Author: mariyanbu

8

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 15 (ފަހުބައި)

ކައިރީގައި ހުރި އައިޒަން ހުރީ ހިނިތުންވެލައިގެން އިހްސާންއާއި ދިމާއަށްބަލާށެވެ. އައިޒަން ބޮލުން ކޮށްލި އިޝާރާތާއިއެކު ތިން ޕޮލިހުން ގޮސް އިހްސާން އާއި ހަނާން އާއި ޝާނާގެ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވައިލިއެވެ. ތިން މީހުންވެސް މާ ގަދަ ހަދާކަށް ނޫޅެއެވެ. ”އަދި އެބޮތް ދޯ ނޭނގޭ ކަމެއް؟” އައިޒަން މާނަ ފުން ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ”ހައިޝަމް ކަލޭއާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ މަ ބުނެގެން…. ސަބަބަކީ ހައިޝަމްއަކީ ސީކްރެޓް އިންވެސްޓިގޭޓާރ އަކަށްވީމަ..މަ އެކްސިޑެންޓު ވީ ވެސް ހައިޝަމްއަށް އެވާހަަކަ އެއްކޮށް ކިޔާދީފައި އޮއްވަ.. ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާދީ ނިމުނު ފަހުން.. މަ މިހުރިހާ ދުވަހު ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ..” އައިޒަން ދިޔައީ ހުރިހާ ހަގީގަތެއް ހާމަކުރަމުންނެވެ. އޭނާއަށް މިއަދު ނިފްޝާއަށް އިންސާފު ހޯދާދެވުމުން ހުރީ އެހައިމެ އުފާވެސް ވެފައިއެވެ. ”މަށަށް ހީވިއޭ ހައިޝަމް ކަލޭ މަފަހަތުން އުޅުނީ ކޮންމެވެސް ބޭނުމެއްގައޭ…” އިހްސާން ތެޅިފޮޅެން ފެށިއެވެ. ހީވީ މޮޔަވެފައި ހުރިމީހެއްހެންނެވެ. ”ހެހެހެެހެ.. ދެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތިހެން ކިޔަސް ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ..” ހައިޝަމް ހެމުން ބުނެލީ އިހްސާން ރުޅި އަރުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އިހްސާން އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއްނޫނެވެ. ”އާދޭ ދާން” އައިޒަން އެހެން ބުނުމާއިއެކު އެންމެން އެތަނުން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އިހްސާން ދިޔައީ ސަލާމަތްވާން އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ސަލާމަތްވެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ތިން މީހުންނާއިއެކު އެތާ ތިބި ހުރިހާ ފުލުހުން ގޮސް އެމީހުންގެ ޖިޕަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން އާއި ހައިޝަމް ދިޔައީ އައިޒަންގެ ސައިކަލުގައިއެވެ. ދެ މީހުންގޮސް އެރީ ކޮފިއަކަށެވެ. ”ހައިޝަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ތޭންކްސް.. ހައިޝަމްގެ އެހީއާއި ނުލައި މަށަށް މިކަން ނުވެސް ވާނެ… ތޭންކްސް އަ ލޮޓް…” އައިޒަން ދިޔައީ ހައިޝަމް ކޮށްދިން ކަންތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަދާކުރަމުންނެވެ. ހައިޝަމް ވެސް އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނޭ ކިޔާފައި ކޮފީ ބުއިމާގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ”އައިޒަން.. ދެން އަވަހަށް އިންނަންވީނުން.. މިހާރު ކުށްވެރިންވެސް ހޯދުނީނުން.. ގެއްލިދާނެ ލަސް ކުރަން ހަދައިގެން..” ހައިޝަމް ކޮފީން އެތިކޮޅެއް ބޯލިއެވެ. އައިޒަން ފެށީ ހޭށެވެ. ވަކި އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. ދެމީހުން އެގޮތުގައި ތިބެ ކޮފީ ބޮއި ނިންމާފައި ގެއަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ހައިޝަމްވެސް ދިޔައީ އައިޒަން އާއިއެކު އައިޒަންމެންގެ ގެއަށެވެ. ”މަންމާ.. ބައްޕާ.. އާދެބަލަ.. ވާހަކައެއް ބުނަން..” އައިޒަން ގެއަށް ވަނެފައި ގޮވަން ފެށީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށެވެ. ހީވާގޮތުން މިއަދު ވީ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ބުނަން އުޅެނީ ކަންނޭގެއެވެ. ”ކިހިނެއްވީތަ ދަރިފުޅާ… ތަނެއްގަ ރޯވީތަ؟ ކިހިނެއްވެފަ ތިހުރީ ތުންފަތަށް؟ މުޅިގައިގައި ކިލާއެއްނު ތިހުރީ.. ކޮންތާކު އުޅެފައި ތިއައީ؟” އުސްވާ އެއްފަށްޗަކަށް ހުރިހާ ސުވާލެއް އަމުނާލިއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އައިޒަންއަށް ކަމެއް ވާކަށް އުސްވާ ނޭދެއެވެ. ”ތެދެއް ދަރިފުޅާ.. ކިހިނެއް ވީތަ؟” ހުޒާމުވެސް ހާސްވެފައި ހުރިވަރުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ”އަޅުގަނޑު މިއައީ ނިފްޝާއަށް އެހެން ހެދި މީހުން އަތުލައިގަނެފައި.. އަދި އަޅުގަނޑަށް އެހެން ހެދި މީހުންވެސް..” އައިޒަން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ”ހައިޝަމް އެއީ ތެދެއްތަ؟ އަލްހަމްދުލިއްލާހް..” ހުޒާމްވެފައި ހުރި އުފަލާއިއެކު ގަބޫލުނުކުރެވިފައި އިނދެ ބުނެލިއެވެ. ”އާން ބޭބޭ.. އެކަން ވެއްޖެ.. ދެން އޮތީ އައިޒަންގެ ކައިވެނި އެއްނު…” ހައިޝަމް އައިޒަންއާއި ދިމާއަށް އެއްލޯ މަރައިލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އައިޒަން ޖަހާލީ އިސް ދަށަށެވެ. ”އާން ދެން އޮތި ތި ކަމެއްނު.. ދޯ ދަރިފުޅާ.. އަވަހަށް އިނާޝާ އަށް އަންގަންވީ.. އެކަމަކު ކިހިނެއް ދަރިފުޅުމެން އިހްސާންމެން.....

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 14
4

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 14

”މަންމާ ކޮބާތަ ހައިޝަމް މިހާރު… ރަށަށް ގޮސް ނުވެސް ގުޅާލަ ގުޅާނަމޭ ކިޔައިފަ…” ސިމާލު އަހައިލިއެވެ. ”މަންމަ އަޑު އެހިން އެނެއް ދުވަހު އިހްސާން އާއިއެކު ރިސޯޓަކަށް ދިޔަ ވާހަކަ..” ލުބުނާ ބުނެލިއެވެ. އެހެން ހެއްޔޭ ކިޔައިފައި ސިމާލު ފޯނު ބޭއްވީ އޭނާ މިގަޑީގައި ބިޒީވީމައެވެ. އަދި މާދަން ފުރަން ރެޑީވަން ކަމުގައި ބުނެލިއެވެ. ސިމާލުވެސް އައިޒަންއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާ ތޯ ދުޢާ ކުރިއެވެ. ***** ހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްފަހު އިރަށް ފުރުސަތު ދެމުން ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާޢު ކިޔައިފިއެވެ. ފަތިހުގެ އެ ތެތްފިނި ވަގުތުގައި ކޮނޑުގައި ދަބަހެއް އަޅުވައިލައިގެން އަތިރީގައި ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ހިނގަމުންއައި ސިމާލުގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދަނީ ތާޒާކަމެވެ. އަތިރި އާއި މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ހޮސްޕިޓަލު ހުރުމުގެ ސަބަބަުން އޭނާ މިސްރާބު ޖެހީ ގެއަށް ނުގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމަށެވެ. ބާރު ބާރަށް ހިނގާފައި ގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަން ސިމާލު ދެން މިސްރާބު ޖެހީ ވޯޑާ ދިމާއަށް ދިޔުމަށެވެ. އެނދުގައި އިށީނދެއިން އައިޒަން ފެނިފައި ސިމާލުގެ ލޮލުން ވަގުތުން ކަރުނަ އައެވެ. އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިޔާގެ ހާލު ފެނިފައިއެވެ. ބަލަން ނުހުރެ ދުވެފައި ގޮސް އައިޒަންގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ”ކާކުތީ؟ ކާކުހޭ ތީ؟ އަހަރެންގައިން ދޫކޮށްލާ…” އައިޒަން ދިޔައީ ހެޅޭލަވަމުންނެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ މީހަކު އައިސް ބައްދާލުމުން ވާނީ އެހެންނެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ”އައިޒަން މީ ސިމާލުއޭ… އައިޒަންގެ އެކުވެރި… އެއް ކުލާހެއްގަ ކިޔަވަމުން އައި ސިމާލު އޭ މީ… އައިޒަން ހަނދާނެއް ނުވޭތަ؟ އައިޒަން އަބަދުވެސް ބުނަމެއްނު އަހަރެމެން މަތިން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާނެއް ނުނައްތާލާނަމޭ… މަށާއި ހައިޝަމް އަކީ އައިޒަންގެ ބެސްޓު ފުރެންޑުންނޭ… ނުބުނަންތަ އެހެންނެއް.. އައިޒަން ހަނދާނެއް ނުވޭތަ އަހަރެމެން ތިން މީހުން އެކީގައި ކުރި މަޖާ ކަންތައްތައް މަތިންނެއް…” ސިމާލުވެފައި ހުރި ދެރައިގައި ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އައިޒަން އާ ދިމާއަށް ބަލައިނުލައެވެ. ސިމާލުއަށް އައިޒަން އާ ދިމާއަށް ބަލައިލަން މަޖުބޫރު ވީ އައިޒަންގެ އަނގައިން މަޑު އާހެއްގެ އަޑު ބޭރުވުމުންނެވެ. އައިޒަން ބޮލުގައި އަތް އަޅައިގެން އިން ގޮތުން ސިމާލު ބިރުގަންނަ ގޮތްވިއެވެ. އެވަގުތު އެތާގައި އައިޒަންގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަ ނެތުމުން އޭނާއަށް ހަނދާނެގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ގޮސް ޑޮކްޓަރަކަށް ގޮވާލީ އައިޒަން އަދިވެސް އެއިން ގޮތަށް އިނީމައެވެ. ޑޮކްޓަރު ދުވެފައި އައިސް އައިޒަން ބަލަން ވަނިއެވެ. ”ކިހިނެއްތޯ ވީ ޑޮކްޓާރ؟” ސިމާލު ވެފައި ހުރި ހާސްކަމާއިއެކީ ޑޮކްޓަރާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ”އަޅުގަނޑުމެން ކުރިންވެސް ބުނީމެއްނު އައިޒަންއަށް ތިބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް އެއްޗެހި ހަނދާކޮށްދީގެން ނުވާނޭ… އައިޒަންގެ ބޮލަށް އިތުރަށް ލިބޭނީ ގެއްލުން…. މިކަން ތަކުރާރު ކޮށްގެން ނުވާނެ ދެން…” އެވަގުތަކީ އުސްވާމެންނަށް އާދެވުނު ވަގުތު ކަމުން ޑޮކްޓަރު އުސްވާއަށް ބަލައިލާފައި ބޯޖަހާލައިފައި ދިޔައީއެވެ. އުސްވާވެސް ސިމާލުއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދިނެވެ. ސިމާލުވެސް ކުށްވެރިޔަކު ފަދައިން އުސްވާ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަަކަ ކުޑަ ކުއްޖެއްހެން އަޑުއަހަން އިނެވެ. ”އިހްސާން… މަ ބުނީ ދެން ކޮންދުވަހަކުން އެއްކަ ޕުލޭން ފަށާނި… މަ މިއަދު ސިމާލުއަށް  ގުޅާލީމަ ބުނީ އައިޒަންއަށް ދަނީ ހަނދާންތައް އާވަމުންނޭ… ދެން ވީ އަވަހަށް އެ ޕުލޭން ފަށަން..” އިހްސާން އަށް އަޑު އިވޭނޭ ވަރަށް ހައިޝަމް ދިޔައީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރެގެން ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. ”އުހޫން… އަދި އަވަސް.. އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ފެށީމަ އަހަރެމެން ފަށާނި… އޭރުން ހުންނާނި ހަނދާންވެސް އެއްކޮށް އައިސް…” އިހްސާންވެސް ދިޔައީ ހަމަ އެބާރު މިނުގައި ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. ހައިޝަމްވެސް އިހްސާން އަށް ފެންނަ ގޮތެއް ރަނގަޅުވާނޭ ބުނެފައި އޭނާ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތަށް އަނބުރާ ދިޔައެވެ. ހައިޝަމްވެސް މިހާރު ދަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އިހްސާން އާ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ހިތުގައި ކުޑަކޮށްނަމަވެސް ބިރުވެރި ކަމެއްނެތެވެ. ****** ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ހަލުވި ކަމާއިއެކު ނިމެމުން ދަނީ އެއްބައެއްގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުން ގެނެސް އެނެއް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެ އިންތިޒާރުގައި ހިތި ރަހަ ލައްވާލުމަށެވެ. މިއީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތެވެ. މީހަކު އުފަލުގައި އުޅޭތަން ދެކެން އެހެން މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނީ އުފަލުގައި އުޅޭ މީހަކުގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކޮށްލެވޭތޯއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެގެން ދާނީ ކިތައް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމެއް ކަމެއް އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. މިގޮތުން އިހްސާން އަދި ހައިޝަމްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންއެދަނީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން އެފުށްމިފުށަށް ޖަހައިލުމަށެވެ. އިހްސާން އަދި ހައިޝަމްގެ އިތުރުން ހަނާން އަދި ޝާނާވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެދަނީ އެކަމަށެވެ. ހަތަރު މީހުންގެ ވާހަކައިން އައިޒަން މަރައިލާފައި ނޫނީ އެމީހުން ނުހުއްޓާނޭ ކަން ގައިމެވެ. ކޮން ފަދަ ރަހުމު ކުޑަ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ އައިޒަން އަށް މިހާރު ވަނީ އޭނާގެ ހަނދާނުގެ އެއްބައި އާވެފައެވެ. ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތައް އެއްކޮށް އާވެފައި ވީ ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ޕޮލިހެއް ކަމެއް އަދި އެހެން ކަންތައްތައްވެސް ހަނދާނެއްނެތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އެންމެ ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން މަތިން މިހާރު...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 13
7

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 13

”މި ޕްލޭން ކާމިޔާބު ވާނެ… އަދި އޭނާ މަރުވެސް ވާނެ… ހެހެހެހެ..” ހައިޝަމް ވެސް އިހްސާންއާއި އެއްބާވެލިއެވެ. އަދި އެމީހުންނާއިއެކު ދެ މީހުން ތިބިކަން އިހްސާން ހައިޝާމް ގާތު ބުނެލީ ވަރަށް ފޯރީގައިއެވެ. ހައިޝަމްވެސް މަކަރުވެރިކަމާއިއެކު ހޭންފެށީ އިހްސާން އާއި އެއްބައިވެލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހައިޝަމް އިހްސާންއާއި ވަކިވެލީ އޭނާގެ ފޮށި ރެޑީ ކުރަން ދިޔުމަށެވެ. އޭރުވެސް އޭނާގެ މޫނުމަތީން ފެންނަމުން ދަނީ ނުލަފާކަމެވެ. އިހްސާންވެސް ހައިޝާމްއާއި ވަކިވެލީ ކުރިއަށް ވާން އޮތް ގޮތް ނޭނގޭ ހާލުއެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތަށް އަންނަން އުޅޭ ކޮޅިގަނޑުގެ ކުޑަވެސް ހިލަމެއް ނުވާހާލުއެވެ. ******* ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި އިނާޝާދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ތަށި ބަަރިއެއް ހިފައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަތް އިނާޝާއަށް ވަނީ އެތަށް ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އިނާޝާއާ ސުވާލުކޮށްފައި ދަނީ އޭނާގެ ދަރިއަކަށް ކަމެއްވީ ކަމަށް ހީކޮށެވެ. ނަމަވެސް އިނާޝާ ދިޔައީ އެމީހުންނަށް ތެދުތެދަށް ޖަވާބު ދެމުންނެވެ. އައިޒަންވަނީ މިހާރު ވޯޑަށް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމުން އިނާޝާ ދެން މިސްރާބު ޖެހީ ވޯޑަށް ދިޔުމަށެވެ. ”އައިޒަން… ކިހިނެއްތަ މިހާރު؟” އިނާޝާ ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންވީ އައިޒަންގެ ހާލުއަހުވާލު ބަލައިލާށެވެ. ”ރަނގަޅު.. އެކަމު އަދިވެސް ބޮލުގައި ހުރި ރިހުމެއް ނުފިލައި… އެކަމަކު ތީ ކާކު ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ… މަންމާ މިހިރީ ކާކު؟” އުސްވާގެ އެދުމުގެ މަތިން އައިޒަން މިހާރު އޭނާއަށް މަންމަ ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ހާލުންނެވެ. އެތަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންނެވެ. އުސްވާ އައިސް އައިޒަންއަށް އިނާޝާ ތަޢާރަފު ކޮށްދީފައި ދުރަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރު ބުނި ވާހަކަތައްކިޔައިދިނެވެ. އުސްވާ ބުނި ވާހަކައިން އިނާޝާއަށް ހިވީ އޭނާގެ ފައިދަށުން މިންގަނޑު ދެމިގަތް ހެންނެވެ. މިވީ ގޮތުން ނިފްޝާ އާއި އައިޒަންގެ ކައިވެނި ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވާނޭ އިނާޝާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަދި ހަނދާން އާ ވުމަށް ވެސް ދުވަސްތަކެއް ނަނގާނޭ އުސްވާ ބުނެލިއެވެ. ”މިޚަބަރު ނިފްޝާއަށް ލިބިއްޖާ ނޭނގޭ އޭނާއަށް ވާނޭ ގޮތްވެސް…” އިނާޝާ ވަރަށް ދެރަވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އުސްވާ ބުނެލި ހާވެސް އެއްޗަކީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުވާނޭ ވާހަކައެވެ. ހުޒާމުގެ ނަސޭހަތުން އުސްވާވެސް މިހާރު އެވަނީ ހަމައަކަށް އެޅިފައެވެ. އެތަކެއް ވާހަކައެއް ދައްކާފައި އިނާޝާ ދެން މިސްރާބު ޖެހީ އޭނާގެ ގެއަށް ދިޔުމަށެވެ. ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ނިފްޝާގާތު ބުނާނެރަނގަޅު ވާހަކައެއް އޭނާ ދިޔައީ ރާވަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ ނިފްޝާގެ ސުވާލުތަކުން އޭނާއަށް ނުރެކެވޭނެތީއެވެ. ”ހައިޝަމް.. ހަނާން… ޝާނާ… އާދޭ އެއްޗެއް ބޯލަން… ވަރަށް ވަރު ބަލިވެފައި އެއްނު ތިހުރީ….” އިހްސާން މޭޒުމަތީގައި ހުރި ރާފުޅިއެއް ހިފައިގެން އައިސް ބުނެލިއެވެ. އެއްވެސް ޖެހިލުންވުމަކާއި ނުލައި ހައިޝަމް ގޮސް އިހްސާން ގާތު ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެވެ.ހަނާން އަދި ޝާނާވެސް އައިސް ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނެވެ. ”ދެން މަ ކޮން އިރަކުން މިތާ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށަންވި؟” ހައިޝަމް މުޅިތަނަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން ބުނެލިއެވެ. ”މާދަމާ…” އިހްސާން ދިން ޖަވާބު ވަރަށް ވެސް ކުރެވެ. ”އަން ދެން އަވަހަށް ބޯން ފަށާ… އެއަށްފަހު އަރާމުކޮށްލައިފައި ދާނީ ތަންތަން ބަލައިލަން..” އިހްސާން ވަރަށް ފޯރީގައި ބުނެލިއެވެ.”ޗިއާރޒް” އޭ ކިޔައިފައި އެންމެން ބޯން ފެށިއެވެ. ތިން މީހުން ވެގެން ދެ ފުޅި ހުސްކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް ހައިޝަމް އިނީ އެންމެ ތަށްޓެއް އެޅި ގޮތަށެވެ. އެންމެން ބޯ އެއްޗެހި ބޯ ނިންމައިފައި ތަށިތަކާއި ފުޅިތަށް ވެސް މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ގޮސް ސޯފާއަށްވެޑުވެފައި ތިއްބެވެ. ” ކަލޭމެން ދޯ ނިފްޝާއަށް ވެސް އެހެން ހެދީ؟” ހައިޝަމް މަސްތުވެފައި ކަހަލަ ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ. ”އާން.. އަދި ކަލޭ ކައިރިޔަކު ނުބުނެވޭދޯ… މަށާ ހަނާން އާއި ޝާނާއާއި ތިން މީހުންވެގެން އެކަން ކުރީ… ނިފްޝާ ދައްތަ ޕާޓީ އޮތް ރޭ މަ އޭނާ ހިފެހެއްޓީ… އަދި ހޭނައްތާލީ…. ވެސް… މަ މިކަމަށް ހެދި ގެއެއް އެއީ ވަލު… ތެރޭގައި އެހުރީ… އެތަނަށް ގެންގޮސް މަނިފްޝާ ރޭޕް….. ކުރީ.. ނިފްޝާ އެތަށް ފަހަރަކު ކީ އޭނާ ދޫކޮށްލަން…. އެކަމަކު މަ ބޭނުންވީ ބަދަލު…. ހިފަން… އޭނާ މަރާލަން ބޭނުންވީ… އެންމެ ފަހުން މަ ބޭނުން ކަންތައް…. ވޭސް ވީ… ދެން އޮތީ އައިޒަން… ހައްހައްހާ….” އިހްސާން ވާހަކަ ކިޔައިދިން އިރު ބައެއްބަސް ބަސް ނުވެސް އެނގެއެވެ. މަސްތުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ހަނާން އަދި ޝާނާވެސް އިހްސާން އާ އެއްބައިވެލުމުގެ ގޮތުން ހޭންފެށިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ހައިޝަމް ވެސް ހޭން ފެށިއެވެ. ”މަންމާ!” އައިޒަން ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭލަވައިލާފައި އޭނާގެ މަންމަ އަށް ގޮވާލިއެވެ. ”ކިހިނެއްވީ ދަރިފުޅާ… ކިހިނެއްވީ؟” އައިޒަން އޭނާގެ ބޮލުގައި އަތްއަޅައިގެން އިން ގޮތުން އުސްވާގެ މެއަށް ގޮތެއްވިއެވެ. އަދި ދަންވަރު ގަޑީގައި އެގޮތަށް އިނުމުން...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 12
6

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 12

އައިޒަން އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައިއެވެ. އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނައަކަށްފަހު ކަރުނައެއް ވެއްޓެމުންދިޔެވެ. އެ ދެއްކި ވާހަކަތައް އައިޒަންއަށް އިނީ ގަބޫލުނުކުރެވިފައިއެެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މަންމަ އަކީ ދުވަހަކުވެސް ދޮގުހެދި މީހެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަށް ލިބުނު އުފާ ބަޔާން ކުރަން ވެސް ނޭނގުނެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު އައިޒަންގެ ހިތުގެ ރާނީ އޭނާގެ ހަޔާތަށް ގެއްނަން ފުރުސަތެއް ލިބެނީއެވެ. ﷲއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. ”ހާދަ ގަބޫލުނުކުރެވޭ.. އަދި ނިފްޝާގެ ރައްޓެހިން އެހެން ހަދައިފާނެ ކަމަކަށް… ވަރަށް އެއްކޮށް އުޅޭ ތިން ކުދިން އެއީ… އެކަމު ކާކު އެކަން ގަބޫލު ކުރާނީ ވެސް...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 11
7

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 11

ރޭގަނޑުގެ އެ ވަގުތުގައި ސީރީން އާއި އިނާޝާ އައީ އަތިރީގައި ހިނގާލުމަށެވެ. އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު އެދެ މީހުންގެ ފަހަތުން އެނައީ އެއީ ތަންކޮޅެއް ދަން ގަޑިއަކަށް ވީމަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެގަޑީގައި އެހައި ގިނަ މީހުން އަތިރީގައި ނެތުމުން ދެ މީހުންވެސް ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައިއެވެ. ހިނގަމުން ދިޔަ ސީރީން އަށާއި އިނާޝާއަށް ކުރިމަތީގައި ހުުރި ބެންޗެއްގައި އިށީންދެލައިގެން އިން އައިޒަން އާއި އަދިވެސް ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު ފެނުނެވެ. އިނާޝާ އެ މީހުންނާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަނުމުން ފަހަތުން ސީރީންވެސް އައެވެ. ހިނގަމުން ދިޔަ އިނާޝާ ހުއްޓުން އެރީ އައިޒަންމެން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައަކުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ލޮލުން ހޯސްލައިފައި ކަރުނަ އައީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައިއެވެ. ސީރީން ވެސް ހުރީ އައިޒަން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައިން ހުއްޓުންއަރައިފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ލޮލުންވެސް ކަރުނަތަށް ފައިބަން ފެށީ އިސްކޫރަކުން ފެން އަންނަގޮތަށެވެ. އަޅައިގެން ހުރި މޫނު ފޮތިކޮޅުގެ އެއްބައި ތެމުނީ ބަސް ބުނާހާ އަވަހެށެވެ. އެހެން ހުރެގެން އޭނާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި މާތްﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވިއެވެ. ދެ މީހުން އެތާ ތިބިއިރު އައިޒަންމެންނަށް އެމީހުން އެތާ ތިބިކަން ރޭކާވެސް ނުލައެވެ. އެންމެ ފަހުން ދެމީހުން ގެއަށް ދިޔަ އިރުވެސް އައިޒަން އާއި ހައިޝަމް ކުރެ އެކަކު ލޮލުގައިވެސް އިނާޝާމެން އަޅައިއެއްނުގަނެއެވެ. **** މެންދުރުގެ ހޫނު ވަގުތުގައި މަގުމަތީގައި ގިނަ މީހުން ހޭލަމޭލިވެ އުޅެއެވެ. އެއްބައިމީހުން އެ ހޫނު އަވިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކުޑަ ނަގައިގެން އުޅެއެވެ. މިގޮތުން ޝާނާ އާއި ހަނާން ވެސް އަންނަނީ ކުޑަ ނަގައިގެން ވާހަކައެއް އޮލަކުރަމުންނެވެ. ދެ މީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ ނުލަފައިކަމެވެ. ދެމިހުންވެސް ލައިފައި ވަނީ ގަޔަށް ބާރު ކުރު ޓޮޕް ކޮޅަކާއި ތަނބިކަށްޓާއި ހަމައަށް އަންނަ ފިޓު ޖިންސެކެވެ. އަޅާފައިވާ ޝޯލް ވަނީ ނަމަކަށް ބޮލުގައި އޮޅާލައިފައިއެވެ. ދެމީހުންވެސް ލައިފައި ހުރި އެއްޗެހީގެ ކުލަ ތަފާތެވެ. ޝާނާ ލައިފައި ވަނީ އޮރެންޖު ކުލައިގެ ޓޮޕް ކޮޅާއިއެކު މަޑު ނޫކުލައިގެ ޖިންސާއި ކަޅުކުލައިގެ ޝޯލްއެކެވެ. ހަނާން ލައިފައި ވަނީ ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ޓޮޕް ކޮޅާއިއެކު ކަޅު ކުލައިގެ ޖިންސަކާއި މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލްއެކެވެ. ކޮށްފައިވާ ގަދަ މޭކަޕްއިން ދެއްކުންތެރިކަން ހާމަވަމުންދިޔައެވެ. ވާހަކައިގައި ދިޔަ ދެމީހުންވެސް ގޮސް ލައިގަތީ ނިފްޝާމެން ގެއިން ނިކުތް ސީރީން ގައިގައެވެ. ނުރުހުންތެރި ކަމާއިއެކު ޝާނާ ، ސީރީން އާއި ދިމާއަށް ބަލައިލާފައި ބަލައިގެން ހިނގަން ނޭނގެނީހޭ އެހިއެވެ. ނަމަވެސް ސީރީންއެއްޗެކޭ ނުބުނެ ދިޔައީ އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި ނަމަ މަސްލަހަތު މާ ގޯސްވެދާނެތީއެވެ. ޝާނާއާއި ހަނާން ދިޔައީ ސީރީން އާއި ދިމާއަށް ކުދި ކިޔަމުންނެވެ. އަދި އެއީ ކާކު ކަން ނޭނގިގެން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ސީރީން ދިޔަތަނަށް ބަލަން ހުރިއެވެ. ”އެމީހަކު އުޅެނީ އެ ނިފްޝާމެން ގޭގައި… އެކަމަކު އެއީ ކާކު؟ ހަމަގައިމުވެސް ނިފްޝާގެ ދައްތައެއްނޫން… ދޮންބެ ދައްތައެއް ވެސްނޫން… ހަނާން އަށް އިނގޭތަ އެއީ ކާކު ކަން؟” ޝާނާއަށް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ”ނޭނގެ… ވެދާނެ އެހެން ގެއަކު މީހަކަށްވެސް… އަހަރެމެން ކީއްކުރަން ބަަލަނީ އެކާކުތޯ…” ހަނާން ވަރަށް ފޮނިވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެދެ މީހުންވެސް މިހާރު އިހްސާން އެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތެވެ. ކުރީގައި ނަމާދު ކޮށްގެން އުޅުނު ދެމީހުން މިހާރު އެވަނީ އެހެން ބަޔަކަށް ވެފައެވެ. ދެ މީހުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އިހްސާން އަޅާފައިވާ ރިސޯޓުގައެވެ. ހިތުގައި މާތްﷲ އަށްޓަކައި ބިރުވެރިކަމުގެ ކުޑަވެސް މިންވަރެއްނެތެވެ. ދެމީހުންގޮސް ވަނީ ވީރާނަވެ ފަޅުވެފައިވާ ގެއަކަށެވެ. ގޭ ކައިރީގައި ހުރި ސައިކަލުން އެތާނގައި އިހްސާންވެސް ހުރިކަން ގައިމެވެ. ހީވާ ގޮތުން އެމީހުން މިއަދުވެސް އެތަނަށް އެއައީ މަކަރުވެރި ރޭވުމެއް ރައިވާށެވެ. ފުދޭ ވަރަކަށް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ އައިޒަންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ. ހީވާގޮތުން އޭނާ އެ ދަނީ އަވަހަށް ގެއަށްގޮސް އަރާމުކޮށްލާށެވެ. ”ދަރިފުޅާ… ހާދަ ވަރުބަލިވެފައި.. މިއަދު ވަރަށް ބުރަކޮށްތަ އުޅުނީ؟؟” ގެއަށް ވަން އައިޒަންފެނި އުސްވާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ހަމައެކަނި ހޫމް އޭ ބުނެލާފައި އައިޒަން މިސްރާބުޖެހީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށްދާށެވެ. އުސްވާވެސް ފަހުން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިނީ އައިޒަން އަވަހަށް އަރާމުކުރަން ފޮނުވައިލުމަށެވެ. ކޮޓަރިއަށްވަނެ ދޮރު ލައްޕާލައިފައި ބެޑާހަމައަށް ދިޔަ އައިޒަންގެ ލޯ ހުރީ ކިރިޔާ ހުޅުވޭ ވަރަށެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ކުޑަނަމަވެސް ވަރެއްނެތެވެ. ފައިވެސް އަންނަނީ ދަމަމުންނެވެ. އެއްޗެހި ވެސް ބަދަލު ނުކޮށް އައިޒަން ގޮސް ބެޑަށް ވެއްޓިގަނެވެ. އިސާހިތަކު އޭނާ ނިދީގެ ފުން ކަނޑަކަށް ގެނބުނެވެ. ***** ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި އުސްވާ ދިޔައީ އޭނާގެ ހަނގަށް ހުންނަ މައިހާ ކިޔަވަންލާށެވެ. އޭރު ދެމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް އުސްވާ ދިޔައީ ހިނިތުންވުމެއް ރައްދު ކުރަމުންނެވެ. ބަދަލުގައި އެމީހުންވެސް ދިޔައީ އުސްވާއަށް ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކުރަމުންނެވެ. ދެމީހުން ގޮސް އިނާޝާމެން ގެއަށް ވަންއިރު އެހެން ކުދިންވެސް އެމީހުންގެ ބެލެނިވެރިޔާ އާއި އެކު އާދެއެވެ. ކިޔަވައިދޭ ކޮޓަރިއަށް މައިހާ ލާފައި ނިކުތް އުސްވާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އިނާޝާ ގޮވާލުމުންނެވެ. އޭނާދެން މިސްރާބު ޖެހީ އިނާޝާއާއި ދިމާއަށް ދިޔުމަށެވެ....

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 10
9

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 10

އިނާޝާމެން ގެއަށް އައިސް ވަން އައިޒަންގެ ލޮލުގައި ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަނީ ދުރުގައި ކަޅުކުލައިގެ ބަޓަފުލައި އަބާޔާއަކާއިއެކު މޫނު ނިވާކޮށްފައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ އަންގިއަކުން އަތް ނިވާ ކޮށްފައި ވާއިރު ފައި ވަނީ ކަޅު ކުލައިގެ އިސްޓާކީނަކުން ނިވާކޮށްލައިފައިއެވެ. ހަމައެކަނި ފެންނަން ހުރީ އެކުއްޖާގެ އެ ޖާދޫ ކަން ގަދަ ދެ ލޮލެވެ. އައިޒަން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމަ ގޮވާލުމުންނެވެ. އަވަހަށް ހިނގާށޭ ކިޔާފައި އެތަނުން އުސްވާ ހިނގައިގަނެވެ. އައިޒަން އަނެއްކާވެސް އެ ކުއްޖާ ހުރި ތަނަށް ބަލައިލިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާ މިފަހަރު ފެންނަން ވެސް ނެތެވެ. ދެން އައިޒަން އަވަސް ވެގަނީ އޭނާގެ މަންމަގެ ފަހަތުން   ދިޔުމަށެވެ. ބާރު ހިނގުމެއްގައި ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި އެއްވަރު ކުރުމަށެވެ. އަލަށް އެގެއަށް އައުމުން އޭނާ ވަނީ ކުޑަކޮށް ނުތަނަވަސްވެފައިއެވެ. ބޮޑު ބަދިގެއެކެވެ. ހަތަރު ފާރުގައިވެސް ލާފައި ވަނީ މަޑު ޕީޗް ކުލައެލެވެ. ރީތި ޑިޒައިނެއް ޖައްސާލައިފައިވާ ސީލިންގުގައި ލާފައި ވަނީ ތަންކޮޅެއް ގަދަ ޕީޗު ކުލައެކެވެ. އެއްފަރާތުގައި ހަ މީހުންނަށް...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތިގެ އަޑީގައި 9
5

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތިގެ އަޑީގައި 9

ޕޮލިސް ޔުނީފޯމްގައި ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޒުވާނާއަށް ވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ލޯތައް އަމާޒުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަޅާނުލާ އެ ޒުވާނާ ދިޔައީ މަގުމައްޗަށް ސަމާލުވަމުންނެވެ. ދުއްވާފައި ގޮސް އެ ޒުވާނާ މަޑު އެކޮށްލީ ހީވާގޮތުންނަމަ އޭނާގެ ގޭ ދޮރުމަތީގައިއެވެ. ”އަނހާ… ދަރިފުޅާ އައިޒަން… މިއަދު ހާދަ އަވަހަކަށް ތި އައީ… އެހެންނާ އަންނަ ގަޑިއަކު ނޫނެއްނު މިއަދު ތިޔައީ؟” އައިޒަން ގޮސް ގެއަށް ވަތް އިރަށް އައިޒަންގެ މަންމަގެ ސުވާލުތަކާ ކުރިމަތިވިއެވެ. ” ހޫމް… މިއަދު ކުޑަކޮށް ބޮލުގައި ރިއްސާތީ އަވަހަށް މިއައީ…” އައިޒަން އޭނާގެ މަންމަ ގާތުގައި އެހެން ބުނެފައި ކޮޓަރިއައި ދިމާއަސް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް އައިޒަން މިއަދު އެއުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮލުގައި ރިއްސާތީއެވެ. އައިޒަން ގޮސް އެނދުގައި އޮށޯތްއިރަށް ނިފްޝާގެ އެކި ހިޔާލުތަކުން އޭނާގެ ސިކުނޑި ފުރާލިއެވެ. އަދިވެސް އައިޒަންއަށް އެއުޅެނީ ނިފްޝާގެ ހިޔާލުތަކުން ދުރުނުވެވިގެންނެވެ. އެ ހިޔާލުތަކުން ދުރުވެވޭތޯ މިހާރު އައިޒަން އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްފިއެވެ. އެކި ހިޔާލުތަކުގައި އޮތް އައިޒަންގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވީ ބަސް ބުނާހާ އަވަހަށެވެ. އައިޒަންއަށް ނޭނގުނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް އޭނާއަށް ވޭތު ކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްކަމެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ކުރިއަށް ވާނީ ކޮންކަމެއް ކަމެވެ. ތަގުދީރު އެނގޭނީ ފަހެ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ***** އާދުވަހަކަށް އިރު އެރީ އެތައް ބަޔަަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވާ އެނެއްބަޔަކަށް ހިތާމަވެރިކަން ގެނުވަމުންނެވެ. މިއީ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ ހާލަތެވެ. އެއްދުވަހު ހިތާމަވެރިކަން އެމީހަކަށް ލިބިއްޖާ އޭގެ އަނެއް ދުވަހު އެމީހަކަށް ލިބޭނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި އައިޒަން ހުރީ ގޭގައި ހަދާފައި އޮތް ބަގީޗާގައި ކޮފީއެއް ބޯންށެވެ. ފޮޅިވައިވާ ރަތް ކުލައާއި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ފިނިމެންމާ ތަކުގެ ސަބަބުން ބަލާ ފޫހި ނުވާނޭ ކަން ގައިމެވެ. އަދި ދުރުގައި ހުރި އެކި ކުލަކުލައިގެ ސާމާ ގަސްތަކުގެ ސަބަބުން އެރީތި ކަން ދެގުނައެވެ. މާމަލުގައި ހުރި ޝަބުނަމް ތިކިތަަކުން މަލުގެ ފުރިހަމަކަން ބަޔާން ކުރަން ވެސް ދައްޗެވެ. ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަލުން ފޮނި ކޮޅު ބޯލައި އެނެއް މަލުން ފޮނި ކޮޅު ބޮމުން...

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 8
6

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 8

ނިފްޝާއަށް ވަނީ މިހާރު ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް އަސަރު ކޮށްފައިއެވެ. އަދި ފިރިހެނުންދެކެ އޭނާ އިންތިހާއަށް ފޫހިވެއެވެ. ރުޅިވެސް އާދެއެވެ. ބިރުވެސް ގަނެއެވެ. ނަމަވެސް އެނާ ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެ އޮތްތަނުން ތެދުވެވެނީކީ ނޫނެވެ. ހަތަރެސްފައި ވަނީ ބަނދެފައެވެ. މުޅި ހަށިގަނޑުވަނީ އަނަރޫފަވެފައިއެވެ. އެތާ އޮވެގެން ނިފްޝާއަށް މިހާރު މާތްﷲ އަށް ދުޢާ ކުރެވުނު އަދަދެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. އިހްސާން އޭނާއަށް މިހެން އެހަދަނީ ކީއްވެބާއޭ ނިފްޝާގެ ހިތަށް އެތަށް ފަހަރަކު އަރައެވެ. ”ހައިޝަމް.. ސިމާލު… މުޅި މިރަށް ބެލިއިރުވެސް އެހެރީ އަހަރެމެން ނުބަލައި ތަނެއް.. މިރަށުގަ ހުރި ހުރިހާ ފަޅުގެއެއް ބެލިއިރުވެސް އަދި އެހުރީ ނުބަލައި ގެއެއް… ހިގާބަ އެގެއަށް ދާން….” އައިޒަން އޭތާ ވަލުއެތެރޭގައި ހުރި ޓިނުން ހަދައިފައިވާ ކުޑަ ކުޑަ ގެއަކަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ކުރެހިފައި ހުރި އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. ”އާން ހިނގާ އެތަން ބަލާލަން ދާން… މަށަކަށް ހިޔެއްނުވެ ފުލުހުންވެސް އެތަން ބެލިހެންނެއް….” ހައިޝަމް ބުނެލިއެވެ. އައިޒަން ބާރު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް އެގެއާއި ހަމައަށް ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހިތް ބާރު ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހިތް ބުނަމުން ދިޔައީ ނިފްޝާވީ އެތަނުގައި ކަމެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ތެޅެމުން ދިޔަ ހިތަކާއިއެކު އައިޒަން ގޮސް ތަޅު ގައި ހިފާލިއެވެ. ނަމަވެސް ތަޅުލައިފައި ހުރުމުން ދޮރު ހުޅުވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ”ސިމާލު… ހައިޝަމް… ހިނގާބަަލަ މި ދޮރު ވައްޓާލަން…” އައިޒަން ހާސްކަން އެކުލެވިގެންވާ އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. ”ނޫން އޭރުން އަހަރެމެން ކުއްވެރި ވެދާނެ… ތީމީހަކު އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަނަކަށް ވެސް ވެދާނެ….” ސިމާލު ގަނެފައި ހުރި ބިރާއެކު ބުނެލި ޖުމުލައިން އައިޒަން ރުޅި އަންނަ ގޮތްވިއެވެ. ”ނޫން… އަހަރެންގެ ހިތް އެބަ ބުނޭ ނިފްޝާވީ މިތަނުގައޭ… އާދޭސްކޮށްފަ އަހަރެންނާއިއެކު މިކަން ކޮށްދީބަލަ.. ސިމާލް…. ހައިޝަމް…..” އައިޒަން އާދޭހައިއެކު ބުނެލިއިރު އެދޮލުގައި ކަރުނައިގެ ފަށަލައެއްވެއެވެ. ހައިޝަމް، އައިޒަން އާއި ބައިވެރި ވީ އޭނާގެ އެކުވެރިއަށްޓަކައިއެވެ. ސިމާލުވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. އަައިޒަންގެ ހިތަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު އެނގުނީކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. އިން މީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ދޮރު ހަލާކު ކޮށްލެވުނެވެ. ”ތިދެ މީހުން ހުރޭ ބޭރުގަ… މީހަކު އާދޭތޯ ބަލަން… އަހަރެން އެތެރެއަށް ވަންނާނަން..” އައިޒަން އަވަސްވެފައިވާ ހިތަކާއިއެކީ އޭނާގެ ދެ އެކުވެރިންނަށް އިރުޝާދު ދޭ ފަދައަކުން ބުނެފައި ގޮސް އެތެރެއަށްވަނެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އައިޒަން ހުއްޓުން އެރީއޭނާގެ ކުރިމަތިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. މި މަންޒަރު ހުވަފެނަކަށް ވާނެ ބާއޭ އައިޒަން ގެ ހިތަށް އެރީ ކިތަށް ފަހަރަކު ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ކުރިމަތިން އެފެންނަނީ ހަޤީޤަތެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަ މަންޒަރު ހުވަފެނަކަށް ހަދާނީވެސް ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އައިޒަންގެ ލޮލުން ކަރުނައައީ އޭނާއަށް ނުވެސް އެނގިހުއްޓައެވެ. އައިޒަން ބަލަން ނުހުރެ އަވަހަސް ގޮސް ދުރުގައި އޮތް މެރޫން ކުލައިގެ ހެދުން ހިފައިގެން އައިސް ނިފްޝާގެ ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަން އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް ނިފްޝާއާ ދިމާއަށް ބަލާފަކައެއް ނެތެވެ. ހެދުން ލައްވަން ކިތަންމެ އުނދަގޫ ވިނަމަވެސް ލޯ ހުޅުވާކަށް އައިޒަން ގަސްތެއް ނުކުރެއެވެ. ހެދުން ލައްވައި ނިމުމުން ކައިރީގައި އޮތް މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލް ނިފްޝާގެ ބޮލުގައި އޮޅާލިއެވެ. އޭރު އައިޒަންގެ ލޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ އަންނަމުން ދިޔައެވެ. ފިރިހެނަކަށްވެސް ކެތް ކުރެވޭނީ ވަކިވަރަކަށެވެ. ހުރިހައި ކަމެއް ކޮށް ނިމުމުން އައިޒަންގެ އެ ކުރެހިފައިވާ އަޑުން ސިމާލު އަށާއި ހައިޝަމްއަށް ގޮވާލީ ފުލުހުންނަށް ގުޅުމަށެވެ. އަދި ވަރަށް އުނދަގުލުން ނިފްޝާގެ ހަތަރެސްފައިގައި އައްސާފައި ހުރި ވާ ތައް މޮހައިލިއެވެ....

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 6
5

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 6

”ޕިސް ޕިސް ޕިސް…. އާދެ ވިއްޖެ ދޯ! މިހާރު ކޮން އިރެއް މިތާ ތިބޭތާ ނިފޫ ނައިސްގެން.. ބަނޑުހައި ވެގެން ގޮސް ހަލާކުވެއްޖެ މިހާރު… ދެންވެސް  އަންނަން ވީ ތިތާ ނުހުރެ ކާން…” ނިފްޝާ އައުމުން ނިޔާޝް ބުނެލިއެވެ. ”ނިފޫ ދޮންބެ މިއަދު އެހިން ވާހަކައެއް ނިފޫމެން ސުކޫލްގަ ވީ ކަމެއް….” ނިޔާޝް ބުނެލިއެވެ. ”ކޮން ވާހަކައެއް އަނެއްކާ؟” ނިޔާޝް އެއުޅެނީ ބުނަން ކޮން ވާހަކައެއް ބާ އޭ ނިފްޝާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ”ދޮންބެމެންނަށް އަނެއްކާ އިނގުނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫން އެހެންނެއް ނުވާނެ…” ނިފްޝާ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނިފްޝާގެ މޫނުމަތިން ދާތިކިތައް ފާޅުވާން ނެގީ މަދު ސިކުންތު ކޮޅެކެވެ. ”މިއަދު ދޮންބެ ނަމާދުން ފައިބައިގެން ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު ގޮވާފައި އެހީ ތި ނިފްޝާގެ ދޮންބެހޭ… ދެން ދޮންބެ ބުނިން އާއެކޭ… ފިރިހެން ކުއްޖެއް އެއީ.. ބުނީ މިއީ ނިފްޝާގެ ކުލާސް ކުއްޖެކޭ.. ނަމެއް ނުބުނި.. ދެން އެކި ވާހަކަތައް ދައްކާފަ ދޮންބެއަށް ދެއްކީ ފޮޓޯއެއް.. ބުނީ އެއީ ނިފްޝާއޭ… ނިފޫ ހުރީ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކޭކު ލަވަން އެ ފޮޓޯގަ.. ދޮންބެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލިން އެފޮޓޯއަށް… ނިފޫ ކޭކު ލަވަން ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖަކީ އައިޒަން.. ދޮންބެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަން އައިޒަން…. މިސްކިތުން ދިމާވޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލައިން…. ދެން ދޮންބެ އެހިން އެ ކުއްޖާގާތު ތި ކޮނދުވަހަކު ނެގި ފޮޓޯއެއް ހެއްޔޭ؟ އެކުއްޖާ ބުނީ އެއީ ނިފޫގެ އުފަންދުވަހު ނެގި ފޮޓޯއެކޭ… ސުކޫލްގެ ޕްލޭ ގުރައުންޑު ގައި ކުރިކަމެކޭ ބުނީ… އެހެން ގޮސް ވަރަށް ވާހަކަ ދެއްކި… މިހާރު މާ ބޮޑަށް ހަނދާނެއްވެސް ނެތް…” ނިޔާޝް ގެ އެ ވާހަކައިން ނިފްޝާއަށް އެއީ އިހްސާންކަން ޔަޤީންވިއެވެ. އިހްސާން ނޫން ދެވަނަ މީހަކު އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނެއެވެ. ނިޔާޝް އެ ކިޔައިދިން ވާހަކައިން ނިފްޝާ އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. އެއީ އިހްސާން އަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން ކެރުނީ ތީއެވެ. މިފަހަރުވެސް ނިފްޝާ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަނީ މޫޑު ކެޓުމުންނެވެ. ކާން އެޅި ބަތް ތަށިވެސް ބަހައްޓާފައިއެވެ. ނިޔާޝްގެ އެވާހަކައަށް ބަހެއްވެސް ބުނެނުލައެވެ. ”ނިޔާޝް ސާބަސް އިނގޭ…. މިއަދު އެއްކޮށް އެހުންނަނީ މޫޑު ކަޓާފައޭ މަންމަ ބުނީ.. ދެން ތި ވާހަކަ އެހެން ދުވަހަކު ވެސް ބުނެވިދާނު މިއަދު ނުބުނެ… ނުވެސް ކާ އެދިޔައީ….” ޒީނާ ނުރުހިފައި ބުނެލިއެވެ. ”ދެން އަހަރެންނަކަށް ވެސް ނޭނގޭ އެހެން ވާނެ ކަމެއް… އެކަން އޮޅުން ފިލުވައިލަން އަހަރެން މި އެހީ…. އެހެން ވާނެ ކަމެއް ކިހިނެއް އިނގޭނީ….” ނިޔާޝް ވެސް ދެރަވެލައިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ***3 މަސް ފަސް*** މިއަދަކީ ލިމްޝާ އާއި ސުހެއިލުގެ ކައިވެނި އޮންނަ ދުވަހެވެ. ދެ އާއިލާއިން ވެސް އެކަން ފާހަގަ ކުރަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަ ކޮށެވެ. ކައިވެނި އޮންނަނީ ސުހެއިލު މެން ގޭގައި ކަމުން އެންމެން ވެސް އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދަނީ ގޭ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އާއި ކެއްކުމުގައިއެވެ. އެއްބަޔަކު އެއްޗެހި ކޮށަމުން ދިޔައިރު އެނެއްބަޔަކު އުޅެނީ ކެއްކުމުގައިއެވެ. ޕާޓީގެ ތީމް އަކީ މެރޫން ކުލައާއި ލައިޓް ޕިންކެވެ. މުޅި މާހައުލު ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވަނީ އެދެ ކުލައިންނެވެ. ތަނަށް ބަލައިލި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތައުރީފުގެ ބަހެއް ބުނެ ނުލައި ނުދެއެވެ. އެއީ ނިޔާޝްގެ ބުރަ މަސައްކަތެވެ. ޕާޓީ އޮންނަނީ މިރޭ އަށެއްގައި ކަމުން އެންމެން ވެސް އަވަދިނެތި އުޅެމުން އެ ދަނީ އަވަހަށް ނިމޭތޯއެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ބޮޑު ހެދުމަކާއި ހަމަ އެކުލައިގެ ވިދާ ޝޯލްއަކާއި އެކު އަތުގައި އޮތް މެރޫން ކުލައާއި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މާ ބޮޑިން ލިމްޝާގެ ރީތިކަން ދުލުން ބަޔާން ކުރަން ވެސް ދަތި ވާނެއެވެ. އަދި ހެދުމުގައި ހުރި ކުދި ކުދި އެސްތަކުން އެރީތިކަން އިތުރުވެއެވެ. ކޮށްފައިވަނީ ލުއިމޭކަޕްއެކެވެ. ލިމްޝާ ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެ ރީތިކަމަށް ތައިރީފު ކޮށްނުލައި ނުދެއެވެ. ”ދައްތާ… އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ މިރޭ ދައްތަ ގެއްލޭނެހެން އަދި…” ނިފްޝާ ސަމާސާ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ. ” ކީއްވެ ގެއްލެން ވީ…” ލިމްޝާއަށް އެ ބުނި އެއްޗެއް ނޭނގިގެން އަހައިލިއެވެ. ” ރީތިކަމުންނެއްނު… މާޝާﷲ… މިރޭ ދައްތަ ވަރަށް ރީތި..” ނިފްޝާ ބުނެލިއެވެ. ” އެހެން ދޯ… ނޭނގޭނުން… އެންމެ ދުރު ދުރުން ވިޔަ ވާހަކަ ފަށަނީ… އެނީވޭ ތެންކްސް ނިފޫ…” ލިމްޝާ އުފާވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން މަންމަ އައިސް ގާޒީން އައިއްސިއޭ ބުނުމުން ދެން އަވަސްވެގަނީ ކައިވެނި ކުރާ ތަނަށްދިޔުމަށެވެ. މެރޫން ކުލައިގެ ފަޓުލޫނަކާއި ހުދު ކުލައިގެ ގަމީހެއްގެ މަތިން މެރޫން ކުލައިގެ ކޯޓެއް ލައިގެން ހުރި ސުހެއިލުގެ ރީތި ކަން އިންތިހާއެވެ. އަދި އިސްތަށިގަނޑު ސުޓައިލް ކޮށްލައިފައިވާ ގޮތުން އެ ފިރިހެން ވަންތަ ކަން އިތުރު ކޮށްދެއެވެ.  ލިމްޝާ ފެނުމުން ސުހެއިލުއަށް އެހެން ތަނެއް ބަލައިލާންވެސް ނޭނގުނެވެ. ހީވާގޮތުން ސުހެއިލު އެހުރީ ލިމްޝާ ނުފެނިގެން ކެތްމަދު ވެފައިއެވެ. ލިމްޝާއަށްވެސް ސުހެއިލު ފެނުމުން ވީ އެވަރެވެ. ގަބުވެފައި ހުރެވުނީއެވެ. ދެމީހުން ގޮސް މޭޒު ދޮށުގައި އިށީންނުމުން ކައިވެނި ފެށިގެން ދިޔައެވެ. ”އަނބި ގަބޫލުކޮށްފިން..” ސުހެއިލުގެ ދުލުން އެ ބަސް ނިކުތުމާއިއެކު ލިމްޝާއަށް ބަޔާންކުރަން ދަތި އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ދެމަފިރިންވެސް ތިބެން ޖެހިފައިވާ ތަނަށް ގޮސް ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ނުވަނީހެން މީހުން އަންނަން ފަށައިފިއެވެ. ޕާޓީއަކީ ކުޑަ ޕާޓީއެއް ކަމުން ހަމައެކަނި އަންނަނީ އަވައްޓެރިންނާއި އާއިލާމީހުންނާއި ތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނެވެ. އާއިލާ އެންމެން ވެސް ތިބީ މެރޫން ކުލައިގެ ހެދުމާއިއެކު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލް އަޅައިގެންނެވެ. މެރޫން ކުލައިގެ ބަޓަފުލައި އަބާޔާއަކާއިއެކު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޝޯލް އެއް ބޮޑުކޮށް އަޅައިގެން ހުރި ނިފްޝާ އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ތަފާތެވެ. ކަޅުހެދުން ލާ ކުއްޖަކު ކުލަ ހެދުން ލީމަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ރީތިކަން ވީ ދެގުނައެވެ. ހެދުމުގެ މޭމަތީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ފިޔާތޮށިކުލައިގެ މާގަނޑުގެ ސަބަބުން ނިފްޝާއާއި އެހެދުން ވަރަށް ގުޅެއެވެ. އެންމެންވެސް ތިބީ އެއްގޮތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާއަކީ ބަޓަފުލައި އަބާޔާ ލާ ކުއްޖެއްކަމުން ހަމައެކަނި ތަފާތީ ނިފްޝާގެ ހެދުމެވެ. ފޮޓޯ ނެގުމަށްޓަކައި އާއިލާއެންމެން ގޮސް ލިމްޝާމެން ގާތު ހުއްޓުނެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ މިރޭވެސް އޭނާއަށް މީހުންތަކެއް ޕާޓީ ތެރޭގައި ފާރަލަމުން ދިޔަކަމެވެ. ”ދަރިފުޅުމެން ދެން ދޭ ކާން… މިހާރު މީހުންވެސް މަދެއްނު…” އިނާޝާ އެހެން ބުނުމުން ލިމްޝާ ނޫނީ އިނާޝާގެ ހުރިހާ ދަރިން ކާން ދިޔައެވެ. ބަނޑުހައިވެފައި ހުރިލެއް ބޮޑު ކަމުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ތަށްޓަށް ކާ އެއްޗެހި އަޅަން ހުރި ނިފްޝާއަށް ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި ހަނާން ފެނުނެވެ. ލަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް ހަނާން ގާތު ނިފްޝާ ހުއްޓުނެވެ. ”ނިފޫ… ހާދަ ރީއްޗޭ މިރޭ… ކިރިޔާ ވަކި ކުރަން ވެސް އިނގުނީ..” ކައިރިއަށް އައިސް ހުއްޓުނު ނިފްޝާ ފެނުމުން ހަނާން ބުނެލިއެވެ. ”ހަނާ ވެސް ވަރަށް ރީތި މިރޭ… މާޝާﷲ…. ކީއްވެފަ މިތާ އެކަނި ތި ހުންނަނި؟؟” ނިފްޝާ ހަނާން އަށް ތައުރީފު ކޮށްލަމުން އަހައިލިއެވެ....

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 7
4

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 7

ނިފްޝާއަށް ހޭވެރިކަން ވީ އިރު އޭނާ އޮތްތަނުން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ޓިނުން ހަދައިފައިވާ ކުޑަ ކުޑަ ތަންކޮޅަކުއެވެ. ކަނު އަނދިރި ތަނެކެވެ. އެއްވެސް ދިރޭ މަޙްލޫގެއްގެ ހިލަމެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުޑަ އިރު ކޮޅެއްފަހުން ދެ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު އިވުނެވެ. ނިފްޝާ އަވަހަށް އެތަނުން ތެދުވަން އުޅުނީ ގަނެފައިވާ ބިރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާއަށް ތެދުވެވޭ ގޮތެއްނުވިއެވެ. މުޅިގައިގާ ރިއްސާތީއެވެ.އަދި  ހަތަރެސް ފައި ބަނެފައިވާތީއެވެ. އިރުކޮޅަކުން އެތަނުގެ ދޮރު ހުޅުވައިފައި ވަނީ އިސްކޮޅު ދިގު ހިކި ޒުވާނެކެވެ. އަނދިރިވުމުގެ ސަބަބުން ނިފްޝާއަށް އެމީހެއްގެ މޫނު ސާފެއްނުވިއެވެ. އެމީހާގެ ފަހަތުން ދެ އަންހެން ކުދިން ވަދެގެންއައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ނިފްޝާއަކަށް އެއް ގޮތަކަށްވެސް ނޭނގުނެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން ނިފްޝާއަށް އެއީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް ފަހަތުގައި ހުރި އަންހެންކުދިންގެ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. ނިފްޝާ އިނީ ބިރުން ތުރުތުރު އަޅައިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެމީހާ ނިފްޝާގެ ގާތަށް އައީ މިނިކާވަގެއް ފަދައިންނެވެ. ނިފްޝާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ފުލުހުންނަށް ވެސް މިހާރު އަންގާފިއެވެ. ނަމަވެސް ފެންނަ ގޮތެއް އަދިވެސް ނުވެއެވެ. އިނާޝާގެ ރުއިމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްނާދެއެވެ. ސުޖާއުވެސް އަދި ނިޔާޝްވެސް މިހާރު އިނާޝާއަށް ނަސޭހަތްދީފިއެވެ. ލިމްޝާމެން ވެސް ހުރީ ދެރަވެ ކަން ބޮޑުވެފައިއެވެ. އެއުފާވެރި ރޭ ހިތާމަވެރި ރެއަކަށް ބަދަލުވެދާނެ ކަމެއް އިނގޭނީ ފަހެ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު ހީނުކުރާ ކަހަލަ ކަންތައްތައްވެސް ވާނެއެވެ. އެކި ކަހަލަ އިމްތިހާނުތަކާއި ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އެ އިމްތިހާނުތަކުން ފާސް ވުމަށް ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެއެވެ. ”އަ…އާދޭސްކޮށްފަ… އަހަރެންނަށް ތިހެން ނުހަދާ….. އަހަރެންގެ ކޮން ކުށެއް އޮތީމަތަ ތިހެން ތި ހަދަނީ….”ނިފްޝާ އާދެހާއިއެކު ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއްދީފައި އެ ގޮތެއް ނެތް މީހާ އެ ކުރާކަމެއް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އިންސާނިއްޔަތުގެ ކަން ފުޅެއްވެސް ނެތެވެ. އެއީވެސް ހަމަ ނިފްޝާ ކަހަލަ އިންސާނެއްވިއްޔާއެވެ. ނިފްޝާ އެވަރަށް ރޮއިފައި އާދޭސް ކުރަމުން ދިޔަ އިރުވެސް އެ ހިލައެއް ކަހަލަ ހަރު ހިތައް އެކައްޗެކޭވެސް ނާރައެވެ. ހާދަ ރަހުމުކުޑައެވެ. އެ ގޮތެއް ނެތް މީހާ އެ ކުރިކަމެއް ކޮށް ނިންމައިފައި އަނެއްކާވެސް ނިފްޝާގެ ހޭވެރިކަން ދުއްވާލިއެވެ. ދެން އެމީހާ ހިނގައިގަނީ އެޓިނުން ހަދައިފައިވާ ތަންކޮޅުގެ އެނެއް ފަރާތަށެވެ. އެއީ އޭނާއާއެކު އައި ދެ އަންހެން ކުދިންވީ އެތާކަމަށްވާތީއެވެ. ”ކޮބާ މިހާރު؟” އެ މީހާ ފެނުމުން އެތާ ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއް ނުލަފައި ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ”ވެއްޖެ އެތާ…. ހޭނައްތާލާފަ އޮންނާނީ….” އެމީހާ ބުނެލިއެވެ. ”ހަހަހަހަހ….. އޭނާއަށް ހަދަން ޖެހޭނީ އެހެން…. އަދި މާ މޮޅުމީހަކަށް ވެގެން އައިޒަންގެ ފަހަތުން ދުވެއޭ… ލަދެއް ހަޔާތެއްވެސް ނެތް އޭނާގެ ގަޔަކު…” ހަމަ އެއަންހެން ކުއްޖާ ނިފްޝާއާ ދިމާއަށް ކުދި ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ”އެމީހުން މިހާރު ފުލުހުންނަށް އަންގައިފި.. މިކަން ފަޅާނާރާ ގޮތަށް އުޅެން ޖެހޭނީ.. ވަރަށް ބަލައިގެން… ދެންމެ ވެސް މިމަގުން ދިޔަ ޕޮލިސް ޖިޕު….” ދެން ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ވަރަށް ހާސްވެފައި ބުނެލިއެވެ. ހީވާގޮތުން އެކުއްޖާ އެހުރީ ވަރަށް ބިރުގަނެފައެވެ. ”ކަމް އޯން… މިކަމެއް ނޭނގޭނެ އަހަރެމެން ތިން މީހުން ފިޔަވައި އެކަކަށްވެސް… އެނެއްކޮޅުން ނިފްޝާއެއޮތީ އޮތް ހާލު… އޭނާއަކަށް ނުބުނެވޭނެ މީހެއް ކައިރިއަކު އެއްޗެކޭ… އަހަރެން މިކަން ހުއްޓާނީ ނިފްޝާގެ ވަސް ވެސް މުޅި ދުނިޔެއިން ފޮހެލައިފަ… އޭނާގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް އެންމެން މަލާމާތް ކުރީ… އެކަމުގެ ބަދަލު އަހަރެން ދޭނަން….” އެމީހާގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން އެންމެ ފަހު ޖުމުލަ ބުނެލީ ދަތްތައް ފިއްތާލައިފައިއެވެ. އިންސާނަކަށް އެހެން ހަދަން ކެރޭނީ ހާދަ ހިތަވަރެއް ހުރުމުންނެވެ. އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް އިންސާނެއްގެ އިއްފަތްތެރިކަން ވެއްޔާ މޮޑެލީ އެ އިންސާނުންގެ ސިފައިގައި ތިބި ޖަނަވާރުންނެވެ. ”އައިޒަން…އައިޒަން.. ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަން މިއައީ…” ސިމާލު ނިދައިފައި އޮތް އައިޒަންއަށް ގޮވަމުން ބުނެލިއެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ތެދުވާ ހިޔާލެއް ނުކުރެވެ. ރޭގައި ނުނިދައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ލޮލަށް ނިދި އަންނަނީ ތިޔަހެންނެއް ނޫނެވެ. ”އައިޒަން… ނިފްޝާ ގެއްލިގެން ހޯދައިބަ…” ސިމާލު ދެން ބުނި ވާހަކައިން އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އައިޒަން ހުރީ ކޮޅަށެވެ. މިހާރު އެ މޫނު މަތިން ނީދީގެ އަސަރު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް ތެރޭގައި އެމޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރީ ހާސް ކަމާއި ހިތާމަވެރިކަމެވެ. ” ކޮން އިރަކު ގެއްލުނީ؟؟” އައިޒަންގެ އަޑުނެވެސް އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. ”ރޭގަ ޕާޓިގައި.. މީހުން އެވާހަކަ އެކި ގޮތް ގޮތައް ކިޔާއެބަ… ބައެއް މީހުން ކިޔާއެބަ ނިފްޝާ ރޭގަ ޕާޓީ ތެރެއިން ހަނާން އާއިއެކީ ހުރިތަން ފެނުނޭ… ނޭނގެ ދެން ކިހިނެއް ކަމެއް ވީ…” ސިމާލުވެސް އޭނާއަށް އިނގޭ އެއްޗެއް އައިޒަންއަށް ކިޔައިދެމުން ދިޔައެވެ. ”ނޫން ނުވާނެ އެހެންނެއް…. ނިޝްއެއް ނުގެއްލޭނެ…..” އައިޒަން ނިޝް އޭ ބުނެލި ގޮތުން ސިމާލު ގެ ހީ ޔަގީނަކަށްވިއެވެ. ”އައިޒަން ނިފްޝާދެކެ ލައިކް ވޭދޯ؟” ސިމާލު އެކަން ބޮޑަށް ޔަގީން ކުރަން އަނެއްކާވެސް ސުވާލެއްކުރިއެވެ. ” އާން ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް.. އަހަރެންނަށް ނިފްޝާ ފެނުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އެ ސޫރަ ކުރެހުނު.. އޭނާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް އަހަރެންނަށް ޝައުގުވެރިކަމާއިއެކު ބެލޭ… އަހަރެން ނިޝް ހޯދާނަން…” އައިޒަން ބޭއިޙްތިޔާރުގައި އޭނާގެ ހިތުގެ ހާލަތު ސިމާލުއަށް ކިޔާދެވުނެވެ. އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރަކުންވެސް ވެދަނެއެވެ. ”އަހަރެމެން ކާރީ ނުވެސް ބުނެލަ… ކުރިން ބުނިނަމަ ތިކަން ކޮށްދިނީމުސް…. މަށަށް ކުރިން ވެސް ހީވިއޭ އައިޒަން ނިފްޝާދެކެ ލައިކް ވާހެން…” ހައިޝަމް ލާނެއް ގޮތަކަށް އެހެން ބުނެލިއިރު ސިމާލުއާއި އައިޒަން ފަހަތަށް އެބުރިލީ ސިއްސައިގެން ގޮހެވެ. ދެމީހުން ވާހަކައިގައި ތިބިއިރު އެތަނަށް ހައިޝަމް އާއި ކަން ވެސް ނޭނގުނީއެވެ. ދެން މިޖެހުނީ ކަންތަކާއޭ އައިޒަންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ” ދެންވެސް ހިނގާބަލަ ނިޝް ހޯދަން ދާން…” އައިޒަން އަވަހަށް ނިފްޝާ ހޯދަން ދާން ބުނެލިއެވެ. މީހަކު ލޯބި ވާމީހަކަށް ކަމެއްވާތަން ދެކެން ބަލަން ހުންނާނީ ފަހެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ނިފްޝާއަށް ކަމެއް ނުވުމަށް އެދި އައިޒަން ދިޔައީ ހިތާހިތުން މާތްﷲއަށް ދުޢާ ކުރަމުންނެވެ. ނިފްޝާއަށް ހޭވެރިކަން ވީއިރު އޭނާ ލައިގެން ހުރި ހެދުމެއް ގަޔަކުނެތެވެ. މާދުރަށް އޮތީ ހެދުން އެއްލައިލާފައިއެވެ. ނިފްޝާގެ ދިގު ފަން އިސްތަށިގަނޑުވެސް އޮތީ ރޫޅައިލާފައިއެވެ. ގެންފައިވާ ބިރާއެކުން ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔަ އަތުން ނިފްޝާބެލީ އޭނާގެ ހެދުން އަތުގައި ޖެހޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ހެދުން އޮތްލެއް ދުރުކަމުން އަތުގައި ޖެހޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނިފްޝާގެ މައިންބަފައިންގެ މަތިން ހަނދާން ވުމުން އަޑުން އަޑުނަގައި ރޯން ފެށުނެވެ. އަދި ހިތާހިތުން މާތްﷲއަށް ދުއާދެންނެވީ އެނާ މިކަމުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް އެދިއެވެ. މާތްﷲއަށް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ހިތްވަރު އެލުވައެއް ނުލާނެއެވެ. އަބަދުވެސް މާތްﷲއަށް ދުޢާ ދެންނެވުން މަތީ ހުންނާނެއެވެ. އެކަލާނގެއީ އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮގޮތް މެދުވެރި ކުރައްވާ އިލާހެވެ. ދެރަގޮތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ އެކަމުންވެސް ސަލާމަތް ކޮށްދެނީ ހަމަ އެއިލާހެވެ. ނިފްޝާއަބަދުވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ”މިހާރު އޮންނާނީ ހޭ އަރައިފަ ކަންނޭގެ… އަންނާނަން..” ނިފްޝާއަށް މީހަކު ވާހަކަ ދެއްކީ އަޑު އިވުނެވެ. އަދި އެމީހާ އެބުނި އެއްޗެއް އިނގުމުން އެނާ އަވަހަށް ބެލީ ކުރިން އޮތްގޮތަށް އޮންނާށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ހަދާންވީ އޭނާގެ ގައިގައި ހެދުމެއްވެސް ނެތްކަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ހަނދާން ނައްތާލުމަށްފަހު އެމީހާވަނުމުގެ ކުރިން އޮއްތީ އެނާ ހޭލާ އޮވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ވަކިތަކުން ސަލާމަތް ނުވާނެކަން އިނގުމުންނެވެ. އެމީހާ އައިސް ނިފްޝާގެ މޫނުގައި ފިރުމަންފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާ ގުޑިވެސް ނުލައި އޮތީ ހާދަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލާފައިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން އެތަނަށް ވަތް ދެ އަންހެން ކުދިންނަށް އިޝާރާއްކޮށްލަމުން އެމިހާ ބުނެލީ އަދިވެސް ހޭ ނާރާކަމެވެ. އެމީހާއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ނިފްޝާއޮތީ ހޭ އަރައިފައިކަމެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ނޭނގޭނެހެން ނިފްޝާ ލޯހަނި ކޮށްލައިފައި ބަލައިލިއެވެ. ނިފްޝާއަށް ސިހުން ގެނުވީ ކުރިމަތީގައި ހުރި ތިން މީހުންފެނިފައެވެ. އެމީހުން ކުރިން މޫނުމަތީގައި އަޅާފައި ހުންނަ މާސްކު ނާޅާ ހުރުމުން ނިފްޝާއަށް އެމީހުން ފެންނަ ގޮތްވީއެވެ. އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އެހުރީ އިހްސާން ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. އަދި އޭނާގެ ފަހަތުގައި އެހުރީ ނިފްޝާގެ އެންމެ ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން ކަމުގައިވާ ހަނާން އާއި ޝާނާއެވެ. ނިފްޝާގެ ދެ ރަހްމަތްތެރިން ފެނުމުން އޮތްތަނުން ތެދުވެވުނީ ވީ އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ”ހަނާ… ޝާނާ… އަހަރެން ސަލާމަތްކޮށްދީ މިތަނުން… އާދެސްކޮށްފައި…” ނިފްޝާގެ އަޑަށް އެތާތިބި ތިން މީހުންވެސް ބަލައިލިއެވެ. ހަނާން އާއި ޝާނާ ފަހަތަށް އެބުރިލިގޮތުން އެ މީހުންވެސް އެތިބީ އިހްސާންއާއި އެކީކަން ނިފްޝާއަށް ވިސްނުނެވެ. އެންމެ ގާތް ދެ ރަހްމަތްތެރިން އެހެން ހަދާފާނެއެކޭ ވެސް ނިފްޝާގެ ހިތަށް ކުޑަކޮށްވެސް ނާރައެވެ. ނިފްޝާ ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ދިއްލުނު ހުޅުކޮޅު ވެސް ނިވުނީއެވެ. ވިސްނުމެއްގައި އިން ނިފްޝާއަށް ހޭވެރިކަން ވީ ދޮރެއް ލެއްޕުނު އަޑަށެވެ. ނިފްޝާ މުޅިތަން ބަަލައިލިއިރު އޭނާއާއި އިހްސާން ނޫން އިތުރު މީހަކު އެތާކުނެތެވެ. ”އަހަރެންނަށް ފެން ފޮދެއް ދީބަލަ…” ނިފްޝާ ތުރުތުރު އަޅަމުން ބުނެލި ޖުމްލައާއިއެކު އިހްސާން އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަނެވެ. ނިފްޝާ ކަރު ހިތްކާ ގަނެފައިވާ މިންވަރު ވަޒަން ކޮށްލެވުނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން އިހްސާން އައީ ތަށީގެ ކިރިޔާ ފޫ ފޮރުވޭ ވަރަށް ތަށްޓަކަށް ފެން އަޅައިގެންނެވެ. ނިފްޝާއަށް އެ ދިނުމުން އެއްވެސް ޝާކުވާއަކައި ނުލާ އެ ބޯލިއެވެ. އޭނާއަށް ލިބުނު ކުޑަ ފެން ފޮދާާ މެދުވެސް މާތްﷲ އަށް ހަމްދުކުރިއެވެ. ދެން އިހްސާން އައިސް ނިފްޝާގެ ގައި...

4

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 5

ހިނގާލައިގެން އައިސް ނިފްޝާ ކޮޓަރިއަށްވަނެ އިރުކޮޅެއްނުވަނީހެން އަނެއްކާވެސް އެ ނަމްބަރުން ގުޅަން ފެށިއެވެ. ނިފްޝާ ފޯނު ނަގައި ހިޔާލެއް ނުކުރެއެވެ. ނަަމަވެސް އެ ގުޅާ މީހަކަު އެކަން ހުއްޓާކަށް ވެސް ނޫޅެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ދެ ހިޔާލެއްގަ މަތީގައި ހުރެނިފްޝާ ފޯނު ނެގިއެވެ. އެ ގުޅަނީ ހަނާން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެތީއެވެ. ފޯނު ނަގައިފައި ނިފްޝާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރީ އެކޮޅުން ޖަވާބެއް ލިބެންދެންނެވެ. ފަަނަރަ ވަރަކަށް ސިކުންތު ފަހުން އެކޮޅުން އިވުނު އަޑުގެ ސަބަބުން ނިފްޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ”ހަލޯ.. ކީއްވެ ވާހަކަ ނުދައްކަ ތި ހުރީ؟ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ… ހަލޯ….” އެކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި ކަމާއިއެކު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ނިފްޝާއަކީ ނުދަންނަ މީހުންނާ ފޯނުން ވާހަކަދައްކާ މީހެއްނޫނެވެ. އަދި ފިރިހެނުންނާ ވެސް އެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް ނޫނެވެ. ފޯނު ކަނޑާލި އިރަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ހަމަ ގުޅަން ފެށިއެވެ. މިފަހަރު ނިފްޝާ ފޯނު ނުނަގައި ފޯނު ނިއްވާލީއެވެ. އެއީ މިވަގުތު ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވީމައެވެ. ފޯނު އެނދުމަތީ ބާއްވާފައި ދެން ނިފްޝާ ދިޔައީ އިޝާ ނަމާދު ބަންގި ގޮވަން ކާއިރި ވެފައި ވުމުން އަވަހަށް މަޣްރިބު ނަމާދުކޮށްލާށެވެ. މަޣްރިބު ނަމާދު ކޮށް ނިންމައިފައި އިޝާ ނަމާދު ބަންގި ގޮވަން އަދި ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓް ހުރުމުން ދެން ނިފްޝާ އަވަސްވެގަތީ  ޤުރްޢާން ކިޔަވައިލާށެވެ. މިއީ ނިފްޝާގެ މައިންބަފައިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. އިނާޝާ އާއި ސުޖާއުގެ ކޮންމެ ދަރިއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަރުޟު ފަސް ނާމާދު ކުރާ ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ފަހުގައި ޤުރްޢާން ކިޔަވައި ކުދިންނެވެ. އަދި މާތްﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ ކުދިންނެވެ. ”ނިފްޝާ ފޯނެއް ނުނަގަ އޭ…. މީ އަނެއްކާ އޭނާގެ ނަމްބަރުތަ؟ މިހާރު އޮތީ ފޯނުވެސް ނިއްވާލާފަ…” އިހްސާން އޭނާގެ ރައްޓެހިންނަށް ކުދި ކިޔަމުން އެދަނީ ނިފްޝާ ފޯނު ނުނެގުމުންނެވެ. އިހްސާން އަކީ ކުޑަ ކުޑަ ކަމެއްގައި ވެސް ރުޅި އަންނަ މީހެކެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެ ރުޅި ގަނޑު ބާލާނީ އޭނާގެ ގާތުގައި ހުންނަ އެހެން މީހަކަށެވެ. އޭނާގެ ރައްޓެހިންވެސް މިހާރު އެތައް ފަހަރަކު އެރުޅިގަނޑު މައިތިރި ކުރަން ބުނެފިއެވެ. ނަމަވެސް އިހްސާން އެ ރުޅިގަނޑު މައިތިރި ކުރާކަށް ނޫޅެއެވެ. ” ހުރެބަލަ ނިކަން… އަހަރެން ނިފްޝާ ހާސިލް ކޮށްފައި ނޫނީ މިފަހަރު މިކަމެއް ނުހުއްޓާނަން…” އެތާނގައި ހުރި ގަހަކަށް ހުރިހާ ވަރެއް އަރުވަމުން އިހްސާން ދަތްތަކަށް ބާރުލާފައި ބުނެލިއެވެ. ************* ދުވަހަކަށް ފަހު ދުވަހެއް ނިމެމުން ދަނީ ހަލުވިކަމާއިއެކުއެވެ. ނިފްޝާމެންގެ ދެވަނަ ޓާމު ޓެސްޓު ވެސް މިހާރު ވަނީ ބޯމަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ނިފްޝާ މިހާރު ދަސްކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެއެވެ. ކުރީ ފަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިފަހަރުވެސް މުޅި ގުރޭޑުން އެއްވަނަ ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖޭން ވެސްމެއެވެ. މިއީ ނިފްޝާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެނެވެ. ފުރަތަމަ އޮތީ އިސްލާމް ޓެސްޓު ކަމުން އެފޮތް ދަސްކުރުމުގައި އުޅެއެވެ. މިހާރު ޓެސްޓު ފެށެން ބާކީ ދެން އޮތީ ހަފްތާއެކެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާއަށް ވަނީ ގިނަ މާއްދާތައް ދަސްވެފައިއެވެ. އެހެން ކުދިން ވެސް މިހާރު އުޅެނީ ޓެސްޓަށް ތައްޔާރުވުމުގައިއެވެ. ގުރޫޕު ސްޓަޑީސް ހެދުމުގައި އާއި އެކަހަަލަ އެކި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައިއެވެ. ޓެސްޓަކަށް ފަހު ޓެސްޓެއް ނިމި މިއަދަކީ ޕޭޕަރު ދައްކާ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ ޓީޗާރ އެއްވެސް އައިސް ދަނީ ނިފްޝާއަށް ތައުރީފުގެ ބަސްތައް އޮއަސަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ ނިފްޝާވަނީ ހަ މާއްދާއިން އޭ ޕުލަސް ހޯދައި އެއް މާއްދާއިން އޭ ހޯދައިފައިއެވެ. ހިސާބަކީ އަބަދުވެސް ނިފްޝާއަށް އެންމެ އުދަނގޫ އެއް މާއްދާއެވެ. ނިފްޝާ އިރުކޮޅަކާ ވިއްޔާ މާތްﷲ އަށް ޝުކުރުކުރެއެވެ. އޭނާކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކިހާ ފޮނި ހެއްޔެވެ؟ މީހުން އަބަދުވެސް ބުނެއެވެ. ކާމިޔާބީއަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގެކެވެ. ނިފްޝާގެ މަންމައަށް ޕޭޕަރު ދެއްކުމުން ވަގުތުން އިނާޝާއަށް ރޮވުނީއެވެ. އުފަލުންނެވެ. ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ނިފްޝާގެ ޕޭޕަރު ދެއްކުމުން އިނާޝާ ރޯން ފަށާނެއެވެ. ”އަހަރެންގެ ކޮންމެ ދަރިއެއް ވެސް މިގޮތަށް ކިޔަވައިނަމަ” އަބަދުވެސް އިނާޝާގެ ހިތުގައި އޮންނަނީ މިހެންނެވެ. ނިފްޝާ ނޫނީ ދެން ހުރި ދަރިންނަކީ ކިޔަވަން އެހައި މަސައްކަތް ކުރި...

4

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 4

ގަޑިއަކަށްފަހު ގަޑިއެއް އަމާންކަމާއިއެކު ނިމެމުންދިޔައެވެ. ނިފްޝާއިނީ އުނދަގޫވެފައިިއެވެ. ސަބަބަކީ ކުލާހަށް އަލަށް އައި ކުއްޖެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކުއްޖާގެ ކަޅި ނިފްޝާއަށް ނޫނީ އެހެން ތަނަކަށް ދަތުރު ނުކުރެއެވެ. މިހާރު ކުލާސްކުދިން ވެސް އެ ވާހަކަ ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އެކުއްޖާ އެކަން ހުއްޓާކަށް ނޫޅެއެވެ. އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން ނިފްޝާ އިނީ ނުކިޔެވޭ ގޮތްވެފައިއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ކުދިން ކުލާހަށް އާދެއެވެ. މި ނޫނިއްޔާ ކުއްޖެއް މި ގޮތަކަށް އުޅެފައެއް ނެތެވެ. ސުކޫލު ނިންމައިފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ވެސް ނިފްޝާއަށް ދިޔައީ އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން އުނދަގޫވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކެތްތެރިވެލައިގެން ހުރީއެވެ. ************* ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި ނިފްޝާއިނީ ގޭގެ އިންނަ ބޭރު ޖޯލީގައި ފޮތެއް ހިިފައިގެން ކިޔާށެވެ. ނިފްޝާއަކީ ސުކޫލުގައި ނަގައިދޭފިލާވަޅުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަސްކުރާ ކުއްޖެކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނިފްޝާވަނީ ބެސްޓު އޯލް ރައުންޑުގައި ހިމެނި މުޅި ރާއްޖެއިން އެއްވަނަ ހޯދާފައިއެވެ. ”ދޮންތާ ހިނގާބަ ބޭރަށް ނިކުމެލަން…. ވަރަށް ފޫހިވޭ އެބަ… ނެތް ކުރާނި ކަމެއްވެސް..” މީޝާ ފޫހިވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އައިސް ނިފްޝާ ގާތު ބުނެލިއެވެ. ”ނުދެވޭނެ…. މިގަޑީ މިއޮތީ ފޮތް ކިޔަން…. މީޝާ ވެސް ދޭބަލަ ފޮތެއް ހިފައިގެން އަންނަން…. މީޝާ އަށޭ ހަމަ ފައިދާ ވާނީ…”ނިފްޝާ އެގަޑީ ތަނަކަށް ދާހިތް ނުވުމުން މީޝާ ކައިރީ ބުނެލިއެވެ. ”އަހަރެން ނެތް ފޮތް ކިޔާ ހިތެއް…. ކޮބާ މަންމަ؟؟” މީޝާ އަށް މަންމަ ނުފެނުމުން އަހާލިއެވެ. ”ރިޔާ ލާން ދިޔައީ ޤުރްއާން ކުލާހަށް… އިރުކޮޅަކުން އަންނާނެ ހެން ހީވަނި…” ނިފްޝާ ބުނެލިއެވެ. ރިޔާޝާ އަކީ އިނާޝާގެ އެންމެ ހަގު ދަރިއެވެ. ރިޔާޝާ އަކީވެސް މީޝާ ކަހަލަ އަނގަ ގަދަ ކިއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް އެހައިމެ ރުޅިވެސް ގަދައެވެ. ”އޯކޭ…. އޮވޭ ތިތާ އަހަރެން މަންމަ އައީމަ މަންމައާއި އެކު ދާނީބޭރަށް….. އިނޭ ތިތާ… އަދި ބުނަންތަ ވާހަކައެއް؟؟”މީޝާ ބުނެލިއެވެ. ”ހޫމް… ބުނެބަލަ..” ނިފްޝާ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިފައި މީޝާ ބުނަން އުޅޭ ވާހަކައެއް އަޑު އަހަން ތައްޔާރުވެލިއެވެ. ”ނޫން ނުބުނާނަން…… މާ އަޑު އަހާ ހިތް ވީމަ…ހައްހައްހާ…” މީޝާ ވަރަށް މަޖާވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. ”ހުއް.. ވަރަށް ފޫހިވޭ… އަބަދުވެސް ސަކަރާތް ޖަހަން އުޅޭނި…. އަދި ދޮންތަ ހީކުރީ ތި ބުނަން އުޅޭ ވާހަކަ ބޮޑުކަމުން ނުވެސް އުފުލޭނެ ކަމަށް….. އެކަމުވެސް ދެން ހެޔޮ އެހައި އަޑު އަހާ ހިތެއް ނުވެސް ނެތް….. ދެން ދޭ މިތަނުން ފޮތް ކިޔަން ވެއްޖެ….” ނިފްޝާ ފޫހިވެލައިފައި މީޝާ އަށް ކުދި ކިޔައިފައި އެތަނުން މީޝާ ފޮނުވާލީއެވެ. މީޝާ އެތައި ހުރެއްޖެނަމަ ނިފްޝާ އަށް ފޮތް ނުކިޔޭނެތީއެވެ. ”މަންމާ ކާން ހަދައިދީބަލަ… ވަރަށް ބަޑު ހައި ވެއްޖެ..”އައިޒަން ކުޅެގެން އައިސް ފެންވަރާލައިގެން ނިކުމެ ހައި ވެފައި ހުރިވަރުން މަންމަ ގާތު ކާން ހަދައިދޭށޭ ބުނެލިއެވެ. ”ދަރިފުޅާ އާދެ ކާން.. މިހުރީ ކާން ހެދިފައި…” އައިޒަން ގެ މަންމަ އުސްވާ ކާން ހަދައިފައި އައިޒަންއަށް ގޮވިއެވެ. ކާން އިނެގެން އައިޒަން ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމައާ ތަފާތު އެކި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ދެމީހުންގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ އެތަނަށް އައިޒަންގެ ކޮއްކޮ މާޔާ އައުމުންނެވެ. އައިޒަންގެ ހަގަށް ދެ އަންހެން ކުދިން ތިބެއެވެ. މާޔާއަކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެއްގެ ކުއެޖެެކެވެ.ނަމަވެސް މާޔާގެ ހަގަށް ހުންނަ މައިހާ އަކީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. ހޭކުނި އަނގަގަދަ މައިހާ އެކޭ ފިރިހެން ކުއްޖެކޭ އެއްފަދައެވެ. އެހާވެސް ހޭކުނިއެވެ. ”މަންމާ ކޮއްކޮ ބުނީ އަންނާށޯ…”މާޔާ އައިސް ބުނެލިއެވެ. ”އާން މިދަނީ…” އުސްވާ ގޮޑިން ތެދުވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. އައިޒަން ވެސް ކައި ނިމިފައި އިނުމުން އަތް ދޮވެލައިގެން ދެން ދިޔައީ ކޮޓަރިއަށެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަނެފައި އެނދުގައި ޖައްސާލީ ވެފައިހުރި ވަރުބަލިއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް އައިޒަންއަކަށް ނިދޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނިފްޝާގެ މަތިން ހަނދަވާވަރުންނެވެ. ނިދޭތޯ މޫނުމަތީގައި ބާލީސް އަޅައިގެން ވެސް އޮވެއްޖެއެވެ. މާދަމާއަކީ ވެސް ސުކޫލަށް  ދާ ދުވަހެއްކަމުން އައިޒަން އެހާ ވަރެއްކޮށް ނިދަން އެއުޅެނީ އެހެންވެއެވެ. ނިދޭތޯ ލޯމަރައިލައިގެން އޮތް އައިޒަންގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވީ ބަސް ބުނާހާ އަވަހަށެވެ. ސުކޫލު ހުޅުވުނިތާ ހަފްތާއެއް ވަނީއެވެ. ނަމަވެސް ނިފްޝާގެ ކުލާހުގައި އިންނަ ކުއްޖާގެ ކަންތައްތައް ދަނީ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ބޮޑުވަމުންނެވެ. އެކުއްޖާގެ ސަބަބުން ނިފްޝާއާ ފިރިހެން ކުދިން ނުބެހޭ ދުވަހެއް ނުދެއެވެ. ސުޕަވައިޒަރުންގެ ގާތު އެވާހަކަ ނިފްޝާ ނުބުނެ އެހުންނަނީ ، އަދި އެއީ އެކުއްޖާއަށް ނުވިސްނޭތީ ކުރާކަމެއްކަން އެނގުމުންނެވެ. އެއީ ގޯސް ކަމެއްކަން ނޭނގި އެކުއްޖާ ކުރާ ކަމަކަށް ވީމައެވެ. ”އަހަރެންވެސް ދޯ…. ކުއްޖަކު ބަލާތީއޭ ކިޔައިފަ ކުލާހުގަ ނުކިޔަވަން ވީތަ… އެކުއްޖާ އިނދެގެން އަހަރެންނާ ދިމާލަށް ބެލީމަ އަހަރެންނަކަށް ނޫނެއްނު ގެއްލުން ވާނީ…. އެހެންވީމާ ރީތި ކޮށް އިނެގެން ކިޔަވާލަ….’ މީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނިފްޝާ އަމިއްލަ ސިކުޑިއަށް ވިސްނައިދޭ ގޮތެވެ. ”ނިފޫ! އަޑުއެހީމޭ ވާހަކައެއް….ހަނާން ސުކޫލުން ނިކުމި އިރަށް ނިފްޝާއާ ދިމާވުމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ”އަނެއްކާ ކޮން ވާހަކައެއްތަ އަޑު އެހީ؟؟” ނިފްޝާ ވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ....

5

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 2

”ދޮންތާ ބަލާބަލަ…”މީޝާ އެހެން ކިޔާފައި ނިފްޝާ ކޮއްޕާލީ އެތަނުން ދިޔަ ފިރިހެން ގުރޫޕާދިމާލަށެވެ. މުޅި އެތަނުގައި ހަރުލާފައި ހުރީ ނިފްޝާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. ނިފްޝާ ގޮސް ޖެހުނީ އެތަނުން އެންމެ މިކޮޅަށް ހުރި ކުއްޖާގެ ގައިގައެވެ. ހުށިޔާރު ކަމާއެކީ އެކުއްޖާ ނިފްޝާ ނުވެއްޓި ހިފެހެއްޓިއެވެ. ވެއްޓެން ދިޔަ ނިފްޝާ މީހެއްގައިގާ ޖެހުމުން އެމީހާގެ ގަމީހުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އެމީހާވެސް ހުށިޔާރު ކަމާއެކީ ނިފްޝާ ނުވެއްޓި ހިފެހެއްޓިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެއްޓިދާނެތީ ނިފްޝާ އޮތީ ދެލޯމަރައި ބާރު ކޮށްލައިގެންނެވެ. ނުވެއްޓި ގިނައިރު ވުމުން ލޯ ހުޅުވައި ބަލައިލި ނިފްޝާއަށް ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައިގެ ސަބަބުން ތެޅިގަނެވުނެވެ. ”އައިޒަން… ސޮރީ..” ރަތްވެގެން ދިޔަ މޫނަކާއެކު އަދި އެހާމެ ލަދުވެތި ކަމާއިއެކު އައިޒަންގެ ފަރާތުން މަޢާފަށް އެދުނެވެ. ”އިޓްސް އޯކޭ ނިފްޝާ..” ހިތްހެޔޮކަމާއެކު އައިޒަން ހިނިތުންވެލާފައި ބުނެލިއެވެ. ނިފްޝާވެސް އޭގް ބަދަލުގައި ހިނިތުންވުމެއް ރައްދު ކޮށްލާފައި ހިނގައިގަތެވެ. ”އައިޒަން…. ހާދަ ވަރެކޭ ދޯ ތި ވީ….ދެމީހުން އެހެން ތިބި އިރު ހީވަނި ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން ހުރިހެން… ހާދަ ޗާލޭ…” އައިޒަން ގެ ގާތުގައި ހުރި ސިމާލް އައިޒަން އާ ދިމާކޮށްލިއެވެ. ”ސިމާލް ވެސް ދައްކާ ވާހަކަ ދޯ… ދެން އެކަމު އެކުއްޖާ ވެއްޓެން ދިޔާމަ ސިމާލު ނަމަވެސް ހިފަހައްޓާނެ… ހަމައެކަނި އަހަންނެއް ނޫން އިނގޭ… ދޯ ހައިޝާމް..” އައިޒަންގެ ވާހަކަ ކޮޅު ނިންމާލީ އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރި ހައިޝަމް އަށް ދޯ އޭ ކިޔައިފައެވެ. ”އާން.. އައިޒަން އެބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް.. މަށަށް ހީވޭ އަދި ސިމާލު އަށް އެފުރުސަތު ލިބުނިނަމަ އެމަންޖެ ދޫ ނުކޮށްލާނެ ހެންވެސް..” ހައިޝަމް ވެސް އައިޒަން އާ އެއްބާވެލިއެވެ. ”ހޫން ދެން ހެވޭ..”ސިމާލު ކަޑަވެފައި ބުނެލި ގޮތުން އައިޒަން އަށާއި ހައިޝަމް އަށް ނުހީ ހަމަ ނުހުރެވުނެވެ. ދެ މީހުން ސިމާލު އާ ދިމާކުރަން ފެށިއެވެ. ”ދޮންތާ! ކިހިނެއް ތި ހެދީ….” މީޝާ ހެމުން ހެމުން ނިފްޝާ ގާތު ބުނެލިއެވެ. ”ދެން މީޝާ ވެސް ނުވާނެ ދޯ އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރާކަށް… ނަސީބެންނު އެމީހުން ކުރިމަށްޗަށް ނުވެއްޓުނުކަން ވެސް..އެހެން ނޫންނަމަ ނޭނގެ ލަދުން ވާނި ގޮތް ވެސް… އެކަމު މިހާރު މީޝާ މާ ކަންތައް ބޮޑުވަނި އިނގޭ ތި.. ސަކަރާތް ޖެހިޔަސް މީހުން ކުރާ ކަހަލަ ކަންތައްތަ އެއީ؟؟؟.. ހުވާ ދެން ނުހުރެވޭނެ މަންމަ ގާތު ނުބުނެއެއް…” ނިފްޝާ ރުޅި އައިސްފައި ބުނެލިއެވެ. ”ދޮންތާ އިނގޭތަ؟ ތި ދެ މީހުން ވަރަށް ގުޅޭ އިނގޭ… ހަަމަ ޕާފެކްޓު ކަޕުލްއެއް…” މީޝާ މިފަހަރުވެސް ބެލީ ނިފްޝާ ރުޅި އަރުވާލެވޭތޯއެވެ. ކަން ވީ ވެސް އެހެންނެވެ. ނިފްޝާ ރުޅި އައިސްފައި މީޝާ އާއި ދިމާއަށް ކުދި ކިޔަމުން ގެއާއި ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ނިފްޝާއަށް ނޭނގުނުކަމަކީ މީޝާ ، އައިޒަން އާއި ނިފްޝާގެ ފޮޓޯ ނެގިކަމެވެ. މިއަދު ދެން އެ ނިފްޝާގެ މޫޑު ވެސް ހަރާބު ވީ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިވީ ކަންތައްތައް އެނާގެ މަންމަ އަށް ކޮންމެހެން ވެސް ކިޔާދޭން އެބަ ޖެހެއެވެ. އެހެންނޫނީ މީޝާ އެކަމެއް ނުހުއްޓާނެއެވެ. ގެއަށް ދެވުމުން ނިފްޝާ އޭނާގެ މަންމަ އަށް ލިންކުރޯޑުގައި ވީ ކަންތައްތައް އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔާދިނެވެ. އަދި ނިފްޝާގެ މަންމަ އިނާޝާ ވަނީ މީޝާ އަށް ވިސްނެންދެން ނަސޭހަތް ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ނަސޭހަތްތަކަށް ކިޔަމަންވާނީ އެންމެ ދުވަހަކުއެވެ. ފިރިހެނަކާ ވަކި އަޅާ...

5

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 1

މެންދުރުގެ ހޫނު ވަގުތުގައި މަގުގެ އެއްކައިރިން ހިނގާފައި ދިޔަ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ. ބަލާބެލުމަށް އެއީ ފަނަރަ އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. ލާފައި ވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސަކާއި ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ގަމީހެކެވެ. އިސްތަށިގަނޑުގައި ފުނާ އަޅާފައިވާ ގޮތުން އެ ފިރިހެންވަންތަކަން އިތުރުކޮށްދެއެވެ. އަތުގައި އޮތް މެދުވަރުގެ ޙަތިމުން އެ ދަނީ ޤުރްޢާން ކިޔަވަން ކަން ޔަޤީނެވެ. އޭގެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ފަހަތުން ދެ އަންހެން ކުދިން އަންނަތަން ފެނެއެވެ.  އެ ދެ ކުދިންވެސް އެދަނީ ޤުރްޢާން ކިޔަވަންކަން ހާމަވަނީ އަތުގައި އޮތް ޙަތިމުންނެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ބަޓަފުލައި އަބާޔާއަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ބުރުގަލެއް އަޅައިގެން ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ބަލާބެލުމަށް ވައްތަރީ ފަނަރަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއެވެ. ކާރީގައި ހުރި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ވައްތަރީ ތޭރަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއެވެ. ލާފައިވާ ނޫ ކުލައިގެ ޖިންސާއި ވައިލެޓް ކުލައިގެ ޓޮޕް ކޮޅުން އެއީ ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖެއްކަން ހާމަވެއެވެ. ” ދޮންތާ ބަލާ! އެއޮށް ދަނީ ދޮންތަގެ ހޭންޑްސަމް.” އެތާހުރި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ އޭނަގެ ދޮންތައާއި ދިމާއަށް ކުރިމަތިން ދިޔަ ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ބުނެލިއެވެ. ”މީޝާ ގާތު ކިތައް ފަހަރު ބުނާނީ އެއީ ދޮންތަގެ ހޭންޑްސަމް އެއް ނޫނޭ! ދޮންތަ އަދި ނޫޅެމޭ މީހަކާ ހެދިއެއް! އެތާހުރި ބޮޑު އަންހެން ކުއްޖާ އޭނާގެ ކޮއްކޮ އަށް ބުނެލިއެވެ. ”ބަލަ ދޮންތައެއް ނޫންތަ ބުނީ އެއީ ދޮންތަގެ ހޭންޑްސަމް އޭ! މީޝާ އޭނާގެ ދޮންތަ އަށް ރައްދެއްދިނެވެ. ”މީޝާ! އެއީ ދޮންތަ މަޖަލަކަށް ބުނި އެއްޗެކޭ…. މީހަކަށް މަޖަލަކަށް އެއްޗެއް ބުނެލެވެން ވެސް ނެތެންނު މިހިރި ބޮޑު އަނގައާ ހެދި…… މުޅި އުމުރަށް ވެސް ދެން ކިޔާނެ….” މީޝާގެ ދޮންތަ އެހެން ބުނެފައި ގޮސް ކިޔަވަން ދާ ގެއަށްވަނިއެވެ. އައިޒަން! ކިޔަވާ! ކިޔަވާއްތަ ބުނެލިއެވެ. ”ދޮންތާ… ދޮންތާ..ހޭންޑްސަމް ކިޔަވަން ފަށަނި” ހަމައެކަނި ދޮންތައަށް އަޑު އިވޭވަރަށް މީޝާ ބުނެލިއެވެ. މީޝާ އެ ބުނިއެއްޗެއް އަޑު އިވޭކަމަށް ވެސް ހަދާނުލައި އޭނާގެ ދޮންތަ އިނެވެ. އޭގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އައިޒަން ކިޔަވަން ފެށިއެވެ.އައިޒަން ކިޔަވާ ނިމުމުން ދެން ކިޔަވާއްތަ ޖެއްސީ މިޝާގެ ދޮންތަ ނިފްޝާއަށެވެ. މީޝާ އޭނާގެ ދޮންތައާ ދިމާއަށް މީހުން ލަދުގަންނަވާލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަލާލިއެވެ. ނިފްޝާ އަޅާނުލާ ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. އެންމެން ކިޔަވާ ނިންމައިގެން ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގާގަނެވެ.ނަމަވެސް މީޝާ އާއި ނިފްޝާ ކިޔަވާ ގެއިން ނިކުމީ ތަންކޮޅެއް ލަހުންނެވެ. ”މި މީޝާގެ ކަންތަކޭ! ދެންވެސް ކިޔަވާގޭގަ ވާހަކަ ނުދައްކާތި! އެންމެން ދިޔަފަހުން އަހަރެމެންނަށް ގެއަށް މިދެވެނި….”ނިފްޝާ ބުނެލިއެވެ. ”ދޮންތާ މީޝްއަށް ހީވަނި ކިޔަވާއްތައަށް ވެސް އެނގޭހެން…” މީޝާ އެއްޗެއް ވިސްނަލާފައި ބުނެލިއެވެ. ” ކޯއްޗެއް؟؟”ނިފްޝާ އެއްޗެއް ނުވިސްނޭ ފަދައަކުން އަހާލިއެވެ. ” ދޮންތައާއި އެ ހޭންޑްސަމް……….”މީޝާއަށް ޖުމުލަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީހެން ނިފްޝާ އޭނާގެ ގައިގާ ޖަހާލިއެވެ. ދެ މީހުން ގެއަށް ދިޔައީވެސް ހަމަ ސަކަރާތުގައެވެ. ******************* ”މީޝާ އަވަސް ކޮށްބަލަ.. މިހާރު ކޮން އިރެއް މިހެން ކިޔާތާ….. މިދަނީ މިދަނީ ކިޔާތާ ވެސް ކޮން އިރެއް… ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ދާން އުޅުނި މީހާވިއްޔަ… މިހާރު އެހެރި ހަތަރު ގަޑި ބައި ވީ އޭ…. ދެން ނިކުންނަން ވީ..!” މީޝާ ލަސް ކަމުން ނިފްޝާ އޭނާ އާ ދިމާއަށްހަޅޭލަވައިގަތެވެ....

13

ޒީޝާން!

”ދަރިފުޅާ ޒީޝާން! މަންމަ އަށް ފެންފޮދެއް ގެނެސްދީބަލަ!” ޒަމްރާ ، އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޒީޝާން އަށް ގޮވާލައިފައި ފެން  ފޮދެއް ގެނެސްދިނުމަށް ބުނެލިއެވެ.”ދެން ކަންތަކާ މި ޖެހުނި… ތަނެއްގަ އެއްޗެއް ބަލާލަން ވެސް ނޯވެވޭނެ!” ޒީޝާން  ކުދިކިޔަމުން މަންމައަށް ފެން ތަށްޓެއް ހިފާގެން ދިޔައެވެ. ޒީޝާންގެ މަންމަ ޒަމްރާއަކީ ފައިގެ މައްސަލައެއް ހުރުމުގެ  ސަބަބުން ނުހިނގޭ މީހެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޒީޝާން ހުންނަނީ އޭނާގެ މަންމަދެކެ ރުޅި އާއްސައެވެ. ސުކޫލު  ދުވަސްވަރުގައި ކުލާހުގައި ތިބޭ ކުދިން އަބަދު ތިބެނީ ޒީޝާންއާ ދިމާކޮށްލަ ކޮށްލާއެވެ. ކުލާސްކުދިން ކުރާ މަލާމާތެއްގެ  ސަބަބުން ޒީޝާން އަށް އޭނާގެ މަންމައަށް ނަފްރަތު ކުރެވެން ފެށިއެވެ. އެއީ މަންމަކަން  ހަނދާން ނައްތާލެވުނެވެ. ޒީޝާންގެ ބައްޕަވަނީ ޒީޝާންގެ އުމުރުން އެންމެ ނުވައަހަރުގައި މުުޅި އުމުރަށް އެދެ މައިންނާއި ވަކިވެފައެވެ. ޒީޝާންގެ އާއިލާގައި އިތުރުމީހަކު ނެތުމުން އެދެމައިން އުޅުނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައެވެ. ނުހިނގުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ޒަމްރާއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އާމަދަނީ ހޯދައެވެ. ޒީޝާން ، ޒަމްރާ ދެކެ ...