Author: 💞Nafu💞

19

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 4

އޭގެ އެނެއް ދުވަހު އީނާޝް ތައްޔާތުވަމުން ދިޔައީ އެގެއިން ނިކުތުމަށެވެ. އެދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވުމުން ސޮބާހު މާލޭގައި ނެތުމުން އިނާޝްއަށް އެގެއިން ނުކުތުން ވީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށެވެ. އަދި އީނާޝްގެ...

18

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 3

އެމީހާގެ ސަބަބުން ކައިޒީން ގެއަށްގެނައި ސަބަބުވެސް ޒިރާން ހަނދާންނެތުނެވެ. ”ބައްޕާ މިއީ އާރިފާ ދައްތަ.. ދައްތާ މިއީ އަހަރެންގެ ބައްޕަ..” ކައިޒީން އެދެމީހުންނަށް ދެ މީހުން ތައާރަފު ކޮށްލަދިނެވެ. އަދި މިއަދު ވީ...

26

ވީރާނާވެފައިވާ ހަޔާތް މަގޭ..

  މާލޭގެ ކޮންކުރިޓް އިމާރާތްތަކާއި ހަލަބޮލި މަގުތަށް އަދި އެކި ޒާތްޒާތުގެ މީހުން ފެނިފައި އަހަރެންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދުނީ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. މިއީ އަހަރެން މާލެއައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުން...

31

ހާސިލް ވުމަށް އެދި. (އިއުލާން)

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓްތައް ފެށޭތީ ”ހާސިލް ވުމަށް އެދި” މިވާހަކައިގެ ތިން ވަނަ އެޕިސޯޑް އަޅުގަނޑަށް ދެން ގެނެސްދެވޭނީ 10 ޖުލައިގައިއެވެ. މި ވާހަކަ ކިޔާ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންވެސް ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ތިން...

19

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 2

މޭރީ ބްރައުން އިން  ކައިޒީން ނުކުމީ ނުހަނު ބާރަށް ހިނގަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ ޒިރާން ގުޅާފައި ގެއަށް އައުމަށް ބުނުމުންނެވެ. ސުކޫލް ނިންމާލާފައި ގެއަށްވެސް ނުގޮސް ކައިޒީން ދިޔައީ އޭނާގެ އެކުވެރި ދެ ކުދިން...

28

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 1

ހެނދުނުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި މަގުމަތީގައި ހިނގަމުން ދިޔަ އަންހެން ކުއްޖާގެ އެއްވެސް މިސްރާބެއް ނެތެވެ. ރަތް ކުލައިގެ ކަކުލާއި ހަމައަށް އަންނަ ވަށްތިރި ހެދުމެއް ލާފައި ހުރިއިރު އެ ދޮން ހަށިގަނޑާއި އެހެދުން...

17

އެ ހަނދާންތައް

އަހަރެންނަކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި އެހެނަސް މީހުންނާއި ގުޅޭ ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ. މީހަކު ކޮންމެފަދަ އެއްޗެއް އަހަރެންނާއި ދިމާއަށް ބުނިކަމުގައިވި ނަމަވެސް އަހަރެން އެކަމަކަށް އަޅައެއް ނުލަމެވެ. އުމުރުން ހަތް އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރެންގެ...

9

ވަގުތު 7 (ފަހުބައި)

އެގޮތަށް ތިއްބާ އަސްރު ނަމާދު ބަންގިގޮވުމުން ނަމާދު ކުރަން ދަނީ އޭ ބުނެފައި އިޔާނާ އެ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ދިޔައީ ރޯޝީން ގާތުވެސް ނަމާދުކޮށް ކޮއްކޮ އަށް ހެޔޮ ވިސްނުން...

14

ވަގުތު 6

ފަރުހާނާ ދިޔުމުން ރޯޝީން ނައީމު ގާތު މިއަދު އޭނާއާއި ފަރުހާނާ ދެއްކި ވާހަކަތައް ކިޔާ ދިނެވެ. އަދި އެއީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއްކަމާއި އެދަރިފުޅު ގާތުން މަޢާފަށް އެދެން ބޭނުންކަމުގައިވެސް...

14

ވަގުތު 5

ލަމްހާވެސް އަދި ރުހުޒީވެސް ހުރީ އައްޒައާއި އެއްބައިވެލައިގެންނެވެ. ރޯޝީންއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ އެތާ ހުރެގެން ރުއިމެވެ. އަދި ދިޔައީ އައްޒަ މެން ގާތު މަޢާފު ކުރާށޭ ކިޔަމުނެވެ. އެހިތަށް ވަނީ ނުހަނު ބޮޑު...

9

ވަގުތު 4

ރޯޝީންއާއި ނައީމު ގެއަށް އައިސް ވަން އިރު ގޭގެ ދޮރު މަތީގައި ހުރި ފައިވާނުން އިޔާން އައިއްސި ކަން އެނގުނެވެ. އަތުގައި  ހުރި ކޮތަޅުތަށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު އިޔާން ކައިރިއަށް ދާން އުޅުނު ރޯޝީން ހުއްޓުވީ ނައީމުއެވެ. ރޯޝީން އާއި ނައީމުއަށް އެމީހުންގެ ހަޔާތަށް އަންނަން އުޅޭ ކޮޅިގަނޑުގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. މެންދަމުގެ ހަމަ ހިމޭން ވަގުތުގައި އިޔާންއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ. ”ހަލޯ.. އަދިވެސް...

15

ވަގުތު 3

”ނޫން ނައީމް.. އެއްފަހަރު ވެސް ގުޅާބަލަ.. ފޯނު ނަގަދާނެއްނު.. ހެނދުނު ދިޔަ މީހަ ވިޔަ.. މިހާއިރު ވާއިރު އެދިޔަތަނަކުން އަންނަން ޖެހޭނުން.. އެހެންޏާ އެހާ ގިނަ އިރެއްނުވޭ ތަނަކަށް ދިޔަޔަސް..” ރޯޝީން ދިޔައީ...

8

ވަގުތު 2

”ކޮންތާކަށް ތި ދަނީ ދަރިފުޅާ؟” އިޔާން ކޮޓަރިން ނިކުމި އިރު ސޯފާގައި ނައީމު އިނީ ނޫހެއް ހިފައިގެން ކިޔާށެވެ. އަދި އިޔާން  ފެނުމުން ތިދަނީ ކޮންތާކަށް ހޭ ސުވާލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ނައީމު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމެއްނެތި ކުރިއަށް ބަލަމުން ދިޔައީއެވެ. އިޔާން ލޮލު ކޮޅަށް ގެއްލުމުން ނައީމުއަށް ދެ ފަރާތަށް ބޯހޫރުވާލެވުނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އުޅޭ ގޮތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެދަރިފުޅަށް ވިސްނޭނީ ކޮން ދުވަހަކުން ބާވައެވެ. އެ އުޅޭ އުޅުން ދޫކޮށްލާނީ ކޮން ދުވަހަކުން ބާވައެވެ. މަގުމަތީގައި ހިނގާލިޔަސް އިވެނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ނުބައި ވާހަކައެވެ. ފިހާރައަކަށް ވަނިއަސް އިވެނީ ހަމަ އެ އަޑެވެ. ”ދަރިފުޅާ ލޫޝާން.. މަންމަ ބުނެފީމެއްނު ނުދާށޭ.. ރަނގަޅު ބަޔަކާއި އެއްކޮށެއް ނޫނޭ ތިދަނީ.. ދަރިފުޅުވެސް މިހާރު ތިހުރީ އެމީހުންނާއި  ޖެހިގެން ހަލާކުވެފައި.. ރަނގަޅު އެކުވެރިން ހޯދަބަަލަ ދަރިފުޅާ.. ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅަކަށޭ މިބުނަނި ނުދާށޭ.. ތި ބުނާ އިޔާން އަކީ  މިރަށުގައި އުޅޭ އެންމެ ނުބައި އެކަކު.. ދާނި ކަމެއް ނެތް..” ރުހުޒީ އެތަށް ފަހަރަކު ކިޔަމުން އެ ދަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ގާތުގައި އެ ދަތުރެއް ނުދިޔުމަށެވެ. ނަމަވެސް ލޫޝަން އަޑު އަހާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންގެ ސިކުނޑިވަނީ ޝައިޠާނާގެ ނުބައި ވަސްވާސްތަކުން ފުރާލާފައެވެ. ”މަ ބޭނުން ތަނަކަށް މަ ދާނި.. މަންމައަކަށް ނުބެހެވޭނެ.. މަށަށް ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އެކުވެރިން މަށަށް އެހުރީ ލިބިފައި..  އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު އެކުވެރިންނެއް ދެން ނުލިބޭނެ މަށަކަށް.. މަގޭ އެކުވެރިންނާއި ދިމާއަށް ފާޑުފާޑުގެ އެއްޗެހި ނުކިޔާތި މީގެފަހުން..” ލޫޝަން އޭނާގެ މަންމައާއި ދިމާއަށް ބަލައިވެސް ނުލައެވެ. ހިތަށްއާހައި އެއްޗެއް މަންމައާއި ދިމާއަށް ކިޔަމުން ދިޔައިރު ހިތަށް ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނާރަނީ ބާވައެވެ. އެހަށިގަނޑު ތެރޭގައި ހިތޭ މިކިޔާ އެއްޗެއްވެސް ނޯންނަނީ ހެއްޔެވެ؟ ”ތީ ކުރީގެ ލޫޝާން އެއް ނޫން.. ތީ ކުރީގައި ނަމާދު ކޮށް ޤުރްޢާން ކިޔަވައި މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތި ލޫޝާން އެއް ނޫން..  ދަރިފުޅާ ކީއްވެ ތިހެން ތި އުޅެނީ.. މާތްﷲ އަށްޓަކައި ކުޑަކޮށްވެސް ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް ނެތީތަ.. މުޅި ދުވަސް އެއްކޮށް ތި  ދުއްވާލަނި ރައްޓެހިންނާއެކީ… ތިހެން އުޅެން ހެޔޮވާނެތަ؟ ތިހެން އުޅެންތަ މަންމަ ދަރިފުޅަށް ދަސްކޮށްދިނީ.. ބައްޕައަކާއި ނުލައި ދަރިފުޅު ބަލާ ބޮޑު ކުރީ ކިހާ ލޯބިން.. ބައްޕަގެ ލޯބި އުނިވިއަކަ ނުދެން.. މަންމަމެން އެހާ ތަނަވަސް ނޫނަސް ދަރިފުޅު ބޭނުންވާ  އެއްޗެހި ދަރިފުޅަށް ގަނެދިނިން.. އެވަރުން...

29

ވަގުތު 1

”އޭ.. ދީބަލަ ސިނގިރޭޓެއް..” ޔުނިކް ފުޑްގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި އިޔާން އިށީންދެލައިގެން އިނީ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއެކު ކޮފީއެއް ބޯލައިށެވެ. ”އަން.. މިއޮތީ..” ޝިބާން އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ސިނގިރެޓް ފޮށިން ސިނގިރޭޓެއް އިޔާން އަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ”އޭ.. ދާން ހިނގާ.. މިހާރު ކޮފީ ބޮއެ ވެސް ނިމުނީނު… ލޫޝާން.. ކައެ ރުފިޔާ ދައްކާ.. މަ އަތަކު ނެތް އެކައްޗެއްވެސް..” އިޔާން ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ. ”ކައެ އަތުގަ ދުވަހަކުވެސް ރުފިޔާ ހުރޭތަ؟ ނިކަން ކައެ މަންމަ އަތުން އަތުލަބަލަ.. މަވެސް މަންމަ އަތުން ވަގަށް ރުފިޔާ ނަގަނި… އޭނާ ނުދޭނެ ދޭން ބުނެފިއްޔަކާ.. ވަރަށް ފޮނި ވާނެ.. މަ ވަރަށް ފޫހިވެސް ވޭ އޭނާ ދެކެ.. ރުފިޔާ އެއް ދޭށޭ ބުނާއިރަށް ފަތިވަރު ދަމަން ފަށާނެ.. ހުވާ.. ރުޅިގަނޑު ހިފަހައްޓާލެވެނި ހަމަ ކިރިޔާ..” ލޫޝާން އަނގައަށް ޖައްސަމުން ދިޔަ ވައްތަރުގެ ސަބަބުން އިޔާން އާއި ޝިބާން އިނީ ހީހީ ބަނޑަށް ތަދުވެފައެވެ. ”ކައެ ވެސް ތހާ ވަރަށް ފަތިވަރު ނުދަމަ އަންނަން ވީ ދާން..” އިޔާން ގޮނޑިން ތެދުވެލައިފައި މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއެވެ. ލާފައިވާ ޖިންސު ހުރީ އުނަގަނޑުން ވެއްޓޭ ނުވެއްޓޭ ހިސާބުގައިއެވެ. އަދި ލައިފައިވަނީ ގަޔަށް ދޫ ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑު ޓީޝާޓެެކެވެ. އިސްތަށީގަނޑެކޭ ބޮޑު ނޫޑުލީސް ގަނޑެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ކަރުގައި ބޮޑެތި ޗޭނުފަށްތަށް އޮޅާލައިފައިވާ އިރު އަތުގެ އިނގިލިތަށް ވެސް ވަނީ ރިހި ކުލައިގެ އަނގޮޓިތަކުން ފުރައިލައިފައެވެ. ދުވަހަކު ފެން ވެރި ހެން ވެސް ހީނުވެއެވެ. ލޫޝާން އަދި ޝިބާން ވެސް ހުރީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. އެ ތިން މީހުން ވެސް ވައްތަރީ ޕާޓޭންނާއިއެވެ. ޔުނިކް ފުޑްގެ ދޮރުމަތީގައި ހުރި ތިން ސައިކަލަށް އަރައި ތިން މީހުންވެސް ދުއްވާލިއެވެ. ބާރު ސްޕީޑްގައި ތިން މީހުންވެސް ގޮސް މަގުގެ ކޮޅަށް އޮބައިލީ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައިއެވެ. ”ކޮންތާކުން ތިއައީ އިޔާން.. އެއޮށް މިހާރު މެންދަމު ދޭއް ޖަހަނީ.. ކޮން އިރެއް މިހާރު މަންމަ އިޔާންގެ އިންތިޒާރުގައި އިންނަތާ..” ރޯޝީންއަށް އިޔާން ފެނުމާއިއެކު އޭނާ އިށީންދެލައިގެން އިން ގޮނދިން ތެދުވެ ގޮސް އިޔާންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިލިއެވެ. ”ކަލެއަށް ކީއް މަ ކޮންމެތާކު އުޅުނަސް.. ކަލޭ އާއި ބެހޭ ކަމެއް ނުން އެއީ.. އަދި.. ކާކު ބުނެގެން މަގޭ އިންތިޒާރުގަ އިނީ.. ހަމަގައިމުވެސް މަނުބުނަން ކަލޭ ކައިރިޔަކު މަ އަންނަންދެން މިތާ އިންނާކަށް ވަގުތުތަށް ގުނާކަށް..” އިޔާން ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމައާއި ދިމާއަށް ހަޅޭއްލަވަމުންނެވެ. އުފަން މަންމަކަން ވެސް ހަނދާން ނައްތާލާފައިވާ ކަހަލައެވެ. ”އިޔާން! ތީތަ މައިންބަފައިންނާ މުހާތަބު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ؟.. ތީތަ އަހަރެމެން އިޔާން ތަރުބިއްޔަތު ކުރި ގޮތަކީ؟.. ތިހެން ވާހަކަ ދައްކަންތަ އަހަރެމެން އިޔާން އަށް ދަސްކޮށްދިނީ؟ ނޫނީ ސްކޫލުންތަ އިޔާން އަށް ތިހެން އުޅެން ދަސްކޮށްދިނީ؟ ބަލާބަލަ ހުރި ވައްތަރު.. ދުވަހަކު ފެން ވެރި ވައްތަރު ނުޖަހާ.. ބުނެބަލަ އެންމެ ފަހުން ބޯކޮށި ދުވަހެއް؟ އެންމެ ފަހުން ނަމާދެއް ކުރި ދުވަހެއް؟ ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ރައްޓެހިންނާއިއެކު މުޅި ރަށް ކުޑަ ކުރުމުގަ.. އުފަލާއި މަޖަލުގަ.. ތީތަ އުޅެން ޖެހޭ ގޮތަކީ؟ ތީތަ މުސްލިމުން އުޅެން ވީ ގޮތަކީ؟ ދަރިފުޅާ އިޔާން ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން  ތި އުޅުން ދޫކޮށްލާ.. ވަގުތެއް އަހަރެމެން ފަހަތަކުން ނުދުވާނެ.. އަހަރެމެން ޖެހޭނީ ވަގުތުގެ ފަހަތުން ދުވަން.. އިސްލާހުވޭ ދަރިފުޅާ.. ތި...

11

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 15 (ފަހުބައި)

ކައިރީގައި ހުރި އައިޒަން ހުރީ ހިނިތުންވެލައިގެން އިހްސާންއާއި ދިމާއަށްބަލާށެވެ. އައިޒަން ބޮލުން ކޮށްލި އިޝާރާތާއިއެކު ތިން ޕޮލިހުން ގޮސް އިހްސާން އާއި ހަނާން އާއި ޝާނާގެ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވައިލިއެވެ. ތިން މީހުންވެސް މާ ގަދަ ހަދާކަށް ނޫޅެއެވެ. ”އަދި އެބޮތް ދޯ ނޭނގޭ ކަމެއް؟” އައިޒަން މާނަ ފުން ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ”ހައިޝަމް ކަލޭއާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ މަ ބުނެގެން…. ސަބަބަކީ ހައިޝަމްއަކީ ސީކްރެޓް އިންވެސްޓިގޭޓާރ އަކަށްވީމަ..މަ އެކްސިޑެންޓު ވީ ވެސް ހައިޝަމްއަށް އެވާހަަކަ އެއްކޮށް ކިޔާދީފައި އޮއްވަ.. ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާދީ ނިމުނު ފަހުން.. މަ މިހުރިހާ ދުވަހު ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ..” އައިޒަން ދިޔައީ ހުރިހާ ހަގީގަތެއް ހާމަކުރަމުންނެވެ. އޭނާއަށް މިއަދު ނިފްޝާއަށް އިންސާފު ހޯދާދެވުމުން ހުރީ އެހައިމެ އުފާވެސް ވެފައިއެވެ. ”މަށަށް ހީވިއޭ ހައިޝަމް ކަލޭ މަފަހަތުން އުޅުނީ ކޮންމެވެސް ބޭނުމެއްގައޭ…” އިހްސާން ތެޅިފޮޅެން ފެށިއެވެ. ހީވީ މޮޔަވެފައި ހުރިމީހެއްހެންނެވެ. ”ހެހެހެެހެ.. ދެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތިހެން ކިޔަސް ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ..” ހައިޝަމް ހެމުން ބުނެލީ އިހްސާން ރުޅި އަރުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އިހްސާން އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއްނޫނެވެ. ”އާދޭ ދާން” އައިޒަން އެހެން ބުނުމާއިއެކު އެންމެން އެތަނުން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އިހްސާން ދިޔައީ ސަލާމަތްވާން އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ސަލާމަތްވެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ތިން މީހުންނާއިއެކު އެތާ ތިބި ހުރިހާ ފުލުހުން ގޮސް އެމީހުންގެ ޖިޕަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން އާއި ހައިޝަމް ދިޔައީ އައިޒަންގެ ސައިކަލުގައިއެވެ. ދެ މީހުންގޮސް އެރީ ކޮފިއަކަށެވެ. ”ހައިޝަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ތޭންކްސް.. ހައިޝަމްގެ އެހީއާއި ނުލައި މަށަށް މިކަން ނުވެސް ވާނެ… ތޭންކްސް އަ ލޮޓް…” އައިޒަން ދިޔައީ ހައިޝަމް ކޮށްދިން ކަންތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަދާކުރަމުންނެވެ. ހައިޝަމް ވެސް އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނޭ ކިޔާފައި ކޮފީ ބުއިމާގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ”އައިޒަން.. ދެން އަވަހަށް އިންނަންވީނުން.. މިހާރު ކުށްވެރިންވެސް ހޯދުނީނުން.. ގެއްލިދާނެ ލަސް ކުރަން ހަދައިގެން..” ހައިޝަމް ކޮފީން އެތިކޮޅެއް ބޯލިއެވެ. އައިޒަން ފެށީ ހޭށެވެ. ވަކި އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. ދެމީހުން އެގޮތުގައި ތިބެ ކޮފީ ބޮއި ނިންމާފައި ގެއަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ހައިޝަމްވެސް ދިޔައީ އައިޒަން އާއިއެކު އައިޒަންމެންގެ ގެއަށެވެ. ”މަންމާ.. ބައްޕާ.. އާދެބަލަ.. ވާހަކައެއް ބުނަން..” އައިޒަން ގެއަށް ވަނެފައި ގޮވަން ފެށީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށެވެ. ހީވާގޮތުން މިއަދު ވީ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ބުނަން އުޅެނީ ކަންނޭގެއެވެ. ”ކިހިނެއްވީތަ ދަރިފުޅާ… ތަނެއްގަ ރޯވީތަ؟ ކިހިނެއްވެފަ ތިހުރީ ތުންފަތަށް؟ މުޅިގައިގައި ކިލާއެއްނު ތިހުރީ.. ކޮންތާކު އުޅެފައި ތިއައީ؟” އުސްވާ އެއްފަށްޗަކަށް ހުރިހާ ސުވާލެއް އަމުނާލިއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އައިޒަންއަށް ކަމެއް ވާކަށް އުސްވާ ނޭދެއެވެ. ”ތެދެއް ދަރިފުޅާ.. ކިހިނެއް ވީތަ؟” ހުޒާމުވެސް ހާސްވެފައި ހުރިވަރުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ”އަޅުގަނޑު މިއައީ ނިފްޝާއަށް އެހެން ހެދި މީހުން އަތުލައިގަނެފައި.. އަދި އަޅުގަނޑަށް އެހެން ހެދި މީހުންވެސް..” އައިޒަން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ”ހައިޝަމް އެއީ ތެދެއްތަ؟ އަލްހަމްދުލިއްލާހް..” ހުޒާމްވެފައި ހުރި އުފަލާއިއެކު ގަބޫލުނުކުރެވިފައި އިނދެ ބުނެލިއެވެ. ”އާން ބޭބޭ.. އެކަން ވެއްޖެ.. ދެން އޮތީ އައިޒަންގެ ކައިވެނި އެއްނު…” ހައިޝަމް އައިޒަންއާއި ދިމާއަށް އެއްލޯ މަރައިލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އައިޒަން ޖަހާލީ އިސް ދަށަށެވެ. ”އާން ދެން އޮތި ތި ކަމެއްނު.. ދޯ ދަރިފުޅާ.. އަވަހަށް އިނާޝާ އަށް އަންގަންވީ.. އެކަމަކު ކިހިނެއް ދަރިފުޅުމެން އިހްސާންމެން.....

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 14
4

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 14

”މަންމާ ކޮބާތަ ހައިޝަމް މިހާރު… ރަށަށް ގޮސް ނުވެސް ގުޅާލަ ގުޅާނަމޭ ކިޔައިފަ…” ސިމާލު އަހައިލިއެވެ. ”މަންމަ އަޑު އެހިން އެނެއް ދުވަހު އިހްސާން އާއިއެކު ރިސޯޓަކަށް ދިޔަ ވާހަކަ..” ލުބުނާ ބުނެލިއެވެ. އެހެން ހެއްޔޭ ކިޔައިފައި ސިމާލު ފޯނު ބޭއްވީ އޭނާ މިގަޑީގައި ބިޒީވީމައެވެ. އަދި މާދަން ފުރަން ރެޑީވަން ކަމުގައި ބުނެލިއެވެ. ސިމާލުވެސް އައިޒަންއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާ ތޯ ދުޢާ ކުރިއެވެ. ***** ހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްފަހު އިރަށް ފުރުސަތު ދެމުން ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. ފަތިހުގެ އެ ތެތްފިނި ވަގުތުގައި ކޮނޑުގައި ދަބަހެއް އަޅުވައިލައިގެން އަތިރީގައި ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ހިނގަމުންއައި ސިމާލުގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދަނީ ތާޒާކަމެވެ. އަތިރި އާއި މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ހޮސްޕިޓަލު ހުރުމުގެ ސަބަބަުން އޭނާ މިސްރާބު ޖެހީ ގެއަށް ނުގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމަށެވެ. ބާރު ބާރަށް ހިނގާފައި ގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަން ސިމާލު ދެން މިސްރާބު ޖެހީ ވޯޑާ ދިމާއަށް ދިޔުމަށެވެ. އެނދުގައި އިށީނދެއިން އައިޒަން ފެނިފައި ސިމާލުގެ ލޮލުން ވަގުތުން ކަރުނަ އައެވެ. އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިޔާގެ ހާލު ފެނިފައިއެވެ. ބަލަން ނުހުރެ ދުވެފައި ގޮސް އައިޒަންގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ”ކާކުތީ؟ ކާކުހޭ ތީ؟ އަހަރެންގައިން ދޫކޮށްލާ…” އައިޒަން ދިޔައީ ހެޅޭލަވަމުންނެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ މީހަކު އައިސް ބައްދާލުމުން ވާނީ އެހެންނެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ”އައިޒަން މީ ސިމާލުއޭ… އައިޒަންގެ އެކުވެރި… އެއް ކުލާހެއްގަ ކިޔަވަމުން އައި ސިމާލު އޭ މީ… އައިޒަން ހަނދާނެއް ނުވޭތަ؟ އައިޒަން އަބަދުވެސް ބުނަމެއްނު އަހަރެމެން މަތިން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާނެއް ނުނައްތާލާނަމޭ… މަށާއި ހައިޝަމް އަކީ އައިޒަންގެ ބެސްޓު ފުރެންޑުންނޭ… ނުބުނަންތަ އެހެންނެއް.. އައިޒަން ހަނދާނެއް ނުވޭތަ އަހަރެމެން ތިން މީހުން އެކީގައި ކުރި މަޖާ ކަންތައްތައް މަތިންނެއް…” ސިމާލުވެފައި ހުރި ދެރައިގައި ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އައިޒަން އާ ދިމާއަށް ބަލައިނުލައެވެ. ސިމާލުއަށް އައިޒަން އާ ދިމާއަށް ބަލައިލަން މަޖުބޫރު ވީ އައިޒަންގެ އަނގައިން މަޑު އާހެއްގެ އަޑު ބޭރުވުމުންނެވެ. އައިޒަން ބޮލުގައި އަތް އަޅައިގެން އިން ގޮތުން ސިމާލު ބިރުގަންނަ ގޮތްވިއެވެ. އެވަގުތު އެތާގައި އައިޒަންގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަ ނެތުމުން އޭނާއަށް ހަނދާނެގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ގޮސް ޑޮކްޓަރަކަށް ގޮވާލީ އައިޒަން އަދިވެސް އެއިން ގޮތަށް އިނީމައެވެ. ޑޮކްޓަރު ދުވެފައި އައިސް އައިޒަން ބަލަން ވަނިއެވެ. ”ކިހިނެއްތޯ ވީ ޑޮކްޓާރ؟” ސިމާލު ވެފައި ހުރި ހާސްކަމާއިއެކީ ޑޮކްޓަރާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ”އަޅުގަނޑުމެން ކުރިންވެސް ބުނީމެއްނު އައިޒަންއަށް ތިބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް އެއްޗެހި ހަނދާކޮށްދީގެން ނުވާނޭ… އައިޒަންގެ ބޮލަށް އިތުރަށް ލިބޭނީ ގެއްލުން…. މިކަން ތަކުރާރު ކޮށްގެން ނުވާނެ ދެން…” އެވަގުތަކީ އުސްވާމެންނަށް އާދެވުނު ވަގުތު ކަމުން ޑޮކްޓަރު އުސްވާއަށް ބަލައިލާފައި ބޯޖަހާލައިފައި ދިޔައީއެވެ. އުސްވާވެސް ސިމާލުއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދިނެވެ. ސިމާލުވެސް ކުށްވެރިޔަކު ފަދައިން އުސްވާ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަަކަ ކުޑަ ކުއްޖެއްހެން އަޑުއަހަން އިނެވެ. ”އިހްސާން… މަ ބުނީ ދެން ކޮންދުވަހަކުން އެއްކަ ޕުލޭން ފަށާނި… މަ މިއަދު ސިމާލުއަށް  ގުޅާލީމަ ބުނީ އައިޒަންއަށް ދަނީ ހަނދާންތައް އާވަމުންނޭ… ދެން ވީ އަވަހަށް އެ ޕުލޭން ފަށަން..” އިހްސާން އަށް އަޑު އިވޭނޭ ވަރަށް ހައިޝަމް ދިޔައީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރެގެން ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. ”އުހޫން… އަދި އަވަސް.. އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ފެށީމަ އަހަރެމެން ފަށާނި… އޭރުން ހުންނާނި ހަނދާންވެސް އެއްކޮށް އައިސް…” އިހްސާންވެސް ދިޔައީ ހަމަ އެބާރު މިނުގައި ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. ހައިޝަމްވެސް އިހްސާން އަށް ފެންނަ ގޮތެއް ރަނގަޅުވާނޭ ބުނެފައި އޭނާ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތަށް އަނބުރާ ދިޔައެވެ. ހައިޝަމްވެސް މިހާރު ދަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އިހްސާން އާ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ހިތުގައި ކުޑަކޮށްނަމަވެސް ބިރުވެރި ކަމެއްނެތެވެ. ****** ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ހަލުވި ކަމާއިއެކު ނިމެމުން ދަނީ އެއްބައެއްގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުން ގެނެސް އެނެއް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެ އިންތިޒާރުގައި ހިތި ރަހަ ލައްވާލުމަށެވެ. މިއީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތެވެ. މީހަކު އުފަލުގައި އުޅޭތަން ދެކެން އެހެން މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނީ އުފަލުގައި އުޅޭ މީހަކުގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކޮށްލެވޭތޯއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެގެން ދާނީ ކިތައް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމެއް ކަމެއް އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. މިގޮތުން އިހްސާން އަދި ހައިޝަމްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންއެދަނީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން އެފުށްމިފުށަށް ޖަހައިލުމަށެވެ. އިހްސާން އަދި ހައިޝަމްގެ އިތުރުން ހަނާން އަދި ޝާނާވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެދަނީ އެކަމަށެވެ. ހަތަރު މީހުންގެ ވާހަކައިން އައިޒަން މަރައިލާފައި ނޫނީ އެމީހުން ނުހުއްޓާނޭ ކަން ގައިމެވެ. ކޮން ފަދަ ރަހުމު ކުޑަ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ އައިޒަން އަށް މިހާރު ވަނީ އޭނާގެ ހަނދާނުގެ އެއްބައި އާވެފައެވެ. ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތައް އެއްކޮށް އާވެފައި ވީ ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ޕޮލިހެއް ކަމެއް އަދި އެހެން ކަންތައްތައްވެސް ހަނދާނެއްނެތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އެންމެ ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން މަތިން މިހާރު...