3

މަގޭ ހިތް ދެން ނުތަޅުވާށޭ….

“އައްދޯތް މަންމާ” މަލަކާ ގައިގަ އަޅަމުންދާ ވޭނަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ބުނެވުނެވެ. އެއްވޭނުގެ މައްޗަށް އަނެއް ވޭން ތަހައްމަލް ކުރަމުން ދާން ޖެހުނަސް މާރިޔާގެ ހިތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާރައެވެ. އަމިއްލަ ބަނޑުއަޅާ...

39

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 38

އަރައިގެން އައި އިރާއެކު ސާރާ ތައްޔާރުވަމުންދިޔައީ ފައުޒާން ހެނދުނު ހިނގާލަން ދާން ބުނެފަ އޮތީމައެވެ. ފައުޒާންގެ އަތުގެ ހިފައިގެން މަޑު ހިނގުމުގައި ރަސްފަންނާ ދިމާލަށް ދަމުން ދިޔައެެވެ. ” މަންމީ, ލުކް” ފައުޒާން...

42

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 37

އަރުޝްގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ފަޒީލްގެ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ތަކުރާރު ވަމުންދެއެވެ. ގަބުވެފައި ހުރެވުނީ ފަޒީލްގެ ޖުމްލަތަކުންނެވެ. އަނގަމަތީ އަތް އަޅާ ހުރިތަނަށް ތިރި ވެވުނީ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރިވީ ވަރުންނެވެ. އިސާހިތަކު ސާރާއާ...

29

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 35

6 އަހަރުފަސް ” ދަރިފުޅާ, ފައުޒާން! މަންމި ބުނީމެއްނު ނުދުވާނޭ, އަވަހަށް އާދޭ މަންމި ކައިރިއަށް, އެހެރަ އަންނަނީ ބައްޕިވެސް” ސާރާ އައިސްކޯން ތަކެއް ހިފައިގެން އައި ފަޒީލް ދައްކާލަމުން ބުންޏެވެ. “އަހަ,...

48

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 34

” ސާރާ މަށާއެކު މާލެ ދާންވީނު, ތިހެން ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ހުންނާނީ, ތިހެން ހުރެގެން ފާއިތުވާ ކޮންމެ ވަގުތަކާއި ދުވަހަކީ ސާރާގެ ދުޝްމަނުންނަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ, އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް...

15

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 33( ދިގު ކުރެވިފައި)

ސާރާ އަރުޝްގެ ފަހަތުން ރޮމުން ދުއްވައިގަތެވެ. އޭރު އަރުޝް ގޭތެރެއިން ނުކުންނަނީއެވެ. ” އަރުޝް މަޑުކޮއްބަލަ, ހެޔޮނުވާނެ, އަހަރެންނަށް އިތުބާރުކޮއްބަލަ, ގަސްތުގަ އަހަރެމެން ދުރުކުރުވަން މީހަކު ކުރި ކަމެކޭ އެއީ”އަރުޝް ފަހަތުން ދުއްވައިގަތް...

12

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 33

ސާރާ އަރުޝްގެ ފަހަތުން ރޮމުން ދުއްވައިގަތެވެ. އޭރު އަރުޝް ގޭތެރެއިން ނުކުންނަނީއެވެ. ” އަރުޝް މަޑުކޮއްބަލަ, ހެޔޮނުވާނެ, އަހަރެންނަށް އިތުބާރުކޮއްބަލަ, ގަސްތުގަ އަހަރެމެން ދުރުކުރުވަން މީހަކު ކުރި ކަމެކޭ އެއީ”އަރުޝް ފަހަތުން ދުއްވައިގަތް...

41

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 32

ރިންގްވަމުންދިޔަ ފޯނު ހަނީފާ ނެގުމާއެކު އަރީޝާ ދިން އުފާވެރި ހަބަރުން ހަނީފާ އުފަލުން ގޮތެއްނެތެވެ. އަދި އެކަމާ ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ ގުޅަން ކަމަށް ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ހަނީފާ އުފަލުން ކިޔާފަ ނުކިޔާނެ...

12

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 29

” ދެން އެކަންވެސް ނިމުނީއެއްނު, އެހާ ބޮޑު ވަރެއް ނުވެސްވެއެއްނު, ދެން ނުވިސްނާ” ފަޒީލް އެހެން ބުނުމުން ސާރާ ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދެމީހުންނަށް ސިހުން ލިބުނީ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަދެެގެން...

9

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 27

ސާރާ, ސޮސެޖްތަކުގައި މިރުސްލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުވެލިއެވެ. ނަޢުހާ އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިނެެވެ. ފަޒީލްވެސް ސާރާ ކުރަމުންދާ ކަންތަކަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއެކު ބަލަން އިނެެވެ. ސާރާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ފަޒީލްގެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނަގަމުންދެއެވެ....

14

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 26

މަންމަގެ ދުލުން ދަރިފުޅާއޭ ބުނެލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފަޒީލްގެ ހިތަަށް ބުނެދޭން ނޭނގޭ އުފާވެރިކަން އިހްސާސް ކުރެވުނެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވައުދުވީ ދެން ދުވަހަކުވެސް މަގު އޮޅި ނުދިއުމަށެވެ. ލޮލުން ފައިބާފައިވާ ކަރުނަތަށް...