Author: Yaas4

6

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން.. (5 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (4 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) އެނދުމަތީ އިށީދެނގެން އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު، ޒައިދާން އަށް ގުޅާ ލަން އަހަރެން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް އެ ދަންވަރު ޒައިދާން ހޭލައްވާލަން ބޭނުންނުވާތީ،...

6

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (3 ވަނަ ބައި)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (2 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) ” ކަލޭމެން މިތަނަށް އަންނަނީ މިތާ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނާ ފޮށެންތަ؟ ކަލެއަކާ ބެހޭ ކަމެއްނޫނޭ އެއީކީ އޭނައާމަށާ ކޮންމެ ކަމެއް...

5

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (2 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (1 ވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ) އަހަރެންގެ ފައިދަށުން ހީވީ ބިންގަނޑު ކެހިގެން ދިޔަހެނެވެ. ބިރުން މޭގަނޑު އަތަށް އައިކަހަލައެވެ. މިވާން އުޅޭގޮތެއް ނޭނގި ބިރުން ވިރިވިރި އެއްވެސް އެއްޗެއް...

9

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (1 ވަނަ ބައި)

(މި ވާހަކަ އަކީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ބިނާ ވެފައިވަނީ، އެކަނިވެރި އަންހެންކުއްޖަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި، މިމަސަތްކަތްތަކުގައި އެ ކުއްޖާ...

2

އެހަނދާން…

  (މިވާހަކަ އަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ދިމާވި ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެެވެ) އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސް ޞޮބީޙާ ފަތިޙު ހޭލައިގެން ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން ބަދިގޭގައި އަވަދިނެތި ސައިހެދުމުގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދިޔައެވެ....

ހަޝާ
8

ހަޝާ

ވެހޭމުންދާ ބޯ ވާރެއާއެކު ސްކޫލްގެ ގޭޓްކައިރީގައި އަހަރެން މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރީމެވެ. ބެލެނިވެރިން ކުޑަނަގައިގެންނާއި, ކޯޓުލައިގެން ކުދިން ބަލާ ސްކޫލްދޮށަށް އައިސްތިއްބެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހީގެ ބަރުގޮނުގެ އަޑުވެސް އެހާގަދައެވެ. މީންއިރަކު ވާރޭހުއްޓާކަށް ނެތްކަހަލައެވެ. އަހަރެން އެހެންހުންނަތާ...