1

ހުވަފެން

ކުރަނީ އަސަރު ކީއްވެހޭ މިހިތަށް ފެނުމުން ކަލާ ހުވަފެނުން ތިޔަސޫރަމެ އަބަދުހެން ފެންނަނީ މެރުމުން ދެލޯ ހުވަފެނުން މަރަނީ ދެލޯ އަޅާ ވޭނުން ނިކަން ނިދުމުން ކަލާ ސިފަވުމުން ލިބިދޭ ވޭނަށް ކެތްނުވެޔޭ...

7

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (3 ވަނަ ބައި)

(ދެވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ދިޔައިރުވެސް އަހަންނަށް ހޯދުނީ އެކުއްޖަކު ފެނޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ފުދޭވަރަކަށް ކުދިންގިނަވެފައި އަންހެންކުދިންތިބީ ފިރިހެންކުދިންގެ ކުރީގައި ކަމުން ފަހަތުން އެކުއްޖަކު ސިފަކުރާކަށް ނޭނގުނެވެ. މިކަމާއި އުޅެގެން އަހަންނަށް ބައްދަލުވުމުގައި...

2

މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ހަނދުއެހެރީ އަރައެވެ. ބުނާކަހަލަ އެވެ. ބައިވެރިޔާ އަންނަންދެން މަޑުކޮށްލަދޭން އެދޭށެވެ. މަޑުކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. އިރުކޮޅެއްތެރޭ ހަނދު އޮއްސޭނެ އެވެ. ޔަގީންކަމެއްނެތް އިންތިޒާރެއްގައި އަހަރެން އިންދަ އެވެ. އެ ހިނދުކޮޅު، އެ ހަމަހިމޭންކަން ކަލާޔާއެކު...

4

( އެހަނދާން… ނުފިލާނޭ …)

ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ އާދެ މިވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަވާހަކަ. މިވާހަކަގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑު އަލަށްމިފަށައިގަންނަ މިމަސައްކަތަކީ ތިޔަ އެންމެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރީތި ވާހަކަތަކެއް ގެނެސް ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ފަށައިގަންނަ މަސައްކަތެއް. ވުމާއެކު...

12

ހުޅުކޮޅެއްގެ ނިވަލުގައި ޒިނޭއަށް ފަރުދާވެގެން

ރަސްކަލަކަށް ވަރަށް ރީތި އަންހެން ދަރިޔަކު ލިބިގެންވިއެވެ. މިއަންހެން ކުއްޖާ އެއްފަހަރަކު އޭނާގެ ބައްޕަމެންނާއި އެކީ ޝިކާރަކުރަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިއްޖެއެވެ. ދެން މިއަންހެން ކުއްޖާ ހިނގަމުން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނީ...

6

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (2 ވަނަ ބައި)

(ފުރަތަމަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… އެދުވަހު އަހަންނަށް ކުރެވުނު އިޙުސާސުން އަހަންނަށް އާ ކަމެއް އެނގުނެވެ. އުފަލާއި ހިންހަމަޖެހުމަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ހަމަދާއިމަށް ލިޔެވިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމެވެ. އަހަރެންގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމުމަށް ބަދަލުތަކެއް އައީ އެދުވަހަށްފަހުއެވެ. އަހަރެންގެ...

9

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (1 ވަނަ ބައި)

އަހަރެންގެ ނަމަކީ އަޔާންއެވެ. އާޢިލާގެ ނަމުންނަމަ އައިއްކޮއެވެ. މާލޭގެ މުއްސަދި އާޢިލާއަކަށް އުފަންވި އެންމެ ހަގު އަދި އެއާޢިލާއަށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. އެހެންކަމުން އާޢިލާގެ އެންމެންވެސް އަހަރެންދެކެ އިންތިހާޔަށް ލޯބިވެއެވެ....

6

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް..؟؟ ސޯޅަވަނަބައި

އަރީކާ ފޯން ހިފައިގެން ނިކުތްއިރު އޭނާގެ ތުންފަތްމަތީ ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ހުއްޓެވެ. މޫނުމަތިން ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އަސަރު ފެނެއެވެ. އޭނާގެ ޕްލޭން ކާމިޔާބު ވީތީއެވެ. އޭނާ ކޮޓަރިން ދަމުން ފޯން ބާއްވާފައި ދިޔައީ ގަސްތުގައެވެ....

9

އަސްލު އަހަރެން 1.1

އަހަރެން ހުރީ އަހަރެންގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ ހަމްދު އާއި އެކު ފެން ކޫލަރު ކައިރީގައި ފެންބޯށެވެ، އަހަރެން ކުއްލިއަކަށް ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ފިޒިކްސް ޓިޗަރުގެ އަޑެވެ. ‘ހަވަރ ޔޫ ފަޒީން’ ފިޒިކްސް...

14

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 24

މާލޭގެ ބޮޑެތި ފިހާރަތަކުން ފަހަރަކު ފިހާރައަކަށް ސައުދިއްޔާ ވަދެ އަގުބޮޑު ހެދުމާ ގަހަނާ ގަންނަމުން ދިޔައެވެ. ޖާހަތު ހުރީ ފަސްޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް ސައުދިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. އީމަންއާ ޔާނާ...

3

އެއްވަތް ދަށުން އަނެއްވަތް މަތިން

އިރުއޮއްސުމަށް ފަރިކޮށްލަމުން ދާއިރު، ގައިބާރު ދެރަވެ މުސްކުޅިވެފައިވާ އަންހެނަކު ފުންވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައި، އޮއްސެމުންދާ އިރާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. މޫނުމަތީން ފެންނަމުން ދަނީ މާޔޫސްކަމާއި ނާއުންމީދެވެ. އުފަންވީ ބިމުން ބޭރުކޮށްލެވި، ނުވެސް ދަންނަ...

2

ތައާރަފް

އަޅުގަޑަކީ ވާހަކަ ލިޔުމަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. ތިޔަ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ ފާޑު ކިޔުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ދެކިގެން އަޅުގަނޑުގެ ލިޔުންތަކުގެ ފެންވަރު ދުވަހުންދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް މަސައަކަތް ކުރާނެ...

10

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް..؟؟ ފަނަރަވަނަ ބައި

މިހާރު ނަޢުމާގެ ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ބަދަލެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. ކުރިން ނަޢުމާއަކީ ފިރިމީހާގެ އަޅާލުމާ ލޯބި ލިބުނު އަތްބެކެވެ. ފިރިމީހާ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު އެހެންމީހުންވެސް މިސާލަކަށް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ އަންހެނެކެވެ. ޝަހީންއަށް...

6

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ ސާދަވަނަބައި

ދެމިގަންނަ އުޅެ އުޅެވެސް ހިފަހައްޓާފައިވާލެއް ބާރުކަމުން ސަލާމަތްވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. އިޙްސާން ނަޢުމާ ތުންފަތުގައި ބޮސްދެވޭތޯ އުޅުނެވެ. ނަޢުމާ ދެއަތަށް ދެއަތަށް ބޫހުރުވާތީ އެކަން ނުވީއެވެ. ނަޢުމާގެ ހިތް ބާރު ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައީ...