Author: eysh

17

ކަފުން ވެވިފާ…14 ފަހުބައި

މިފްތާޙް އިޢުތިރާފުވީ ހަމައެކަނި ނާބިހް މަރާލި ކަމަކަށް ނޫނެވެ. ނާބިހްގެ އިތުރުން މުނީރުވެސް މެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރައިން ރަހީނު ކުރި ކަމަށްވެސް އިޢުތިރާފް ވިއެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ފަހަތުގައި ހުރީ...

17

ކަފުން ވެވިފާ…13

  އިވްޔާ ފެށީ ހޭށެވެ. އޭނައަނެއްކާވެސް ގޮނޑީގައި އިށީދެފައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. ގޮނޑި ވީހާވެސް ބޮޑަށް މޭޒާއި ކައިރިކޮށްލާފައި ދެބުމަ ގޮށްޖަހައިލަމުން މިފްތާޙަށާއި ސަލާހަށް ބަލައިލީ ނަފުރަތުގެ ބެލުމަކުންނެވެ. “ތެދަށް ބުނޭ… ނާބިހް މަރާލީ...

32

ކަފުން ވެވިފާ…12

ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ފޯނު ރިންގްވާން ފެށި އަޑެވެ. ރައިންގެ ހަށިގަނޑަށް ލުއިވިހެން ހީވިއެވެ. ކަރުގައި ޖައްސާފައިވާ ވަޅި ދުރުކޮށްލާފައި، އެމީހަކު އޭނަ އާއި ދުރަށްޖެހުނުކަން ރައިންއަށް އިޚްސާސްވިއެވެ. އެވަރުންވެސް ލޯ ހުޅުވައިލަން ނުކެރިފައި...

13

ކަފުން ވެވިފާ…11

“އިވީ ޓްރަސްޓް މީ… އިންޝާﷲ ހަޤީގީ ކުށްވެރިޔާ ހޯދައި، އަހަރެމެންގެ ދަރިފުޅަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނަން… ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައްވިޔަސް، އަމިއްލަ ފުރާނަ ޤުރުބާން ކުރަންޖެހުނަސް، ކައިކްއަށް ދެރަގޮތެއް ވިޔަކަ ނުދޭނަން…” ޔުމާންގެ ފަހު...

21

ކަފުން ވެވިފާ…10

ގޭގެ ފަހަރަކު ކޮޓަރިއެއްގެ ދޮރުގައި ތަޅަމުން، ކައިލަން ދިޔައީ ނައިރާ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި އާދޭސްކުރަމުންނެވެ. މުޅި އެގޭގައިވެސް އިތުރު މީހަކު ނެތް ވަގުތެކެވެ. ކައިލަން އަނެއްކާވެސް ދުވެފައި އައީ ނައިރާގެ ކޮޓަރި އާއި...

46

ކަފުން ވެވިފާ…09

ޔުމާން ބުނެބަލަ… ތިހާ ސައިލެންޓްވީމަ، އަހަރެންގެ ހިތް ބިރުގަންނަން ފަށައިފި… ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސްވާހެން ހީވެއޭ އެބަ… އާދޭސްކޮށްފައި ބުނަން… އަހަރެން ބޭނުން އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު… ޔުމާންވެސް އެދަރިފުޅުދެކެ ލޯބިވަންޏާ އެއްވެސް ކަމެއް...

25

ކަފުން ވެވިފާ…08

ހެންވޭރު މޫންލައިޓް ގެ ހުންނަ މަގަށް ވަދެވުމާއިއެކު، ރައިންގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅިގަތެވެ. އެއިން ހިސާބަކުވެސް މީހަކު ފެންނަން ނެތްއިރު، މަގުވެސް އޮތީ ފުދޭވަރަކަށް އަނދިރިކޮށެވެ. ސައިކަލު ޕާކިން ޒޯނުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ފަހަރަކު...

32

ކަފުން ވެވިފާ…07

މަގުމަތީގައި ފުދޭވަރަކަށް މީހުން ގިނަ ވަގުތެކެވެ. ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މަގުތަކުން އިވެމުން ދިޔައީ ބަރުގޮނުގެ އަޑެވެ. ކައިލަންގެ ކޭސް އާއި ބެހޭގޮތުން ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީގަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ދީފައި، ރައިން ފުލުހުންގެ...

34

ކަފުން ވެވިފާ…06

ނާބިހް އަކީ ދުވަހަކުވެސް ދޮރު ތަޅުލާފައި ބަހައްޓާ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ކަމަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް، ކޮޓަރީގެ ދޮރު ތަޅެއް ނުލާނެއެވެ. ނަތާޝާ ހާސްވީ އެވަރަށް ގޮވި އިރުވެސް ނާބިހްގެ ޚަބަރެއް ނުވުމުންނެވެ. ކޮޓަރީގެ ޑަބަލް...

41

ކަފުން ވެވިފާ…05

“އަހަންނަށް މަޢާފުކުރޭ… އަހަންނަށް މަޢާފުކުރޭ…” ރޮމުންދިޔަ ނާބިހްގެ ޖުމްލަތަކުން މުޅި ތަނުގައި ހީވީ ބޮމެއް ގޮއްވާލި ހެންނެވެ. ******** ލިބުނު ކުއްލި ޝޮކްގައި އެންމެންވެސް ތިބީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. ދޫތަކުގައި ތަޅެއް ލެވުނު...

47

ކަފުން ވެވިފާ…04

“ކައިކް ޕްލީޒް… އަހަންނަށް ތިހެން ނުހަދާ… ހެޔޮނުވާނެ…” ނައިރާއަށް ރޮވުނެވެ. ******** “އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާލަދީ…” ނައިރާ އާދޭހާއިއެކު އެދުނެވެ. ކައިލަންގެ ގައިގައި އަތް ޖައްސައިލި ނައިރާ ސިހުނީ ކައިލަން އެ...

51

ކަފުން ވެވިފާ…03

ނަރުސް ކުއްޖާ ގޮސް ވަނީ އެމަޖެންސީގައި ގެނެވޭ މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ ވޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޑަކަށެވެ. ޕްރައިވެޓް އެ ވޯޑުގެ ތެރެއިން އިވެމުން ދިޔައީ އެކި މެޝިންތަކުގެ އަޑެވެ. އެނދުމަތީގައި އަންހެން ކުއްޖަކު...

56

ކަފުން ވެވިފާ…02

ކުރިމަތީގައި ހުރީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެކުއްޖާ ހުރީ ގަޔަށް ދޫކޮށް ހުރި ގަދަ ނޫކުލައިގެ ހެދުމެއްގައެވެ. އަޅައިގެން ހުރި ކަޅު ޝޯލްގެ ތެރެއިން އެ ދޮން މޫނު ދިއްލިލާފައިވާ ގޮތުން ކައިލަންގެ ހިތުގައި...

74

ކަފުން ވެވިފާ…01

މާލޭގެ މަގުތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހަލަބޮލިވެފައިވި ވަގުތެކެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބަރުގޮނުގެ އަޑު ގަދަވެފައިވިއެވެ. ގޭގެ ދޮރާށި ކައިރިއަށް ނުކުމެ ހުރި އިވްޔާގެ ދެފައި އެއްތާކު ނުޖެހެއެވެ. ހާސްވެފައި ހުރެ އޭނަ ބަލަމުން...

59

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 03 ފަހުބައި

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މާގިނަދުވަހެއްނުވެ، ކައިވެންޏަކާއި ހަމައަށް ދިޔުމަށް އާލިކް ބޭނުންވިއެވެ. އަހަރެންވެސް އެގޮތާއި ރުހި ޤަބޫލުވީމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދުނެވެ. ކުރިން ދިމާވި ފަދަ ކަމެއް އަހަރެންގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުވެދާނެތީ...

35

ފޮހެވިގެން ނުދާނޭ 2

ކުރެވިފައި ހުރި މޭކަޕާއި ދޭތެރޭ އަހަރެންނަށް ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހުނެވެ. އެމޭކަޕު އަހަރެންނަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. ހިތަށް އެރިއެވެ. ގަދަކުލައެއް ތުންފަތުގައި ޖައްސައިލުން މާރަގަޅުވާނެއެވެ. ގަދަ ކުލަތައް އަހަރެންގެ ދޮން ހަންގަނޑާއި މާގުޅޭނެއެވެ....