Author: LOVELY EESH

76

އުމުރަށް ތިޔަ ނަމުގާ…

ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ އިންތިޒާރު ކޮއްލައްވާ.. ތިދެއްވާ ސަޕޯޓު ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ…. މި ވާހަކައިގާ އުޅޭ މެއިން އަންހެން ކެރެއްޓާގެ ނަން ހުށައެޅުނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންް…

3

ރިހި އަނގޮއްޓި 3 ފަހުބައި

މާހިލް އަވަސް ހަރަކާތެއްގައި އެތަން ހާވާލިއެވެ. އެތާވަނީ ރިހި އަނގޮއްޓިއެކެވެ. މމާހިލް އެ ނެނގިއެވެ.”ޒިލޫ.. ޒިލޫ. އަން އަނގޮއްޓިއެއް….” އެ ރިހި އަނގޮއްޓި މާހިލް ޒިލްމާގެ އަތުގައި އަޅައިދިނެވެ. ”ޒިލޫ”އެ އަނގޮއްޓި އަޅާ...

6

ރިހި އަނގޮއްޓި 2

ޒަފް ޒަފީންގެ ވާހަަކަތަކަށް ދެކުދިން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން ނިންމިއެވެ. *******                      ”މާހިލް ބަލއިގެންް...

12

ރިހި އަނގޮއްޓި 1

މާހިލް އަކީ ކިޔެވުމަމ މަށް  މަށް  މޮޅު އަހްލާގު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. މާހިލްގެ ބައްޕަ  މާހިރް   މިކަ މާ ވަރަށް ހިތްހަ މަ ޖެހެއެވެ. މަންމަ އަކާއި ނުލާވެސް މާހިލް ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް...

11

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 8 ފަހުބައި

”އައިޒާ” ބިންްްމަތީ ވެެއްޓިފައި އޮތް އައިޒާ ފެނި ނިޔާޝް ގޮވާލިއެވެ. ”ޑޮކްޓާ ކިހިނެއް ވީ؟” މަރުކަޒުގައި ނިޔާޝް ހުރީ ހާސް ވެފައެވެެ.”އަސްލު ވީގޮތަކީ… މީ ހަތަރު އަހަރު ހަނދާނަށް އައީ.ދެން މާ ބޮޑަށް...

14

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 7

ސްޕެޝިއަލް ފޯ ނަޒްހާސް ރިއަލް …..   ”ކީއްކުރަން. ތިކިޔާ ފޮތެއް ނުދިނަސް ކަލޭ އާ މަ ކައިވެނި ކޮއްފާނަން. އެއީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން. މަ ށަށް ދުވަހަކުވެސް އައިޒާއޭ ކިޔާފަ ގޮވައިގެން...

11

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 6

މޫނު ދެއްކުމުގެ ވަގުތުވެެސްް ނިމުމަކަށް އައެވެ. ޝާނީގެ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ އަންނަށް ފެށިއެވެ. ޝާނީ އެ ތަނުން ބޭރަށް ދިޔުމަށް މަޖުބޫރު ވިއެވެ. އޭރުު ރިހުމަތުގެ މަންމަ ބޭރެގައި އިނެވެ.”ޝާނީ. ”...

27

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 5

އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެކުއްޖާ ހޭލިއިރު އެ ދެލޮލުގައި ވަނީ ހިތާމައެވެ. ބޭރަށް ނުނިކުންނަށް ހުރެފަވެސް ބޭރަށް ނިކުންނަށް ޖެހެނީ ދޮންމަންމަގެ ހަރުކަށި ބަސްތައް އަޑުއަހަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.ރޭގައި ހިނގާ ދިޔަ ހުރިހާ ހާދިޘާއެއް...

34

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 4

”މިހިތް އަދުު ދެވިއްޖޭ ލޯބިން ކަލާއަށް… މިހުތުގެެ ވިންދު ޖަހަނީ ކަލާއަށްޓަކާ… ތިޔައީ ޖަދޫގެ ލާ މަސީލު މިސާލެކޭ… ޔާރާ ތި ކުރަނީ އަހަންނާ ހަމަ ސަމާސާހޭ… ހަގީގަތް ނުކުރާށެ ބަދަލު އައި...

31

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 3

”ނަޒްހާ އަށް ވިޔަސް ތީ އައިޒާ. އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް އައިޒާހާ މުހިންމު މީހެެއް އަދި ނާދޭ…. އައި ލަވް ހާ ސޯ މަޗް. ނަޒްހާ ޕްލީޒް އަހަންނަށް އޮޅުވާ ނުލާ…. ޕްލީޒް ދުވަހަކުވެސް...

22

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 2

ނިޔާޝް ގަބޫލް ކުރާ ގޮތުހގައި އައިޒާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު މީހެއް އޭނާގެ ހަޔާތަކަށް ނާންނާނެވެ. ”ދޮންބޭ ބަލާވަލަ ގަޑި. މިހާރު އެއޮށް ޕާޓީ ފެށޭ ގަޑިޖެހެނީ…. ތިއްތި އަކީ ވަރަށް ގޮތްް ދޫ...

23

ތިޔަަ ލޯތްބާ ދުރަށްް 1

”ނަޒްހާ މިހާރު މާ މައްޗައް އިނގޭ ތިދަނީ… އަހަރެން ބުނާ ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރަން ނޭނގޭ ތާކު ތިއަހަނީ ހެޔޮހޭ މިރޭ ޕާޓީ އަށް ދިޔަޔަސްް.. ހެހެ. ކަލޭ މިރޭ ޕާޓީ އަށް...

5

ބަދަލު ވި ހަޔާތް 2

އަހަރެން ނުވައެށް ޖަހާކަން ހާއިރު ތެދުވީމެވެ. ދުވަހަކީ ސްކޫލު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުން ސްކޫލަށް ދާކަށެށް ނުޖެހެއެވެ.ފޫހި ކަމާއެކު ހިނގަމުން ގޭގައި ހުރީ ޖޯލިފަތި ތަކުގެ ތެރެއިން ޖޯޔެއްގައި އަހަރެން ޖައްސާލީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް...

9

ބަދަލު ވި ހަޔާތް 1

ފަތިސް ނަމާދު ބަންގީގެ އަޑަށް އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނެވެ. އެއީ އަބަދުވެސް އާދައެވެ. ހުރިހާ ނަމާދަކަށް އެވަރަށް ހަމަ ސަމާލްކަން ދެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުއެވެ.އެއީ އަހަރެންގެ މާޒީއެވެ. އަހަރެން މީ ވަރަށް ނުބާ މީހެކެވެ....

ބަދަލު ވި ހަޔާތް [ޓްރެއިލާ]
18

ބަދަލު ވި ހަޔާތް [ޓްރެއިލާ]

[މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު މިި ސައިޓުގައި ހިމަނާ ދުެވަނަ ދިގު ވާހަކައެވެ. ކުރިިންް ލިޔުނު ވާހަކަ އެކޭ އެއްފަދިން މި ވާހަކައަށްވެސް ކިޔުންތެރިންގެެ ސަޕޯޓު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ.] ނޯޓު:މިއީ ދީނީ...