Author: Xasha

2

ބޭނުމޭ ދޭން ހިތް އެކީ 3

‘ޝަޔަން ‘ މާހިންއަށް އެނަން ކުރިން އިވުންހެން ހީވިއެވެ. ހަނދާންވޭތޯ އޭނާ އުޅެއުޅެ އެކަމެއް ނުވިއެވެ. ” އެހެންތަ?….އެކަނިތަ ތިއައީ?…” މާހިން ހީކުރީ ގެއްލިގެން އުޅޭ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. ” ނޫން… ބައްޕަ...

4

އެލީން 1

އަރައިގެން އައި އިރުގެ ދޯދިތައް އެނދުގައި އޮތް އެލީންގެ މޫނަށް އެޅުމާއެކު އޭނާ ކަންނެތް ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ފުރަތަމަވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ހުޅުވާފައި ހުރި ކުޑަދޮރެވެ. ރޭގައި ނިދުނީ އެ ދޮރުތައް...

4

ބޭނުމޭ ދޭން ހިތް އެކީ 2

ކަކުލާ ހަމަޔަށް އަރާ މަޑު ނޫކުލައިގެ ހެދުމަކާއި ހުދު ސްކްނީއެއްގައި ހުރިއިރު އޭނާގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު އޮތީ ފަހަތަށް ދޫކޮށްލެވިފައެވެ. އިސްކޮޅުން ދިގު ހިމަތޮޅި ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާއިރު ހަމުގެ ކުލަ އައްޔެވެ. އޭނާވެސް...

7

ބޭނުމޭ ދޭން ހިތް އެކީ 1

ވާރޭގެ ބޯ ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ވަނީ ފުރާލެވިފައެވެ. ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެއަކުހެެން ވާރޭ އޮއްސާލަފާނެހެނެވެ. މާލޭގެ ކާރުބާރު ބޮޑު މަގުތައް ވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ބެލްކަނީގައި އަތް ވިއްދާލައިގެން ޝާމިހު ހުރީ ވާރޭގެ އިންތިޒާރުގައެވެ....