Author: ?Nafu?

21

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 21

”އެންމެން އަޑު އަހާބަ.. އީނާޝް ބުނީ ކައްކާނަމޯ.. މިރޭ ހިނގާ ދޯ މޭރީ ބްރައުންއަށް ދިޔުން ކެންސަލް ކޮށްލަން.. އީނާޝް ކައްކާ އެއްޗެއްގަ ރަހަ ބަލާލަން ވާނުން..” ކައިޒީން ގޮސް އެންމެން ކައިރީ...

30

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 20

އެންމެ ފަހުން އީނާޝް އެކަމާ ނުވިސްނާ ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ނިދާލަން ވަނެވެ. އޭރު މެންދަމުން އަލިވެ ފަހެއް ޖަހަނީއެވެ. ޗެކިން ހަމަޖެހިފައި އިނީ ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހާއިރުއެވެ. ****** މާލޭގެ އުސް އިމާރާތްތަކާއި ފެހިކަން...

31

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 19

އެންމެންވެސް ތައްޔާރު ވެގެން ނުކުތުމާއިއެކު ދެން މިސްރަބު ޖެހީ ޕެޓްރޯނަސް ޓަވާރ އަށް ދިޔުމަށެވެ. ޒިރާންވެސް ހުރި އެތަނަށް ދާހިތުން ކެތް މަދުވެފައިއެވެ. އެތަނަށް ގޮސްފައި ކައިޒީން ހުއްޓާނުލައި ނަގަމުން ދިޔަ އެއްޗަކީ...

33

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 18

”އަހަރެން ގަސްދުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫން އެއީކީ..” ކާރުގެ ޑްރައިވަރު އިސްދަށަށް ޖަހައިލައިގެން އިނެ ފުލުހުންގެ ކުރިމަތީގައި ބުނެލިއެވެ. ”އަހަރެން ދިޔައީ މީހުންތައް އެހެން ނުދަނީ ހެން އަވަހަށް ދާން.. އެކަމަކު ކުއްލިއަކަށް...

25

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 17

ޒިރާން ހެނދުނު ގަޑީގައި ފަޒީލް އާއި އެކު ފިހާރައަށް ދާން ނުކުންނަން އެއުޅެނީ ފިހާރައަށް ބޭނުންވާނެ ބައެއް ސާމާނު ގަންނާށެވެ. ޒިރާން އާއި ފަޒީލް ބޭރަށް ނުކުމެ އިރުކޮޅެއްވީ ފަހުން މުޅި ގޭތެރެ...

31

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 16

އެގޮތަށް އޮވެ ކައިޒީންއަށް ނިދުނު އިރުވެސް ނޭނގުނެވެ. ނިދާފައި އޮތް އިރުވެސް ކައިޒީންއަށް ދިޔައީ ގިސްލެވެމުންނެވެ. އަދި މަޑު މަޑުން ދިޔައީ މަންމައަށް ގޮވެމުންނެވެ. މިއަދު އެހިތުގަ އަޅާ ވޭން ބަޔާންކުރަންވެސް ދަތި...

27

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 15

ކަައިޒީން އެހެން ބުނުމާއިއެކީ އާރިފާގެ ފައިގައި ތަޅު އެޅުވުނު ފަދައެވެ. ކުރިއަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާނުލައި ހުރިތާ ހުރީއެވެ. ކައިޒީން އަދި ޒިރާންވެސް ބަލަން ހުރީ އާރިފާއަށެވެ. އެހެންކަމުން އާރިފާ ކުދި ފިޔަވާޅުތައް...

32

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 13

ކައިޒީން ދިޔުމުން ޒިރާން އަނެއްކާވެސް ގޮސް އިށީންދެލީ ހަމަ ސޯފާގައިއެވެ. ކައިޒީން އެބުނީ ތެދެއް ނޫން ކަމުގައި ޒިރާންގެ ހިތް ބުނަނީއެވެ. އަދި ކައިޒީންއަށް ކަމެއް ވެއްޖެކަމަށްވެސް ޒިރާންގެ ހިތް ދިޔައީ ހުއްޓާ...

34

ހާސިލް ވުމަށް އެދި (އިއުލާން)

އަނެ އްކާ ވެސް މިވަނީ  އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓު ތަ އް ފެށެން ކަ އިރި ވެފަ އިވުމުން ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލަން ޖެހިފަ އިއއ. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ނިހާޔާތަ އްް މަޢާފަށް ...

40

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 12

ފޮޓޯ ނަގަމުން ދިޔައިރު އާރިފާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އީނާޝް ފޮޓޯ ނަގަން ނޭރުވޭތޯއެވެ. އީނާޝްވެސް އެކަމާ މާ ގަޔާވާ ހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކައިޒީންއާއި ޒިރާންގެ އެދުމުގެ މަތިން އީނާޝްއަށް ޖެހުނީ...

37

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 11

”އެއޮށް ގަޑި ޖެހެނީ.. ހިނގާ ދާން..” އެކަކު އަނެކަކަށް ގެއްލިފައި ހުރި ދެމީހުންނަށް ހޭވެރިކަން ވީ ކައިޒީން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންނެވެ. މާހިލް އަވަހަށް އެތަނުން ނުކުމެގެން ދިޔައިރު ކައިޒީން އަދި އީނާޝް...

19

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 10

މިހާރު.. އީނާޝް މާޒީއާއި މެދު ވިސްނަން އޮވެފައި ނިދީގެ ފުން ކަނޑަކަށް ގެނބިގެން ދިޔައީ ވެފައި ހުރި ވަރުބަލިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އީނާޝްގެ މާޒީ އެނގޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައިވެސް އީނާޝް...

36

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 9

******* ދުވަސްތައް ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފާއިތުވަމުން ދިޔައީ އެއްބަޔަކު ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދީ އެނެއްބަޔެއްގެ ހިތްތަކަށް ހިތާމަވެރިކަން ގެނެސްދެމުންނެވެ. މިއީ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ އާދައެވެ. އީނާޝް އާދައިގެ ގޮތަކަށް އުޅެމުން ދިޔައިރު އާރިފާ...

24

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 8

ދެމީހުންގެ މަސައްކަތުން ވަރަށް ހާލުން ދޮރު ހުޅުވުނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ވަނީ ވަގުތު ފާއިތުވެފައިއެވެ. ވާ ކަމެއް ވަނީ ވެ ނިމިފައިއެވެ. ނަބާހުއަށް އީނާޝް އޮތް ގޮތް ފެނިފައި ދުވެފައި ގޮސް އީނާޝްގެ...