Author: zombie

ބަދަލު ވި ހަޔާތް [ޓްރެއިލާ]
11

ބަދަލު ވި ހަޔާތް [ޓްރެއިލާ]

[މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު މިި ސައިޓުގައި ހިމަނާ ދުެވަނަ ދިގު ވާހަކައެވެ. ކުރިިންް ލިޔުނު ވާހަކަ އެކޭ އެއްފަދިން މި ވާހަކައަށްވެސް ކިޔުންތެރިންގެެ ސަޕޯޓު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ.] ނޯޓު:މިއީ ދީނީ...

4

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…14

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެން ދިޔުމާއެކު ޑޮކްޓަރު އިޝާ ބެލުމަށްފަހު ދިން ހަބަރަކުން އަޔާންގެ ހިތް އުފަލު ން ނަށާލިއެވެ. ވޯޑުގައި އިޝާ ބޭއްވިފައި އޮތް އިރު އަދިވެސް ހެޔެށް ނާރައެވެ. ޑޮކްޓަރު ބުނި ގޮތުގައި...

20

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…15[ފަހުބައި]

”ހަމަ ތެދެއްތަ… ޔޭ ހުރޭ. އައިމްގޮއިން ޓު ބީ އަ ސިސް ޔޭ ޔޭ” އިޔާނާ ހީވީ މޮޔަވެގެން އުޅޭހެން ނެވެ. މި ކުޑަ ކުޑަ އާއިލާއަށްއެ ހަބަރުން އުފާވެ ރިކަން ނޫން...

5

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…13

”އަޔާން އަހަރެން ެއެބަ ވަރަށް ބިރު ގަނޭ އަހަންނަ ށް ހީވަނީ މިރޭ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ވާންް އުޅޭ ހެ ން.. ހިތް ބުނަނީ މިރޭ ބީޗަށް ގޮސްފިއްޔާ…”އި ޝާއަށް ބުނެވުނީ...

31

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…12

”ޔާން ދޭބަލަ” އިޝާ އަޔާން އިން ސޯފައިގެ އަނެ އްފަރާތުގައި އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ.އޭރު ފާތިމަ ފެން ބޯށޭ ކިޔާފަ ބަދިގެއަށް ދިޔައެވެ. ”މިހާރު ދޮންބެދައްތަ އަށް ހީވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް އިޔާންވެ ސް…”...

12

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…11

ވަގުތުން އިޝާގެ މޫނަށް ޖަންބު ކުލަ އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ”ހޫމް މިހާރު މާ ލަސްވެއްޖެ ހިނގާ ނިދަން” އަޔާން ބުނެލިއެވެ. އަދި ގޮސް ލައިޓްތަށް ނިންވާލިއެވެ.” މިރޭ ނިދުމުގެ ކުރިން އަހަރެން އިޝާ...

20

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…10

އެންމެން އެކި ސަމާސާތަށް ކުރުމަށްފަހު ގެއަށް ދިޔުމަށް ދިޔައީ މައްރިބް ނަމާދު ބަންގިި ގޮވާ ގަޑި ކައިރި ވާތީއެވެ.” ހިނގާ އަހަންނާއެކު އިޝާ ސަ އިކުގަ” އަޔާން އިޝާ ގާތު ބުނެލިއެވެ.”ނާސްފިއް ޔާމުން...

12

ވެހޭ ވާރޭޭ ތެރެއިން…9

”އަޔާން” އިޝާއަށް ބޭއިހްތިޔާރުގައި ބުނެލެވުނެވެ. އިތުރަށް އެކައްޗެކޭވެސް އިޝާގެ ދުލުން ބޭރެށް ނުވިއެވެ. ހަމައެކަނި އެނަމެވެ. ”ދަރިފުޅު ގަބޫލްތަ ؟” އިނާޝާ އަހާލިއެވެ. ”އޭނަ ގަބޫލިއްޔާ..” އި ޝާ ކުރު ޖަވާބެށް ދިނުމަށްފަހު...

22

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިިން…8

”ނޫން  ސުހޭލްްެގެ ވައިފް.”އެވަގުތު އިޝާގެ އަތުން ފޯނު ވެއްްޓުނެވެ. އިޝާއަށް ލިބުނީ ކުއްލި ޝޮކެކެ ވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޝާ ފޯނު ނަގައި ސުހޭލްގެ ނަމްބަރަށް ގުޅާލިއެވެ.”އިޝާ އައެމް ސޮރީ އަސްލު ވަރަށް...

11

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…7

މިއަދު އެ ހިތްވަރު ނެތުމުން އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރި ކުރެެވުނެވެ. ކިތަންމެ ހިތްވަރު ބޭނުން ވި ޔަސް މިއަދަު އެ ފުރުސަތު އަހަރެން ގައަކު ނެތެވެ. ސުޙޭލުގެ ހިތުގައި ބައިވަރު މިކަހަލަ ޝަ...

49

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…6

އިނާޝާ އެތަނުން ނިކުތީ ހިތަށް ކެތް ނުވެގެންނެވެ . އަމިއްލަ ދަރިއަށް އެހެން ވާތަން ދެކެން ބޭނުން ވާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ މިއަދި އެ އަންހެން ދަރި އެ ދަނީ މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ....

22

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…5

ދެތިން މާ ބިނދެލުމަަށްފަހު ލޯބިހުށައަޅަން އިއްތާ ހެން އިއްތާލިއެވެ. އެޔަށްފަހު ”އައި ލަވް ޔޫ” ބުނެލިއެވެ. އިޝާއަށް ”އައިި ލަވް ޔޫ ޓޫ” ރައްދު ގައި ބުނެލެވެުނެވެ. އެޔާއެކު ސުހޭލް އާއި އިޝާގެ...

22

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…4

”ޒީން.” އިޝާއަށް ގޮވާލެވުނެވެ. ”މަންމާ ޒީންތަ ދޮންބޮ އާ މެރީ ކުރަނީ.؟” އިޝާ ބުނެލިއެވެ. ”އާން” އިނާޝާ ބުންޔެވެ. ”ވަޓް ދި ހެލް މަންމާ ” އިޝާ ބުނެލިއެވެ. ”ދަރިފުޅު ދޭބަލަ ޒީން...

30

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން….3

”އިޝާ. އިޝާ” އަޔާން ގޮވާލިއެވެ. ”ޔެސް. ކިހިނެއް ވީ؟” އިޝާސުވާލް ކޮށްލިއެވެ.” އަން މިހިރީީ ދެން ދޭ މިސް އަތަށް ދޭން އަހަރެން މި ދަނީ ގެއަށް.” އަޔާން ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށް...

101

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…2

ސުކޫލަށް ވަދެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިލިއެވެ. އެއަށްފަހު ސުކޫލް ހޯލަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ކުޑަ އިރުކޮޅަކު ހިނގާލުމަށްފަހު ސުކޫލު ހޯލަށް ވަނެވެ. އެވަގުތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ތޫނު ނަޒަރު އިޝާއަށް ސީދާވިއެވެ.އެކަމާ އަޅާލުމެއް...

14

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…1

އަހަރެންގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވާން ފަށައިފިއެވެެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.އަހަންނަަށްް މީހަކުދެކެ ލޯބިވެވެިއްޖެވެ. އެއީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަހަންރެންގެ ހިތުގައި އޭނައަށްޓަކައި އިހްސާސްތަކެށް އެބަވެއެވެެ. ފުން ހުޔާލުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިން އިޝާ ސިހުނީ...