Author: Emm

19

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 12

ރައުލްއާއެކު މަލްޝާ އެންމެން ކުޅެން ތިބި ހިސާބަށް ދިޔައިރު އެންމެން ވަށް ބުރެއް ހަދައިގެން ކުޅެން ތިއްބެވެ. ރައުލްއާ މަލްޝާވެސް މަޑު ކަފަ ކޮޅެއް ފަދަ ވިނަގަނޑުމަތީގައި އިށީނދެލިއެވެ. މަލްޝާއާ ޖެހިގެން އިން...

19

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 11

” އަޒާން އާ އެއްކޮށް މިއަދު އުޅުނު ސްކޫލަށް އަލަށް އައި ކުއްޖާއަކީ އޭނަގެ ޖީއެފް އޯ… ކޮންމެސް މަލްޝާ އެކޯ ކިޔަނީ… ” ކައިރީގައި ހުރި މޭޒެއްގައި އިން ކުއްޖަކު ބުނެލި...

30

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 10

ރައުލްގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އިނގުމުން މަލްޝާއަށް އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރޮވުނީއެވެ. އިތްފަތްތެރިކަން ގެއްލުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އުމުރު ދުވަހަށް މިކަން ސިއްރު ކުރެވޭނޭ ރައުލްއަށް ހީވަނީ ހެއްޔެވެ؟ އާނއެކެވެ. ރައުލްގެ ނަން ސިއްރު ވެދާނެއެވެ. ފިރިހެންކުއްޖާގެ ނަން ބަލާކަށް އެކަކުވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. ބޭޒާރު ވާނީ މަލްޝާއެވެ. ހުރިހާ ވޭނެއް އުފުލަން...

32

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 9

ދެލޯ މަރާލައިގެން އޮތް އަޒާންއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދިނުމަށްފަހު މަލްޝާ ތެދުވެގެން ރައުލްއާ ދިމާލަށް ދިޔައިރު ހިތުގެ ތެޅުން ބާރުވެފައިވެއެވެ. ” މިރޭ ދިމާ ވެވިދާނެ ތަ؟ ވީ ނީޑް ޓު ޓޯކް…...

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 8
24

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 8

އަޒާން އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް ރައުލްގެ ސްވިމިން ސޫޓްގެ ކަރުވަޅުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްލުމަށް އޭނާގެ އަތުގެ ހަމަލާއެއް ރައުލްގެ މޫނަށް އަމާޒުކޮށްލިއެވެ. ރައުލްއަށް ހުރެވުނީ ވާނުވާ ގައެވެ. އަޒާންގެ އަތުގެ ދެވަނަ ހަމަލާ ރައުލްގެ މޫނަށް އަމާޒުވުމާއެކު ބޮކި ޖަހާފައި ނޭފަތުން ލޭތައް ފައިބައިގަތެވެ. ރައުލްއަށް ނޭފަތުގައި އަތް ޖައްސާލެވުނެވެ. އަޒާން ތިންވަނަ ހަމަލާއެއް ރައުލްގެ މޫނަށް އަމާޒުކޮށްލުމާއެކު ރައުލް އެއިން ރެކި ގަތީ ހުށިޔާރު ކަމާއެކުގައެވެ. އަދި އަޒާންގެ މޭގައި އަޅާ ދުރަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. އަޒާން ހަށިގަނޑު ބެލެންސްކޮށްލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ހިފީ ރައުލް ލައިގެން ހުރި ސްވިމިން ސޫޓްގެ ކަރުގައެވެ. ” ކޮބާ މަލްޝާ؟! ކޮބާހޭ މަލްޝާ؟! އޭނނ… މަށަށް އިނގެޔޭ ކަލޭ މަލްޝާއަށް ކޮންމެސް ގޮތެއް ހަދައިފިކަން… މިތާ ހޭކިފަ މިހުރި ލޭ އެކަމަށް ހެކި ދޭނެ… ކަލޭ މަށަށް ޖަވާބެއް ދީބަލަ… އޭތް… ” އަޒާން ހީވަނީ ރުޅިއައިސްގެން ގޮސް ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެ ހެންނެވެ. ހެދޭ ނުހެދޭ ނޭނގޭ ވަރަށް އޭނާގެ ރުޅިގަނޑު ކެކި އަރައިގަތެވެ. ރައުލް އަޒާންގެ ބަނޑުގައި ފައިން ޖަހާ ބުރުވާލިއެވެ. އަޒާން އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުމާއެކު ތެދުވާނެ ހިތްވަރު ނެތިފައި އޮއްވާ ރައުލް ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފާ އަނެއްކާވެސް އަޒާންގެ ގައިގައި ތަޅައިގަތެވެ. މާހައުލުގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައީ އަޒާންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. ” އަޒާން! އަޒާން… ” ރައުލް ދިން ހަމަލާތަކަށް ކެތްނުކުރެވި ތަދު އިހްސާސްކުރާނެ ގާބިލުކަން ނެތެމުން ދިއުމާއެކު އަޒާންގެ ދެލޯ މެރެމުން ދިޔަ ސިކުންތުގައި ފަނޑުކޮށް ނަމަވެސް މަލްޝާ ގޮވާލި އަޑު އިވުނު ހެން ހީވިއެވެ. * * * * * * * * * * * * *...

51

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 7

ރައުލް ގޮސް ހުއްޓިލީ ކުޅިއެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ވަށައިގެންވީ ފެހިކުލައިގެ ގަސްތަކުން މުޅި ހިސާބު ހިޔާކުރެވިފައި ވެއެވެ. މާހައުލުގައި ހިފާފައިވީ ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ލިބޭ ފަދަ ފިނިކަމެކެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިރޯޅިތަކުން ގައިން ހީބިހި ހިލުވާލާ ފަދައެވެ. ފިނިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަށިގަނޑުގައި ދެއަތް ހުރަސްކޮށްލަމުން މަލްޝާ އައިސް ހުއްޓިލީ ރައުލްގެ ފުރަގަހުގައެވެ. ހަތަރު ފޫޓު ދުރުގައެވެ. ރައުލް ފަސް އެނބުރި ބަލާލުމަށްފަހު އަތުގެ އިޝާރާތުް މަލްޝާއަށް އައުމަށް އެންގިއެވެ. މަލްޝާގެ ހިތަ ނުތަނަވަސްވެފައި ވީ ނަމަވެސް މަލްޝާ ބެލީ އެކަން ނުދައްކާ ވޭތޯއެވެ. އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެ ލުއި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ގޮސް ހުއްޓިލީ ރައުލްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ރައުލް އޭނަގެ އަތުގައި އޮތް ފެންފުޅި މަލްޝާއަށް ދިއްކޮށްލުމުން މަލްޝާ އެ ފުޅި ކަނޑާލުމަށްފަހު އަތަށް ފެންފޮދެއް އަޅާލިއެވެ. އަދި ރައުލް ލައިގެން ހުރި ހުދު ސްވިމިންސޫޓްގެ މޭމަތީގައި ހުރި ކޯކުގެ އަސަރު ފިލުވާލުމަށް މަލްޝާ އެތަނުގައި ފެންފޮދެއް ހާކާލިއެވެ. މަލްޝާ ބެލީ ވީހާވެސް ދުރުގައި ހުރެގެން އެކަން ކުރެވޭތޯއެވެ. ކިރިޔާ އަތް ދަމާލައިގެން ހުރެ ހާކާލެވޭ ހިސާބުގައި މަލްޝާ ހުރުމުން ރައުލްގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ވެރިވީ ލާނެތް ހިނިތުންވުމެކެވެ. ފުރަގަހުން މަލްޝާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލުމަށްފަހު ގާތަށް ދަމާލިއެވެ. މަލްޝާ އައިސް ޖެހުނީ ރައުލްގެ މޭމަތީގައެވެ. މަލްޝާއަށް ވާނުވާ ރޭކާލީ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. ތެޅިގަތީ ރައުލްއާ ދުރަށް ދާށެވެ. ހިތް ތެޅެމުން ދިޔަ ބާރު މިނުން ދެންމެ ދެންމެ ބޭރަށް ފުންމާލަފާނެ ހެން ހީވާ ފަހަރު މަދެއް ނޫނެވެ. ރައުލް ގަދަ ހެދުމަކާ ނުލާ މަލްޝާގެ ގައިން ދޫކޮށްލިއެވެ. ” އަޅެ އެހެންޏަ… ގޮސް އެހެރަ ގަސް ކައިރީ ހުރެގެން މި ތަނުގައި ފެން ހާކަ ދޭންވީނު… ހާސް ނުވޭ… އަހަރެން ނޫޅެމޭ މަލްޝާ ކާލާކަށް… ” ރައުލްއާ ދިމާލަށް ކަޅި އަޅާލަމުން މަލްޝާ ހިތް ހަމައަކަށް އަޅުވާލިއެވެ. އަދި ތަންކޮޅެއް ކައިރިއަށް ޖެހިލުމަށްފަހު ކުރިން ކުރަން ހުރި ކަންތަކުގައި މަޝްއޫލުވިއެވެ. ރައުލް ހުރީ މަލްޝާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އަންހެންކުއްޖަކު އެހާ ގާތުގައި ހުރުމުން ރައުލް އަށް އޭނަގެ އިހްސާސްތައް ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކުރަން ޖެހުނެވެ. ބަސްނާހާ ހިތުގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވަމުން އޭނާގެ އަތް ހަރަކާތް ކުރީ މަލްޝާގެ ނިޔަނެތި ހަށިގަނޑާ ދިމާލަށެވެ. މަލްޝާގެ ހަށިގަނޑަށް ރައުލްގެ ދަހިވެތި ނަޒަރުތައް އަމާޒުވަމުން ދިޔައެވެ. މަލްޝާ ރައުލްގެ ސްވިމިން ސޫޓް ކޯކުގެ ވަސްވެސް ނުދުވާނެ ވަރަށް ސާފުކޮށްލިއެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހިފައި ހުރެ ހިނިތުންވެލަމުން އިސްއުފުލާ ރައުލްއާ ދިމާލަށް ބަލާލި ވަގުތު އެ ލޮލުގައިވީ މަސްތީ އަސަރަކުން ހުރިހާ ހޯލިތައް ކޮޅަށް ޖެހުނު ފަދަ އިހްސާސެއް މަލްޝާއަށް ކުރެވުނެވެ. ފުން ކަނޑެއް ފަދަ އެ ލޮލުގެ ތެރެއަށް މަލްޝާ ޣަރަގުވެގެން ދާކަށް މާ ގިނަ އިރެއް ނުނެގިއެވެ. ރައުލް މަލްޝާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފާ ކައިރިކޮށްލުމަށްފަހު ޝަހާދަތް އިނގިލި މަލްޝާގެ ނިތްކުރިން ތިރިއަށް ހިނގާލިއެވެ. މަލްޝާއަށް ދެ ލޯ މަރާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ރައުލްއަށް އޭގެން މާނަ ނެގުނީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ. އެއް އަތުން މަލްޝާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ އަނެއް އަަތުން މަލްޝާގެ މޫނުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އޭނަގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވީ މަލްޝާގެ ތުންފަތަށެވެ. ރައުލް މަލްޝާގެ މޫނާއިި އޭނާގެ މޫނު ގާތްކޮށްލިއެވެ. އަދި އެ ރީތި ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. މަލްޝާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ހީލިކެރުވިގެން ދިޔައިރު މަލްޝާގެ އެއް އަތުން ރައުލްގެ ފަށްބޯ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފާ ބާޜުކޮށްލިއެވެ. ހަގީގީ ދުނިޔެއަށް ލޯ މަރާލަމުން ކުރިމަތިން ހަނާ އަޅަމުން ދިޔަ ޚިޔާލީ ދުނިޔޭގެ ތެެރެއަށް މަލްޝާ ގެނބިގެން ދިޔައީ ފަހުން ވެދާނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނާލުމެއް ނެތިއެވެ. ރައުލް މަލްޝާއާ ދުރަށް ޖެހިލީ ނޭވާ ކޮޅަށް ދިއުމުންނެވެ. އޭރުވެސް އޭނަގެ އެއް އަތް މަލްޝާގެ ހިމަ އުނަގަނޑުގައި ވަށާލެވިފައި ވެއެވެ. ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވުމާއެކު އެކަކު އަނެކަކަށް މާނަ ފުން ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލިއެވެ. ރައުލް މަލްޝާގެ މޫނުގައި ބޮސްދިނެވެ. މަލްޝާއަށް އެ ބީހުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް މަރުހަބާ ކިޔުނީ ކިތަންމެ ބީރައްޓެހި ނަމަވެސް އެ ފިރުމުންތަކުން ލިބުނު އަރާމަކުންނެވެ. ހިތް...

42

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 6

ދޯނި ފަޅަށް ވަން އިރަށް ދެތިން އަންހެންކުދިން ފިޔަވާ އެހެން އެންމެން މޫދަށް ފުއްމާލައިފިއެވެ. މަލްޝާ މޫދަށް ދެފައި ލައިގެން އިނީ އެމީހުން މޫދުގައި ޖަހަމުން ދިޔަ ސަކަރާތް ބަލަން ހެވިފައެވެ. މަލްޝާ އެކަނި ބައިންދާފައި ދާން ބޭނުންނުވާތީ އަޒާން މަލްޝާ ކައިރީގައި އިށީނދެލައިގެން އިނެވެ. ދެފައިން ލޮނުގަނޑުގައި ތަޅަމުން ފެން ބުރުވަމުން އުޅުނު މަލްޝާގެ ހަރަކާތްތައް ހަ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކާ ތަފާތެއް ނެތެވެ. އަޒާން އިނީ މަލްޝާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް ފާރަވެ ބަލާށެވެ. މަލްޝާގެ ކޮންމެ އަދާއެއްގައިވެސް ހިތްތައް ކަތިލާފަދަ ބާރެއް ހުއްޓެވެ. މަލްޝާ މަޑުމަޑުން އިނދެފައި ކުއްލިއަކަށް އަތުން އަޒާންއާ ދިމާލަށް ފެން ބުރުވާލުމުން އަޒާންއަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. ލޮލަށް އަރައިގެން ދިޔަ ދިލައިންނެވެ. މަލްޝާ ކަންބޮޑުވެފައިވާ އަޑަކުން އަޒާންއަށް ގޮވާލަމުން އަޒާންގެ މޫނުގެ ދެފަރާތުގައި ހިފާލަމުން އެ ދެ ލޮލަށް ފުމެލިއެވެ. އަޒާންއަށް މަލްޝާގެ ހޫނު ނޭވާ އިހްސާސްކުރެވުމުން ލޯ ހުޅުވާލި އިރު މަލްޝާ އިނީ އޭނާޔާ ޖެހޭ ނުޖެހޭ ހާ ކައިރީގައެވެ. އޭނާގެ ތުންފަތް މަލްޝާގެ ކަރުގައި ޖެހިފައިވެއެވެ. އަޒާންއަށް އޭނާގެ އިހްސާސްތައް ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުންވީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. މަލްޝާ އިސްތިރިކޮށްލުމާއެކު އަޒާންގެ މުށިކުލައިގެ ލޮލުގެ ތެރެއަށް ދަމައިގަތް ފަދަ އިހްސާސެއް ކުރެވުނެވެ. ހަތަރުކަޅި ވަކިކޮށްލުމާއެކު އަޒާންގެ ކަޅި މަޑުމަޑުން ތިރިއަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. މަލްޝާގެ ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ތުނި ތުންފަތާ ހަމައަށެވެ. ” އުހުމް… އުހުމް… ” މީހަކު ކަރުކެހިލި އަޑަށް އަޒާންއާއި މަލްޝާއަށް ދުރަށް ޖެހިލެވުނީ ސިހިފައެވެ. ބަލާލިއިރު ލަޔާން ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތަށް ވެރިކޮށްގެން ލޮލުގައި އަތް އަޅައިގެން ހުއްޓެވެ. ” ސާބަސް ތިދެ މީހުންނަށް… އެންމެން ދޯނިން ފައިބައިގެން ދިޔައިރުވެސް ތި ތިބެނީ ވިއްޔަ ރޮމޭންސް ކުރަން… މިތާ ރޫމްސް މަދިއްޔެއް ނޫނިއްޔަ… އަހަރުން މި ޖެހެނީ ލަދުން ލޯ މަތީ އަތް އަޅައިގެން ތިބެން… މިހާރު ނިމިއްޖެތަ ތި ކުރާ ކަމެއް… ” މަލްޝާގެ މޫނު ޖަންބެއް ފަދައިން ރަތްވެގެން ދިޔައިރު އަޒާންވެސް އިނީ ލަދުން ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލައިގެންނެވެ. ދެމީހުންނަށްވެސް ސިއްރުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބެލެނީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ” ޕިސް ޕިސް ޕިސް… އަދިވެސް ފައިބާކަށް ނުވޭ؟! އަހަރެން ދިޔައީމަ ކޮންޓިނިއު ކުރަން ވިސްނައިގެންތަ ތި ތިބެނީ؟! ” ލަޔާން މާސްކެއް ހިފައިގެން ފައިބައިގެން ދަމުން އަނެއްކާވެސް އެމީހުންނާ ދިމާކޮށްލިއެވެ. މަލްޝާ އިނީ އަޒާންއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރަން ނުކެރިފައެވެ. އަޒާންގެ ހާލަކީވެސް މިއެވެ. ” ހިނގާ ފައިބަން… ” މަލްޝާ އިސްނުނަގާނެހެން ހީވި ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު އަޒާން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. މަލްޝާ އަޒާންގެ ފަހަތުން ފައިބަން ހިނގައިގަތެވެ. ފަތަން ނޭނގޭތީ މަލްޝާ ހުރީ ބިރުންނެވެ. ނަމަވެސް އަޒާން ކައިރީ އެހެން ބުނާކަށް މަލްޝާއަކަށް ނުކެރުނެވެ. އަޒާން މޫދަށް ޑައިބެއް ޖެހުމަށްފަހު މައްޗަށް އަރާ ބަލާލިއިރު މަލްޝާ ނުފައިބާ ހުރުމުން މަލްޝާއަށް ގޮވާލުމަށްފަހު ތަންކޮޅެއް ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. ” ފަތަން އިނގޭތަ؟! ” އަޒާން ދޯނީގައި އަތް އަޅުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. މަލްޝާ ދެ ފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލީ ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަޒާން މަލްޝާ ކައިރީ އިށީނުމަށް ބުނެލުމުން ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރެ މަލްޝާ ބޭރަށް ދެފައި ލައިގެން އިށީނެވެ. އަޒާން ފުން ނޭވާއެއްލީ ނަފްސު ތައްޔާރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަޒާންގެ އަތް މަލްޝާގެ އުނަގަނޑުގައި ވަށާލުމަށްފަހު މަލްޝާ ހިއްލާލަމުން ތިރިއަށް ބޭލިއެވެ. ލިބުނު ސިހުމުގައި މަލްޝާގެ އަނގައިން ތޫލި ހަޅޭކެއްގެ އަސަރު ބޭރުކޮށްލެވުނެވެ. މަލްޝާ ތެޅިގަތް ގޮތުން އަޒާން އާ އެކު މަލްޝާވެސް ދިޔައީ އަޑިއަށެވެ. ” މަލްޝާ… އިޓްސް މީ… އަޒާން އޭ… ” އަޑިއަށް ގޮސްފައި މައްޗަށް އެރުމާއެކު އަނެއްކާވެސް މަލްޝާ ތެޅިގަތް ގޮތުން މަލްޝާގެ އަނގައަށް ލޮނު ވަނެވެ. އަޒާންގެ ދެއަތް...

43

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 5

އީވާ އެންމެންނާ އަރާ ހަމަވެފައި ހިނގާށޭ އެެތެރެއަށް ވަންނަން ބުނުމުން ޒޭބާ މަލްޝާ ކޮބައިތޯ އަހާލިއެވެ. ” އެހެރީ އެއްނު… ވަޓް؟! އޯ މައި ގޯޑް… ” ހައިރާންކަމުގެ ލިސާންތައް ރަޔަންގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވަމުން ދިޔައިރު ހުރިހާ އެންމެންގެ ކަޅިތައް އެއްފަހަރާ އެ ދިމާލަށް ދަތުރު ކުރިއެވެ. އީވާވެސް އެ ދިމާލަށް ބަލާލުމަށްފަހު ޒޭބާގެ މޫނުމައްޗަށް އަރާ ފައިބަމުން ދާ ކުލަވަރުތައް ތަރުޖަމާކުރަން އެނބުރިލިއެވެ. މޫނުމައްޗަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލެވުނުއިރު ވައި އަޑުން ޝިޓް އޭ ބުނެވުނީ ޒޭބާގެ އަމަލްތައް ހުންނާނެ ގޮތެއް ލަފާކޮށްލަންވެސް ނޭނގޭތީއެވެ. ޒޭބާގެ ހަށިގަނޑު ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ފަދައެވެ. އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި މަލްޝާމެންނާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއިރު އީވާ، ޒޭބާ ހުއްޓުވަންވެސް ނޭނގިފައި ހުރި ގޮތަށް ހުއްޓެވެ. އެހެން އެންމެންނަށް އެކަން އިނގޭ ވަރެއް ނުވިއެވެ. ލިބިފައިވީ ހައިރާންކަމުގައި އަދިވެސް އެދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ބުދުތަކެއް ފަދައިން ތިއްބެވެ. ލޯގަނޑެއް ފަދައިން އެންމެންގެ މޫނުމައްޗަށް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔަ ކުލަވަރުތައް ހާމައަށް ވީ ނަމަވެސް ރައުލްގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެނެއެވެ. އެ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީއެވެ. ޒޭބާ އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި މަލްޝާގެ އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ހިފާ ދުރަށް ކޮއްޕާލުމުން މަލްޝާއަށް ބަލާލެވުނީ ހައިރާންވެފައެވެ. އަޒާންގެ މޫނުމައްޗަށްވެސް ހައިރާންކަމުގެ ކުލަވަރު ވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް ޒޭބާގެ މޫނު ފެނުމުން ރުޅިވެރިކަމުން މޫނުގެ ކުލަވަރު ބަދަލުކޮށްލައިފިއެވެ. ކަޅު ފޮއެ ރޭގަނޑެއް ފަދައެވެ. ޒޭބާ ހިނދުކޮޅަކުވެސް މަޑުޖެހިލުމެއްނެތި ވައިރޯޅިއެއްގެ ބާރުމިނުގައި ގޮސް މަލްޝާ ކޮއްޕާލުމަށް އަތް ހަރަކާތްކޮށްލިއެވެ. އަޒާން އެ ދެމެދަށް ވަދެ މަލްޝާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ފަހަތަށް ޖައްސާލި ގޮތުން މަލްޝާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބެލެންސް ގެއްލި ވެއްޓެން ދިޔަ ވަގުތު ހިފުނީ އަޒާންގެ ގަމީހުގައެވެ. ދެމީހުން އެއްކޮށް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނުއިރު އަޒާން އޮތީ މަލްޝާގެ ގައި މަތީގައެވެ. ހަތަރުކަޅި ހަމަވި ވަގުތު ދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވުނީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައެވެ. އެ ގޮތުގައި ވޭތުވި ހިމޭން ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު މަލްޝާއަށް ތިބުވުނު ގޮތް ރޭކާލުމުން ތެޅިގަނެވުނީ ތެދުވާށެވެ. މީހުންގެ ނަޒަރުތައް އެ ދިމާލަށް އަމާޒުވަމުން ދިޔަ ގޮތުން މަލްޝާ ލަދުން ވިރޭ ވަރުވިއެވެ. ދުރުގައި މަންޒަރު ބަލަން ހުރި ޒޭބާގެ ހިތުގައި ރޯވަމުން ދިޔަ އަލިފާންގަނޑު އިތުރަށް ބޮޑުވެ ހުޅު ފަޅައިގެން ދިޔަ ފަދައެވެ. މަލްޝާ ތެދުވުމާއެކު މަލްޝާއާ ދިމާލަށް އައީ ނޮޅާ ކާލަންހެން ހީވިއެވެ. ކުރިމަތީގައި މަލްޝާގެ އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި އަޒާންވެސް ބުރުވާލާފައެވެ. ޒޭބާއަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރެއް ލިބިފައިވާ ފަދައެވެ....

26

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 4

މަލްޝާވެސް ހުދުކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ސްކިނީއެއް އަދި ކަޅު ބުރުގާއެއް އަޅައިގެން ގެއިން ނުކުތް އިރު އީވާ މާ ކުރިން ހިނގައްޖެއެވެ. ގޭ ދޮރާށިން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅެނީސް ކުލަޕެކެޓުތައް އުކައިގަތް ގޮތުން ހީވީ ކުލަ ޖަހާނެ މީހަކު ނުފެނިފައި ތިބި ހެންނެވެ. މަލްޝާވެސް އަޅައިގެން ހުރި ބެކްޕެކްއިން ކުލަޕެކެޓެއް ނަަގައިގެން ދުއްވައިގަތެވެ. ދުއްވައިގަތް ތަނާހެން މީހަކު އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އެޅުމުން މަލްޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ހިމަ ދިގު އިނގިލިތަކެއްގެ ވެރި، އެމީހަކީ ކާކުތޯ ބަލާލުމަށް މަލްޝާ އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިލި ވަގުތު ހައިރާންވީ ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައަކުންނެވެ. ” ރާއިން… ” މަލްޝާ ހުރީ ކުއްލިއަކަށް ރާއިން ފެނުމުން ހައިރާންވެފައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އީދު ނަމާދުން ފެނިގެން ހީލީމާ ފެންނަ ކަމަށްވެސް ނަހަދާ ދިއުމުން މަލްޝާ ހީކުރީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އެ ހައިރާންކަންމަތީ މަލްޝާ ހުއްޓާ، މޫނުމަތީގައި ކުލަ ހާކާފައި ރާއިން ދުއްވައިގަތެވެ. ހޭވެރިކަމެއް ވީ ދެނެވެ. ރާއިންގެ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތް މަލްޝާއަށް އެހެންލާފައި ދިޔަ ގްރޫޕެއް ހަމަލާ އަމާޒުވިއެވެ. ހަމަލާ ތަކުން ރެކެމުން ދުވި މަލްޝާއަށް ރާއިން އަތުކުރެވޭ ވަރު ވީ ވަރަށް ދުރަށް ދެވުނު ފަހުންނެވެ. ދަބަހުން ނެގި ކުލަ ޕެކެޓުތަކުން ހުރިހާ ކުލައެއް އަތަށް އަޅައިގެން ގޮސް ރާއިންގެ މޫނުގައި ކޭއްތުމަށްފަހު މަލްޝާ ދުއްވައިގަތީ އެނބުރި އައި ކޮޅަށް ދާށެވެ. އެނބުރުނު ވަގުތު ގޮސް ޖެހުނީ މީހެއްގެ މޭމަތީއެވެ. މަލްޝާއަށް ފަހަތުން ރާއިން ހޭ އަޑު އިވެއެވެ. ދެ ފިޔަވަޅު ފަހަތަށް އަޅާލުމަށްފަހު ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލީ މާފަށް އެދޭށެވެ. ނަމަވެސް ގޮށް ޖަހާފައިވާ ކަޅުކަން ގަދަ ބޯ ބުމައިގެ ތިރިން އަޅިކުލައިގެ ލޮލަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނު ވަގުތު މަލްޝާގެ ހިނިތުންވުން ފޭދެމުން ފޭދެމުން ގޮސް އެކަށް ފޭދިއްޖެއެވެ. މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސްކަން ހަނާއަޅާލަ އަޅާލަ ހުރި އިރު ލޮލު ތެރޭގައި ކަރުނައިގެ މުތީތައް ވިދަމުން ދިޔައެވެ. ” ބަލާލައިގެން އުޅޭކަށް ނޭނގޭތަ؟! އަންނަ ގޮތަށް އައިސް މަ ގައިގަ ޖެހިގަނެޔޭ އެބަ… ކިހާ ބޮޑު އުނދަގުލެއް މީ ދެން… ބޮއްކުރާ ދޮށަށް އޮޑި ކަނބަން ނޫޅެބޭ… މަށާ އަޅައިގަނެގެން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން… ” ހަގީގަތުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ނެތް، ރައުލްގެ ރަހުމު ކުޑަ ބަސްތަކުން މަލްޝާގެ ހިތް ވިރިގެން ފޭބީ ގަނޑުފެންކޮޅެއް ފަދައިންނެވެ. ކަރުނަތައް ހިފަހައްޓަން ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލިވަރުން ތުންފަތް ރަތްވިއެވެ. ރައުލްއަށް ލޮލުގެ ތެރޭގައި ގައިދުކޮށްފައި ހުރި ކަރުނަތައް ދައްކަން ބޭނުންނުވާތީ އިސްޖަހައިގެން ހުރެ މަޑު ހިނގުމެއްގައި ދުރަށް ހިނގައިގަތެވެ. އިސްއުފުލާލަން މަޖުބޫރު ކުރުވީ މީހަކު މަލްޝާއޭ ކިޔާފައި ގޮވާލި އަޑަށެވެ. ބަލާލިއިރު އަޒާން އައިސް މަލްޝާއާ ހަމަކުރަނީއެވެ. އަނެއްފަރާޓަށް އެނބުރި ލަމުން ލޮލުގައި ހުރި ކަރުނަތައް އަތުން ފުހެލީ އަޒާން ކުރާ ސުވާޅުތަކުެ އަމާޒަކަށް ވާން ބޭނުންނުވާތީއެވެ. އަދި މިއޮށް އުފާވެރި ދުވަސް ރައުލްއާ ހެދި ފަނިވާކަށް މަލްޝާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ....

23

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 3

ގުދުރަތުގެ ފުރިހަމަކަމުން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ހޯދަމުން ހިނގާލާފައި ދިޔަ މަލްޝާގެ ހަށިގަނޑު އަރިއަޅާލީ ކޮންމެސް އެއްޗެއްގައި ޖެހިފައެވެ. މަލްޝާގެ އަނގައިން ތޫލި ހަޅޭކެއް ބޭރުވެގެން ދިޔައީ ލިބުނު ސިހުމުގައެވެ. ވެއްޓުނަސް ވެއްޓޭނީ އެ މަޑު ވެލިގަނޑުގެ މައްޗަށްކަން އިނގުމުން އެކަމާ މާ ކަންބޮޑު ނުވިނަމަވެސް އޭނާ ގައިގައި އެ ޖެހިގަތީ ކޯއްޗެއްކަން ނޭނގޭތީ ހިތް ބިރުގަނެފައިވިއެވެ.ކަފަކޮޅެއް ފަދަ މަޑު ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބުރަކަށިޖެހުމުން މަލްޝާއަށް ލޯ މަރާލެވުނީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ލޯ ހުޅުވާލަމުން ފުންމައިގެން ތެދުވިއިރު ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ކުރިމަތީ ހުރީ އިންސާނެކެވެ.ހަމުގެ ކުލަ އަލި ރީތި ވަރެއްގެ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވީ އެ ޒުވާނާގެ މަޑު މުށިކުލައިގެ ދެލޯ އަނދިރީގެ ތެރޭގައި ޖަވާހިރެއް ފަދައިން ވިދަ ވިދާ ހުއްޓެވެ. ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވާފައިވީ ފިރިހެންވަންތަ ހިނިތުންވުމުގެ އަސަރު ލޮލަށް ފޯރާފައިވުމުންނެވެ. އޭނާގެ އަތް މަލްޝާއަށް ދިއްކޮށްލުމުން މަލްޝާ ނޯ ތެންކްސް އޭ ބުނެ އަމިއްލައަށް ތެދުވިއެވެ. ” ސޮރީ ވަރަށް ބޮޑަށް… ބަލައި ނުލާ އާދެވުނީމަ އެހެންވީ… ބައި ދަ ވޭ… އައިމް އަޒާން… ތީ މިރަށު ކުއްޖެއް ނޫން ދޯ… އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުފެންނާތީ… ” އެއް އަތް ޖީބަށް ޖަހައިގެން ހުރެ އަނެއް އަތް ސަލާމަށް ދިއްކޮށްލަމުން އަޒާން ތައާރަފްވެލިއެވެ. ” ޔާ ހައި… އައިމް މަލްޝާ… އައިމް ފްރޮމް މާލެ… މިއަދު މިރަށަށް އައީ… ބަޓް ދެން އުޅޭނީ މިރަށުގަ… ވަން އިޔަރ ވަން ދެން… ”  ސަލާމަށް ދިއްކޮށްލި...

26

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 2

ދެން ތިބި އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުލަވަރުތަކުން މިއީ އެމީހުންނަށް އާ ކަމެއް ނޫންކަން އިނގެއެވެ. ހިލޭ ފިރިހެނެއްގެ ގައިގައި އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސާލާފައި ނުވާ މަލްޝާއަށް މީ ހުސް ނުދަންނަ ބީރައްޓެހި ކަންކަމެވެ. ފިޔަވަޅުތައް ކައިރިވަމުން އައި ވަރަކަށް މަލްޝާގެ ހިތުގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައިވާ ބިރުވެރިކަން އިތުރުވަމުން ދިޔައެވެ. ލޮލުގެ ތެރޭގައި ގައިދުކޮށްފައިވާ ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ދިޔައީ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކަމުންނެވެ. ވަށައިގެން ތިބި އެންމެންނަށް މަލްޝާގެ ހިތުގެ ތެޅުމުގެ އަޑު އިވޭނެކަން ގައިމެވެ. މަލްޝާއާ ދިމާލަށް އަޅަމުން ދިޔަ ފިޔަވަޅުތައް ކައިރިވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ރައުލްގެ ހިތަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވީ އަޒުމު އެއަށް ވުރެ މާ ބާރުގަދައެވެ. މަލްޝާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވީ ބިރުވެރިކަމާއި ސިހުންވީ އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް އަޒުމު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުވި ސަބަބަކަށެވެ. މަލާމާތުގެ ހިނތުންވުމެއް ވެރި ކުރުވައިގެން ހުރެ ގޮސް މަލްޝާގެ އަތުގައި ހިފާ ނެގުމަށްފަހު އަތު ތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްލިއެވެ. ރައުލްގެ އަޅި ލޮލާ ހަތަރުކަޅި ހަމަ ނުކުރަން މަލްޝާ ކުރި މަސައްކަތް ދިޔައީ ފެނުފުލުންނެވެ. އެ ފުން ލޮލުގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން ދިޔައީ ބަސްބުނާހާ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ރައުލްއަށްވެސް ހުރެވުނީ މަލްޝާގެ ހޭޒަލް ކުލައިގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައެވެ. މި ބީރައްޓެހި އަންހެން ކުއްޖާގެ ރީތިކަމަށް ހިތް ތައުރީފު ކުރި ނަމަވެސް ސިކުނޑި މުޅިން ދެކޮޅެވެ. މަލްޝާގެ ކޮނޑުގައި އަޅުވާލެވިފައިވާ އޭނާގެ އަތް ނައްޓުވާލަމުން ރައުލް މަލްޝާގެ ވަށް މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. މަލްޝާގެ ދެލޮލާއި ރައުލްގެ ދެލޯ ގުޅިފަވާއިރު ދެން ތިބި އެންމެން ހީގަނެގެން ބަލަހައްޓައިގެން ތިބި ގޮތުން ހީވީ ކަސޯޓީގެ އެޕިސޯޑެއް ލައިވްކޮށް ބަލާލަން ލިބުމުން އުފަލުން ތިބި ހެންނެވެ. ރައުލް މަޑުމަޑުން މަލްޝާގެ މޫނު އޭނާގެ މޫނާ ކައިރި ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މަލްޝާގެ ހޫނު ނޭވާ ރައުލްގެ ކޯތާފަތަށް އެޅިގެން ދިޔައިރު އެ ރީތިކަމުގެ ސިހުރުގައި ޖެހި އެ ހިތުގައި މަލްޝާއަށް އޮތް ނަފްރަތާއި ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު އެކީ ހިނދިގެން ދިޔަ ފަދައެވެ. ރައުލް ކުޑަކޮށް ގުދުވެލަމުން މަލްޝާގެ މޫނާ އެއް ހަމަ އަކަށް ތިރިވެލިއިރު އޭނާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ މަޑު ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކަކުން ފަވާލެވިފައިވާ މަލްޝާގެ ބައްޓަން ރީތި ތުންފަތަށެވެ. އެ ދެމެދުގައިވީ އިންޗީގެ ދުރުކަން ކުޑަ ކުރަމުން ރައުލް މަލްޝާގެ ތުންފަތުގައި ލުއިކޮށް ބޮސްދިނެވެ. ޝަބްނަމް ތިކިތަކަކުން ދެ ތުންފަތް ތެމިގެން ދިޔައިރު ވަށައިގެން ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއް ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަނެވޭހާ ހޭވެރިކަންވެސް އެ ދެމީހުންގެ ނެތެވެ. މަލްޝާއަށް ހީވީ ޚިޔާލީ ކަނޑުގައި އޮޔާ ބެހެމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ހަނަފަސް ބިމަކަށް ލެއްގީހެންނެވެ. ހަރަކާތެއްވެސް ކޮށްލަން ނޭނގިފައި ހުރި މަލްޝާއަށް ހޭވެރިކަން ވުމުން ރައުލްގެ މޭގައި އަތް އަޅާ ދުރަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. މަސްތީ އޮއެވަރުގައި ބެހެމުން ދިޔަ ރައުލްއަށް ނުވިސްނާ ހުއްޓާ އެފަދަ ހަމަލާއެއް އައުމުން ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. ހަށިގަނޑު ބެލެންސްކޮށްލަމުން ރައުލްގެ ނަޒަރު ސީދާކޮށްލީ ރޮވިފައި ހުރި މަލްޝާއަށެވެ. މަލްޝާގެ ތުންފަތަށް ލޭކުލަ އަރާފައި އިރު މޫނެކޭ ރަތް ޓޮމާޓޯ ގަނޑެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. ތެމިފައިވާ އެ ތުންފަތުގެ އޮފްކަން ދެގުނަ ވެފައިވާއިރު ރައުލްގެ ދަހިވެތި ނަޒަރު އަދިވެސް ހުއްޓިފައިވަނީ މަލްޝާގެ ތުންފަތަށެވެ. މަލްޝާ އަނގަމަތީގައި އަތްއަޅާލުމަށްފަހު އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރި ދުއްވައިގަތް އިރު އަދިވެސް ހުރީ ދެންމެ ވީ ކަންތައް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. ރައުލް އޭނަގެ އެތައް ހުވަފެނެއް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުވާލައިފިއެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ތާހިރުކަމާ މެދު ޝައްކު ކުރުވާ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ދެކެ ނަފްރަތު ކުރުވާފައެވެ. މަލްޝާ ދުވުން ހުއްޓާލީ ވަރުބަލިވެ ދެން ނުދުވެވޭނެހެން ހީވާ ގޮތް ވުމުންނެވެ. ފަސް އެނބުރި ބަލާލިއިރު ރައުލްމެން ލޮލުކޮޅަށް ފެންނަންވެސް ނެތެވެ. ގައިގެ ވަރު ދޫވާ ހެން ހީވުމުން މަލްޝާ ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވިއެވެ. އަޑުން އަޑު ނަގާފައި ރޮއެގަނެވުނީ އޭނާގެ ވޭނީ އުދާސްތައް އަޑު އަހާ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލާނެ ފަރާތެއް ނެތްކަން ޔަގީންވާ ހާލުގައެވެ. ރުއް ފަލެއްގެ މެދުގައި ދަންވަރު އަތަށް އަޅަމުން ދާއިރު ހުންނާނީވެސް ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް މަލްޝާއަށް އެ ނާމާން މާހައުލުގައި އެކަނި އިން އިރު އެއްޗެކޭ ހިތަށް...

56

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 1

” އައި އެމް ނާވަސް… ” މަލްޝާ ތިރީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލީ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ނުތަނަވަސްކަމާ ހާސްކަން ވަންހަނާކޮށްލުމަށެވެ. ” ސާބަސް ދެން… މަލް އުޅޭ ގޮތުން ހީވަނީ ވެޑިން ނައިޓް ވެގެން އުޅޭހެން… ކޮން ނާވަސް އެއްތަ… މައި ފްރެންޑްސް އާ ރިއެލީ ކޫލް… ޔޫ ވިލް ގެޓް ޓު ނޯ ދެޓް… ” އީވާ ހީގަތީ މަލްޝާ އުޅޭ ގޮތް ފެނިފައެވެ. އަޑުގައި ފޮނި ބޮޑު، ކިބުރުވެރި ގޮތެއް ހުއްޓަސް ފެންނަ ފެނުމަށް އެހާ ފޮނި ވައްތަރެއް ނުޖަހައެވެ. މީހެއްގެ ބޭރު ފުށަކުން އެމީހެއްގެ ގޮތެއް ނޭނގޭނެތާއެވެ. މައުސޫމް ސިފައެއްގެ ފަހަތުގައި ފިލާވެސް ޝައިތާނަކު ހުރެދާނެކަން ދަންނަން ވާނެއެވެ. ކަރަށް މަޅި މަހާލާނީ ކޮން އިރަކު ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ. ” ދެން އީވް… އީވްގެ ފްރެންޑްސް އަކަސް މަލްއަށް ހަމަ ސްޓްރޭންޖަރސް އޭ އެއީ… އަދި އަލަށްވެސް އެމީހުންނާ މީޓް ނުވަންޔަކާ މަލްއަކަށް ނޭނގޭނެ އެއްނު… ” މަލްޝާއަށް ހަށިގަނޑުގައި އަތް ވަށައިލެވުނީ ރޭގަނޑުގެ ފިނި ރޯޅިތައް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލުމުންނެވެ. އެ ރޯޅިތަކަށްވެސް މަލްޝާގެ ހިތުގައިވީ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވާލަ ދިނުމުގައި ކާމިޔާބެއް ނުހޯދުނެވެ.  ” ޔާހް… އެހެންނޭ… ދިމާވީމަ އެއްނު އެމީހުންގެ ގޮތެއް އިނގޭނީވެސް… ” ވަޔާ އެއްވަރަށް އުދުހެމުން ދިޔަ އީވާގެ މަޑު މުށިކުލައިން ޑައި ކޮށްފައި އޮތް އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތުން ފުނާއަޅާލާ އެއްވަރުކޮށްލަމުން އީވާ ބުނެލިއެވެ. ” ވަޓް އެވަރ… ” މަލްޝާއަށް އީވާގެ އަގައިން ކުރި ނޭރޭނެކަން އިނގި ގޮތް ދޫކުރިއެވެ. އީވާ ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ހީގަތެވެ. ” އަހަރެމެން ދިމާވިތާ އަދި ދެ ދުވަސް ވެސް ނުވޭ… އެކަމު މަލްއަށް އަހަރެން ހާދަ އަވަހަކަށޭ ތި ދަސްވީ ދޯ… ވަރަށް ފަސޭހަ ތަ އަހަރެން ދަސްކޮށްލަން؟! އަދިވެސް އަހަރެންނަށް މަލްއެއް ނޭނގޭ އެކަމު… ” ބިންމަތީގައި އޮތް ގާގަނޑެއްގައި ފައިން ޖަހަމުން އީވާ އަހާލިއެވެ. ” އަނ… މިއޮށް އާދެވުނީ ބީބީކިއު ހަޓްއަށް… އެތިބީ… މައި ފްރެންޑްސް… ” ދިރޭ ފުރާނައެއްގެ ހިލަމެއް ނުވާ އެ ހިސާބުގަނޑުގައިވީ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލާފައިވަނީ ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅު ބިންދާލާ އަޑާއި ރޭގަނޑުގެ ރޯޅިތަކުގެ މިއުޒިކީ އަޑެވެ. އީވާ އިނގިލިން އިޝާރާތްކޮށްލީ ހިރުނދު ގަސްތަކެއްގެ ދޮށުގައި ތިބި ހައެއްކަ ކުދިންނަށެވެ. މަލްޝާ ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން އަޅައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ޝޯލް ރީތިކޮށްލިއެވެ. ” ހޫން ހޫން… ސާބަހޭ… ” މަލްޝާ އޭނާ ލައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ކިރިޔާ ބަނޑު ފޮރުވޭ ވަރުގެ އެލެން ވޯކަރ ހުޑީ ތިރިއަށް ދަމާލުމުން އީވާ ދިމާކޮށްލިއެވެ....

43

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… ( ފަހުބައި )

” އާލިއާ… މިހާރު ތި ދަނީ މާ މައްޗަށް… އަހަރެން އުޅޭ ގޮތާ ނޫޅޭ ގޮތް އާލިއާއަށް އިނގެނީ ކިހިނެއް… އާލިއާ އެހެން އުޅޭތީ ކަން ނޭނގެ ދޯ… އަމިއްލަ ބޮލުން ފިލުވަން ވެގެން އަހަރެންގެ ބޮލަށް ތި ޖެހީ… ގޯހެއް ނޫން… ” ކޮޓަރީގެ ދޮރުން ނިކުމެ ނިކުމެ ހުރި އާލިއާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނާގެ ގަޔާ ދިމާލަށް އަތު ހުރި ބާރެއްލާފައި ދަމާލަމުން ދަތްކުނޑި ވިކާލައިގެން ހުރެ ރުހާން ބުނެލީ މަލާމާތުގެ ރާގަކަށެވެ. ރުހާންގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން އާލިއާއަށް ރޮވުނެވެ. ރުހާންއަށް އަދި އޭނާއަށްވެސް އެކަން ކުރެވުނީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި ކަން އާލިއާއަށް އިނގެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ބޭނުންނުވީ އެވެ....

44

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 4

” އަހަރެންނާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯއްޗެއް… ” ރުހާން ކައިރީގައި އިން އާލިއާއަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ. ” އަމް… ޔުއަރ ގާރލްފްރެންޑް… ” އާލިއާ އިރުކޮޅަކު ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. ” ގައިމު އަދި އައި ފަހަކުން ގާރލްފްރެންޑަށް ގުޅައިވެސް ނުލާ… ” އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އެކްޗުއަލީ އައި ވޯންޓު ގިވް ހާރ އަ ސަޕްރައިޒް… ސޯ ގުޅައިގެން ސަޕްރައިޒް ޚަރާބުކުރަނީ ކީއްކުރާކަށް… ” ރުހާން ފަރުވާކުޑަ ގޮތަކަށް ދެ ކޮނޑު އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” އޯހް… އައި ސީ… ބަޓް ޔުއަރ ޖީއެފް އިޒް ސޯ އެޖެސްޓިން ދެޓް… ” އާލިއާ ދައްކަ ދައްކާ ހުރި ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލީ ރުހާންއެވެ. ” އޮހް ކަމް އޮން… އަހަރެން އާލިއާ މަންމަ ކައިރީ މިކޮޅަށް އާދެވުނު ވާހަކަ ބުނީ ގުޅައިގެންތަ… ނޫނެއްނު ދޯ… ހަމަ އެ ގޮތަށް އޭނައަށްވެސް މެސެޖެ ކުރީ އޭ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާއަށް ކަމެއް ޔަގީންކޮށްދޭން އުޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ” ރުހާން ތީ ބޮޑު އަޖައިބެއް ފަދަ މީހެއް… ރުހާން ފެންނަ ގޮތާ ހަގީގީ ރުހާން އާ ހާދަ ތަފާތޭ… ” އާލިއާގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ރުހާން އާލިއާއަށް ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ” އައިމް ޝުއަރ ޔޫ އަރ ހައިޑިން ސަމްތިންގ… ” އާލިއާ ރުހާންއަށް ބަލާލީ ކޮންމެސް ކަމެއް ދެނެގަންނަން އުޅޭ ފަދައަކުންނެވެ. ” ހަހަ… ވެދާނެ ދޯ… ” ރުހާން ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ހީލިއެވެ. ” ކޮބާ ނިދާކަށް ނުވޭ؟؟؟ ތީ ވަރުބަލިވެގެން އުޅުނު މީހާ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުންނެވެ. ” އާނ… އޯކޭ… ނައިޓް… ” އާލިއާ ސޯފާއިން ތެދުވަމުން ބުނެލިއެވެ....

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 3
71

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 3

” ހޫމް… އޯކޭ އޯކޭ… ތިޔަކު މައްސަލައެއް ނެތޭ… އެކަމަކު ހަމައެކަނި އެކަމަށްޓަކައި އޭނައާ އިންނަންޏާ ތީ ދެން ލޯބިވެގެން އިންނަ އިނުމަކަށް ނުވާނެ ތާ ދޯ… ” ރުހާން ބުނެލިއެވެ. ” ނޫނޭ… އަހަރުމެން ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ… ދެމީހުން އެކީ ފިލްމު ބަލަން ގޮސް ދުއްވާލަން ރޭގަނޑުކާންވެސް ދަން… ދެން ތީނަޔަށް ކޮންކަމެއް… ” ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލަމުން އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އޯހް… އޯކޭ… ތިހެން ވިއްޔާ މަށަށް ބުނެދީބަލަ އޭނަގެ ފެވެރިޓް ކަލަރ… އެހެން ނޫނީ ފެވެރިޓް ފުޑް… ނޫނީ ބެސްޓްފްރެންޑްގެ ނަން… ކަމް އޯން… ކަމް އޯން… ” ރުހާން ބުމަ އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އަ… އަ… އަ… ” އާލިއާ ހީވީ ބަސް ހުސްވެފައި ހުރި ހެންނެވެ. ” ބުނެބަލަ… ބުނެބަލަ… ކީއްވެތަ އަ އަ އަ އަ ތި ލައްވަނީ… ތިހާ ގިނައިން ރޭގަނޑު ބޭރަށް ކާން ދަންޏާ އޭނަގެ ފެވެރިޓް ފުޑް ނޭނގިއެއް ނުހުންނާނެއްނު… ދެން ވެސް އެއްބަސްވެބަލަ… އަހަރެން މިއުޅެނީ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކާ އިންނާށޭ…  ދެން އަދި ލޯބިވެވޭނީ ކިހިނެތް ދޯ… ” މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތަށް ވެރި ކޮށްލަމުން ރުހާން ބުނެލިއެވެ....

45

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 2

” އިޓްސް އޯކޭ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާގެ މޫނަށް ބަލަން ނުބަލަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ރިންގުވަމުން ދިޔަ ފޯނަށް އަރާފައި އިން މަންމަގެ ނަން ފެނި އާލިއާ ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލަމުން ނުތަނަވަސްކަމާއެކު ފެހި ފިތަށް ފިތާލިއެވެ. ” ހަލޯ… ދަރިފުޅާ… ” އެކޮޅުން އިވުނު ޝާޒްލީގެ އަޑާއެކު އާލިއާއަށް ތިރީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލެވުނެވެ. އަނެއްކާވެސް ދޮގު ހަދާނީ ބާއޭ ނޫނީ ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔައިދޭންވީ ބާއޭ ހިތަށް އަރާފައި އިން އާލިއާއަށް އެ ޚިޔާލުތަކުން ނިކުމެވުނީ އަނެއްކާވެސް އެކޮޅުން ” ހަލޯ… ” އޭ ބުނެލި އަޑަށެވެ. ” މަންމާ! އަނެއް… އަޅުގަނޑަށް އޮޅިގެން މާލެ ބަސްކަމަށް ހީކޮށް އެރުނީ ހުޅުމާލެ ބަހަށް… ދެންމެ މި އެނގުނީ… ” ނުތަނަވަސްވެހުރެ ނަމަވެސް އާލިއާ ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. ދެލޯ މަރާލީ މަންމަގެ ލެކްޗަރު އަޑު އަހަން ޖެހޭނެކަން ޔަގީންވާތީއެވެ. ” ދަރިފުޅާ… މަންމަ އޭރުވެސް ބުނީމެއްނު… މިކަހަލަ ކަމެއް ވެދާނެތީ އޭ މަންމަ ދާނަމޭ ބުނީ… އެކަމަކު ދަރިފުޅުގެ ގޮތްދޫނުކުރުމާ ހެދި މިހުރިހާ ކަމެއް މި ވީ… މަންމައަކަށް މިވަގުތަކު ނެތް ދެވޭކަށްވެސް… ދެން… ” ޝާޒްލީގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑާލީ އާލިއާ އެވެ....