3

އެރޭ ލިބުނު ފިނިފެންމާ – 4

ކޮޓަރީގެ ދޮރުގަ މީހަކު ޓަކިދިން އަޑައް ނާލީ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ” ނާލީ.. ދޮރުހުޅުވަބަލަ..” ދޮރުހުޅުވާލުމާ އެކު ފެނުނު މަންޒަރުން ނާލީގެ ދެލޯ ވަގުތުން ފެންކަޅި ވިއެވެ. ނާލީ އަށް އަޅާލާނެ މީހަކު...

5

އެރޭ ލިބުނު ފިނިފެންމާ – 3

އައި ރުޅިން ދެފަޔަށް ބާރުލާފަ ހިނގާލާފަ ގޮސް ހުއްޓުނީ ނާލީގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ބިރުގަނެފަ ހުރި ނާލީ އަށް ފަހަތަށް ޖެހިލެވުނީ ހާނިސާ ގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަކަށް ވިސްނާފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް...

2

އެރޭ ލިބުނު ފިނިފެންމާ – 2

” މަބުނިން ދޯ އަހަރެން އެދޭ ކަންތައް ހަމަޖެހުމުން ނޫނީ މަށަށް ގުޅައިގެން ނުވާނެޔޭ ” ހާނިސާ އަށް އުއްމީދު ކުރެވުނީވެސް އެފަދަ ޖަވާބަކަށެވެ. އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ހާނިސާގެ ވިދާ ބަބުޅާ ދެލޮލަށް...

6

އެރޭ ލިބުނު ފިނިފެންމާ

ހޭވެރިކަން ވީ އިރު ނާލީ އަށް އޮވެވުނީ ގޭގެ ބަދިގެ ތެރޭގައެވެ. ހޭވެރިކަން ވި ނަމަވެސް އަދިވެސް ބޮލަށް އަރާފަ ހުރި އެނބުރުކަމަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވަރަށް ހިތްވަރު ކުރުމަށްފަހު...

9

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 18 ވަނަ ބައި –

– 3 އޭޕްރީލްގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – “ވަރަށް ސަޕްރައިޒް ދޯ ލައި…. މަންމައަށް ފެނުނޭ ލައިގެ ފޮޓޯތައް…ނާހިލް ވަރަށް ސިއްރުން ގެންގުޅޭނީ..އެކަމަކު ނާހިލްގެ ކޮއްކޮ ޒަވުޝްއަށް ސިއްރުން އެއްޗެއް ނުގެންގުޅެވޭނެ. އެއީ...

98

ލޯބީގެ ވާހަކައެއް!

ލޯބީގެ ހާސަރުގަނޑެއް ހަނދާންވެއްޖެއެވެ. ކުޑައިރެވެ. ވަރަށްވެސް ކުޑައިރެވެ. ދެންބުނަންޏާ ރަން ދޫންޏަށްވެ ނޫނީ ގުއި ދޫންޏަށްވެ މީސްމީހުންގެ ކޮށްޓަށް ގޮސްވަންނަހާވެސް ކުޑަ ކުޑައިރެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ގޭގެ ސިޓިން ރޫމުގައި ބޭބެ...

2

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ…8

ަރީނާ އެތައް ވާހަކަ ތަކެއް ދެއްކުމަށްފަހު އީމަން ކުޑަކޮށް ހަމަޖެހިލިހެން މޫނުމަތިން ހީވުމުން އެ ކޮޓަރިން ނުކުތުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އީމަންވެސް ދެއަތުން މޫނު ފޮހެލުމަށްފަހު ވަށައިގެން އަނެއްކާ ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ‘އަހަރެން ބޭނުމީ...

8

‘ސިކް’

ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިލި ތެޅިގަތީމައެވެ. ހަންގަޑު ދޫވެ ނާރުއަރާ ދެއަތަށް ގަދަޔަށް ހޫރެނީއެވެ. ނިޔަފަތިގަނޑު ނުލާހިކު ގަދަ ހުދުކުލަޔަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. ނިޔަރޮދި ބޭރަށް ނިކުންނަން ފެށިއެވެ. އެއަށްވުރެ ތިރިން ފަޅާފައިހުރި...

8

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ…7

“އެކަނި މާއެކަނި ކޮންތަނަކުން؟ އަހަރެން މިއައީ ޔާނު.. އޯ ސޮރީ.. ޔާނާ ހޯދަން ގެއަށް ގޮސްފަ. ޔާނާ މަންމަ ބުނި ބޭރަށޭ ދިޔައީ. އެހެންވެ ހަމަ ނުކުމެ ހިނގައިގަތްތަނުން މި ދިމާވީ.” އާއިޒު...

4

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 17 ވަނަ ބައި –

– 30 މާރޗްގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – “ރަނގަޅު ކަމެއް ތީ ބޭބޭ…އެކުއްޖާ ތިކަހަލަ ކަމަކާއި ވިސްނާކަށް ޚިޔާލެއްވެސް ކުރި ހެނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ…އެކަމަކު ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ހޯދުމަކީވެސް އެހާ ފަސޭހަކަމެއް...

8

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ…6

ޔާނާ އެނދުމަތީގައި އޮތް ފޯނު ނަގައިގެން ޖާހަތުއަށް ޑަޔަލް ކޮށްލިއެވެ. އަދި ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަށްފަހު ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލުމަށްފަހު ފާހާނާއަށް ވަދެ ވުޟޫކޮށްލައިގެން ނުކުމެ ނަމާދަށް އަރައިފިއެވެ. އަދި ޢިޝާ...

29

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..ފަހުބައި

ނުހާއަށްވެސް ލުފްޝާންގެ ލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. އެދެލޮލުން ނުހާއަށްޓަކައިވާ ލޯބި ފެނެވެ. އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ފައްތާހްއަށްވެސް މިކަން ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް ކިތަންމެ ފަހަރަކު ފާހަގަ ވެފައިވެއެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އެދެކުދިންގެ ލޯތްބަށް...

4

ކެހިވެރިޔާ 2 …… (ކުރު ވާހަކަ)

ވަގުތު ދަމުންގޮސް ޝަޔާންވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް އައެވެ. އޭނާ އައުމުގެ ކުރިން އަހަރެން ކައުންޓަރުން ދިޔައީމެވެ. އެދުވަހު އަހަންނަށް ވެފައި ހުރި ގޮތެއްވެސް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަބަދު ޝަޔާންގެ މޫނުދެކެން އަހަރެން ކެތްމަދުވެފައި ހުންނައިރު...

3

ކެހިވެރިޔާ 1 …… (ކުރު ވާހަކަ)

އަހަންނަށް ދެލޯ ހުޅުވާލެވުނީ ތުއްތު މީސާއާއި މީލާ ދެކުދިން ރޮއެގަތް އަޑަށެވެ. އެއަޑަށް އަހަރެންގެ މުސްކުޅި މާމަވެސް ކޮޓަރިތެރެއަށް އައެވެ. އޭރު ގަޑިން ރޭގަނޑު ނުވައެއްޖެހީއެވެ. މާމަ މީލާ ނަގައިގެން ލޮއްސަން މަސައްކަތް...

7

ތަޤުދީރުގެ ނިޔާާާާާާާާާާާާ

ފުރާވަގުތު ކައިރިވަމުންދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް ނޭނގޭ އިހުސާސްތަކެއް ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ ދަތުރު އެރެހަށްޓަށް އައިސްތިބި ދެތިން ރަހުމަތްތެރިން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިއްބެވެ. ކުއްލިއަކަށްއައިސް ކުރިމަށްޗަށް އެހުއްޓުނީ ހަމަގައިމުވެސް އަހަރެންނަށް...

7

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…..21

” އުމުރަށްވެސް އެކީގައި އުޅޭނަމޭ ބުނެފައި…ކީއްވެ ނުހާ…ކީއްވެ… އަހަންނަށް ނުހާއަށް ދެވުން ލޯބީގަ އުނިކަމެއް ވަނީތަ؟..” ލުފްޝާންގެ އަޑުގައިވާ ރިހުން ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ފާޅުވަމުން ދިިޔައެވެ. ” އާހް..އާހް..” ފަރީނާގެ ހޭ އެެރުމާއިއެކުހެން...