132

17 މާރޗް

އަހަރެންގެ ހިތް ކުދިކުދި ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މާޒީވެ ގޮސްފައިވާ އެހާދިސާ އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ފެވެމުން ދާން ފެށުމުނެނެވެ. ދެންމެ ވީ ކަމެއްހެން އެހާދިސާ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި ތަމްސީލް ވަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ ފެންކަޅިވެފައިވާ...

3

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 11 ވަނަ ބައި –

– 1 ފެބްރުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – ތަނުގެ ވެރިޔާ ޑޮކްޓަރ ނާފިޒް، ތަނުގެ ކުރިއެރުމަށާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެތަނުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި، މަޝްވަރާކޮށް، ލަފާ...

95

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 10 ވަނަ ބައި –

– 25 ޖެނުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – މިއަދު އެދެމީހުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުންވެސް ލައިޝާގެ ފަރާތުން ފެނުނު ލަދުރަކި ހިނިތުންވުން ނިހާލްއަށް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އަދި ހީނުކޮށް ހުއްޓައި ލައިޝާ ދާދި...

2

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 9 ވަނަ ބައި –

 – 23 ޖެނުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ –   “އެހެންވީމަ ދޮންތިއަށް ހަމަ ހީވީ ރަނގަޅަށް. އޭރުވެސް  ދޮންތި ބުނަމުންއައި އެއްޗެހި ހަނދާންކޮށްބަލަ!…އިފް ޔޫ ލަވް ސަމްވަން، ވެއިޓް އެން ވެއިޓް ޓިލް...

1

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 8 ވަނަ ބައި –

 – 13 ޑިސެމްބަރު ބަޔާއި ގުޅޭ – ޝަހުމްގެ ޙާލަކީތޯއެވެ. ނީޒާ އޭނާއާއި ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރިގޮތުން ޝަހުމްވަނީ ދިރިއުޅުން މަތިން އެއްކޮށް ފޫހިވެފައެވެ. މިކަމާއި އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށްވަނީ ފިކުރު ކުރަން ޖެހިފައެވެ....

2

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 7 ވަނަ ބައި –

 – 2 ޑިސެމްބަރު ބަޔާއި ގުޅޭ – ވެފައިހުރި ވަރުބަލި ކަމާއެކީ ފަޒާލްކައިގެން އައިސް ޖައްސާލި ތަނުން ނިދީގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން ދިޔައެވެ. މެންދަމުގެ ވަގުތެވެ. އޭނާއަށް ހޭލެވުނީ ހޫނުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ފަޒާލް...

1

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 6 ވަނަ ބައި –

– 28 ނޮވެމްބަރުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ –  “ޝަހުމްއަށް ވަރަށް އަވަހަށް މި އިންޖެކްޝަން ބޭނުންވޭ…..އަވަސް ކޮށްލާތި އިނގޭ!…” ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީ ހަމަ ދިއްކޮށްލުމާއިއެކު ފަޒާލް އަވަހަށް ދުއްވައިގަތީ އޭގައިވާ އެއްޗެތި ހޯދާށެވެ....

3

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 5 ވަނަ ބައި –

– 23 ނޮވެމްބަރުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – އެދަނޑިވަޅަކީ ޝެހެނާގެ ފިރިމީހާ އަނަސް ގެއަށް ވަން ވަގުތެވެ. އޭރު ޝަރާ އަވަސް އަރުވާލާފައި އަނަސްއަށް ގުޅަން އުޅުނެވެ. އަނަސް ހަމަ ފެންނަން ވާއިރަށް...

6

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 4 ވަނަ ބައި –

– 19 ނޮވެމްބަރުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – “ނޫނޭ…ނީ އެއް ނުބުނެ…ކޮންކަމެއްތަ މިރޭ މިއޮތީ މިގޭގަ؟….ވާނުވާ ނޭނގި ހުރެ ޝަހުމް އެހެން އަހާލީ ފަހަރެއްގައިވެސް އޭނާގެ ހިތް ހުއްޓޭ ކަހަލަ ޖަވާބެއް ހޯދުމުގެ...

67

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – 3 ވަނަ ބައި –

– 16 ނޮވެމްބަރުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – …………. ފެންވަރާލައިގެން ޝަހުމް އެނދުގައި ޖައްސާލީ ނިދާލުމަށެވެ. އެހެނަސް، މިރޭ ނިންޖަކީ އޭނާ އާއި މުޅިން ރުޅި އެއްޗަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ސިފަވަމުން ދިޔައީ،...

128

މުއްސަދި ކަމާއި، ކާމިޔާބާއި ލޯބި

ހަސީނާ އޭނާގެ ގެއިން ނިކުތުމަށް ފަހު ބޭރުބަލާލިއެވެ. އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ހުދު އަދި ދިގު ތުނބުޅިއެއް ހުރި ތިން މުސްކުޅި ފިރިހެނުން ގޭގެ ކުރިމަތީގައިވާ ހުސްތަނުގައި އިށީދެގެން ތިއްބައެވެ. އެކަމަކު އެއީ...

27

ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ – ފުރަތަމަ ބައި –

“މަންމާ!………މަންމާ!……” ލަޔާލް ދުވަމުން ހަޅޭއްލަވަމުން ސަލާމަތަށް އެދި ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް، މެންދަމުގެ އެ ހަމަ ހިމޭން ނިދި ގެއްލުވާލައިގެން، ނިކަމެތި އަންހެން ކުއްޖެއް ސަލާމަތަށް އަންނާނީ ފަހެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ލަޔާލް...