ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 54

- by - 143- July 11, 2019

ކޯމައްޗަށް އެރި ހޫނު އެތިފަހަރާއިއެކު މަޔާން ކޮލުގައި އަތްއަޅައިލައިގެން ހުރެ ޝަލީންއަށް ބަލާލީ  ހައިރާންކަމުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. އޭރު ޝަލީންގެ ނަޒަރު މަޔާންއަށް ހުއްޓިފައިވީއިރު އެދެލޮލުން ފެނުނު ކުލަވަރުންވެސް މަޔާންގެ ހިތް ފިއްސާލިފަދައެވެ. އެދެލޮލުގައި ކަރުނަތައް ވިދަމުންދިޔައިރު ހިތާމައާއި އެކުވެގެން ރުޅިވެރިކަން ފާޅުވާންހުއްޓެވެ.

“ބުނަން… މަޔާން ބޭނުން އެއްޗެއް މަށާ ދިމާލަށް ކިޔާ… މިދަރިފުޅާ ދިމާލަށް އިތުރަށް އެންމެ އެއްޗެކޭ ބުންޏަސް އަހަރެން މަޑަކުން ނުހުންނާނަން… ނަހަލާލު ދަރިއަށް ގޮވާއިރު އެންމެފަހަރަކުވެސް ހިތަށް ނޭރިއެއްނު އެރޭގެ މަތިންނެެއް… އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ތިނޫން ފިރިހެނަކު ދުވަހަކު އެފަދަގޮތަކަށް ބީހިލާފައިވެސް ނެތް… އާނ.. މީ މަޔާންގެ ދަރިއެއް… މަޔާން ފުރައިގެން ދިޔުމުގެ ކުރިން އަހަންނަށް ދިން ހަދިޔާ… ދުނިޔޭގެ ނަޒަރުގައި މީ ހައިޒަލްގެ ދަރިއަކަށްވިޔަސް… މީ ހަމަ ތި ލޭ… މިދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ ތީ.. ދެންވެސް ކެރޭނެތަ ނަހަލާލު ދަރިއަށް ގޮވަން…” ރުޅިވެެރިކަމާއިއެކު ޝަލީން ބޭރުކޮށްލި ޖުމްލަތަކުން މަޔާންގެ މޫނުމަތީގައިވީ ރުޅިވެރިކަން ވަގުތުން ފިލައިގެންދިޔައެވެ. ހިތަށް އައި ލޮޅުމުގެ ބޮޑުކަމުން ބުނާނެ އެއްޗެެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. އޭނަގެ ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތްވެސް ހިނދުކޮޅަކަށް ހުއްޓުނީހެން ހީވިއެވެ.

 

ޝަލީން ކިތަންމެ ހިތްވަރުކޮށްގެން ހުރިއިރުވެސް ރޮވުނެވެ. ބަނޑުގައި އަތްޖައްސާލެވުނުއިރު ހިތާމައިން ގޮސް ހަށިގަނޑާއި ފުރާނަ ދެތަންވެދާނެހެން ހީވިއެވެ. ދުނިޔެއިންވެސް އޭނަ އެންމެ ލޯބިވި އިންސާނާ އޭނަގެ ބޮލުގައި އެފަދަ ހުތުރު ތުހުމަތެއް އަޅުވަފާނެކަމަށް އޭނަ ހިޔެއްނުކުރެއެވެ. އެންމެ ފަހުނޭވާއާއި ޖެހެންދެންވެސް މަޔާން އޭނައަށް އިތުބާރުކުރާނޭކަމަށް ޝަލީން ޔަގީންކުރިއެވެ. މިވީހާތަނަށްވެސް މަޔާން ނޫން ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުުގައި އެފަދަ ނިޔަތެއްގައި ބީހިލާފައިނުވެެއެވެ. އޭނާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ރުހުމާއިއެކު ވެދުން ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އޭނަ އެންމެ ލޯބިވާ އިންސާނާއެވެ. މުޅި ހިތާއި ހަށިގަނޑުވެސް ލޯތްބާއިއެކު މުޅި އުމުރަށް އޭނަ ދިނީ މަޔާންއަށެވެ.

މަޔާންގެ ހަނދާނަށް އައީ މަޔާން ފުރައިގެންދިޔުމުގެ ކުރިން މަޔާންގެ ޕެންޓްހައުސްގައި ދެލޯބިވެރިން ބައްދަލުކުރި ރެއެވެ. ދެހިތުގައިވާ ލޯބި އޭގެ މަންޒިލަ ނުފޯރަނީސް ވަކިވާންޖެހިދާނެއަތީ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ބިރުވެރިކަމާއިއެކު ދެޒުވާނުން އެރޭ ޖަޒުބާތުގައި އޮޔާ ބެހިގެންދިޔައީއެވެ. އެރޭ ވެހުނު ބޯވާރޭ އެދެލޯބިވެރިންގެ ލޯބީގެ ބައިވެރިއަކަށްވިއެވެ.

”ތިއީތަ މަޔާން އަހަންނަށްކުރި އިތުބާރަކީ… ތިހިތުގައި އަހަންނަށް ދެވިފައިވާ ދަރަޖައަކީ އެއީތަ؟ ހާދަ އަގެއްނެތް މީހަކަށޭ އަހަރެން ތިހަދާލީ.. މަޔާން ހީކުރީތަ އަހަރެން ހައިޒަލްއާއި ކައިވެނިކުރީ ލޯބިތަކެއްވެގެނޭ… އަހަންނަށް އެކަންކުރަން މަޖުބޫރުވި ސަބަބަކީ ތިއީ… އަހަރެން އެންމެ ބޭނުންވީ ދުވަހަކު ދޫކޮށްލާފައި ދިޔައީ މަޔާން… ތިންދުވަސް ތިންހަފްތާއަށް ވެގެންދިޔައިރުވެސް އަހަރެން ހާދަވަރަކަށް އިންތިޒާރުކުރީމޭ.. މަޔާން އަންނާނޭކަމަށް ހާދަ އުއްމީދެއްކުރީމޭ… އެންމެ ފަހުވަގުތާއި ޖެހެންދެން މަޔާން ވައުދުފުއްދާނޭކަމަށް އަހަރެން ޔަގީންކުރިން… މަޔާން އަހަންނަށްވީ ވައުދު ނުދެމެހެއްޓުނުއިރު މިއަދު އަހަރެން ކުށްވެރިކޮށްފައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހައްޤު މަޔާންއަށް އެބައޮތްތަ؟ ކައިވެނިނުކުރަން އަހަރެން ހާދަވަރަކަށްދެކޮޅު ހެދީމޭ… އެންމެފަހުން އަހަރެން ދުވަހަކު ބައްޕަމެންނަށް އަންގަން ބޭނުންނުވާ ވާހަކަވެސް ބައްޕައަށް ނަންގަތީ… ދެވަނަ އެހެންގޮތެއް ނެތިގެން… ބައްޕަ ގަބޫލުނުކުރެއްވީ… ހެއްކަކަށް ދައްކަން އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮތީ ކޯއްޗެއް؟ އަހަރެންގެ ކަނިވަމުންދިޔަ ހަޔާތަށް ލިބުނު ކުޑަނަމަވެސް އުއްމީދަކީ މިދަރިފުޅު އެކަމު މަޔާންގެ ސަބަބުން…” ޝަލީން ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައިރު ހިތާމައާއި އެކުވެގެން އެއަޑުގައިވީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. ފާއިތުވެގެންދިޔަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ މަޔާންއާއި ދިމާލަށް ގޮވާލިއިރު މަޔާން ހުރީ އަަމިއްލަ ނަފްސުކުށްވެރިކުރެވުނުވަރުން ދުލުން ބަހެއްނުބުނެވިފައެވެ. އެ ލަފްޒުތައް މަޔާންގެ ހިތް ފޫއަޅުވާލިއިރު ނޭނގިހުއްޓާ ލޮލުގައި ކަރުނަ ގިނަވިއެވެ.

“ހައިޒަލް މަޑުމޮޅިވެފައި ހުންނަ ކޮންމެފަހަރަކު އަހަންނަށް ހައިޒަލްގެ ދިިރިއުޅުމަށް ގަދަކަމުން ވެރިވެގެން އުޅޭ ކަހަލަ އިހުސާސްއެއްކުރެވޭ… އަހަންނާއިހެދި ހައިޒަލްއަށްވެސް ލޯބި ގެއްލުނީ… އަހަރެންނަށް އުނދަގޫވާވަރެއް އަހަރެން ހިތާމަކުރާވަރު މީހަކަށް ނޭނގޭނެ… ލޯބިނުވާ މީހެއްގެ އަނތްބަކަށްވެގެން…. އެހެންމީހެއްގެ ދަރިއެއްގެ ޒިންމާ ހައިޒަލްގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން… މިއީ އަހަރެން އުޅެން ބޭނުންވީގޮތެއްނޫނޭ…” ޝަލީންގެ އަޑު ކެނޑިގެންދިޔައިރު ހިމޭން ގިސްލުމެއް ތުންފަތް ފޫއަޅުވާލައިފައި ބޭރުވިއެވެ. ރުޅިވެރިކަން އިސްކޮށްގެން ހުއްޓަސް ކަރުނަ ރުޅީގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތީއެވެ.

މަޔާންގެ މޫނަށް އެއްފަހަރާއި އެތައް ކުލައެއް ވެރިވެގެންދިޔައިރު ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިގޮތަށް ޝަލީންގެ އަތުގައި ހިފާލަން އުޅުނެވެ. އެއާއިއެކު ޝަލީން ފަހަތައް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއެވެ.

“އަތްނުލާތި މަގޭ ގައިގައި… ޔޫ ބްރޯކް މީ…  ދުވަހަކު މައާފެއްނުކުރާނަން… އަހަރެންގެ ދެކެ ތެދުހިތަކުން މަޔާން ދުވަހަކު ލޯތްބެއްނުވޭ… އެހެންނޫންނަމަ އަހަންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއްކުރީސް… އަމިއްލައަށް ގޮތް ނިންމިއިރު އަހަންނަކީ މުހިންމު މީހަކަށްނުވި… މީގެ ފަހުން އަހަރެން ފެންނަ ހިސާބަށްވެސް އައިސްގެން ނުވާނެ… އަހަރެންގެ ފިރިއެއް ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައެއް ނުހުންނާނެ…” ކެތްކުރަންދަތިވާ ދަރަޖައަށް ޝަލީންގެ ރުޅިގަނޑު ހިލިގެންދިޔައިރު ފަހު ޖުމްލަ ބުނެލީ ހަޅޭލަވައިގަނެފައެވެ. މަޔާންގެ އަތް ޝަލީންގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖައްސާލުމާއިއެކު ޝަލީން އެއަތްފޮޅުވާލުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން ފަހަތަށް ޖެހެމުންގޮސް ކޮޓަރިން ނިކުތްގޮތަށް ބޭރަށް ދުއްވައިގަތެވެ.

މަޔާންގެ ދެލޯފެންކަޅިވެގެން ދިޔައިރު ޝަލީން ހުއްޓުންވަން ބޭނުންވެފައިހުރެ އަތް އުފުލާލެވުނެވެ. ޝަލީންގެ ކަރުނަވީލޮލާއި އެ ޖުމްލަތައް ކަށްވަޅާއި ހަމައަށްވެސް އޭނަގެ ހިތަށް އުނދަގޫކުރާނެއެވެ. އޭނަ އަމިއްލައަށްވެސް ޝަލީންއާއި އެކަށީގެންނުވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވުނީއެވެ. ދުވަހަކު ޝަލީން އޭނަގެ ފަރާތުން ފެންނާނޭކަމަށް އުއްމީދުނުކުރާ ސިފައެއް ދައްކައިގެން ދަށްފެންވަރަކަށް ވެއްޓިގަނެވުނީއެވެ.

މަޔާންގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ދެއަތް މަހާލެވުނުއިރު ހަށިގަނޑު ބާރުދޫވެގެން ބިންމައްޗަށް ތިރިވެވުނީއެވެ. އެއާއިއެކު މޮޔަވެފައިވާ މީހެއް ފަދައިން ދެއަތް މުއްކަވާފައި މާބްލްގަނޑުގައި ތަޅައިގަތްއިރު މަޔާންގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑު ކޮޓަރިތެރޭ ގުގުމައިގަތެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ޝަލީން ދަރިފުޅަށްޓަކައިވެސް ނުރޯން ހިތްވަރުކޮށްގެން ހުއްޓަސް ކަރުނަތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ. މަޔާންގެ އެބަސްތަކުން ބަރުދާސްތުނުކުރެވޭފަދަ ފުން ހިތާމައެއްލިބި ހިތްހަލާކުވީ ދުވަހަކު ހިތުގެ އެތިކޮޅުތައް އަލުން ނުގުޅުވޭނޭވަރަށެވެ. މަޔާންގެ އެންމެ ބަހަކުން އޭނާގެ ހުރިހާ ހިތްވަރެއް އެލިގެން ދިޔައީއެވެ. މާޔޫސްކަން ވަށާލީއެވެ. ދަރިފުޅުގެ ސަބަބުން އެ މޫނުމައްޗަށް އެތަށް ދުވަހަކަށްފަހު ވެރިވި ހިނިތުންވުންވެސް މަޔާން ނިގުޅައިގަތީއެވެ. މަޔާންގެ ކޮންމެ ލަފްޒެއް ވިހަލައިފައި ދޫކޮށްލަ ހަންޖަރެއްފަދައިން ހިތަށް ހެރޭއިރު ޝަލީންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހުރުވާލުމުގައި ކާމިޔާބުކުރެއެެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ކަންފަތުގައި އެބަސްތައް ގުގުމަމުންދާފަދައެވެ. އެއާއިއެކު ހިތުގައި އުފެދޭ ދިލަ ރިހުމާއި ކަރުނަތަށް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކެނޑިނޭޅި ހަނގުރާމަ ކުރަންޖެހެއެވެ. ރޮއެ ރޮއެ އެ ރީތި ދެލޯ ފާރުވާވަރުވީއިރުވެސް ޝަލީންގެ ހިތުން ފުހެނުލެވުނެވެ.

ޝަލީން ހިތާމަކުރަމުންގޮސް އެންމެންފަހުން އެކަން ބޮޑުބައްޔަކަށްވިއެވެ. ލޯލާއި މުޅިމޫނު ދުޅަވެ މީހާ ހުމުން ފިހެންފެށިއިރުވެސް ޝަލީންގެ ލޮލުން އެންމެ ކަރުނަތިއްކެއްވެސް ވައްޓާނުލިއެވެ. އެލޮލުގައި އިތުރަށް އޮހޮރުވާނެ ކަރުނައެއް ނެތީއެވެ. ނޫނީ ސިކުނޑިވެސް ލޮލުން ކަރުނައައުން މަނާކުރީއެވެ. މަޑުމަޑުން ޝަލީން މަލެއްފަދައިން މޯޅިވަމުންގޮސް މުޅިން މިލިއިރު އެލޮލަށް ވެރިވި ހުސްކަމާއިއެކު އަބަދު ކޮންމެވެސްކަމަކަށް ގެއްލިފައި އިންނަންފެށިއެވެ. ކެއުމާއި މުޅިން ދުރުވިއެވެ.

އެންމެފަހުން ޝަލީންގެ ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާއްވާފައި އައިވީގުޅަންޖެހުނެވެ. ޝަލީންގެ ނުރުހުމުގައި އަތަށް ކަށިތައް ހެރިއިރު ޝަލީން ރޮއިރޮއި ހަލާކުވާވަރުވިއެވެ. ނަމަވެސް ވަރުދެރަކަމުން އޭނައަށް އެއްވެސް މީހަކާއި ހަނގުރާމަ ކުރާނެވަރެއްނެތިފައި ރޮއިރޮއި ހިމޭނުން އޮންނަން ޖެހުނީއެވެ.

ހައިޒަލް ބިއްލޫރި ކުޑަދޮރުތައް ފޮރުވާފައިވާ ބޯ ފަރުދާތައް ކައްސާލުމާއިއެކު އިރުގެ އޮރެންޖް ދޯދިތަކުން ކޮޓަރިތެރެ އުޖާލާކޮށްލައިފިއެވެ. އިރުގެ ދޯދިތައް ހައިޒަލްގެ މޫނުގައި ބޮސްދެމުންދިޔައިރު އެ މޫނުމަތިން ފާޅުވީ ކަމަކާއި ވިސްނަމުންދާފަދަ ކުލަވަރެކެވެ.

“ޝަލީ… ވަރަށް ގިނައިރު ނިދާފައިކަމަށް ހެދިގެން އަހަންނާއި ވާހަކަނުދައްކަންވެގެން އެކްޓްކޮށްފީމެއްނު….” ހައިޒަލް ލަސްފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އައިސް ޝަލީން ބާއްވާފައި އައި އެނދުކައިރިއަށް ހުއްޓުނެވެ. އެސްފިޔަތަކަށް އަންނަ ގުޑުންތަކާއިއެކުވެސް ޝަލީން ލޯމަރައިލައިގެން ނިދާފައިކަމަށް ހެދިގެން އޮތީ ހައިޒަލްއާއި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންނުވާތީއެވެ. އެންމެފަހުން ހައިޒަލްގެ ނަޒަރު އޭނާއަށް ހުއްޓިފައިހުރިކަން އިހުސާސްވުމާއިއެކު އުނދަގޫވީވަރުން ޝަލީން ލޯ ހުޅުވާލައިފިއެެވެ.

“ޝަލީ ކިހިނެތް މިހަދަނީ… ހަފްތާއެއްވަންދެން ޝަލީ ރޮއެރޮއެފައި އުޅުނުއިރުވެސް އަހަރެން މިހުރީ ޓައިމްދީގެން… އެކަމަކު މިހާރުވެއްޖެދޯ އަހަރެންވެސް މިވާހަކަ ދައްކަން… ޝަލީގެ މަންމަވެސް އަހައިފި ދެމީހުން މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ހޭ އުޅެނީ…” ހައިޒަލް ވާހަކަދެއްކިގޮތުންވެސް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރީކަން ހާމަވިއެވެ.

“އަހަރެން ބޭނުމީ އެންމެން ދިރިއުޅުމުން ދުރަށްދާން…” ޝަލީން ދެތުންފަތް ޖައްސާ ބާރުކޮށްލިއެވެ. އެލޮލުގައި މިވަގުތު ކަރުނައިގެ އަސަރުނުވިނަމަވެސް ލޯ ރަތްކަމުން ލޭއަރުވާލައިފައިވާހެން ހީވެއެވެ.

“ޝަލީ ވެގެން އުޅޭގޮތެއް ބުނީމަދޯ އިނގޭނީ… އިޒް އިޓް ބިކޯޒް އޮފް މަޔާން…” ހައިޒަލް އެނދުގެ އެއްފަރާތެއްގައި އިށީންނަމުން ޝަލީންގެ މޫނަށް ނަޒަރުހުއްޓާލުމާއިއެކު ޝަލީން ވަގުތުން މޫނު އަނބުރާލި ނަމަވެސް އެ މޫނަށް ހިނދުކޮޅަކަށް ވެރިވި ކުލަވަރު ހައިޒަލްއަކަށް ސިއްރެއްނުވިއެވެ. އެރޭގެ ޕާޓިގައި މަޔާން އުޅުމާއި އެރޭގެ ފަހުން ޝަލީންގެ ފަރާތުން ފެންނަމުންމިދާ ހިމޭންކަމުގެ އަަސްލު ހައިޒަލްއަށް ނަގައިގަންނާކަށް އުނދަގުލެއްނުވިއެވެ.

ޝަލީން އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިއޮވެ ކުޑަކޮށް ނޭފަތްދަމާލިއެވެ. އޭނަގެ ލޯދުޅަވެފައިވާވަރުން ލޯ ހުޅުވައިގެންވެސް އޮންނަން ދަތިވާވަރުވެއެވެ. ޝަލީން ހައިޒަލްއަށް ފުރަގަސްދީގެން އޮވެ އެރޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެމުންދިޔައިރު ދޭތެރެއަކުން ނޭފަތް އެތެރެއަށް ދަމާލައެވެ. ދޭތެރެއަކުން އަޑު ކުރެހިގެންދާއިރު ޝަލީންގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވެއެވެ.

އިވުނު ވާހަކަތަކުން ހައިޒަލް އިނީ ހައިރާންވީވަރުން ބުނާނޭ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. މަޔާން ކަހަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރެއްގެ ވިސްނުން އެހާ ކޮށިވެދާނެކަމަށް އޭނައަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެއެވެ. އަމުދުން މަޔާން ޝަލީންގެ ބޮލުގައި އެފަދަ ތުހުމަތެއް އެޅުވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނޭކަމެއް ނޫނެވެ. ލޯބިވާނަމަ އިތުބާރުވެސް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އިތުބާރާއިނުލާ ލޯބި ދެމިއެއްނޯންނާނެއެވެ.

އެވަގުތު ޑޮކްޓަރ މުސްކާން ދުރުވުމާއިއެކު ހައިޒަލް ޑޮކްޓަރަށް ތަންދެމުން އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިލިއެވެ. ޑޮކްޓަރގެ އަތުގައި އޮތީ ޝަލީންގެ ރިޕޯޓްތަކެވެ.

“ޝަލީން… ބޭބީގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ވަރަށް ސްލޯކޮށް އުޅެނީ… ޝަލީން ހިތާމަކުރަންޏާ ބޭބީއަށް ކޮމްޕިލިކޭޝަންސް ދިމާވާނެ އިނގޭ… ބޭބީގެ ޑިފެކްޓްސް އުފެދުމަކީވެސް ވެދާނޭކަމެއް… ޔޫ ސުޑް ބީ ސްޓްރޯންގް….” ޑޮކްޓަރ މުސްކާން ވާހަކަދެއްކީ އޯގާތެރިކަމާއިއެކުއެވެ. ޝަލީން ފަދަ ހުރިހާ އުފަލެއް މިލްކުވެފައިވާ ކުއްޖަކު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟ މުއްސަނދި އާއިލާއާއިއެކު އެފަަދަ ދެވަނައެއްނުވާ ފިރިއަކީ ގައިމުވެސް ކޮންމެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލިބޭނޭ ނަސީބެއްނޫނެވެ.

“ޑޮކްޓަރ އަޅުގަނޑުގެ ބޭބީ…” މުސްކާންގެ ޖުމްލަތައް އިންޒާރެއްފަދައިން ޝަލީންގެ ސިކުނޑި ހޭލައްވާލިއިރު ވަގުތުން ބަނޑުގައި އަތްޖައްސާލެވުނެވެ. އޭރު އެ މޫނުމަތިން ހާމަވަމުންދިޔައީ ތުއްތު ފުރާނައާއިމެދު ކަންބޮޑުވެފައިވާކަމުގެ ކުލަވަރުތަކެވެ. ޝަލީންއަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޑުލެވުނެވެ. އޭނަ ހާދަ ފަރުވާކުޑައެވެ. އޭނައާއިއެކު އެހެން ފުރާނައެއްވާކަން އޭނަ ހަނދާން ނެތުނީ ކީއްވެެހެއްޔެވެ؟

“އިންޝާﷲ ހުރިހާކަމެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެ… ޝަލީން ކުޑަހިތްވަރެއްކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ…” ޑޮކްޓަރ މުސްކާންއަށް ޝަލީންގެ ކަންބޮޑުވުން ނަގައިގަނެވިގެން ޝަލީން ހިތްހަމަޖައްސާލަން ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ދަރިފުޅުގެ ހެދިބޮޑުވުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުކޮޅެއް ދިނެވެ. ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަަށްޓަކައި މަންމަ ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުރުމުގެ މުހިންމުކަން ކިޔައިދިނެވެ. އެހެންނޫންނަމަ ދަރިފުޅަށް ލިބިދާނޭ ގެއްލުންތައް ބުނެދިނެވެ.

ޑޮކްޓަރ މުސްކާން އައިވީ ނައްޓާލަދިނުމުން ޝަލީން ފާހަނައަށްވަދެ މޫނު ތެއްމާލިއެވެ. ތަރުތީބު ގެއްލިގެން މޫނުމަތީ ހޫރެމުންދިޔަ އިސްތަށިކޮޅުތައް ހުޅީގެ ތެރެއަށް ލައްވާލަމުން ޝަލީން ލޯގަނޑާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ލޯގަނޑުގެ ފެންނަ ސޫރައަކީ ހަމަ އޭނަގެ ސޫރަބާވައޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި މޫނުމަތި މިލާފައިވާގޮތުން ގިނަދުވަހު ބަލި އެނދުގައި އޮތް ބަލިމީހެކޭ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ. ލޮލުގެ ވަށައިގެން ކަޅުދާއިރާއެއްވާއިރު ތުންފަތްވެސް ކުރަކިވެ ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސްވެފައިވެއެވެ. އަދި ލޮލުގެ ހުދުކަޅި ރަތްކަމުން ހުދުކަޅީގެ ކުލައަކީ އެއީހެން ހީވެއެވެ. މޫނުމަތި ރަތްކަމުން ހަށިގަނޑުގައިވާހާ ހުރިހާ ލެއެއް މޫނަށް ޖަމާވެފައިވާހެން ހީވެއެވެ. އޭނަ ހިތާމައިގެ ތަސްވީރަކާއި ތަފާތެއްނުވިއެވެ.

“މަންމީގެ ސްވީޓް ހާރޓް… މަންމީ އިޒް ސޮރީ… މަންމި ކިހާ ކެއަރލެސް… ބޭބީއާއިމެދު ވިސްނާވެސް ނުލާ… ޑެޑީ ލޯބިނުވިޔަސް ދަރިފުޅަކީ މަންމަގެ ފުރާނަ… ދަރިފުޅުގެ ޑެޑީ ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް ހަނީބަންޗްއަށްޓަކައި މަންމި ކެތްކުރާނަން…” ޝަލީން ދަރިފުޅާއި ވާހަކަދައްކަމުން ބަނޑުގައި ފިރުމާލީ ދަރިފުޅުގެ ގައިގައިވެސް ފިރުމާލާނެހާ ލޯބިންނެވެ. މިއަދަށްފަހު އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަޤްސަދަކީ އޭނަގެ އެތެރެހަށީގައި ވިންދަޖަހަމުންދާ ތުއްތު ފުރާނައެވެ. ދަރިފުޅު އޭނައާއި ވަކިވެއްޖެނަމަ އޭނަ ދިރިހުރުމުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ހިތާމަތައް ފަހަތަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އޭނަ ކެތްތެރިވާނޭކަމަށް ޝަލީން އަމިއްލަ ނަފްސަށްވެސް ވައުދުވިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އޭނައަށް ވާވަރަށް ކަރުނައޮހޮރުވިއްޖެއެވެ. ދެން އޭނަ އެންމެ ކަރުނަތިއްކެއްވެސް ވައްޓައެއްނުލާނެއެވެ. ދަރިފުޅަށްޓަކައިވެސް އޭނަ ހިތްވަރުނެރެ ދުނިޔެއާއި ކުރިމަތިލާނެއެވެ. އެއީ އޭނަގެ އަނދިރި ހަޔާތް ހުޅުދާންކޮށްލަދިން ހުޅުކޮޅެވެ. އޭނަގެ ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހިވިހިނދު ދިރިހުރުމަށް ލިބުނު އުއްމީދެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ހައިޒަލް ޑޮކްޓަރ އިޒްކާންއާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރަންފެށިފަހުން ސިކުނޑިއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލުޔެއް ލިބުނެވެ. އެތައްއަހަރެއްވާންދެން އޭނަގެ ސިކުނޑީގައި ކަސްތޮޅުއެޅިފައިވާ ހަނދާންތަކުން މިންޖުވެވުނުކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވުނެވެ. އެ އުދާސްކަން ބޭރުކޮށްލުމުން އެތައް ދުވަހެއްފަހުން އޭނަގެ ސިކުނޑިއަށްވެސް ހަމަޖެހުމެއްލިބުނެވެ. އިޒްކާންގެ ހުންނަ އެކުވެރި މިޒާޖާއިއެކު ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް އިޒްކާންއާއި ހިއްސާކޮށްލުމަކީ ދާދި ފަސޭހަކަމެވެ.

“ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހާދިސާއަކީ އަހަރެމެންނަށް އެކަމަކާއި ކުރިމަތިނުލެވޭވަރުގެ ވޭންދެނިވިކަމަކަށް ވާ ހާލަތުގައި ބައެއް ފަހަރު ސިކުނޑި އެ މެމޮރީއެއް ބްލޮކްކޮށްލާ… އެއީ އެ ހާދިސާއެއް ތަޖުރިބާކުރާ ފަރާތެއް ޓްރައުމަރ ނޫނީ ސްޓްރެސް ވުމުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން… އެމީހަކަށް އެ ހާދިސާ މުޅިން ހަނދާންނުވިޔަސް އެކަމުގެ އަސަރުތައް ދެމިހުންނާނެ… ދިސް މެމޮރީސް އާރ ނޯން އޭސް ރިޕްރެސްޑް މެމޮރީސް… ބައެއް ހާލަތުގައި ފަރުވާކޮށްގެން އެފަދަ ހަނދާންތައް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު… ނަމަވެސް އެއީ ބައެއް ފަހަރު… މިފަދަ ބައެއް ކޭސްތަކުގައި ޕޭޝަންޓް މުޅިން މިކަން ހަނދާން ނެތިފައިވެސް އެބަހުރި… ބައެއްފަަހަރު އެފަދަ ހާދިސާއެއް ނޫނީ އެއާ އެއްގޮތް ހާދިސާއެއް ފެނިގެން ނޫނީ ތަޖުރިބާކޮށްގެންވެސް ހަނދާންތައް އައިސްފައި އެބަހުރި…. ހައިގެ ކޭސްއަކީ ޕީ.ޓީ.އެސް.ޑީ… ހައިގެ ކޭސް މީގެ އެހެން ކޭސްތަކާއި ތަފާތުވާ ސަބަބަކީ ހައިގެ އެ ހަނދާންތައް ނެތުން… އެއީ ކުރިން ބުނިހެން ހައިގެ އެ މޮމޮރީސްތައް ރިޕްރެސްޑްވެފައި ހުރީމަ….” ޑޮކްޓަރ އިޒްކާންއާއި ހައިޒަލް ތިބީ އިޒްކާންގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމްގައެވެ. އިޒްކާން ޕީޓީއެސްޑީ އަދި ރިމްޕްރެސްޑް މެމޮރީސްއާއި ބެހޭގޮތުން ހައިޒަލްއަށް އޮޅުންފިލުވައިދެމުން އެކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެކުލެވިގެންވާ އާރޓިކަލްތަކެއް ދެމުން ހައިޒަލްގާތު ކިޔާލަން އެދުނެވެ.

“އެހެންވީމަ ހައިއަށް ހުވަފެނުގައި އެފެންނަ ހުވަފެނުގެ ހާދިސާއަކީ ހައިގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހިނގާފައިވާކަމެއް… އެ ކުޑަކުޑަ ބޯއީއަކީ ހައި… ދެން ހައިއަށް ފަހުން ފެންނަ ބޯއީއާއި އަންހެންމީހާއަކީ ހައިއާއި ގާތްބައެއް… ދޭކުޑް ބީ ޔުއަރ ފެމިލީ… އޯރ ސަމްވަން ކްލޯޒް… އެއީ ކޮންމެބައެއްކަން ހަނދާންކުރުމަކީ ހައިގެ އަތްމަތީ އޮތްކަމެއް… ފެއިންޓްވިފަހުން ހައިއަށް ފްލޭސްބެކްސް ފެންނަނަމަ އޭގެ މާނައަކީ ހައިއަށް އެ އިވެންޓް ހިނގިތަނަށް ނޫނީ ހަމައެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާފައިވާ ތަނަކަށް ވަދެވުނީއޭ…” އިޒްކާން ފަރިތަކަމާއިއެކު ވާހަކަދައްކަމުން އައިސް ވާހަކަމެދުކަނޑާލަމުން އަތްތިލައިގައި ދަތްދޮޅި އަޅުވާލަމުން ހައިޒަލްއާއި ދިމާލަށް ނަޒަރެއް އެއްލިއެވެ.

“މީގެ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ކަންކަން ހަނދާންކުރުމަށް އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރުން… ފީޓީއެސްޑީ ހުންނަ މީހުން އެމީހުންގެ ޓްރައުމަރ ހަނދާންވާފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ފަސްޖެހޭނެ… މިސާލަކަށް ހައިގެ ކޭސްގައި ހައިއަށް ދުމުގެ ވަހުން އުނދަގޫވެދާނެ… އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓްއެއް އަޑުއަހަން ބޭނުންނުވެދާނެ… މިކަހަލަކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރާއިނުލާ އެކަމަކަށް ފަސްދެވޭނެ… ސަބަބަކީ ސީދާ ކޮންކަމެއްކަން ނޭނގުނަސް އެއީ އޭނަ ތަހައްމަލްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަނެވޭނެތީ… ހައި ކަންތައްކުރަންވީ ހަށިގަނޑާއި ދެކޮޅަށް…. ފުރަގަސްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރިމަތިލާންވީ… ހަނދާންތައް ވަޅުޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ހަނދާންތައް އާކުރަން މަސައްކަތްކުރަންވީ…” އިޒްކާން އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކަންތައްކުރަންވީގޮތް ހައިޒަލްއަށް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދިނެވެ. އެގޮތުން އެފަަދަ ދަނޑިވަޅަކާއި ކުރިމަތިވުން އެކަމުން ދުރަށް ދިޔުމަށް ސިކުނޑިއަށް ބާރު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަމަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް ލަފާދިނެވެ. އަދި ސިކުނޑިން އެކަން ފުހެލަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވީހާވެސްބޮޑަށް ކަންކަން ނަގައިގަނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން އެދުނެވެ. އަދި އެފަދަ ހާލަތުގައި ގަނބުއަރާފައިހުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަށިގަނޑު ހަރަކާތްކުރުމަށް ލަފާދިނެވެ. އެއީ ގަނބުއަރާފައިހުންނަ ހާލަތުގައި ސިކުނޑިއަށް ކަންކަން ނަގައިގަންނަން އުނދަގޫވާނެތީއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ޝަލީންއާއި ދެމެދު ހިނގި ޒުވާބަށްފަހު ހަގީގަތް އިނގިގެންދިޔުމުން މަޔާންގެ ހިތަށް ވީ ނުބައިގޮތެވެ. އޭނަގެ ނަފުސު ކުށްވެރިކުރެވުނީ ދުވަހަކު ނުކުރެވޭވަރަށެވެ. އޭނަގެ ޝައިތާނީ ރުޅީގެ ސަބަބުން ޝަލީންގެ ހިތް އޭނަގެ މައްޗަށް ހައްތަހާ ސަކަރާތްކޮށްލެވުނެވެ. ޝަލީންގެ ކުރިމަތީ އޭނަގެ އަމިއްލަ ލޭގެ އަގު ވައްޓާލެވުނީއެވެ. ދެން ޝަލީންގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާހާ ހިތްވަރު ދުވަހަކު ކުރެވޭނޭކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ގައިމުވެސް ޝަލީން އޭނައަކަށް މައާފެއްނުކުރާނެެވެ.

މަޔާން ހިޔާލުތަކުން ދުރަށްދިޔުމުގެ ބޭނުމުގައި މަސައްކަތުގައި ސިކުނޑި ހިއްސާކޮށްގެން އުޅުނަސް އެ ހިޔާލު ސިކުނޑިއާއި ވަކިކޮށެއްނުލެވުނެވެ. އެހަގީގަތާއިއެކު އޭނަ ހިތުގައި ޝަލީންގެ މައްޗަށް ފޮރުވި ލޯބި އަލުން ހޭލައިގަތީހެން ހީވިއެވެ. ތުއްތު ދަރިފުޅަށްޓަކައި މަޔާންގެ ހިތުގައި ވިންދެއް ޖަހަންފަށައިފިއެވެ. އެ އުފާވެރި ހަބަރާއިއެކު ޝަލީން ހާސިލްކުރުމުގެ އެދުންވެރިކަން ހިތުގައި ގަދަވެގަތީއެވެ. ދަރިފުޅާއި އަންހެނުންނަށް އޭނަގެ ހަޔާތަށް ގެންނަ ހިތުން ކެތްތެރިކަން ކުޑަވީއެވެ.

މަންމައާއި ބައްޕަގެ އަތުތެރޭގައި އޭނަ ބޮޑިވެގެންއޮތް ފޮޓޯއެއް ބަލަން ހުރެފައި މަޔާންއަށް އެ ތުއްތު މޫނުގައި އިނގިލިތައް ހިންގާލެވުނެވެ. އޭނާގެ ހިޔާލީ ލޮލަށް ސިފަވީ އޭނައާއި ޝަލީން އެގޮތަށް ދަރިފުޅު އުރާލައިގެން ތިބޭނޭ މަންޒަރެވެ. އޭނައަށް ލިބެންއުޅޭ ދަރިފުޅުވެސް ހަމަ އޭނައާއި އެހާ ވައްތަރުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑުބޭބެމެން ބުނާގޮތުން އޭނައަކީ ހަމަ ބައްޕަ މިޙުރާންގެ ކޮޕީއެކެވެ. ވީއިރު އޭނަގެ ދަރިފުޅުވެސް ކޮޕީއެކޭ ބުނާވަރަށް ބައްޕައާއި ވައްތަރުވެދާނެހެއްޔެވެ؟ އެދަރިފުޅަށް ލިބޭނީ އޭނަގެ ކަޅުކަންގަދަ ކަޅިބާވައެވެ. ފަހަރެއްގައި ޝަލީންގެ މާމުއިކުލައިގެ ހިތްތައް ފަތަހަކުރާ ކަޅިއާއިއެކުވެސް ދަރިފުޅު ހިތްތައް ބަންޑުންކޮށްލަފާނެއެވެ.

ޝަލީންއާއިއެކު ދަރިފުޅު ބޮޑުވެގެން އަންނަތަން ދެކިލަން އޭނަ ބޭނުމެވެ. ޝަލީންއަކީ މަންމަކަމަށްވާނަމަ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ މަގާމް ފުރަންޖެހޭނީ އޭނައެވެ. އޭނަ ދިރިހުރެގެން އޭނަގެ ދަރިފުޅު ހައިޒަލްއަށް ބައްޕަ ކިޔަކަނުދޭނެއެވެ. ޝަލީންގެ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށްވެގެން ދަރިފުޅަށް ބައްޕައެއްގެ ލޯބިދޭނީ އޭނައެވެ. ހައިޒަލްއަށް ޖެހޭނީ މަގުން އެއްފަރާތްވާށެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ފަހުކޮޅު ބްލޫސްގެ އެނުއަލް މީޓިން ބާއްވަން ހަމަޖެހިގެންދިޔުމާއިއެކު މުޅި ހަފްތާގައިވެސް ހައިޒަލްއަށް އުޅެން ޖެހުނީ ފުދޭވަރަކަށް ބުރަކޮށެވެ. ހައިޒަލް ބްލޫސްއާއި ގުޅުނު ފަހުން ބާއްވާ ފުރަަތަމަ އެނުއަލް މީޓިންއަށްވެފައި އަދި ހައިޒަލްގެ ފުރިހަމަ ބެލުމުގެ ދަށުން މީޓިންގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އަލްހާން އަންގަވާފައި އޮތުމުން ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ހުރިހާކަމެއް ގެންދެވޭތޯ ހައިޒަލް މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

މީޓިންގައި ހުށައަޅައިދޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި އެހެނިހެން އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޅެންޖެހުމުން ހައިޒަލްއަށް ހިންދެމިލާނޭ ވަގުތެއްނުވިއެވެ. ގިނަވަގުތު އޭނަ އުޅެންޖެހުނީ ރީބްރޭންޑްކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އައި އެމް.އެލް.ކޭ ހޮޓެލްގައެވެ. އެއީ ބްލޫސްގެ އެނުއަލް މީޓިން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޓެލްއެވެ. ބްލޫސްގެ އެނުއަލް މީޓިންއާއި އެމް.އެލް.ކޭ ހުޅުވޭ ހަފްލާ އަލްހާން އެއްހަފްލާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތުމުން ހަފްލާއަށް ތައްުޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގިނަކަމުން ހައިޒަލް ހުރީ ހުރިހާކަމެއް ވަގުތައް ނުނިމިދާނެެއަތީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

ޕްރެޒެންޓޭޝަންއަށް ސަމާލުކަން ހުސްކޮށްލައިގެން އިނދެފައި އިރުއޮއްސުނުފަހުން ހައިޒަލް ކެބިންއިން ނިކުތްއިރު މުވައްޒަފުން މަދުވަމުންގޮސް އިމާރާތް މުޅިންހެން ފަޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ޝިޕްޓްގެ މުއައްޒަފުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަނޑި ނުޖެހޭތީއާއިއެކު މިވަގުތު ކޮމްޕެނީތެރޭ ފެންނަމުންދިޔައީ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ މުއައްޒަފުން އެކަންޏެވެ. ހައިޒަލް ކޯރިޑޯއިން ލާފައި އައިސް ކެބިންއާއި އަރާހަމަވިއިރު ނައިނާ ކޯރިޑޯގެ އަނެއް ފަރާތުން އައިސް ހައިޒަލްއާއި އަރާހަމަވަނީއެވެ. އެ ފަންގަނޑެއްފަދަ އިސްތަށިގަނޑު ވިހުރުވަމުން އެންމެ ފަރި ހިނގުމެއްގައި އައިރު ހައިޒަލްއަށް ޖީބަށް އަތްޖަހާލެވުނުގޮތަށް ނައިނާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. ނައިނާ ފެނިގެން އޭނަގެ ހިތަށް މިވާގޮތަކީ އެހެން އަންހެންކުއްޖަކު ފެނިގެން ވާނޭ ގޮތެއްނޫނެވެ. ޝަލީންގެ ސަބަބުން މިހުރިހާ ދުވަހު އޭނައަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި އުޅެންޖެހުމުން ނައިނާގެ މޫނަށް ދެކިލާނޭ ފުރުސަތެއް އޭނައަށް ލިބުނީ އަދިި ކިރިޔާއެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް އައިސްފައި ނައިނާ އެންމެ ކައިރިއަށްހުރި ރޫމްއަށް ވަދެ ނިވާވީ ހައިޒަލް ފެނިގެންހެން ހީވިއެވެ.

ނައިނާގެ އިންތިޒާރުގައި ހުއްޓަސް ކޮންމެހެން އަންނަންޖެހިގެންނޫނީ ނައިނާ އޭނަގެ ކުރިމައްޗަށް ނާންނާނެކަން ވިސްނިފައި ހައިޒަލް ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ރޫމްއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“ޒިޔާން ހޯދާލަބަލަ 2000ގެ ބްލޫސްގެ ފިނޭޝިއަލް ރިކޯރޑްސް…” ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ރޫމްއިން ނިކުމެގެން އައި ޒިޔާންއާއި ހައިޒަލް ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

“ސަރ… 2000ގެ ފައިލްތައްވާނީ މެއިން ލައިބްރަރީއަށް މޫވްކުރެވިފައި…” ޒިޔާންގެ ފަރާތުން ޖަވާބުލިބުމާއިއެކު ހައިޒަލް ލިފްޓާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ.

ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ލިފްޓު ހުއްޓުމާއިއެކު ހައިޒަލް ނިކުތްއިރު ކޯރިޑޯއިން އައި މުވައްޒަފަކު ހައިޒަލްއާއި ގާތްވެލައި ހައިޒަލް އައީ ބޭނުން އޮޅުންފިލުވިއެވެ. ހައިޒަލް އެ ފަންގިފިލާރއަށް އައި ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއިއެކު އެ މުވައްޒަފުގެ މޫނުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް ފާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ހައިޒަލްގެ އެދުމާއި ދެކޮޅުހެދުމެއްނެތި ރިސެޕްޝަންއާއި ގާތްވެ އެ ރޫމްގެ ތަޅުދަނޑި ނެގިއެވެ. އަދި ހައިޒަލްގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަންނަމުން އޭނައާއިއެކު އައުމަށް އެތާހުރި މެދުއުމުރުގެ މީހަކަށް އަތުން އިޝާރާތްކޮށްލިއެވެ.

މުރަނަ އަޑަކާއިއެކު ލައިބްރަރީގެ ބޮޑު ދޮރުހުޅުވިގެންދިޔައިރު ހައިޒަލް ކުރީގައި ހުރެ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެއާއިއެކު ވަގުތުން ނޭފަތްމަތީ އަތްހުރަަަަސްކޮށްލީ ކަރުދާސް ފީވާ ވަހާއި އެކުވެގެން އެތަނުން ދުވަމުންދިޔަ ތަތްމުޑުވަހުން ނޯށަށް އުނދަގޫވެގެންނެވެ. އިރުއޮއްސިފައިވުމާއިއެކު އެތަނުގައި އެއްވެސް އަލިކަމެއް ނުވެެއެވެ. ހައިޒަލްގެ ފަހަތުން ނިކުތް މުވައްޒަފު އަތްފޯރުވާފައި ތަންކޮޅެއް މަތީގައި އިން ސްވިޗެއް ދިއްލާލުމާއިއެކު ރީނދޫކުލައިގެ ފަނޑު އައްޔަކުން މުޅި ރޫމްތެރެ އަލިވެގެންދިޔައެވެ. އޭރު ހައިޒަލް ކުރިއަށް ފިޔަވަޅު ނަގަމުން ދިމަދިމާއަށް ނަޒަރު ހިންގަމުންދިޔައެވެ. ނައިނާ ރޫމްތެރޭގައި ތާށިވެގެން ސަލާމަތްކުރަން އެތަނަށް ވަދެގަތްދުވަހު އޭނަ ހާސްވެފައިހުރިވަރުން އެތަނުގެ ތެރެ ބަލާލާކަށް ހަނދާނެއްވެސް ނެތެވެ.

“އިޒް ދިސް އެ ލައިބްރަރީ… މިއީ ދުވަހަކު ސާފުވެސް ނުކުރާތަނެއްތަ؟” ހިރަފުހުން ފަށަލައެއް އެޅިފައިވާ މޭޒުގައި އަތްހިންގާލުމަށްފަހު ހައިޒަލް އަތުން ހިރަފުސްތައް ފޮޅާލިއެވެ. މޭޒުމައްޗާއި ފަރުނީޗަރުތަކުގައި ހިރަފުސް އަޅާފައިވާއިރު ފޮތް ހަރުގަނޑުތަކުގައި ފައި ދިގުމަކުނު އޭގެ ޖާގަހަ ހަދާފައިވެއެވެ. ތަނުގެ ވެންޓިލޭޝަން ސަކަރާތްކަމުން ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ތެރޭ ހޫނުވެގެން ހައިޒަލް ފިހެންފެށިއިރު މޭޒުމަތިން ނެގި ފައިލްގެ ހިރަފުސް ފޮޅާލުމަށްފަހު މޫނުމައްޗަށް ވިހެލިއެވެ. އެވަގުތު ފަހަތުން ތުއްތު ދެފިރިހެން ކުއްޖެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޑާއި ލުއި ހުނުމެއް އަޑުއިވިފައި ހައިޒަލް ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ.

އެހެން ފަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މަންޒަރު ބަދަލުވެ ކަޅާއި ހުދުގެ ތަސްވީރުތަކެއް ހައިޒަލްގެ ލޯމަތީ ހުރަސްވެގެން ދިޔައީ އެސްފިޔަޖަހާލާހާ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ލޯމައްޗަށް ފުސްވި ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު މަންޒަރު ސާފުވެގެންދިޔައިރު ހައިޒަލްއަށް ހުރެވުނު ތަން އެއްގޮތްވިޔަސް ފެނުނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ހިރަފުހުން ފުރިފައިވާ ލައިބްރަރީ ސާފު ދަޅައަޅާތަނަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ހައިޒަލް ބަލަބަލާ ހުއްޓައެވެ. އޭރު ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޑާއި އެކުވެގެން އިވޭ ހުނުމުގެ އަޑު ބާރުވެގެންގޮސް އެއަޑު އެއްއަޑަކަށްވެގެން ގޮސްފިއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ބޮޑު ފޮތްހަރުގަނޑުގެ ބިއްދޮށުގައި ފިލާހުރި ފިރިހެންކުއްޖާ އަނގަމަތީ އަތްއަޅައިލައިގެން ހުރެ ލުއި ގޮތަކަށް ހެމުންދިޔައެވެ. ދޭތެރެއިން ހަރުގަނޑުގެ ދޭތެރެތަކުން ބޯ ދިއްކޮށްލަނީ މީހަކު އޭނަ ހޯދަން އަންނަނީތޯ ބަލާލާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެއާއިއެކު ލާނެތްގޮތަކަށް ހީނގަތްފައި ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ފޮރުވިގަނެއެވެ.

“ޓަޑާ… އައި ގޮޓް ޔޫ ޒެއްލު….” ފިޔަވަޅުގެ އަޑުނީއްވޭހާ މަޑުން އައިސް އެ ފިރިހެންކުއްޖާ ކުރިމައްޗަށް އެރި ކުއްޖާ ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެއާއިއެކު އެ ފިރިހެންކުއްޖާ ސިހިގެންދިޔައިރު މޫނު ހަދާލަމުން އެކުއްޖާގެ ގައިގައި ހިފައިގަތެވެ.

“އޯކޭ… ޒެއްލުގެ ޓާރން… ޒެލް ކައުންޓްކޮށްފައި ހޯދަން އާދޭ ޗީޓްނުކުރައްޗޭ އޭރުން ޒެލްއާއި ދުވަހު  ޓޯކްނުކުރާނަން…” މަޔާން ހަށަންބަދެލަމުން ކުޑަކޮށް ހަރުކަށިވެލައިފިއެވެ. އެއާއިއެކު ޒެލްގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރާލުމަށްފަހު އެންމެ ކައިރިއަށް ހުރި ފޮތް ހަރުގަނޑާއި ފާރާއި ދޭތެރެއަށްވަނެވެ. އޭރު ޒެލް ހަރުއަޑުން ގުނަން ފަށައިފިއެވެ.

“ޒެލް… ޔާން… ދަރިފުޅާ…” އެވަގުތު ދޮރާއިދިމާލުން ފިރިހެނެއްގެ އަޑުއިވިފައި ޒެލް އޭނަ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްވެސް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ދުވެފައިގޮސް އެފިރިހެން މީހާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އެއާއިއެކު އެ މީހާ ޒެލްއާއި އެއްހަމައަކަށް ތިރިވެ ޒެލް ގެނެސް މޭގައި ޖައްސާލިއެވެ. އެވަގުތު މަޔާން ދުވެފައި އައިސް ޒެލް ދުރަށްލަމުން އެމީހާގެ އަތުތެރެއަށް ވަގުތުން ވަދެގަތެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ބޮލަށް އެރި ރިހުންގަނޑާއިއެކު ހައިޒަލްއަށް ބޮލުގައި ދެއަތުން ހިފާލެވުނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ނޭވާ ހާސްވެ އޭނަގެ ކަޅި ބޮޑުވެގެންދިޔައިރު އިޒްކާން ކިޔައިދިން ގޮތަށް އަމަލްތައް ބަހައްޓަން ހައިޒަލް މަަސައްކަތްކުރިއެވެ. މަޑުމަޑުން ހަށިގަނޑު ހަރަކާތްކުރަމުން ފުންނޭވާތަކެއް ބޭރުކުރަންފެށިއެވެ. ސިކުނޑިއަށް އަރާފައިވާ ބާރު މަޑުމަޑުން ކެނޑެންފެށިއިރު ތަގުޅިކޮށްލެވިފައިވާ ލޯހުޅުވާލަމުން ފުންނޭވާއެެއް ދަމާލަމުން ހައިޒަލް ފަހަތަށް އެނބުުރުނެވެ. އޭރު އޭނައާއިއެކު އައި ދެ މުވައްޒަފުން ތިބީ ހައިޒަލްއަށް އައި ކުއްލި ބަދަލު ފެނި ހަރަކާތެއްކޮށްލަންވެސް ނުކެރިފައެވެ.

“ސަރ… ހުރިހާކަމެއްވެސް ރަނގަޅުތޯ؟” ހައިޒަލްއާއި އެއްްއުމުރެއްގެ މުވައްޒަފު ސުވާލުކޮށްލިއިރު ހައިޒަލް އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލުމަށްފަހު ފޮތްހަރުގަނޑާއި ކައިރިވެލިއެވެ.

ފިނޭންޝިއަލް ފައިލްސް ޖަހާފައިވާ ހަރުގަނޑުން ފައިލް ބަންޑެއްޔެއްގެ ނަގައިގެން ހައިޒަލް މޭޒާއިދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ފުޅާ މޭޒުމަތީ ފައިލްތައް ތަރުތީބުކޮށްލުމަށްފަހު ހައިޒަލް އަވަސް ހަރަކާތަކާއިއެކު ފަހަރަކު ފައިލްއެއް ބަލަމުންގޮސްފައި އެންމެ ދަށަށް އޮތް ނޫ އަޅިބަނޑޭރިގަނޑު ލާފައި އޮތް ފައިލް ފެނިފައި ހަރަކާތްތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް އައެވެ. ރަތްވެފައިވާ ކަރުދާސްތަށް ފަރާތަކުން ދިއްވެފައިވާއިރު ބަނޑޭރިގަނޑުގެ ދިމަދިމާއިން އިރައިގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުން ދުވަސްވެފައިވާ ފައިލެއްކަން ފެންނަ ފެނުމުންވެސް އިނގެއެވެ. ހައިޒަލް ހިރަފުސް ފުހެލަމުން ފައިލްގެ ނަން ކިޔާލިއެވެ. 1993 (އޭ.އެޗް.ފިނޭންޝިއަލް) އެހެން ކޮމްޕެނީއެއްގެ ނަމާއި ލޯގޯ ފެނިފައި ހައިޒަލްއަށް އޭނަގެ ކައިރީ މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި ދެމުއައްޒަފުންނަށް ބަލާލެވުނީ އެހެންކޮމްޕެނީއެއްގެ ފައިލްއެެއް ބްލޫސްގައި އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނަގައިނުގަނެވިފައި ހުރެއެވެ.

“އޭ.އެޗް.ފިނޭންޝިއަލް… އެއީ ކޮން ކޮމްޕެނީއެއް… ކީއްވެ އެތަނުގެ ފައިލްއެއް މިތާ އޮންނަންވީ…” ހައިޒަލްއަށް “އޭ.އެޗް” އެ ނަމަކީ ކޮންމެވެސް ތާކުން އަޑުއިވުނު ނަމެއްހެން ހީވިޔަސް އެ ނަން އަޑުއިވުނުގޮތެއް ހަނދާނަކަށް ނައެވެ. އޭނައަށް އިނގިގެން “އޭ.އެޗް” ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ރާއްޖޭގައި ނުހުންނައިރު އޭނައަށް އެނަން އަޑުއިވުނީ ކޮންތަނަކުން ބާވައެވެ؟ ހައިޒަލް އޭނައާއިއެކު ތިބި ދެމުވައްޒަފުންނާއި ސުވާލުކުރުމާއިއެކު އެދެމީހުންގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެގެންދިޔަގޮތުން ހައިޒަލްއަށް ކުރެވުނީ ކުރަންނުޖެހޭ ސުވާލެއް ހީވެއެވެ. އޭރު އެދެމީހުން އެ ފައިލްއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބީ ބިރެއް ފެނިފައި ތިބި ފަދައިންނެވެ. ހައިޒަލްއަށް އެ ފައިލްފެނި އެކަމާއިމެދު ޝައުގުވެރިވުންވާނީ ކޮޅިގަނޑެއްގެ ފެށުމަށެވެ.

“އޭ.އެޗް.ފިނޭންޝިއަލްއަކީ ބްލޫސްއަށް ކުރިންކިޔަމުން އައި ނަން… ކޮމްޕެނީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު ބްލޫސް ނަމަށް ރީބްރޭންޑްކޮށް އަލުން ހުޅުވުނީ…” ހިނދުކޮޅެއްގެ ހިމޭންކަމަަކަށްފަހު އެ ޒުވާނާ ވާހަކަދެއްކިއިރު ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން ހަރުއުމުރުގެ މީހާ އެ ޒުވާނާގެ އަތުގައި ހިފާލުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާށޭ ބުނާފަދަ ގޮތަކަށް ބޯހޫރާލިތަން ހައިޒަލްއަށް ރީއްޗަށް ފެނުނެވެ. ހައިޒަލްގެ ހިތުގައި ޝައްކުގެ އޮއެވަރެއް ހިނގާލިއެވެ. އެންމެންވެގެން އޭނައަށް ކަމެއް ސިއްރުކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ އެޒުވާނާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެކޭޭ ބުނުމާއިއެކު އެކަމާއިމެދު ވިސްނަން އޭނަގެ ސިކުނޑި އިންޒާރުކޮށްފިއެވެ. އޭނަ ކުޑައިރު ތަހައްމަލުކުރި ހާދިސާއަކީ އެއީ ހެއްޔެވެ؟

“އޭ.އެޗްގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ އޭ. އެޗްއަކީ އިނީޝިއަލްސްއެއްނު.. އޭތި ރިޕްރެޒެންޓް ކުރަނީ ކާކަށް؟” ހައިޒަލް ވަގުތުން ވިސްނައިގަތްއިރު ސުވާލުކުރިއެވެ.

“ވަރަށް ކުރީގައި ކިޔާފައިވާ ނަމަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މާ ރަނގަޅަކަށް ނޭނގެ…” އެ ޒުވާނާ ޖަވާބެއްދިނުމުގެ ކުރިން ހަރު އުމުރުގެ މީހާ އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.

“އޭ އަލްހާން… އެޗް ހައިޒަލް… ނޯރ އެހާ ކުރިން ކޮމްޕެނީ އުފެދުނުއިރު މަށެއް ނުވެސް ހުންނާނެ… އޭ އަކީ ބައްޕައަށް އިން ލެޓަރ… ދެން އެޗް ކާކަށްބާ؟”

143

dhiraa wish

i am from R.Maakurathu. Enjoy reading story since childhood.......Interested in writing since grade 7.

You may also like...

215 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. heres the 54th part of bunedeyshe ruhemey.. hope all will like this part too.. feel free to comment.. next part will be updated on saturday night.. enjoy reading… good night

 2. Masha Allah varah reethi mibaives. Dhiraa your the best. Even it’s a bit short it’s awesome. Waiting for the next part

 3. Dhiraa❤️❤️❤️ vvvv reethi mi part ves…. Haadha reechchey mi vaahakaige konme part evves??????? Dhiraa thi kuraa masakkathau hama saabas ingey??? Dhonthi bunaanee iraadhakurevviyyaa liyuntherikamuge dhaairaain dhiraa au kuriah dheveyneyey???? Best of luck my lovely dhiraa❤️❤️❤️❤️???? Good night… Sweet drams

 4. yaan ah hurihaakameh igunee dhww.. shalee ehaa avahah yaan ah maafu nukuraathi.. eyna thalhuvan bahahtaa.. dhen naina and haizal ge kanthah shalee ah iguneema enme salhi vaanee.. dhiraa im in love with thissss.. waiting for next part

 5. Dhen hus ekacheh mi part gaves. ?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️Dhen vaahaka nimeyne goi Mihaaru boleh huri meehakah engeyne. ??????????Dhen haasaru dhigukurun kamakee. ?Aslu mi vaahaka Mihaaru haadha foossey.

  1. Yeah, dho, the same old stories, nothing new, dhen mi type ge story liyan writer bored ves nuveybaaey wonder kurevey.

  2. mithaa boaleh huri meehakah ingeyne jiji ehves vaahaka akah thigothah comment nuliyaane kan.. jiji akee mithaa ulhey enme positive kujja… so dont try too hard to be one of the writers supporter.. we definitely knew that you are not jiji

  1. dnt waste ur time dear…. ehaa fake stry eh veeiru nikiyabala dww eyrun time eh waste eh nuvaane ehnu…

 6. Hama rihaakuraa bathaa abadhu, thelli fai kolhakaa fihunumaskolhe alhaafa viyas change kuraakah nuveytha?

 7. Heyo nuvaane meeeehun boluga thihaaaa bodu ilzaaam aluvaakah. Aharen 24gadi iru mithaa bisgandu alaala alaala mi hunnanee comment tha kiya kiyaa. Ey jiji noonkan saaaabithukoh dhee. Eyrunthaa mamennaves ingeynee. Eh nameh kiyaaa Gina myhun uleh noontha.

 8. Me akaves mi vaahaka interesting e noon miharu. Dhen comment tha vareh nooave mi dhuvaskolhu. COMMENTS MAA BODAH VES FOOHI FILAA. Comment ga huna gotha twis kollaaha vahaka ves dhaanama reethivees.

  1. thankss for reading even though you dont like it.. after a few more parts i will be bring a huge twist

 9. FYI I’m no writer supporter. Im critic. Kon jiji abujji ammijji eh. jiji yo. Mashakee jiji. Mee meehun a kiyaa nan nan tha thivarah namakajehi gaya bloa aranee. Bunan. Mamee jiji, ingijje,

 10. alhe mithanah dhamu foari araigentha miulheny… dhiraa mee mashah ekani heevee ehjehtha? ekakeh noonthrr eki nan namuga mi comment kuranee.. noonthrr.. ehenvihyya varah kulhadhaane eyy bunelan othy… time intervals ves laafa vihyya mi kuranee

  1. Neg comments kuryma ekaku kuraakameh. Pos comments ves masha eba hyvey ekaku baaey mi kurany. Dhen eki eki myhunves Neg Pos commens kofaane dho. Storis kiyanyves eki myhun viyya. But Mary ah ves vahaka reechehnoon mihar. commens aa dheyther I hav nothing to tell.

  2. ehen vefa dhw miothy.. heevanee eki kudin hen hama miulheny.. gina kudhin nah kamunudhanee hen heevanee.. dhira change eh geneveytho balaanan

 11. Vahaka kiyaanulaa. First comments mi kiyaalee. Ithura dhen story kiyumuge beynume neh. comment hama habeys.

 12. Meehaku lavva gina commnts kuruvanee mi story promote kuranvegen liyuntheriyaa bunegen beynunkuraa ukulheh dho mi.

  1. Meehaku lavva.. lol.. v hevva.. mashah heevanee meehaku lavva nisbai vanee Yama ge amilla nafsu Yama lavva liyuvvan hen
   Who agree with me?

  2. yama..everyone is free to comment or just leave after reading.. i didnt force anyone to comment.. same goes to you.. lol and naffu thankss for the comment.. but hope you wont repeat. i understand you are being supportive but this may cause arguements.. hope you will understand

 13. Aslu hama ekache dho mi vanee. Gayaavegen kuriah onna part thakah wait kurevey vara thuren vahaka foohi Mihaaru.

  1. sorry for that dear.. will try my best to bring some changes and make it interesting

 14. މިވާހަކަ މިހާރު ވަރަށް ފޫހި! ދެން އަބަދުވެސް އެކައްޗެއް ! ދިރާ

  1. faru and faath sorry for disappointing you.. hai hope you wont reply to the comments next time

  1. rafa thankss.. i will be bringing some changes.. yaan plx dont give reply to comments

 15. N9oooooooooooooooooiiiuooooiiiooo, foooooooooooooooooohi, time waste veekan.??????????nukiyanan dhen.

  1. hmm nukiyaathi ingey darling.. time waste kuraakah nuvaane ehnu.. i wonder y u r reading such a horrible stry

  2. still thankss for reading.. its up to you dear.. hihi hope i wont be seeing your comment like this next time

  1. aslu haizal and naina ge parts mi bai thakuga dhira madhu kohlaafa mihuree.. mi part thakun mi genesdhenee bodah mayaan shaleen haizal and his past.. next part ah laanan haizal men ge baeh..yeah thikan kuraanan ingey..

 16. Hey ….Who said yuh to comment on my name??..Don’t yuh knw bcuz of yuh dhiraa will be dissapointed with me…Nd positive comments aa negative comments story kohfaaane kahneyge…Ekm Ehn meehunge nan use kuraakah nujehey dhw?…Kithahme faharaku I ah bunevihje I ge name use nukuraashey vec…Everyone!…Eyee jiji eh noon…Miaky aslu jiji….Nd dhiraa…mi bai vec vv rythi as usual…Im so curious to read next…lysm dearr?

  1. We don’t care who jiji is. Jiji ge copyright hoadhan Court ah dhaan feney thi dhemyhun. This place isn’t the right place ingey. By the way I akah ves story reech noon.

  2. thankss dear.. jiji dont worry i know its not you.. your are one of my regular reader and commenter and best supporter… i clearly know you wont comment in such a way.. dear if you have a account get login and post commentss… I plxx respect otherss.. thankss for reading

 17. kiyuntherina jessuma kuraa kameh dho mi dhen ehenya liyuntheria kuda effort eh laafa namaves vahaka improve kura thane nufene viyya. dhen mi gotha nuruhifa echekey nuliyan kamah huttakas vahaka gendhaa gothun dhuluga hifaa dhamanee viyyaa echeke bunevene dho.??

  1. ehves liyuntheriyaku kiyuntherinah jehsumakah vaahaka eh nuliyaane.. vaahakaiga konme kamehves gehnan mijeheny liyegen.. twist eh gehnan ves varah ginain liyan eba jehey.. thankss buneladhineethee.. and as hamtti said if your not real reader please use your own name

 18. Dhiraa sis, I’m your big fan. Story hama varah reethi,???? mi part vx varah reethi,❤????? varah interesting, ?? Dhiraa sis haadha molhe aslu. Dhen varah reethi vaane assu Shalee ah Hai lwbi vani Naina dheke kan ingunyma. Nd Yaaan nd Hai alun friends ah vejjaa. ?? I really like it. ????? hama waiting ga ingey mi huryy next part ah. When? Lots of love from me Dhiraa sis.

  1. thankss dear.. happy to know i have such a sweet fan.. shalee ah adhi ingeyne.. abadahku sihreh nuvaane ehnu.. next part saturday night ga.. love you too

 19. Dhiraa wish ehen nan namuga kudhin koffavaa comment thakah reply koffa ebahuri. Thee dhen boduvaru.

  1. Liyaa ah ves heevehje thihen. Some writers ulheyne egothah, comments ves liyaane ehen nan namuga, assu hadikkh ves comment kuraane, assu name ga kureema writer ge image turnish vaatheeve ehen name name ga e kuranee. Nvr mind dear. Borin story eh viyya liyaa es nukiyan. U ves nukiyaathi. ?

 20. as the author of the story i kindly request my readers not to give reply to the negative comments.. it will only cause bigger problems.. negativity can be changed with positivity not by using harsh words.. and dont tell the readers not to read if they dont like it.. reading the story is up to them.. whether they like it or not doesnt matter.. and my dear readers please use your own names while commenting rather than using the regular commenters name.. so you wont have to argue about this.. hope all will coperate me to the end of this… thanks for your support

 21. Story reethi noon miihuhnah i bunelan beynun vanii reethi nooniiyaa nukiyaasheyyy ..??
  Kn me hn miihunge aburah beheyne kameh netheyy
  Aslu mi vaahaka haa reethi stry eh i ge whole life ga vess nukiyan Nd this is really awesome ❤️❤️
  Dhiraa akii i ge fav writer nd she’ll always be ? ?
  Nd mithanakee mii thi miihun thalhaafolhun hingan huhna thaneh noon ..it’s just to view u’r comments ??
  JUST FOR U GUYZZ KIND INFORMATION!!!

  1. thankss dear.. it means a lot to me.. glad that you like it… thankss for the support

 22. Mithaa vahaka kiya konme myhakuves vaanee reader akah. Ehen veema reader ey jahaafa comment kureema kobaatha massakee? Thi myhun thee haadha hevvaa baekey dho. Gina Dhivehin ge vatharu hama, naathahuzeebu baeh. Nuvisneyne visneynee gaiga roavegatheema.

  1. I’m sorry dear.. ey alhugandu thibeyfulhaa ah buni ehcheh noon.. ey aslu alhugandu amilla nafasah adhi dhiraa ge mauloomaathah buneli ehcheh.. I’ve no interest in arguing with other readers and writer.. adhives ehfaharu maafah edhen

  2. I’m sorry dear. Ey alhugandu thibeyfulhaa ah buni ehcheh noon.. ey aslu alhugandu amilla nafasah adhi dhiraa ge mauloomaathah buneli ehcheh.. I’ve no interest in arguing with other readers and writer

 23. Ey Dhiraa darling jiji dheke rulhi aasadho thihiree? Jiji ah reethi nuveema bunaany reecheynooney. Dhen twist genna vahaka bunyma fyling curious. Ekam curiosity killed the cat. Dhenfaharakun readers dissapoint nukuraathi.

  1. Dear ah story rythi nuviyya reehchey bunaany..jiji ge namuga comment kuryma writer ah olheyne?

 24. Plx don’t say negative comments… It will only make things worse… Btw dhiraa don’t be sad your story is superb☺️❤️??

 25. Varah reethi inge dhiraa..wow.. haizal ge handhaan thah enburi annanee dhw…love this story…avas next part …
  love you…♥❤♥

  1. thankss dear.. yeah his memories are coming back.. next part on saturday night.. keep waiting… love you too

 26. Dhiraa sis.vaahaka hama habeys ingey…. mi site ga inn ehme reethi vaahaka myy.i love the story.. lysm sissy❤❤❤❤

 27. Dhiraa sis.vaahaka hama habeys ingey…. mi site ga inn ehme reethi vaahaka myy.i love the story.. lysm sissy❤❤❤❤

 28. Oohh hello u negative comments kuraa ppl….what do u think of yourself…..heevany tha mee zaathy kankamaa behen hadhaafa oiyy thaneh hen….alhugandu bunaany vhk hadi kudhin nukiyaashey knmehen writer discourage kuran beykaaru vhk nudhahkaashey….ik negative comments ves kuraanekan…ekm dhn thee thankolheh boduvaru….ik vhk nukiyaanamey thithanun buni knme meeheh ves hama dhiraa up kuraairah kiyaane kan…anyways mi vhk hadi eh noon thihaa personal vaakah….thimeehun visnan vee ehn meehun kuraa kanthah thakasheh noon emme furathama amillaa meehaa perfect the balaafa ehn meehun judge kurey….and dhiraa drling….vhk hama habeyss….vvv rythi…mi meehun kiyaa ehchehsah balaane kameh neiyy…those ppl are nuvisney ppls…don’t mind their nonsenses…vhk hama kuriah dhaaleh vv gud…and u r the bestest writer i have ever seen on this site…ehves writer eh mihaa negative comments ah dhiraa kuraahaa nice koh reply nuves kuraane….keep going gurl…we r with you….luv yahh

  1. navya i advice you not to give reply to comments.. i have mentioned above also hope you wont feel bad.. thankss for the support and motivation.. im really happy to hear that

 29. Oooh hello Navya, gudho gudho kiyaaba. What DO YOU THINK OF YOURSELF? HUH! First u learn to digest. Ehen myhun perfect kuraashey eba kiyaeh adhi. Meehaa perfect noon vaahaka evves negative commenteh ga inthoa dhelo saafukollaafa balaalaba. Hurihaa kudhinves comment kuree vahaka aa gulhey gothun. Story liyefa site ga upload kureema emmenves comment kuraane positive comments negative comments ves annaane vaahakayaa gulhey gothun. Mivaru nudhanna myhun ehen meehunnah perfect vaan thi govanee. Vaahaka hadiyyaamun bunaanee hadiey, nukiyaashekeyves nubuneveyne. Kiyaane kamaa nukiyaanekan decide kurany emyhaku amillayah. Gudho gudho govaanekameh neh.

  1. iku i advice you not to give reply to comments.. we should respect others point if view also.. so plx dont do this.. you are free to read if you want and say if you dont like it if you dont

 30. the writer should understand that not only positive comments should come but negetive too it’ll have great affect on the story…. but dhiraa ge story aky mi syte ge dhirun… its her story that keeps me in touch with this syte… she uploads her story on time… we should all be proud of her and appreciate what she’s doing for us…love u dhiraa❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  1. i take those comment as suggestions… and improve the areas im lacking.. thankss dear for the support.. im really happy to hear that

 31. Yes yes. dhiraa kuraahaa nice koh reply nukureveyne. Dhiraa ehen nan namuga kuraahaa reply eyge thereyga himeneybaa?

  1. dear its not me for sure.. im not someone who hides in the cover and utter words to others.. and i had a very busy day cause of extra circulam activities

 32. Nobody’s insulting the writer. Everyone’s describing the story and their views. The more a story gets ugly the more attention it asks by attacking the negative comments and replyin em.

 33. This story is amazing.. one if the best stories written in this site.. n i think every story as it’s own uniqueness.. n it doesn’t always have to b the way all the readers won’t.. there’s nothing such as a “perfect” story or a plot.. I luv this story n the way it’s goung.. keep it up.. n vaahaiga dhivehi baskishaaru v reehchah genesdheefa hunnaathyy v ufaaveyy .. curiously waiting for the next part..

 34. hii dhiraaa sis… feshunii sure vx sis ge stry thah naash kiyan bt bsy kamn comment nukurevenii.. swrry for that…. btw vvv nice mi part vx as always.. u r the best writer… nd u r so talented.. may allah protect ur talent frm evil eyes… curious to red nxt part.. once again its an amazing stry dear… keep going… u can do it…❤❤❤❤?????????????????????

 35. Next time dhigu koh genesdhechey????????????????????????????
  Dhen konme dhuvahaku genes nudheveynetha dear. ????????????️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️

 36. ????????????️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️??????????????????????Dhiraaaaa, zooooooooge faraathun request eh ebaoi, vhka everyday up kohnudhevenetha? Reeeethi mi vhka ingey!

  1. alhey zoo husskohfa ehnu thiothyy…. sry dear dhira akah hiyeh nuvey knme duvahaku up kohdeveyne heneh.cx i have a bxy shedl.. stry liyumakee scl wrk ah fahu free timesga dhiraa kuraa kameh…

 37. ????????????????????????????️?????????????????????????????️????????????????????????????????????????????????????????????????????☕???????️??????????????????????????????????????????????????????️Darlin, mi foodlovers cafe ge faraathun ingey, stori superb. Zoo aa jiji bunigotha eve night up kohdheeba. ?‍♀️

  1. thnks for the cmnt.. sry miduvasskolhu i cnt ey buneveynee bt i am trying my best

 38. ♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥♥❤♥❤♥❤♥♥♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥♥?♥❤♥❤

  1. Nope, wolverine beynunvaa gothakah nuvaane ye. Dhen konme full moon ehga wolverine kiyaalanvee. Eyrun vara Gina part tha kaalan libeyne.

 39. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 40. Npjphoohohhpphfjohogifufivibivigihihibihhohogigifivbokcxfhncfhligufivovifdufkvkbkvivivvivbobohojhobohobobobohobiviggigigigigififufufigihjiihffdfhjbbnnbhjjgffghjiioiyuik

  1. ‌?‌?‌?‌? ‌?‌?‌? ‌?‌?‌?‌?‌?‌?‌?‌? ‌?‌?‌?‌?‌?‌? ‌
   ?‌?‌?‌?‌?‌?‌?‌?‌?

 41. ★☆✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✿✾✽✼✻✺✹✸✷✶✵✴※✳❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋★★★★★★★★★★★★★★✫✫✫✫✫✫✫✫✪✪✪✪✪✪✹✸✹✸✹✸✸✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✵✵✶✶✵✶✵ii

 42. I think hizalves gehleynehen..
  Like udhun tharieh heh gehleh dhun tharieh hen..dhw diraa..varah reethi vaahaka..❤

 43. ??☺️???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????☺️?????️⛰️⛰️??️???️?️??️?️??️?️⛰️?️??️?️?️?️⛰️?️???️??️⛰️?️?️?️?️?️?️?️?️⛰️?️????⛰️?️??️??️?⛰️?⛰️?⛰️?️?️?️?️??️??️??️??️????????????????????????????????????????????????????????⛪

 44. Vaahaka kamunudhaa kudhin,[ dho. mv] ga vara fakkaa vaahaka hurey, kiyaalun rangalhu. Bunedheyshey ruhemey, nuva mas fahun, voshu riveli, etc etc.

 45. esfiya.mv
  dho.mv
  vaahaka.mv
  Kurinbeelive.com
  Mi site thakah ziyaarah kollavvaa hithuge udhaasgandu finikuravvaa

  1. Yaara ey ,yaara ey dhookoh nudhey, varah loabivey , varah loabivey …
   ❤❤❤❤

 46. Na jaane mere
  Dil ko kya ho gaya
  Abhi to yahin
  Tha abhi
  ?Kho gaya?Na jaane mere?Dil ko kya ho gaya?Abhi to yahin?
  ?Tha abhi?Kho gaya?

 47. Dhiraa sis Hyvany mihaaru v foohi vefa hunnahen comments thaku….eki kudhin kithanme ehcheh kiyas alhaanulaa

  1. dhiraa ah owk knme kuhjaku knme ehcheh kiyas. i can understand negetives n positives vx hunaane dww…

 48. hello dhiraa… this stry is awesome. mi stry keema heevanee your describing my life ey. this is same stry of my life thx for writing this stry……….:) 🙁

 49. ***Hawa ke jaise chalta hai tu
  ***Main ret jaisi udti hoon***
  ***Kaun tujhe yoon pyar karega
  Jaise main karti hoo***n

 50. A for ?
  B for ⚽
  C for ?
  D for ?
  E for ?
  F for ?
  G for ?
  H for ?
  I for ?
  J for ?
  K for ?
  L for ?
  M for ?
  N for ?
  O for ?
  P for ?
  Q for ❓
  R for ?
  S for ?
  T for ?
  U for ☂️
  V for ?
  W for ?
  X for ✖️
  Y for ?️
  Z for ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.