10

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 45

ކޮބާ ރަން ކިޔަންވީނު ، ޝާމިން މިހެންބުނުމާއެކު ހަފީޒާ ހައިފާގެ ކޮނޑުގައި ކޮއްޓާލިއެވެ. ހަފީޒާގެ އުއްމީދު ހާސިލްވާތީ ހަފީޒާ އިނީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އެންމެފަހުން އެދި ހުރި ކަންތަށް ހާސިލްވުމުގެ ކޮޅުމަތި ފެނުމުން...

22

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 45

ކޮބާ ރަން ކިޔަންވީނު ، ޝާމިން މިހެންބުނުމާއެކު ހަފީޒާ ހައިފާގެ ކޮނޑުގައި ކޮއްޓާލިއެވެ. ހަފީޒާގެ އުއްމީދު ހާސިލްވާތީ ހަފީޒާ އިނީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އެންމެފަހުން އެދި ހުރި ކަންތަށް ހާސިލްވުމުގެ ކޮޅުމަތި ފެނުމުން...

41

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 44

ސާރާ ހުރިތަނަށް ގަބުވެފައި އަމިއްލަ ދިފާޢުގައިވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުރެވުނެވެ. ދެލޯ ފުރި ކަރުނަ ލޮލުން ފައިބަން ފެށިއެވެ. އެ ކަރުނަތަށް ފުހެލާނެހާ ހިތްވަރު ވެސް ސާރާއަކަށް ނުލިބުނެެވެ. ކުރިއަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް...

21

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 34

ސާރާ ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތީ އިރުއޮއްސެން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ފޯނާ ކުޅެމުން ހޮސްޕިޓަލް އިން ނުކުތްތަނުން މީހަަކު ކުރިމައްޗަށް އެރުމުން އެއްފަރާތަކަށް ޖެހުނެވެ. ސާރާ އެއް ފަރާތަކަށް ޖެހުމުން އެމީހާވެސް ސާރާ ޖެހުނު...

47

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 42

ދުވެފައި އެތެރެއަށް ވަތް ސާރާގެ ފައިގައި ކަސްތޮޅު އެޅުވުނުހެން ހީވީ ސާރާ ފުރާނައިން ލޯބިވާ އަރުޝް އޮތް ހާލް ފެނިފައެވެ. ގުޅާފައިވާ އައިވީ ހޮޅިތަކާއި, އަތާއި ފައިގައި ބެންޑޭޒް ކޮއްފައި އޮތްތަން ފެނި,...

51

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 41

އިރުކޮޅެއް ނުވެ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަތް ހައިލަމް ދިން ހަބަރުން އާމިރުއަށް ހީވީ އޭނާގެ ނޭވާ ހިނދުކޮޅަކަށް ހުއްޓުނުހެންނެވެ. ސާރާއަށް ނޫނެކޭ ކިޔައި ހަޅޭލަވައިގަނެވުނެވެ. އާމިރު މަގޭ ދަރިއޭ ކިޔާ ދުއްވައިގަތެވެ....

48

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 40

” އާމިރު ތިކަމާ ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭނެ, އޭނަ އެއީ އަހަރެންގެ ދުވަސްވީ އެެކުވެރިޔާ, އާމިރު ނުބެލިޔަސް އަހަރެން ބަލާނެދޯ, އަނެއްފަހަރު އަނެކައްޗެކޭ ކިޔާފަ ފަށާ” އަރީޝާ މިހެން ބުނެ އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ....

7

މަގޭ ހިތް ދެން ނުތަޅުވާށޭ….

“އައްދޯތް މަންމާ” މަލަކާ ގައިގަ އަޅަމުންދާ ވޭނަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން ބުނެވުނެވެ. އެއްވޭނުގެ މައްޗަށް އަނެއް ވޭން ތަހައްމަލް ކުރަމުން ދާން ޖެހުނަސް މާރިޔާގެ ހިތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާރައެވެ. އަމިއްލަ ބަނޑުއަޅާ...

39

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 38

އަރައިގެން އައި އިރާއެކު ސާރާ ތައްޔާރުވަމުންދިޔައީ ފައުޒާން ހެނދުނު ހިނގާލަން ދާން ބުނެފަ އޮތީމައެވެ. ފައުޒާންގެ އަތުގެ ހިފައިގެން މަޑު ހިނގުމުގައި ރަސްފަންނާ ދިމާލަށް ދަމުން ދިޔައެެވެ. ” މަންމީ, ލުކް” ފައުޒާން...

44

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 37

އަރުޝްގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ފަޒީލްގެ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ތަކުރާރު ވަމުންދެއެވެ. ގަބުވެފައި ހުރެވުނީ ފަޒީލްގެ ޖުމްލަތަކުންނެވެ. އަނގަމަތީ އަތް އަޅާ ހުރިތަނަށް ތިރި ވެވުނީ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރިވީ ވަރުންނެވެ. އިސާހިތަކު ސާރާއާ...

29

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 35

6 އަހަރުފަސް ” ދަރިފުޅާ, ފައުޒާން! މަންމި ބުނީމެއްނު ނުދުވާނޭ, އަވަހަށް އާދޭ މަންމި ކައިރިއަށް, އެހެރަ އަންނަނީ ބައްޕިވެސް” ސާރާ އައިސްކޯން ތަކެއް ހިފައިގެން އައި ފަޒީލް ދައްކާލަމުން ބުންޏެވެ. “އަހަ,...

48

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 34

” ސާރާ މަށާއެކު މާލެ ދާންވީނު, ތިހެން ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ހުންނާނީ, ތިހެން ހުރެގެން ފާއިތުވާ ކޮންމެ ވަގުތަކާއި ދުވަހަކީ ސާރާގެ ދުޝްމަނުންނަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ, އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް...

15

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 33( ދިގު ކުރެވިފައި)

ސާރާ އަރުޝްގެ ފަހަތުން ރޮމުން ދުއްވައިގަތެވެ. އޭރު އަރުޝް ގޭތެރެއިން ނުކުންނަނީއެވެ. ” އަރުޝް މަޑުކޮއްބަލަ, ހެޔޮނުވާނެ, އަހަރެންނަށް އިތުބާރުކޮއްބަލަ, ގަސްތުގަ އަހަރެމެން ދުރުކުރުވަން މީހަކު ކުރި ކަމެކޭ އެއީ”އަރުޝް ފަހަތުން ދުއްވައިގަތް...

12

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 33

ސާރާ އަރުޝްގެ ފަހަތުން ރޮމުން ދުއްވައިގަތެވެ. އޭރު އަރުޝް ގޭތެރެއިން ނުކުންނަނީއެވެ. ” އަރުޝް މަޑުކޮއްބަލަ, ހެޔޮނުވާނެ, އަހަރެންނަށް އިތުބާރުކޮއްބަލަ, ގަސްތުގަ އަހަރެމެން ދުރުކުރުވަން މީހަކު ކުރި ކަމެކޭ އެއީ”އަރުޝް ފަހަތުން ދުއްވައިގަތް...