Author: eysh

57

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 03 ފަހުބައި

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މާގިނަދުވަހެއްނުވެ، ކައިވެންޏަކާއި ހަމައަށް ދިޔުމަށް އާލިކް ބޭނުންވިއެވެ. އަހަރެންވެސް އެގޮތާއި ރުހި ޤަބޫލުވީމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދުނެވެ. ކުރިން ދިމާވި ފަދަ ކަމެއް އަހަރެންގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުވެދާނެތީ...

35

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 2

ކުރެވިފައި ހުރި މޭކަޕާއި ދޭތެރޭ އަހަރެންނަށް ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހުނެވެ. އެމޭކަޕު އަހަރެންނަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. ހިތަށް އެރިއެވެ. ގަދަކުލައެއް ތުންފަތުގައި ޖައްސައިލުން މާރަގަޅުވާނެއެވެ. ގަދަ ކުލަތައް އަހަރެންގެ ދޮން ހަންގަނޑާއި މާގުޅޭނެއެވެ....

54

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 01

ނައިޓްކްއީން ގޭގެ ވަށައިގެން ދަމާލާފައިވާ ބޮކިފަތިތަކުން މުޅި ހިސާބަށް ވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެއް ފެތުރިފައެވެ. ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ފަނުން ހަދާލެވިފައިވާ ކުޑަ އުނދޯލިގޭގެ ވަށައިގެން ޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވީއިރު، މުޅިތަން އަލިކޮށްލެވިފައިވަނީ ގޭގެ އަސްކެނިދަށުގައި ހަރުކޮށްލާފައިވާ...

23

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް (ފަހުބައި)

ކޮޓަރީގެ ބޭރުގައި ހުރި ދާއިންގެ ލޮލުން ކަރުނަހުސްނުވެއެވެ. ދެއަތުން ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލާފައިހުރިއިރު ކަންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު އެމޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައެވެ. އަމިއްލަ ބޭބެގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޒީކްއަށް އެފަދަ ހާލެއް ޖެއްސުނީތީ އަމިއްލަ ނަފުސު ކުށްވެރި...

22

ހިތުގެ އެދުމޭތީ (ޓްރެއިލަރ)

ޒޯއީ އާއި އައިދަން އަކީ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ވަރަށް ގާތް ދެ ރަޚުމަތްތެރިންނެވެ. ޒޯއީ ދެކެ ލޯބިވީ ނަމަވެސް އައިދަން އެކަން ސިއްރުކުރެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެމީހުންގެ އެކުވެރިކަމަށް ނިމުމެއް އައިސްދާނެތީއެވެ. އައިދަން މާޔޫސްވީ...

27

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް 7

“އަހަރެން ދޫކޮށްލާ…. އަހަރެން މަރާނުލާ…. އަހަރެން އެއްވެސް މީހެއްގެ ކައިރީ ނުބުނާނަން…” ޒީކްގެ އަޑުވެސް ބިރުން ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔައެވެ. ދެލޯ މަރާލައިގެން ހުރިގޮތުން ދާއިންގެ ހިތުގައި ހަމްދަރުދީ އުފެދުނެވެ. ******** “ޒީކް…. އަހަރެން...

24

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް 6

ކައިލް އޭނާގެ ޖީބުން ނެގީ ލަކުޑި ކުލައެއްގެ މުއްގަނޑެއްލާފައިވާ ފިޔޮއްސެކެވެ. ފިޔޮއްސަށް ބަލާލުމަށްފަހު ކައިލްގެ ނަޒަރު އަމާޒުވީ ދާއިންގެ މެޔާއި ދިމާއަށެވެ. ޒީކްއަށް ގެއްލުމެއް ދޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވަސްވެސް އޭނަ މިދުނިޔެއިން...

20

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް 5

ޒީކް ތެދުވިއެވެ. މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފައި ކޮޓަރިން ނުކުތްއިރު މައިދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލި އަޑު އިވުނެވެ. ޒީކްގެ ހަށިގަނޑުގައި މަޑު ތުރުތުރެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. މާބޮޑަށް ފިނިވާން ފެށިހެންވެސް ހީވިއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓަކިޖަހާލާނެ...

18

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް 4

ހިނގަމުންދިޔަ ޒީކް ސިހުނީ ފަހަތުން މީހެއްގެ ހިލަމެއް ވިހެން ހީވުމުންނެވެ. ބިރުގަނެފައި ހުރިވަރުން ފަސް އެނބުރި ބަލާލަންވެސް ނުކެރުނެވެ. މިރޭ ކަންތައް ވެފައި އޮތްގޮތުން ތަފާތު ވަސްވާސްތަކުން ހިތް ފުރެމުން ދިޔައެވެ. ޒީކްއަށް...

25

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް 3

ޒީކްގެ ގައިގައި ހުރި ހުރިހާ ލޯލިތަކެއް ކޮޅަށްޖެހިގެން ދިޔައެވެ. ހިތުގެ ހިނގުންވެސް ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ހުއްޓުނުހެން ހީވިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި ޒުވާނާ އާއި ދިމާއަށް ކަޅިޖަހާވެސް ނުލައި ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. ކަޅުކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހަކާއި...

38

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް 2

ޒީކްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރި ޒުވާނާގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކުޑަދޮރުގެ ކައިރީގައި އެމީހަކު ހުރީ ޒީކްގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް ފާރަވެރިވެގެންނެވެ. ޒީކް އާއި ނަޒަރު ވަކިކޮށްލުމަށްފަހު އެޒުވާނާ އުޑާއި...

53

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް… 1

ވިދާލި ވިދުވަރާއިއެކު ހިނގަމުންދިޔަ ޒީކްގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުނެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެގެންދިޔައީ ކަންފަތް ފަޅައިގެން ދާހާ ބާރަށް ޖަހާލި ގުގުރީގެ އަޑު އިވުމުންނެވެ. މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އެއްޗެއް ފެންނަން ނެތްއިރު މީހަކުވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ....

46

އެހަނދާން ފޮހެވޭތޯ ބެލިޔަސް…(ކިޔުންތެރިންނަށް)

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިލާކަށް ލިޔަމުންދާ ޚިޔާލީ ވާހަކަ އެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ހިމެނޭ ކެރެކްޓަރސްތަކާއި، ވާހަކައިގައި ހިމަނާފައިވާ ޚާދިސާތައް ސިފަކޮށްދީފައިވާގޮތުން އެއީ ހިނގާފާނެ ކަމެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެދާނެއެވެ. މިފަދަ ވާހައެއް ލިޔުމަށް އަޅުގަނޑު...

62

ބަދަލު

ދަތް ހުރިދުވަހު ކާށި ކެވޭނެއޭ ބުނާ ފަދައިން އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުން ދިޔައީ އުފަލާ މަޖާކުރުމުގައެވެ. އަޅުކަމެއް ކުރެވުނު ދުވަހެއް ހަނދާނުގައި ނެތެވެ. ހެއްދެވި ފަރާތުގެ މަތިން ހަނދުމަކޮށްލާނެ ވަގުތެއް އަހަރެންނަކަށް...

53

ލޯބި ވެވުމުން (ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް)

އޮންލައިން ނޫހަކަށް ލިޔުމަށް އޭޝްއަށް ފުރުޞަތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު މިސައިޓުގައި އޭޝް ލިޔަމުން އަންނަ ދެ ވާހަކަ ކަމުގައިވާ “ނުދާނޭ ތިހަނދާން ފިލާ” އަދި “ލޯބި ވެވުމުން” މިވަގުތު މިސައިޓުގައި ލިޔެވެން ނެތް ވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމަޔާއި...

31

ނުދާނޭ ތިހަނދާން ފިލާ (ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް)

އޮންލައިން ނޫހަކަށް ލިޔުމަށް އޭޝްއަށް ފުރުޞަތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު މިސައިޓުގައި އޭޝް ލިޔަމުން އަންނަ ދެ ވާހަކަ ކަމުގައިވާ “ނުދާނޭ ތިހަނދާން ފިލާ” އަދި “ލޯބި ވެވުމުން” މިވަގުތު މިސައިޓުގައި ލިޔެވެން ނެތް ވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމަޔާއި...