އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 12

- by - 57- September 12, 2019

އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތް މީހެއް ފަދައިން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެވެން ހުންނަ ސިޑިން ޒާޔާ ފައިބަނިކޮށް ފައި ކައްސާލާފައި ސިޑިން ތިރިއަށްވެއްޓުނެވެ. އެއީ ފުދޭ ވަރަކަށް ދިގު ސިޑިއަކަށްވެފައި ޒާޔާ ވެއްޓުނު އިރު ހުރީ ދެވަނަ ސިޑީގައި ކަމުން ފުރޮޅެމުން ފުރޮޅެމުން އައިސް ޒާޔާގެ ބަނޑު ވަރަށް ބާރަށް ބިންމަތީގައި ޖެހުނެވެ.

***********************************************

ވީތަދުން ޒާޔާއަށް ބާރަަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވުނެވެ. ލޯމައްޗަށް ފުސްވެ ޒާޔާ ހޭނެތުނެވެ. ބަލަން ނުހުރެ ދުއްވާފައި އައި ރަޔާން ޒާޔާ އޭނާގެ ބާރުގަދަ ދެއަތުން ނެގިއެވެ. އޭރު ޒާޔާގެ ބަނޑާއި ދިމާލުން ބައިވަރު ލޭ އަންނަމުން ދިޔައެވެ. ރަޔާން ޒާޔާ އުރައިގެން ހުރެ ޓެކްސީ އަކަށް އެރިއެވެ. އާންމުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ތަކުގައި ތިބޭ މީހުން އެމީހުންގެ ކާރު ހަޑި ވެދާނެތީ ނާރުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޓެކްސީ ދުއްވަން އިން މީހާ ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. ރަޔާންއަށް ޒާޔާ ކާރުގެ ފަހަތު ސީޓަށް ލާން އެހީވެސް ވެދިނެވެ. ރަޔާން ވެސް ފަހަތު ސީޓުގައި އިށީނދެ ޒާޔާގެ ބޯ އޭނާގެ އުނގު މަތީގައި މަޑުމަޑުން ބާއްވާލިއެވެ. ދާންވީތަން ނުބުންޏަސް ޑްރައިވަރަށް ދާންވީތަން އެނގުނެވެ. ބާރު ސްޕީޑެއްގައި އޭނާ މިސްރާބުޖެހީ އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ކާރުން ފޭބިއެވެ ގޮތަށް ރަޔާން ދުއްވައިގަތީ ރިސެޕްޝަންއަށެވެ.

އެނބުރި އައި ގޮތަށް ރަޔާން ޖީބުން ވޮލެޓް ނަގާ ޑްރައިވަރަށް ލާރި ދައްކަން އުޅުމުން އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރުކުރިއެވެ. “ތި ރަނގަޅު ވާނެ ނުދިނަސް…. މިއީ އަހަރެން ހިލޭ ކޮށްދިން ދަތުރެއް… މީހަކަށް އެހީތެރިވެވުމުން އަހަންނަށް އެވަރުން ފުދޭ… އެކުއްޖާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރަނގަޅު ވޭތޯ އަހަރެން މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާ ކުރާނަން” އެމީހާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ” ރަޔާން ވެސް ބުނެލިއެވެ. ޒާޔާގެ ހާލު ފެނިފައި ރަޔާން ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތުގައި ޖެހިފައެވެ. މުޅި މީހާ ވަނީ ދާހިއްލާފޯވެފައެވެ. ޒާޔާއަށް ކަމެއް ވެދާނެތީ އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ކަންބޮޑު ވެފައެވެ. ރަޔާންއަށް ޒާޔާ ކާރުގައި ޒިޔާންމެންގެ ގެއަށް ދިޔަތަން ނުފެނުނު ނަމަ މިއަދު އޭނާ ސަލާމަތް ކުރަން ވަގުތަށް ނާދެވުނީހެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ދެ ފިރިހެން ނަރުހުން ދުއްވާ ބޯޑެއް ހިފައިގެން އައިސް ޒާޔާ އޭގެއަށް އަރުވައިގެން ގެންދިޔައެވެ.

ރަޔާން މަގުމަތިން ސައިކަލު ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ޒާޔާ މާ ބާރަށް ތާކަށް ދާތަން ފެނިގެން ކަމެއް ގޯސް ވެއްޖެކަމުގެ އިހުސާސް ވެގެން އޭނާ ޒާޔާއަށް ފާރަލަމުން ޒިޔާންމެންގެ ގެއާ ހަމައަށް ދިޔައެވެ. އަދި ޒާޔާއާއި ޒިޔާންއާއި ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ވެސް އޭނާއަށް އަޑު އިވުނެވެ. ރަޔާންއަށް ހީވީ އޭނާ ޒާޔާއާއި އެއްކޮށް އުޅުމަށް ދެކެމުން އައި ހުވަފެންތަކުގެ މައްޗަށް މީހަކު ފައިން އަރާ ޗިސްޗިސް ކޮށްލިހެންނެވެ. ތިމާ އެންމެ ލޯބިވާ މީހާ އެހެން މީހެއްގެ ދަރިއަކަށް ނަހަލާލަށް ބަނޑުބޮޑުވެ އިންކަން އެނގުމުން ރަޔާންއަށް ހުރީ ކުޑަ ވަރެއްގެ ޝޮކެއް ލިބިފައިވާ. ރަޔާން ހުރީ ޒިޔާން ދެކެ އިންތިހާއަށް ރުޅި އައިސްފައެވެ. ޒާޔާއަށް އެވަރުގެ ބޮޑު ލަނޑެއްދީ އޭނާގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ނަގާލީތީއެވެ. އެތަނުން ދާން ސައިކަލަށް އަރައަރާ ހުއްޓާ ޒާޔާ ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑު އިވުމުން ފަޔަށް ލެވުނުހާ ބާރެއް ލާފައި ޒިޔާން އާއި އިރު ޒާޔާ އޮތީ ހޭނެތިފައެވެ.

ޒާޔާ މިހާރު އޮތީ އެމަޖެންސީ ރޫމްގަ ބާއްވާފައެވެ. އެ ކޮޓަރި ތެރޭގައި ދެ ޑޮކްޓަރުންނާއީ އެތަކެއް ނަރުހުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އެމަޖެންސީ ރޫމްގެ ބޭރުގައި އިށީނދެގެން އިން ރަޔާންގެ މޫނު ވަނީ އޭނާގެ ދެއަތުން ފޮރުވާލެވިފައެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އޭނާގެ ރޮއެރޮއެ ރަތްވެފައި ހުރި މޫނު ދައްކަން ރަޔާން ބޭނުން ނުވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެއް ހަނދާންވެގެން ފޯނު ހުޅުވާ ނަންބަރަކަށް ގުޅާލިއެވެ.  “އައް..އައް…އައްސަލާމު އަލައިކުމް” ވަރަށް ޖެހިލުންވެ ހުރެ ރަޔާން ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަނެއް ފަރާތުން ވަޢަލައިކުމް ސަލާމް ބުންޏެވެ. “އަޅުގަނޑު މި ގުޅުއްވީ ޒާޔާ ސިޑިން ވެއް…ވެއްޓިގެން… ފުދޭވަރަކަށް މަތިން ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބައިވަރު ލޭ އައިސްގެން ހޭނެތިފައި އޮތީ… މިހާރު މި ތިބީ ހޮސްޕިޓަލުގައި…. ޒާޔާ އެމަޖެންސީ ރޫމްއަށް ވައްދައިފި” ރަޔާން ވާހަކަ ދެއްކީ ޒާޔާގެ ބައްޕަ ފަވާޒް އާއެވެ. ފަވާޒްގެ ނަންބަރު ރަޔާންއަށް ލިބުނީ އޭނާ ޒާޔާ ގޮވައިގެން ކާރަށް އެރި ވަގުތު ޒާޔާ ލައިގެން ހުރި ޖިންސުގެ ފަހަތު ޖީބުން ވެއްޓުނު ފޯނުންނެވެ. ނަސީބު ދިމާ ކުރި ގޮތުން ޒާޔާގެ ފޯނުގައި ޕާސްވޯޑެއް ޖަހާކަށް ނުޖެހޭއެވެ.

“ކީކޭ ޒާޔާ ސިޑިން ވެއްޓުނީއޭ… ކޮން އިރަކު.. ކީތް ކުރަން ވެގެންތަ…. ތިއީ ކާކުތަ، ކޮން ހޮސްޕިޓަލަކުތަ ތިތިބީ” ފަވާޒް ހާސްވެފައި ހުރި ވަރުން ހުރިހާ ސުވާލެއް އެއްފަހަރާ ކޮށްލިއެވެ. ” އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ ރަޔާން، މީއިި ޒާޔާގެ ކުލާސް ކުއްޖެއް…. ޒާޔާ ވެއްޓިފައި އޮތްތަން ފެނުމުން އަޅުގަނޑު ޒާޔާ ހޮސްޕިޓަަލަށް ގެނައީ… ނޭނގޭ ކީއްކުރަން ވެގެން ކަމެއް ވެއްޓުނީ” ޒިޔާން ބިރުން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަންނަން ވީ ހޮސްޕިޓަލް ވެސް ރަޔާން ފަވާޒްއަށް ކިޔައިދިނެވެ.

މާ ގިނައިރު ތަކެއް ނުވެ ފަވާޒް ދުވެފައި އައިސް ރަޔާން ގާތު މަޑުކޮށްލިއެވެ. ފަވާޒްގެ ފަހަތުން ހައްވާ ވެސް އައެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ވަރަށް ބޮޑަށް ރޮއެފާ ހުރިކަން އެނގޭއެވެ. ޒާޔާ ސިޑިން ވެއްޓުނު ޙަބަރު ލިބުމުން ހައްވާގެ މައިލަގޮނޑިއަށް ކެތް ނުވީއެވެ. “ތިއީތަ ރަޔާން އަކީ” މައި ނޭވައި އަޅަމުން ފަވާޒް އަހާލިއެވެ. ރަޔާން މަޑުމަޑުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އިތުރަށް އެއްޗެކޭ ބުނަން ފަވާޒް އަނގަ ހުޅުވާލި ތަނާއި އެމަޖެންސީ ރޫމްގެ ދޮރު ހުޅުވާ ޑޮކްޓަރު ނިކުތެވެ. ފަވާޒްމެންނަށް ވުރެވެސް ކުރިން ރަޔާން ފުންމައިގެން އައިސް ޑޮކްޓަރު ގާތު ޒާޔާ ރަނގަޅުތޯ އެހިއެވެ.

“ލައްބަ ޒާޔާ ރަނގަޅު… ޝީ އިޒް އައުޓް އޮފް ޑޭންޖާ ނައު…މިހާރު އޮތީ ހޭ ނެތިފައި ނަމަވެސް އިރުކޮޅަކުން ހޭ އަރާނެއެވެ… ވެއްޓުނުތާ މާ ގިނައިރު ތަކެއް ނުވެ ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެނައުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޒާޔާ ސަލާމަތް ކުރެވުނު… އެކަމަކު.. ” ޒިޔާންއަށް ބަލަން ހުރެ ޑޮކްޓަރު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.” އެކަމަކު ކީކޭ ޑޮކްޓަރ” ޑޮކްޓަރު ދޭނޭ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކޮށްގެން ހުރި ހައްވާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. “ޒާޔާ ސިޑީގެ  އެހާ މަތިން އައިސް ވެއްޓުނު އިރު އޭނާގެ ބަނޑު ބިންމަތީގައި ވަރަށް ބާރަށް ޖެހިފައި ހުރީ… ވަރަށް ބޮޑަށް ބްލީޑް ވެސް ވެފައި ހުރީ… ސޯ އައިއޭމް ސޮރީ ބަޓް ވީ ކުޑުންޓް ސޭޑް ހާ ޗައިލްޑް ހޮސްޕިޓަަލަށް ގެނެވުނު އިރުވެސް ބޭބީ އޮތީ ބައިގެން ގޮއްސަ” އިސްޖަހާލަމުން ޑޮކްޓަރ ބުނެލިއެވެ.

“ކީކޭ ކޮން ބޭބީއެއްތަ… މޫނުމަތީގައި ބޮޑު ސުވާލުމާރކެއް ޖަހައިގެން ތިބި ހައްވައާއި ފަވާޒް އެއްފަހަރާ އެހިއެވެ. ” އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ ޒާޔާގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަ… ޝީ ވޯޒް ޕްރެގްނެންޓް… ޒާޔާގެ ބަނޑަށް އެއްމަސް ވެފައި ހުރީ” ލިބުނު ޙަބަރަކުން ހައްވާއާއި ފަވާޒްއަށް ހީވީ ކަންފަތް ދޮށުގައި ހޮނު ގުގުރިއެއް އެޅި ހެންނެވެ. ހައްވާ ގައިން ވަރު ދޫވެގެން   ވެއްޓެން އުޅުނު ވަގުތު ރަޔާން ހުޝިޔާރު ކަމާއި އެކު ހައްވާގެ ގައިގާ ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އަދި ހައްވާ ގެންގޮސް ގޮނޑީގައި ބައިންދާ ދިނެވެ.  ފަވާޒް ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި، ހުރި ތަނައް ޖަހަފައިވާ  ބުދެއްހެނެވެ. ގޮނޑީގައި އިށިން ގޮތަށް ހައްވާ އަޑުން އަޑު ނަގާ ރޯންފެށިއެވެ.  ނުރޯންވީވެސް ވަކި ކީއްވެހެއްޔެވެ. އެދެމީހުން އެހާ ލޯބި ދީގެން  އެހާ ލޯބިން ގެންގުޅުނު ހުރި ހަމައެކަނި ދަރި މިއަދު އެވަނީ އެދެމީހުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަދުނާމު ކޮށްފައެވެ. އެވަގުތު ހައްވާއާއި ފަވާޒްއަށް ޒާޔާ ދެކެ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ރުޅި އާދެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެދެމީހުންނަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އެއީ ޒާޔާ ގަސްދުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމެވެ.

 

57

Mimmi7

I am a girl who loves to read and write stories since I was a small girl. Now I am 15. I have a special interest on writing love stories hope you'll like all my stories??

You may also like...

39 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Ohh sry sidu Mimmi midhuvaskolhu schoolga thankolheh Bxy koh ulheythee liyevunu vrh kahala liyefa up mi kohlee I know mi prt vrh kurumun… But inshallah nxt part miahvure dhigu kohlaanan ??BTW vrh ufaa vejje sidu ah vhk kamudhiyaeema

   ⚠Report!
  1. Aneh part kn irakun up kuraanee… Vhk kiyaa hithun mi page ah vadheveyy iruiru kolhaa vhk up vehje thoa balan????

   ⚠Report!
 1. Alhe fahe Hama knme prt akah thi kahala comment kurun majuboorutha?? Adhi evex Mimmige frndsge namuga… Amilla name use kohlaifiyya vrh rangalhu vaane kaneyge… Ehn meehun badhunaamu nukohba… N Mimmi ah kiyaa dheefaanan tha mi stry amaa vahtharu vee gotheh??? Cuz my stry doesn’t like like lyk my mother… ?? ehn noonas amaa vahtharu viyas what’s the problem?? If u see my stry lyk my mother then my stry is as strong n beautiful as her… Ehnveema neygi nama vx thi dhevunee compliment eh dhw?? c’mon thankolheh upgrade veba… Mee 21th century Ey everyone is free n independent here.. Vhk liyunu get haggu onanee various Bayakah nooney

  ⚠Report!
  1. akko mimmi mio GR 10 ge firihen kudhin kuraa kameh mifraah shaawin men maa majaa kamakah hadhaafaa.thain hard kuraashey kiyaafaa
   -thnx-

   ⚠Report!
  2. Aslu?? Dhn evennas Miyo mihaaru kihaa bodu undhagulakah vejje kameh… Adhi ihah dhuvahaku esfiya feneegen eun

   ⚠Report!
  3. Mah Eyru vx heeviyey Miyo E geri falhi theh kuraa kamekey… Hama huvaai Mi bunoo vrh kes Baeh… Mihaku kameh kuranyaa Everin jeheylhe gelheyn… Thorufi undhulhi ah vure nubai vaalhe everin… Dhn Ehaa kes nuve amilla nan jehinama dhw… Evaru ge Baeh Eyo… Anhen kujjeh dheke birun fake nanamu comment e kuranoo

   ⚠Report!
  1. Aslu vx mihaaru vejje emeehun beyru kuran but keehkuraanee eki faharu faharu eki nan namuga viyya comment kuranee… Dhn kaaku kameh vx neygeyneh nun dhw… Ekm knme meehakah vx dhuvaheh Annanee bunaa fadhain eii kaaku kan ingey dhuvaheh vx annaane

   ⚠Report!
 2. Maybe they are jealous Cox they can’t write story like u…….I’m sure Mimi kairy tip eh dheyshe bunnefiyyaamun dheynekan…..dhw mimi

  ⚠Report!
  1. Ya maybe they’re jealous or somethin?? but one thing is for 100% sure… Mimmi kairee tip eh dheyshey beneficial Mimmi dheynan… Cuz Mimmi vrh dheelathi vaane Baeh faharu…. Adhi vaan Jehey faharu Thakuga vrh bad n evil vx vaane???

   ⚠Report!
 3. Hehe..Ekahala meehun hurihaa story huttu van vegen ulheni.. Shakuvaa vx gina vaaane…Nubehey kamei nuhunnaane…Comment eh kuriyas Shakuvaa noonee Hadi ehchehi….mimmi mi part hama varah furi hama ingey….Maa sha Allah.waiting for the next part…

  ⚠Report!
  1. Dhw… Nubehey eh kameh noanaane… Keeh kuranee.. Adhuge haalaath?? anyways that’s 4 the comment lilly??

   ⚠Report!
  1. Who R u to tell me to stop writing stories?? Mimmi stry liyan feshee vx u kairee ahaafaeh noon dhw… So vhk liyun huhtan veema vx ingeynee Mimmi ah… Ur opinion is not needed… ??

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.