8

އިންތިޒާރު ކުރުން އެދެމޭ ލޯބިވާ 8 ވަނަބައި

” ދުރުވެވޭނެ…. ޕްލީޒްމާން…. އަހަންނަށްޓަކައި… މި ދަރީންނަށްޓަކައި… މާން ބޭނުންތަ އަހަރެމެން ނިކަމެތިވެ ބިކަވާން؟ މާން ބޭނުންތަ މި ކުޑަކުޑަ އާއިލާ ހިތާމައިގެ ކަނޑަކަށް ދޫކޮއްލަން………..” ރާޔާ މަސައްކަތްކުރީ ލޯތްބާއި އެކު ވިސްނައިދޭށެވެ....

0

އިންތިޒާރު ކުރުން އެދެމޭ ލޯބިވާ 7 ވަނަ ބައި

” ނޫން… ދުވަހަކުވެސް ދުވަހަކުވެސް ނުބުނާނެ އެއްޗެއް…. ރުޅި ބަހެއް ނުބުނާނެ މަށާ ދިމާލަށް ދުވަހަކުވެސް…” ސޯފީއަށް ބަލާލަމުން މާނިޝް ބުނެލިއެވެ. ” ހައްދާލާފަ ދޯ ބަހައްޓަނީ…. ލޯބި ނުވަނީއެ.. ލޯބިވާނަމަ އަހާ...

0

އިންތިޒާރު ކުރުން އެދެމޭ ލޯބިވާ 6 ވަނަ ބައި

ރާޔާއަށް ހޭލެވުނު އިރު ދަންވަރު އެކެއްޖަހައިފިއެވެ. އަދިވެސް މާނިޝްއެއް ނާދެއެވެ. ރާޔާ ތައްޔާރުވެލީ ދަމުނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތެއް ނަމަވެސް ކޮއްލުމަށެވެ. ދަރިންކޮޅު ހޭލާތީ ގިނަވަގުތު ރޭއަޅުކަމުގައިވެސް ހޭދައެއް ނުކުރެވެއެވެ.އެކަމަކު ވީވަރަކުން ކުރެވޭތޯ އޭނާ ބަލައެވެ....

2

އިންތިޒާރު ކުރުން އެދެމޭ ލޯބިވާ 5 ވަނަ ބައި

މާނިޝްގެ އޯގާތެރިކަން ރާޔާއަށް ލިބެން ފެށިއެވެ.ދެކުދިން ގޮވައިގެން އުޅެން އުނދަގޫކަމެއް ކަމަކަށް ރާޔާ ނުދެކެނީ އެހެންވެއެވެ. ހެނދުނު އޮފީހަށް ދާ ގޮތަށް އަންނަނީ ހަވީރެވެ. ދެން އޭނާ ބޭރަށް ނުގޮސް ވަރަށް އިރުވަންދެން...

6

ވީރާނާ

ފަތިހުގެ ފިނި ރޯޅިތައް އޭގެ އެންމެ ތާޒާ ކަމުގައި، ފަޒާގައި ދައުރުކުރަމުން ދިޔައިރު ފަޒާގައިވަނީ ތެތް ފިނިކަމެއް އެކުލެވިފައެވެ. ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތު އަތިރިމަތީގެ ރީތި ސާފު ދޮންވެލިގަނޑުގައި ޝެހެނާ އިށީނދެގެން އިންއިރު ،...

16

ބިރުވެރި 18+ ލޯބީގެ ވާހަކަ : މަރުޙަބާ 6

ވިކާޝް ގެއަށް އައިސް ބަލާލީ އާނިޔާ ކޮބާތޯއެވެ. ގޭތެރެއިން އާނިޔާ ފެންނަން ނެތުމުން އޭނާ މިސްރާބުޖެހީ ގިފިއްޔާއި ދިމާއަށެވެ. ގިފިލި ދޮރާއި އަރާ ހަމަވީތަނުން އާނިޔާ ނުކުތެވެ. އޭނާ ހީލީ ވިކާޝް ފެނުމުންނެވެ،...

17

ހަތިޔާރު (ހަވަނަބައިގެ 2)

އިރަމް    “އަން މިއޮތީ ނުލިބިގެނ އުޅުން އެއްޗެހި!” ކުޑަ ކަރުދާސް ކޮޅެއް ޑެސްކުގައި ޖަހަމުން އަހަރެން ބުނީ އިދުރީސާއި ދިމާލަށެވެ. އަހަރެން ރުޅި އަންނަނީ މި ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ އަހަރެން...

12

ބިރުވެރި ލޯބީގެ ވާހަކަ : މަރުޚަބާ 5

މިހާރަކަށް އައިސް އަހަންނަށް އަބަދުވެސް ހުރެވެނީ ބިރުގަނެފައެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް ވިކާޝްވެސް ހުންނަނީ އެފަދަ ޙާލެއްގައެވެ. ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ދުރުމިންވެސް މިހާރު އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުސާސްކުރެވެން ފެށިއެވެ. އަހަރެން މިހާ ބިރުން...

5

އިންތިޒާރު ކުރުން އެދެމޭ ލޯބިވާ 2

ގެއަށް އައިސް ވަނުމަށްފަހު ކޮޓަރިއަށްވަދެ ތަޅުލިއެވެ. އަދި ދޮރުގައި ލެނގިލުމަށްފަހު މާނޭވާ ލާންފެށިއެވެ. ” މާތްކަލާކޯ…. އެހެން މީހުންގެ ކިބައިން މަގޭ ހިމާޔަތްކުރަން އައި މީހާ އެހުރީ ހުރި ސިފަ.. ދެން އަޅެ...

9

އިންތިޒާރު ކުރުން އެދެމޭ ލޯބިވާ ( ފުރަތަމަ ބައި )

މިވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމް އަންހެން ކުދިންނަށް މި މުޖުތަމަޢުގައި އާއްމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުން ބައެއް ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އަދި މިވާހަކައިން ޢިބްރަތް ލިބިގަންނާނެކަމަށްްވެސް އުއްމީދުކުރަމެވެ *********************************** ” އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގަ ޖެހިފައިވާ...

5

ޔަޝްމީ 1

ފަތިހުގެ ތެތްފިނިކަން ކެނޑި އިރުގެ ހޫނުން މުޅި މާހައުލަށް އާރޯކަމާއި ތާޒާކަން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. މަޑު މަޑުން ޖެހެމުންދިޔަ ވައިރޯޅިތައް ގަސްތަކާ ސަމާސާ ކުރަމުންދިޔައެވެ. ބައެއް މީހުން ނިދީގެ މީރުކަން ހޯދަމުން...

18

ބިރުވެރި ލޯބީގެ ވާހަކަ : މަރްޙަބާ +18 (4ވަނަ ބައި)

ވިކާޝް ބޮލުގައި ދެއަތުން ތަޅަމުން ރޮމުންދާ މަންޒަރު ދެކެން އަހަރެންނަށް ކެތްނުވިޔަސް އަހަރެން އޮތީ އޭނާއަށް އަޅާލެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ދެރަވިއެވެ. އެހެނަސް މިވަގުތު މުޙިއްމީ އެކަން ހާމަކުރުމެއް ނޫނެވެ....

12

ބިރުވެރި ލޯބީގެ ވާހަކަ : މަރްޙަބާ +18 (3ވަނަ ބައި)

ސިހިފައި އަހަންނަށް ހޭލެވުނެވެ. އޭރު އަހަންނަށް މާނޭވާ ލެވެއެވެ. ކައިރީގައި ނިދާފައި އޮތް ވިކާޝް ފެނުމުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނެވެ. އަހަރެން ގަޑިބަލާލީމެވެ. ގަޑި ފެނުމާއި އެކު ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދުނެވެ. 2:30 ވީއެވެ....

14

މަންމަގެ ޑައިރީ 12 ވަނަ ބައި (ގުޅުން ބަދަހިވުން)

ޓްރީން ޓްރީން ޓްރީން… މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އެލާމް ގަޑި ރިންގުވާން ފެށިއެވެ. ދަންވަރު ހޭލާ ޑައިރީ ކިޔަން އޮތުމާއި އެކީ ޝާލީއަށް ހޭލެވުނީ ވަރަށްގިނައިރު ގަޑި އެލާމްވިފަހުންނެވެ. ހޭލެވުމާއި އެކީ ކަންނެތްކަމާއި...