Author: Mimmi7

17

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 15

ރާޔާއަށް މާބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ނުދީ ރަޔާން ބާރު ހިނގުމެއްގައި ރާޔާގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމަލަށް ދިޔައެވެ. ދެތިން ފަހަރަކު ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖެހުމުން ވެސް ދޮރު ނުހުޅުވިއެވެ. ތަނޑު ނުލާ ހުރުމުން ރަޔާން...

25

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 14

“މަންމާ” ފައިވާން ލާ ހަރުގަނޑައް ފައިވާން ލުމަށް ފަހު ރަޔާން އެތެރެއަށް ވަދެގެން އައިސް އޭނާގެ މަންމަ ރިޝްފާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. އޭނާގެ ފަހަތުން މަޑު ހިނގުމެއްގައި މަރުވެފައިވާ މައްޔިތެއް ފަދައިން ޒާޔާއައެވެ....

15

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 13

  ދެގަޑިއެއްހައިއިރު ފަހުން ޒާޔާ ހޭ އެރިއެވެ. މަޑުމަޑުން އެސްފިޔަތައް ހުޅުވާ ލުމަށްފަހު ބޮލުގައި އަތް ޖައްސާލިއެވެ. ބޮލަށް ބާރުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ތަންތަން ފެނުނީ ވަރަށް ފުސްކޮށެވެ. ރަނގަޅަށް ފެންނަށް...

39

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 12

އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތް މީހެއް ފަދައިން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެވެން ހުންނަ ސިޑިން ޒާޔާ ފައިބަނިކޮށް ފައި ކައްސާލާފައި ސިޑިން ތިރިއަށްވެއްޓުނެވެ. އެއީ ފުދޭ ވަރަކަށް ދިގު ސިޑިއަކަށްވެފައި ޒާޔާ ވެއްޓުނު އިރު...

71

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 11

ދުވަމުން ދުވަމުން ގޮސް ޒާޔާ ހައްވާއާއި ފަވާޒްގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު ނަސީބަކުން އެދެމީހުން އަދިވެސް އުޅުނީ ބަދިގޭގައެވެ. ފުރުސަތު ގެ ބޭނުންހިފައި ޒާޔާ އެ ކޮޓަރީގެ އަލަމާރި ހާވަންފެށިއެވެ. ހާވަމުން ހާވަމުން ގޮސް...

48

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 10

ޕާކިން އޭރިޔާގައި ކާރު ޕާކު ކޮށްލުމަށްފަހު ގެއަށް ވަދެގެން އައި ޒިޔާންގެ ތުންފަތް މަތީގައި ވަނީ ވިޔާނުދާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. މިއޮތް ވީހާ ދުވަހު އޭނާއަށް ނުކުރެވިގެން އުޅުނު ކަންތައް ކާމިޔާބު ވީމާ އުފާ...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 8
35

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 8

ރިޔާޝާއާއި ރަޔާން ލަވަކިޔާ ނިމުމުން އެންމެންގެ ހޫނު ތަރުޙީބު އެ ދެމީހުންނަށް ރައްދުވިއެވެ. ދެން ކުރިއަށް ދިޔައީ ކަޕަލް ޑާންސް ކުރުމެވެ. “ވިލް ޔޫ ޑާންސް ވިތް މީ މައި ޕްރިންސެސް” ވަރަށް...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 7
27

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 7

މިއަދު ހެނދުނު ޒިޔާން އޭނާގެ ފޯނަށް އަޅައިދޭން އެޒުވާނާގެ ވޯއިސް ރިކޯޑިން ޖައްސާ އަޑުބާރު ކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު މުޅި ކޮޓަރި ތެރޭގައި  އެޒުވާނާގެ ހިތްގައިމު އަޑު ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. ******************************************************* ފެންވަރާ ރީތި...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 6
40

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 6

ޒިޔާންގެ ޖަވާބަކަށް ބެލުމެއްނެތި ޒާޔާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. އަދި އެންދުން ތެދުވެ ބެލްކަންޏާއި ދިމާލަށް ދުއްވައި ގަތީ އެ ލަވަ ކީޔަމުންދާ އަޑަކީ ކޮން އަޑެއް ކަން އެނގޭތީއެވެ. ***************************************************** ބެލްކަނީގެ ފަރުދާ...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 5
25

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 5

“އެނގޭތަ ދެންމެ މަންމައަށް އެ ގުޅި ކާކުކަން…” ހަރުކަށި ރާގެއްގައި ހައްވަ ޒާޔާއާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. ޒާޔާ ނޭނގޭއޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ. “ދެންމެ އެ ގުޅީ ޒާޔާގެ ކޮލެޖުގެ ޕްރިންސިޕަލް…...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 4
24

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 4

ބުރޭކްގަޑި ނިމި ކުލާސް ގަޑި ފެށޭ ބެލްޖެހުމުން ޒާޔާއާއި ޒިޔާން ކުލާހަށް ދިޔައެވެ. ޒިޔާން ޒާޔާއަށް ވުރެ ދެ އަހަރު ބޮޑުވެފައި އޭނާއަކީ ސައިންސު ދަރިވަރެއްގެ ކަމުން ޒާޔާއާއި ޒިޔާން އުޅެނީ ދެ...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 3
22

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 3

ކުއްލިއަކަށް ފަހަތުން މީހަކު އައިސް ޒާޔާގެ ލޯމަތީގައި އަތްއެޅިއެވެ. “ހޫމް… ބޭބީ… މަށަށް އެނގޭއޭ ތީ މަގޭ ޒިޔާންކަން…” އެ ވަރުގަދަ އަތުން ޒާޔާގެ މޫނުގައި ބީހިލުމުން ވެސް އެއީ ކާކުކަން ޒާޔާއަށް...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 2
45

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 2

ޒާޔާމެންނަށް ކޮލެޖާއި ހަމައަށް ފޯރުނުއިރު ގަޑިޖެހިއްޖެއެވެ. ޒާޔާގެ އަޚުލާގު ކިތަންމެ ދަށަސް އޭނާއަކީ ކިޔެވުމަށް އެ ކުލާހުގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުއްޖާއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ނަގާ ޓެސްޓުން އެއްވަނަ ހޯދުމަކީ ޒާޔާގެ...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ… 1
22

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ… 1

“ޒާޔާ ހޭލަބަލަ މިހާރު މަންމަ ގޮވައިގޮވައި ވާޅުވެއްޖެ” ކޮޓަރި ތެރޭ ސާފު ކުރަމުން ހައްވާ އެނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ގާތު ބުންޏެވެ. “ދެން މަންމާ… އަދި އިރުކޮޅަކު ނިދާލުމަށްފަހު ތެދުވާނަމޭ” ކަންނެތްކަމާއި...