Author: Yaas4

2

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (9 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (8 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން..) ދުވަހަކީ އަހަރެންނާއި ޒައިދާންގެ ކައިވެންޏަށް އެއް އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ރީތި ރިސޯޓަކަށް އަހަރުމެން ދިޔައީމެވެ. އަދި އެތަނުގައި ދެރޭ ދެދުވާ...

3

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (8 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (7 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) އަހަރެންގެ ޙައިރާންކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ތުއްތަ އަހަރެންނާއި ގުޅާވެސް ނުލީ އަހަރެންގެ ނަންބަރު ނޭނގޭތީއެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ދެކެ...

11

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (7 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (6 ވަނަ ބައިގެ ތެެރެއިން) ކައިވެންޏަށްފަހު ހަމަ އެރޭ އަަހަރުމެން ރިސޯޓަކަށް ފުރީމެވެ. އެއީ ޒައިދާންގެ ބައްޕަ އަހަރުމެންނަށް ދިން ހަނީމޫން ގިފްޓެކެވެ. އެރޭވީ އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގައި އައި...

4

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (6 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (5 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) ފޯނު އަނެއްކާވެސް ރިންގ ވާން ފެށިއެވެ. ލަޙްފާން ކައިރިން ސަލާމަތް ވެގެން އަހަރެން ފޯނާއި ހަމައަށް ނުދެވެނީސް އަނެއްކާވެސް ފޯނު ކެނޑިއްޖެއެވެ....

6

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން.. (5 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (4 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) އެނދުމަތީ އިށީދެނގެން އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު، ޒައިދާން އަށް ގުޅާ ލަން އަހަރެން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް އެ ދަންވަރު ޒައިދާން ހޭލައްވާލަން ބޭނުންނުވާތީ،...

6

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (3 ވަނަ ބައި)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (2 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން) ” ކަލޭމެން މިތަނަށް އަންނަނީ މިތާ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނާ ފޮށެންތަ؟ ކަލެއަކާ ބެހޭ ކަމެއްނޫނޭ އެއީކީ އޭނައާމަށާ ކޮންމެ ކަމެއް...

5

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (2 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (1 ވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ) އަހަރެންގެ ފައިދަށުން ހީވީ ބިންގަނޑު ކެހިގެން ދިޔަހެނެވެ. ބިރުން މޭގަނޑު އަތަށް އައިކަހަލައެވެ. މިވާން އުޅޭގޮތެއް ނޭނގި ބިރުން ވިރިވިރި އެއްވެސް އެއްޗެއް...

9

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން! … (1 ވަނަ ބައި)

(މި ވާހަކަ އަކީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ބިނާ ވެފައިވަނީ، އެކަނިވެރި އަންހެންކުއްޖަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި، މިމަސަތްކަތްތަކުގައި އެ ކުއްޖާ...

2

އެހަނދާން…

  (މިވާހަކަ އަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ދިމާވި ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެެވެ) އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސް ޞޮބީޙާ ފަތިޙު ހޭލައިގެން ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން ބަދިގޭގައި އަވަދިނެތި ސައިހެދުމުގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދިޔައެވެ....

ހަޝާ
8

ހަޝާ

ވެހޭމުންދާ ބޯ ވާރެއާއެކު ސްކޫލްގެ ގޭޓްކައިރީގައި އަހަރެން މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރީމެވެ. ބެލެނިވެރިން ކުޑަނަގައިގެންނާއި, ކޯޓުލައިގެން ކުދިން ބަލާ ސްކޫލްދޮށަށް އައިސްތިއްބެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހީގެ ބަރުގޮނުގެ އަޑުވެސް އެހާގަދައެވެ. މީންއިރަކު ވާރޭހުއްޓާކަށް ނެތްކަހަލައެވެ. އަހަރެން އެހެންހުންނަތާ...