Author: Yaas4

13

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! (16 ވަނަ ބައި – ފަހުބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! (15 ވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ..) ބޭބެ ޑިއުޓީގައި ވީ ދުވަހެކެވެ. ތުއްތަ ގޮވައިގެން ސްކޭން ކުރަން ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް ސްކޭން ރޫމް ކައިރީ އަހަރެންނާއި ތުއްތަ އިނީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންނަށް ފެނުނީ ޒައިދާން ކުޑަ ބޭބީއެއް ގޮވައިގެން...

3

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! (15 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! (15 ވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ..) “ބޭބޭ އަހަރެންގެ ބޭސްސިޓީ އަހަރެންނަށް ދައްކާލަަބަލަ..ބަލާލަން ބޭނުން..” އަހަރެން އޭގައި ޑޮކްޓަރު ލިޔެފައި ހުރީ ކޯއްޗެއްތޯ ބަލާލަން އަހަރެން ބޭނުންވިއެވެ. “އަން މިއޮތީ…” ބޭބެ އަހަރެންއަތަށް ބޭސްސިޓީ ދިނެވެ. ބޭސް ސިޓީއަށް...

6

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (14 ވަނަބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (13 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން..) މިއަޑުތަކުން އަހަރެންގެ ބޯހާސްކަން އިތުރުވިއެވެ. އަހަރެން މަޑުމަޑުން ތެދުވެ އަލަމާރިން ބެޓްޝީޓެއް ނެގިތަނުން ބޮލަށްގޮތެއްވާހެން ހީވެގެން އަނެއްކާވެސް ކުރިން އިށީނދެ އިން ކަނުގައި އިށީނީމެވެ. އަހަރެން އިނީ ފަންކާއަށް ބަލަންށެވެ. ބެޑްޝީޓް...

5

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (13 ވަނަބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (12 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…) ތުއްތަގެ އެންމެ ފަހު ޖުމްލައިން އަހަރެންގެ ހިތަށް ހީވީ ހަންޖަރެއް ހަރާލިހެންނެވެ. ޑިވޯޒް ވާން ތުއްތަ ބުނީމައެވެ. ޒައިދާން އާއި ވަކިވުމަކީ އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ވިސްނާފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންނާއި ޒައިދާން...

3

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (11 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (10 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…) މީހަކު އައިހެން ހީވެގެން ދެމީހުން އެކުއެކީގައި ކަހަލަ ގޮތަށް ސިހިފައި ބަލައިލިއެވެ. އެ ދެމީހުނަށްވެސް އަހަރެންފެނުނެވެ. ހަމައެވަގުތު އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮތް ކޭކު...

6

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (12 ވަނަ ބައި)  

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (11 ވަނަ ބައިގެތެރެއިން..) ޒައިދާންއާއި އަހަރެން މިހާވަރަށްވެސް ކައިރިވެނުލާތާ ދުވަސްކޮޅެއްވެފައިވާތީ، ޒައިދާން ގައިން ދޫކޮށްލާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ޒައިދާން ޝިފޫއާއި އެކަނި މީޓްކޮށް ނޫޅޭނެކަން އަހަރެންނަށް ޔަޤީންވަނީ...

5

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (10 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (9 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން..) ކޮންމެއަކަސް އަހަރެންނަށް އެކަނިވެރިކަން އިޙްޞާޞް ވާން ފަށައިފިއެވެ. ޒައިދާންއާއި އިނދެގެން ހުއްޓަސްމެއެވެ. ކަންބޮޑުވުމާއި، ހިތާމަތަށް ބޮޑުވާން ފަށައިފިއެވެ. ތުއްތައާއި މަންމައާއި މިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން...

4

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (9 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (8 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން..) ދުވަހަކީ އަހަރެންނާއި ޒައިދާންގެ ކައިވެންޏަށް އެއް އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ރީތި ރިސޯޓަކަށް އަހަރުމެން ދިޔައީމެވެ. އަދި އެތަނުގައި ދެރޭ ދެދުވާ...

3

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (8 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (7 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) އަހަރެންގެ ޙައިރާންކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ތުއްތަ އަހަރެންނާއި ގުޅާވެސް ނުލީ އަހަރެންގެ ނަންބަރު ނޭނގޭތީއެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ދެކެ...

11

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (7 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (6 ވަނަ ބައިގެ ތެެރެއިން) ކައިވެންޏަށްފަހު ހަމަ އެރޭ އަަހަރުމެން ރިސޯޓަކަށް ފުރީމެވެ. އެއީ ޒައިދާންގެ ބައްޕަ އަހަރުމެންނަށް ދިން ހަނީމޫން ގިފްޓެކެވެ. އެރޭވީ އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގައި އައި...

4

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (6 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (5 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) ފޯނު އަނެއްކާވެސް ރިންގ ވާން ފެށިއެވެ. ލަޙްފާން ކައިރިން ސަލާމަތް ވެގެން އަހަރެން ފޯނާއި ހަމައަށް ނުދެވެނީސް އަނެއްކާވެސް ފޯނު ކެނޑިއްޖެއެވެ....

6

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން.. (5 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (4 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) އެނދުމަތީ އިށީދެނގެން އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު، ޒައިދާން އަށް ގުޅާ ލަން އަހަރެން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް އެ ދަންވަރު ޒައިދާން ހޭލައްވާލަން ބޭނުންނުވާތީ،...

6

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (3 ވަނަ ބައި)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (2 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) ” ކަލޭމެން މިތަނަށް އަންނަނީ މިތާ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނާ ފޮށެންތަ؟ ކަލެއަކާ ބެހޭ ކަމެއްނޫނޭ އެއީކީ އޭނައާމަށާ ކޮންމެ ކަމެއް...

5

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (2 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (1 ވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ) އަހަރެންގެ ފައިދަށުން ހީވީ ބިންގަނޑު ކެހިގެން ދިޔަހެނެވެ. ބިރުން މޭގަނޑު އަތަށް އައިކަހަލައެވެ. މިވާން އުޅޭގޮތެއް ނޭނގި ބިރުން ވިރިވިރި އެއްވެސް އެއްޗެއް...

9

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (1 ވަނަ ބައި)

(މި ވާހަކަ އަކީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ބިނާ ވެފައިވަނީ، އެކަނިވެރި އަންހެންކުއްޖަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި، މިމަސަތްކަތްތަކުގައި އެ ކުއްޖާ...