންއައި ސިމާލުގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދަނީ ތާޒާކަމެވެ. އަތިރި އާއި މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ހޮސްޕިޓަލު ހުރުމުގެ ސަބަބަުން އޭނާ މިސްރާބު ޖެހީ ގެއަށް ނުގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމަށެވެ. ބާރު ބާރަށް ހިނގާފައި ގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަން ސިމާލު ދެން މިސްރާބު ޖެހީ ވޯޑާ ދިމާއަށް ދިޔުމަށެވެ. އެނދުގައި އިށީނދެއިން އައިޒަން ފެނިފައި ސިމާލުގެ ލޮލުން ވަގުތުން ކަރުނަ އައެވެ. އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިޔާގެ ހާލު ފެނިފައިއެވެ. ބަލަން ނުހުރެ ދުވެފައި ގޮސް އައިޒަންގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ”ކާކުތީ؟ ކާކުހޭ ތީ؟ އަހަރެންގައިން ދޫކޮށްލާ…” އައިޒަން ދިޔައީ ހެޅޭލަވަމުންނެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ މީހަކު އައިސް ބައްދާލުމުން ވާނީ އެހެންނެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ”އައިޒަން މީ ސިމާލުއޭ… އައިޒަންގެ އެކުވެރި… އެއް ކުލާހެއްގަ ކިޔަވަމުން އައި ސިމާލު އޭ މީ… އައިޒަން ހަނދާނެއް ނުވޭތަ؟ އައިޒަން އަބަދުވެސް ބުނަމެއްނު އަހަރެމެން މަތިން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާނެއް ނުނައްތާލާނަމޭ… މަށާއި ހައިޝަމް އަކީ އައިޒަންގެ ބެސްޓު ފުރެންޑުންނޭ… ނުބުނަންތަ އެހެންނެއް.. އައިޒަން ހަނދާނެއް ނުވޭތަ އަހަރެމެން ތިން މީހުން އެކީގައި ކުރި މަޖާ ކަންތައްތައް މަތިންނެއް…” ސިމާލުވެފައި ހުރި ދެރައިގައި ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އައިޒަން އާ ދިމާއަށް ބަލައިނުލައެވެ. ސިމާލުއަށް އައިޒަން އާ ދިމާއަށް ބަލައިލަން މަޖުބޫރު ވީ އައިޒަންގެ އަނގައިން މަޑު އާހެއްގެ އަޑު ބޭރުވުމުންނެވެ. އައިޒަން ބޮލުގައި އަތް އަޅައިގެން އިން ގޮތުން ސިމާލު ބިރުގަންނަ ގޮތްވިއެވެ. އެވަގުތު އެތާގައި އައިޒަންގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަ ނެތުމުން އޭނާއަށް ހަނދާނެގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ގޮސް ޑޮކްޓަރަކަށް ގޮވާލީ އައިޒަން އަދިވެސް އެއިން ގޮތަށް އިނީމައެވެ. ޑޮކްޓަރު ދުވެފައި އައިސް އައިޒަން ބަލަން ވަނިއެވެ. ”ކިހިނެއްތޯ ވީ ޑޮކްޓާރ؟” ސިމާލު ވެފައި ހުރި ހާސްކަމާއިއެކީ ޑޮކްޓަރާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ”އަޅުގަނޑުމެން ކުރިންވެސް ބުނީމެއްނު އައިޒަންއަށް ތިބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް އެއްޗެހި ހަނދާކޮށްދީގެން ނުވާނޭ… އައިޒަންގެ ބޮލަށް އިތުރަށް ލިބޭނީ ގެއްލުން…. މިކަން ތަކުރާރު ކޮށްގެން ނުވާނެ ދެން…” އެވަގުތަކީ އުސްވާމެންނަށް އާދެވުނު ވަގުތު ކަމުން ޑޮކްޓަރު އުސްވާއަށް ބަލައިލާފައި ބޯޖަހާލައިފައި ދިޔައީއެވެ. އުސްވާވެސް ސިމާލުއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދިނެވެ. ސިމާލުވެސް ކުށްވެރިޔަކު ފަދައިން އުސްވާ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަަކަ ކުޑަ ކުއްޖެއްހެން އަޑުއަހަން އިނެވެ. ”އިހްސާން… މަ ބުނީ ދެން ކޮންދުވަހަކުން އެއްކަ ޕުލޭން ފަށާނި… މަ މިއަދު ސިމާލުއަށް  ގުޅާލީމަ ބުނީ އައިޒަންއަށް ދަނީ ހަނދާންތައް އާވަމުންނޭ… ދެން ވީ އަވަހަށް އެ ޕުލޭން ފަށަން..” އިހްސާން އަށް އަޑު އިވޭނޭ ވަރަށް ހައިޝަމް ދިޔައީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރެގެން ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. ”އުހޫން… އަދި އަވަސް.. އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ފެށީމަ އަހަރެމެން ފަށާނި… އޭރުން ހުންނާނި ހަނދާންވެސް އެއްކޮށް އައިސް…” އިހްސާންވެސް ދިޔައީ ހަމަ އެބާރު މިނުގައި ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. ހައިޝަމްވެސް އިހްސާން އަށް ފެންނަ ގޮތެއް ރަނގަޅުވާނޭ ބުނެފައި އޭނާ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތަށް އަނބުރާ ދިޔައެވެ. ހައިޝަމްވެސް މިހާރު ދަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އިހްސާން އާ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ހިތުގައި ކުޑަކޮށްނަމަވެސް ބިރުވެރި ކަމެއްނެތެވެ. ****** ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ހަލުވި ކަމާއިއެކު ނިމެމުން ދަނީ އެއްބައެއްގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުން ގެނެސް އެނެއް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެ އިންތިޒާރުގައި ހިތި ރަހަ ލައްވާލުމަށެވެ. މިއީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތެވެ. މީހަކު އުފަލުގައި އުޅޭތަން ދެކެން އެހެން މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނީ އުފަލުގައި އުޅޭ މީހަކުގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކޮށްލެވޭތޯއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެގެން ދާނީ ކިތައް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމެއް ކަމެއް އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. މިގޮތުން އިހްސާން އަދި ހައިޝަމްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންއެދަނީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން އެފުށްމިފުށަށް ޖަހައިލުމަށެވެ. އިހްސާން އަދި ހައިޝަމްގެ އިތުރުން ހަނާން އަދި ޝާނާވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެދަނީ އެކަމަށެވެ. ހަތަރު މީހުންގެ ވާހަކައިން އައިޒަން މަރައިލާފައި ނޫނީ އެމީހުން ނުހުއްޓާނޭ ކަން ގައިމެވެ. ކޮން ފަދަ ރަހުމު ކުޑަ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ އައިޒަން އަށް މިހާރު ވަނީ އޭނާގެ ހަނދާނުގެ އެއްބައި އާވެފައެވެ. ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތައް އެއްކޮށް އާވެފައި ވީ ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ޕޮލިހެއް ކަމެއް އަދި އެހެން ކަންތައްތައްވެސް ހަނދާނެއްނެތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އެންމެ ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން މަތިން މިހާރު...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 13
7

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 13

”މި ޕްލޭން ކާމިޔާބު ވާނެ… އަދި އޭނާ މަރުވެސް ވާނެ… ހެހެހެހެ..” ހައިޝަމް ވެސް އިހްސާންއާއި އެއްބާވެލިއެވެ. އަދި އެމީހުންނާއިއެކު ދެ މީހުން ތިބިކަން އިހްސާން ހައިޝާމް ގާތު ބުނެލީ ވަރަށް ފޯރީގައިއެވެ. ހައިޝަމްވެސް މަކަރުވެރިކަމާއިއެކު ހޭންފެށީ އިހްސާން އާއި އެއްބައިވެލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހައިޝަމް އިހްސާންއާއި ވަކިވެލީ އޭނާގެ ފޮށި ރެޑީ ކުރަން ދިޔުމަށެވެ. އޭރުވެސް އޭނާގެ މޫނުމަތީން ފެންނަމުން ދަނީ ނުލަފާކަމެވެ. އިހްސާންވެސް ހައިޝާމްއާއި ވަކިވެލީ ކުރިއަށް ވާން އޮތް ގޮތް ނޭނގޭ ހާލުއެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތަށް އަންނަން އުޅޭ ކޮޅިގަނޑުގެ ކުޑަވެސް ހިލަމެއް ނުވާހާލުއެވެ. ******* ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި އިނާޝާދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ތަށި ބަަރިއެއް ހިފައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަތް އިނާޝާއަށް ވަނީ އެތަށް ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އިނާޝާއާ ސުވާލުކޮށްފައި ދަނީ އޭނާގެ ދަރިއަކަށް ކަމެއްވީ ކަމަށް ހީކޮށެވެ. ނަމަވެސް އިނާޝާ ދިޔައީ އެމީހުންނަށް ތެދުތެދަށް ޖަވާބު ދެމުންނެވެ. އައިޒަންވަނީ މިހާރު ވޯޑަށް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމުން އިނާޝާ ދެން މިސްރާބު ޖެހީ ވޯޑަށް ދިޔުމަށެވެ. ”އައިޒަން… ކިހިނެއްތަ މިހާރު؟” އިނާޝާ ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންވީ އައިޒަންގެ ހާލުއަހުވާލު ބަލައިލާށެވެ. ”ރަނގަޅު.. އެކަމު އަދިވެސް ބޮލުގައި ހުރި ރިހުމެއް ނުފިލައި… އެކަމަކު ތީ ކާކު ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ… މަންމާ މިހިރީ ކާކު؟” އުސްވާގެ އެދުމުގެ މަތިން އައިޒަން މިހާރު އޭނާއަށް މަންމަ ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ހާލުންނެވެ. އެތަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންނެވެ. އުސްވާ އައިސް އައިޒަންއަށް އިނާޝާ ތަޢާރަފު ކޮށްދީފައި ދުރަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރު ބުނި ވާހަކަތައްކިޔައިދިނެވެ. އުސްވާ ބުނި ވާހަކައިން އިނާޝާއަށް ހިވީ އޭނާގެ ފައިދަށުން މިންގަނޑު ދެމިގަތް ހެންނެވެ. މިވީ ގޮތުން ނިފްޝާ އާއި އައިޒަންގެ ކައިވެނި ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވާނޭ އިނާޝާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަދި ހަނދާން އާ ވުމަށް ވެސް ދުވަސްތަކެއް ނަނގާނޭ އުސްވާ ބުނެލިއެވެ. ”މިޚަބަރު ނިފްޝާއަށް ލިބިއްޖާ ނޭނގޭ އޭނާއަށް ވާނޭ ގޮތްވެސް…” އިނާޝާ ވަރަށް ދެރަވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އުސްވާ ބުނެލި ހާވެސް އެއްޗަކީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުވާނޭ ވާހަކައެވެ. ހުޒާމުގެ ނަސޭހަތުން އުސްވާވެސް މިހާރު އެވަނީ ހަމައަކަށް އެޅިފައެވެ. އެތަކެއް ވާހަކައެއް ދައްކާފައި އިނާޝާ ދެން މިސްރާބު ޖެހީ އޭނާގެ ގެއަށް ދިޔުމަށެވެ. ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ނިފްޝާގާތު ބުނާނެރަނގަޅު ވާހަކައެއް އޭނާ ދިޔައީ ރާވަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ ނިފްޝާގެ ސުވާލުތަކުން އޭނާއަށް ނުރެކެވޭނެތީއެވެ. ”ހައިޝަމް.. ހަނާން… ޝާނާ… އާދޭ އެއްޗެއް ބޯލަން… ވަރަށް ވަރު ބަލިވެފައި އެއްނު ތިހުރީ….” އިހްސާން މޭޒުމަތީގައި ހުރި ރާފުޅިއެއް ހިފައިގެން އައިސް ބުނެލިއެވެ. އެއްވެސް ޖެހިލުންވުމަކާއި ނުލައި ހައިޝަމް ގޮސް އިހްސާން ގާތު ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެވެ.ހަނާން އަދި ޝާނާވެސް އައިސް ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނެވެ. ”ދެން މަ ކޮން އިރަކުން މިތާ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށަންވި؟” ހައިޝަމް މުޅިތަނަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން ބުނެލިއެވެ. ”މާދަމާ…” އިހްސާން ދިން ޖަވާބު ވަރަށް ވެސް ކުރެވެ. ”އަން ދެން އަވަހަށް ބޯން ފަށާ… އެއަށްފަހު އަރާމުކޮށްލައިފައި ދާނީ ތަންތަން ބަލައިލަން..” އިހްސާން ވަރަށް ފޯރީގައި ބުނެލިއެވެ.”ޗިއާރޒް” އޭ ކިޔައިފައި އެންމެން ބޯން ފެށިއެވެ. ތިން މީހުން ވެގެން ދެ ފުޅި ހުސްކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް ހައިޝަމް އިނީ އެންމެ ތަށްޓެއް އެޅި ގޮތަށެވެ. އެންމެން ބޯ އެއްޗެހި ބޯ ނިންމައިފައި ތަށިތަކާއި ފުޅިތަށް ވެސް މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ގޮސް ސޯފާއަށްވެޑުވެފައި ތިއްބެވެ. ” ކަލޭމެން ދޯ ނިފްޝާއަށް ވެސް އެހެން ހެދީ؟” ހައިޝަމް މަސްތުވެފައި ކަހަލަ ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ. ”އާން.. އަދި ކަލޭ ކައިރިޔަކު ނުބުނެވޭދޯ… މަށާ ހަނާން އާއި ޝާނާއާއި ތިން މީހުންވެގެން އެކަން ކުރީ… ނިފްޝާ ދައްތަ ޕާޓީ އޮތް ރޭ މަ އޭނާ ހިފެހެއްޓީ… އަދި ހޭނައްތާލީ…. ވެސް… މަ މިކަމަށް ހެދި ގެއެއް އެއީ ވަލު… ތެރޭގައި އެހުރީ… އެތަނަށް ގެންގޮސް މަނިފްޝާ ރޭޕް….. ކުރީ.. ނިފްޝާ އެތަށް ފަހަރަކު ކީ އޭނާ ދޫކޮށްލަން…. އެކަމަކު މަ ބޭނުންވީ ބަދަލު…. ހިފަން… އޭނާ މަރާލަން ބޭނުންވީ… އެންމެ ފަހުން މަ ބޭނުން ކަންތައް…. ވޭސް ވީ… ދެން އޮތީ އައިޒަން… ހައްހައްހާ….” އިހްސާން ވާހަކަ ކިޔައިދިން އިރު ބައެއްބަސް ބަސް ނުވެސް އެނގެއެވެ. މަސްތުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ހަނާން އަދި ޝާނާވެސް އިހްސާން އާ އެއްބައިވެލުމުގެ ގޮތުން ހޭންފެށިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ހައިޝަމް ވެސް ހޭން ފެށިއެވެ. ”މަންމާ!” އައިޒަން ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭލަވައިލާފައި އޭނާގެ މަންމަ އަށް ގޮވާލިއެވެ. ”ކިހިނެއްވީ ދަރިފުޅާ… ކިހިނެއްވީ؟” އައިޒަން އޭނާގެ ބޮލުގައި އަތްއަޅައިގެން އިން ގޮތުން އުސްވާގެ މެއަށް ގޮތެއްވިއެވެ. އަދި ދަންވަރު ގަޑީގައި އެގޮތަށް އިނުމުން...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 12
6

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 12

އައިޒަން އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައިއެވެ. އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނައަކަށްފަހު ކަރުނައެއް ވެއްޓެމުންދިޔެވެ. އެ ދެއްކި ވާހަކަތައް އައިޒަންއަށް އިނީ ގަބޫލުނުކުރެވިފައިއެެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މަންމަ އަކީ ދުވަހަކުވެސް ދޮގުހެދި މީހެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަށް ލިބުނު އުފާ ބަޔާން ކުރަން ވެސް ނޭނގުނެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު އައިޒަންގެ ހިތުގެ ރާނީ އޭނާގެ ހަޔާތަށް ގެއްނަން ފުރުސަތެއް ލިބެނީއެވެ. ﷲއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. ”ހާދަ ގަބޫލުނުކުރެވޭ.. އަދި ނިފްޝާގެ ރައްޓެހިން އެހެން ހަދައިފާނެ ކަމަކަށް… ވަރަށް އެއްކޮށް އުޅޭ ތިން ކުދިން އެއީ… އެކަމު ކާކު އެކަން ގަބޫލު ކުރާނީ ވެސް...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 11
8

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 11

ރޭގަނޑުގެ އެ ވަގުތުގައި ސީރީން އާއި އިނާޝާ އައީ އަތިރީގައި ހިނގާލުމަށެވެ. އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު އެދެ މީހުންގެ ފަހަތުން އެނައީ އެއީ ތަންކޮޅެއް ދަން ގަޑިއަކަށް ވީމަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެގަޑީގައި އެހައި ގިނަ މީހުން އަތިރީގައި ނެތުމުން ދެ މީހުންވެސް ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައިއެވެ. ހިނގަމުން ދިޔަ ސީރީން އަށާއި އިނާޝާއަށް ކުރިމަތީގައި ހުުރި ބެންޗެއްގައި އިށީންދެލައިގެން އިން އައިޒަން އާއި އަދިވެސް ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު ފެނުނެވެ. އިނާޝާ އެ މީހުންނާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަނުމުން ފަހަތުން ސީރީންވެސް އައެވެ. ހިނގަމުން ދިޔަ އިނާޝާ ހުއްޓުން އެރީ އައިޒަންމެން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައަކުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ލޮލުން ހޯސްލައިފައި ކަރުނަ އައީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައިއެވެ. ސީރީން ވެސް ހުރީ އައިޒަން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައިން ހުއްޓުންއަރައިފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ލޮލުންވެސް ކަރުނަތަށް ފައިބަން ފެށީ އިސްކޫރަކުން ފެން އަންނަގޮތަށެވެ. އަޅައިގެން ހުރި މޫނު ފޮތިކޮޅުގެ އެއްބައި ތެމުނީ ބަސް ބުނާހާ އަވަހެށެވެ. އެހެން ހުރެގެން އޭނާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި މާތްﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވިއެވެ. ދެ މީހުން އެތާ ތިބިއިރު އައިޒަންމެންނަށް އެމީހުން އެތާ ތިބިކަން ރޭކާވެސް ނުލައެވެ. އެންމެ ފަހުން ދެމީހުން ގެއަށް ދިޔަ އިރުވެސް އައިޒަން އާއި ހައިޝަމް ކުރެ އެކަކު ލޮލުގައިވެސް އިނާޝާމެން އަޅައިއެއްނުގަނެއެވެ. **** މެންދުރުގެ ހޫނު ވަގުތުގައި މަގުމަތީގައި ގިނަ މީހުން ހޭލަމޭލިވެ އުޅެއެވެ. އެއްބައިމީހުން އެ ހޫނު އަވިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކުޑަ ނަގައިގެން އުޅެއެވެ. މިގޮތުން ޝާނާ އާއި ހަނާން ވެސް އަންނަނީ ކުޑަ ނަގައިގެން ވާހަކައެއް އޮލަކުރަމުންނެވެ. ދެ މީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ ނުލަފައިކަމެވެ. ދެމިހުންވެސް ލައިފައި ވަނީ ގަޔަށް ބާރު ކުރު ޓޮޕް ކޮޅަކާއި ތަނބިކަށްޓާއި ހަމައަށް އަންނަ ފިޓު ޖިންސެކެވެ. އަޅާފައިވާ ޝޯލް ވަނީ ނަމަކަށް ބޮލުގައި އޮޅާލައިފައިއެވެ. ދެމީހުންވެސް ލައިފައި ހުރި އެއްޗެހީގެ ކުލަ ތަފާތެވެ. ޝާނާ ލައިފައި ވަނީ އޮރެންޖު ކުލައިގެ ޓޮޕް ކޮޅާއިއެކު މަޑު ނޫކުލައިގެ ޖިންސާއި ކަޅުކުލައިގެ ޝޯލްއެކެވެ. ހަނާން ލައިފައި ވަނީ ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ޓޮޕް ކޮޅާއިއެކު ކަޅު ކުލައިގެ ޖިންސަކާއި މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލްއެކެވެ. ކޮށްފައިވާ ގަދަ މޭކަޕްއިން ދެއްކުންތެރިކަން ހާމަވަމުންދިޔައެވެ. ވާހަކައިގައި ދިޔަ ދެމީހުންވެސް ގޮސް ލައިގަތީ ނިފްޝާމެން ގެއިން ނިކުތް ސީރީން ގައިގައެވެ. ނުރުހުންތެރި ކަމާއިއެކު ޝާނާ ، ސީރީން އާއި ދިމާއަށް ބަލައިލާފައި ބަލައިގެން ހިނގަން ނޭނގެނީހޭ އެހިއެވެ. ނަމަވެސް ސީރީންއެއްޗެކޭ ނުބުނެ ދިޔައީ އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި ނަމަ މަސްލަހަތު މާ ގޯސްވެދާނެތީއެވެ. ޝާނާއާއި ހަނާން ދިޔައީ ސީރީން އާއި ދިމާއަށް ކުދި ކިޔަމުންނެވެ. އަދި އެއީ ކާކު ކަން ނޭނގިގެން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ސީރީން ދިޔަތަނަށް ބަލަން ހުރިއެވެ. ”އެމީހަކު އުޅެނީ އެ ނިފްޝާމެން ގޭގައި… އެކަމަކު އެއީ ކާކު؟ ހަމަގައިމުވެސް ނިފްޝާގެ ދައްތައެއްނޫން… ދޮންބެ ދައްތައެއް ވެސްނޫން… ހަނާން އަށް އިނގޭތަ އެއީ ކާކު ކަން؟” ޝާނާއަށް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ”ނޭނގެ… ވެދާނެ އެހެން ގެއަކު މީހަކަށްވެސް… އަހަރެމެން ކީއްކުރަން ބަަލަނީ އެކާކުތޯ…” ހަނާން ވަރަށް ފޮނިވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެދެ މީހުންވެސް މިހާރު އިހްސާން އެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތެވެ. ކުރީގައި ނަމާދު ކޮށްގެން އުޅުނު ދެމީހުން މިހާރު އެވަނީ އެހެން ބަޔަކަށް ވެފައެވެ. ދެ މީހުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އިހްސާން އަޅާފައިވާ ރިސޯޓުގައެވެ. ހިތުގައި މާތްﷲ އަށްޓަކައި ބިރުވެރިކަމުގެ ކުޑަވެސް މިންވަރެއްނެތެވެ. ދެމީހުންގޮސް ވަނީ ވީރާނަވެ ފަޅުވެފައިވާ ގެއަކަށެވެ. ގޭ ކައިރީގައި ހުރި ސައިކަލުން އެތާނގައި އިހްސާންވެސް ހުރިކަން ގައިމެވެ. ހީވާ ގޮތުން އެމީހުން މިއަދުވެސް އެތަނަށް އެއައީ މަކަރުވެރި ރޭވުމެއް ރައިވާށެވެ. ފުދޭ ވަރަކަށް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ އައިޒަންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ. ހީވާގޮތުން އޭނާ އެ ދަނީ އަވަހަށް ގެއަށްގޮސް އަރާމުކޮށްލާށެވެ. ”ދަރިފުޅާ… ހާދަ ވަރުބަލިވެފައި.. މިއަދު ވަރަށް ބުރަކޮށްތަ އުޅުނީ؟؟” ގެއަށް ވަން އައިޒަންފެނި އުސްވާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ހަމައެކަނި ހޫމް އޭ ބުނެލާފައި އައިޒަން މިސްރާބުޖެހީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށްދާށެވެ. އުސްވާވެސް ފަހުން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިނީ އައިޒަން އަވަހަށް އަރާމުކުރަން ފޮނުވައިލުމަށެވެ. ކޮޓަރިއަށްވަނެ ދޮރު ލައްޕާލައިފައި ބެޑާހަމައަށް ދިޔަ އައިޒަންގެ ލޯ ހުރީ ކިރިޔާ ހުޅުވޭ ވަރަށެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ކުޑަނަމަވެސް ވަރެއްނެތެވެ. ފައިވެސް އަންނަނީ ދަމަމުންނެވެ. އެއްޗެހި ވެސް ބަދަލު ނުކޮށް އައިޒަން ގޮސް ބެޑަށް ވެއްޓިގަނެވެ. އިސާހިތަކު އޭނާ ނިދީގެ ފުން ކަނޑަކަށް ގެނބުނެވެ. ***** ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި އުސްވާ ދިޔައީ އޭނާގެ ހަނގަށް ހުންނަ މައިހާ ކިޔަވަންލާށެވެ. އޭރު ދެމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް އުސްވާ ދިޔައީ ހިނިތުންވުމެއް ރައްދު ކުރަމުންނެވެ. ބަދަލުގައި އެމީހުންވެސް ދިޔައީ އުސްވާއަށް ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކުރަމުންނެވެ. ދެމީހުން ގޮސް އިނާޝާމެން ގެއަށް ވަންއިރު އެހެން ކުދިންވެސް އެމީހުންގެ ބެލެނިވެރިޔާ އާއި އެކު އާދެއެވެ. ކިޔަވައިދޭ ކޮޓަރިއަށް މައިހާ ލާފައި ނިކުތް އުސްވާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އިނާޝާ ގޮވާލުމުންނެވެ. އޭނާދެން މިސްރާބު ޖެހީ އިނާޝާއާއި ދިމާއަށް ދިޔުމަށެވެ....

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 10
9

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 10

އިނާޝާމެން ގެއަށް އައިސް ވަން އައިޒަންގެ ލޮލުގައި ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަނީ ދުރުގައި ކަޅުކުލައިގެ ބަޓަފުލައި އަބާޔާއަކާއިއެކު މޫނު ނިވާކޮށްފައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ އަންގިއަކުން އަތް ނިވާ ކޮށްފައި ވާއިރު ފައި ވަނީ ކަޅު ކުލައިގެ އިސްޓާކީނަކުން ނިވާކޮށްލައިފައިއެވެ. ހަމައެކަނި ފެންނަން ހުރީ އެކުއްޖާގެ އެ ޖާދޫ ކަން ގަދަ ދެ ލޮލެވެ. އައިޒަން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމަ ގޮވާލުމުންނެވެ. އަވަހަށް ހިނގާށޭ ކިޔާފައި އެތަނުން އުސްވާ ހިނގައިގަނެވެ. އައިޒަން އަނެއްކާވެސް އެ ކުއްޖާ ހުރި ތަނަށް ބަލައިލިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާ މިފަހަރު ފެންނަން ވެސް ނެތެވެ. ދެން އައިޒަން އަވަސް ވެގަނީ އޭނާގެ މަންމަގެ ފަހަތުން   ދިޔުމަށެވެ. ބާރު ހިނގުމެއްގައި ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި އެއްވަރު ކުރުމަށެވެ. އަލަށް އެގެއަށް އައުމުން އޭނާ ވަނީ ކުޑަކޮށް ނުތަނަވަސްވެފައިއެވެ. ބޮޑު ބަދިގެއެކެވެ. ހަތަރު ފާރުގައިވެސް ލާފައި ވަނީ މަޑު ޕީޗް ކުލައެލެވެ. ރީތި ޑިޒައިނެއް ޖައްސާލައިފައިވާ ސީލިންގުގައި ލާފައި ވަނީ ތަންކޮޅެއް ގަދަ ޕީޗު ކުލައެކެވެ. އެއްފަރާތުގައި ހަ މީހުންނަށް...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތިގެ އަޑީގައި 9
5

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތިގެ އަޑީގައި 9

ޕޮލިސް ޔުނީފޯމްގައި ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޒުވާނާއަށް ވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ލޯތައް އަމާޒުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަޅާނުލާ އެ ޒުވާނާ ދިޔައީ މަގުމައްޗަށް ސަމާލުވަމުންނެވެ. ދުއްވާފައި ގޮސް އެ ޒުވާނާ މަޑު އެކޮށްލީ ހީވާގޮތުންނަމަ އޭނާގެ ގޭ ދޮރުމަތީގައިއެވެ. ”އަނހާ… ދަރިފުޅާ އައިޒަން… މިއަދު ހާދަ އަވަހަކަށް ތި އައީ… އެހެންނާ އަންނަ ގަޑިއަކު ނޫނެއްނު މިއަދު ތިޔައީ؟” އައިޒަން ގޮސް ގެއަށް ވަތް އިރަށް އައިޒަންގެ މަންމަގެ ސުވާލުތަކާ ކުރިމަތިވިއެވެ. ” ހޫމް… މިއަދު ކުޑަކޮށް ބޮލުގައި ރިއްސާތީ އަވަހަށް މިއައީ…” އައިޒަން އޭނާގެ މަންމަ ގާތުގައި އެހެން ބުނެފައި ކޮޓަރިއައި ދިމާއަސް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް އައިޒަން މިއަދު އެއުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮލުގައި ރިއްސާތީއެވެ. އައިޒަން ގޮސް އެނދުގައި އޮށޯތްއިރަށް ނިފްޝާގެ އެކި ހިޔާލުތަކުން އޭނާގެ ސިކުނޑި ފުރާލިއެވެ. އަދިވެސް އައިޒަންއަށް އެއުޅެނީ ނިފްޝާގެ ހިޔާލުތަކުން ދުރުނުވެވިގެންނެވެ. އެ ހިޔާލުތަކުން ދުރުވެވޭތޯ މިހާރު އައިޒަން އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްފިއެވެ. އެކި ހިޔާލުތަކުގައި އޮތް އައިޒަންގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވީ ބަސް ބުނާހާ އަވަހަށެވެ. އައިޒަންއަށް ނޭނގުނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް އޭނާއަށް ވޭތު ކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްކަމެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ކުރިއަށް ވާނީ ކޮންކަމެއް ކަމެވެ. ތަގުދީރު އެނގޭނީ ފަހެ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ***** އާދުވަހަކަށް އިރު އެރީ އެތައް ބަޔަަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވާ އެނެއްބަޔަކަށް ހިތާމަވެރިކަން ގެނުވަމުންނެވެ. މިއީ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ ހާލަތެވެ. އެއްދުވަހު ހިތާމަވެރިކަން އެމީހަކަށް ލިބިއްޖާ އޭގެ އަނެއް ދުވަހު އެމީހަކަށް ލިބޭނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި އައިޒަން ހުރީ ގޭގައި ހަދާފައި އޮތް ބަގީޗާގައި ކޮފީއެއް ބޯންށެވެ. ފޮޅިވައިވާ ރަތް ކުލައާއި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ފިނިމެންމާ ތަކުގެ ސަބަބުން ބަލާ ފޫހި ނުވާނޭ ކަން ގައިމެވެ. އަދި ދުރުގައި ހުރި އެކި ކުލަކުލައިގެ ސާމާ ގަސްތަކުގެ ސަބަބުން އެރީތި ކަން ދެގުނައެވެ. މާމަލުގައި ހުރި ޝަބުނަމް ތިކިތަަކުން މަލުގެ ފުރިހަމަކަން ބަޔާން ކުރަން ވެސް ދައްޗެވެ. ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަލުން ފޮނި ކޮޅު ބޯލައި އެނެއް މަލުން ފޮނި ކޮޅު ބޮމުން...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 8
6

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 8

ނިފްޝާއަށް ވަނީ މިހާރު ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް އަސަރު ކޮށްފައިއެވެ. އަދި ފިރިހެނުންދެކެ އޭނާ އިންތިހާއަށް ފޫހިވެއެވެ. ރުޅިވެސް އާދެއެވެ. ބިރުވެސް ގަނެއެވެ. ނަމަވެސް އެނާ ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެ އޮތްތަނުން ތެދުވެވެނީކީ ނޫނެވެ. ހަތަރެސްފައި ވަނީ ބަނދެފައެވެ. މުޅި ހަށިގަނޑުވަނީ އަނަރޫފަވެފައިއެވެ. އެތާ އޮވެގެން ނިފްޝާއަށް މިހާރު މާތްﷲ އަށް ދުޢާ ކުރެވުނު އަދަދެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. އިހްސާން އޭނާއަށް މިހެން އެހަދަނީ ކީއްވެބާއޭ ނިފްޝާގެ ހިތަށް އެތަށް ފަހަރަކު އަރައެވެ. ”ހައިޝަމް.. ސިމާލު… މުޅި މިރަށް ބެލިއިރުވެސް އެހެރީ އަހަރެމެން ނުބަލައި ތަނެއް.. މިރަށުގަ ހުރި ހުރިހާ ފަޅުގެއެއް ބެލިއިރުވެސް އަދި އެހުރީ ނުބަލައި ގެއެއް… ހިގާބަ އެގެއަށް ދާން….” އައިޒަން އޭތާ ވަލުއެތެރޭގައި ހުރި ޓިނުން ހަދައިފައިވާ ކުޑަ ކުޑަ ގެއަކަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ކުރެހިފައި ހުރި އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. ”އާން ހިނގާ އެތަން ބަލާލަން ދާން… މަށަކަށް ހިޔެއްނުވެ ފުލުހުންވެސް އެތަން ބެލިހެންނެއް….” ހައިޝަމް ބުނެލިއެވެ. އައިޒަން ބާރު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް އެގެއާއި ހަމައަށް ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހިތް ބާރު ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހިތް ބުނަމުން ދިޔައީ ނިފްޝާވީ އެތަނުގައި ކަމެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ތެޅެމުން ދިޔަ ހިތަކާއިއެކު އައިޒަން ގޮސް ތަޅު ގައި ހިފާލިއެވެ. ނަމަވެސް ތަޅުލައިފައި ހުރުމުން ދޮރު ހުޅުވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ”ސިމާލު… ހައިޝަމް… ހިނގާބަަލަ މި ދޮރު ވައްޓާލަން…” އައިޒަން ހާސްކަން އެކުލެވިގެންވާ އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. ”ނޫން އޭރުން އަހަރެމެން ކުއްވެރި ވެދާނެ… ތީމީހަކު އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަނަކަށް ވެސް ވެދާނެ….” ސިމާލު ގަނެފައި ހުރި ބިރާއެކު ބުނެލި ޖުމުލައިން އައިޒަން ރުޅި އަންނަ ގޮތްވިއެވެ. ”ނޫން… އަހަރެންގެ ހިތް އެބަ ބުނޭ ނިފްޝާވީ މިތަނުގައޭ… އާދޭސްކޮށްފަ އަހަރެންނާއިއެކު މިކަން ކޮށްދީބަލަ.. ސިމާލް…. ހައިޝަމް…..” އައިޒަން އާދޭހައިއެކު ބުނެލިއިރު އެދޮލުގައި ކަރުނައިގެ ފަށަލައެއްވެއެވެ. ހައިޝަމް، އައިޒަން އާއި ބައިވެރި ވީ އޭނާގެ އެކުވެރިއަށްޓަކައިއެވެ. ސިމާލުވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. އަައިޒަންގެ ހިތަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު އެނގުނީކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. އިން މީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ދޮރު ހަލާކު ކޮށްލެވުނެވެ. ”ތިދެ މީހުން ހުރޭ ބޭރުގަ… މީހަކު އާދޭތޯ ބަލަން… އަހަރެން އެތެރެއަށް ވަންނާނަން..” އައިޒަން އަވަސްވެފައިވާ ހިތަކާއިއެކީ އޭނާގެ ދެ އެކުވެރިންނަށް އިރުޝާދު ދޭ ފަދައަކުން ބުނެފައި ގޮސް އެތެރެއަށްވަނެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އައިޒަން ހުއްޓުން އެރީއޭނާގެ ކުރިމަތިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. މި މަންޒަރު ހުވަފެނަކަށް ވާނެ ބާއޭ އައިޒަން ގެ ހިތަށް އެރީ ކިތަށް ފަހަރަކު ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ކުރިމަތިން އެފެންނަނީ ހަޤީޤަތެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަ މަންޒަރު ހުވަފެނަކަށް ހަދާނީވެސް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އައިޒަންގެ ލޮލުން ކަރުނައައީ އޭނާއަށް ނުވެސް އެނގިހުއްޓައެވެ. އައިޒަން ބަލަން ނުހުރެ އަވަހަސް ގޮސް ދުރުގައި އޮތް މެރޫން ކުލައިގެ ހެދުން ހިފައިގެން އައިސް ނިފްޝާގެ ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް ނިފްޝާއާ ދިމާއަށް ބަލާފަކައެއް ނެތެވެ. ހެދުން ލައްވަން ކިތަންމެ އުނދަގޫ ވިނަމަވެސް ލޯ ހުޅުވާކަށް އައިޒަން ގަސްތެއް ނުކުރެއެވެ. ހެދުން ލައްވައި ނިމުމުން ކައިރީގައި އޮތް މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލް ނިފްޝާގެ ބޮލުގައި އޮޅާލިއެވެ. އޭރު އައިޒަންގެ ލޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ އަންނަމުން ދިޔައެވެ. ފިރިހެނަކަށްވެސް ކެތް ކުރެވޭނީ ވަކިވަރަކަށެވެ. ހުރިހައި ކަމެއް ކޮށް ނިމުމުން އައިޒަންގެ އެ ކުރެހިފައިވާ އަޑުން ސިމާލު އަށާއި ހައިޝަމްއަށް ގޮވާލީ ފުލުހުންނަށް ގުޅުމަށެވެ. އަދި ވަރަށް އުނދަގުލުން ނިފްޝާގެ ހަތަރެސްފައިގައި އައްސާފައި ހުރި ވާ ތައް މޮހައިލިއެވެ....