Author: Emm

16

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 4

މަލްޝާވެސް ހުދުކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ސްކިނީއެއް އަދި ކަޅު ބުރުގާއެއް އަޅައިގެން ގެއިން ނުކުތް އިރު އީވާ މާ ކުރިން ހިނގައްޖެއެވެ. ގޭ ދޮރާށިން ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅެނީސް ކުލަޕެކެޓުތައް އުކައިގަތް ގޮތުން ހީވީ ކުލަ ޖަހާނެ މީހަކު ނުފެނިފައި ތިބި ހެންނެވެ. މަލްޝާވެސް އަޅައިގެން ހުރި ބެކްޕެކްއިން ކުލަޕެކެޓެއް ނަަގައިގެން ދުއްވައިގަތެވެ. ދުއްވައިގަތް ތަނާހެން މީހަކު އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އެޅުމުން މަލްޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ހިމަ ދިގު އިނގިލިތަކެއްގެ ވެރި، އެމީހަކީ ކާކުތޯ ބަލާލުމަށް މަލްޝާ އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރިލި ވަގުތު ހައިރާންވީ ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައަކުންނެވެ. ” ރާއިން… ” މަލްޝާ ހުރީ ކުއްލިއަކަށް ރާއިން ފެނުމުން ހައިރާންވެފައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އީދު ނަމާދުން ފެނިގެން ހީލީމާ ފެންނަ ކަމަށްވެސް ނަހަދާ ދިއުމުން މަލްޝާ ހީކުރީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އެ ހައިރާންކަންމަތީ މަލްޝާ ހުއްޓާ، މޫނުމަތީގައި ކުލަ ހާކާފައި ރާއިން ދުއްވައިގަތެވެ. ހޭވެރިކަމެއް ވީ ދެނެވެ. ރާއިންގެ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތް މަލްޝާއަށް އެހެންލާފައި ދިޔަ ގްރޫޕެއް ހަމަލާ އަމާޒުވިއެވެ. ހަމަލާ ތަކުން ރެކެމުން ދުވި މަލްޝާއަށް ރާއިން އަތުކުރެވޭ ވަރު ވީ ވަރަށް ދުރަށް ދެވުނު ފަހުންނެވެ. ދަބަހުން ނެގި ކުލަ ޕެކެޓުތަކުން ހުރިހާ ކުލައެއް އަތަށް އަޅައިގެން ގޮސް ރާއިންގެ މޫނުގައި ކޭއްތުމަށްފަހު މަލްޝާ ދުއްވައިގަތީ އެނބުރި އައި ކޮޅަށް ދާށެވެ. އެނބުރުނު ވަގުތު ގޮސް ޖެހުނީ މީހެއްގެ މޭމަތީއެވެ. މަލްޝާއަށް ފަހަތުން ރާއިން ހޭ އަޑު އިވެއެވެ. ދެ ފިޔަވަޅު ފަހަތަށް އަޅާލުމަށްފަހު ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލީ މާފަށް އެދޭށެވެ. ނަމަވެސް ގޮށް ޖަހާފައިވާ ކަޅުކަން ގަދަ ބޯ ބުމައިގެ ތިރިން އަޅިކުލައިގެ ލޮލަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނު ވަގުތު މަލްޝާގެ ހިނިތުންވުން ފޭދެމުން ފޭދެމުން ގޮސް އެކަށް ފޭދިއްޖެއެވެ. މޫނުމަތިން ނުތަނަވަސްކަން ހަނާއަޅާލަ އަޅާލަ ހުރި އިރު ލޮލު ތެރޭގައި ކަރުނައިގެ މުތީތައް ވިދަމުން ދިޔައެވެ. ” ބަލާލައިގެން އުޅޭކަށް ނޭނގޭތަ؟! އަންނަ ގޮތަށް އައިސް މަ ގައިގަ ޖެހިގަނެޔޭ އެބަ… ކިހާ ބޮޑު އުނދަގުލެއް މީ ދެން… ބޮއްކުރާ ދޮށަށް އޮޑި ކަނބަން ނޫޅެބޭ… މަށާ އަޅައިގަނެގެން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން… ” ހަގީގަތުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ނެތް، ރައުލްގެ ރަހުމު ކުޑަ ބަސްތަކުން މަލްޝާގެ ހިތް ވިރިގެން ފޭބީ ގަނޑުފެންކޮޅެއް ފަދައިންނެވެ. ކަރުނަތައް ހިފަހައްޓަން ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލިވަރުން ތުންފަތް ރަތްވިއެވެ. ރައުލްއަށް ލޮލުގެ ތެރޭގައި ގައިދުކޮށްފައި ހުރި ކަރުނަތައް ދައްކަން ބޭނުންނުވާތީ އިސްޖަހައިގެން ހުރެ މަޑު ހިނގުމެއްގައި ދުރަށް ހިނގައިގަތެވެ. އިސްއުފުލާލަން މަޖުބޫރު ކުރުވީ މީހަކު މަލްޝާއޭ ކިޔާފައި ގޮވާލި އަޑަށެވެ. ބަލާލިއިރު އަޒާން އައިސް މަލްޝާއާ ހަމަކުރަނީއެވެ. އަނެއްފަރާޓަށް އެނބުރި ލަމުން ލޮލުގައި ހުރި ކަރުނަތައް އަތުން ފުހެލީ އަޒާން ކުރާ ސުވާޅުތަކުެ އަމާޒަކަށް ވާން ބޭނުންނުވާތީއެވެ. އަދި މިއޮށް އުފާވެރި ދުވަސް ރައުލްއާ ހެދި ފަނިވާކަށް މަލްޝާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ....

22

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 3

ގުދުރަތުގެ ފުރިހަމަކަމުން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ހޯދަމުން ހިނގާލާފައި ދިޔަ މަލްޝާގެ ހަށިގަނޑު އަރިއަޅާލީ ކޮންމެސް އެއްޗެއްގައި ޖެހިފައެވެ. މަލްޝާގެ އަނގައިން ތޫލި ހަޅޭކެއް ބޭރުވެގެން ދިޔައީ ލިބުނު ސިހުމުގައެވެ. ވެއްޓުނަސް ވެއްޓޭނީ އެ މަޑު ވެލިގަނޑުގެ މައްޗަށްކަން އިނގުމުން އެކަމާ މާ ކަންބޮޑު ނުވިނަމަވެސް އޭނާ ގައިގައި އެ ޖެހިގަތީ ކޯއްޗެއްކަން ނޭނގޭތީ ހިތް ބިރުގަނެފައިވިއެވެ.ކަފަކޮޅެއް ފަދަ މަޑު ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބުރަކަށިޖެހުމުން މަލްޝާއަށް ލޯ މަރާލެވުނީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ލޯ ހުޅުވާލަމުން ފުންމައިގެން ތެދުވިއިރު ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ކުރިމަތީ ހުރީ އިންސާނެކެވެ.ހަމުގެ ކުލަ އަލި ރީތި ވަރެއްގެ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވީ އެ ޒުވާނާގެ މަޑު މުށިކުލައިގެ ދެލޯ އަނދިރީގެ ތެރޭގައި ޖަވާހިރެއް ފަދައިން ވިދަ ވިދާ ހުއްޓެވެ. ތުންފަތަށް ވެރިކުރުވާފައިވީ ފިރިހެންވަންތަ ހިނިތުންވުމުގެ އަސަރު ލޮލަށް ފޯރާފައިވުމުންނެވެ. އޭނާގެ އަތް މަލްޝާއަށް ދިއްކޮށްލުމުން މަލްޝާ ނޯ ތެންކްސް އޭ ބުނެ އަމިއްލައަށް ތެދުވިއެވެ. ” ސޮރީ ވަރަށް ބޮޑަށް… ބަލައި ނުލާ އާދެވުނީމަ އެހެންވީ… ބައި ދަ ވޭ… އައިމް އަޒާން… ތީ މިރަށު ކުއްޖެއް ނޫން ދޯ… އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުފެންނާތީ… ” އެއް އަތް ޖީބަށް ޖަހައިގެން ހުރެ އަނެއް އަތް ސަލާމަށް ދިއްކޮށްލަމުން އަޒާން ތައާރަފްވެލިއެވެ. ” ޔާ ހައި… އައިމް މަލްޝާ… އައިމް ފްރޮމް މާލެ… މިއަދު މިރަށަށް އައީ… ބަޓް ދެން އުޅޭނީ މިރަށުގަ… ވަން އިޔަރ ވަން ދެން… ”  ސަލާމަށް ދިއްކޮށްލި...

25

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 2

ދެން ތިބި އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުލަވަރުތަކުން މިއީ އެމީހުންނަށް އާ ކަމެއް ނޫންކަން އިނގެއެވެ. ހިލޭ ފިރިހެނެއްގެ ގައިގައި އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސާލާފައި ނުވާ މަލްޝާއަށް މީ ހުސް ނުދަންނަ ބީރައްޓެހި ކަންކަމެވެ. ފިޔަވަޅުތައް ކައިރިވަމުން އައި ވަރަކަށް މަލްޝާގެ ހިތުގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައިވާ ބިރުވެރިކަން އިތުރުވަމުން ދިޔައެވެ. ލޮލުގެ ތެރޭގައި ގައިދުކޮށްފައިވާ ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ދިޔައީ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކަމުންނެވެ. ވަށައިގެން ތިބި އެންމެންނަށް މަލްޝާގެ ހިތުގެ ތެޅުމުގެ އަޑު އިވޭނެކަން ގައިމެވެ. މަލްޝާއާ ދިމާލަށް އަޅަމުން ދިޔަ ފިޔަވަޅުތައް ކައިރިވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ރައުލްގެ ހިތަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވީ އަޒުމު އެއަށް ވުރެ މާ ބާރުގަދައެވެ. މަލްޝާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވީ ބިރުވެރިކަމާއި ސިހުންވީ އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް އަޒުމު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުވި ސަބަބަކަށެވެ. މަލާމާތުގެ ހިނތުންވުމެއް ވެރި ކުރުވައިގެން ހުރެ ގޮސް މަލްޝާގެ އަތުގައި ހިފާ ނެގުމަށްފަހު އަތު ތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްލިއެވެ. ރައުލްގެ އަޅި ލޮލާ ހަތަރުކަޅި ހަމަ ނުކުރަން މަލްޝާ ކުރި މަސައްކަތް ދިޔައީ ފެނުފުލުންނެވެ. އެ ފުން ލޮލުގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން ދިޔައީ ބަސްބުނާހާ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ރައުލްއަށްވެސް ހުރެވުނީ މަލްޝާގެ ހޭޒަލް ކުލައިގެ ލޮލަށް ގެއްލިފައެވެ. މި ބީރައްޓެހި އަންހެން ކުއްޖާގެ ރީތިކަމަށް ހިތް ތައުރީފު ކުރި ނަމަވެސް ސިކުނޑި މުޅިން ދެކޮޅެވެ. މަލްޝާގެ ކޮނޑުގައި އަޅުވާލެވިފައިވާ އޭނާގެ އަތް ނައްޓުވާލަމުން ރައުލް މަލްޝާގެ ވަށް މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލިއެވެ. މަލްޝާގެ ދެލޮލާއި ރައުލްގެ ދެލޯ ގުޅިފަވާއިރު ދެން ތިބި އެންމެން ހީގަނެގެން ބަލަހައްޓައިގެން ތިބި ގޮތުން ހީވީ ކަސޯޓީގެ އެޕިސޯޑެއް ލައިވްކޮށް ބަލާލަން ލިބުމުން އުފަލުން ތިބި ހެންނެވެ. ރައުލް މަޑުމަޑުން މަލްޝާގެ މޫނު އޭނާގެ މޫނާ ކައިރި ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މަލްޝާގެ ހޫނު ނޭވާ ރައުލްގެ ކޯތާފަތަށް އެޅިގެން ދިޔައިރު އެ ރީތިކަމުގެ ސިހުރުގައި ޖެހި އެ ހިތުގައި މަލްޝާއަށް އޮތް ނަފްރަތާއި ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު އެކީ ހިނދިގެން ދިޔަ ފަދައެވެ. ރައުލް ކުޑަކޮށް ގުދުވެލަމުން މަލްޝާގެ މޫނާ އެއް ހަމަ އަކަށް ތިރިވެލިއިރު އޭނާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ މަޑު ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކަކުން ފަވާލެވިފައިވާ މަލްޝާގެ ބައްޓަން ރީތި ތުންފަތަށެވެ. އެ ދެމެދުގައިވީ އިންޗީގެ ދުރުކަން ކުޑަ ކުރަމުން ރައުލް މަލްޝާގެ ތުންފަތުގައި ލުއިކޮށް ބޮސްދިނެވެ. ޝަބްނަމް ތިކިތަކަކުން ދެ ތުންފަތް ތެމިގެން ދިޔައިރު ވަށައިގެން ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއް ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަނެވޭހާ ހޭވެރިކަންވެސް އެ ދެމީހުންގެ ނެތެވެ. މަލްޝާއަށް ހީވީ ޚިޔާލީ ކަނޑުގައި އޮޔާ ބެހެމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ހަނަފަސް ބިމަކަށް ލެއްގީހެންނެވެ. ހަރަކާތެއްވެސް ކޮށްލަން ނޭނގިފައި ހުރި މަލްޝާއަށް ހޭވެރިކަން ވުމުން ރައުލްގެ މޭގައި އަތް އަޅާ ދުރަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. މަސްތީ އޮއެވަރުގައި ބެހެމުން ދިޔަ ރައުލްއަށް ނުވިސްނާ ހުއްޓާ އެފަދަ ހަމަލާއެއް އައުމުން ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. ހަށިގަނޑު ބެލެންސްކޮށްލަމުން ރައުލްގެ ނަޒަރު ސީދާކޮށްލީ ރޮވިފައި ހުރި މަލްޝާއަށެވެ. މަލްޝާގެ ތުންފަތަށް ލޭކުލަ އަރާފައި އިރު މޫނެކޭ ރަތް ޓޮމާޓޯ ގަނޑެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. ތެމިފައިވާ އެ ތުންފަތުގެ އޮފްކަން ދެގުނަ ވެފައިވާއިރު ރައުލްގެ ދަހިވެތި ނަޒަރު އަދިވެސް ހުއްޓިފައިވަނީ މަލްޝާގެ ތުންފަތަށެވެ. މަލްޝާ އަނގަމަތީގައި އަތްއަޅާލުމަށްފަހު އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރި ދުއްވައިގަތް އިރު އަދިވެސް ހުރީ ދެންމެ ވީ ކަންތައް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. ރައުލް އޭނަގެ އެތައް ހުވަފެނެއް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުވާލައިފިއެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ތާހިރުކަމާ މެދު ޝައްކު ކުރުވާ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ދެކެ ނަފްރަތު ކުރުވާފައެވެ. މަލްޝާ ދުވުން ހުއްޓާލީ ވަރުބަލިވެ ދެން ނުދުވެވޭނެހެން ހީވާ ގޮތް ވުމުންނެވެ. ފަސް އެނބުރި ބަލާލިއިރު ރައުލްމެން ލޮލުކޮޅަށް ފެންނަންވެސް ނެތެވެ. ގައިގެ ވަރު ދޫވާ ހެން ހީވުމުން މަލްޝާ ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވިއެވެ. އަޑުން އަޑު ނަގާފައި ރޮއެގަނެވުނީ އޭނާގެ ވޭނީ އުދާސްތައް އަޑު އަހާ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލާނެ ފަރާތެއް ނެތްކަން ޔަގީންވާ ހާލުގައެވެ. ރުއް ފަލެއްގެ މެދުގައި ދަންވަރު އަތަށް އަޅަމުން ދާއިރު ހުންނާނީވެސް ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް މަލްޝާއަށް އެ ނާމާން މާހައުލުގައި އެކަނި އިން އިރު އެއްޗެކޭ ހިތަށް...

53

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 1

” އައި އެމް ނާވަސް… ” މަލްޝާ ތިރީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލީ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ނުތަނަވަސްކަމާ ހާސްކަން ވަންހަނާކޮށްލުމަށެވެ. ” ސާބަސް ދެން… މަލް އުޅޭ ގޮތުން ހީވަނީ ވެޑިން ނައިޓް ވެގެން އުޅޭހެން… ކޮން ނާވަސް އެއްތަ… މައި ފްރެންޑްސް އާ ރިއެލީ ކޫލް… ޔޫ ވިލް ގެޓް ޓު ނޯ ދެޓް… ” އީވާ ހީގަތީ މަލްޝާ އުޅޭ ގޮތް ފެނިފައެވެ. އަޑުގައި ފޮނި ބޮޑު، ކިބުރުވެރި ގޮތެއް ހުއްޓަސް ފެންނަ ފެނުމަށް އެހާ ފޮނި ވައްތަރެއް ނުޖަހައެވެ. މީހެއްގެ ބޭރު ފުށަކުން އެމީހެއްގެ ގޮތެއް ނޭނގޭނެތާއެވެ. މައުސޫމް ސިފައެއްގެ ފަހަތުގައި ފިލާވެސް ޝައިތާނަކު ހުރެދާނެކަން ދަންނަން ވާނެއެވެ. ކަރަށް މަޅި މަހާލާނީ ކޮން އިރަކު ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ. ” ދެން އީވް… އީވްގެ ފްރެންޑްސް އަކަސް މަލްއަށް ހަމަ ސްޓްރޭންޖަރސް އޭ އެއީ… އަދި އަލަށްވެސް އެމީހުންނާ މީޓް ނުވަންޔަކާ މަލްއަކަށް ނޭނގޭނެ އެއްނު… ” މަލްޝާއަށް ހަށިގަނޑުގައި އަތް ވަށައިލެވުނީ ރޭގަނޑުގެ ފިނި ރޯޅިތައް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލުމުންނެވެ. އެ ރޯޅިތަކަށްވެސް މަލްޝާގެ ހިތުގައިވީ ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވާލަ ދިނުމުގައި ކާމިޔާބެއް ނުހޯދުނެވެ.  ” ޔާހް… އެހެންނޭ… ދިމާވީމަ އެއްނު އެމީހުންގެ ގޮތެއް އިނގޭނީވެސް… ” ވަޔާ އެއްވަރަށް އުދުހެމުން ދިޔަ އީވާގެ މަޑު މުށިކުލައިން ޑައި ކޮށްފައި އޮތް އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތުން ފުނާއަޅާލާ އެއްވަރުކޮށްލަމުން އީވާ ބުނެލިއެވެ. ” ވަޓް އެވަރ… ” މަލްޝާއަށް އީވާގެ އަގައިން ކުރި ނޭރޭނެކަން އިނގި ގޮތް ދޫކުރިއެވެ. އީވާ ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ހީގަތެވެ. ” އަހަރެމެން ދިމާވިތާ އަދި ދެ ދުވަސް ވެސް ނުވޭ… އެކަމު މަލްއަށް އަހަރެން ހާދަ އަވަހަކަށޭ ތި ދަސްވީ ދޯ… ވަރަށް ފަސޭހަ ތަ އަހަރެން ދަސްކޮށްލަން؟! އަދިވެސް އަހަރެންނަށް މަލްއެއް ނޭނގޭ އެކަމު… ” ބިންމަތީގައި އޮތް ގާގަނޑެއްގައި ފައިން ޖަހަމުން އީވާ އަހާލިއެވެ. ” އަނ… މިއޮށް އާދެވުނީ ބީބީކިއު ހަޓްއަށް… އެތިބީ… މައި ފްރެންޑްސް… ” ދިރޭ ފުރާނައެއްގެ ހިލަމެއް ނުވާ އެ ހިސާބުގަނޑުގައިވީ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލާފައިވަނީ ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅު ބިންދާލާ އަޑާއި ރޭގަނޑުގެ ރޯޅިތަކުގެ މިއުޒިކީ އަޑެވެ. އީވާ އިނގިލިން އިޝާރާތްކޮށްލީ ހިރުނދު ގަސްތަކެއްގެ ދޮށުގައި ތިބި ހައެއްކަ ކުދިންނަށެވެ. މަލްޝާ ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން އަޅައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ޝޯލް ރީތިކޮށްލިއެވެ. ” ހޫން ހޫން… ސާބަހޭ… ” މަލްޝާ އޭނާ ލައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ކިރިޔާ ބަނޑު ފޮރުވޭ ވަރުގެ އެލެން ވޯކަރ ހުޑީ ތިރިއަށް ދަމާލުމުން އީވާ ދިމާކޮށްލިއެވެ....

43

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… ( ފަހުބައި )

” އާލިއާ… މިހާރު ތި ދަނީ މާ މައްޗަށް… އަހަރެން އުޅޭ ގޮތާ ނޫޅޭ ގޮތް އާލިއާއަށް އިނގެނީ ކިހިނެއް… އާލިއާ އެހެން އުޅޭތީ ކަން ނޭނގެ ދޯ… އަމިއްލަ ބޮލުން ފިލުވަން ވެގެން އަހަރެންގެ ބޮލަށް ތި ޖެހީ… ގޯހެއް ނޫން… ” ކޮޓަރީގެ ދޮރުން ނިކުމެ ނިކުމެ ހުރި އާލިއާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނާގެ ގަޔާ ދިމާލަށް އަތު ހުރި ބާރެއްލާފައި ދަމާލަމުން ދަތްކުނޑި ވިކާލައިގެން ހުރެ ރުހާން ބުނެލީ މަލާމާތުގެ ރާގަކަށެވެ. ރުހާންގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން އާލިއާއަށް ރޮވުނެވެ. ރުހާންއަށް އަދި އޭނާއަށްވެސް އެކަން ކުރެވުނީ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި ކަން އާލިއާއަށް އިނގެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ބޭނުންނުވީ އެވެ....

44

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 4

” އަހަރެންނާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯއްޗެއް… ” ރުހާން ކައިރީގައި އިން އާލިއާއަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ. ” އަމް… ޔުއަރ ގާރލްފްރެންޑް… ” އާލިއާ އިރުކޮޅަކު ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. ” ގައިމު އަދި އައި ފަހަކުން ގާރލްފްރެންޑަށް ގުޅައިވެސް ނުލާ… ” އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އެކްޗުއަލީ އައި ވޯންޓު ގިވް ހާރ އަ ސަޕްރައިޒް… ސޯ ގުޅައިގެން ސަޕްރައިޒް ޚަރާބުކުރަނީ ކީއްކުރާކަށް… ” ރުހާން ފަރުވާކުޑަ ގޮތަކަށް ދެ ކޮނޑު އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” އޯހް… އައި ސީ… ބަޓް ޔުއަރ ޖީއެފް އިޒް ސޯ އެޖެސްޓިން ދެޓް… ” އާލިއާ ދައްކަ ދައްކާ ހުރި ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލީ ރުހާންއެވެ. ” އޮހް ކަމް އޮން… އަހަރެން އާލިއާ މަންމަ ކައިރީ މިކޮޅަށް އާދެވުނު ވާހަކަ ބުނީ ގުޅައިގެންތަ… ނޫނެއްނު ދޯ… ހަމަ އެ ގޮތަށް އޭނައަށްވެސް މެސެޖެ ކުރީ އޭ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާއަށް ކަމެއް ޔަގީންކޮށްދޭން އުޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ” ރުހާން ތީ ބޮޑު އަޖައިބެއް ފަދަ މީހެއް… ރުހާން ފެންނަ ގޮތާ ހަގީގީ ރުހާން އާ ހާދަ ތަފާތޭ… ” އާލިއާގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ރުހާން އާލިއާއަށް ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ” އައިމް ޝުއަރ ޔޫ އަރ ހައިޑިން ސަމްތިންގ… ” އާލިއާ ރުހާންއަށް ބަލާލީ ކޮންމެސް ކަމެއް ދެނެގަންނަން އުޅޭ ފަދައަކުންނެވެ. ” ހަހަ… ވެދާނެ ދޯ… ” ރުހާން ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ހީލިއެވެ. ” ކޮބާ ނިދާކަށް ނުވޭ؟؟؟ ތީ ވަރުބަލިވެގެން އުޅުނު މީހާ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުންނެވެ. ” އާނ… އޯކޭ… ނައިޓް… ” އާލިއާ ސޯފާއިން ތެދުވަމުން ބުނެލިއެވެ....

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 3
71

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 3

” ހޫމް… އޯކޭ އޯކޭ… ތިޔަކު މައްސަލައެއް ނެތޭ… އެކަމަކު ހަމައެކަނި އެކަމަށްޓަކައި އޭނައާ އިންނަންޏާ ތީ ދެން ލޯބިވެގެން އިންނަ އިނުމަކަށް ނުވާނެ ތާ ދޯ… ” ރުހާން ބުނެލިއެވެ. ” ނޫނޭ… އަހަރުމެން ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ… ދެމީހުން އެކީ ފިލްމު ބަލަން ގޮސް ދުއްވާލަން ރޭގަނޑުކާންވެސް ދަން… ދެން ތީނަޔަށް ކޮންކަމެއް… ” ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލަމުން އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އޯހް… އޯކޭ… ތިހެން ވިއްޔާ މަށަށް ބުނެދީބަލަ އޭނަގެ ފެވެރިޓް ކަލަރ… އެހެން ނޫނީ ފެވެރިޓް ފުޑް… ނޫނީ ބެސްޓްފްރެންޑްގެ ނަން… ކަމް އޯން… ކަމް އޯން… ” ރުހާން ބުމަ އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އަ… އަ… އަ… ” އާލިއާ ހީވީ ބަސް ހުސްވެފައި ހުރި ހެންނެވެ. ” ބުނެބަލަ… ބުނެބަލަ… ކީއްވެތަ އަ އަ އަ އަ ތި ލައްވަނީ… ތިހާ ގިނައިން ރޭގަނޑު ބޭރަށް ކާން ދަންޏާ އޭނަގެ ފެވެރިޓް ފުޑް ނޭނގިއެއް ނުހުންނާނެއްނު… ދެން ވެސް އެއްބަސްވެބަލަ… އަހަރެން މިއުޅެނީ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކާ އިންނާށޭ…  ދެން އަދި ލޯބިވެވޭނީ ކިހިނެތް ދޯ… ” މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތަށް ވެރި ކޮށްލަމުން ރުހާން ބުނެލިއެވެ....

45

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 2

” އިޓްސް އޯކޭ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާގެ މޫނަށް ބަލަން ނުބަލަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ރިންގުވަމުން ދިޔަ ފޯނަށް އަރާފައި އިން މަންމަގެ ނަން ފެނި އާލިއާ ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލަމުން ނުތަނަވަސްކަމާއެކު ފެހި ފިތަށް ފިތާލިއެވެ. ” ހަލޯ… ދަރިފުޅާ… ” އެކޮޅުން އިވުނު ޝާޒްލީގެ އަޑާއެކު އާލިއާއަށް ތިރީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލެވުނެވެ. އަނެއްކާވެސް ދޮގު ހަދާނީ ބާއޭ ނޫނީ ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔައިދޭންވީ ބާއޭ ހިތަށް އަރާފައި އިން އާލިއާއަށް އެ ޚިޔާލުތަކުން ނިކުމެވުނީ އަނެއްކާވެސް އެކޮޅުން ” ހަލޯ… ” އޭ ބުނެލި އަޑަށެވެ. ” މަންމާ! އަނެއް… އަޅުގަނޑަށް އޮޅިގެން މާލެ ބަސްކަމަށް ހީކޮށް އެރުނީ ހުޅުމާލެ ބަހަށް… ދެންމެ މި އެނގުނީ… ” ނުތަނަވަސްވެހުރެ ނަމަވެސް އާލިއާ ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. ދެލޯ މަރާލީ މަންމަގެ ލެކްޗަރު އަޑު އަހަން ޖެހޭނެކަން ޔަގީންވާތީއެވެ. ” ދަރިފުޅާ… މަންމަ އޭރުވެސް ބުނީމެއްނު… މިކަހަލަ ކަމެއް ވެދާނެތީ އޭ މަންމަ ދާނަމޭ ބުނީ… އެކަމަކު ދަރިފުޅުގެ ގޮތްދޫނުކުރުމާ ހެދި މިހުރިހާ ކަމެއް މި ވީ… މަންމައަކަށް މިވަގުތަކު ނެތް ދެވޭކަށްވެސް… ދެން… ” ޝާޒްލީގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑާލީ އާލިއާ އެވެ....

77

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 1

ހުޅުލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށް ނައްޓާލި ބަހުގެ ތެރޭ އިން އާލިއާ އިނީ ކުޑަ ދޮރުން ބޭރުން ފެންނަމުން ދިޔަ ހިތްގައިމު މަންޒަރަށް ގެއްލިފައެވެ. ފަސްދެމުން ގެން ދިޔަ ކޮންމެ މަންޒަރެއް ހިތު ތެރޭގައި ކުރަހާލަނީ ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމަށް ތައުރީފު ކުރާ ހާލުގައެވެ. ތުންފަތުގައި މާނަ ފުން ހިނިތުންވުމެއް ކުރަހާލަމުން އުނގުމަތީގައި އޮތް މަޑު މުށިކުލައިގެ ދިގު ވާގަނޑުލީ އަތް ދަބަހުގެ ތެރެއިން ކަޅު ކުލައިގެ ބޯ ހަންގަނޑެއްލީ ފޮތެއް ނަގާ އެއަށް ފުން ނަޒަރަކުން ބަލާލިއެވެ. އެ ފޮތް ވައްތަރީ ޑައިރީ އަކާ އެވެ. އާލިއާ ފުން ނޭވާއެއްލަމުން އެފޮތް މަޑުމަޑުން ހުޅުވާލިއެވެ. ” އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ވާނީ އަހަރެން ހުރިހާ ހިތާމަތަކަކުން ދުރުކޮށްދޭނެ މީހެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ދިމާވިޔަސް އަހަރެންގެ އަތުން ދޫކޮށްނުލާ އަހަރެންނަށް ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެދޭނެ މީހެކެވެ. އޭނާ ވާނީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށެވެ. ހިތުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުފޮރުވާ އަހަރެންގެ ހުރިހާ އިހްސާސުތަކެއް އޭނާއަށް ކިޔައިދޭނަމެވެ. ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަސް އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ވާހަކަތައް ހުހެއް ނުވާނެއެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ވާރޭގެ ތެރޭގައި ހީސަމާސާ ކުރާނަމެވެ. ” ޑައިރީގެ ފުރަތަމަ ގަނޑުގައި ލިޔެފައި އޮތް ފަށުވި ބަސްކޮޅު ކިޔަމުން ދިޔަ އިރު އާލިއާގެ ތުންފަތަށް ހުވަފެނީ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެފައިވިއެވެ. ކުޑަ ދޮރުން ބޭރު ބަލާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އަތުގައި އޮތް ފޮތަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ” އަހަރެމެން އެކުގައި އެތައް ރެއަކު އަހަރެންގެ ފެވަރިޓް ރޮމޭންޓިކް ފިލްމު ބެލުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާނަމެވެ. އެކަކު އަނެކަކު އަތުގައި ހިފައިގެން ތިބެ ތަރިތަކާއި މުޅި ދުނިޔެ ހެކިކޮށް އެތައް އަހުދަކާއި ވައުދެއް ވާނަމެވެ. ލޯބިވާވަރު ބަޔާންކޮށްދިނުމުގައި އެތައް ވަގުތެއް...

36

އެ ސިއްރު… 9 ( ފަހުބައި )

ޓެރެސްއަށް ނިކުމެވުނު އިރު ކުރިމަތިން ފެނުނީ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެން ދެކެން ބޭނުންވި މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ދެލޯ އަހަރެންނަށް ކެހި ދެނީ ކަމަށް ހިކޮށް ދެތިން ފަހަރު ލޯ އުނގުޅާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް މަންޒަރު ބަދަލެއް ނުވިއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޮތް   ބިރުވެރިކަން ހަގީގަތަކަށް ވީއެވެ. ގަބު އަރާފައި ހުރި އަހަރެންނަށް ހަމަ ބިމަށް ފޭބުނީ ތާތު އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ     ތަޅުވައިގަތުމުންނެވެ. ރެއިލިންގ މަތީގައި ޝެރީ މަންމަ ހުރީ ޝަޒީ މަންމަގެ ކަރުގައި ހިފައިގެންނެވެ. ހިފައިގެން ހުރިލެއް ބާރުކަން ފުފިފައި ހުރި އެ އަތުގެ ނާރުތަކުންނާއި ފިއްތާ ބާރުކޮށްފަ...

36

އެ ސިއްރު… 8

މަންމަ އުދުއްސައިގަތުމާއެކު ފަހަތުން އަހަރެމެން ވެސް އުދުއްސައިގަތީމެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ކަމަކު އަހަރެންނަށް އުދުހުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. ތާތު އާ އެއްވަރަށް އުދުހެމުން ދިޔައިރު ދެން ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީ ހިތް ތެޅެމުން ދިޔަ ބާރު މިނުން ދެންމެ ދެންމެ މޭ ފަޅާފައި ނިކުމެދާނެ ހެން ހީވާ ފަހަރުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ ރަށުގެ މަލަމަތި އަހަރެންގެ ލޮލުގެ ކޮޅަށް ދައްކާލުމާއެކު ހިތަށް ލިބިގެން ދިޔަ ހިތްހަމަޖެހުން ދުލުން ބަޔާންކޮށް ދޭން ދައްޗެވެ. އެ ބިމުގައި ފައިތިލަ ޖެހުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ދޫކޮށްލެވުނީ ފުން ނޭވާއެކެވެ. އެތައް ދުވަހަކު ނޭވާ ނުލާ ހުރެފައި ނޭވާއެއް ލީ މީހަކު ފަދައިންނެވެ. ރަށަށް ފޭބުމަށްފަހު އަހަރެމެން އިންސާނެއްގެ ސިފަ ޖެހި ހިނގަފައި ގެއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހީ މީހަކަށް ޝައްކުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށެވެ. ދިހަވަރަކަށް މިނެޓުގެ ކުރު ރާސްތާއަށް ފަހު އަހަރެންގެ ގެއާ ހިސާބަށް ފޯރައިފިއެވެ. އެންމެން ގެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތް އިރު އަހަރެންނަށް ހުރެވުނީ ގެއާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. މަންމަ ފަސް އެނބުރި ބަލާލިއެވެ.     އަހަރެން ނާންނަ ކަން އެނގުމުންނެވެ. ހައިރާންވެފައި ހުރެ މަންމަ ދަރިފުޅާއޭ ކިޔާ ގޮވާލުމުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. ގޭޓުން ވަދެގެން ގާ ޖަހާފައި އޮތް މަގުން ހިނގާފައި ގޮސް ގެއަށް ވަދެވެން ހުރި ދޮރާ ހިސާބުން މަންމަ މަޑު ޖެހިލުމާއެކު އަހަރެންވެސް ހުއްޓުނީމެވެ. މަންމަ ފަހަތަށް ޖެހިލާފައި އަހަރެންނަށް އަތުން އިޝާރާތް ކޮށްލީ އެތެރެއަށް ވަނުމަށެވެ. އަހަރެން މަންމަގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށްފަހު ހިނގައިގަތީމެވެ. ގޭގެ ބެލް އަޅާލުމާއެކު މާގިނަ އިރެއް ނުވެ ދޮރުގެ ތަޅު އެނބުރާލި އަޑު އިވުނެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ތެޅިގަތީ އެޔެއް މިޔެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. ހަފްތާއެއް ހާ ދުވަސް ފަހުން މަންމަމެން ފެންނާތީއެވެ.  އަދި އަހަރެން ފެނުމުން މަންމަމެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީވެސް ހިތުގައި ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ވަކި ހިއްޕާލާފައި ވެއެވެ. ދޮރު ހުޅުވުނު އިރު ކުރިމަތީ ހުރީ ގޭތެރޭ މަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން އެކުއްޖާ ހީވީ ބިރެއް ފެނިގެން ތެޅިގަތް ހެންނެވެ. އަޑަށް ބާރު ލާފައި މޭމް އޭ ކިޔާ މަންމައަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ. ” އޭޝްލީ… ކިހިނެއްވީ ” މަންމަގެ އަޑު އިވުނީ އޭޝްލީގެ ފުރަގަހުންނެވެ. އޭޝްލީ ދޮރު ކުރިމަތިން ދުރަށް ޖެހިލި ވަގުތު އަހަރެންނާ މަންމަގެ ހަތަރު ކަޅި ހަމަވިއެވެ. އަހަރެން ފެނުމާޢެކު މަންމަ އަނގަ މަތީ އަތް އަޅާލީ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުންނެވެ. އަދި ވައި އަޑުން...

71

އެ ސިއްރު… 7

މަންމަގެ ވޭނީ ރުއިމުގެ އަޑު މާހައުުލުގައި ގުގުމާލުމާއެކު އިށީނދެ އިން ގޮނޑިން ތެދުވެގެން ގޮސް މަންމަގެ ގައިގައި ބައްދާލެވުނެވެ. އޭރު އަހަރެންނަށްވެސް ރޮވެނީއެވެ. މަންމަގެ ހަޔާތުގެ ވޭނީ ފަލްސަފާ އަޑު އެހުންވީ އަހަރެން ހީކުރި ވަރަށް ވެރެ މާ ހިތްދަތި އަދި އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ދުވަހަކުވެސް ނުފެނުނު ނަމަވެސް ހިތު ތެރޭގައި މާމައަށްޓަކައި އުފަންވީ ޝަކުވާއެވެ. ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިޔަސް ވެހެވެ. މަންމަގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން އޮވެ ރޮމުން ދިޔަ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފާ މަންމަ އަހަރެންގެ ކަރުނަތައް ފުހެލަދިނެވެ. އަދި ހިނިތުންވެލިއެވެ. ” ދަރިފުޅާ! ދެން ހުއްޓާލާ! ” މަންމަ އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފާ ނަގަމުން އަހަރެންގެ ނިތަށް ބޮސްދިނެވެ. ކަރުނައިގެ ތެރެއިން ހިނިތުންވެލެވުނީ ހިތަށް ލިބުނު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކުން ނެވެ. ” ދަރިފުޅާ! މަންމަ ދަރިފުޅަށް މަންމަގެ މާޒީ އާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދިނީ މިއަދު ދެން ކުރިއަށް އޮތް ކަންތައް ކުރެވޭނީ ދަރިފުޅަށް އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް އިނގިގެން ކަމަށް ވާތީ… ” ހައިރާންކަމުގެ ކުލަވަރާއެކު މަންމަގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނެވެ. ” ކޮންކަމެއް… ” ސުވާލު ނުކޮށެއް ކެތެއް ނުވިއެވެ. ” މަންމަ މިއުޅެނީ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ކައިރިއަށް ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ދާން… ” މަންމަގެ ޖަވާބުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ވެރިވި މަސްހުނި އިހްސާސްތަކެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް ކުރީ ކޮންކަހަލަ އަސަރެއް ކަމެއް ބުނެދޭކަށް ނޭނގުނެވެ. ” ބައްޕަމެން ކައިރި އަށޭ… ” އެ ހައިރާންކަން މަތީ ހުރެ ބުނެލެވުނެވެ. ” ހޫމްމ… ކިހިނެއްވީ… ” މަންމަގެ މޫނުމަތިން ކޮންމެސް ވަރަކަށް ނުތަނަވަސްކަމުގެ އަސަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ފުން ނޭވާއެއްލީ އެހުރިހާ ކަމަކަށް ނަފްސު ތައްޔާރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކަންނޭނގެ އެވެ. ” މިރޭ 8:00 ރެޑީ ވާތި… ތާތު ދާނަން ދޯ! ” ތާތުގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ މަންމަ ބުނެލުމާއެކު ތާތު ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ” ޝާލީ އޯކޭ ނުދިޔަޔަސް…. އެކަމު ޝާލީ ދާން...

50

އެ ސިއްރު… 6

” ތައްޔާރު ވެގެން އާދޭ! އޭރުން ދެން ވާން ވީ ގޮތް އިނގޭނެ… ” އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ތާތުއަށް ބަލާލާ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރެ މަންމަ ބުންޏެވެ. ހިތު ތެރޭގައި ފުނި ޖެހެމުން ދިޔަ ޖަވާބު ނުލިބޭ ސުވާލުތަށް ވީ އިތުރެވެ. ހައިރާންވެފައި ހުރެ ނަމަވެސް މަންމަގެ ބަހަށް ކިޔަމަންވުމުގެ ގޮތުން އަހަރެން ހިނގައިގަތީ ތިރިއަށް ގޮސް ތައްޔާރު ވާށެވެ. ތާތުވެސް އަހަރެންގެ ފަހަތުން ނިކުންނަން އައި ކަން އަހަރެންނަށް އިނގެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ ތައްޔާރުވެގެން އަވަހަށް އައުމަށެވެ. އަހަރެންނަކީ ތަތް މީހެއްކަން ގަބޫލުކުރެވޭތީ އެވެ. ************************************* ތައްޔާރުވެގެން އަހަރެންނަށާއި ތާތުއަށް ޓެރެސްއަށް އެރުނީ ގާތް ގަނޑަކަށް އެކު އެކީ ގައެވެ. ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލަމުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ މަންމަ ބަލަން ހުރުމުން ނެވެ. ” ދަރިފުޅާ! މަންމަ މިއަދު ބޭނުންވަނީ މަންމަގެ މާޒީ ދަރިފުޅާ ހިއްސާކޮށްލަން… އަދި މަންމަގެ ވަރަށް ގާތް ފަރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ދޭން ވެސް ބޭނުން… އޭނަ އެބަ އާދޭ މިހާރު… އޭނަ އައީމަ މަންމަ އެ ވާހަކަތައް ދަރިފުޅަށް ކިޔައިދޭނަން… ” މަންމަގެ ވާހަކަ ނިންމާލީ އަހަރެންގެ ހިތް ސުވާލުން ފުރާލަމުންނެވެ. އަނެއްކާ ކިހާ ގާތް ފަރާތެއް ބާ އެވެ. މި ތަނުގައި ހަފްތާއެއް ވީ އިރު އެ މީހަކާ ބައްދަލު ނުވީ ކީއްވެ ބާ އެވެ. އެއީ ކޮންތާކު މީހެއް ބާ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ސުވާލަކާ ބޯ ގޮއްވާކަށް ނަހަދަމެވެ. ސިކުނޑިން އެ ހުރިހާ ސުވާލެއް ނެރެލީ ފެން ތައްޓެއް ބޯލާހާ ފަސޭހަ އިންނެވެ. އަހަރެންގެ މުޅި ހިތް ފުރާލީ މަންމަގެ މާޒީ އިނގޭތީ އެކަމުގެ ޝައުގުވެރި ކަމުންނެވެ. ހިތް އަވަސްވެ ގަޑީގެ ސިކުންތު ކަށީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ އޭގެ...

200

އެ ސިއްރު… 5

ކުރި މަތިން ފެނުނު މަންޒަރުން އަހަރެންނަށް ލިބުނު ހައިރާން ކަމުގައި ދެ ލޯ ބޮޑުވެ އަނގަ މަތީގައި އަތް އަޅާލެވުނެވެ. ތާތުގެ ފައިން ފެށިގެން ބޮލާ ހަމައަށް ބަލާލި އިރު އަހަރެން ހުރީ ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވެފަ އެވެ. ކުރި މަތީ ހުރި ތާތު އާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ހުރި ތާތު އާ އުޑާއި ބިމާ ހާ ތަފާތެވެ. ދެ ކަންފަތުގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެ އަޑުގައި ނެތް ތަނަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެ ވުނީ ކުރިމަތިން...

103

އެ ސިއްރު… 4

ތާތުގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލަމުން ނެވެ. ދެންމެ ނިކުމެގެން އެ ދިޔައީ ހަމަ އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ހެއްޔެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ އަސްލު މަންމަ ކައިރިއަށް އަހަރެން ގެނައީ ކާކު ހެއްޔެވެ. މި ފަދަ އެތައް ސުވާލެއް އަހަރެންގެ ހިތު ތެރޭގައި ބުރުޖަހަމުން ދިޔައެވެ. ކިތަންމެ އަނގައިން ބުނާ ހިތް ވިޔަސް އަހަރެންނަކަށް އެންމެ ލަފްޒެއް ވެސް ބޭރުކޮށެއް ނުލެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ދުލުގައި މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ފަދަ އެވެ. އަހަރެންނަށް ވަމުން ދިޔަ ގޮތުން ކައިރީގައި އިން ތާތު އިނީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަން ވެސް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ބާރަށް ނިކުމެގެން ގޮސްފައި ދެން އައީ މަންމަ ގޮވައިގެން ނެވެ. އަހަރެންނަށް އެތެރެއަށް ވަތް މަންމަ ފެނުމާ އެކު އެނދުން ތެދުވެ އެ ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތީ މެވެ. އަދި ވަރަށް ބާރަށް މަންމަގެ ގައިގައި ބައްދާލީ މެވެ.  އެ ހިސާބުން އަހަރެން މި އޮއް ހާ އިރު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ތިއްކަކަށް ފަހު ތިއްކެކެވެ. އަޑުން އަޑުނަގާފައި ރޮވެން ފެށުނީ ހިތަށް ކުރި ފުން އަސަރުން ނެވެ. މަންމަވެސް އަހަރެންގެ ގައިގައި ބައްދާލުމަށްފަހު ރޯން ފެށި އެވެ. މަންޒަރުގެ ހިތްދަތިކަމުން ތޯއްޗެކެވެ. މަންޒަރު ބަލަން ދުރުގައި ހުރި ތާތު ވެސް ހުރީ ފެންކަޅިވެފަ އެވެ. މަޑު މަޑުން އަހަރެން ދުރުކޮށްލަމުން މަންމަ އެދުނީ އަރާމުކޮށްލަން ދިއުމަށެވެ. އަދި އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފަަހައްޓައިގެން ހުރެ ގެނެސް އެނދުގައި ބާއްވާލި އެވެ. މަންމަ އިށީނީ އަހަރެންގެ މަގަތުގައެވެ. އަދި މަޑު މަޑުން އަހަރެންގެ ބޮލުގައި އޯގާތެރި ކަމާއެކު ފިރުމަމުން ދިޔައެވެ. މަންމަގެ ފުރަތަމަ ބީހިލުމުން ވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް ލިބިދިނީ ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ. އިހްސާސް ކުރެވުނީ ރައްކާތެރި ކަމެވެ. މިއިން ދުވަހަކުވެސް އިހްސާސް ނުކުރެވޭ ވަރަށެވެ. މަންމަ އަހަރެންގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ބޮލަށް ބަރުވެގެން ގޮސް އަހަރެންނަށް ދުވަހަކުވެސް ނުނިދޭހާ އަރާމުކޮށް ނިދިއްޖެ އެވެ. * * * * * * * * * * * *...

55

އެ ސިއްރު… 3

ވަށައިގެންވީ މާ ގަސްތައް ފެނުމުން ހިތަށް ބިރުވެރިކަން އިހްސާސް ކުރެވެން ފެށީ ވަކި ވަރަކަށް ނޫނެވެ. ވަށައިގެން މުޅި ތަނަށް ނަޒަރު އުކެންފެށީ އަރީޝާ ކޮންމެސް ސަމާސާ އެއް ކުރަނީ އޭ ހިތަށް އެރުމުން ނެވެ. ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓު އެތާ ހޭދަވި އިރުވެސް އަރީޝާގެ ހިލަމެއް ނުވިއެވެ. މަޑު މަޑުން އެތަނުން ނިކުތުމަށް ހިނގައިގަތް ވަގުތު އަހަރެންގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި މީހަކު ވައި އަޑުން އަހަރެންނަށް ގޮވާލުމުން ފަސް އެނބުރި ބަލާލީމެވެ. މި ފަހަރު އެއީ ހީ އެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންނަށް ހަމަ ޔަޤީނެވެ. އަހަރެންގެ ކަންފަތް ކައިރިން އެމީހެއްގެ ހޫނު ނޭވާ އިހްސާސް ކުރެވުނެވެ. ބަލާލި އިރު އެކަކުވެސް ފެންނަން ނެތުމުން ބިރުވެރިކަމާއި ވަސްވާހުން ފުރިފައިވި އަހަރެންގެ ހިތް ހީވީ ދެންމެ ދެންމެ މޭ ފަޅާފައި ނުކުމެ ދާނެ ހެންނެވެ. ދެ ފައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ދުއްވައިގަނެވުނީ ގެއާ ދިމާލަށެވެ. އެތަނުން ނުނިކުމެވެނީސް މީހަކު އަހަރެންގެ ފައިގައި ހިފާ ވައްޓާލިކަން އެނގުނެވެ. ދެން ވީ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނު އިރު އަހަރެން އޮތީ އެނދެއްގައި އޮށޯވެ އެވެ. ވަށައިގެން މީހުން ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔަ އިރު އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ކޮޅަށް އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭ މީހަކު ހުއްޓެވެ. މީހެކޭ ބުނުމަށް ވުރެ ރަނގަޅު ވާނީ ޒުވާން ކުއްޖެކޭ ބުނިއްޔާ އެވެ. ކޮންމެ އަކަސް އެއީ ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެކެވެ. ފުރިހަމަ އިސްކޮޅަކާއި ހެޔޮ ވަރުގެ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ އެކުއްޖާ ގެ އުނަގަނޑާ ހަމައަށް ހުރި ފަން ރީތި އިސްތަށިގަނޑު ވައިގެ ހަމަލާތަކަށް ކެތްނުކުރެވިގެން ދެ ކޮޅަށް ވިހުރެމުން ދިޔައެވެ. ލައިގެން ހުރީ ފައި ތިލަ ފޮރުވޭ ވަރުގެ ދިގު ކަޅު ހެދުމެކެވެ. ބޮޑު ލޮލެއް ލިބިފައިވާ އެކުއްޖާގެ ކަޅި އިނީ ވިލު ނޫ ކުލައިގަ އެވެ. ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުނި ތުންފަތުން އޭނާ އަހަރެންނަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލި އެވެ. ” ހޭ… އަހަރެންގެ ނަމަކީ ތާތު… ލޯބިން ކިޔާ އުޅެނީ ތޫ… ޖަޒްލީ ބޭނުމިއްޔާ ޖަޒްލީވެސް އެހެން ކިޔަން ވީ… ” ތާތު އަމިއްލައަށް ތައާރަފް ވީ އިރު އަހަރެންނަށް އިނދެވުނީ މޫނުގައި ސުވާލު މާކެއް ޖަހައިގެން އޭނާ އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ނެވެ. އެންމެ ކުޑަ މިނުން ހިނިތުންވެލަންވެސް އަހަރެން ހަނދާނެއް ނެތެވެ. ” ހޭ… ” އަހަރެންނަށް ހޭވެރި ކަމެއްވީ ތާތު އަހަރެންގެ މޫނުމަތީގައި އަތް ހޫރާލުމުން ނެވެ. ” އަމް… ކިހިނެއް އަހަރެންގެ ނަން އިނގުނީ… ” އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ ހިތަށް އައި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެއްޗެއް ތަޅައިގެން ދިޔަ ފަދަ އަޑެއް އިވުމުން އަހަރެން އެ ދިމާލަށް ބޯ އަނބުރާލީމެވެ. ތަބަކެއް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި އެމީހާ ހުރީ ތާތު އެކޭ...